Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 14. april 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Skatteministeriets supplerende grundnotat vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/377/EØF (6. momsdirektiv) med henblik på forenklinger af momsforpligtelser, forslag til Rådets direktiv om ordninger for godtgørelse af moms til afgiftspligtige personer, som ikke er etableret på medlemsstatens område, men er etableret i en anden landsstat, og forslag om Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 1798/2003 (forordning om administrativt samarbejde) om administrative samarbejdsordninger nødvendige for funktionen af one-stop systemet og godtgørelse af moms til afgiftspligtige personer, som ikke er etableret på medlemsstatens område, men er etableret i en anden medlemsstat. KOM(2004)728.

2 Skatteministeriet J.nr Afgiftsområdet 13. april 2005 Supplerende grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/377/EØF (6. momsdirektiv) med henblik på forenklinger af momsforpligtelser, forslag til Rådets direktiv om ordninger for godtgørelse af moms til afgiftspligtige personer, som ikke er etableret på medlemsstatens område, men er etableret i en anden landsstat, og forslag om Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 1798/2003 (forordning om administrativt samarbejde) om administrative samarbejdsordninger nødvendige for funktionen af one-stop systemet og godtgørelse af moms til afgiftspligtige personer, som ikke er etableret på medlemsstatens område, men er etableret i en anden medlemsstat. KOM(2004) Resumé Forslaget, som er fremsat af Kommissionen den 29. oktober 2004, indebærer ændring i 6. momsdirektiv, ændring i forordningen om administrativt momssamarbejde samt forslag om et nyt direktiv om en ordning for momsgodtgørelser. Forslaget i sin helhed sigter mod at lette de administrative byrder for virksomheder, der ikke er etableret i det medlemsland, hvor de foretager momspligtige aktiviteter og indeholder følgende elementer: A. Udvidet brug af omvendt betalingspligt (B2B) B. Indførsel af et one-stop system C. Indførsel af godtgørelsessystem til afløsning af 8. momsdirektiv D. Harmonisering af fradragsretten E. Forenkling af fjernsalgsreglerne F. Ændringer i særordningen for små virksomheder. I forhold til grundnotatet oversendt den 7. december 2004 er dette notat revideret for så vidt angår punkterne: 1. Baggrund og indhold i Ad punkt C

3 3. Høring 5. Samfundsøkonomiske, administrative og statsfinansielle konsekvenser (nu 5. Økonomiske konsekvenser) 6. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. (nu 6. Administrative konsekvenser) 8. Tidligere forelæggelser for Folketinget De reviderede afsnit er gråmarkerede. 1. Baggrund og indhold Kommissionen vurderer, at virksomheder med momsforpligtelser i andre medlemslande end deres eget har betydelige administrative byrder. Endvidere er reglerne i 8. momsdirektiv for godtgørelse af købsmoms afholdt i et andet medlemsland så administrativt omfattende, at mange virksomheder ikke anmoder om godtgørelsen. Forslaget sigter mod at lette de administrative byrder for virksomheder, der ikke er etableret i det medlemsland, hvor de foretager momspligtige aktiviteter. Forslaget indeholder følgende elementer: A. Udvidet brug af omvendt betalingspligt B. Indførsel af et one-stop system C. Indførsel af et godtgørelsessystem til afløsning af 8. momsdirektiv D. Harmonisering af fradragsretten E. Forenkling af fjernsalgsreglerne F. Ændringer i særordningen for små virksomheder. Forslaget indebærer ændringer i 6. momsdirektiv for så vidt angår punkt A, B, D, E og F. Derudover foreslås et nyt direktiv til erstatning af 8. momsdirektiv, punkt C. Endelig vil en gennemførelse af punkt B og C også kræve ændringer i forordningen om administrativt momssamarbejde. Nedenfor præsenteres de enkelte elementer i detaljer. Ad. A. Udvidet brug af omvendt betalingspligt, business-to-business (B2B) Der er i dag omvendt betalingspligt ved en del transaktioner mellem afgiftspligtige personer (B2B) i forskellige EU-lande. Det vil sige, at køber i stedet for sælger - skal indbetale moms i købers hjemland (forbrugslandet). Fordelen ved omvendt betalingspligt er, at sælger fritages for at skulle momsregistreres og indbetale momsen i købers hjemland. For visse typer af B2B-transaktioner er det obligatorisk for medlemslandene at anvende omvendt betalingspligt, for andre typer er det frivilligt.

4 Kommissionen foreslår at udvide den obligatoriske brug af omvendt betalingspligt til også at omfatte transaktioner med: varer, der installeres/samles af eller på vegne af sælger, ydelser i forbindelse med fast ejendom, art. 9(2)a, herunder ydelser fra ejendomsmæglere, ejendomshandlere og sagkyndige, samt ydelser vedrørende forberedelse eller samordning af byggearbejder, transaktioner med en køber, der er en momsregistreret afgiftspligtig person, ydelser angivet i art. 9(2)c, som omfatter: - virksomhed indenfor kulturel aktivitet, sport, kunst, videnskab, undervisning og underholdning, - virksomhed knyttet til transport, såsom lastning, losning og omladning, - sagkyndig vurdering af løsøregenstande og - arbejde udført på løsøregenstande. Imidlertid medfører omvendt betalingspligt og det forhold, at sælger ikke længere er momsregistreret i købers land, at sælger ikke umiddelbart kan fratrække moms af eventuelle indkøb i dette land men i stedet må søge om godtgørelse efter 8. momsdirektiv. Derfor har Kommissionen foreslået ændrede og forenklede regler for denne godtgørelse, jf. punkt C. Ad B. Indførsel af et one-stop system Efter gældende regler skal en virksomhed, der sælger varer eller ydelser, som momsberigtiges i købers land, momsregistreres m.v. i dette land (forbrugslandet) bortset fra i de tilfælde, hvor der bruges omvendt betalingspligt i B2B-salg. Sælger virksomheden til mange forskellige EU-lande vil den skulle registreres i dem alle og leve op til en række forskellige krav i landene. Siden 2003 har det været muligt for virksomheder i 3. lande, der sælger e- handelsydelser til private forbrugere (Business-to-Consumer, B2C) at registrere virksomheden i ét EU-land, hvorefter virksomheden via myndighederne i dette land elektronisk kan foretage momsangivelser til alle medlemslande i EU. Dette system med én indgang til alle EU-lande kaldes et one-stop system. Kommissionen foreslår, at one-stop systemet fra medio 2006 udvides til også at omfatte virksomheder i EU-medlemslande, der sælger varer og ydelser, som momsberigtiges i forbrugslandet både for så vidt angår salg til virksomheder og til private, B2B og B2C. Ligesom i det nuværende one-stop system skal momsangivelser foretages hos én myndighed for salg til alle EU-lande, og for virksomheder i EU gælder, at indgangen til systemet er hjemlandets myndighed. For at undgå omfattende pengeoverførsler mellem medlemslandenes myndigheder foreslår Kommissionen, at virksomhederne selv skal foretage momsbetalingerne direkte til de relevante medlemslandes myndigheder.

5 Kombinationen af udvidet omvendt betalingspligt, jf. punkt A, og et nyt onestop system vil betyde, at virksomheder i EU, der foretager momspligtige transaktioner i andre medlemslande end hjemlandet enten vil være omfattet af obligatorisk omvendt betalingspligt, hvor køber er ansvarlig for momsbetalingen, eller have mulighed for at anvende one-stop systemet. Kommissionen foreslår, at brugen af one-stop systemet bliver valgfrit således, at de virksomheder der ønsker at være momsregistreret i flere EU-lande kan være det. Kommissionen foreslår endvidere, at der laves et harmoniseret regelsæt for angivelser i one-stop systemet, herunder kvartalsvis angivelse, ensartet angivelsesformular og ensartede regler for betaling og godtgørelser. Kommissionen fremhæver, at de ensartede regler i one-stop systemet ikke nødvendiggør harmonisering af medlemslandenes regler for nationale angivelser m.v. Indførsel af det nye one-stop system kræver ændringer i 6. momsdirektiv samt for så vidt angår informationsudvekslingen m.v. ændringer i forordningen om administrativt samarbejde. Ad C. Indførsel af et godtgørelsessystem til afløsning af 8. momsdirektiv En momspligtig virksomhed, som foretager et indkøb (en momsbelagt omkostning) i et medlemsland, hvor virksomheden ikke er registreret - og derfor ikke har mulighed for at få momsfradrag - kan søge om godtgørelse af momsen på indkøbet i det pågældende land på baggrund af det 8. momsdirektiv. Procedurerne omkring godtgørelsesanmodninger efter direktivet er imidlertid så administrativt omfattende, at mange virksomheder ikke søger godtgørelserne. Kommissionen har tidligere foreslået en grænseoverskridende fradragsret. Der har ikke kunne opnås enighed om forslaget, hovedsagelig fordi det indebar, at fradragsretten skulle gives efter reglerne i det land, hvor virksomheden er etableret, i stedet for efter forbrugslandets regler. Kommissionens foreslår nu en modernisering af godtgørelsesprocedurerne i 8. momsdirektiv, således at fradragsretten stadig følger reglerne i forbrugslandet. Herudover foreslår Kommissionen dog indsat en bestemmelse om, at virksomheder med blandet momspligtig og momsfri omsætning kun kan få godtgjort moms svarende til den andel, den momspligtige omsætning udgør af den samlede momspligtige omsætning. Det vil blandt andet få betydning for danske virksomheders leasing af transportmidler i f.eks. Tyskland. I stedet for fuld momsgodtgørelse vil transportvirksomhederne efter forslaget få begrænset godtgørelsen til den andel, den momspligtige virksomhed udgør af den samlede virksomhed.

6 Teknisk set vil godtgørelsessystemet fungere ved, at den involverede virksomhed sender en elektronisk anmodning til myndighederne i hjemlandet, med oplysninger om relevante faktura. Myndighederne verificerer, at virksomheden er momspligtig og videresender anmodningen til forbrugslandets myndighed, som sender det anmodede beløb direkte til virksomheden. Ønsker forbrugslandets myndighed at foretage yderligere kontrol af anmodningen, herunder kontrol af de originale fakturaer m.v. vil dette skulle ske gennem reglerne for administrativt samarbejde mellem medlemslandene. Moderniseringen kræver ligesom one-stop systemet under punkt B - ændringer i forordning om administrativt samarbejde (1798/2003), idet der skal laves et elektronisk system for elektroniske udvekslinger af de relevante dokumenter og informationer. Det elektroniske system går under benævnelsen VIES II. Ad D. Harmonisering af fradragsretten for momsudgifter Der er store forskelle i medlemslandenes regler for fradragsret af momsudgifter i forbindelse med specielt personbiler, hotelophold, bespisning, luksusvarer, underholdning og repræsentation. Dertil kommer, at de lande, der havde begrænsninger i fradragsretten ved vedtagelsen af 6. momsdirektiv med de gældende regler har haft mulighed for at bibeholde dem (stand still). Dog kan landene ikke vedtage yderligere begrænsninger, og hvis et land en gang har lempet en begrænsning (givet mere i fradragsret) kan den begrænsede fradragsretsregel ikke genindføres. Kommissionen har tidligere fremsat forslag til en harmonisering af fradragsretsreglerne i EU, men der har ikke kunnet opnås enighed. Kommissionen anfører, at det i det foreslåede moderniserede godtgørelsessystem, jf. punkt C, ikke er nødvendigt med en harmonisering af fradragsretsreglerne. Imidlertid vil det være fordelagtigt at afgrænse de udgiftsområder, hvor fradragsretten kan variere mellem medlemslandene. For alle andre udgifter vil de normale fradragsretsregler gælde i alle EU-lande, og eventuelle stand still bestemmelser vil bortfalde. Kommissionen foreslår, at medlemslandene selv kan fastsætte og ændre fradragsretten for udgifter til : biler, både og fly, rejser, overnatninger, mad og drikke, luksusvarer, underholdning og repræsentation, varer og ydelser, hvor over 90 pct. af den samlede anvendelse af dette gode er privat eller uvedkommende for driften af virksomheden på anden vis. Ad E. Forenkling af fjernsalgsreglerne for salg til private og ikkemomsregistrerede virksomheder (B2C)

7 Med det indre marked i 1993 blev der - for at undgå konkurrenceforvridning som følge af medlemslandenes forskellige momssatser vedtaget særlige fjernsalgsregler. De medfører, at varesalg til privatpersoner og ikke-momsregistrerede virksomheder i et andet EU-land er momspligtigt i købers land (forbrugslandet). Der er to undtagelser fra denne hovedregel: hvis det årlige varesalg til et andet EU-land er mindre end et nationalt fastlagt beløb på mellem og Euro, kan sælger vælge mellem at momsberigtige salget i oprindelses- eller forbrugslandet. hvis varerne er punktafgiftspligtige, dvs. alkohol, vin mv. Her skal al moms betales i købers land. Kommissionen vurderer, at virksomheder med salg til en række EU-lande må bruge betydelige administrative ressourcer på at overvåge salget til de enkelte lande og sikre, at salget ikke overstiger de nationale fjernsalgsgrænser. Kommissionen foreslår, at der fastsættes én samlet grænse for fjernsalg til andre EU-lande på Euro pr. virksomhed. Overskrides denne grænse skal virksomheden indbetale moms i forbrugslandene. Kommissionen foreslår endvidere, at virksomhederne fortsat skal have mulighed for at vælge forbrugslandbeskatning uanset salgets størrelse. Forslaget indebærer, at hvis virksomheden skal betale moms i forbrugslandet, må virksomheden - som i dag - sørge for indbetaling af moms i de EU-lande, hvor den ikke er etableret, f.eks. ved brug af one-stop systemet, jf. punkt B. Man kunne argumentere for, at introduktionen af et one-stop system kan fjerne behovet for fjernsalgsgrænsen, idet systemet medfører, at der kan ske elektroniske momsbetalinger via eget lands myndighed og dermed kan momsregistrering i forbrugslandene undgås. Kommissionen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at bibeholde en grænse af hensyn til de små virksomheder, der kan have begrænset adgang til elektroniske løsninger. De vil dermed kunne fortsætte med kun at betale moms i eget land. Ad F. Ændringer i samordningen for små virksomheder Der findes i dag regler for momsfritagelse af små virksomheder i 6. momsdirektiv. Reglerne for, hvornår en virksomhed anses for lille ses i forhold til virksomhedens samlede årlige omsætning. Der er stor variation i definitionen af en lille virksomhed mellem de forskellige EU-lande. Således har nogle medlemslande en lav omsætningsgrænse, f.eks. Danmark med kr., mens andre lande har en relativ høj omsætningsgrænse, f.eks. UK med knap kr. Dertil kommer, at visse lande kan pri stalsregulere deres grænse, mens andre ikke kan. Med de gældende regler, er der ulige vilkår for medlemslandene til at definere størrelsen af en lille virksomhed, der kan momsfritages. Kommissionen foreslår, at der fastsættes en øvre grænse for den årlige omsætning i momsfritagne virksomheder på Euro ( kr.). Medlemslan-

8 dene vil have mulighed for at fastlægge et lavere niveau og for at fastsætte forskellige grænser for forskellige grupper af afgiftspligtige. 2. Retsgrundlag Alle tre forslag er fremsat i henhold til Traktatens artikel 93. Det indebærer, at forslagene skal vedtages med enstemmighed. 3. Høring Forslagene er sendt i høring hos relevante erhvervsorganisationer og de modtagne høringssvarer er kort gengivet nedenfor. Dansk Industri (DI) anfører, at forslaget vil lette de administrative byrder for virksomhederne, hvorfor man generelt kan støtte forsl a- get. Til de enkelte delforslag bemærkes blandt andet følgende: Omkring indførsel af et one-stop system er DI positiv og anfører specielt, at det vigtigt, at systemet skal gælde både for salg til erhvervsdrivende og private. Herudover anfører DI, at forslaget om kvartalsvis afregning med 20 dages angivelses- og betalingsfrist betyder en forkortelse af betalingsfristen for små og mellemstore virksomheder. DI ser derfor gerne en længere betalingsfrist. DI ønsker desuden en harmonisering af også de nationale angivelses- og betalingsfrister. For at lette virksomhedernes administrative byrder, foreslår D I desuden, at man i beregningerne af omsæ t- ningsgrænserne i forbindelse med de nationale angivelses- og betalingsfrister udelukkende opgør den indenlandske momspligtige omsætning, således at virksomheder med stor eksportandel og en indenlandsk omsætning på under 15 mio. årligt ikke skal lave månedsafregning. DI støtter delforslaget om modernisering af 8. momsdirektiv, men mener dog ikke fradragsretten skal afspejle omfanget af virksomhedens momspligtige aktiviteter i hjemlandet. Til forslaget om udvidet brug af omvendt betalingspligt anbefaler DI, at hæftelsesreglerne præciseres nærmere, således at det fremgår, hvad sælger skal iagttage for ikke af hæfte for en afregning.

9 DI udtrykker betænkelighed ved fastsættelse af én (høj) fjernsalgsgrænse, idet dette vil indebære en betydelig konkurrencemæssig fordel for fjernsalgsvirksomhederne i forhold til lokalt salg. Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) anfører, at forslaget vil lette de administrative byrder for virksomhederne, hvorfor man generelt kan støtte forslaget. Til forslaget vedrørende etablering af et one-stop system anføres, at det synes uhensigtsmæssigt, at virksomhederne selv skal foretage momsindbetalingen direkte til de relevante myndigheder, da dette giver virksomhederne administrative byrder og undergraver det ellers gode one-stop system. HTS stiller sig skeptisk overfor den foreslåede ændring af fjernsalgsreglerne, som man mener kan medføre konkurrenceforvridning i forhold til danske virksomheder. Advokatrådet og Registrerede Revisorer (FRR) har oplyst, at forslaget ikke giver rådet anledning til bemærkninger. Håndværksrådet mener, at forslaget samlet set vil medføre betydelige lettelser for virksomhederne og støtter derfor forslaget. I forbindelse med delforslaget om harmonisering af fradragsretten for momsudgifter foreslås det, at der for at lette virksomhederne udarbejdes en liste over EU-landenes fradragsretsregler. Landbrugsrådet er generelt positiv overfor forslaget, men har følgende bemærkninger til de enkelte delforslag: Landbrugsrådet finder det vigtigt, at udvidet brug af omvendt betalingspligt ikke indføres før muligheden for elektronisk tilbagesøgning af købsmoms (forslaget om ændring af 8. direktiv) er gennemført. Man opfordrer desuden til, at forslaget følges op af en fradragsretsharmonisering på alle områder med omvendt betalingspligt. For så vidt angår one-stop systemet anfører Landbrugsrådet, at systemet skal være fleksibelt og nemt at anvende. Landbrugsrådet mener, at det for at undgå spekulation i likviditet vil være nødvendigt på et tidspunkt at harmonisere de nationale angivelsesfrister. For så vidt angår forslaget om ændring af fjernsalgsgrænsen foreslår Landbrugsrådet forslaget ændret, således at kun virksomheder med manglende adgang til elektronisk anvendelse af one-stop systemet fortsat skal kunne bruge fjernsalgsregler alle andre virksomheder bør kunne momse alt salg i forbrugslandet.

10 4. Proportionalitets- og nærhedsprincippet Der er tale om forslag, der har til hensigt at lette virksomhedernes grænseoverskridende handel og dermed funktionen af det indre marked. Kommissionen vurderer, at forslagene er i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet. Regeringen er enig i denne vurdering. 5. Økonomiske konsekvenser Forslaget skønnes at give staten et varigt provenutab på 120 mio. kr., hvoraf halvdelen stammer fra forslaget om ændrede fjernsalgsregler i delforslag E. Det resterende provenutab relaterer sig hovedsagelig til delforslag C, der indebærer, at flere udenlandske virksomheder skønne at ville søge om momsgodtgørelse. Forslaget skønnes at give virksomhederne et tab på i alt 90 mio. kr. årligt. Tabet er en følge af delforslag C, som betyder, at virksomhederne fremover kun kan få momsgodtgørelse svarende til den afgiftspligtige del af omsætningen. Som bilag er vedlagt den supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del., stillet af Skatteudvalget den 12. november 2004, hvor der findes en mere detaljeret redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forslaget. 6. Administrative konsekvenser For så vidt angår administrative konsekvenser, skønnes, at ToldSkat får engangsudgifter til etablering af one-stop systemet og det tilknyttede informationsudvekslingssystem. Eventuelle merudgifter forventes afholdt inden for de eksisterende rammer. Der er endnu ikke foretaget konkret skøn over konsekvenserne for erhvervslivet. Imidlertid må det, jf. høringssvarerne, antages, at såvel forslaget om onestop systemet og nye regler for godtgørelse vil lette virksomhederne administrativt, øge momsfradragene og gøre EU-handel mere attraktivt. 7. Lovgivningsmæssige konsekvenser Forslagene vil kræve ændringer i momslovens regler for godtgørelse af moms til udenlandske virksomheder, i reglerne for fjernsalg af varer og i visse af reglerne for omvendt betalingspligt. 8. Tidligere forelæggelser for Folketinget Forslagene har været forelagt Folketingets Europaudvalg og Skatteudvalget forud for forslagenes præsentation på ECOFIN den 16. november Grundnotat er oversendt den 7. december 2004.

11

12 8. april 2005 Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Spørgsmål 118: Ministrene bedes, som lovet på samrådet den 11. november 2004, oversende et notat om Europa-Kommissionens forslag til ændringer af 6. og 8. momsdirektiv, som populært kaldes one stop shop -forslaget. Notat må gerne omfatte en række uddybende beregninger og faglige skøn over de samfundsøkonomiske, administrative og statsfinansielle konsekvenser af forslaget. Herunder ønskes særligt en belysning af forslaget om at øge beløbsgrænsen for, hvornår der betales moms i forbrugslandet ved fjernsalg. Svar: Følgende svar blev oversendt til Skatteudvalget d. 29. november 2004: Aktuelt notat om one-stop-shop mv. blev oversendt til udvalget forud for samrådet den 11. november 2004, og der henvises hertil for en beskrivelse af forslaget. Konkrete skøn over de samfundsøkonomiske, administrative og statsfinansielle konsekvenser af forslaget er under udarbejdelse og vil blive oversendt til udvalget hurtigst muligt. Nedenfor følger skøn for de provenumæssige konsekvenser ved one-stop-shop forslaget samt en uddybning af de konsekvenser, der følger af indførelsen af et nyt godtgørelsessystem til afløsning af 8. momsdirektiv. Konsekvenser af forslaget om one-stop-shop mv. Forslaget indeholder følgende delforslag: A. Udvidet brug af omvendt betalingspligt (B2B) B. Indførsel af et one-stop system C. Indførsel af godtgørelsessystem til afløsning af 8. momsdirektiv D. Harmonisering af fradragsretten E. Forenkling af fjernsalgsreglerne F. Ændringen i særordningen for små virksomheder Indledningsvis bemærkes, at der i øjeblikket på Rådets bord ligger to forslag, som på forskellig måde har betydning for de samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser af leasing af busser og tog i andre EU-lande til den kollektive trafik.

13 13 Det ene er delforslag C (afløsning af 8. momsdirektiv) i one-stop-shop forslaget, som dette svar angår. Det andet er forslaget om grænseoverskridende moms til erhvervskunder, som udvalget er orienteret om senest ved aktuelt notat forud for rådsmødet (ECOFIN) 7. december Det indgår således i delforslag C, at det land, der tilbagebetaler moms til en virksomhed fra et andet EU-land, kun må tilbagebetale en andel af momsen, hvis virksomheden i sit hjemland kun har delvis momsfradragsret. Har f.eks. en trafikvirksomhed i Danmark en momsfradragsret på 5 pct., må f.eks. Tyskland kun tilbagebetale 5 pct. af den tyske moms og ikke 100 pct. Forslaget vedrørende grænseoverskridende moms vil medføre, at f.eks. leasing skal momses i forbrugslandet. Således vil langtidsleasing fra f.eks. tyske udlejere til f.eks. danske trafikvirksomheder skulle momses i Danmark dvs. der skal beregnes dansk moms af leasingydelsen, 25 pct. uafhængigt af udlejers etableringssted. Nedenfor er vist de samlede konsekvenser af one-stop-shop forslaget dels hvis dette vedtages uden at forslaget vedrørende grænseoverskridende moms vedtages, dels hvis det sidstnævnte forslag også vedtages. Det skønnes, at en vedtagelse af one-stop-shop forslaget alene vil reducere det statslige provenu med 120 mio. kr., øge omkostningerne for danske virksomheder med 90 mio. kr. og reducere danske borgeres momsudgifter med 25 mio. kr., jf. tabel 1. I indfasningsåret vil finansårseffekten afvige fra den varige effekt. Det gælder især delforslag B, der indebærer en ændring af kredittiden for en række udenlandske virksomheders momsangivelse i Danmark. Tabel 1. Effekt ved vedtagelse af one-stop-shop forslaget alene Mio. kr. Statsligt provenu, Statsligt provenu, finansårseffekt, 1. Danske varig effekt år virksomheder A B C D E F I alt Danske borgere Det skønnes, at en vedtagelse af one-stop-shop forslaget og forslaget om grænseoverskridende moms vil øge det statslige provenu med 160 mio. kr., øge omkostningerne for danske virksomheder med 190 mio. kr. og reducere danske borgeres momsudgifter med 25 mio. kr., jf. tabel 2. Finansårseffekten i indfasningsåret skønnes til 100 mio. kr. Tabel 2. Effekt hvis begge forslag vedtages (one-stop-shop og B2B) Statsligt provenu, Statsligt provenu, finansårseffekt, 1. Danske Danske Mio. kr. varig effekt år virksomheder borgere A

14 14 B C D E F I alt Hvis B2B forslaget vedtages vil den danske transportsektors øgede momsudgifter blive modsvaret af indtægter til den danske stat. Regeringen har besluttet at kompensere amter og kommuner for merudgifter til busdrift som følge af forslaget. Skønnene baseres på umiddelbare konsekvenser af forslaget efter eventuel adfærdstilpasning til regelændringerne. De samfundsøkonomiske konsekvenser af forslaget omfatter endvidere forvridningstab, forvridningsgevinster, effekt på arbejdsudbud mv., som ikke er medtaget. I det følgende uddybes beregningerne. Ad A - Udvidet brug af omvendt betalingspligt (B2B) Ifølge forslaget skal der være obligatorisk omvendt betalingspligt for en række tjenesteydelser, der handles fra virksomhed til virksomhed (B2B). Dvs. at køber - i stedet for sælger - indbetaler moms til myndighederne i købers hjemland, forbrugslandet. Fordelen ved omvendt betalingspligt er, at sælger derved fritages for at skulle momsregistreres i købers hjemland. Der er ingen provenumæssige konsekvenser af forslaget. Den omvendte betalingspligt er i dag frivillig for medlemslandene, men Danmark har allerede indført omvendt betalingspligt for størstedelen af de ydelser, der omfattes af forslaget. De administrative ændringer for involverede virksomheder i Danmark som følge af forslaget vil således være begrænsede. Ad B -- Indførsel af et one-stop system ølge forslaget oprettes der et one-stop system for virksomheder i EU, der sælger til private forbrugere i andre lande (B2C). Forslaget indebærer alene oprettelsen af en one-stop-shop ikke en ændring af hvorvidt betalingspligten sker i købs- eller salgslandet. Der vil derfor ikke være direkte provenumæssige konsekvenser som følge af mistede momsindtægter eller lignende. Der vil imidlertid komme visse effekter som følge af, at virksomheder, der benytter one-stopshoppen, afregner kvartalsvist med en angivelses- og betalingsfrist på 20 dage efter kvartalets udløb. Efter gældende danske regler som også anvendes af udenlandske virksomheder, der sælger til private i Danmark - har virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 15 mio. kr. måneden som afregningsperiode. For disse virksomheder forlænges kredittiden fra i gennemsnit 40 dage til 65 dage. For mellemstore virksomheder vil kredittiden falde fra 85 til 65 dage, og for små virksomheder med en omsætning under 1 mio. kr. vil kredittiden blive reduceret fra 151 dage til 65 dage, jf. tabel 3.

15 15 One-stop systemet giver mulighed for administrative lettelser for virksomheder, der sælger til flere andre EU-lande. Den enkelte virksomhed kan selv vurdere om det er fordelagtigt at anvende onestop-shoppen med de nævnte kredittider - eller fortsætte som i dag med momsregistrering i alle de EU-lande virksomheden sælger til kombineret med de nationalt gældende kredittider. Tabel 3. Ændring af kredittider Afregningsperiode, gældende regler Afregningsperiode, forslag Kredittid, gældende regler (dage) Kredittid, forslag (dage) Virksomheder med omsætning Halvår Kvartal under 1 mio. kr. Virksomheder med omsætning Kvartal Kvartal ml. 1 og 15 mio. kr. Virksomheder med omsætning Måned Kvartal over 15 mio. kr. Anm: Kredittiden er den gennemsnitlige kredittid fra en momsbetaling finder sted, til den angives. For virksomheder med måneden som afregningsperiode er den gennemnitlige kredittid inden for måneden 15 dage, hvortil kommer 25 dage til angivelse og betaling, dvs. i alt 40 dage. Omfanget af danskeres køb af varer og tjenesteydelser i udlandet er kun sparsomt belyst. Hverken nationalregnskabsstatistikken eller forbrugsundersøgelsen indeholder disse oplysninger. Danmarks Statistik offentliggør imidlertid en undersøgelse af befolkningens brug af internet, herunder hvor mange der har adgang til internet, hvor ofte de køber ind på nettet og hvilke varer, de køber. Statistikken indeholder ingen beløbsoplysninger, og der sondres ikke mellem køb i ind- og udland. Med udgangspunkt i denne statistik er forudsat med stor usikkerhed, at ca. 0,3-0,4 pct. af det momsbelagte private forbrug kan stamme fra indkøb i udlandet via internettet, svarende til momsindtægter på ca. 0,3 mia. kr. eller ca. 120 kr. pr. husstand. Dermed skønnes hver husstand at købe for ca. 600 kr. inkl. moms på nettet i udlandet. På længere sigt må det formodes, at en større del af det private forbrug sker via fjernsalg. Størstedelen af momsindtægterne på 0,3 mia. kr. kommer sandsynligvis fra store virksomheder, der med one-stop-shoppen vil få en forlængelse af kredittiden på gennemsnitlig 25 dage. Det vil give en årlig rentebelastning på små 5 mio. kr., jf. tabel 4. Danske virksomheder, der sælger varer til udenlandske private kunder, kan tilsvarende få ændret deres betalingsvilkår i forhold til gældende regler afhængig af reglerne i de lande, der sælges til. Det er ikke muligt at skønne herover, men samlet set må det vurderes, at virksomhederne får en lempelse på samme måde, som udenlandske virksomheder vil få ved salg til Danmark. Der er ingen virkninger for danske forbrugere. Tabel 4. Økonomiske konsekvenser ved indførsel af one-stop system Statsligt Danske Danske Mio. kr. provenu virksomheder borgere Varig effekt

16 16 Effekterne på det statslige provenu stammer fra de ændringer af kredittiderne, etableringen af one-stop-shoppen vil medføre. Forslaget om one-stop-shop indebærer ikke i sig selv yderligere ændringer af reglerne, f.eks. vedr. momsafregning i forbrugslandet frem for salgslandet, men etableringen af en one-stop-shop baner vejen for eventuelle fremtidige ændringer i retning af forbrugslandsbeskatning, hvilket kan føre til statsligt merprovenu. I indfasningsåret vil der være en ekstraordinær finansårseffekt, som følge af at virksomheder, der med gældende regler afregner oktober- og novembermomsen måneden efter, dvs. i november og december, med forslaget vil skulle afregne moms i januar, dvs. det efterfølgende finansår. Dermed vil der i indfasningsåret mangle 2 måneders momsindtægter. Finansårseffekten skønnes til godt -50 mio. kr. Ad C - Indførsel af godtgørelsessystem til afløsning af 8. momsdirektiv En momspligtig virksomhed, der har et momsbelagt køb i et andet EU-land, hvor den ikke er registreret, kan få momsen refunderet i det pågældende medlemsland. Det sker ved, at virksomheden henvender sig direkte til det andet EU-lands myndigheder. Med forslaget skal virksomheden i stedet henvende sig til myndighederne i hjemlandet, der videresender anmodningen til det andet EU-land, som herefter refunderer momsen direkte til virksomheden. Mange virksomheder finder de gældende procedurer meget besværlige, og i nogle tilfælde vælger virksomhederne ikke at henvende sig til det andet EU-land for at få momsen refunderet. Refusion af købsmoms i et andet EU-land vedrører først og fremmest vognmænd, der har en række momsbelagte udgifter, ikke mindst til brændstof ved transport i andre lande. En forenkling af proceduren for at få refunderet moms i andre EU-lande skønnes at føre til, at flere virksomheder vil søge om momsrefusion. Det gælder både danske virksomheders refusion i udlandet og udenlandske virksomheders refusion i Danmark. Det skønnes, at danske virksomheder i dag søger refusion for ca. 450 mio. kr. i udlandet med Tyskland som det største enkeltland. Udenlandske virksomheder søger refusion for ca. 300 mio. kr. årligt, heraf flest fra Sverige. Der er formentlig primært tale om vognmænd på gennemkørsel i Danmark. En forenkling af godtgørelsesproceduren kan med stor usikkerhed øge refusionsanmodningerne med 20 pct. Det vil betyde, at danske virksomheder vil fremsætte refusionskrav på 90 mio. kr. mere end i dag og at de danske myndigheder vil få refusionskrav på ca. 55 mio. kr. mere end i dag. Forslaget indeholder endvidere en ændring, således at virksomheder med blandet momspligtig og momsfri omsætning fremover kun vil få refunderet moms svarende til den andel, den momspligtige omsætning udgør af den samlede omsætning. Det vil i Danmark især have betydning for leasing af transportmidler i Tyskland. I dag refunderes i praksis hele momsen til de danske transportvirksomheder, med de nye regler vil kun en meget begrænset del kunne refunderes. Med udgangspunkt i den leasing danske virksomheder foretager i Tyskland i dag, skønnes det med nogen usikkerhed, at ændringen vil føre til, at danske virksomheders refusion vil blive reduceret med ca. 180 mio. kr. På EU-plan er der i dag uklarhed over gældende regler vedrørende godtgørelse af grænseoverskridende moms for delvis momspligtige virksomheder. Kommissionen oplyser, at EF-Domstolen i

17 17 flere domme har afgjort, at en virksomhed, der er delvis momspligtig i et land, kun kan få delvis tilbagebetaling i et andet. Tyskland deler ikke i dag denne tolkning. Vedtagelse af one-stop-shop vil medføre en ændret praksis i Tyskland, men det kan ikke afvises, at Tyskland vil ændre adfærd dvs. ophøre med tilbagebetaling af hovedparten af den berørte moms - også uafhængigt af, om forslaget vedtages. De samlede effekter, hvis godtgørelsesforslaget vedtages alene, og Tyskland som følge heraf ændrer adfærd er et provenutab for staten på ca. 55 mio. kr. og økonomiske tab for danske virksomheder på ca. 90 mio. kr. Såfremt forslaget om grænseoverskridende moms til erhvervskunder (B2B-forslaget) vedtages, vil de økonomiske konsekvenser være anderledes. Det vil f.eks. betyde, at der ved leasing i Tyskland af transportmidler, som anvendes i Danmark, skal beregnes moms efter danske regler. For virksomhederne vil det betyde, dels at den danske momssats på 25 pct. skal anvendes, dels at der kun vil blive refunderet moms svarende til den andel, den momspligtige omsætning udgør af den samlede omsætning. Det skønnes, at det vil betyde merudgifter for virksomhederne på 280 mio. kr. For staten vil det betyde øgede momsindtægter fra danske virksomheders leasing i udlandet. Beløbet svarer til virksomhedernes merudgifter på 280 mio. kr. Hvis både one-stop-shop forslaget og B2B-forslaget vedtages, vil der for staten blive tale om merindtægter på 225 mio. kr. årligt og for virksomhederne om merudgifter på ca. 190 mio. kr. årligt før kompensationen. Tabel 5. Økonomiske konsekvenser ved indførsel af nyt godtgørelsessystem Mio. kr. Statsligt provenu Danske virksomheder Danske borgere Vedtagelse af one-stop-shop alene Vedtagelse af one-stop-shop og B2B-forslaget I det første år vil finansårseffekten være en anelse mindre end den varige effekt som følge af at der går lidt tid fra at en udenlandsk virksomhed har et momsudlæg til at den modtager refusion fra den danske stat. Finansårseffekten skønnes på denne baggrund til 50 mio. kr. det første år for one-stop-shop forslaget, og ca. 205 mio. kr., hvis både one-stop-shop og B2B-forslagene vedtages. Hvis B2B forslaget vedtages vil den danske transportsektors øgede momsudgifter blive modsvaret af indtægter til den danske stat. Regeringen har besluttet at kompensere amter og kommuner for merudgifter til busdrift som følge af forslaget. Ad D -- Harmonisering af fradragsretten Kommissionen foreslår, at medlemslandene selv kan fastsætte virksomhedernes fradragsret for en række varer og tjenesteydelser, nemlig biler, både og fly, rejser, overnatninger, mad og drikke,

18 18 luksusvarer, underholdning og repræsentation, udgifter til varer og ydelser hovedsageligt til privat anvendelse. Til gengæld skal lande med begrænsninger af fradragsretten for andre varer end de ovenfor nævnte ændre dem til normale fradragsregler. Forslaget giver ikke anledning til ændringer i de danske regler og vil derfor ikke umiddelbart have nogen provenumæssige konsekvenser. Der kan være visse afledte effekter, hvis forslaget fører til ændringer i andre lande med betydning for danske virksomheders køb i disse lande, men det er ikke muligt at skønne herover. Ad E -- Forenkling af fjernsalgsreglerne Efter gældende regler er en virksomheds fjernsalg til private forbrugere i Danmark momspligtigt i sælgers land, hvis varesalget ikke overstiger kr. Overstiger varesalget kr. er salget momspligtigt i Danmark. Fjernsalgsgrænsen fastlægges i dag af de enkelte lande, blot skal den være mellem euro og euro svarende til fra ca kr. til ca kr. Med forslaget ændres det til, at en virksomheds samlede salg kan være op til ca kr. ( euro), før momsning skal foregå i forbrugslandet. Med samlede salg menes det samlede salg til alle andre EU-lande, ikke kun til Danmark. For danske virksomheder, der har fjernsalg til andre EU-lande, vil gælde tilsvarende. En vurdering af de provenumæssige konsekvenser er behæftet med stor usikkerhed, da der ikke er tilgængelig statistik på området, der kan belyse omfanget af fjernsalg fra udlandet til danske forbrugere og omvendt fra danske virksomheder til udenlandske forbrugere. De umiddelbare provenumæssige konsekvenser af forslaget, dvs. uden adfærdsændringer, vurderes imidlertid at være beskedne. At grænsen for obligatorisk forbrugslandsbeskatning hæves til kr. vil betyde, at udenlandske virksomheder, der kun sælger til danske forbrugere vil kunne afregne moms i udlandet indtil værdien af varesalget når kr. mod i dag kr. Dette vil isoleret set reducere momsindbetalinger til den danske stat. Da den nye grænse imidlertid omfatter virksomhedernes samlede salg til forbrugere i alle andre EU-lande, og da danske forbrugere udgør en relativ lille del af de samlede forbrugere i alle EU-lande, kan den nye grænse på kr. for visse virksomheder øge momsbetalingen til Danmark i forhold til den eksisterende grænse på kr., som vedrører salg til Danmark alene. Der kan imidlertid komme adfærdsændringer, der på sigt påvirker provenuet i større grad. Forslaget vil give incitament til, at der oprettes butikker, der henvender sig til danske forbrugere og sælger varer fra lande med lavere generel momssats end den danske eller med en reduceret sats for udvalgte produkter. Det er usikkert om den nye grænse på kr. er tilstrækkeligt til, at der opstår en større fjernsalgsindustri specialiseret til det danske marked. Således er kr. et relativt lille beløb, når der måles omsætning. På den baggrund skønnes effekten at blive begrænset. Forslaget kan føre til, at der vil blive oprettet fjernsalgsbutikker i udlandet, der udelukkende henvender sig til danske forbrugere, men forslaget vil næppe føre til en stor udflagning af danske forretninger. I det følgende er det beregningsteknisk forudsat, at forslaget vil føre til, at der oprettes ca. 250 udenlandske fjernsalgsbutikker, der hovedsageligt sælger til danske forbrugere. Samtidig

19 19 forudsættes, at forslaget også vil vedrøre et beskedent antal danske butikkers salg til udenlandske forbrugere. Under disse forudsætninger vil forslaget medføre et statsligt provenutab på 60 mio. kr., mens forbrugerne vil vinde 25 mio. kr. ved at skulle betale mindre i moms, jf. tabel 6. Der er tale om et skøn med meget stor usikkerhed. Tabel 6. Økonomiske konsekvenser ved ændring af fjernsalgsregler Mio. kr. Statsligt provenu Danske virksomheder Danske borgere Salg fra udlandet til Danmark Salg fra Danmark til udlandet I alt Da momsindtægterne typisk angives med en måneds forsinkelse, vil finansårseffekten det første år kun vedrøre 11 måneder, svarende til et provenutab på ca. 55 mio. kr. Ad F -- ændringen i særordningen for små virksomheder Med forslaget gives der mulighed for, at medlemslandene kan indføre en grænse på op til euro for, hvornår en virksomhed skal momsregistreres. Det foreslås endvidere, at medlemslandene kan fastsætte forskellige grænser for grupper af afgiftspligtige. Grænsen på euro er en maksimumsgrænse, dvs. at Danmark kan fastholde den nuværende grænse på kr. for pligten til momsregistrering. Der er således ikke umiddelbart nogen provenumæssige konsekvenser af forslaget.

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 62 O 8. april 2005 Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Spørgsmål 118: Ministrene bedes, som

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Baggrund og indhold Fællesskabets rammelovgivning for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer er indeholdt i to direktiver:

Baggrund og indhold Fællesskabets rammelovgivning for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer er indeholdt i to direktiver: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 33 Offentligt Dagsordenspunkt 7a: Alkoholbeskatning Resumé Kommissionen har fremsat forslag om at justere minimumssatserne for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige

Læs mere

Resumé: Der ventes på rådsmødet en præsentation af formandskabets fremskridtsrapport vedrørende en direktivpakke om forenklinger af momsregler:

Resumé: Der ventes på rådsmødet en præsentation af formandskabets fremskridtsrapport vedrørende en direktivpakke om forenklinger af momsregler: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Dagsordenspunkt 4a: Fremskridtsrapport vedr. One Stop Shop mv. KOM(2004)728 Resumé: Der ventes på rådsmødet en præsentation af formandskabets fremskridtsrapport

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt Notat Skatteudvalget 29. juni 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Spørgsmål: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2005 2688 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2688 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2688 - Økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 31. oktober 2005 Med henblik på mødet i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt Notat 24.januar 2013 J.nr. 13-0002266 Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 94 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 94 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 94 Offentligt Notat I Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende e-handel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 291 Offentligt Ministeren J.nr. MST-705-00066 Den 22. april 2009 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Høringssvar, Grønbog: Fremtidigt moms-system [SEK (2010) 1455]

Høringssvar, Grønbog: Fremtidigt moms-system [SEK (2010) 1455] Til: EUkommissionen pr. mail (taxudvatgreenpaper@ec.europa.eu) Fra: Dansk Erhverv Høringssvar, Grønbog: Fremtidigt momssystem [SEK (2010) 1455] EuropaKommissionen har i december 2010 offentliggjort en

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 145 Offentligt 2. marts 2010 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Dagsorden 1. udgave 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøftelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Supplerende Grundnotat om

Supplerende Grundnotat om Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 194 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. marts 2009 9. marts 2009 J.nr. 2008-251-0115 Supplerende Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig.

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 275 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. august 2008 /Ro-E&S Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 8. december 2004

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 8. december 2004 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 87 Offentlig Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 8. december 2004 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Supplerende grundnotat om

Supplerende grundnotat om Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. juni 2008 9. juni 2008 J.nr. 2008-251-0070 Supplerende grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: SKATTEMINISTERIET Departementet Afgifter 20. februar 2008 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 427 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt DACF 2016-02-01 Til Folketinget Skatteudvalget Kommentar til Skatteministeriets svar af 18. januar 2016, til Skatteudvalget omkring registreringsafgift

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere