(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download " (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr."

Transkript

1 <Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Direkte tlf.: Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. <X, områdenavn> 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed i henhold til 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 600 af 4. maj 2015 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 (bekendtgørelsen) <tilladelsesindehavers navn> tilladelse til at udøve programvirksomhed i DAB-blok 3 i perioden fra og med 1. juli 2015 til og med 30. juni Radio- og tv-nævnet udsteder hermed til tilladelseshaver <X> tilladelser, som hver giver rådighed over 1/16 (54 capacity units) af kapaciteten i DAB-blok 3 i område nr. <X, områdenavn>, jf. bekendtgørelsens bilag 1. Den udbudte kapacitet stilles til rådighed i MSC en (Main Service Channel). 3. Det er en forudsætning for, at tilladelseshaver må tage senderettighederne i brug, at sendesamvirket, jf. pkt. 14 har en frekvenstilladelse, jf. bilag A til denne tilladelse. Sendesamvirkets ansøgning om frekvenstilladelse skal snarest muligt indsendes elektronisk til Erhvervsstyrelsen via hjemmesiden For yderligere informationer om frekvenstilladelser henviser Radio- og tv-nævnet til Erhvervsstyrelsen, Team tilladelse og kontrol, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, tlf , Sendesamvirket betaler en årlig frekvensafgift til Erhvervsstyrelsen for frekvenstilladelsen. Hvis tilladelseshaver efter udstedelse af frekvenstilladelsen ønsker at ændre senderplacering eller foretage andre ændringer i forhold til de tekniske vilkår, skal Radio- og tv-nævnet ansøges om ændring af de tekniske vilkår, der fremgår af frekvens- eller programtilladelsen. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de ansøgte ændringer kan godkendes. Herefter indhenter sendesamvirket tilladelse til ændringerne fra Erhvervsstyrelsen. 4. De tildelte frekvenser skal udnyttes i overensstemmelse med de tekniske vilkår, der er angivet i frekvenstilladelsen. EAN: CVR:

2 5. Ved planlægning og opbygning af sendenettet, skal de allerede tildelte senderettigheder i DAB-blok 1 og 2 respekteres, således at modtagelsen af DAB-blok 1 og 2 som udgangspunkt ikke forringes mærkbart. Endvidere må de nødvendige ændringer af sendenettet, som Radio- og tvnævnet måtte beslutte for at beskytte modtagelsen af de public servicebærende DAB-blokke, tåles. 6. Programmer i DAB-blok 3, skal udsendes i DAB+-format. Det følger af bekendtgørelsens 3, stk. 3, at tilladelseshaverne uden kompensation skal acceptere ændringer af teknologi, format mv., hvis der træffes politisk beslutning herom. 7. Tilladelseshaverne er ikke forpligtet til at afsætte en del af den anførte kapacitet til PAD (Program Associated Data), men beslutning herom kan evt. træffes af sendesamvirket i henhold til reglerne og vedtægterne herfor. 8. Med tilladelsen følger en ret til at anvende identifikationskoder (de såkaldte Service-ID ere), som tildeles af Radio- og tv-nævnet. Ved ophør af tilladelsen bortfalder tillige retten til de tildelte koder. 9. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med tilladelsen, reglerne i den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov og de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat efter loven. 10. Tilladelseshaver må ikke udsende programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige normalt ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes, skal der forud for dem gives en advarsel om programmernes indhold. 11. Programvirksomheden må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans og programvirksomheden må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 12. Tilladelseshaver er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. 2

3 I henhold til bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2005 om beredskabsmeddelelser er der på nuværende tidspunkt kun fastsat sådanne forpligtelser for DR, TV2/DANMARK A/S og de regionale TV2-virksomheder. Vilkåret er således hvilende for indehavere af tilladelser i DAB-blok Reklamer og sponsorerede programmer kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynslovens kapitel Der er intet krav til dækningsgrad. Der kan således efter aftale i sendesamvirket udsendes programmer i hele eller dele af tilladelsesområdet svarende til sendenettets opbygning. Det er ikke teknisk muligt at opdele sendefladen geografisk. Når sendenettet er opbygget, vil et givet program eller en given reklame derfor skulle udsendes samtidig i hele tilladelseshavers sendeområde. 15. Tilladelseshaver er forpligtet til at indgå i et sendesamvirke med de øvrige tilladelseshavere i samme sendeområde. Oplysninger om de øvrige stationer i sendesamvirket kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside Sendesamvirket skal organiseres som forening eller anden tilsvarende juridisk form. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der har kontakt til Radio- og tv-nævnet. Tilladelseshavere, der har tilladelser i flere områder, skal indgå i sendesamvirket i hvert af de områder, der er udstedt tilladelse til. 16. Tilladelseshaveren skal efter nærmere aftale i sendesamvirket påbegynde programvirksomheden i hele eller en del af det område, som tilladelsen omfatter, senest 6 måneder efter udstedelse af programtilladelse. Efter ansøgning herom kan Radio- og tv-nævnet dog i særlige tilfælde dispensere fra kravet om påbegyndelse af programvirksomhed inden seks måneder. 17. Programtilladelse til DAB-blok 3 kan overdrages. Radio- og tv-nævnet skal senest samtidig med overdragelsen orienteres herom, hvilket tillige gælder indirekte overdragelser, herunder overdragelser af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelseshaver. 3

4 Efter overdragelse af en tilladelse indgår den nye tilladelseshaver i sendesamvirket, jf. punkt Tilladelseshaver har pligt til at deltage i de officielle brancheanerkendte lyttermålinger i Danmark eller på anden måde gennemføre målinger, der er sammenlignelige med disse. 19. Ejerskabsbegrænsningen, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2, i forhold til DR er gældende i hele den 8-årige koncessionsperiode. 20. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavers programvirksomhed mv. i medfør af tilladelsen. Nævnet påtaler overtrædelser af tilladelsen, den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov og de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat efter loven. Nævnet kan inddrage tilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelseshaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne, tilladelseshaveren tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, tilladelseshaveren i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger, eller tilladelseshaveren ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden. 21. Tilladelseshaver opfordres til at tilmelde sig Kulturstyrelsens nyhedsbrev på for at blive orienteret om relevante nyheder om digital radio, såsom kommende udbud, politiske beslutninger m.v. Det anbefales at vælge nyhedsgruppen Medier. Nyhederne bliver udsendt løbende. Caroline Heide-Jørgensen næstformand /Lill-Jana Vandmose Larsen Nævnssekretær Kopi til: Erhvervsstyrelsen 4

5 Bilag A Frekvensmæssige muligheder, DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet har efter udtalelse fra Erhvervsstyrelsen besluttet, hvilke frekvensmæssige muligheder, der er til rådighed for tilladelseshaver i nedenstående områder. Der gøres særligt opmærksom på, at MUX8-frekvenserne kun kan anvendes midlertidigt. Tilladelseshaver vil løbende blive orienteret om status for anvendelsen af MUX Nordjylland, nord (allotment-område Nibe-Tolne) Kanal 11B 2. Nordjylland, vest (allotment-område Thisted) Midlertidig kanal 10B 3. Nordjylland, midt (allotment-område Viborg) Kanal 11D 4. Østjylland, nord (allotment-område Hadsten-Aarhus) Midlertidig kanal 8A 5. Vestjylland, nord (allotment-område Videbæk) Kanal 6D 6. Vestjylland, syd (allotment-område Varde) Kanal 11A 7. Østjylland, syd (allotment-område Hedensted) Midlertidig kanal 7C 8. Sønderjylland (allotment-område Aabenraa) Midlertidig kanal 7A 9. Fyn (allotment-område Tommerup-Svendborg) Kanal 12A 5

6 10. Vestsjælland (allotment-område Jyderup) Midlertidig kanal 6A 11. Øst- og Nordsjælland (allotment-område Koebenhavn) Midlertidig kanal 6C 12. Sydsjælland (allotment-område Vordingborg-Nakskov) Kanal 11A 13. Bornholm (allotment-område Bornholm) Ej fastlagt De konkrete muligheder for at implementere sendenet er givet ved de frekvensmæssige rettigheder og aftaler, der følger af internationale aftaler, herunder Geneve2006 og relevante bi- og multilaterale aftaler, samt hensynet til beskyttelsen af andre frekvensbrugere i Danmark. T-DAB kanal Centerfrekvens/MHz Frekvensbånd/MHz 6A 181, , ,704 6C 185, , ,128 6D 187, , ,840 7A 188, , ,696 7C 192, , ,120 8A 195, , ,704 10B 211, , ,416 11A 216, , ,696 11B 218, , ,408 11D 222, , ,832 12A 223, , ,704 6

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem te, jo rdbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere