Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene"

Transkript

1 Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en ny handleplan for trafiksikkerhed, der identificerer og definerer nye initiativer både med baggrund i tidligere tiltag og i de strategiske retningslinier angivet i Hvidbogen "European transport policy for Time to decide". I den sammenhæng har EU vurderet, at der var behov for at lave en sammenlignende vurdering af færdselsreglerne inklusiv den tilhørende håndhævelse og sanktionsrammer i de hidtidige 15 EU medlemslande. Dette skal danne en del af grundlaget for Kommissionens arbejde med harmonisering af færdselsregler og håndhævelse for at forbedre trafiksikkerheden. Udover at bidrage til trafiksikkerheden er resultaterne af studiet gjort tilgængelige for beslutningstagere i medlemslandene og for vejbrugerne. Formålet med dette paper er at præsentere resultaterne fra dette EU-finansierede projekt kaldet "Comparative Study of Road Traffic Rules and Corresponding Enforcement Actions in the Member States of the European Union", hvor COWI bidrog sammen med partnere fra andre EU-lande. Paperet giver eksempler på markante forskelle mellem landene på især regelsiden. 2 Metode, datagrundlag og analyse Som grundlag til at identificere potentielle muligheder for harmonisering af færdselsregler og håndhævelse særlig med henblik på forbedring af trafiksikkerheden er de forskellige emner først gennemgået for at udvælge dem, der skal behandles mere detaljeret. Der er udviklet en metode til at analysere dataene og udviklet en database til at håndtere de indsamlede oplysninger og data. Information om færdselsregler og håndhævelse er indsamlet fra alle 15 medlemslande (før udvidelsen) og præsenteres i en landerapport. Oplysningerne er samlet i den udviklede database. Der er foretaget en sammenlignende analyse af den indsamlede information for at identificere ligheder og forskelle i færdselslovgivningen og håndhævelse som grundlag for Kommissionens videre arbejde. Det følgende præsenterer kort den anvendte metode, datagrundlaget og analyserne. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 2.1 Metode For at strukturere dataindsamlingen og håndtere dataene i den efterfølgende analyse blev der udarbejdet en omfattende spørgeguide/-skema med tilhørende database. Endvidere blev de færdselsrelaterede regler, der forventes at have en hvis indflydelse på trafiksikkerhed og hvor Kommissionen måske kunne påvirke, udvalgt - 46 emner i alt. Disse blev opdelt i 6 grupper: krav til fører professionel transport vejkarakteristik sikkerhedsudstyr færdselsregler køretøjskarakteristik. Tabel 1 præsenterer fordelingen af de 46 emner i de 6 grupper. Tabel 1 Krav til fører: Oversigt over de 46 emner der behandles i analysen Alkohol, narkotika og medicin Kørekort Forsikring Professional transport: Farligt gods Hviletider Registreringsudstyr Hastighedsbegrænser Specialtransporter Vejkarakteristik: Markering af farlige steder Krav til omgivelser Krav ved vejarbejder E-veje Sikkerhedsudstyr: Styrthjelm Reflekterende tøj Sikkerhedsseler og børnestole Advarselstrekanter, førstehjælpskasse, brandslukningsudstyr Krav til markering ved uheld og nedbrud Børnesæder på cykler og knallerter Færdselsregler: Fodgængerovergange Kryds, vigepligt, signaler, rundkørsler Jernbaneoverskæringer Parkering og standsning Brug af lys Påstigning og afstigning Specielle baner Lokale restriktioner Læsning, etc. Brug af mobiltelefoner Hastighedsgrænser Afstand mellem køretøjer Overhaling Baneskift Køretøjskarakteristik: Klassificering af køretøj Nummerplader Specialkøretøjer Brug af trailere Dæk Køretøjsdokumenter Syn og periodisk syn Støj Busser og rutebiler til transport af børn Trafikdage på Aalborg Universitet

3 2.2 Analysegrundlag Analysegrundlaget er de indsamlede data og information om færdselsregler, håndhævelse og praksis i de 15 medlemslande. For hvert land blev en såkaldt landerapport udarbejdet, der beskriver håndteringen af færdselsloven, herunder både håndhævelse, udarbejdelse og anvendt praksis i landene. 2.3 Analyse Analysen er opdelt i to niveauer; lande- og emneniveau. På landeniveau er de lovgivningsmæssige, de organisatoriske og regulative aspekter for de enkelte lande beskrevet og analyseret. Det gælder f.eks. hvem der står for udarbejdelsen af reglerne, hvem der håndhæver dem, hvordan sanktionerne bestemmes osv. På emneniveau er de enkelte regler og deres håndhævelse analyseret. For at kunne foretage en sammenligning på tværs af landene er de enkelte emner (færdselsregler) og håndhævelse samlet i matricer dækkende alle lande og alle emner som illustreret i tabel 2. Matricerne samler information om de enkelte regler og håndhævelse for alle landene. For hvert emne er der information om lovens udarbejdelse, indhold, håndhævelse, osv. Tabel 2 Land (15 stk.) Østrig Danmark Tyskland Sverige Grækenland Princippet for matricerne anvendt til at sammenligne de enkelte regler og håndhævelse Hvem har lavet loven? 3 Resultater Hvad siger loven? Hvem håndhæver? Hvad er sanktionen? Hvad er praksis? I det følgende præsenteres en række konkrete eksempler på de forskelle - både med hensyn til lovgivning og sanktioner - der er mellem landene indenfor alkohol, kørekort, styrthjemle, sikkerhedsseler og -stole, brug af lys, brug af mobiltelefoner, kryds, vigepligt, signaler, rundkørsler, hastighedsgrænser og overhaling. Etc. 3.1 Alkohol Færdselsreglerne om kørsel i alkoholpåvirket tilstand er generelt udstedt af de centrale myndigheder og alle lande har lovgivning på området. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Den typiske alkoholgrænse er på 0,5 promille. I Luxemburg, Storbritannien og Irland er grænsen højere med en grænse på 0,8 promille, mens den i Sverige er lavere med en grænse på 0,2 promille. Der er endvidere lavere grænser for uerfarne bilister samt førere af tunge køretøjer og buschauffører i Østrig (0,1 promille), Spanien (0,3 promille) og Grækenland (0,2 promille). Der er store forskelle på straframmerne og anvendelse af straframmen i landene, der også afhænger af overskridelsens størrelse. Der er hårdere straffe for uerfarne bilister - kørekort i mindre end 2 år - i Danmark og Sverige. Bødestraffen kan variere fra 25 euro i Belgien (0,5-0,8 promille), 150 euro i Grækenland (0,5-0,8 promille) og 218 Euro i Østrig til f.eks euro i Storbritannien. I Danmark, Sverige og Finland afhænger bødestørrelsen af den personlige indkomst. Kørekortet kan mindst frakendes fra 8 dage i Belgien til ½ år i Danmark. Der er også mulighed for konfiskation af køretøj. Fængselsstraf varierer også mellem landene fra maximalt 12 dage i Holland og op til 5 år i Tyskland. Den afhænger også af størrelsen af overtrædelsen. De første forsøg med automatisk kontrol er begyndt i f.eks. Tyskland, Sverige, Danmark og Frankrig, hvor brugen af f.eks. alkolåse testes. 3.2 Kørekort Visse af principperne vedr. udstedelse og udformning af kørekort herunder f.eks. kørekortskategorier og minimumsalder for forskellige typer er allerede harmoniseret gennem Direktiv 91/439/EEC. På trods af den begyndende harmonisering er der stadig meget forskellige krav til teori og praktisk træning samt test ved erhvervelse af kørekort. Der er også nogen forskel på minimumsalder for erhvervelse og på helbredskrav. I Østrig er der krav om mindst 32 teoritimer inden køreprøve til bil, mens der i Danmark er krav om mindst 26 teoritimer, 2 timer i Tyskland og ikke er krav til antal teoritimer i f.eks. Spanien, Italien, Holland og Irland. Finland har krav om mindst 32 køretimer inden køreprøve, mens der i Danmark er krav om mindst 20 køretimer og 10 timer i Belgien. Der er ikke krav til antallet af køretimer i bl.a. Spanien og Italien. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Der er prøvetid på 2-5 år for nye bilister i Østrig, Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Frankrig og Holland. Straffen for ikke at have gyldigt kørekort varierer fra små bøder til mere end euro i Italien. I Italien og Spanien gives ikke fængselsstraf for manglende kørekort, mens der i Tyskland gives op til 1 års fængsel og i Portugal og Frankrig op til 2 år fængsel. 3.3 Styrthjelme Alle de 15 undersøgte lande har regler som generelt er udstedt af de centrale myndigheder vedrørende brug af styrhjelme ved kørsel på motorcykler og knallerter. Reglerne for brug af styrthjelme på knallert, motorcykel mv. er stort set ens i alle landene, hvor der er krav til at de anvendes. Der er enkelte undtagelser i f.eks. Belgien hvor postbude ikke behøver at anvende styrthjelme i tæt bebyggede områder og i Sverige, hvor skovarbejdere ikke behøver at anvende styrthjemle. I mange lande (f.eks. Danmark, Grækenland, Frankrig Italien, Irland, Holland, Portugal, Sverige og Storbritannien) er der også regler for størrelse og kvalitet samt korrekt brug af styrthjelme (skal være spændte). De eneste lande der for tiden har krav om brug af cykelhjelme er Østrig, Spanien, Grækenland, Finland og Holland. Straffen for at køre uden styrthjelm varierer fra f.eks. 15 euro i Tyskland til 730 euro i Storbritannien. I Belgien er der mulighed for fængselsstraf i ind til 30 dage. I Frankrig, Italien og Irland er der mulighed for at miste point på kørekortet, mens der i Italien endvidere er mulighed for at inddrage køretøjet i op til 30 dage. 3.4 Sikkerhedsseler og -stole Samtlige de 15 undersøgte lande har regler vedr. brug af sikkerhedsseler og fastspænding af børn og de er generelt udstedt af de centrale myndigheder. I alle de undersøgte lande er det obligatorisk at anvende sikkerhedsseler både foran og bagi køretøjerne. Der er dog forskellige undtagelser i landene f.eks. af lægelige grunde, at det er upraktisk for visse erhverv, ved bak og parkering og for folk lavere end 1,5 meter. Nogen lande kræver dog at folk lavere end 1,5 meter skal anvende specielt udstyr. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Reglerne er generelt forskellige når det gælder børns alder og brug af seler og/eller børnestole. Det er generelt påkrævet, at børn under 12 år anvender børnestole. Dog er der nogle lande såsom Belgien, Portugal og Spanien, hvor det er tilstrækkeligt at bruge sikkerhedsseler. I Italien er det planlagt at indføre krav om installation af en alarm der advarer chaufføren, hvis et bælte ikke er spændt når motoren starter. I Portugal er der planer om at børn skal bruge seler i kollektiv trafik og i Sverige skal alle nye busser, der indregistreres fra 2004, være udstyret med seler (undtaget bybusser). Bødestraffen for ikke at anvende sikkerhedsseler varierer fra 21 euro i Østrig til 721 euro i Storbritannien. I Frankrig, Italien og Luxemburg er der strafpoint på kørekortet. I enkelte lande kan der ske frakendelse af kørekort og endog idømmes fængselsstraf. 3.5 Brug af lys Der er i alle landene lovgivning vedr. brug af lys. Reglerne er dog forskellige for forskellige køretøjer og dækker forskellige typer lys. Der er kun obligatorisk at anvende kørelys i dagtimerne i Danmark, Finland, Sverige og i Italien - i sidstnævnte kun udenfor bebyggede områder. Motorcykler og knallerter skal dog anvende kørelys på alle veje døgnet rundt. I Østrig, Spanien, Grækenland, Frankrig, Holland, Portugal og Storbritannien må man bruge lys om dagen til f.eks. advarsler, tunneler, lav sigtbarhed og til specielle typer transporter. I de øvrige lande er der ikke regler vedr. brug af kørelys i dagtimerne. Der er i alle lande - undtaget Irland og Holland - regler for brug af tågelygter. Advarselsblink må anvendes i alle lande undtaget i Irland, hvor der ikke er lovgivning på området. I Danmark blev det i 2003 obligatorisk at anvende advarselsblink ved køer og brug af blinklys ved overhaling på motorveje. I alle lande er der regler vedr. signalering ved skift af vognbane og overhaling. Straffen for forkert eller manglende anvendelse af lys inkluderer advarsler, bøder fra 10 euro til euro, strafpoint på kørekortet, frakendelse af kørekort fra 20 dage til 5 år samt fængsel fra 1 dag til 2 år. 3.6 Brug af mobiltelefoner Hovedparten af de 15 undersøgte medlemslande har regler for eller planlægger snart at indføre regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Generelt er brugen af håndfri betjente mobiltelefoner tilladt i alle landene såfremt man ikke er til fare for trafikken. I Holland overvejede man totalforbud af mobiltelefoner for både håndfri og -holdt mobiltelefoner, men endte med at tillade brugen af håndfri telefoner. Irland er det eneste land uden regler på området og hvor det heller ikke synes planlagt at indføre regler for brugen af mobiltelefoner under kørsel. I nogle lande er der igangværende undersøgelser af effekten af at bruge håndfri mobiltelefoner under kørslen. Politiet håndhæver denne overtrædelse på tilsvarende vis som hastighedsovertrædelser og andre trafikforseelser og i forbindelse med uheld undersøges det i nogle tilfælde om brug af mobiltelefoner kan have haft en indvirkning. Straffen for ulovlig brug af mobiltelefoner er typisk bøder, der varierer fra minimum 21 euro i Østrig til maksimum euro i Belgien. I enkelte lande kan man også få strafpoint i kørekortet. 3.7 Kryds, vigepligt, signaler, rundkørsler I alle lande er der regler for vigepligt for f.eks. uafmærkede kryds, vigepligtsregulerede kryds, signalregulerede kryds og rundkørsler. Der anvendes i landene kombinationer af højrevigepligt, ubetinget vigepligt og fuldt stop i de vigepligtsregulerede kryds. I Tyskland, Danmark, Grækenland, Frankrig, Italien og Irland har trafikken fra sidevejene generelt ubetinget vigepligt, men der kan også være højrevigepligt. Trafikken fra sideveje i Finland, Portugal, Sverige, og Storbritannien har altid ubetinget vigepligt, hvorimod der i uafmærkede kryds altid er højrevigepligt i Belgien, Spanien og Holland. I signalregulerede kryds anvendes stort set de samme signaler for stop (rødt) og kør (grønt) i de undersøgte lande. I de fleste lande er signalet for "ryd kryds" gult, mens det i Frankrig og Holland er defineret som orange og i Irland og Storbritannien som "rav-farvet". I Tyskland er der intet signal for "ryd kryds". I Belgien, Holland, Spanien, Grækenland, Frankrig, Italien, Irland og Portugal er der intet signal svarende til "rød+gul" for forbered kørsel som i Østrig, Danmark, Finland, Sverige og Storbritannien (rød+rav-farvet). Forbered kørsel er i Tyskland markeret med et kort gult signal. I Portugal er der ikke vigepligt overfor cyklister og forgængere, hvis ikke specifikt angivet ved signal. Normalt har trafikanter på vej ind i rundkørsler vigepligt undtagen i Grækenland, hvor trafikanter i rundkørslerne har vigepligt. I Holland og Italien afhænger vigepligten af Trafikdage på Aalborg Universitet

8 skiltningen. Der er forskellige regler for vigepligt mellem cykler og biler i landene, idet cirkulerende cyklister har vigepligt overfor ud kørende biler i Belgien, Spanien, Grækenland og Frankrig, mens ud kørende biler har vigepligt for cirkulerende cyklister i Tyskland, Danmark, Finland, Irland, Holland, Sverige og Storbritannien. I Italien er det afhængig af skiltningen og i Portugal har cyklister altid vigepligt. Der er også forskellige regler for vigepligt mellem cyklister og buspassagerer ved busstoppesteder. Cyklister skal holde tilbage for buspassagerer på cykelstier ved busstoppesteder i Belgien, Tyskland, Spanien, Grækenland og Finland, mens buspassagerer skal holde tilbage i Frankrig, Portugal og Storbritannien. I Danmark og Sverige skal cyklister holde tilbage, hvis passagererne stiger direkte ud på cykelstien, mens buspassagererne skal holde tilbage, hvis de stiger ud på et fortovsområde. Ved stoppesteder har andre køretøjer generelt vigepligt overfor busser og sporvogne i alle de undersøgte lande undtaget Grækenland og Italien. I Danmark og Portugal skal buschaufføren sikre sig, at udkørslen ikke bringer nogen i fare og i Finland og Sverige er vigepligtsreglen afhængig af hastighedsgrænsen (50-60 km/t). Straffen for at overskride vigepligten går fra mundtlige og skriftlige advarsler, til bøder, dagbøder, strafpoint på kørekort, frakendelse af kørekort og i grove tilfælde fængselsstraf. De fleste bøder er på euro, men de kan variere fra 4 til euro. Frakendelse af kørekort kan ske fra 30 dage til 10 år og fængselsstraffe idømmes fra 4 dage til 2 år. 3.8 Hastighedsgrænser I de undersøgte medlemslande er der generelt hastighedsgrænser i byzoner, i landzoner og på motorveje. Der er i mange lande lokale hastighedsgrænser eller specielle hastighedsgrænser for forskellige køretøjer. Generelt er hastighedsgrænsen 50 km/t i byzone, men den kan være afhængig af køretøjstype, vejtype og typen af bebyggelse. I Portugal er der f.eks. lavere hastighedsgrænser for f.eks. tunge køretøjer og i Belgien, Luxemburg, Storbritannien og Frankrig er der lavere hastighedsgrænser (20-30 km/t) i beboelsesområder og hastighedsdæmpede områder. Derudover kan der være lokale hastighedsgrænser, som er højere. I landzone er billedet mere broget for biler. På tosporede veje varierer hastighedsgrænsen fra 70 km/t i Sverige til km/t i Italien og Storbritannien. På motorveje ligger hastighedsgrænsen fra 110 km/t i Sverige, 150 km/t i Italien til ingen grænse på visse strækninger i Tyskland - ofte anbefales dog 130 km/t. Danmark har hævet hastighedsgrænsen Trafikdage på Aalborg Universitet

9 på ca. halvdelen af motorvejsnettet fra 110 km/t til 130 km/t. Hastighedsgrænserne varierer for de forskellige køretøjstyper og især tunge køretøjer har typisk lavere hastighedsgrænser. Mange lande (Tyskland, Frankrig, Italien, Luxemburg, Sverige og Holland) har regler for ændrede hastighedsgrænser afhængig af vejret, mens man i lande som Danmark, Finland, Spanien, Portugal og Grækenland skal tilpasse hastigheden efter forholdene, herunder vejret. Straffen for at overskride hastighedsgrænsen varierer meget fra land til land og afhænger også af størrelsen af overskridelsen. Bødestaffen kan f.eks. variere fra en maksimum bøde på 30 euro i Grækenland til et bødeniveau på 25 euro til euro i Luxemburg. Ved grove overtrædelser er det muligt at idømme fængsel fra 8-30 dage i Belgien op til 2 år i bl.a. Sverige. Frakendelse af kørekort anvendes også i mange lande. 3.9 Overhaling Reglerne for overhaling på tosporede varierer i landene afhængig af lokalitet, såsom indsnævringer, manglende sigt, bump, bakketop, kurver fodgænger felter og kryds. I de undersøgte lande skal man nu anvende blinklys ved overhaling. I Tyskland, Frankrig, Irland, Luxemburg, Portugal og Storbritannien er det tilladt at overhale i kryds og i Belgien, Frankrig, Finland, Luxemburg og Storbritannien er det tilladt at overhale i fodgængerfelter. Der er også forskellige regler for overhaling ved nedsat sigt, indsnævringer, bump, bakker og kurver. Der er også stor forskel på straffen i de forskellige lande for at foretage ulovlige overhalinger. Straffen kan f.eks. være bøder op til euro i Storbritannien, frakendelse af kørekort fra 30 dage i Spanien, maximalt 40 dage i Grækenland og op til 3 år i Frankrig. Derudover anvendes også strafpoint i kørekort og i flere lande fængsel ved grove overtrædelser. 4 Konklusion Generelt viser studiet bl.a., at reglerne i landene generelt er forholdsvis ens på et overordnet niveau, men i detaljerne er der store forskelle. Selvom harmonisering af visse regler synes at kunne fremme trafiksikkerheden, f.eks. mere ensartede vigepligtsregler (særligt uafmærkede kryds) og overhalingsregler er det ikke i sig selv nok. Det kræver, at der også gennemføres en konsekvent håndhævelse af reglerne, hvilket måske er vigtig faktor for det forskellige trafiksikkerhedsniveau i landene. Resultaterne for strafferammer og håndhævelse viser generelt bl.a., at sanktioner i mange lande klares administrativt og at retssystemet kun inddrages ved alvorligere overtrædelser. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Der er prøvetid for uerfarne bilister i flere lande og i flere lande arbejdes med strafpoint til kørekort (klippekort) og der anvendes skærpet straf ved gentagne overtrædelser. I bl.a. Danmark, Finland og Sverige kan bøder være afhængige af indkomst og alder. Samme forseelse medfører sandsynligvis 15 forskellige straffe i de analyserede lande hvis forseelsen opdages. Desuden er der stor forskel på, hvordan en forseelse betragtes i de forskellige lande, f.eks. spirituskørsel, kørsel uden styrt-hjelm, etc. Der er endvidere store forskelle på håndhævelsen (og metoderne hertil) af færdselslovgivningen og ganske lidt kvantitativ og sammenlignelig statistik til at vurdere omfanget af overtrædelser og kontrol. De samlede matricer og resultater kan ses på Europa Kommissionens hjemmeside: Reference Comparative study of road traffic rules and corresponding enforcement actions in the member states of the European Union - Final Report, European Commission, DG- TREN, prepared by TIS.pt in cooperation with COWI A/S, NEA, TRT, HERRY, January 2004 Trafikdage på Aalborg Universitet

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

2 Positiv udvikling, men stadig en stor udfordring

2 Positiv udvikling, men stadig en stor udfordring Trafiksikkerhed i Europa Af Jesper Mertner, Gruppeleder Trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S og Civilingeniør Michael Knørr Skov, COWI A/S Det går den rigtige vej med trafiksikkerheden i EU, men der

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

hvor den franske statsminister er formand.

hvor den franske statsminister er formand. anbefalinger til initiativer, hvoraf en stor del retter sig mod at påvirke trafikantadfærden gennem uddannelse, håndhævelse og oplysningskampagner. Gennemgående sigter man imod at fremdyrke en sund færdselskultur

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland LOV nr 497 af 17/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-801-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland 2007/2 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2005-801-0002 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Bilag 5: Trafiksikkerhed hypoteser og risiko

Bilag 5: Trafiksikkerhed hypoteser og risiko Bilag 5: Trafiksikkerhed hypoteser og risiko Vejdirektoratet Side 1 Førsituationsrapport Bilag 5: Trafiksikkerhed hypoteser og risiko For at kunne opstille hypoteser om den forventede risiko og trafiksikkerhedssituation

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Indhold Bind I. Indledning Kapitel 1. Lovens område m.v Lovens område Definitioner m.v

Indhold Bind I. Indledning Kapitel 1. Lovens område m.v Lovens område Definitioner m.v Indhold Bind I Forord... 17 Forkortelser... 19 Færdselsloven... 21 Indledning... 83 Kapitel 1. Lovens område m.v.... 102 1. Lovens område... 102 2. Definitioner m.v.... 119 Kapitel 2. Regler for al færdsel...

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

På cykeltur med klassen. Lærervejledning

På cykeltur med klassen. Lærervejledning På cykeltur med klassen Lærervejledning 1 På cykeltur med klassen Lærervejledning På cykeltur med klassen er et elevhæfte til færdselsundervisning i 2. eller 3. klasse. Tanken er, at eleverne løser opgaverne

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol

Automatisk hastighedskontrol Chaufførkonference 18. september 2011 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Tove Hels, Niels Buus Kristensen, Gitte Carstensen, Inger Marie Bernhoft Baggrund og

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den

Læs mere

'\EGHDQDO\VHUDIXKHOGPHGF\NOLVWHURJIRGJ QJHUH

'\EGHDQDO\VHUDIXKHOGPHGF\NOLVWHURJIRGJ QJHUH '\EGHDQDO\VHUDIXKHOGPHGF\NOLVWHURJIRGJ QJHUH,QJHU0DULH%HUQKRIW 5nGHWIRU7UDILNVLNNHUKHGVIRUVNQLQJ (UPHOXQGVYHM*HQWRIWH,QGOHGQLQJ Et af delprojekterne under det EU finansierede projekt ADONIS - $nalysis

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Ulykker med ældre bilister

Ulykker med ældre bilister Velkommen HVU s undersøgelse af Ulykker med ældre bilister Sven Krarup Nielsen Formand for HVU 20. Marts 2012 Baggrund for undersøgelsen Antallet af ældre bilister vokser De ældre er ikke farligere i trafikken

Læs mere