Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene"

Transkript

1 Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en ny handleplan for trafiksikkerhed, der identificerer og definerer nye initiativer både med baggrund i tidligere tiltag og i de strategiske retningslinier angivet i Hvidbogen "European transport policy for Time to decide". I den sammenhæng har EU vurderet, at der var behov for at lave en sammenlignende vurdering af færdselsreglerne inklusiv den tilhørende håndhævelse og sanktionsrammer i de hidtidige 15 EU medlemslande. Dette skal danne en del af grundlaget for Kommissionens arbejde med harmonisering af færdselsregler og håndhævelse for at forbedre trafiksikkerheden. Udover at bidrage til trafiksikkerheden er resultaterne af studiet gjort tilgængelige for beslutningstagere i medlemslandene og for vejbrugerne. Formålet med dette paper er at præsentere resultaterne fra dette EU-finansierede projekt kaldet "Comparative Study of Road Traffic Rules and Corresponding Enforcement Actions in the Member States of the European Union", hvor COWI bidrog sammen med partnere fra andre EU-lande. Paperet giver eksempler på markante forskelle mellem landene på især regelsiden. 2 Metode, datagrundlag og analyse Som grundlag til at identificere potentielle muligheder for harmonisering af færdselsregler og håndhævelse særlig med henblik på forbedring af trafiksikkerheden er de forskellige emner først gennemgået for at udvælge dem, der skal behandles mere detaljeret. Der er udviklet en metode til at analysere dataene og udviklet en database til at håndtere de indsamlede oplysninger og data. Information om færdselsregler og håndhævelse er indsamlet fra alle 15 medlemslande (før udvidelsen) og præsenteres i en landerapport. Oplysningerne er samlet i den udviklede database. Der er foretaget en sammenlignende analyse af den indsamlede information for at identificere ligheder og forskelle i færdselslovgivningen og håndhævelse som grundlag for Kommissionens videre arbejde. Det følgende præsenterer kort den anvendte metode, datagrundlaget og analyserne. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 2.1 Metode For at strukturere dataindsamlingen og håndtere dataene i den efterfølgende analyse blev der udarbejdet en omfattende spørgeguide/-skema med tilhørende database. Endvidere blev de færdselsrelaterede regler, der forventes at have en hvis indflydelse på trafiksikkerhed og hvor Kommissionen måske kunne påvirke, udvalgt - 46 emner i alt. Disse blev opdelt i 6 grupper: krav til fører professionel transport vejkarakteristik sikkerhedsudstyr færdselsregler køretøjskarakteristik. Tabel 1 præsenterer fordelingen af de 46 emner i de 6 grupper. Tabel 1 Krav til fører: Oversigt over de 46 emner der behandles i analysen Alkohol, narkotika og medicin Kørekort Forsikring Professional transport: Farligt gods Hviletider Registreringsudstyr Hastighedsbegrænser Specialtransporter Vejkarakteristik: Markering af farlige steder Krav til omgivelser Krav ved vejarbejder E-veje Sikkerhedsudstyr: Styrthjelm Reflekterende tøj Sikkerhedsseler og børnestole Advarselstrekanter, førstehjælpskasse, brandslukningsudstyr Krav til markering ved uheld og nedbrud Børnesæder på cykler og knallerter Færdselsregler: Fodgængerovergange Kryds, vigepligt, signaler, rundkørsler Jernbaneoverskæringer Parkering og standsning Brug af lys Påstigning og afstigning Specielle baner Lokale restriktioner Læsning, etc. Brug af mobiltelefoner Hastighedsgrænser Afstand mellem køretøjer Overhaling Baneskift Køretøjskarakteristik: Klassificering af køretøj Nummerplader Specialkøretøjer Brug af trailere Dæk Køretøjsdokumenter Syn og periodisk syn Støj Busser og rutebiler til transport af børn Trafikdage på Aalborg Universitet

3 2.2 Analysegrundlag Analysegrundlaget er de indsamlede data og information om færdselsregler, håndhævelse og praksis i de 15 medlemslande. For hvert land blev en såkaldt landerapport udarbejdet, der beskriver håndteringen af færdselsloven, herunder både håndhævelse, udarbejdelse og anvendt praksis i landene. 2.3 Analyse Analysen er opdelt i to niveauer; lande- og emneniveau. På landeniveau er de lovgivningsmæssige, de organisatoriske og regulative aspekter for de enkelte lande beskrevet og analyseret. Det gælder f.eks. hvem der står for udarbejdelsen af reglerne, hvem der håndhæver dem, hvordan sanktionerne bestemmes osv. På emneniveau er de enkelte regler og deres håndhævelse analyseret. For at kunne foretage en sammenligning på tværs af landene er de enkelte emner (færdselsregler) og håndhævelse samlet i matricer dækkende alle lande og alle emner som illustreret i tabel 2. Matricerne samler information om de enkelte regler og håndhævelse for alle landene. For hvert emne er der information om lovens udarbejdelse, indhold, håndhævelse, osv. Tabel 2 Land (15 stk.) Østrig Danmark Tyskland Sverige Grækenland Princippet for matricerne anvendt til at sammenligne de enkelte regler og håndhævelse Hvem har lavet loven? 3 Resultater Hvad siger loven? Hvem håndhæver? Hvad er sanktionen? Hvad er praksis? I det følgende præsenteres en række konkrete eksempler på de forskelle - både med hensyn til lovgivning og sanktioner - der er mellem landene indenfor alkohol, kørekort, styrthjemle, sikkerhedsseler og -stole, brug af lys, brug af mobiltelefoner, kryds, vigepligt, signaler, rundkørsler, hastighedsgrænser og overhaling. Etc. 3.1 Alkohol Færdselsreglerne om kørsel i alkoholpåvirket tilstand er generelt udstedt af de centrale myndigheder og alle lande har lovgivning på området. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Den typiske alkoholgrænse er på 0,5 promille. I Luxemburg, Storbritannien og Irland er grænsen højere med en grænse på 0,8 promille, mens den i Sverige er lavere med en grænse på 0,2 promille. Der er endvidere lavere grænser for uerfarne bilister samt førere af tunge køretøjer og buschauffører i Østrig (0,1 promille), Spanien (0,3 promille) og Grækenland (0,2 promille). Der er store forskelle på straframmerne og anvendelse af straframmen i landene, der også afhænger af overskridelsens størrelse. Der er hårdere straffe for uerfarne bilister - kørekort i mindre end 2 år - i Danmark og Sverige. Bødestraffen kan variere fra 25 euro i Belgien (0,5-0,8 promille), 150 euro i Grækenland (0,5-0,8 promille) og 218 Euro i Østrig til f.eks euro i Storbritannien. I Danmark, Sverige og Finland afhænger bødestørrelsen af den personlige indkomst. Kørekortet kan mindst frakendes fra 8 dage i Belgien til ½ år i Danmark. Der er også mulighed for konfiskation af køretøj. Fængselsstraf varierer også mellem landene fra maximalt 12 dage i Holland og op til 5 år i Tyskland. Den afhænger også af størrelsen af overtrædelsen. De første forsøg med automatisk kontrol er begyndt i f.eks. Tyskland, Sverige, Danmark og Frankrig, hvor brugen af f.eks. alkolåse testes. 3.2 Kørekort Visse af principperne vedr. udstedelse og udformning af kørekort herunder f.eks. kørekortskategorier og minimumsalder for forskellige typer er allerede harmoniseret gennem Direktiv 91/439/EEC. På trods af den begyndende harmonisering er der stadig meget forskellige krav til teori og praktisk træning samt test ved erhvervelse af kørekort. Der er også nogen forskel på minimumsalder for erhvervelse og på helbredskrav. I Østrig er der krav om mindst 32 teoritimer inden køreprøve til bil, mens der i Danmark er krav om mindst 26 teoritimer, 2 timer i Tyskland og ikke er krav til antal teoritimer i f.eks. Spanien, Italien, Holland og Irland. Finland har krav om mindst 32 køretimer inden køreprøve, mens der i Danmark er krav om mindst 20 køretimer og 10 timer i Belgien. Der er ikke krav til antallet af køretimer i bl.a. Spanien og Italien. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Der er prøvetid på 2-5 år for nye bilister i Østrig, Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Frankrig og Holland. Straffen for ikke at have gyldigt kørekort varierer fra små bøder til mere end euro i Italien. I Italien og Spanien gives ikke fængselsstraf for manglende kørekort, mens der i Tyskland gives op til 1 års fængsel og i Portugal og Frankrig op til 2 år fængsel. 3.3 Styrthjelme Alle de 15 undersøgte lande har regler som generelt er udstedt af de centrale myndigheder vedrørende brug af styrhjelme ved kørsel på motorcykler og knallerter. Reglerne for brug af styrthjelme på knallert, motorcykel mv. er stort set ens i alle landene, hvor der er krav til at de anvendes. Der er enkelte undtagelser i f.eks. Belgien hvor postbude ikke behøver at anvende styrthjelme i tæt bebyggede områder og i Sverige, hvor skovarbejdere ikke behøver at anvende styrthjemle. I mange lande (f.eks. Danmark, Grækenland, Frankrig Italien, Irland, Holland, Portugal, Sverige og Storbritannien) er der også regler for størrelse og kvalitet samt korrekt brug af styrthjelme (skal være spændte). De eneste lande der for tiden har krav om brug af cykelhjelme er Østrig, Spanien, Grækenland, Finland og Holland. Straffen for at køre uden styrthjelm varierer fra f.eks. 15 euro i Tyskland til 730 euro i Storbritannien. I Belgien er der mulighed for fængselsstraf i ind til 30 dage. I Frankrig, Italien og Irland er der mulighed for at miste point på kørekortet, mens der i Italien endvidere er mulighed for at inddrage køretøjet i op til 30 dage. 3.4 Sikkerhedsseler og -stole Samtlige de 15 undersøgte lande har regler vedr. brug af sikkerhedsseler og fastspænding af børn og de er generelt udstedt af de centrale myndigheder. I alle de undersøgte lande er det obligatorisk at anvende sikkerhedsseler både foran og bagi køretøjerne. Der er dog forskellige undtagelser i landene f.eks. af lægelige grunde, at det er upraktisk for visse erhverv, ved bak og parkering og for folk lavere end 1,5 meter. Nogen lande kræver dog at folk lavere end 1,5 meter skal anvende specielt udstyr. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Reglerne er generelt forskellige når det gælder børns alder og brug af seler og/eller børnestole. Det er generelt påkrævet, at børn under 12 år anvender børnestole. Dog er der nogle lande såsom Belgien, Portugal og Spanien, hvor det er tilstrækkeligt at bruge sikkerhedsseler. I Italien er det planlagt at indføre krav om installation af en alarm der advarer chaufføren, hvis et bælte ikke er spændt når motoren starter. I Portugal er der planer om at børn skal bruge seler i kollektiv trafik og i Sverige skal alle nye busser, der indregistreres fra 2004, være udstyret med seler (undtaget bybusser). Bødestraffen for ikke at anvende sikkerhedsseler varierer fra 21 euro i Østrig til 721 euro i Storbritannien. I Frankrig, Italien og Luxemburg er der strafpoint på kørekortet. I enkelte lande kan der ske frakendelse af kørekort og endog idømmes fængselsstraf. 3.5 Brug af lys Der er i alle landene lovgivning vedr. brug af lys. Reglerne er dog forskellige for forskellige køretøjer og dækker forskellige typer lys. Der er kun obligatorisk at anvende kørelys i dagtimerne i Danmark, Finland, Sverige og i Italien - i sidstnævnte kun udenfor bebyggede områder. Motorcykler og knallerter skal dog anvende kørelys på alle veje døgnet rundt. I Østrig, Spanien, Grækenland, Frankrig, Holland, Portugal og Storbritannien må man bruge lys om dagen til f.eks. advarsler, tunneler, lav sigtbarhed og til specielle typer transporter. I de øvrige lande er der ikke regler vedr. brug af kørelys i dagtimerne. Der er i alle lande - undtaget Irland og Holland - regler for brug af tågelygter. Advarselsblink må anvendes i alle lande undtaget i Irland, hvor der ikke er lovgivning på området. I Danmark blev det i 2003 obligatorisk at anvende advarselsblink ved køer og brug af blinklys ved overhaling på motorveje. I alle lande er der regler vedr. signalering ved skift af vognbane og overhaling. Straffen for forkert eller manglende anvendelse af lys inkluderer advarsler, bøder fra 10 euro til euro, strafpoint på kørekortet, frakendelse af kørekort fra 20 dage til 5 år samt fængsel fra 1 dag til 2 år. 3.6 Brug af mobiltelefoner Hovedparten af de 15 undersøgte medlemslande har regler for eller planlægger snart at indføre regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Generelt er brugen af håndfri betjente mobiltelefoner tilladt i alle landene såfremt man ikke er til fare for trafikken. I Holland overvejede man totalforbud af mobiltelefoner for både håndfri og -holdt mobiltelefoner, men endte med at tillade brugen af håndfri telefoner. Irland er det eneste land uden regler på området og hvor det heller ikke synes planlagt at indføre regler for brugen af mobiltelefoner under kørsel. I nogle lande er der igangværende undersøgelser af effekten af at bruge håndfri mobiltelefoner under kørslen. Politiet håndhæver denne overtrædelse på tilsvarende vis som hastighedsovertrædelser og andre trafikforseelser og i forbindelse med uheld undersøges det i nogle tilfælde om brug af mobiltelefoner kan have haft en indvirkning. Straffen for ulovlig brug af mobiltelefoner er typisk bøder, der varierer fra minimum 21 euro i Østrig til maksimum euro i Belgien. I enkelte lande kan man også få strafpoint i kørekortet. 3.7 Kryds, vigepligt, signaler, rundkørsler I alle lande er der regler for vigepligt for f.eks. uafmærkede kryds, vigepligtsregulerede kryds, signalregulerede kryds og rundkørsler. Der anvendes i landene kombinationer af højrevigepligt, ubetinget vigepligt og fuldt stop i de vigepligtsregulerede kryds. I Tyskland, Danmark, Grækenland, Frankrig, Italien og Irland har trafikken fra sidevejene generelt ubetinget vigepligt, men der kan også være højrevigepligt. Trafikken fra sideveje i Finland, Portugal, Sverige, og Storbritannien har altid ubetinget vigepligt, hvorimod der i uafmærkede kryds altid er højrevigepligt i Belgien, Spanien og Holland. I signalregulerede kryds anvendes stort set de samme signaler for stop (rødt) og kør (grønt) i de undersøgte lande. I de fleste lande er signalet for "ryd kryds" gult, mens det i Frankrig og Holland er defineret som orange og i Irland og Storbritannien som "rav-farvet". I Tyskland er der intet signal for "ryd kryds". I Belgien, Holland, Spanien, Grækenland, Frankrig, Italien, Irland og Portugal er der intet signal svarende til "rød+gul" for forbered kørsel som i Østrig, Danmark, Finland, Sverige og Storbritannien (rød+rav-farvet). Forbered kørsel er i Tyskland markeret med et kort gult signal. I Portugal er der ikke vigepligt overfor cyklister og forgængere, hvis ikke specifikt angivet ved signal. Normalt har trafikanter på vej ind i rundkørsler vigepligt undtagen i Grækenland, hvor trafikanter i rundkørslerne har vigepligt. I Holland og Italien afhænger vigepligten af Trafikdage på Aalborg Universitet

8 skiltningen. Der er forskellige regler for vigepligt mellem cykler og biler i landene, idet cirkulerende cyklister har vigepligt overfor ud kørende biler i Belgien, Spanien, Grækenland og Frankrig, mens ud kørende biler har vigepligt for cirkulerende cyklister i Tyskland, Danmark, Finland, Irland, Holland, Sverige og Storbritannien. I Italien er det afhængig af skiltningen og i Portugal har cyklister altid vigepligt. Der er også forskellige regler for vigepligt mellem cyklister og buspassagerer ved busstoppesteder. Cyklister skal holde tilbage for buspassagerer på cykelstier ved busstoppesteder i Belgien, Tyskland, Spanien, Grækenland og Finland, mens buspassagerer skal holde tilbage i Frankrig, Portugal og Storbritannien. I Danmark og Sverige skal cyklister holde tilbage, hvis passagererne stiger direkte ud på cykelstien, mens buspassagererne skal holde tilbage, hvis de stiger ud på et fortovsområde. Ved stoppesteder har andre køretøjer generelt vigepligt overfor busser og sporvogne i alle de undersøgte lande undtaget Grækenland og Italien. I Danmark og Portugal skal buschaufføren sikre sig, at udkørslen ikke bringer nogen i fare og i Finland og Sverige er vigepligtsreglen afhængig af hastighedsgrænsen (50-60 km/t). Straffen for at overskride vigepligten går fra mundtlige og skriftlige advarsler, til bøder, dagbøder, strafpoint på kørekort, frakendelse af kørekort og i grove tilfælde fængselsstraf. De fleste bøder er på euro, men de kan variere fra 4 til euro. Frakendelse af kørekort kan ske fra 30 dage til 10 år og fængselsstraffe idømmes fra 4 dage til 2 år. 3.8 Hastighedsgrænser I de undersøgte medlemslande er der generelt hastighedsgrænser i byzoner, i landzoner og på motorveje. Der er i mange lande lokale hastighedsgrænser eller specielle hastighedsgrænser for forskellige køretøjer. Generelt er hastighedsgrænsen 50 km/t i byzone, men den kan være afhængig af køretøjstype, vejtype og typen af bebyggelse. I Portugal er der f.eks. lavere hastighedsgrænser for f.eks. tunge køretøjer og i Belgien, Luxemburg, Storbritannien og Frankrig er der lavere hastighedsgrænser (20-30 km/t) i beboelsesområder og hastighedsdæmpede områder. Derudover kan der være lokale hastighedsgrænser, som er højere. I landzone er billedet mere broget for biler. På tosporede veje varierer hastighedsgrænsen fra 70 km/t i Sverige til km/t i Italien og Storbritannien. På motorveje ligger hastighedsgrænsen fra 110 km/t i Sverige, 150 km/t i Italien til ingen grænse på visse strækninger i Tyskland - ofte anbefales dog 130 km/t. Danmark har hævet hastighedsgrænsen Trafikdage på Aalborg Universitet

9 på ca. halvdelen af motorvejsnettet fra 110 km/t til 130 km/t. Hastighedsgrænserne varierer for de forskellige køretøjstyper og især tunge køretøjer har typisk lavere hastighedsgrænser. Mange lande (Tyskland, Frankrig, Italien, Luxemburg, Sverige og Holland) har regler for ændrede hastighedsgrænser afhængig af vejret, mens man i lande som Danmark, Finland, Spanien, Portugal og Grækenland skal tilpasse hastigheden efter forholdene, herunder vejret. Straffen for at overskride hastighedsgrænsen varierer meget fra land til land og afhænger også af størrelsen af overskridelsen. Bødestaffen kan f.eks. variere fra en maksimum bøde på 30 euro i Grækenland til et bødeniveau på 25 euro til euro i Luxemburg. Ved grove overtrædelser er det muligt at idømme fængsel fra 8-30 dage i Belgien op til 2 år i bl.a. Sverige. Frakendelse af kørekort anvendes også i mange lande. 3.9 Overhaling Reglerne for overhaling på tosporede varierer i landene afhængig af lokalitet, såsom indsnævringer, manglende sigt, bump, bakketop, kurver fodgænger felter og kryds. I de undersøgte lande skal man nu anvende blinklys ved overhaling. I Tyskland, Frankrig, Irland, Luxemburg, Portugal og Storbritannien er det tilladt at overhale i kryds og i Belgien, Frankrig, Finland, Luxemburg og Storbritannien er det tilladt at overhale i fodgængerfelter. Der er også forskellige regler for overhaling ved nedsat sigt, indsnævringer, bump, bakker og kurver. Der er også stor forskel på straffen i de forskellige lande for at foretage ulovlige overhalinger. Straffen kan f.eks. være bøder op til euro i Storbritannien, frakendelse af kørekort fra 30 dage i Spanien, maximalt 40 dage i Grækenland og op til 3 år i Frankrig. Derudover anvendes også strafpoint i kørekort og i flere lande fængsel ved grove overtrædelser. 4 Konklusion Generelt viser studiet bl.a., at reglerne i landene generelt er forholdsvis ens på et overordnet niveau, men i detaljerne er der store forskelle. Selvom harmonisering af visse regler synes at kunne fremme trafiksikkerheden, f.eks. mere ensartede vigepligtsregler (særligt uafmærkede kryds) og overhalingsregler er det ikke i sig selv nok. Det kræver, at der også gennemføres en konsekvent håndhævelse af reglerne, hvilket måske er vigtig faktor for det forskellige trafiksikkerhedsniveau i landene. Resultaterne for strafferammer og håndhævelse viser generelt bl.a., at sanktioner i mange lande klares administrativt og at retssystemet kun inddrages ved alvorligere overtrædelser. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Der er prøvetid for uerfarne bilister i flere lande og i flere lande arbejdes med strafpoint til kørekort (klippekort) og der anvendes skærpet straf ved gentagne overtrædelser. I bl.a. Danmark, Finland og Sverige kan bøder være afhængige af indkomst og alder. Samme forseelse medfører sandsynligvis 15 forskellige straffe i de analyserede lande hvis forseelsen opdages. Desuden er der stor forskel på, hvordan en forseelse betragtes i de forskellige lande, f.eks. spirituskørsel, kørsel uden styrt-hjelm, etc. Der er endvidere store forskelle på håndhævelsen (og metoderne hertil) af færdselslovgivningen og ganske lidt kvantitativ og sammenlignelig statistik til at vurdere omfanget af overtrædelser og kontrol. De samlede matricer og resultater kan ses på Europa Kommissionens hjemmeside: Reference Comparative study of road traffic rules and corresponding enforcement actions in the member states of the European Union - Final Report, European Commission, DG- TREN, prepared by TIS.pt in cooperation with COWI A/S, NEA, TRT, HERRY, January 2004 Trafikdage på Aalborg Universitet

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Nederland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds Søren Underlien Jensen Juni

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen ALKOHOL I EUROPA En rapport til EU-kommissionen Peter Anderson og Ben Baumberg Institute of Alcohol Studies, England Juni 2006 1 Resumé Baggrunden for rapporten På et tidspunkt, hvor Europakommissionen

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé

UNGE TRAFIKANTER. Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé UNGE TRAFIKANTER Hovedrapport Projektbeskrivelse og resumé Oktober 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Unge trafikanter, Amternes fællesprojekt SIDE 1.1. Baggrund og formål. 1 1.2. Projektets indhold og omfang...

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 På den ene side skal man som blind turde indrømme, at man har nogle begrænsninger.

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere