IMPULS IMPULS IMPULS IMPI.JLS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. 1 FEBNUAR ] Å8GANG SCT. GEORGS GILDEENE I DANIVABK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS IMPULS IMPULS IMPI.JLS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. 1 FEBNUAR ]979 8. Å8GANG SCT. GEORGS GILDEENE I DANIVABK"

Transkript

1 IMPULS IMPULS IMPULS IMPI.JLS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. 1 FEBNUAR ] Å8GANG SCT. GEORGS GILDEENE I DANIVABK

2 HUSKI 6ÅR DU ÅF som GILDELEDEL E MEDLEM $Å AFLEVER. AMMEN MED DET øvr!ge DU AI.:LEVERSR TII- DIi'I EFTEBFOLGER - OG Å DETTE CG TIDLIGERE,IIUMfI AF Ii6PUL, DEN ER I DIN BESIDDEL E REoaKTION: Jorg6n Orlien, Weve svej 3' 9200 Aalborg SV' tlt lo8) EKSPEDITIONI Landtgild kontoret,mikkelbrvggers-gadel' 1460 Københa{n K' tl' (01) oplag: 90o eksemplar r udorvet al Sct Georss Gildetne i D'nmårk' ILlikkel Brvggol3 Gade 1' 1460 Kobenhavn K tll' 101'

3 GIJIr-DIEARBE"iDE NÆ il N O IPFrA'N'']J=[E II-S LE SEN IORG ILDER? Skal!, have senior gitder? eier er.ler andre os maske bedr. måder at bevare de æt. d p 9,ldeb,oo," pr,noplroi q,ro.bevægft5en. J6q.o,,r.æL^e,, dr verde opt trdr.undroq steder sige'elterero"r dnd.e naoer.rd^v.t,pq,td"bevægptear.rrrvf lil størie nytte og glæde for de ætdre gridebro.lre,, Først sporssmålet: Hvorfor skat vi søge at bevare de ætdre i qitderne? Fo,di v, ge.ne v,t Læ.c ndlo?',"en,d,,g bevæse\e... l-o d' vrqerne v,, hrve \: mange 5or mjrro Lrt at be.d F r01.. q-nr/ Eo,divi føle' der som "rrir k., a..oge- to.,doe, F'd \iren...vr ktel.nu.o!æ,ede*dr,qrtdpb,ror,,a..o, n9, Eø0, v -e e, q. deævænftrn og r h.. "og"i...,q",,,,..*. l-o,d,, T"erer, de ærd,e selv td. hov. g,edp dt "r de F, _"d r'orp.æt r.q r aa nr rdoe. dfr e, de..n sidsl.. e!1. t Jn dp 2 5 o.te,r ovfir.ævn.e.oorg)rdt. oe. vejer 1i, når vi skat fobose ar bevare de ætdre sildebrodre som meclemmei Med glæde har ieg konstateret, ar mange der va. me,:j I mtne forsie år i gilderne sra. dig s med, mm desværre har jeg oqså konnalerct, at mange i melemriden har for l"dr vo,e,pylp,. 614"6."d,e. sor p-gdng vor leqer ak. ve. ng,on g.t,1d foj /o p rjnle' aed iv 09 stæt 09 md\tp r'a, od reo{ oe oorte.. p... d"9 o,pvpl r.ærre cf o og har meldt sig ud. Andet spørgsmål: Oe ætdre, hvad er der for no,rte? General l,lac Arthur havde over sit skrivebord;t digr af Samuet Utmann:,,tngen bti. ver gammel af at teve et vist anlat år. fulennesket b];r", gam.etr, nå, Oet srigie,,ine idedler Du p"t,qe sa ung sor din r.o. i9e sc aarmetsom Orn.,rvr,.qe :,n9 som o r nao. rge ø sd/nnel,on orn håb øs-ed. S:rænge o L hje,re e.rrdndr.t dr moold. ge telegrafiske budskaber om skonhed og glæde, mod, s,o*tno og tr"ft.at_ngu er d! ung. Når alte tetegraftrådene er blæsr ned, når Oi, t;""" ",,"Oir", og ou".r;- et al kynlsmens os pessimisrnens is og sne _ så er du qammet,,. Efi r denne delinition må vi håb, at der kun er ganske iå gamte i gitderne, men der er derimod - vker statisrikken.en hel det atd.. Lad os definere dem som oilde, brødre over ca. 50 år. g.roebroore, som han ndve mc.ge å^ årc,enn,ret raaorop. dele dem i to aldebgrupper, nemlig de S0-67 årioe oq dem over 67 år (torudsat vi holder os til den officielle p nsionsatder). probtemerne med disse to atdersgruppers gildetilknytning er væsenuigt forske ige, j virkeiigheden nok hetr modsatre-

4 G t][-tdearietejdie For gruppen 50 _ 67 år vrl følgende karakteristika nok gore sig gældende: Gbr' har nået-sin karriercs top, har måske megel opslldende og ansva6fuldt arbejde' har måske påtaget sig lor manqe offentlig hverv o.1., og er sand vnllgvis meset kritisk meo. rvdd i,,t,den dnvendes trl. Hdn er to' or I la'e/oaen' (ån lorme 'iældnerp og ri",i^"*, qird",,,'rrio., "let l'le, eller 4oore lå år qelde'han sg deroå ud' Vi må håbe og ka. vel og å t.o, at gildebevægelsen gennem medlemsårene har for.:et at p,æqå vedkomm;nde med sine ideåler, men det havde nlr allisevel være1 ran at h;ve ;evaret ham/hende som gildebroder' Der er srund trl at antaæ' åt kontingentet ikke tynger særlig hårdt i denne aldersgruppe, selvom det måske kan svnes for højt for den der aldrig kommer- Gbr. ville efter min mening godl kunne bevares for lor bevægehe' nemlig hvi der ; mulighed for overflytn;a til at stå direkte under landssildet mod betaling direk' ie oenit-at et kontingent, svarende tii hvad vi andre bidrager med til landsgildet,igii "i atså et laver; kontinsent end vi andre betaler til os sennem Lokalt silde' For sii kontingenl skulle gildebroderen have SCT' GEORG og retten til at aflægge bespg i gilderne i den uclstrækning den enkelte målte ønske' Som betingelse for overiørset tit tanasgitoet tunne man forlange en vis alder eller anciennitet Landsgil_ d t har praktiserefdet direkie medlem skab ior gildebrodre der toq ophold uden for landets grænser. SpejderkoQ ene har altid p'aktiseret muligheden for direkte medlemsska; for Gilwell folk, når de sik af som ledere Det her stillede forslas sklrl le således ikke være revolutionerende. For den anden ældre gruppe, pensionrsterne {det behøver nødvendigvis ikke at være 67 åu alderen, oer eisrænsen) er forholdene anderlede, måske nærmesl dlamen tratt moosatte. ner er tite om nogle, der har tilst!ækkelig iid (selvom mange pen io_ niiter gtædeligvrs påstår, at de aldrig har haft så lravlt), men mange har måske lent fysisk ianskeigt ved at komme til moderne. Det skulle imidlertid let kunne ordne,å4. ult"j"*-l"nt", og brinser de Påsældende- Herved ville man os å komme ud over. "t at mange ældre r æng telige for at gå ud om aftenen på de mørke gader og veje. Langt stotre problemer giver økonomien. Naturligvis ikke for miilionærer og folk mejstatspenslon el. liqn., men forfolk som stort set kun har folkepensionen Det er faktitk gaoske dvrt it være medlem af de danske Sct Georqs Gilder' ikke blot ei højr konti;gent, men oq å ret dvre spisning r i {orbindehe med moderne- Det ville "oi u"," -iæt ",a*rtt" at foreslå at skære ned på det materielle, som moderne sædvanligvis ;fsluttes med Prisniveauet er nok blevet for hoji l nogle gilder betale et konti;gent, om også dækker fonæring n ved mødeme Svstemet billiggor delta ga* f"r d". aer.io"t flittiqt op, på bekostning af dem med dårligt fremmode' 2

5 lii LDtij,A ld D) Om man kan lide systemet, skal der ikke lages standpunkt li her. tejlld itr Derimod ville det nok være rimetigt, om man titbod pensionisterne at noje med et væ endigt lavere kontingenr, f.eks. hatvt konringent, såvel nl tandsgitder som lrtdet lokale gilde. Vælgerforeninger, faglige sammenslurninqer og mange andre organisarioner praktiserer et ofre nærmest symbokk kontingent for medtemmer over 67 år. Nogle måske fordi de gerne vil være mange, andre, forhåbent,igt, fordi de mener, at pensionisterne kan have qlæde af rtadig at være medtem og at dettage i mddevirk_ somhed og andre arrangementer. Det her sti ede forstag skule såtedes he er ikke være revoi(,tionerende. Man har ikke kunner undgå at bemærke, at befotkningens hotdning ril de ætdre er ved at undergå en forandring i al atmindetighed, og vi ved, at de kommende ånier vit medføre et stigende antat ætdre i samtundet. Det peger hen på, at vi ikke i gitderne kan sidde ældrcproblemerne overhørige, og vi skuie jo hetst ikke være de sjdne, der Det sig r sig selv, at gbr. i den "Yngre ældregruppe" med medtemsskab direkte i landsgaldet når som helst, og f.eks. når de går på pension, kan lade sig titbagefore til deres gamle gilde eller and t gilde, hvis det ønskes, f.eks fordi de nu har bedre rid. Det siger også sig selv, at de gbr., vi mister i deres travte år, næppe kommer tilbage sen re for åt få glæde af gildet, når de forst er blevet pensionister. Det er nok vigtigere, al vedkommende får gtæde ai gitder, end ar gildet tår en aktiv medarbejder, men det er meget såndsyntigt at pensionisren n top vil være indstilet på al yde en indsats, og måske nelop på den måije får stæde af qitdet. Efter denne lille analyse af ældreprobtemt, vit jeg rejse spørcsmåtet: Hvad er er seniorgilde? Et typisk senior,gitde bør vet defineres som et gitde to. ætdre gbr. tvæbående, således at forstå, at det får sine medtemmer fra flere forskeltige gitder. Det forudsættes således, at der er tale om en by med ftere gitder. på deo anden side er det nok ikke heldigt, hvis der er så mange gitder i byen, at der kan btive tate om et silde med medlemmer, der neppe kender hinånden I forveien. Seniorsitder på di, strikhbåsis mener i g kan vare direkte uheldiqe. Netop for de ætdre må mødesrederne ikke vare for långt væk. Det kræver vkt ingen nærmere kommentarer. Så långt tilbage som i 1956 skrev jeg i det daværende gitdetedelsesbtad BÅLET: "gennemsnigålderen i vore gilder er så hoj, at de fteste gitder med nogen ret kunne bet gne sig som senior.gitder,,_ Fent fakthk er der en det gitder, hvor d yngre og mere spralske, danner deres eg t nye gitde, så titbage er i vi* tiqheden en slags se_ nior-silde. Den slass silder sku e teorerisk fatde fra hinanden i tøbet åf nosie år, men ipraksis er der vist en deteksempter på, atde tever videre i bedste velgående. Nævnes må også at ridderarbeidet netop er et arbejde for 09 med de tidt ætdre, der

6 denne samntenha.a dog 9år mc.e På anciennrrer end på lvsgk alder' Men ridd rar bejdei har sikke sin torevardi, nerop for degt',derog å ai år horer til de æidre' Et tidtigerc fremrladetde gilcieledel s.dedl n. nu ai'tgde Henning Hoegh' laite meget orn, at 'gbr, skulle Hivc gamle samm ' i g'upfem", med andre ord' at "rn_ ge;udskiftning i qruppetr*' vitlc samlbrttmre disc på en tådan måde' at en ud- ;eldelse vilte btive et s.ersyn. Fordele og ulerpe' Ed denne tremqangsmåde skal Er det idvbot en ide at såmle ælde gildehodre i specglle grroert i. tiorio".jkiur"p"ia"ded r, Ev; Gtedål, srrev lomvris ren k'on'k I Be'rilsske iia"na"l *.aig,i" i ;n helt ånden lorbindel*: " Jes mener' det kunne vare en goa iae, om man giorde en ind ab lor at bri'ge de forskelliqe aldebgrupper;am' Næt der forekomms meqel posrlrvr Yed gildebe!'ægelsen' 09 om <la' i todsæ_ "'""" iirli"* *a," -q".ie-r,oner, som vi urde' riden'åmmenr nes red' e' at I q r.",i" r.rnln* *i" rå." mennesker fra helt tobkell'se ernveru' mel oqå menrr."j i"r, t"i.t"rrrs uddannehe os so'ial bagqrund sammen ucien sk;rlerinier 'r"' "lar" J.i *i. t'0,;. med i dette bitl d', at her kommer de lobkellise ard re' "s"å grupper sammen ud n skillelinier. De ældre kan på denne måde lære nogel bådeom og al de unge Deunqexroqs"- \åot al beskedenhed 'nok 0S6å læe nog'l af eældc virmanmonirkesia-o n"i, "r**", irlt * at"g"r sk'llelinie' I g'tdeme errer et å'der " lerie) tre' er eq iakrrsx oanæ tor. teg er enig med Pret H''n, når han riget At lave en Primitiv {ilosoii, med bås som mennesker inddetes i, er en feil, hvoraf alle folk lider' men vier noæn stykker, tom kun kån forttå en måde at inddele menr kerle oå - Man skaldele dem iindivider. K. Sterren Andersen. ' Dyrehave distriktsgilde D! D. *lt P.dtc liti! Xso og s' lremd_

7 IN,..,!lS b)a N\H,nitiativ ller"sl.ådøden" Hos Saxo står fo(alt om en konge, der ikke gik i ledding, men blev hjemme på sin os så foier konssgård; hans hndmænd gad efterhånden ikke he6e med slaverne - Saxo til: men han døde osså strådoden! Jeg sætter dette op som et eksempel for del gilde, der lkke tager noget initiativ, har en aktivit r. Der vil lide den forsmædelige strådod. Nok er det blevet vanskeligt for gild he efter at bistanddoven har sænket sin velsignehe over landet at finde nærlig_ g nde sociale behov at dække med t initiativ. Børneinstitutioner o.l. skal det offentlige jo nu tablere. Og dog. Vi kan hjæ,pe det offentlige.. for det er jo osse os Oet følg nde vil vise det. Hobrogilderne, to stk med ialt cå. 90 gbr m/k etabl rede tre på hinanden folgend år et reklamebankospil og siåk kr til side til "velgorende formå ". De lobende avis og tøiindsamlinger havde også skaffet peng i gildernes good.turnkasse, og så gik vi til kommunen og sågde, at vi godt ville hiælpe med at etablere en borneinrtirution, men helst et fritidshiem, for selv om det var på kommunens anlægrplan - så vår det her og nu der vår behov for attå bgrnene bon fra gadehiørnerne eft r Et par rundbordssamtaler mellem et par udvalgte {pålagt opg6ve) gbr. og repræsentant r fra det sociale udvalg forte til, ai hvis gilderne etåblered et fritidshiem i o- verensstemmelse n1ed myndighedskravene tilet sådant ville kommunen leje d t af Så tog man fat. Et huslaug fra begge gilder blev nedsat. Ekstraordinært giideting om kob åfen godt b liggende eiendom. Vi disponerede over ca. 9O.0OO kr. Oremærkede til sociale/velgorende folmå1. Bilag nr. 1: Bysseresnskab os bilas nr. 2: Finansierins vil vis hvordan vi for vor ejenkapi ral fik en ombygget ejendom, der nu var indrertet til at kunne rumme et fritidshiem tor 40 born for kr.615.0oo. Hvad der ikke dkekte fremgår åt bilagene er, at der var ci gildebrpdrearb jdstimer semt i projektet. De blev vurderet til esenkapital kr Vi var stol. te elter de mange rime6 {ællesskab istov, malerklatter, b ton og tapetklister. Vi var taknemlige da socialudvalg.fo.manden $gde os tak Ior vort initiativl "D t bliver.l-

8 lid billigere ior de! offentlige når I Laver noget o9 driver del tor os,,. Bilag nr. 3 viser hvordan vi lader bygninqens udgifter hvite I sig setv. Attså tader kommunens husleje dække renter og ardrag og ydre vedligeholdetse. Sci. Georgsfondens bidrag var er fornemt blåt gildeflag rit ndvietsen. e[ero havde viselv klaret pensesaqerne m.v. En stadsgildetingsb slurning bestemmer hvem der skal være gitdernes m/k i besryr t sen for den selvejende instirurion,,friridshjemmet Scr. Georgsgården,, og hvem der skal tage sig af bygningen, d.v.s. vedtiqehotdetse os pengesager. Efter en pause på ca. 1 år kom næste rniiiativ. Drømmen om eqne tokater kunne nu løses hvis alle isen løftede i llok. Ar "arte" nok mere var,,-fordenskiotds sotdater,, er så en alden sag. men I og med kober df oygn,ngen., l t osh;emmet ldvde mdn fået foræret hele rageragen i bygninge., ca. 3OO kvadrarmeter. Hele toftet btev ryddet, gulvet brækket op, nyt rag var der kommet. HOiisotering. opsætning af gipsptader, nyt gulv. Tømre, slibe, skure, mate oq att det ander, der skat gores. Der btev for meret 6 arbejdshold med hver sin sjåkbejs, der hver fjortende dag tog et nap gennem ca- 2 år. Nu står lokalerne færdige. Enkelle gbr. har lagl et enormt penontgr arbejde i de nye lokaliteter, andre har bidrager trofasr - ægtefæler har gtvet en hånd med. Et allerede godt qruppesammenhotd er btevet styrket. Her i efteiåret skal vi så indvie en fast giidehal med ca. 50 ptadser, ei selskabslokate til ca. 70 personer, væbnerctue, forgemak med bar, ente med toitetfacilireler. Hvad har det så konet: Fantasi, tnitiativ, mod, sved - og kr Det er i hven fald hvad vi har lånt ud over de1 betøb, der er kommel i kass n ved de regetmæssige avk- og tøjindsåmlinger. Driften af lokalerne skal ikke belaste gitdekonringentet men via fæ esakiiviteler i byen skal lånet atdråges og fo(entes og en beskeden intern skat på de,,hokerolter,, der nydes i efterhallen eller som her i forhatten sku e vi kunn betate tys varme m.v. Jeg vil vove det postulat, at ingen steder har så få setv skab! så smukke lokalitet r om silders arbeide som her. Det skete alt sammen fo.di der var nogle, der btev bange for at dø,,strådøden,,...

9 GllI1.iD)LF= ifri,js Bilag nr. l. Byggeregnskab for ejendommen marr_ nr 340 a, Hobro købsuds markjoder (Sct. Georgs cården) med skæringsdag Kobesum lor ejendommen ifotge skøde af 18.01_14.. Håndværkerudgifter etc.: Handers Teglværker. A/s Einar Krlsrensen Hobro ElServic. Entreprenor Kart Jensen. TPmrcrmester Per Bruu.. Sækkelejekompagniet. Hobro Tommerhandel Hobro lsolering. FarvehandlerAntonøsrersard.... gygmester VikrorGlensrrup.... B.lU.T. fabrikken. &,lale.mester Jens Justesen..... Blikkenslager Ona Baandrup Glarmester E. Damgård. Hobro Kommune, indko6etog ktoak, 1.941,52 392, ,05 500,40 33.Sr3,04 399, ,06 828, , r, , , ,90 244_132, , ,66 Benter ai byggek.edit. Låneomko tnioger, kurstab etc.: Slempel, kurtage, gebyr o9 tingty$ing. lndskud kredirforenina , , , , , , ,98 El. skilt Fortærinq, lrivittig årbeldsk,aft 1.111,OO 878,00 237, ,08 325, ,90 245,20 r3.662,

10 Bilaq nt.2 Kob og ombygning etc. ertinanci ret således: Årlig ydelse Ny jydske Kiobstad-Creditlorening 1sl. lån) 6 1/2% Kreditf oreningfn Danmark (nyt lån over 30 år) 10%. Kreditf oreningen Danmark Inyt lån over l0år) l0%. Kreditf oreningen Danmark {nytlånover15år)13,72% "' KObstadshyPotekf oreni.gen (gl. lån) 5% , , , ,70 818,18 3A ,00 r03.000, , ,27 (nyt lån over l5 årl P.1. 1l l/2% , , , ,24 ScL Georgs Gildernes indskud (kontani) i. overfort ril ejendommen drilt konto ,65 6r5.955,89 1.3r8, ,6S

11 GOLDEHUS Bilag nr- 3. DRIFTSREGNSKAB FOF ÅBET 1977 lndlægterl Hudeje Renter af indesdende ,00 kr ,96 kr ,96 kr. Udgifterl Priorire6yd lser (inkt. afdrag) l. lån krf _ spks ,0O kt ,80 kr ,00 kr. 810,00 kr ,70 kr ,05 kr. 1 1.O27,00 kt. Stempel lejekontrakt.. Eiendomsskatter. vedligeholdelsesudsilter.. Forsikringer ,55 kl 900,00 kr ,2O kt ,01 kr. r.155,25 kr. 44,85 kr ,86 kr ,10 kr. Erik Fog Chrhiensen Provincialmesrer f or NordiyIands provinciat.

12 L_ /\ri('[:lv!:-lit LOPPEM ARKED I maj 1978 besluttede vi i 11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg, at vi lille søge at skaffe nogte ænge vea at arnotae et lopp marked. Vl satte tidspunklet ti lordag^ondag O"n ro. oir rz. september Forinden skulle vi sose at indsamle effekier af enhver art, deh hos os selv, dels hos venner oq bekendte, kolleger og lign' Vi fik af en gildesøster tilbudt opsamlinqs ted, der blev etableret 'afhentningshold" og så holdt vi sonmerferie. Då den vår slut, sik vi i kris lndsamlinsen besvndte l li;hed med, hvad man gor på Christiansborg, holdt vi!edelsen + en gruppe {ideha verne) - et mode sidst i sommerferien Her aftalte vi annoncering, etablering og an dr prakt;ske qøremå1. Det syntes at gå lidt trægt med indsamlingen, så "nosle" lik "kolde foddel" men l den sioste enoe gik oet pludselig rapl Den sruppe, der ku ie grov ortere fik meget at iave, effekrerne ilrømmede ind. Nu flk vi andre "kolde iodder", ville man flnde u.l ril os? Et stort skilt var.len sidste uqe p aceret ved G ILDEBOBGEN KoTtomla le slod i tilbudsavis n onsdag og såmm dag kort cmtale under Bvskriveren i St ft! tidende. Fredaq, lørdag oq søndag fin annonce i "Stiflen"' To6dag sæites "dråge kydnlngsteltef'op i haven bae Glkleborgen, teliet er!tnr, og 1. gild; havde påta&l sig opstillingen hak) Fredag elrermiddag køres efieklerne til Gll;eborgen, og vi besynder opstillinqen os ophængn ngen Vi hdr fået en pølsevogn at oo (GøL polser), oq vi har sodavand fra SKJOLD. Fredag for 1 på allenen er vl klar til stari næsten. Vi moder lldligt ldrda Jor at nå det dsle. men koborne kommer også t dligl Salqet qik strygende, der var 1ræng el, det var svært at ove6kue oq ov'rvåg, men vr fik manse pense ind (de langfingrede havde også en god dag). Poise og 5odavands salget gik derimod ikke. Vi købte elv polserne do bedsle t ng var jo væk. Det sank doq sradig i "vores lag r", men blæsten, som hcle llden havde været ret å s1ærk, blev lilslorm' Kl. 15. med kun få ef{ekter trlbage, besluttede vl at stopp, vi pakkede sammen' De tå tilbageblevne effekier blev kort ud til et lager t I se.ere anlendelse. Sondag fortsatte 11. Sct. Georgs Gilde I Aalborg. t0

13 LYDAVIS ii,vdavi]s Lokal lydavis for blinde og svagtseende et godt gitdeinitiativ. At være blind eller svagrsynet er et stort og særdeles upraktisk handicap. Men den indvmding man m st hører, er vanskelighederne med ar få informationer. Den seende læser sig til de fteste af sine jnformationer, 09 ingen informaitonskitde er så hunig og så lettilgæng tig som tæsning af sortskrift. Den btinde er afskåret h. fra, kun ca. lo % læser punkckritr, det er forovrigt en ydersl tanssommetiq proce. Den blinde får ofte kun l0% af de informarioner den seende får. Den iormatl seen. de få. en uslandseliq strøm af informationer, han tæser oite op mod et par timer daglig mange ganqe måske 500 ord/minut. Vi kan på ingen måde udfylde detre behov hos vore b inde medmennesker, men vi kan give dem en håndsrækning efter evne og mutighed. En af disse, mere formaliserede mutigheder, er en tokat tydavis for b!tnde og svagtse. ende Gennem Dansk Blindesamfund (DB) abonnerer de fteste b nde på en landsdækkende lydavk, og radioen, lokat og la.ds. har i de btinde en trofast tytlerskare. Hvis vi vil lave en lydavis, skat viat$å bringe,,noget andet,.. For ar lave en lydav s bo. lolgende være op5/tdl 1. En rcdaktionsgruppe terrående af f.eks. gitdebrødre + 1 å 2 repræsenran ter fra DB lokålkredsen + andre interesserede iåtr vet 4 8 perconer. 2. En vis elementær lydreknisk viden. 3. Et passende udstyr, båndspittere spote. og kassette, mixerudstyr, mikro Ad- 1. Der eksisterer i øiebtikket 1O, t 2 tydaviser I Danmark, 3,4 af dem drives i Sct GeoEsgildernes rcgie. For at qøre lydavisens indhold vedkommende, både for abonnenter og producenter, bor man vide lidt om abonnente.ne, hvad er det for mennesker? De fteste er senblinde, DB siqer, at ca. 75 % af medlemmerne er over 60 år. Adskilliqe er - foruden synrhandicappede. svagetiæ eler muttihandicappede. Bl.a. af de nævnte grunde er det en god ide at have rcpræsentanrer for DB med i gruppen. 11

14 L- Efter at vi havde kort i ca. l/2 år, havde vi en påneldebat med nogle a{ vore abon. nenter. Her Iik vi er godt indtryk af, hvilke mennesker, det er lydavisen h nvender sig til. I redaktionsgruppen bor endvidere værc en god speakerstemme, rapsode, tydelig og smuk, g rne dialekt, men først ogfremmest letforståelis. Udover de nævnt peboner og funkdoner kan gruppen selvsupplere ad libitum. Ad 2. Den elementære lydtekniske viden har d flest, der er vant til at benytæ en båndspiller. Den ækniske side af sagen består i ar indspille et masterbånd, spolebånd e 2 X 44 ni^. Bånd t sendes ril kopierinq oq dirtribution f.eks. på Blinde, Båndcentral, der torctager det fo.nodne mod betaling. Vi har ordnet det så snedigt, at lokalhistorisk arkiv betaler vore masterbånd mod efter brugen at få dem overladt til samlingen, vi trækker selv en kopi på kassettebånd til eget brug. Ad. 3. Udstyret er en støre investerinq, også s lv om det er amarorudsryr. Optage! sern af råbåndene foretages lettest på kassett båndoptager (seiv bruger ieg hetsl min egen, en billig transistorradio med båndspiller, en god mikrofon, hovedteiefo. ner for kontrol og en taske iil hele herligheden, alr sammen til en samlet pris af un. der i.000 kr.). Vel hiemkommet fra mine ekspeditioner rediqerer j g ind på en 6y kassette via spolebåndspiller, ordner stofret, laver et tidsskema, beskriver indholdel og laver så vidt muligt sekvenser a 3-8 min. Under stoffets bearb jdnins kan jes som resel fjerne de flene af mine esne "besa vede" replikker. Voret redaktør, der ogrå er vorcs lydtekniker. lagger så en plan, der debatteres på redaktionsmodet. Bedaktionsmødet holdes hver måned {10 gange årligi) ca. l4 dage før masterbåndet skal foreligge. Vi har af udstyr kassettebåndspil lere, spolebåndspillere, mixerpult, stopur, mikrofoner og andet, vel for l kr. dertil kommer privat udstyr. Stanen bestod udsty6mæssigt, ar Sct Georgs Gil. derne stillede et pænt beløb til rådighed, og så gruppens private udstyr. Den økonomiske side af sagen er væsentlig, der skal skaffes udslyr, der skal bruges bånd, mange bånd, udstyret skal holdes vedlig, kopieringen sker på spolebånd, vi selv skat købe, vi skål betale kopierinqen. Forsendeisen i de dertil indrettede kassei. ter er portofri. Derskalogså regn s med fomyelser af udslyret, porto til ådministra. Hvor kommer pengene så f.a? Vi har sogt og fået, komm!nalt tihkud, d t kan ydes i.h.t. Bistandsioven. Et firma har tilbudt os en båndspiller/optager, et andet firma giver batrerier, et tredie iirma har givet os et antal kassettebånd. Abonnentprisen dakker ikke nær omkostningerne, men abonnenterne er i inke til at betale, når opkrævningerne udsendes. Vi har en pæn abonnentskare, ca.70 iall, 12

15 VDAV!S og den lokaie prese er flink til at give os omtåte, redaktøren har været i lokalradio- Det var lidt om Iinancieringen og 'reklamen". Bedst af atr er dog den gode gamte mund.tiløre-metode. Her har vores redaktionsgruppemedlemmer fra DB været tit stor hjælp, ligesom de giver os en fin feed-båck, så vi emnemæssiqt holder os på spo. Hvor tår viså stoffer ira, Ca. halvdelen er obiigåtorisk stof, såsom: 1. Kredsmeddelelser fra det lokate DB. 2. Tekniske oplysninger fra kommu.e o9 myndigheder om opgravninger, tlytning af stoppesreder osv. 3. Sociale oplysninær frå Bistandskontoret m.v. 4. Køreplansændring r o.lign. 5. Kulturelle oplysninger om koncener, udsrittinger og ander kutturstof. 6. Biblioteket. Vi er p.t_ ved som særnummer ar udarbejde et tydkatatog om lydbøger. 7. Båndet indledes med en lokalt komponeret kendingsmeiodi, speakertekst, indholdsfortegnelse, tekniske optysninger, og. når der er ptads - meddetetser fra Blindes Bånd.enlrål Besten af båndet, som sagt, ca. hatvdeten kan så bes.å af,,andei stof,,. Hvåd består så dette "ander srot,,af? Det er sikken den men interesånre del af bånder, men også den del, der er mest arbejde ved- Jeg vil prøve ar nævne en del af det, vi har prøvet indtit nu med absotut Et at redåktionsgruppens medtemmer har ophoidt sig nogle år på c.ontand, han har stort kendskab ril grønlandske forhotd 09 har mange interessante optaselser oq bringer iævnligt et "crønlandshiørne", der har vakt stor inte.esse. Et andet redaktionsmedlem laver reportager om f.eks. Hundeførerkursus og andre ting af interesse for DBt medlemmer. Vi har en rubrjk om,,dagligt,iv i Nordiy! lånd - Nordjyder i arbejde,', her har været bragt stof om arbejdsptadser store og små. En anden rubrik "Fra den ene ril den anden,,, hvor man opspger forske ige perso ner, der kan tortælle om nogle synspunkter eler oplevetser. Også de mere ad hoc,præged ling kan bruges. [,tan tøber på en person elter et emne, der interesserer en setv og måske også redaktionsgruppen, å kommer det på, når der 13

16 L- i,.,ydaviis Emnerne kan ikke være dagsaktuelle, her er radio og dagspresse de rett medier, vi må regne rned en mere elastisk dimension, tidsmæssigt, arbejde på længere sigt. Den d r laver reponage eiler samtale må lære sig en smule teknik. Adskilligt af det stof jeg selv har lavel ljsg r et stykke tid 1or så at blive kaseret. lkke fordi min gæn har været då.lig, men snarere fordi det er lykkedes mig selv at odelægge samtalen. Til andre tider er dei lykkedes så godt, at det har kunnet bruges (også efter medre. daktørernes meninq), oq det er der naturliovis en vis tiifredsstil ehe i. En ring, der er overrask nde svæn, er adminisiraiionen fprsi og fremmest af stoffet, brugt eller lager. Man tror mange gange, man kan huske, hvortil man er kommet, men hukommelser er ikke, hvad de har været. Noget egentligt system er svært at angive, men det er væsentligt at have godt sryr på tingene. Det kan vare aldeles dræ' bende at lede etter noget bestemt. Del er en god tinq, hvis man har "råd" tilen, der vil ordne den ride af sågen- Alt arbejde er oaturligvis frit, der er inqen copy{ight, lydaviserne klipper skrupelios hos hinanden, vi hu99er stof, hvor vi kan komme af sted med der, a t er io non-commercielt. Hvis man vil gå i gang, skal man vjde, del er et nort og krævende arbejde, og en gang startet - åltid i gang. Det er vilkårene. Foik s1år ikke på nakken af hinan. den for at være med, de fleste er vist lidt nervose for leknikken. Til gengæld er "of. rene" så godt som altid meget imodekommende. Vi har med os et "pressekort" med foto, navn og under krift. Desuden under krift af borgmester, politimester o9 sradsgildemester, der desude. har underskrevet folgende tekst: "Båndjournalen produce. res af en gruppe mennesker fra Sct Georgs Gilderne. Hver måned udse.d r denne gruppe er lydbånd til alle blinde i Aalborg kommune. Lydavisen indeholder repon tager, nyheder m.m. fra byen og omegnen. Arbeidet hviler helt igennem på noncommerciel amatørbasjs, og jeg vil bede enhver, som gruppens medlemmer mårte rette henvendelse ril, om at tage godt imod dem". Det, der udsendes må ikke være alt for amatøragtigt. Vi er amatører med amatørudstyr, kan ikke arbejde professioneh, men arbejdet må gerne være vel udført. Det er forståeligt, at man viger tilbage for alt det,ine grej og teknik man ser af og til. Vi kan dog udmærket stå os, vi kan bl.å. gøre det litterære indhold godt og hele tiden bruge vor egen og redåktionsgruppens kriiiske sans. Det sidste nye på området er den luksus at have sit eget lokale lstillet rilrådighed f. ks. af kommunen), hvor udnyret kan stå, og hvor man tilenhver tid kan gå hen oq arbejde. Det ville være deiligt, idet det er en stor belastning for den tekniske redaktør at skulie rigge hele udstyret til hver gang er masterbånd skal lndspilles. [{in slutbemærkning skal være: Find.ogle ligesindede, drøft det hele igennem grundigt. Kontakt det lokale DB, det har igvrigt været overraskende svært noqle steder. Drøft saæn qrundigt iæn. Hør på andre lydaviser. En gang startet, altid i gang. En- 14

17 AiKII!VtITtET delig to sporgsmål til sidst. Skål vi overlåde denne qode sag til f.eks. kommuner eller biblioteker? Efter min mening nei. Det er mege! dyrt, og er tilbojeligt til at blive ke deligt. Skal opgaven løses af båndamatorer, der længes efter en arbeidsopgave eller skal det være en arbejdsopgave. der skal efhverves dt teknrsk kunnen t1l for at Johannes Krosh, l. Sct Georss Gilde i Aalbors. l. I TOMBOLA OGSA EN AKTIVITET TOMBOLA, var det en impuls ior jer? Jeg ved godt, at mange gilder afholder tombola, som vi gor det i Søborg-gildet, oq som vr hdr glorr der I over ryve ar, helt nølagig var det 24. sæson i a', ror e gen nern ovebkuddet at kunne yde en bi tand til ;pejderne og deres arbejde distrikter ne- Soborg gildet afholder hvert år i november måned en rombora, og af vort ovef skud herfra går den e.e haivdel tll Gladsaxe juleindsamlins, den anden C6r til vorr hjælpelond, der løbende hjælper dis&iktets spejdere med hytte.eller lejrmaieriel eller andre fomddenheder. Til gilder, der aldrig har prpvet at stable en tombola på bene.e og måske vlger tilba qe for "ukendte faktorer og uove6kuelighed", kan jeg måske 'ose ' ai I dt ertaring. El tornbolaairangement er s lvfolgelig en oogave med en v s arbejdsbyrde, men hvis alle giidet aktivt vil deitage, absol!t en overkommetig og ikke mind t en samting$ opgave, der bes&mt kan give kontakt mellem grupperne, oq det kan give ekstra triv"!el i hele gildet. Og alle kan 1a9e del, der være sig i dei admioistrative, lremskaffetse af boder, bodopslilling, gavefremskaffeh, gavcfremstilling, eller selve båmandingen den eller de dage, hvor selve salger foregår. lvlen før man går igang med en tombolå, må man dog endelis sikre sig, at man kan få en tilladelse til atholdelse af en sådan. Her skal man søge det stedlig politi, der bar anspgningsskemåe. til dette brug. Dette skema giver helt klar besked om bi.a. præ' miesummens forhold til loddernes salgsum (p.t. 25% min. og 33% max.). Efter e1 evt. mundtlig tihagn, kan man så gå iga.g. Oq så kan det være plaktisk at lave en "kpreplan" over, hvem der påtag r sig hvad, så indkald tilet orienteringsmgde, en_ ten for en gruppe eller for et udvalg, oestående af en eller to peboner fra hver gruppe i gildet. Her må så tages fat på fordeling af opgaverne som tidligere omtalt. t5

18 ri-læe I ip F-t\ i Vi i Søborg gildet hår heldigvis tatt en det fingerfærdige medtemmer, der hår trem, stillet de skønnest håndarbejder, bt.a. strikbluse, sroftryk, qrydetapper, stofdyr, oq meget andet men her er fantasien io helt uden grænser, hvad præmier angår og setv; præmiemangden kan man selv bestemme. t\tan kan vælqe me[em manq og i_kte så værdifulde præmier, e er få os eksktusive præmier. Vi håvde i manseår i50 stk. præmier pr. serie å tooo nk. todder, iår dog,,kun,, 100 srk. per I 00-O stk. lodde r, 09 vi køne 8 serier igennem: attså 8000 todder, og det tit en pris af kr. t,so pr stk. = totahum , hvis att blev sotqt. Det fik vi knapr, men fik lroas alt ei over_ :l:ud pa 7-094,90 ar et sats på ,00 09 det syntes vi i srunder ikke var så satt. Vore-udgifter var gevjnstmåreriater ca. 600,00, nitlegevinst;r 3OO,O0 køb af g vinster 2.700,00, nitr r og iodder 258,00, teje af boder og iromler samt div. ca.40-o,oo. Hvis jeg her igennem har givet jer impuh og tidt btod på tanden tit et evt. tombolaarrangement,men der alliqevet er visse spørgsmåi, I mangter svar på, er I vetkomne til at kontakte mig. Jeg har kopier af vores koreplan, som I er vetkomne tit at få, og også råd og lidt erfarinq GOD FORNøJELSE på Søborg gildets vegne Sv. Ole Stæhr 2860 Søborg (01) Kun fæll r sod vilie os samarbejde qiver svære årbejder et hetdisr udfald. "H IM M ELEKSPRESSEN. GRøNT LYS FOB "H IMIVELEKSPRESSEN" Når man nævner "Himmelekrpress n", er der formodentlig mange mennesker lan. det over, der har en forestilling om, hvad dette ord dakker. lmidlenid er "Himmelekspressen" vist et lokalt kobenhavnsk anliggende, idet det ikke er mig bek ndt, at der andre steder i landet findes noget, der ligner d nne særlige institution. "Himmel kspress n", som lisser ivasbysåde i København, på et område isydhav nen mellem H. C. øetedsværket og Hovedbanegårdens store godsbanereræn - r et herberue for mænd - hjemløse og subsistenslose på en måde, der gør, at de står u, 16

19 Pii'/41, =l :l,i. ll il = den for samfundets almindelige hjælpe- og understøttelsesmuligheder. De tleste af dem er uden adentitet o9 CPA kort eller anden leqitimation, som kan give d m ad, gang tii offentlig hiælp. I januar 1978 havde "Himmelekspressen" eksisteret i?5 år, og har i alle årene kla ret sii vigtige arbejde udelukkende ved f.iviills hjælp.såvel praktkk som pkonot' I anledning af, ar vi i "Hedebo Drstrikf' efterårel holdr en velgørenhedsalren til lordel for "Himmelekspressen". det årlige "GALLATRÆF", er jeg blever opfordrel til at prøle at give en orient ring lil læsere ar "II\IPULS" om der albejde, der gøres for de hjemløse mænd og den gensidlge g,æde, der er ved der I løbel af de 25 år er der sk.evet ulallise arliki.r. såvel idagbladene soo andre pub likationer om emner, og det ville ikke være svært ar afskrive nogle af disse adik ler. hvorat de ileste ovrigt er meger fyldesrgorende, men ieg havde Cen iornøjelse selv al blive inviteret ud i Ekspressen en aftenslund Jor lædre at kunne lornem. me det h le. i!4in værter var Eigil 09 Kaj Aage - begle gildebrodre ira Virum cildet, som sammen me.l en håndfuld andre Virum-Cildebrodre danne. en åf de grupper, der påtager sg "Vagten" på sreder, d.vs., at een mand ad ganqen har vagt tra kl. ca. 18 ril næste morgen ved 7.r:den. Jeg v I gerne. ndfletle. ar jeq som Dige va. kh ængielig ved ar raoe af sted ril dete lietog i et rent mandero.etagende med 40 lcgerende af den kaiegorl, sorn ingcn an. d.e end " H im meleksøessei ' har vilje e lcr svne til ar rukke oc for lrå jeg også srrrii si9e, ar in l)e1*nkelighed var alceles rbe!rui.l.l, dets iakket /ærc olne to!ærie., dels 1.kk t være den rakl elie. ji.irrerse ellcr l.vad der,ru v3r, iler orægede hele og ;on, var absclul.ja,rs d g.ij ir:-a iorre5:por (uftrig.,e1er en dyi) iragodie. man :icder.,,ii,l,.t :jat., ij.,r ir r,r!r:,,.1 I i sku. ved..nie l.jrrghe:l. aer v. r ir jo,.rt rj.r rr i.r. -.j,c::i,i,...:.':jr1vt.r,et,g3c,c;na!.flj.l r.riq ii,,r!r r.r r!,r. r ' r. i.'. rii.:. t:)... I.t, -,j... I

20 - rit-: i^l iil -l.ri_jilae parkerede lastbiler_ Johannesen havde narurtiqvis deis noget ubehag led denne over nahing i hans biler og dets havde han hjertet på rerre sted og syntes, at Aer var en umuliqnlværelse for atte disse mænd. Resotur som ha. var, fik han gjorr en aftale med DSB. Del var lige op acl ba.eterrænnei og dei stod på den 1id en masse udran, gerede iembanevogne på sidesporene. Han fik afiangeret to gamte vogne som bte! stillet sammen. tys os wrrne blev skaffer og hans,,tog;*nt",,irnn" -una", yo"r.t primit'vc lorhold ryl\e.nd.de qdm,e 'ogtlpeer sor troos at.,d. n stor rorbcd. 'rnq.der.va'noqleforurklngerhedny"drghede."e.o-oa.or.u,,,ov.otevrtdrel, og med Jys, kraft 09 varme og el bi igt eiemåt hos Starsbanerie Gom s den er ratl det helt borr) blev der et herberge ud af de!. Men nogen måtte jo tage siq af det. Johann sen kunne rkke det heie setv og fflviltig hiæ'p 1r d tre _ekspe,,menr vd, nodle-drg rle, Lon c,tderne,nd r Oi reoei oq rrse 5ide-1 h" S(.. ceorgsg rde, og dnd,. tges,ndede o,qal,,dl,o-er,,u",", r""", _JO at få eksoressen til ar ''kdrf', I mel.lemriden er der gåer 25 år. De to gamle jernbanevogne, som holdr i manse år, er i dag (for ca. 8 år siden) aftøsr af er sot dr vetbygget hus med sengeteje fo, c; 6d månd lnod.fdto kan udv.de( It o-ki.ng70. Uoet,d 9,,", A"r.",rn",, "to.ro, r,os pænf moretrfr og oer qor der he,drgvj, oqsa,ldvendio. Ea \ro. oq nldetrgop hold$tue, e. billardnue og dereiter a e væreherne som kan være både 1-2 eiet a rand lue'. Der er en ta\t', srab df medarbfjoer.,om sø,qer tor, dt dft -e,e t dn rurq.re. uer r,rvr 9e,and\kdb \on oe rte er dtl tor range dt, rdger dtren o9 nattevagten, men i dågtimerne d.v.s. fra ca. kt. 7 morgen tit kt. ts. aflen aominrstrel res "Himmerekspressen,'af en fast besiyrer e er inspektor som i de seneste år h.. været forhv. kaprain Evers. Kaprajn Evers kom rit,,himmelekspressen., ior 4 5 år siden som vikar i en rrav periode, men han btev og er nu den daqliqe teder på sedet. Man tager imod enhver uansei hvem man er, hvor man kommer fra e er i hvitken liinaad Der sporq 5 om et nr!n. mpn rnqen gdr,,9. 9, dvrde... der e..er.;t,. s: lo: en qod ordens skyto, aa nan dds,s konrakr -ed Kobet.v^s pot rr. os;er rke, på p^ qen{o'g hiætpsom mdde. De, e. Dtever srgt, dt..h.mmetek,p,es5p; e den sidste station på veien, og det er desvære nok i dtft ne 1,tfæt.je rigtlgr. Når man hjælper fotk uden identitet -. og det er nogentunde der man gor herude - ka. man ikke påregne offen ig st6ne Derior k6rer man herr lden hi;tp ar orrenr lige midler- Dene er hett bevidst, og en ordning man gerne vil opretholde, ider man ellers får sværr ved at tage sig a, de mennesker, der henvender sjg her. Altså må noger friviltigr både styre og skaffe penge ril okonomien, og det er der het. digvis også nogen der gør hele tiden. Der sidder en bestyreke, hvis Jorrnand er direk_ tør Børqe Andersen, som ved siden af ar passe sit eger, bruq r megen rid på at agite, re og o aoisere, sådan at de bedst mutige vjtkår kan skatfes. Der er hidtit tykkedes, og inæn kan v l bedre vurdere det, end de ca. 50 msnnesker. de. for tiden har er hiem derude - nogle at dem ig nnem en snes år. Der er ikke brev på noqte fane årti- 18

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Musik. Ord til indledning - Noget om dage:

Musik. Ord til indledning - Noget om dage: Musik Ord til indledning - Noget om dage: Her på årets sidste dag, skal det handle om dage! Om brugte dage, nye dage, festdage og hverdage. Nytåret kan hensætte os i stille eftertænksomhed. Måske gør vi

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

OVERDREV NEWS. Jf~ 1J~~Vnd. ~dd?r r)7. O ({) c;, (.0 O. at30() 2./ - 0 j. ()!./j(, OO. /L!,OG,oa. AF GÅrLDFffSTEIJU H~, 03,03,()() !:4/~~v S.

OVERDREV NEWS. Jf~ 1J~~Vnd. ~dd?r r)7. O ({) c;, (.0 O. at30() 2./ - 0 j. ()!./j(, OO. /L!,OG,oa. AF GÅrLDFffSTEIJU H~, 03,03,()() !:4/~~v S. Ejerforeningen Sundby Overdrev Den 19. januar 2000 Fra adressen: 2./ - 0 j Hentes storskrald og elektronikskrot den: 03,03,()() O ({) c;, (.0 O Hentes haveaffald den: /L!,OG,oa ()!./j(, OO ~~ Elektroniksk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 o K 2 014 Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 Blik- og Rørarbejderforbundet Der er mellem nedennævnte parter enighed om fornyelse af den h dt l gældende overenskomst mellem Skorstensfejerlauget af

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere