IMPULS IMPULS IMPULS IMPI.JLS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. 1 FEBNUAR ] Å8GANG SCT. GEORGS GILDEENE I DANIVABK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS IMPULS IMPULS IMPI.JLS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. 1 FEBNUAR ]979 8. Å8GANG SCT. GEORGS GILDEENE I DANIVABK"

Transkript

1 IMPULS IMPULS IMPULS IMPI.JLS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. 1 FEBNUAR ] Å8GANG SCT. GEORGS GILDEENE I DANIVABK

2 HUSKI 6ÅR DU ÅF som GILDELEDEL E MEDLEM $Å AFLEVER. AMMEN MED DET øvr!ge DU AI.:LEVERSR TII- DIi'I EFTEBFOLGER - OG Å DETTE CG TIDLIGERE,IIUMfI AF Ii6PUL, DEN ER I DIN BESIDDEL E REoaKTION: Jorg6n Orlien, Weve svej 3' 9200 Aalborg SV' tlt lo8) EKSPEDITIONI Landtgild kontoret,mikkelbrvggers-gadel' 1460 Københa{n K' tl' (01) oplag: 90o eksemplar r udorvet al Sct Georss Gildetne i D'nmårk' ILlikkel Brvggol3 Gade 1' 1460 Kobenhavn K tll' 101'

3 GIJIr-DIEARBE"iDE NÆ il N O IPFrA'N'']J=[E II-S LE SEN IORG ILDER? Skal!, have senior gitder? eier er.ler andre os maske bedr. måder at bevare de æt. d p 9,ldeb,oo," pr,noplroi q,ro.bevægft5en. J6q.o,,r.æL^e,, dr verde opt trdr.undroq steder sige'elterero"r dnd.e naoer.rd^v.t,pq,td"bevægptear.rrrvf lil størie nytte og glæde for de ætdre gridebro.lre,, Først sporssmålet: Hvorfor skat vi søge at bevare de ætdre i qitderne? Fo,di v, ge.ne v,t Læ.c ndlo?',"en,d,,g bevæse\e... l-o d' vrqerne v,, hrve \: mange 5or mjrro Lrt at be.d F r01.. q-nr/ Eo,divi føle' der som "rrir k., a..oge- to.,doe, F'd \iren...vr ktel.nu.o!æ,ede*dr,qrtdpb,ror,,a..o, n9, Eø0, v -e e, q. deævænftrn og r h.. "og"i...,q",,,,..*. l-o,d,, T"erer, de ærd,e selv td. hov. g,edp dt "r de F, _"d r'orp.æt r.q r aa nr rdoe. dfr e, de..n sidsl.. e!1. t Jn dp 2 5 o.te,r ovfir.ævn.e.oorg)rdt. oe. vejer 1i, når vi skat fobose ar bevare de ætdre sildebrodre som meclemmei Med glæde har ieg konstateret, ar mange der va. me,:j I mtne forsie år i gilderne sra. dig s med, mm desværre har jeg oqså konnalerct, at mange i melemriden har for l"dr vo,e,pylp,. 614"6."d,e. sor p-gdng vor leqer ak. ve. ng,on g.t,1d foj /o p rjnle' aed iv 09 stæt 09 md\tp r'a, od reo{ oe oorte.. p... d"9 o,pvpl r.ærre cf o og har meldt sig ud. Andet spørgsmål: Oe ætdre, hvad er der for no,rte? General l,lac Arthur havde over sit skrivebord;t digr af Samuet Utmann:,,tngen bti. ver gammel af at teve et vist anlat år. fulennesket b];r", gam.etr, nå, Oet srigie,,ine idedler Du p"t,qe sa ung sor din r.o. i9e sc aarmetsom Orn.,rvr,.qe :,n9 som o r nao. rge ø sd/nnel,on orn håb øs-ed. S:rænge o L hje,re e.rrdndr.t dr moold. ge telegrafiske budskaber om skonhed og glæde, mod, s,o*tno og tr"ft.at_ngu er d! ung. Når alte tetegraftrådene er blæsr ned, når Oi, t;""" ",,"Oir", og ou".r;- et al kynlsmens os pessimisrnens is og sne _ så er du qammet,,. Efi r denne delinition må vi håb, at der kun er ganske iå gamte i gitderne, men der er derimod - vker statisrikken.en hel det atd.. Lad os definere dem som oilde, brødre over ca. 50 år. g.roebroore, som han ndve mc.ge å^ årc,enn,ret raaorop. dele dem i to aldebgrupper, nemlig de S0-67 årioe oq dem over 67 år (torudsat vi holder os til den officielle p nsionsatder). probtemerne med disse to atdersgruppers gildetilknytning er væsenuigt forske ige, j virkeiigheden nok hetr modsatre-

4 G t][-tdearietejdie For gruppen 50 _ 67 år vrl følgende karakteristika nok gore sig gældende: Gbr' har nået-sin karriercs top, har måske megel opslldende og ansva6fuldt arbejde' har måske påtaget sig lor manqe offentlig hverv o.1., og er sand vnllgvis meset kritisk meo. rvdd i,,t,den dnvendes trl. Hdn er to' or I la'e/oaen' (ån lorme 'iældnerp og ri",i^"*, qird",,,'rrio., "let l'le, eller 4oore lå år qelde'han sg deroå ud' Vi må håbe og ka. vel og å t.o, at gildebevægelsen gennem medlemsårene har for.:et at p,æqå vedkomm;nde med sine ideåler, men det havde nlr allisevel være1 ran at h;ve ;evaret ham/hende som gildebroder' Der er srund trl at antaæ' åt kontingentet ikke tynger særlig hårdt i denne aldersgruppe, selvom det måske kan svnes for højt for den der aldrig kommer- Gbr. ville efter min mening godl kunne bevares for lor bevægehe' nemlig hvi der ; mulighed for overflytn;a til at stå direkte under landssildet mod betaling direk' ie oenit-at et kontingent, svarende tii hvad vi andre bidrager med til landsgildet,igii "i atså et laver; kontinsent end vi andre betaler til os sennem Lokalt silde' For sii kontingenl skulle gildebroderen have SCT' GEORG og retten til at aflægge bespg i gilderne i den uclstrækning den enkelte målte ønske' Som betingelse for overiørset tit tanasgitoet tunne man forlange en vis alder eller anciennitet Landsgil_ d t har praktiserefdet direkie medlem skab ior gildebrodre der toq ophold uden for landets grænser. SpejderkoQ ene har altid p'aktiseret muligheden for direkte medlemsska; for Gilwell folk, når de sik af som ledere Det her stillede forslas sklrl le således ikke være revolutionerende. For den anden ældre gruppe, pensionrsterne {det behøver nødvendigvis ikke at være 67 åu alderen, oer eisrænsen) er forholdene anderlede, måske nærmesl dlamen tratt moosatte. ner er tite om nogle, der har tilst!ækkelig iid (selvom mange pen io_ niiter gtædeligvrs påstår, at de aldrig har haft så lravlt), men mange har måske lent fysisk ianskeigt ved at komme til moderne. Det skulle imidlertid let kunne ordne,å4. ult"j"*-l"nt", og brinser de Påsældende- Herved ville man os å komme ud over. "t at mange ældre r æng telige for at gå ud om aftenen på de mørke gader og veje. Langt stotre problemer giver økonomien. Naturligvis ikke for miilionærer og folk mejstatspenslon el. liqn., men forfolk som stort set kun har folkepensionen Det er faktitk gaoske dvrt it være medlem af de danske Sct Georqs Gilder' ikke blot ei højr konti;gent, men oq å ret dvre spisning r i {orbindehe med moderne- Det ville "oi u"," -iæt ",a*rtt" at foreslå at skære ned på det materielle, som moderne sædvanligvis ;fsluttes med Prisniveauet er nok blevet for hoji l nogle gilder betale et konti;gent, om også dækker fonæring n ved mødeme Svstemet billiggor delta ga* f"r d". aer.io"t flittiqt op, på bekostning af dem med dårligt fremmode' 2

5 lii LDtij,A ld D) Om man kan lide systemet, skal der ikke lages standpunkt li her. tejlld itr Derimod ville det nok være rimetigt, om man titbod pensionisterne at noje med et væ endigt lavere kontingenr, f.eks. hatvt konringent, såvel nl tandsgitder som lrtdet lokale gilde. Vælgerforeninger, faglige sammenslurninqer og mange andre organisarioner praktiserer et ofre nærmest symbokk kontingent for medtemmer over 67 år. Nogle måske fordi de gerne vil være mange, andre, forhåbent,igt, fordi de mener, at pensionisterne kan have qlæde af rtadig at være medtem og at dettage i mddevirk_ somhed og andre arrangementer. Det her sti ede forstag skule såtedes he er ikke være revoi(,tionerende. Man har ikke kunner undgå at bemærke, at befotkningens hotdning ril de ætdre er ved at undergå en forandring i al atmindetighed, og vi ved, at de kommende ånier vit medføre et stigende antat ætdre i samtundet. Det peger hen på, at vi ikke i gitderne kan sidde ældrcproblemerne overhørige, og vi skuie jo hetst ikke være de sjdne, der Det sig r sig selv, at gbr. i den "Yngre ældregruppe" med medtemsskab direkte i landsgaldet når som helst, og f.eks. når de går på pension, kan lade sig titbagefore til deres gamle gilde eller and t gilde, hvis det ønskes, f.eks fordi de nu har bedre rid. Det siger også sig selv, at de gbr., vi mister i deres travte år, næppe kommer tilbage sen re for åt få glæde af gildet, når de forst er blevet pensionister. Det er nok vigtigere, al vedkommende får gtæde ai gitder, end ar gildet tår en aktiv medarbejder, men det er meget såndsyntigt at pensionisren n top vil være indstilet på al yde en indsats, og måske nelop på den måije får stæde af qitdet. Efter denne lille analyse af ældreprobtemt, vit jeg rejse spørcsmåtet: Hvad er er seniorgilde? Et typisk senior,gitde bør vet defineres som et gitde to. ætdre gbr. tvæbående, således at forstå, at det får sine medtemmer fra flere forskeltige gitder. Det forudsættes således, at der er tale om en by med ftere gitder. på deo anden side er det nok ikke heldigt, hvis der er så mange gitder i byen, at der kan btive tate om et silde med medlemmer, der neppe kender hinånden I forveien. Seniorsitder på di, strikhbåsis mener i g kan vare direkte uheldiqe. Netop for de ætdre må mødesrederne ikke vare for långt væk. Det kræver vkt ingen nærmere kommentarer. Så långt tilbage som i 1956 skrev jeg i det daværende gitdetedelsesbtad BÅLET: "gennemsnigålderen i vore gilder er så hoj, at de fteste gitder med nogen ret kunne bet gne sig som senior.gitder,,_ Fent fakthk er der en det gitder, hvor d yngre og mere spralske, danner deres eg t nye gitde, så titbage er i vi* tiqheden en slags se_ nior-silde. Den slass silder sku e teorerisk fatde fra hinanden i tøbet åf nosie år, men ipraksis er der vist en deteksempter på, atde tever videre i bedste velgående. Nævnes må også at ridderarbeidet netop er et arbejde for 09 med de tidt ætdre, der

6 denne samntenha.a dog 9år mc.e På anciennrrer end på lvsgk alder' Men ridd rar bejdei har sikke sin torevardi, nerop for degt',derog å ai år horer til de æidre' Et tidtigerc fremrladetde gilcieledel s.dedl n. nu ai'tgde Henning Hoegh' laite meget orn, at 'gbr, skulle Hivc gamle samm ' i g'upfem", med andre ord' at "rn_ ge;udskiftning i qruppetr*' vitlc samlbrttmre disc på en tådan måde' at en ud- ;eldelse vilte btive et s.ersyn. Fordele og ulerpe' Ed denne tremqangsmåde skal Er det idvbot en ide at såmle ælde gildehodre i specglle grroert i. tiorio".jkiur"p"ia"ded r, Ev; Gtedål, srrev lomvris ren k'on'k I Be'rilsske iia"na"l *.aig,i" i ;n helt ånden lorbindel*: " Jes mener' det kunne vare en goa iae, om man giorde en ind ab lor at bri'ge de forskelliqe aldebgrupper;am' Næt der forekomms meqel posrlrvr Yed gildebe!'ægelsen' 09 om <la' i todsæ_ "'""" iirli"* *a," -q".ie-r,oner, som vi urde' riden'åmmenr nes red' e' at I q r.",i" r.rnln* *i" rå." mennesker fra helt tobkell'se ernveru' mel oqå menrr."j i"r, t"i.t"rrrs uddannehe os so'ial bagqrund sammen ucien sk;rlerinier 'r"' "lar" J.i *i. t'0,;. med i dette bitl d', at her kommer de lobkellise ard re' "s"å grupper sammen ud n skillelinier. De ældre kan på denne måde lære nogel bådeom og al de unge Deunqexroqs"- \åot al beskedenhed 'nok 0S6å læe nog'l af eældc virmanmonirkesia-o n"i, "r**", irlt * at"g"r sk'llelinie' I g'tdeme errer et å'der " lerie) tre' er eq iakrrsx oanæ tor. teg er enig med Pret H''n, når han riget At lave en Primitiv {ilosoii, med bås som mennesker inddetes i, er en feil, hvoraf alle folk lider' men vier noæn stykker, tom kun kån forttå en måde at inddele menr kerle oå - Man skaldele dem iindivider. K. Sterren Andersen. ' Dyrehave distriktsgilde D! D. *lt P.dtc liti! Xso og s' lremd_

7 IN,..,!lS b)a N\H,nitiativ ller"sl.ådøden" Hos Saxo står fo(alt om en konge, der ikke gik i ledding, men blev hjemme på sin os så foier konssgård; hans hndmænd gad efterhånden ikke he6e med slaverne - Saxo til: men han døde osså strådoden! Jeg sætter dette op som et eksempel for del gilde, der lkke tager noget initiativ, har en aktivit r. Der vil lide den forsmædelige strådod. Nok er det blevet vanskeligt for gild he efter at bistanddoven har sænket sin velsignehe over landet at finde nærlig_ g nde sociale behov at dække med t initiativ. Børneinstitutioner o.l. skal det offentlige jo nu tablere. Og dog. Vi kan hjæ,pe det offentlige.. for det er jo osse os Oet følg nde vil vise det. Hobrogilderne, to stk med ialt cå. 90 gbr m/k etabl rede tre på hinanden folgend år et reklamebankospil og siåk kr til side til "velgorende formå ". De lobende avis og tøiindsamlinger havde også skaffet peng i gildernes good.turnkasse, og så gik vi til kommunen og sågde, at vi godt ville hiælpe med at etablere en borneinrtirution, men helst et fritidshiem, for selv om det var på kommunens anlægrplan - så vår det her og nu der vår behov for attå bgrnene bon fra gadehiørnerne eft r Et par rundbordssamtaler mellem et par udvalgte {pålagt opg6ve) gbr. og repræsentant r fra det sociale udvalg forte til, ai hvis gilderne etåblered et fritidshiem i o- verensstemmelse n1ed myndighedskravene tilet sådant ville kommunen leje d t af Så tog man fat. Et huslaug fra begge gilder blev nedsat. Ekstraordinært giideting om kob åfen godt b liggende eiendom. Vi disponerede over ca. 9O.0OO kr. Oremærkede til sociale/velgorende folmå1. Bilag nr. 1: Bysseresnskab os bilas nr. 2: Finansierins vil vis hvordan vi for vor ejenkapi ral fik en ombygget ejendom, der nu var indrertet til at kunne rumme et fritidshiem tor 40 born for kr.615.0oo. Hvad der ikke dkekte fremgår åt bilagene er, at der var ci gildebrpdrearb jdstimer semt i projektet. De blev vurderet til esenkapital kr Vi var stol. te elter de mange rime6 {ællesskab istov, malerklatter, b ton og tapetklister. Vi var taknemlige da socialudvalg.fo.manden $gde os tak Ior vort initiativl "D t bliver.l-

8 lid billigere ior de! offentlige når I Laver noget o9 driver del tor os,,. Bilag nr. 3 viser hvordan vi lader bygninqens udgifter hvite I sig setv. Attså tader kommunens husleje dække renter og ardrag og ydre vedligeholdetse. Sci. Georgsfondens bidrag var er fornemt blåt gildeflag rit ndvietsen. e[ero havde viselv klaret pensesaqerne m.v. En stadsgildetingsb slurning bestemmer hvem der skal være gitdernes m/k i besryr t sen for den selvejende instirurion,,friridshjemmet Scr. Georgsgården,, og hvem der skal tage sig af bygningen, d.v.s. vedtiqehotdetse os pengesager. Efter en pause på ca. 1 år kom næste rniiiativ. Drømmen om eqne tokater kunne nu løses hvis alle isen løftede i llok. Ar "arte" nok mere var,,-fordenskiotds sotdater,, er så en alden sag. men I og med kober df oygn,ngen., l t osh;emmet ldvde mdn fået foræret hele rageragen i bygninge., ca. 3OO kvadrarmeter. Hele toftet btev ryddet, gulvet brækket op, nyt rag var der kommet. HOiisotering. opsætning af gipsptader, nyt gulv. Tømre, slibe, skure, mate oq att det ander, der skat gores. Der btev for meret 6 arbejdshold med hver sin sjåkbejs, der hver fjortende dag tog et nap gennem ca- 2 år. Nu står lokalerne færdige. Enkelle gbr. har lagl et enormt penontgr arbejde i de nye lokaliteter, andre har bidrager trofasr - ægtefæler har gtvet en hånd med. Et allerede godt qruppesammenhotd er btevet styrket. Her i efteiåret skal vi så indvie en fast giidehal med ca. 50 ptadser, ei selskabslokate til ca. 70 personer, væbnerctue, forgemak med bar, ente med toitetfacilireler. Hvad har det så konet: Fantasi, tnitiativ, mod, sved - og kr Det er i hven fald hvad vi har lånt ud over de1 betøb, der er kommel i kass n ved de regetmæssige avk- og tøjindsåmlinger. Driften af lokalerne skal ikke belaste gitdekonringentet men via fæ esakiiviteler i byen skal lånet atdråges og fo(entes og en beskeden intern skat på de,,hokerolter,, der nydes i efterhallen eller som her i forhatten sku e vi kunn betate tys varme m.v. Jeg vil vove det postulat, at ingen steder har så få setv skab! så smukke lokalitet r om silders arbeide som her. Det skete alt sammen fo.di der var nogle, der btev bange for at dø,,strådøden,,...

9 GllI1.iD)LF= ifri,js Bilag nr. l. Byggeregnskab for ejendommen marr_ nr 340 a, Hobro købsuds markjoder (Sct. Georgs cården) med skæringsdag Kobesum lor ejendommen ifotge skøde af 18.01_14.. Håndværkerudgifter etc.: Handers Teglværker. A/s Einar Krlsrensen Hobro ElServic. Entreprenor Kart Jensen. TPmrcrmester Per Bruu.. Sækkelejekompagniet. Hobro Tommerhandel Hobro lsolering. FarvehandlerAntonøsrersard.... gygmester VikrorGlensrrup.... B.lU.T. fabrikken. &,lale.mester Jens Justesen..... Blikkenslager Ona Baandrup Glarmester E. Damgård. Hobro Kommune, indko6etog ktoak, 1.941,52 392, ,05 500,40 33.Sr3,04 399, ,06 828, , r, , , ,90 244_132, , ,66 Benter ai byggek.edit. Låneomko tnioger, kurstab etc.: Slempel, kurtage, gebyr o9 tingty$ing. lndskud kredirforenina , , , , , , ,98 El. skilt Fortærinq, lrivittig årbeldsk,aft 1.111,OO 878,00 237, ,08 325, ,90 245,20 r3.662,

10 Bilaq nt.2 Kob og ombygning etc. ertinanci ret således: Årlig ydelse Ny jydske Kiobstad-Creditlorening 1sl. lån) 6 1/2% Kreditf oreningfn Danmark (nyt lån over 30 år) 10%. Kreditf oreningen Danmark Inyt lån over l0år) l0%. Kreditf oreningen Danmark {nytlånover15år)13,72% "' KObstadshyPotekf oreni.gen (gl. lån) 5% , , , ,70 818,18 3A ,00 r03.000, , ,27 (nyt lån over l5 årl P.1. 1l l/2% , , , ,24 ScL Georgs Gildernes indskud (kontani) i. overfort ril ejendommen drilt konto ,65 6r5.955,89 1.3r8, ,6S

11 GOLDEHUS Bilag nr- 3. DRIFTSREGNSKAB FOF ÅBET 1977 lndlægterl Hudeje Renter af indesdende ,00 kr ,96 kr ,96 kr. Udgifterl Priorire6yd lser (inkt. afdrag) l. lån krf _ spks ,0O kt ,80 kr ,00 kr. 810,00 kr ,70 kr ,05 kr. 1 1.O27,00 kt. Stempel lejekontrakt.. Eiendomsskatter. vedligeholdelsesudsilter.. Forsikringer ,55 kl 900,00 kr ,2O kt ,01 kr. r.155,25 kr. 44,85 kr ,86 kr ,10 kr. Erik Fog Chrhiensen Provincialmesrer f or NordiyIands provinciat.

12 L_ /\ri('[:lv!:-lit LOPPEM ARKED I maj 1978 besluttede vi i 11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg, at vi lille søge at skaffe nogte ænge vea at arnotae et lopp marked. Vl satte tidspunklet ti lordag^ondag O"n ro. oir rz. september Forinden skulle vi sose at indsamle effekier af enhver art, deh hos os selv, dels hos venner oq bekendte, kolleger og lign' Vi fik af en gildesøster tilbudt opsamlinqs ted, der blev etableret 'afhentningshold" og så holdt vi sonmerferie. Då den vår slut, sik vi i kris lndsamlinsen besvndte l li;hed med, hvad man gor på Christiansborg, holdt vi!edelsen + en gruppe {ideha verne) - et mode sidst i sommerferien Her aftalte vi annoncering, etablering og an dr prakt;ske qøremå1. Det syntes at gå lidt trægt med indsamlingen, så "nosle" lik "kolde foddel" men l den sioste enoe gik oet pludselig rapl Den sruppe, der ku ie grov ortere fik meget at iave, effekrerne ilrømmede ind. Nu flk vi andre "kolde iodder", ville man flnde u.l ril os? Et stort skilt var.len sidste uqe p aceret ved G ILDEBOBGEN KoTtomla le slod i tilbudsavis n onsdag og såmm dag kort cmtale under Bvskriveren i St ft! tidende. Fredaq, lørdag oq søndag fin annonce i "Stiflen"' To6dag sæites "dråge kydnlngsteltef'op i haven bae Glkleborgen, teliet er!tnr, og 1. gild; havde påta&l sig opstillingen hak) Fredag elrermiddag køres efieklerne til Gll;eborgen, og vi besynder opstillinqen os ophængn ngen Vi hdr fået en pølsevogn at oo (GøL polser), oq vi har sodavand fra SKJOLD. Fredag for 1 på allenen er vl klar til stari næsten. Vi moder lldligt ldrda Jor at nå det dsle. men koborne kommer også t dligl Salqet qik strygende, der var 1ræng el, det var svært at ove6kue oq ov'rvåg, men vr fik manse pense ind (de langfingrede havde også en god dag). Poise og 5odavands salget gik derimod ikke. Vi købte elv polserne do bedsle t ng var jo væk. Det sank doq sradig i "vores lag r", men blæsten, som hcle llden havde været ret å s1ærk, blev lilslorm' Kl. 15. med kun få ef{ekter trlbage, besluttede vl at stopp, vi pakkede sammen' De tå tilbageblevne effekier blev kort ud til et lager t I se.ere anlendelse. Sondag fortsatte 11. Sct. Georgs Gilde I Aalborg. t0

13 LYDAVIS ii,vdavi]s Lokal lydavis for blinde og svagtseende et godt gitdeinitiativ. At være blind eller svagrsynet er et stort og særdeles upraktisk handicap. Men den indvmding man m st hører, er vanskelighederne med ar få informationer. Den seende læser sig til de fteste af sine jnformationer, 09 ingen informaitonskitde er så hunig og så lettilgæng tig som tæsning af sortskrift. Den btinde er afskåret h. fra, kun ca. lo % læser punkckritr, det er forovrigt en ydersl tanssommetiq proce. Den blinde får ofte kun l0% af de informarioner den seende får. Den iormatl seen. de få. en uslandseliq strøm af informationer, han tæser oite op mod et par timer daglig mange ganqe måske 500 ord/minut. Vi kan på ingen måde udfylde detre behov hos vore b inde medmennesker, men vi kan give dem en håndsrækning efter evne og mutighed. En af disse, mere formaliserede mutigheder, er en tokat tydavis for b!tnde og svagtse. ende Gennem Dansk Blindesamfund (DB) abonnerer de fteste b nde på en landsdækkende lydavk, og radioen, lokat og la.ds. har i de btinde en trofast tytlerskare. Hvis vi vil lave en lydavis, skat viat$å bringe,,noget andet,.. For ar lave en lydav s bo. lolgende være op5/tdl 1. En rcdaktionsgruppe terrående af f.eks. gitdebrødre + 1 å 2 repræsenran ter fra DB lokålkredsen + andre interesserede iåtr vet 4 8 perconer. 2. En vis elementær lydreknisk viden. 3. Et passende udstyr, båndspittere spote. og kassette, mixerudstyr, mikro Ad- 1. Der eksisterer i øiebtikket 1O, t 2 tydaviser I Danmark, 3,4 af dem drives i Sct GeoEsgildernes rcgie. For at qøre lydavisens indhold vedkommende, både for abonnenter og producenter, bor man vide lidt om abonnente.ne, hvad er det for mennesker? De fteste er senblinde, DB siqer, at ca. 75 % af medlemmerne er over 60 år. Adskilliqe er - foruden synrhandicappede. svagetiæ eler muttihandicappede. Bl.a. af de nævnte grunde er det en god ide at have rcpræsentanrer for DB med i gruppen. 11

14 L- Efter at vi havde kort i ca. l/2 år, havde vi en påneldebat med nogle a{ vore abon. nenter. Her Iik vi er godt indtryk af, hvilke mennesker, det er lydavisen h nvender sig til. I redaktionsgruppen bor endvidere værc en god speakerstemme, rapsode, tydelig og smuk, g rne dialekt, men først ogfremmest letforståelis. Udover de nævnt peboner og funkdoner kan gruppen selvsupplere ad libitum. Ad 2. Den elementære lydtekniske viden har d flest, der er vant til at benytæ en båndspiller. Den ækniske side af sagen består i ar indspille et masterbånd, spolebånd e 2 X 44 ni^. Bånd t sendes ril kopierinq oq dirtribution f.eks. på Blinde, Båndcentral, der torctager det fo.nodne mod betaling. Vi har ordnet det så snedigt, at lokalhistorisk arkiv betaler vore masterbånd mod efter brugen at få dem overladt til samlingen, vi trækker selv en kopi på kassettebånd til eget brug. Ad. 3. Udstyret er en støre investerinq, også s lv om det er amarorudsryr. Optage! sern af råbåndene foretages lettest på kassett båndoptager (seiv bruger ieg hetsl min egen, en billig transistorradio med båndspiller, en god mikrofon, hovedteiefo. ner for kontrol og en taske iil hele herligheden, alr sammen til en samlet pris af un. der i.000 kr.). Vel hiemkommet fra mine ekspeditioner rediqerer j g ind på en 6y kassette via spolebåndspiller, ordner stofret, laver et tidsskema, beskriver indholdel og laver så vidt muligt sekvenser a 3-8 min. Under stoffets bearb jdnins kan jes som resel fjerne de flene af mine esne "besa vede" replikker. Voret redaktør, der ogrå er vorcs lydtekniker. lagger så en plan, der debatteres på redaktionsmodet. Bedaktionsmødet holdes hver måned {10 gange årligi) ca. l4 dage før masterbåndet skal foreligge. Vi har af udstyr kassettebåndspil lere, spolebåndspillere, mixerpult, stopur, mikrofoner og andet, vel for l kr. dertil kommer privat udstyr. Stanen bestod udsty6mæssigt, ar Sct Georgs Gil. derne stillede et pænt beløb til rådighed, og så gruppens private udstyr. Den økonomiske side af sagen er væsentlig, der skal skaffes udslyr, der skal bruges bånd, mange bånd, udstyret skal holdes vedlig, kopieringen sker på spolebånd, vi selv skat købe, vi skål betale kopierinqen. Forsendeisen i de dertil indrettede kassei. ter er portofri. Derskalogså regn s med fomyelser af udslyret, porto til ådministra. Hvor kommer pengene så f.a? Vi har sogt og fået, komm!nalt tihkud, d t kan ydes i.h.t. Bistandsioven. Et firma har tilbudt os en båndspiller/optager, et andet firma giver batrerier, et tredie iirma har givet os et antal kassettebånd. Abonnentprisen dakker ikke nær omkostningerne, men abonnenterne er i inke til at betale, når opkrævningerne udsendes. Vi har en pæn abonnentskare, ca.70 iall, 12

15 VDAV!S og den lokaie prese er flink til at give os omtåte, redaktøren har været i lokalradio- Det var lidt om Iinancieringen og 'reklamen". Bedst af atr er dog den gode gamte mund.tiløre-metode. Her har vores redaktionsgruppemedlemmer fra DB været tit stor hjælp, ligesom de giver os en fin feed-båck, så vi emnemæssiqt holder os på spo. Hvor tår viså stoffer ira, Ca. halvdelen er obiigåtorisk stof, såsom: 1. Kredsmeddelelser fra det lokate DB. 2. Tekniske oplysninger fra kommu.e o9 myndigheder om opgravninger, tlytning af stoppesreder osv. 3. Sociale oplysninær frå Bistandskontoret m.v. 4. Køreplansændring r o.lign. 5. Kulturelle oplysninger om koncener, udsrittinger og ander kutturstof. 6. Biblioteket. Vi er p.t_ ved som særnummer ar udarbejde et tydkatatog om lydbøger. 7. Båndet indledes med en lokalt komponeret kendingsmeiodi, speakertekst, indholdsfortegnelse, tekniske optysninger, og. når der er ptads - meddetetser fra Blindes Bånd.enlrål Besten af båndet, som sagt, ca. hatvdeten kan så bes.å af,,andei stof,,. Hvåd består så dette "ander srot,,af? Det er sikken den men interesånre del af bånder, men også den del, der er mest arbejde ved- Jeg vil prøve ar nævne en del af det, vi har prøvet indtit nu med absotut Et at redåktionsgruppens medtemmer har ophoidt sig nogle år på c.ontand, han har stort kendskab ril grønlandske forhotd 09 har mange interessante optaselser oq bringer iævnligt et "crønlandshiørne", der har vakt stor inte.esse. Et andet redaktionsmedlem laver reportager om f.eks. Hundeførerkursus og andre ting af interesse for DBt medlemmer. Vi har en rubrjk om,,dagligt,iv i Nordiy! lånd - Nordjyder i arbejde,', her har været bragt stof om arbejdsptadser store og små. En anden rubrik "Fra den ene ril den anden,,, hvor man opspger forske ige perso ner, der kan tortælle om nogle synspunkter eler oplevetser. Også de mere ad hoc,præged ling kan bruges. [,tan tøber på en person elter et emne, der interesserer en setv og måske også redaktionsgruppen, å kommer det på, når der 13

16 L- i,.,ydaviis Emnerne kan ikke være dagsaktuelle, her er radio og dagspresse de rett medier, vi må regne rned en mere elastisk dimension, tidsmæssigt, arbejde på længere sigt. Den d r laver reponage eiler samtale må lære sig en smule teknik. Adskilligt af det stof jeg selv har lavel ljsg r et stykke tid 1or så at blive kaseret. lkke fordi min gæn har været då.lig, men snarere fordi det er lykkedes mig selv at odelægge samtalen. Til andre tider er dei lykkedes så godt, at det har kunnet bruges (også efter medre. daktørernes meninq), oq det er der naturliovis en vis tiifredsstil ehe i. En ring, der er overrask nde svæn, er adminisiraiionen fprsi og fremmest af stoffet, brugt eller lager. Man tror mange gange, man kan huske, hvortil man er kommet, men hukommelser er ikke, hvad de har været. Noget egentligt system er svært at angive, men det er væsentligt at have godt sryr på tingene. Det kan vare aldeles dræ' bende at lede etter noget bestemt. Del er en god tinq, hvis man har "råd" tilen, der vil ordne den ride af sågen- Alt arbejde er oaturligvis frit, der er inqen copy{ight, lydaviserne klipper skrupelios hos hinanden, vi hu99er stof, hvor vi kan komme af sted med der, a t er io non-commercielt. Hvis man vil gå i gang, skal man vjde, del er et nort og krævende arbejde, og en gang startet - åltid i gang. Det er vilkårene. Foik s1år ikke på nakken af hinan. den for at være med, de fleste er vist lidt nervose for leknikken. Til gengæld er "of. rene" så godt som altid meget imodekommende. Vi har med os et "pressekort" med foto, navn og under krift. Desuden under krift af borgmester, politimester o9 sradsgildemester, der desude. har underskrevet folgende tekst: "Båndjournalen produce. res af en gruppe mennesker fra Sct Georgs Gilderne. Hver måned udse.d r denne gruppe er lydbånd til alle blinde i Aalborg kommune. Lydavisen indeholder repon tager, nyheder m.m. fra byen og omegnen. Arbeidet hviler helt igennem på noncommerciel amatørbasjs, og jeg vil bede enhver, som gruppens medlemmer mårte rette henvendelse ril, om at tage godt imod dem". Det, der udsendes må ikke være alt for amatøragtigt. Vi er amatører med amatørudstyr, kan ikke arbejde professioneh, men arbejdet må gerne være vel udført. Det er forståeligt, at man viger tilbage for alt det,ine grej og teknik man ser af og til. Vi kan dog udmærket stå os, vi kan bl.å. gøre det litterære indhold godt og hele tiden bruge vor egen og redåktionsgruppens kriiiske sans. Det sidste nye på området er den luksus at have sit eget lokale lstillet rilrådighed f. ks. af kommunen), hvor udnyret kan stå, og hvor man tilenhver tid kan gå hen oq arbejde. Det ville være deiligt, idet det er en stor belastning for den tekniske redaktør at skulie rigge hele udstyret til hver gang er masterbånd skal lndspilles. [{in slutbemærkning skal være: Find.ogle ligesindede, drøft det hele igennem grundigt. Kontakt det lokale DB, det har igvrigt været overraskende svært noqle steder. Drøft saæn qrundigt iæn. Hør på andre lydaviser. En gang startet, altid i gang. En- 14

17 AiKII!VtITtET delig to sporgsmål til sidst. Skål vi overlåde denne qode sag til f.eks. kommuner eller biblioteker? Efter min mening nei. Det er mege! dyrt, og er tilbojeligt til at blive ke deligt. Skal opgaven løses af båndamatorer, der længes efter en arbeidsopgave eller skal det være en arbejdsopgave. der skal efhverves dt teknrsk kunnen t1l for at Johannes Krosh, l. Sct Georss Gilde i Aalbors. l. I TOMBOLA OGSA EN AKTIVITET TOMBOLA, var det en impuls ior jer? Jeg ved godt, at mange gilder afholder tombola, som vi gor det i Søborg-gildet, oq som vr hdr glorr der I over ryve ar, helt nølagig var det 24. sæson i a', ror e gen nern ovebkuddet at kunne yde en bi tand til ;pejderne og deres arbejde distrikter ne- Soborg gildet afholder hvert år i november måned en rombora, og af vort ovef skud herfra går den e.e haivdel tll Gladsaxe juleindsamlins, den anden C6r til vorr hjælpelond, der løbende hjælper dis&iktets spejdere med hytte.eller lejrmaieriel eller andre fomddenheder. Til gilder, der aldrig har prpvet at stable en tombola på bene.e og måske vlger tilba qe for "ukendte faktorer og uove6kuelighed", kan jeg måske 'ose ' ai I dt ertaring. El tornbolaairangement er s lvfolgelig en oogave med en v s arbejdsbyrde, men hvis alle giidet aktivt vil deitage, absol!t en overkommetig og ikke mind t en samting$ opgave, der bes&mt kan give kontakt mellem grupperne, oq det kan give ekstra triv"!el i hele gildet. Og alle kan 1a9e del, der være sig i dei admioistrative, lremskaffetse af boder, bodopslilling, gavefremskaffeh, gavcfremstilling, eller selve båmandingen den eller de dage, hvor selve salger foregår. lvlen før man går igang med en tombolå, må man dog endelis sikre sig, at man kan få en tilladelse til atholdelse af en sådan. Her skal man søge det stedlig politi, der bar anspgningsskemåe. til dette brug. Dette skema giver helt klar besked om bi.a. præ' miesummens forhold til loddernes salgsum (p.t. 25% min. og 33% max.). Efter e1 evt. mundtlig tihagn, kan man så gå iga.g. Oq så kan det være plaktisk at lave en "kpreplan" over, hvem der påtag r sig hvad, så indkald tilet orienteringsmgde, en_ ten for en gruppe eller for et udvalg, oestående af en eller to peboner fra hver gruppe i gildet. Her må så tages fat på fordeling af opgaverne som tidligere omtalt. t5

18 ri-læe I ip F-t\ i Vi i Søborg gildet hår heldigvis tatt en det fingerfærdige medtemmer, der hår trem, stillet de skønnest håndarbejder, bt.a. strikbluse, sroftryk, qrydetapper, stofdyr, oq meget andet men her er fantasien io helt uden grænser, hvad præmier angår og setv; præmiemangden kan man selv bestemme. t\tan kan vælqe me[em manq og i_kte så værdifulde præmier, e er få os eksktusive præmier. Vi håvde i manseår i50 stk. præmier pr. serie å tooo nk. todder, iår dog,,kun,, 100 srk. per I 00-O stk. lodde r, 09 vi køne 8 serier igennem: attså 8000 todder, og det tit en pris af kr. t,so pr stk. = totahum , hvis att blev sotqt. Det fik vi knapr, men fik lroas alt ei over_ :l:ud pa 7-094,90 ar et sats på ,00 09 det syntes vi i srunder ikke var så satt. Vore-udgifter var gevjnstmåreriater ca. 600,00, nitlegevinst;r 3OO,O0 køb af g vinster 2.700,00, nitr r og iodder 258,00, teje af boder og iromler samt div. ca.40-o,oo. Hvis jeg her igennem har givet jer impuh og tidt btod på tanden tit et evt. tombolaarrangement,men der alliqevet er visse spørgsmåi, I mangter svar på, er I vetkomne til at kontakte mig. Jeg har kopier af vores koreplan, som I er vetkomne tit at få, og også råd og lidt erfarinq GOD FORNøJELSE på Søborg gildets vegne Sv. Ole Stæhr 2860 Søborg (01) Kun fæll r sod vilie os samarbejde qiver svære årbejder et hetdisr udfald. "H IM M ELEKSPRESSEN. GRøNT LYS FOB "H IMIVELEKSPRESSEN" Når man nævner "Himmelekrpress n", er der formodentlig mange mennesker lan. det over, der har en forestilling om, hvad dette ord dakker. lmidlenid er "Himmelekspressen" vist et lokalt kobenhavnsk anliggende, idet det ikke er mig bek ndt, at der andre steder i landet findes noget, der ligner d nne særlige institution. "Himmel kspress n", som lisser ivasbysåde i København, på et område isydhav nen mellem H. C. øetedsværket og Hovedbanegårdens store godsbanereræn - r et herberue for mænd - hjemløse og subsistenslose på en måde, der gør, at de står u, 16

19 Pii'/41, =l :l,i. ll il = den for samfundets almindelige hjælpe- og understøttelsesmuligheder. De tleste af dem er uden adentitet o9 CPA kort eller anden leqitimation, som kan give d m ad, gang tii offentlig hiælp. I januar 1978 havde "Himmelekspressen" eksisteret i?5 år, og har i alle årene kla ret sii vigtige arbejde udelukkende ved f.iviills hjælp.såvel praktkk som pkonot' I anledning af, ar vi i "Hedebo Drstrikf' efterårel holdr en velgørenhedsalren til lordel for "Himmelekspressen". det årlige "GALLATRÆF", er jeg blever opfordrel til at prøle at give en orient ring lil læsere ar "II\IPULS" om der albejde, der gøres for de hjemløse mænd og den gensidlge g,æde, der er ved der I løbel af de 25 år er der sk.evet ulallise arliki.r. såvel idagbladene soo andre pub likationer om emner, og det ville ikke være svært ar afskrive nogle af disse adik ler. hvorat de ileste ovrigt er meger fyldesrgorende, men ieg havde Cen iornøjelse selv al blive inviteret ud i Ekspressen en aftenslund Jor lædre at kunne lornem. me det h le. i!4in værter var Eigil 09 Kaj Aage - begle gildebrodre ira Virum cildet, som sammen me.l en håndfuld andre Virum-Cildebrodre danne. en åf de grupper, der påtager sg "Vagten" på sreder, d.vs., at een mand ad ganqen har vagt tra kl. ca. 18 ril næste morgen ved 7.r:den. Jeg v I gerne. ndfletle. ar jeq som Dige va. kh ængielig ved ar raoe af sted ril dete lietog i et rent mandero.etagende med 40 lcgerende af den kaiegorl, sorn ingcn an. d.e end " H im meleksøessei ' har vilje e lcr svne til ar rukke oc for lrå jeg også srrrii si9e, ar in l)e1*nkelighed var alceles rbe!rui.l.l, dets iakket /ærc olne to!ærie., dels 1.kk t være den rakl elie. ji.irrerse ellcr l.vad der,ru v3r, iler orægede hele og ;on, var absclul.ja,rs d g.ij ir:-a iorre5:por (uftrig.,e1er en dyi) iragodie. man :icder.,,ii,l,.t :jat., ij.,r ir r,r!r:,,.1 I i sku. ved..nie l.jrrghe:l. aer v. r ir jo,.rt rj.r rr i.r. -.j,c::i,i,...:.':jr1vt.r,et,g3c,c;na!.flj.l r.riq ii,,r!r r.r r!,r. r ' r. i.'. rii.:. t:)... I.t, -,j... I

20 - rit-: i^l iil -l.ri_jilae parkerede lastbiler_ Johannesen havde narurtiqvis deis noget ubehag led denne over nahing i hans biler og dets havde han hjertet på rerre sted og syntes, at Aer var en umuliqnlværelse for atte disse mænd. Resotur som ha. var, fik han gjorr en aftale med DSB. Del var lige op acl ba.eterrænnei og dei stod på den 1id en masse udran, gerede iembanevogne på sidesporene. Han fik afiangeret to gamte vogne som bte! stillet sammen. tys os wrrne blev skaffer og hans,,tog;*nt",,irnn" -una", yo"r.t primit'vc lorhold ryl\e.nd.de qdm,e 'ogtlpeer sor troos at.,d. n stor rorbcd. 'rnq.der.va'noqleforurklngerhedny"drghede."e.o-oa.or.u,,,ov.otevrtdrel, og med Jys, kraft 09 varme og el bi igt eiemåt hos Starsbanerie Gom s den er ratl det helt borr) blev der et herberge ud af de!. Men nogen måtte jo tage siq af det. Johann sen kunne rkke det heie setv og fflviltig hiæ'p 1r d tre _ekspe,,menr vd, nodle-drg rle, Lon c,tderne,nd r Oi reoei oq rrse 5ide-1 h" S(.. ceorgsg rde, og dnd,. tges,ndede o,qal,,dl,o-er,,u",", r""", _JO at få eksoressen til ar ''kdrf', I mel.lemriden er der gåer 25 år. De to gamle jernbanevogne, som holdr i manse år, er i dag (for ca. 8 år siden) aftøsr af er sot dr vetbygget hus med sengeteje fo, c; 6d månd lnod.fdto kan udv.de( It o-ki.ng70. Uoet,d 9,,", A"r.",rn",, "to.ro, r,os pænf moretrfr og oer qor der he,drgvj, oqsa,ldvendio. Ea \ro. oq nldetrgop hold$tue, e. billardnue og dereiter a e væreherne som kan være både 1-2 eiet a rand lue'. Der er en ta\t', srab df medarbfjoer.,om sø,qer tor, dt dft -e,e t dn rurq.re. uer r,rvr 9e,and\kdb \on oe rte er dtl tor range dt, rdger dtren o9 nattevagten, men i dågtimerne d.v.s. fra ca. kt. 7 morgen tit kt. ts. aflen aominrstrel res "Himmerekspressen,'af en fast besiyrer e er inspektor som i de seneste år h.. været forhv. kaprain Evers. Kaprajn Evers kom rit,,himmelekspressen., ior 4 5 år siden som vikar i en rrav periode, men han btev og er nu den daqliqe teder på sedet. Man tager imod enhver uansei hvem man er, hvor man kommer fra e er i hvitken liinaad Der sporq 5 om et nr!n. mpn rnqen gdr,,9. 9, dvrde... der e..er.;t,. s: lo: en qod ordens skyto, aa nan dds,s konrakr -ed Kobet.v^s pot rr. os;er rke, på p^ qen{o'g hiætpsom mdde. De, e. Dtever srgt, dt..h.mmetek,p,es5p; e den sidste station på veien, og det er desvære nok i dtft ne 1,tfæt.je rigtlgr. Når man hjælper fotk uden identitet -. og det er nogentunde der man gor herude - ka. man ikke påregne offen ig st6ne Derior k6rer man herr lden hi;tp ar orrenr lige midler- Dene er hett bevidst, og en ordning man gerne vil opretholde, ider man ellers får sværr ved at tage sig a, de mennesker, der henvender sjg her. Altså må noger friviltigr både styre og skaffe penge ril okonomien, og det er der het. digvis også nogen der gør hele tiden. Der sidder en bestyreke, hvis Jorrnand er direk_ tør Børqe Andersen, som ved siden af ar passe sit eger, bruq r megen rid på at agite, re og o aoisere, sådan at de bedst mutige vjtkår kan skatfes. Der er hidtit tykkedes, og inæn kan v l bedre vurdere det, end de ca. 50 msnnesker. de. for tiden har er hiem derude - nogle at dem ig nnem en snes år. Der er ikke brev på noqte fane årti- 18

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09. Aktivitetscenteret Baunehøj

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09. Aktivitetscenteret Baunehøj Aktivitetsposten Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetscenteret Baunehøj Juni-Juli-August 2016 Mærkedage Fødselsdag: Juni: Lillian Bretvold, Annelis Clausen, Grethe Gotenborg, Anni Hansen, Børge Pedersen.

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD Lektion 1 MÅL Børnene skal lære, at Bibelen er Guds ord og indeholder Guds budskab til os. En af måderne Gud taler til os på er gennem sit ord. TIL LEDEREN I denne sæson sætter vi fokus på Bibelen og brug

Læs mere

Test dig selv og løs sjove opgaver

Test dig selv og løs sjove opgaver r a k s m s ejest n a D v i e bl m t e d s u ter r k Test dig selv og løs sjove opgaver kære lærere Kære forældre Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse sommeraftner, hvor vi griller med

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Vejen til gode møder og bedre resultater HVORNÅR ER DU SIDST GÅET FRA ENDNU ET NYTTELØST MØDE? Slukøret, fordi I egentlig ikke kom frem til noget.

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015.

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015. Køge Boligselskab Til beboerne i Boskovparken 16. december 2OI4 lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem I forbindelse med installeringen af nyt adgangs- og betalingssystem, vilvaskeriet være lukket

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere