EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/ /0154(CNS))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE /17-40 ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til udtalelse (PE ) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på beskæftigelse som lønmodtagere og udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/ /0154(CNS)) Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag af Jean Lambert Ændringsforslag 17 Artikel 2, litra h h) "virksomhedsinternt udstationeret medarbejder": en tredjelandsstatsborger, der er beskæftiget af én enkelt retlig enhed, og som midlertidigt forflyttes til en medlemsstats område til enten den retlige enheds hovedforretningssted eller et foretagende tilhørende den retlige enhed, forudsat at den pågældende fysiske person har arbejdet for den pågældende retlige enhed i mindst den tolv-måneders periode, der går umiddelbart forud for forflyttelsen h) "virksomhedsinternt udstationeret medarbejder": en tredjelandsstatsborger, der er beskæftiget af én enkelt retlig enhed, og som midlertidigt forflyttes til en medlemsstats område til enten den retlige enheds hovedforretningssted eller et foretagende tilhørende den retlige enhed, forudsat at den pågældende fysiske person har arbejdet for den pågældende retlige enhed i mindst en 90-dages periode umiddelbart forud for forflyttelsen Virksomheder kan ønske at forflytte nyuddannet personale, erhverve ny ledelsesekspertise eller sammensætte særlige projekthold. Det ville være mere praktisk at operere med en kortere periode, hvilket ville svare den praksis, EU selv anvender, når der udsendes projekthold til tredjelande. AM\ doc PE /17-40

2 Or. en Ændringsforslag af Luciana Sbarbati Ændringsforslag 18 Artikel 4, stk Medlemsstaterne giver kun en tredjelandsstatsborger tilladelse til indrejse og ophold på deres område med henblik på beskæftigelse som lønmodtager, hvis de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat har meddelt vedkommende en "opholdstilladelse lønmodtager" i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv. 1. Medlemsstaterne giver en tredjelandsstatsborger tilladelse til indrejse og ophold på deres område med henblik på beskæftigelse som lønmodtager, hvis de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat har meddelt vedkommende en "opholdstilladelse lønmodtager" i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv. Medlemsstaterne kan udstede en midlertidig seksmåneders indrejse- og opholdstilladelse med henblik på tilmelding til og gennemførelse af et kursus som led i en beskæftigelsesmålrettet erhvervsuddannelse. Denne undtagelse, der er berettiget, for så vidt som målet er at erhverve et bevis for et gennemført studium eller en erhvervskvalifikation, ville give indvandrere mulighed for legal indrejse, ville beskytte dem mod enhver form for udnyttelse og gøre med mere konkurrencedygtige og forberedte på at komme ind på arbejdsmarkedet. Gennemførelsen af et kursus ville også hjælpe dem med at blive integreret og erhverve kendskab til sproget og kulturen. Or. it 4. En tredjelandsstatsborger, der har haft lovligt ophold i en medlemsstat, og som dér på lovlig vis har været beskæftiget som lønmodtager i over tre år i løbet af de sidste fem år, skal ikke fremlægge bevis for, at betingelsen i artikel 6, stk. 1, er opfyldt ved Ændringsforslag af Luciana Sbarbati Ændringsforslag 19 Artikel 5, stk En tredjelandsstatsborger, der har haft lovligt ophold i en medlemsstat i kraft af en "opholdstilladelse lønmodtager", eller som i henhold til undtagelsen i artikel 4, stk. 1, har erhvervet et bevis for gennemførelse af et kursus som led i en PE / /14 AM\ doc

3 indgivelse af en ansøgning om "opholdstilladelse lønmodtager" i den pågældende medlemsstat. beskæftigelsesmålrettet erhvervsuddannelse, skal ikke fremlægge bevis for, at betingelsen i artikel 6, stk. 1, er opfyldt ved indgivelse af en ansøgning om "opholdstilladelse lønmodtager" i den pågældende medlemsstat. Svarende til hvad der fastsættes i ændringsforslaget vedrørende artikel 4, stk. 1, bør erhvervelse af en faglig kvalifikation ligestilles med udøvelse af beskæftigelse. Faktisk bør indvandrere tilskyndes til at erhverve beviser og kvalifikationer for at beskytte dem mod det miljø, hvor der hyres sort arbejdskraft og arbejdstagernes udnyttes. Or. it Ændringsforslag af Jean Lambert Ændringsforslag 20 Artikel 6, stk. 2 a (nyt) I øjeblikket nævnes der intet om dette spørgsmål i direktivet. 2a. Forlader en ansat tredjelandsstatsborger sin stilling inden tolv måneder efter beskæftigelsesforholdets begyndelse, kan arbejdsgiveren besætte stillingen med en anden tredjelandsstatsborger uden at være nødt til atter at påvise, at de tilgrundliggende krav er opfyldt. Or. en Ændringsforslag af Miet Smet Ændringsforslag 21 Artikel 6, stk. 5 a (nyt) 5a. Medlemsstaterne kan vedtage nationale bestemmelser for erhvervelse af en "opholdstilladelse lønmodtager", hvad AM\ doc 3/14 PE /17-40

4 angår - kontrol af den ansættende arbejdsgivers behov i forhold til situationen på det nationale og europæiske arbejdsmarked, - den/de pågældende arbejdsgivers/arbejdsgiveres bidrag til at afhjælpe mangler på arbejdsmarkedet, - dem/den pågældende arbejdsgivers/arbejdsgiveres bidrag til tredjelandsstatsborgeres gnidningsløse integration, - forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, - samarbejde med hjemlandet. Det er vigtigt, at der tages initiativer baseret på eget engagement for fremover at forebygge og/eller afhjælpe mangler på arbejdsmarkedet. Ligeledes er det af betydning, at der gøres bestræbelser på at fremme en muligst hurtig integration af tredjelandsstatsborgere. Samarbejdet med hjemlandet kan bl.a. tage form af foranstaltninger, som bidrager til, at man undgår fænomenet "hjerneflugt". Or. nl Ændringsforslag af Ieke van den Burg Ændringsforslag 22 Artikel 6, stk. 5 a (nyt) 5a. Vedrørende den i denne artikel nævnte horisontale kontrol finder der forhandlinger sted med arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger på nationalt plan samt, specielt hvad angår stk. 3, på sektorplan. I forbindelse med den i artikel 6 nævnte horisontale kontrol skal arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger (arbejdsmarkedets parter) også spille en rolle. Når der er tale om sektorspecifikke vurderinger, skal det kunne være sektorens organisationer, der foretager disse. PE / /14 AM\ doc

5 Or. nl Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Ændringsforslag 23 Artikel 8 En "opholdstilladelse lønmodtager" begrænses indledningsvis til udøvelse af bestemte faglige aktiviteter eller aktivitetsområder. Den kan også begrænses til beskæftigelse som lønmodtager i en bestemt region. Efter tre år bortfalder disse begrænsninger. En "opholdstilladelse lønmodtager" begrænses indledningsvis til udøvelse af bestemte faglige aktiviteter eller aktivitetsområder. Ved at begrænse tilladelsen til en region i et land reducerer man en tredjelandsstatsborgers frie bevægelighed for meget, og en sådan begrænsning kan ikke kontrolleres. Ændringsforslag af Dieter-Lebrecht Koch Ændringsforslag 24 Artikel 10, stk De kompetente myndigheder kan suspendere eller inddrage en "opholdstilladelse lønmodtager", hvis de i artikel 5 nævnte oplysninger til støtte for en ansøgning er ukorrekte eller ikke er blevet ændret i overensstemmelse med artikel 9. De kompetente myndigheder kan suspendere eller inddrage en "opholdstilladelse lønmodtager", hvis de i artikel 5 nævnte oplysninger til støtte for en ansøgning er ukorrekte eller ikke er blevet ændret i overensstemmelse med artikel 9. For at bidrage til at undgå "svigagtige handlinger" på grund af uvidenhed informerer den myndighed, der behandler den administrative afgørelse, i et enkelt og forståeligt sprog især også om, hvad f.eks. ufuldstændige hhv. fuldstændige oplysninger er, og hvad der betragtes som en relevant hhv. uvigtig ændring. Der gøres udtrykkelig opmærksom på, hvilke rettigheder og pligter der er forbundet med AM\ doc 5/14 PE /17-40

6 De kompetente myndigheder kan også suspendere eller inddrage en "opholdstilladelse lønmodtager", når den pågældende medlemsstat betragter dette som nødvendigt af hensyn til den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, jf. artikel 27. en "opholdstilladelse lønmodtager". De kompetente myndigheder kan også suspendere eller inddrage en "opholdstilladelse lønmodtager", når den pågældende medlemsstat betragter dette som nødvendigt af hensyn til den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, jf. artikel 27. Ansøgeren har ret til omfattende orientering, således at vedkommende ikke på grund af uvidenhed begår en "svigagtig handling". Som en retmæssigt handlende myndighed er administrationen også interesseret i at give den eventuelle nye borger et godt eksempel på den traditionelle retmæssighed og fordømme vilkårlighed og uretmæssige handlinger. Det er ikke i medlemsstaternes og skatteydernes interesse på grund af utilstrækkelige oplysninger at fremprovokere yderligere forvaltningsprocedurer (hvad enten der tilstræbes supplerende information, fornyet behandling eller en sanktion), som kunnet have været undgået. Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Ændringsforslag 25 Artikel 11, stk. 1, litra f, punkt i i) arbejdsvilkår, herunder regler om afskedigelse og løn i) løn- og arbejdsvilkår, herunder regler om afskedigelse og løn Ved at begrænse tilladelsen til en region i et land reducerer man en tredjelandsstatsborgers frie bevægelighed for meget, og en sådan begrænsning kan ikke kontrolleres. Ændringsforslag af Manuel Pérez Álvarez Ændringsforslag 26 Artikel 11, stk. 1, litra f, punkt i i) arbejdsvilkår, herunder regler om i) arbejdsvilkår, herunder regler om afskedigelse og løn afskedigelse og løn, inkl. alle former for aflønning af arbejdstagere i samme kategori og job, samt godtgørelser og PE / /14 AM\ doc

7 Hermed præciseres alle former for aflønning nærmere. rettigheder i tilfælde af afskedigelse Or. es Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Ændringsforslag 27 Artikel 11, stk. 1, litra f, punkt ii ii) adgang til den fornødne erhvervsuddannelse i tilknytning til den beskæftigelse, som opholdstilladelsen giver ret til udøvelse af ii) adgang til den fornødne uddannelse i tilknytning til den beskæftigelse, som opholdstilladelsen giver ret til udøvelse af For at supplere den tilladte beskæftigelse og forbedre kvalifikationerne hertil er yderligere erhvervsuddannelse alene undertiden ikke tilstrækkeligt. Or. it Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Ændringsforslag 28 Artikel 11, stk. 1, litra f, punkt iii iii) anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser udstedt af en kompetent myndighed iii) anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser udstedt af en kompetent myndighed, når de svarer til de kundskaber og kvalifikationer, der kræves ifølge national lovgivning Det skal sikres, at eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser fra tredjelande svarer til medlemsstaternes, således at der kan garanteres ligebehandling i forhold til unionsborgerne. AM\ doc 7/14 PE /17-40

8 Ændringsforslag af Mario Mantovani Ændringsforslag 29 Artikel 11, stk. 1, litra f, punkt iv a (nyt) iva) vaccination af tredjelandslønmodtagerens familiemedlemmer, navnlig børn, svarende til den vaccination, den lokale befolkning nyder godt af Som en del af ligebehandlingen med hensyn til sundhedspleje skal det gøres klart, at der skal garanteres vaccination af tredjelandslønmodtagerens familiemedlemmer, navnlig børn, fordi den vaccination, der kræves i Unionens lande, ofte ikke svarer til, hvad der er obligatorisk i tredjelande. Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Ændringsforslag 30 Artikel 14, stk Indledningsvis meddeles en "opholdstilladelse virksomhedsinternt udstationeret medarbejder" for en periode svarende til den, hvorom der ansøges, dog maksimalt for en periode på fem år. 3. Indledningsvis meddeles en "opholdstilladelse virksomhedsinternt udstationeret medarbejder" for en periode svarende til den, hvorom der ansøges, dvs. op til fem år med mulighed for forlængelse. Virksomheden skal have lov til også at lade deres virksomhedsinterne eksperter i værtslandet blive længere end 5 år der, hvor virksomhedens filial befinder sig. Ændringsforslag af Jean Lambert Ændringsforslag 31 Artikel 14, stk. 3 a (nyt) PE / /14 AM\ doc

9 3a. Medlemsstaterne vedtager indbyrdes at anerkende en "opholdstilladelse virksomhedsinternt udstationeret medarbejder". Visse projekter kan kræve, at en virksomheds personale flyttes fra én medlemsstat til en anden. Gensidig anerkendelse ville understøtte denne praksis. Or. en Ændringsforslag af Jean Lambert Ændringsforslag 32 Artikel 14, stk. 3, litra b b) en detaljeret forretningsplan, der dækker det tidsrum, for hvilket der ansøges om en "opholdstilladelse selvstændig erhvervsdrivende" b) en detaljeret forretningsplan, der dækker det tidsrum, for hvilket der ansøges om en "opholdstilladelse selvstændig erhvervsdrivende", når denne gælder den aktivitet eller det erhverv, der skal udøves F.eks. nogle af de liberale erhverv kræver status som selvstændig erhvervsdrivende, selv når den enkelte person er tilknyttet en etableret virksomhed. Or. en Ændringsforslag af Ieke van den Burg Ændringsforslag 33 Artikel 19, stk. 3 a (nyt) 3a. Vedrørende den i denne artikel nævnte horisontale kontrol finder der forhandlinger sted med arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger. I forbindelse med den i artikel 19 nævnte horisontale kontrol skal arbejdsgiverorganisationer AM\ doc 9/14 PE /17-40

10 og fagforeninger (arbejdsmarkedets parter) også spille en rolle. Or. nl Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Ændringsforslag 34 Artikel 21 En "opholdstilladelse selvstændig erhvervsdrivende" begrænses indledningsvis til udøvelse af bestemte former for selvstændig erhvervsvirksomhed eller selvstændig erhvervsvirksomhed inden for bestemte erhvervsgrene. Den kan også begrænses til udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i en bestemt region. Efter tre år bortfalder disse begrænsninger. En "opholdstilladelse selvstændig erhvervsdrivende" begrænses indledningsvis til udøvelse af bestemte former for selvstændig erhvervsvirksomhed eller selvstændig erhvervsvirksomhed inden for bestemte erhvervsgrene. Det skal sikres, at tredjelandsstatsborgere for samme virksomhed også får samme løn som en unionsborger. Ændringsforslag af Jean Lambert Ændringsforslag 35 Artikel 29, stk Medlemsstaterne sikrer, at en afgørelse om meddelelse, ændring eller forlængelse af en opholdstilladelse i henhold til dette direktiv træffes og meddeles ansøgeren senest 180 dage efter modtagelsen af ansøgningen. Afgørelser om en ansøgning indgivet i henhold til artikel 14, 15 og 16 vedtages og meddeles ansøgeren senest 45 dage efter modtagelsen af ansøgningen. 1. Medlemsstaterne sikrer, at en afgørelse om meddelelse, ændring eller forlængelse af en opholdstilladelse i henhold til dette direktiv træffes og meddeles ansøgeren senest 90 dage efter modtagelsen af ansøgningen. Afgørelser om en ansøgning indgivet i henhold til artikel 14, 15 og 16 vedtages og meddeles ansøgeren senest 45 dage efter modtagelsen af ansøgningen. 180 dage er overdrevent længe for forretningsverdenen. Mange medlemsstater behandler PE / /14 AM\ doc

11 ansøgningerne på under 90 dage. Or. en Ændringsforslag af Dieter-Lebrecht Koch Ændringsforslag 36 Artikel 29, stk Medlemsstaterne sikrer, at en afgørelse om meddelelse, ændring eller forlængelse af en opholdstilladelse i henhold til dette direktiv træffes og meddeles ansøgeren senest 180 dage efter modtagelsen af ansøgningen. Afgørelser om en ansøgning indgivet i henhold til artikel 14, 15 og 16 vedtages og meddeles ansøgeren senest 45 dage efter modtagelsen af ansøgningen. 1. Medlemsstaterne sikrer, at en afgørelse om meddelelse, ændring eller forlængelse af en opholdstilladelse i henhold til dette direktiv træffes og meddeles ansøgeren senest 90 dage efter modtagelsen af ansøgningen. Afgørelser om en ansøgning indgivet i henhold til artikel 14, 15 og 16 vedtages og meddeles ansøgeren senest 45 dage efter modtagelsen af ansøgningen. Den frist på 180 dage, der fastsættes i kommissionsforslaget, er urealistisk og tjener til at afholde folk fra at ansøge om en "opholdstilladelse lønmodtager". En lokal arbejdsgiver, der har besluttet sig til at indgive en ansøgning, kan ikke påregne et halvt års ventetid. Af hensyn til det lokale erhvervslivs fleksibilitet må fristen derfor ubetinget gøres kortere. Det er ikke logisk, at der er brug for fire gange så lang tid som til en ansøgning indgivet i henhold til artikel 14, 15 eller Medlemsstaterne offentliggør oplysninger om myndighedernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid i forbindelse med udstedelse, ændring eller forlængelse af opholdstilladelser i henhold til dette direktiv, og de informerer ansøgere herom ved modtagelsen af en ansøgning. Ændringsforslag af Jean Lambert Ændringsforslag 37 Artikel 29, stk Medlemsstaterne offentliggør oplysninger om myndighedernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid i forbindelse med udstedelse, ændring eller forlængelse af opholdstilladelser i henhold til dette direktiv, og de informerer ansøgere herom ved modtagelsen af en ansøgning. Ansøgere har ret til at modtage oplysninger om, hvor langt behandlingen af deres ansøgning er AM\ doc 11/14 PE /17-40

12 nået, når der er gået 15 arbejdsdage mere end den vejledende sagsbehandlingstid. Ansøgere informeres omgående, såfremt sagsbehandlingen er standset. Hermed bliver det de sagsbehandlende myndigheders pligt at holde de enkelte ansøgere orienteret, og dette vil bidrage til, at man kan undgå de situationer, hvor ansøgninger bliver forlagt, deres behandling stillet i bero eller fuldstændig standset. Or. en Ændringsforslag af Dieter-Lebrecht Koch Ændringsforslag 38 Artikel 30, litra e e) medlemsstaten anmelder de nationale bestemmelser til Kommissionen og aflægger årligt rapport til Kommissionen om anvendelsen af de pågældende nationale bestemmelser. e) medlemsstaten anmelder de nationale bestemmelser til Kommissionen og aflægger årligt rapport til Kommissionen om anvendelsen af de pågældende nationale bestemmelser i sidste instans har medlemsstaterne ansvaret for, at retsstatsprincipperne respekteres og tidsfristerne overholdes, hvilket også kommer til udtryk i de rapporter om bestemmelsernes anvendelse og overtrædelser heraf, som de hvert år sender Kommissionen. Målet er at opnå en helt igennem retsstatslig håndhævelse af den administrative procedure. Rapporten om bestemmelsernes anvendelse hhv. overtrædelser heraf skal kunne bruges af medlemsstaterne til kontrol og sammenligning. Krænkes retsstatsprincipperne, må der pålægges en sanktion. Heller ikke en myndigheds krænkelse af retsstatsprincipperne kan tolereres uden sanktioner. Den pågældende medlemsstat fastsætter, hvilken sanktion der bliver tale om. Ændringsforslag af Dieter-Lebrecht Koch PE / /14 AM\ doc

13 Ændringsforslag 39 Artikel 30, litra e a (nyt) ea) medlemsstaten fastsætter, hvilken sanktion der skal anvendes i tilfælde af en ikke-retsstatslig håndhævelse af den administrative procedure. Målet er at opnå en helt igennem retsstatslig håndhævelse af den administrative procedure. Rapporten om bestemmelsernes anvendelse hhv. overtrædelser heraf skal kunne bruges af medlemsstaterne til kontrol og sammenligning. Krænkes retsstatsprincipperne, må der pålægges en sanktion. Heller ikke en myndigheds krænkelse af retsstatsprincipperne kan tolereres uden sanktioner. Den pågældende medlemsstat fastsætter, hvilken sanktion der bliver tale om. Ændringsforslag af Dieter-Lebrecht Koch Ændringsforslag 40 Artikel 31 Hver medlemsstat sikrer offentligheden adgang til udtømmende og regelmæssigt ajourførte oplysninger om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold på medlemsstatens område med henblik på beskæftigelse som lønmodtagere eller udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed. Hver medlemsstat sikrer, at de kompetente myndigheder er optimalt orienteret og indarbejdet på området, således at offentligheden også hos dem kan få udtømmende og regelmæssigt ajourførte oplysninger om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold på medlemsstatens område med henblik på beskæftigelse som lønmodtagere eller udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed. Desværre må man også her understrege, hvad der egentlig er en selvfølge, nemlig at ikke blot offentligheden skal have adgang til oplysningerne, men navnlig også de sagsbehandlende administrative myndigheder, som har pligt til at sidde inde med en ajourført juridisk viden og være orienteret, fordi det netop også er myndighederne, der for det meste som de første skal udlevere disse oplysninger. AM\ doc 13/14 PE /17-40

14 PE / /14 AM\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(CNS) 25.7.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/0176(COD) 13.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.10.2007 KOM(2007) 638 endelig 2007/0229 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om en kombineret ansøgningsprocedure

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 23. september 2003 PE 331.667/4-9 ÆNDRINGSFORSLAG 4-9 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 331.667)

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2011 KOM(2011) 721 endelig 2011/0321 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002-2002/0061(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002-2002/0061(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. maj 2003 PE 327.248/87-251 ÆNDRINGSFORSLAG 87-251 Udkast til betænkning (PE 327.248) Stefano Zappalà Anerkendelse af

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2002/2243(INI) 4. februar 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 August 2012 2/32 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5 En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 1. Hvilken social sikringsordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR BRUGERVEJLEDNING Direktiv 2005/36/EF Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR Baggrundsdokument. Dette dokument forpligter på ingen måde Kommissionen

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2001 KOM(2001) 181 endelig 2001/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af minimumsstandarder

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2002 KOM(2002) 59 endelig 2002/0039 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 til

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet. 1. Resumé Europa-Kommissionen har den 19. december 2011 fremlagt forslag

Læs mere

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I P7_TA-PROV(2010)0115 Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. marts 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/2328(INI) 18.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE419.851v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008)0423

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF 18.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 155/17 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

Læs mere

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det blandede

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske.

Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske. Kendelse af 24. april 2001. 00-116.574. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde ikke overholdt afgørelsesfristen på 4 måneder i forbindelse med afgørelse af en sag om gensidig anerkendelse af hollandsk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 119 C5-0113/2002 2002/0061(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 7. august 2003 PE 327.248/252-408 ÆNDRINGSFORSLAG 252-408 Udkast til betænkning (PE 327.248) Stefano Zappalà Forslag til

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 17.11.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 312 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/111/10

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 28.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Den Tjekkiske Republiks Deputeretkammer om forslag til

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

NYT FRA INTERNATIONAL HANDEL OG INVESTERINGER

NYT FRA INTERNATIONAL HANDEL OG INVESTERINGER NYT FRA INTERNATIONAL HANDEL OG INVESTERINGER Per Vestergaard Pedersen, Nina Wedsted og Karina Sandager Mikkelsen Meget har allerede været skrevet og sagt om Brexit, men hvad betyder Storbritanniens udmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Side 1 af 11 LBK nr 1349 af 16/12/2008 Gældende (Forskelsbehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 20-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II P6_TA(2005)0173 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere