Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene"

Transkript

1 Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en ny handleplan for trafiksikkerhed, der identificerer og definerer nye initiativer både med baggrund i tidligere tiltag og i de strategiske retningslinier angivet i Hvidbogen "European transport policy for Time to decide". I den sammenhæng har EU vurderet, at der var behov for at lave en sammenlignende vurdering af færdselsreglerne inklusiv den tilhørende håndhævelse og sanktionsrammer i de hidtidige 15 EU medlemslande. Dette skal danne en del af grundlaget for Kommissionens arbejde med harmonisering af færdselsregler og håndhævelse for at forbedre trafiksikkerheden. Udover at bidrage til trafiksikkerheden er resultaterne af studiet gjort tilgængelige for beslutningstagere i medlemslandene og for vejbrugerne. Formålet med dette paper er at præsentere resultaterne fra dette EU-finansierede projekt kaldet "Comparative Study of Road Traffic Rules and Corresponding Enforcement Actions in the Member States of the European Union", hvor COWI bidrog sammen med partnere fra andre EU-lande. Paperet giver eksempler på markante forskelle mellem landene på især regelsiden. 2 Metode, datagrundlag og analyse Som grundlag til at identificere potentielle muligheder for harmonisering af færdselsregler og håndhævelse særlig med henblik på forbedring af trafiksikkerheden er de forskellige emner først gennemgået for at udvælge dem, der skal behandles mere detaljeret. Der er udviklet en metode til at analysere dataene og udviklet en database til at håndtere de indsamlede oplysninger og data. Information om færdselsregler og håndhævelse er indsamlet fra alle 15 medlemslande (før udvidelsen) og præsenteres i en landerapport. Oplysningerne er samlet i den udviklede database. Der er foretaget en sammenlignende analyse af den indsamlede information for at identificere ligheder og forskelle i færdselslovgivningen og håndhævelse som grundlag for Kommissionens videre arbejde. Det følgende præsenterer kort den anvendte metode, datagrundlaget og analyserne. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 2.1 Metode For at strukturere dataindsamlingen og håndtere dataene i den efterfølgende analyse blev der udarbejdet en omfattende spørgeguide/-skema med tilhørende database. Endvidere blev de færdselsrelaterede regler, der forventes at have en hvis indflydelse på trafiksikkerhed og hvor Kommissionen måske kunne påvirke, udvalgt - 46 emner i alt. Disse blev opdelt i 6 grupper: krav til fører professionel transport vejkarakteristik sikkerhedsudstyr færdselsregler køretøjskarakteristik. Tabel 1 præsenterer fordelingen af de 46 emner i de 6 grupper. Tabel 1 Krav til fører: Oversigt over de 46 emner der behandles i analysen Alkohol, narkotika og medicin Kørekort Forsikring Professional transport: Farligt gods Hviletider Registreringsudstyr Hastighedsbegrænser Specialtransporter Vejkarakteristik: Markering af farlige steder Krav til omgivelser Krav ved vejarbejder E-veje Sikkerhedsudstyr: Styrthjelm Reflekterende tøj Sikkerhedsseler og børnestole Advarselstrekanter, førstehjælpskasse, brandslukningsudstyr Krav til markering ved uheld og nedbrud Børnesæder på cykler og knallerter Færdselsregler: Fodgængerovergange Kryds, vigepligt, signaler, rundkørsler Jernbaneoverskæringer Parkering og standsning Brug af lys Påstigning og afstigning Specielle baner Lokale restriktioner Læsning, etc. Brug af mobiltelefoner Hastighedsgrænser Afstand mellem køretøjer Overhaling Baneskift Køretøjskarakteristik: Klassificering af køretøj Nummerplader Specialkøretøjer Brug af trailere Dæk Køretøjsdokumenter Syn og periodisk syn Støj Busser og rutebiler til transport af børn Trafikdage på Aalborg Universitet

3 2.2 Analysegrundlag Analysegrundlaget er de indsamlede data og information om færdselsregler, håndhævelse og praksis i de 15 medlemslande. For hvert land blev en såkaldt landerapport udarbejdet, der beskriver håndteringen af færdselsloven, herunder både håndhævelse, udarbejdelse og anvendt praksis i landene. 2.3 Analyse Analysen er opdelt i to niveauer; lande- og emneniveau. På landeniveau er de lovgivningsmæssige, de organisatoriske og regulative aspekter for de enkelte lande beskrevet og analyseret. Det gælder f.eks. hvem der står for udarbejdelsen af reglerne, hvem der håndhæver dem, hvordan sanktionerne bestemmes osv. På emneniveau er de enkelte regler og deres håndhævelse analyseret. For at kunne foretage en sammenligning på tværs af landene er de enkelte emner (færdselsregler) og håndhævelse samlet i matricer dækkende alle lande og alle emner som illustreret i tabel 2. Matricerne samler information om de enkelte regler og håndhævelse for alle landene. For hvert emne er der information om lovens udarbejdelse, indhold, håndhævelse, osv. Tabel 2 Land (15 stk.) Østrig Danmark Tyskland Sverige Grækenland Princippet for matricerne anvendt til at sammenligne de enkelte regler og håndhævelse Hvem har lavet loven? 3 Resultater Hvad siger loven? Hvem håndhæver? Hvad er sanktionen? Hvad er praksis? I det følgende præsenteres en række konkrete eksempler på de forskelle - både med hensyn til lovgivning og sanktioner - der er mellem landene indenfor alkohol, kørekort, styrthjemle, sikkerhedsseler og -stole, brug af lys, brug af mobiltelefoner, kryds, vigepligt, signaler, rundkørsler, hastighedsgrænser og overhaling. Etc. 3.1 Alkohol Færdselsreglerne om kørsel i alkoholpåvirket tilstand er generelt udstedt af de centrale myndigheder og alle lande har lovgivning på området. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Den typiske alkoholgrænse er på 0,5 promille. I Luxemburg, Storbritannien og Irland er grænsen højere med en grænse på 0,8 promille, mens den i Sverige er lavere med en grænse på 0,2 promille. Der er endvidere lavere grænser for uerfarne bilister samt førere af tunge køretøjer og buschauffører i Østrig (0,1 promille), Spanien (0,3 promille) og Grækenland (0,2 promille). Der er store forskelle på straframmerne og anvendelse af straframmen i landene, der også afhænger af overskridelsens størrelse. Der er hårdere straffe for uerfarne bilister - kørekort i mindre end 2 år - i Danmark og Sverige. Bødestraffen kan variere fra 25 euro i Belgien (0,5-0,8 promille), 150 euro i Grækenland (0,5-0,8 promille) og 218 Euro i Østrig til f.eks euro i Storbritannien. I Danmark, Sverige og Finland afhænger bødestørrelsen af den personlige indkomst. Kørekortet kan mindst frakendes fra 8 dage i Belgien til ½ år i Danmark. Der er også mulighed for konfiskation af køretøj. Fængselsstraf varierer også mellem landene fra maximalt 12 dage i Holland og op til 5 år i Tyskland. Den afhænger også af størrelsen af overtrædelsen. De første forsøg med automatisk kontrol er begyndt i f.eks. Tyskland, Sverige, Danmark og Frankrig, hvor brugen af f.eks. alkolåse testes. 3.2 Kørekort Visse af principperne vedr. udstedelse og udformning af kørekort herunder f.eks. kørekortskategorier og minimumsalder for forskellige typer er allerede harmoniseret gennem Direktiv 91/439/EEC. På trods af den begyndende harmonisering er der stadig meget forskellige krav til teori og praktisk træning samt test ved erhvervelse af kørekort. Der er også nogen forskel på minimumsalder for erhvervelse og på helbredskrav. I Østrig er der krav om mindst 32 teoritimer inden køreprøve til bil, mens der i Danmark er krav om mindst 26 teoritimer, 2 timer i Tyskland og ikke er krav til antal teoritimer i f.eks. Spanien, Italien, Holland og Irland. Finland har krav om mindst 32 køretimer inden køreprøve, mens der i Danmark er krav om mindst 20 køretimer og 10 timer i Belgien. Der er ikke krav til antallet af køretimer i bl.a. Spanien og Italien. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Der er prøvetid på 2-5 år for nye bilister i Østrig, Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Frankrig og Holland. Straffen for ikke at have gyldigt kørekort varierer fra små bøder til mere end euro i Italien. I Italien og Spanien gives ikke fængselsstraf for manglende kørekort, mens der i Tyskland gives op til 1 års fængsel og i Portugal og Frankrig op til 2 år fængsel. 3.3 Styrthjelme Alle de 15 undersøgte lande har regler som generelt er udstedt af de centrale myndigheder vedrørende brug af styrhjelme ved kørsel på motorcykler og knallerter. Reglerne for brug af styrthjelme på knallert, motorcykel mv. er stort set ens i alle landene, hvor der er krav til at de anvendes. Der er enkelte undtagelser i f.eks. Belgien hvor postbude ikke behøver at anvende styrthjelme i tæt bebyggede områder og i Sverige, hvor skovarbejdere ikke behøver at anvende styrthjemle. I mange lande (f.eks. Danmark, Grækenland, Frankrig Italien, Irland, Holland, Portugal, Sverige og Storbritannien) er der også regler for størrelse og kvalitet samt korrekt brug af styrthjelme (skal være spændte). De eneste lande der for tiden har krav om brug af cykelhjelme er Østrig, Spanien, Grækenland, Finland og Holland. Straffen for at køre uden styrthjelm varierer fra f.eks. 15 euro i Tyskland til 730 euro i Storbritannien. I Belgien er der mulighed for fængselsstraf i ind til 30 dage. I Frankrig, Italien og Irland er der mulighed for at miste point på kørekortet, mens der i Italien endvidere er mulighed for at inddrage køretøjet i op til 30 dage. 3.4 Sikkerhedsseler og -stole Samtlige de 15 undersøgte lande har regler vedr. brug af sikkerhedsseler og fastspænding af børn og de er generelt udstedt af de centrale myndigheder. I alle de undersøgte lande er det obligatorisk at anvende sikkerhedsseler både foran og bagi køretøjerne. Der er dog forskellige undtagelser i landene f.eks. af lægelige grunde, at det er upraktisk for visse erhverv, ved bak og parkering og for folk lavere end 1,5 meter. Nogen lande kræver dog at folk lavere end 1,5 meter skal anvende specielt udstyr. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Reglerne er generelt forskellige når det gælder børns alder og brug af seler og/eller børnestole. Det er generelt påkrævet, at børn under 12 år anvender børnestole. Dog er der nogle lande såsom Belgien, Portugal og Spanien, hvor det er tilstrækkeligt at bruge sikkerhedsseler. I Italien er det planlagt at indføre krav om installation af en alarm der advarer chaufføren, hvis et bælte ikke er spændt når motoren starter. I Portugal er der planer om at børn skal bruge seler i kollektiv trafik og i Sverige skal alle nye busser, der indregistreres fra 2004, være udstyret med seler (undtaget bybusser). Bødestraffen for ikke at anvende sikkerhedsseler varierer fra 21 euro i Østrig til 721 euro i Storbritannien. I Frankrig, Italien og Luxemburg er der strafpoint på kørekortet. I enkelte lande kan der ske frakendelse af kørekort og endog idømmes fængselsstraf. 3.5 Brug af lys Der er i alle landene lovgivning vedr. brug af lys. Reglerne er dog forskellige for forskellige køretøjer og dækker forskellige typer lys. Der er kun obligatorisk at anvende kørelys i dagtimerne i Danmark, Finland, Sverige og i Italien - i sidstnævnte kun udenfor bebyggede områder. Motorcykler og knallerter skal dog anvende kørelys på alle veje døgnet rundt. I Østrig, Spanien, Grækenland, Frankrig, Holland, Portugal og Storbritannien må man bruge lys om dagen til f.eks. advarsler, tunneler, lav sigtbarhed og til specielle typer transporter. I de øvrige lande er der ikke regler vedr. brug af kørelys i dagtimerne. Der er i alle lande - undtaget Irland og Holland - regler for brug af tågelygter. Advarselsblink må anvendes i alle lande undtaget i Irland, hvor der ikke er lovgivning på området. I Danmark blev det i 2003 obligatorisk at anvende advarselsblink ved køer og brug af blinklys ved overhaling på motorveje. I alle lande er der regler vedr. signalering ved skift af vognbane og overhaling. Straffen for forkert eller manglende anvendelse af lys inkluderer advarsler, bøder fra 10 euro til euro, strafpoint på kørekortet, frakendelse af kørekort fra 20 dage til 5 år samt fængsel fra 1 dag til 2 år. 3.6 Brug af mobiltelefoner Hovedparten af de 15 undersøgte medlemslande har regler for eller planlægger snart at indføre regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Generelt er brugen af håndfri betjente mobiltelefoner tilladt i alle landene såfremt man ikke er til fare for trafikken. I Holland overvejede man totalforbud af mobiltelefoner for både håndfri og -holdt mobiltelefoner, men endte med at tillade brugen af håndfri telefoner. Irland er det eneste land uden regler på området og hvor det heller ikke synes planlagt at indføre regler for brugen af mobiltelefoner under kørsel. I nogle lande er der igangværende undersøgelser af effekten af at bruge håndfri mobiltelefoner under kørslen. Politiet håndhæver denne overtrædelse på tilsvarende vis som hastighedsovertrædelser og andre trafikforseelser og i forbindelse med uheld undersøges det i nogle tilfælde om brug af mobiltelefoner kan have haft en indvirkning. Straffen for ulovlig brug af mobiltelefoner er typisk bøder, der varierer fra minimum 21 euro i Østrig til maksimum euro i Belgien. I enkelte lande kan man også få strafpoint i kørekortet. 3.7 Kryds, vigepligt, signaler, rundkørsler I alle lande er der regler for vigepligt for f.eks. uafmærkede kryds, vigepligtsregulerede kryds, signalregulerede kryds og rundkørsler. Der anvendes i landene kombinationer af højrevigepligt, ubetinget vigepligt og fuldt stop i de vigepligtsregulerede kryds. I Tyskland, Danmark, Grækenland, Frankrig, Italien og Irland har trafikken fra sidevejene generelt ubetinget vigepligt, men der kan også være højrevigepligt. Trafikken fra sideveje i Finland, Portugal, Sverige, og Storbritannien har altid ubetinget vigepligt, hvorimod der i uafmærkede kryds altid er højrevigepligt i Belgien, Spanien og Holland. I signalregulerede kryds anvendes stort set de samme signaler for stop (rødt) og kør (grønt) i de undersøgte lande. I de fleste lande er signalet for "ryd kryds" gult, mens det i Frankrig og Holland er defineret som orange og i Irland og Storbritannien som "rav-farvet". I Tyskland er der intet signal for "ryd kryds". I Belgien, Holland, Spanien, Grækenland, Frankrig, Italien, Irland og Portugal er der intet signal svarende til "rød+gul" for forbered kørsel som i Østrig, Danmark, Finland, Sverige og Storbritannien (rød+rav-farvet). Forbered kørsel er i Tyskland markeret med et kort gult signal. I Portugal er der ikke vigepligt overfor cyklister og forgængere, hvis ikke specifikt angivet ved signal. Normalt har trafikanter på vej ind i rundkørsler vigepligt undtagen i Grækenland, hvor trafikanter i rundkørslerne har vigepligt. I Holland og Italien afhænger vigepligten af Trafikdage på Aalborg Universitet

8 skiltningen. Der er forskellige regler for vigepligt mellem cykler og biler i landene, idet cirkulerende cyklister har vigepligt overfor ud kørende biler i Belgien, Spanien, Grækenland og Frankrig, mens ud kørende biler har vigepligt for cirkulerende cyklister i Tyskland, Danmark, Finland, Irland, Holland, Sverige og Storbritannien. I Italien er det afhængig af skiltningen og i Portugal har cyklister altid vigepligt. Der er også forskellige regler for vigepligt mellem cyklister og buspassagerer ved busstoppesteder. Cyklister skal holde tilbage for buspassagerer på cykelstier ved busstoppesteder i Belgien, Tyskland, Spanien, Grækenland og Finland, mens buspassagerer skal holde tilbage i Frankrig, Portugal og Storbritannien. I Danmark og Sverige skal cyklister holde tilbage, hvis passagererne stiger direkte ud på cykelstien, mens buspassagererne skal holde tilbage, hvis de stiger ud på et fortovsområde. Ved stoppesteder har andre køretøjer generelt vigepligt overfor busser og sporvogne i alle de undersøgte lande undtaget Grækenland og Italien. I Danmark og Portugal skal buschaufføren sikre sig, at udkørslen ikke bringer nogen i fare og i Finland og Sverige er vigepligtsreglen afhængig af hastighedsgrænsen (50-60 km/t). Straffen for at overskride vigepligten går fra mundtlige og skriftlige advarsler, til bøder, dagbøder, strafpoint på kørekort, frakendelse af kørekort og i grove tilfælde fængselsstraf. De fleste bøder er på euro, men de kan variere fra 4 til euro. Frakendelse af kørekort kan ske fra 30 dage til 10 år og fængselsstraffe idømmes fra 4 dage til 2 år. 3.8 Hastighedsgrænser I de undersøgte medlemslande er der generelt hastighedsgrænser i byzoner, i landzoner og på motorveje. Der er i mange lande lokale hastighedsgrænser eller specielle hastighedsgrænser for forskellige køretøjer. Generelt er hastighedsgrænsen 50 km/t i byzone, men den kan være afhængig af køretøjstype, vejtype og typen af bebyggelse. I Portugal er der f.eks. lavere hastighedsgrænser for f.eks. tunge køretøjer og i Belgien, Luxemburg, Storbritannien og Frankrig er der lavere hastighedsgrænser (20-30 km/t) i beboelsesområder og hastighedsdæmpede områder. Derudover kan der være lokale hastighedsgrænser, som er højere. I landzone er billedet mere broget for biler. På tosporede veje varierer hastighedsgrænsen fra 70 km/t i Sverige til km/t i Italien og Storbritannien. På motorveje ligger hastighedsgrænsen fra 110 km/t i Sverige, 150 km/t i Italien til ingen grænse på visse strækninger i Tyskland - ofte anbefales dog 130 km/t. Danmark har hævet hastighedsgrænsen Trafikdage på Aalborg Universitet

9 på ca. halvdelen af motorvejsnettet fra 110 km/t til 130 km/t. Hastighedsgrænserne varierer for de forskellige køretøjstyper og især tunge køretøjer har typisk lavere hastighedsgrænser. Mange lande (Tyskland, Frankrig, Italien, Luxemburg, Sverige og Holland) har regler for ændrede hastighedsgrænser afhængig af vejret, mens man i lande som Danmark, Finland, Spanien, Portugal og Grækenland skal tilpasse hastigheden efter forholdene, herunder vejret. Straffen for at overskride hastighedsgrænsen varierer meget fra land til land og afhænger også af størrelsen af overskridelsen. Bødestaffen kan f.eks. variere fra en maksimum bøde på 30 euro i Grækenland til et bødeniveau på 25 euro til euro i Luxemburg. Ved grove overtrædelser er det muligt at idømme fængsel fra 8-30 dage i Belgien op til 2 år i bl.a. Sverige. Frakendelse af kørekort anvendes også i mange lande. 3.9 Overhaling Reglerne for overhaling på tosporede varierer i landene afhængig af lokalitet, såsom indsnævringer, manglende sigt, bump, bakketop, kurver fodgænger felter og kryds. I de undersøgte lande skal man nu anvende blinklys ved overhaling. I Tyskland, Frankrig, Irland, Luxemburg, Portugal og Storbritannien er det tilladt at overhale i kryds og i Belgien, Frankrig, Finland, Luxemburg og Storbritannien er det tilladt at overhale i fodgængerfelter. Der er også forskellige regler for overhaling ved nedsat sigt, indsnævringer, bump, bakker og kurver. Der er også stor forskel på straffen i de forskellige lande for at foretage ulovlige overhalinger. Straffen kan f.eks. være bøder op til euro i Storbritannien, frakendelse af kørekort fra 30 dage i Spanien, maximalt 40 dage i Grækenland og op til 3 år i Frankrig. Derudover anvendes også strafpoint i kørekort og i flere lande fængsel ved grove overtrædelser. 4 Konklusion Generelt viser studiet bl.a., at reglerne i landene generelt er forholdsvis ens på et overordnet niveau, men i detaljerne er der store forskelle. Selvom harmonisering af visse regler synes at kunne fremme trafiksikkerheden, f.eks. mere ensartede vigepligtsregler (særligt uafmærkede kryds) og overhalingsregler er det ikke i sig selv nok. Det kræver, at der også gennemføres en konsekvent håndhævelse af reglerne, hvilket måske er vigtig faktor for det forskellige trafiksikkerhedsniveau i landene. Resultaterne for strafferammer og håndhævelse viser generelt bl.a., at sanktioner i mange lande klares administrativt og at retssystemet kun inddrages ved alvorligere overtrædelser. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Der er prøvetid for uerfarne bilister i flere lande og i flere lande arbejdes med strafpoint til kørekort (klippekort) og der anvendes skærpet straf ved gentagne overtrædelser. I bl.a. Danmark, Finland og Sverige kan bøder være afhængige af indkomst og alder. Samme forseelse medfører sandsynligvis 15 forskellige straffe i de analyserede lande hvis forseelsen opdages. Desuden er der stor forskel på, hvordan en forseelse betragtes i de forskellige lande, f.eks. spirituskørsel, kørsel uden styrt-hjelm, etc. Der er endvidere store forskelle på håndhævelsen (og metoderne hertil) af færdselslovgivningen og ganske lidt kvantitativ og sammenlignelig statistik til at vurdere omfanget af overtrædelser og kontrol. De samlede matricer og resultater kan ses på Europa Kommissionens hjemmeside: Reference Comparative study of road traffic rules and corresponding enforcement actions in the member states of the European Union - Final Report, European Commission, DG- TREN, prepared by TIS.pt in cooperation with COWI A/S, NEA, TRT, HERRY, January 2004 Trafikdage på Aalborg Universitet

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47

4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47 4. november 2007 FM 2007/24 EM 2006/47 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Lovudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Håndbog for erfarne bilister 3 Indledning I de seneste år har der været en del debat om ældre bilister, og myten om den trafikfarlige mand

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag

Til nye medlemmer. Vel mødt og god fornøjelse. Med venlig hilsen CK DJURS. CVR-nr: 31133599. Bilag Til nye medlemmer CVR-nr: 31133599 Velkommen i CK DJURS. På generalforsamlingen d. 19/1 2012 blev der vedtaget, at Thorsager Motions Cykling, TMC, skifter navn til Cykel Klubben Djurs, CK DJURS. Vi håber,

Læs mere

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske.

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Kom godt i gang med dit kørekort Hvad skal du have med? 1. Lægeerklæring med

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Udformning af færdselsarealer

Udformning af færdselsarealer FOTO: Lars Bahl Udformning af færdselsarealer For cyklister er udformning af færdselsarealerne et spørgsmål om fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. For at kunne vælge den rigtige udformning er det vigtigt

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Aldersgrænser for knallertkørsel

Aldersgrænser for knallertkørsel Aldersgrænser for knallertkørsel - og anden lovgivning i relation til knallertkørsel Søren Underlien Jensen August 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning...5 1.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Maj/juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport.

Maj/juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. Maj/juni MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. 12. juni 2014 1 Agenda 2014 24. juni Social dialog møde i Bruxelles 26.-27. juni Møde i Det Europæiske Råd 1.-4.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Temaplanche 1 - På stuen

Temaplanche 1 - På stuen Temaplanche 1 - På stuen Fald-, kontakt- og klemskader indendørs Formål: Planchen lægger særligt op til en snak om bevægelsesformer indendørs, og hvordan møbler og andre større redskaber bruges til leg.

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere