Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3"

Transkript

1 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent Spørgsmål 1 Bilag C, anfordringsgarantien. Må man i stedet for en anfordringsgaranti lave en sikrings-/deponeringskonto med samme ordlyd? Dvs. pengeinstituttet skriver under på, at ansøger har deponeret kr. til sikkerhed for ansøgers forpligtelser overfor Den Danske Stat v/radio- og tv-nævnet. Deponeringen kan hæves ubetinget, uigenkaldeligt, på anfordring etc. Nej, det fremgår af udbudsmaterialet og af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 (herefter bekendtgørelsen) 6, stk. 2, at ansøgere for hver ansøgning om programtilladelse skal stille en anfordringsgaranti på kr ,- for hver ansøgt tilladelse. Spørgsmål 2 Supplerende ansøgningsskema, nøgletal i skønhedskonkurrence. Et nystiftet selskab har en likviditetsgrad på uendeligt og en soliditetsgrad på 100. Et eksisterende selskab vil altid have en lavere likviditetsgrad og soliditetsgrad. Vil Radio- og tv-nævnet tage hensyn til dette i en evt. skønhedskonkurrence og i givet fald hvordan? Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering tage hensyn til, hvorvidt der er tale om et nystiftet selskab. Nævnet tildeler point for likviditets- og soliditetsgraden. Ved pointgivningen inddrages tillige øvrige paramentre som bl.a. dokumentation og stiftelsestidspunkt. Spørgsmål 3 Supplerende ansøgningsskema, nøgletal i skønhedskonkurrence. Kan en ansøger bruge et holdingselskab til at dokumentere sin likviditetsgrad, så f.eks. et holdingselskab kan stå inde for sit datterselskabets ansøgning, og man derved kan bruge holdingselskabets nøgletal fremfor datterselskabets nøgletal? Ifølge bekendtgørelsens 8, stk. 2, er det ansøgers nøgletal, der skal oplyses. Udgangspunktet er således, at holdingselskabet skal deltage som ansøger for at dettes nøgletal kan anvendes. Dertil kommer dog, at såfremt holdingselskabet afgiver et bindende Letter of Support, vil dette juridisk stille holdingselskabets ressourcer til rådighed i samme omfang,

2 Side 2 som hvis holdingselskabet selv stod anført som ansøger. Det anses derfor som acceptabelt at anvende holdingselskabets nøgletal, såfremt der tillige afgives er bindende Letter of Support. Spørgsmål 4 Skal der stilles én anfordringsgaranti for hver af de nuværende sendetilladelser for eksisterende radiostationer? Nej, der skal stilles en anfordringsgaranti pr. ansøgt programtilladelse. Det er således uden betydning, hvor mange frekvens- eller programtilladelser, ansøger har pt., men kun afgørende, hvor mange sendemuligheder/programtilladelser, der søges om i dette udbud. Hvis ansøger f.eks. søger om 3 tilladelser i Nordjylland og 2 i Midtjylland, skal der stilles i alt 5 anfordringsgarantier. Spørgsmål 5 Offentliggør I løbende navne på ansøgerne eller først efter ansøgningsfristens udløb? Ansøgerne offentliggøres først den 28. januar 2015, dvs. to dage efter ansøgningsfristens udløb. Man kan læse mere om offentlighed i udbudsmaterialets punkt 6. Spørgsmål 6 Hvorfor anvendes EU-udbudsreglerne på dette udbud? De EU-retlige udbudsregler gælder som udgangspunkt ikke på DAB-blok 3-udbuddet. Radio- og tv-nævnet anvender dog i vidt omfang alligevel principperne fra de EU-retlige udbudsregler, herunder pligten til at sikre en transparent, ikke-diskriminerende og objektiv behandling af ansøgerne. Spørgsmål 7 Kan man flytte fristen for indlevering af supplerende ansøgningsmateriale fra torsdag d. 12. februar 2015 til onsdag d. d. 18. februar 2015, således at ansøgere i områder med flere end 16 ansøgte tilladelser kan nå at mødes og evt. i fællesskab blive enige om at reducere områdets samlede antal til maksimalt 16? For at give ansøgerne mest mulig tid til at udfylde ansøgningsmaterialet er fristerne allerede lagt så sent som overhovedet muligt under hensyntagen til den efterfølgende nævnsbehandling. Det er derfor ikke muligt at flytte indleveringsfristen for supplerende materiale i trin 2. Ansøgere opfordres derfor til at indsende oplysninger om eventuel reducering af antal ansøgte tilladelser hurtigst muligt efter offentliggørelsen af ansøgerne den 28. januar. Selvom ansøgningsfristen til trin 2 således ikke kan flyttes, vil Radio- og tv-nævnet dog tilstræbe at tage hensyn til eventuelle bortfald af

3 Side 3 ansøgte tilladelser helt frem til sin afgørelse den 23. marts Der henvises tillige til besvarelsen af spørgsmål 16. Spørgsmål 8 De 13 områder er for store for mange stationers reklamesplits i forhold til den nuværende geografiske opdeling af disse. Er det muligt at ændre dette på sigt og kan en eventuel replanlægning ift. inddeling i mindre områder rummes indenfor de nuværende tilladelser? Den første del af spørgsmålet om ændring af de 13 regionale områder falder udenfor dette udbud. Områdeinddelingen er politisk besluttet og fremgår af udbudsbekendtgørelsen. En eventuel ændring af de 13 områder vil kræve en ny politisk beslutning, herunder bekendtgørelse, tillige med Erhvervsstyrelsens inddragelse ved de tekniske beregninger mv. Det fremgår af bekendtgørelsens 3, stk. 4, at tilladelseshaverne i DABblok 3 skal acceptere ændringer af teknologi, format mv. Såfremt der træffes politisk beslutning om underinddeling af de regionale områder, og såfremt der er et politisk ønske om, at en sådan ændring skal gælde de nuværende tilladelser, vil ændringen formentlig kunne omfattes af 3, stk. 4. Spørgsmål 9 Hvis en station pga. håndteringen af reklamesplits bliver nødt til at have 20 programtilladelser i DAB-blok 3 vil dette betyde en sikkerhedsstillelse på (20 x kr.) 5,0 mio kr. Jeg går ikke ud fra, at denne volumen af penge var meningen med sikkerhedsstillelsen? Jo, det er formålet med sikkerhedsstillelsen, at der skal stilles en anfordringsgaranti på kr. pr. ansøgt programtilladelse uanset antal og baggrund for det ansøgte antal. Spørgsmål 10 To eksisterende FM-tilladelseshavere har hvert sit driftsselskab, men deler i dag hovedparten af deres FM-frekvenser. Kan disse 2 foreninger sammen søge en programtilladelse i DAB-blok 3 eller alternativt stifte en ny forening, som ansøger? Og hvordan vil ansøgers/ansøgernes erfaring blive vurderet i en evt. trin 2? Ansøger skal være en juridisk person, dvs. enten have et CPR- eller et CVR-nummer. Hvis to eksisterende foreninger eller selskaber skal søge sammen, skal de således stifte en fælles juridisk enhed, f.eks. et moderselskab eller en forening. Ansøgers erfaring vurderes som beskrevet i udbudsmaterialets punkt Hvis ansøger består af en sammenslutning af flere, vil erfaringer fra alle deltagere kunne inddrages. Tilsvarende vil også erfaringer fra andre enheder, som ikke er en del af ansøgerkredsen, kunne inddrages. Dette kræver blot, at ansøger fremlægger den nødvendige dokumentation

4 Side 4 for indgåelse af aftaler med sådanne andre foretagender, jf. udbudsmaterialets punkt og bekendtgørelsens 8,stk. 4. Spørgsmål 11 Hvis den ene af to eksisterende foreninger søger en programtilladelse på DAB-blok 3, kan vi så lave en ansøgning, hvor den anden forening er navngivet som økonomisk samarbejdspartner? Og hvordan vil det blive vurderet i en evt. trin 2 mht. økonomi og erfaring? For så vidt angår spørgsmålet om ansøger henvises til svaret på spørgsmål 10. Ansøger skal således være én juridisk person, der dog kan basere sin ansøgning på andre foretagenders erfaring. Ifølge bekendtgørelsens 9, stk. 1, nr. 1, er det tillige ansøgers økonomi, der skal vægtes. Ansøger kan derfor som udgangspunkt ikke basere sine økonomiske nøgletal (se dog undtagelsen beskrevet under spørgsmål 3) på andre enheder. En sådan mulighed for at få point gennem inddragelse af andre gælder kun vedrørende skønhedskriteriet erfaring og således ikke vedrørende kriteriet økonomi. Spørgsmål 12 Er det korrekt, at der ikke skal vedlægges vedtægter ved ansøgning til DAB Blok 3? Ja, det er korrekt forstået. Der skal ikke vedlægges vedtægter. Spørgsmål 13 Vægtes en ansøgning fra en forening anderledes end en ansøgning fra et driftsselskab? Som udgangspunkt nej ikke isoleret set. Radio- og tv-nævnet lægger kun vægt på de i udbudsmaterialet og udbudsbekendtgørelsen beskrevne skønhedskriterier. Såfremt konstruktionen indirekte får betydning i forhold til f.eks. ansøgers økonomiske nøgletal, vil nævnet dog skulle lægge vægt på det. Spørgsmål 14 Som vi forstår ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed i trin 2, er det den personlige erfaring der bliver vurderet? Er det alle involveredes erfaring i ansøgningen eller er det kun den tegningsberettigede ansøgers erfaring? Der vil ved vurderingen i skønhedskonkurrencen blive lagt vægt på ansøgers erfaring. Det vil sige den samlede erfaring, der er repræsenteret i den ansøgende forening, det ansøgende selskab eller hvis ansøger kun er en enkelt person, så er det denne persons erfaring. Svaret afhænger således af, hvem eller hvad der står som ansøger. Kontaktpersonen er

5 Side 5 ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvem der er ansøger, og dermed hvilken erfaring ansøger repræsenterer. Hertil kommer, at ansøger, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 4, kan basere sin erfaring på andre enheders formåen. Det vil altså udover ansøgers egen erfaring sige, at ansøger kan opnå point for den erfaring, som ansøger kan dokumentere at have rådighed over hos eksterne parter. Spørgsmål 15 Hvordan forholder nævnet hvis man ikke kan dokumentere sin erfaring med et CVR-nummer? Det er ikke alle programtilladelsesforeninger som har haft et CVR-nummer fra starten, ligesom der kan være selskaber/foreninger som ikke eksisterer længere. Det er ikke obligatorisk at anføre CVR-nummer for den virksomhed, forening eller lignende, hvorfra erfaringen stammer. CVR-nummeret er dog med til at understøtte validiteten af erfaringen. Kan CVR-nummeret ikke angives, vil der derfor være tilrådeligt at dokumentere den pågældende erfaring på anden vis. Spørgsmål 16 Hvis nævnet har modtaget 17 ansøgninger til DAB Blok 3 i et område og en ansøger efterfølgende trækker ansøgningen så der kun er 16 ansøgere tilbage, hvordan vil nævnet håndtere dette? Udgår trin 2? Der henvises tillige til besvarelsen af spørgsmål 7. Såfremt en ansøger trækker sin ansøgning eller reducerer denne med én eller flere tilladelser med det resultat, at det samlede antal ansøgte tilladelser for det pågældende område bliver maksimalt 16, vil Radio- og tv-nævnet straks orientere ansøgerne i det pågældende område om, at trin 2 udgår. Spørgsmål 17 Kan vi få et eksempel på, hvad der menes med prioriterede ansøgninger? Ansøger kan vælge at prioritere sine ansøgninger f.eks. i tilfælde af, at vedkommende helst vil have en tilladelse i et bestemt geografisk område, men hvis det pga. mange ansøgere viser sig ikke at være muligt, vil vedkommende i stedet have en eller flere i et andet område. Eksempelvis vil ansøger NN helst have en tilladelse i område Øst- og Nordsjælland. NN ved dog godt, at mange vil søge i dette område, så NN vælger for en sikkerheds skyld også at søge en tilladelse i Sydsjælland og en i Vestsjælland. NN søger således i alt 3 tilladelser, skal indsende 3 ansøgninger og stille 3 anfordringsgarantier. Ved ansøgningen prioriterer NN dog sine 3 ansøgninger og skriver derfor følgende i fritekstfeltet Prioriterede ansøgninger: Jeg ønsker kun én tilladelse, men har indsendt i alt tre ansøgninger, der af Radio- og tv-nævnet skal prioriteres således: 1) Øst- og Nordsjælland, 2) Vestsjælland, 3) Sydsjælland. Ansøger vil såle-

6 Side 6 des maksimalt få tildelt én af de ansøgte 3 tilladelser i den prioriterede rækkefølge. Prioriteringen kan også foretages på anden vis afhængigt af, hvad ansøger selv ønsker. F.eks. kunne NN i stedet vælge at få både Vestsjælland og Sydsjælland, hvis ikke førsteprioriteten i Øst- og Nordsjælland blev tildelt. Eller prioriteringen kan være antalsbestemt, således at en ansøger oplyser, at hvis ikke der opnås det fulde antal ansøgte tilladelser i ét område, så ønskes slet ingen eller så ønskes måske et nærmere angivet antal i et andet område. Uanset hvilken form for prioritering, ansøger vælger, er det dog et ufravigeligt krav, at der indsendes ansøgning og stilles garanti for samtlige de ansøgte tilladelser, dvs. for det akkumulerede antal søgte tilladelser. Stilles der ikke det tilstrækkelige antal garantier eller indsendes der ikke ansøgning dækkende alle de ansøgte tilladelser, kan ansøgning herom ikke behandles. Spørgsmål 18 Hvad betyder det, at anfordringsgarantien frigives ved udstedelse af tilladelse? Betyder det, at pengene udbetales til Radio- og tv-nævnet? Nej, som det fremgår af udbudsmaterialets punkt 7.12 er der ingen afgift eller lignende til Radio- og tv-nævnet for tilladelser i DAB-blok 3. Der skal kun betales den til Erhvervsstyrelsen årlige frekvensafgift, jf. udbudsmaterialets punkt 8.3. At anfordringsgarantien frigives betyder, at den ikke længere skal være stillet overfor Radio- og tv-nævnet. Den frigives overfor banken/forsikringsselskabet og har dermed ikke længere nogen juridisk betydning. Spørgsmål 19 Hvad er risikoen for, at ansøger mister de beløb, som anfordringsgarantien dækker? Anfordringsgarantien stilles bl.a. for at sikre ansøgernes seriøsitet og et minimum af økonomisk soliditet. På baggrund af erfaringer fra tidligere udbud forventes det imidlertid ikke, at der vil blive behov for at kræve beløbet eller dele heraf indbetalt til nævnet. Risikoen for, at en ansøger mister det beløb, som anfordringsgarantien dækker, må anses for ringe, men kan naturligvis ikke helt udelukkes. Spørgsmål 20 Kan man aflevere eller indsende sin ansøgning i papirform? Nej, det fremgår af udbudsmaterialets punkt 4.1 at de elektroniske ansøgningsskemaer skal anvendes. Det er alene den eller de originale anfordringsgarantier, der skal afleveres eller indsendes i papirform. Spørgsmål 21

7 Side 7 Det fremgår af udbudsmaterialets afsnit 7.9, at det ikke er teknisk muligt at opdele sendefladen geografisk. Hvis det f.eks. i et område med meget få tilladelser eller i en opstartsfase, hvor ikke så mange sender, skulle vise sig teknisk muligt at opdele sendefladen, vil det så være tilladt? Så længe vilkårene for tilladelsen overholdes, og sendesamvirket sikrer, at både eksisterende tilladelseshavere og eventuelt senere tilkomne tilladelseshavere ikke forstyrres eller hindres i at udnytte muligheden for at dække et større område i regionen, vil Radio- og tv-nævnet ikke af egen drift gå ind i en sag om en opdelt anvendelse. Dette gælder særligt i en opstartsfase, men skulle der vise sig andre uhensigtsmæssigheder eller lignende ved en eventuel opdeling, vil nævnet se nærmere på sagen og eventuelt udstede påbud om at ophøre med opdelingen. Spørgsmål 22 Kan man rette i sin ansøgning, hvis man efter indsendelsen, men før udløbet af ansøgningsfristen, opdager en fejl? Og i givet fald hvordan? Når man udfylder og indsender en ansøgning, kan der ikke længere rettes i den allerede indsendte version. Ved indsendelsen modtager ansøger en automatisk genereret kvitteringsmail med et unikt nummer, der identificerer den indsendte ansøgning. Hvis ansøger efterfølgende får behov for at ændre i den indsendte ansøgning, kan dette ske gennem indsendelse af en ny, tilrettet ansøgning, der tydeligt under punktet Yderligere oplysninger angiver at erstatte den tidligere ansøgning angivet ved det unikke identifikationsnummer. Den tilrettede ansøgning skal være indsendt inden ansøgningsfristen og skal være komplet, således at den kan stå alene, da den fejlbehæftede ansøgning vil blive slettet i sin helhed. Spørgsmål 23 I bilag til bekendtgørelsen står der, at der i de skraverede områder eventuelt skal anvendes de samme mastepositioner, som DAB-blok 1 og 2 benytter. Skal dette forstås som helt samme mast eller må en mast eller bygning i nærheden benyttes? Udgangspunktet er som det fremgår af bekendtgørelsen, at det er den samme masteposition, dvs. samme mast. Af praktiske årsager, og af hensyn til bestemmelsens formål (at beskytte DAB-blok 1 og 2) forventes der i programtilladelserne at blive angivet en radius, indenfor hvilken opsætning af sendeudstyr ikke vil give tekniske problemer og derfor vil blive accepteret. Der kan herudover være andre mulige placeringer udenfor den pågældende radius, men i så fald vil der skulle søges om tilladelse til en sådan placering. Ved behandlingen af en sådan ansøgning vil Erhvervsstyrelsen tage udgangspunkt i et nabokanalsbeskyttelsesforhold (PR) på -30 db jf. GE06 og de relevante DAB-planlægnings anbefalinger fra bl.a. EBU (som givet i fx TR021). EBU anfører, at problemet løses ved co-siting eller near-siting. Mulighederne for at tage DAB-blok 3-sendere i brug afhænger af de kon-

8 Side 8 krete forhold, dvs. hvordan blok 1 og 2 er implementeret, og hvilken dækning/feltstyrke de har det sted, hvor en evt. DAB-blok 3-sender ønskes implementeret i et skraveret område. Erhvervsstyrelsen vil således ikke tage udgangspunkt i, at der altid er tale om minimum median field strength for den beskyttede tjeneste (blok 1 eller 2). Erhvervsstyrelsen vil derimod som nævnt se på, hvad den konkrete feltstyrke er i det pågældende område, da dette vil føre til mere lempelige muligheder for blok 3. Spørgsmål 24 Modtagelsen af DAB-blok 1 & 2 må ikke må forringes mærkbart, hvilket der skal tages hensyn til ved opbygningen af DAB-blok 3-sendenettet. Vil denne beskyttelse også gælde DAB-blok 3 således, at hvis DR efterfølgende ønsker at lave ændringer i blok 1- eller blok 2-nettet som vil påvirke blok 3, vil blok 3 så også være sikret mod en "mærkbart forringet modtagelse" pga. af forstyrrelser fra blok 1 og 2? Hvis blok 3 ikke nyder samme beskyttelse, så ønsker vi at vide, hvilke vilkår og regler der i så fald vil gælde, eller om de kommende blok 3-tilladelseshavere uden kompensation skal acceptere alle ændringer og forringelser, som kan henføres til forstyrrelser fra blok 1 & 2. Nej, der er ikke en tilsvarende beskyttelse af DAB-blok 3. Det fremgår af udbudsmaterialets punkt 8.1 samt af bekendtgørelsens bilag 1, at modtagelsen af DAB-blok 1 & 2 som udgangspunkt ikke må forringes. Blok 3 må altså (uden kompensation) tåle, at en efterfølgende udbygning af blok 1 og 2 kan indebære en forringelse af en eksisterende dækning i blok 3, f.eks. at der brændes hul i dækningen. Blok 3 vil dog ikke have pligt til at ændre på eksisterende sendere med henblik på at undgå, at der brændes hul i dækningen for nye blok 1- og 2-sendere. Spørgsmål 25 I forbindelse med en vurdering og en efterfølgende beregning af, om modtagelsen bliver "mærkbart forringet", er det nødvendigt at kende definitionen for om et område anses for dækket eller ej. Det er os tillige bekendt, at DR nu ønsker at ændre på denne dækningsdefinition. Dette vil i sagens natur ændre forudsætningerne for vurderingen af, om modtagelsen "forringes mærkbart". Hvilke konkrete parametre vil man lægge til grund for, om et område anses for dækket eller ej? Vi ønsker både oplysninger om indendørs og udendørs dækning. Vil det være de samme parametre for dækning, som benyttes ved definition af dækning for både blok 1, 2 og 3? Hvis ikke, hvorfor? Der er ikke fastsat dækningskrav for blok 3. For blok 1 og 2 gælder der dækningskrav, men der lægges ikke op til, at der skal foretages en vurdering af blok 1 og 2 s dækning i individuelle sager om placering af blok 3- sendere. Som anført under besvarelsen af spørgsmål 23, forventes der i programtilladelserne for DAB-blok 3 at blive fastsat en entydig afgrænset radius i forhold til DAB blok 1 og 2 s mastepositioner. Tilladelsesindehaverne til DAB-blok 3 vil inden for denne radius kunne placere sine sendere, uden at der skal foretages en konkret vurdering af, om modtagelsen af DAB-blok 1 og 2 forringes mærkbart.

9 Side 9 Spørgsmål 26 Hvad er det konkrete beskyttelsesforhold, som skal anvendes mellem "naboblokke" - altså hvad er definitionen af om modtagelsen "forringes mærkbart"? Se svar under hhv. spørgsmål 23 og 25. Spørgsmål 27 Der står anført i udbuddet at "det fremtidige blokbytte mellem DAB-blok 1 og 2 kan nødvendiggøre ændringer af DAB-blok 3s sendenet". Dette forhold ønsker vi at få nærmere belyst, idet vi anser et blokbytte for alene at være et spørgsmål om at bytte rundt på de services (radiostationer), der ligger i den ene blok, over til den anden blok, hvilket ikke umiddelbart vil tænkes at kunne påvirke planlægningen af blok 3-sendenettet. På hvilken måde vil et blokbytte mellem DAB-blok 1 og 2 kunne påvirke blok 3- sendenettet? Hvilke oplysninger ligger til grund herfor, og hvordan er disse fremkommet? Ved et blokbytte mellem blok 1 og 2 kan den kommercielle blok eventuelt blive replanlagt efter tilladelseshaverens eget ønske, og senderne vil i så fald blive flyttet. I den forbindelse vil DAB-blok 3 ikke blive beskyttet. Blok 3 må altså tåle, at en efterfølgende udbygning af blok 1 og 2 kan indebære en forringelse af en eksisterende dækning i blok 3, f.eks. at der brændes hul i dækningen, jf. også besvarelsen af spørgsmål 24. Blok 3 vil dog ikke have pligt til at ændre på eksisterende sendere med henblik på at undgå, at der brændes hul i dækningen for den nye blok 1. Af bilag 1 til udbudsbekendtgørelsen fremgår, at det fremtidige blokbytte mellem DAB-blok 1 og 2 kan nødvendiggøre ændringer af DAB-blok 3s sendenet. Det indebærer altså kun, at blok 3 kan blive nødt til (efter eget ønske) at ændre sine egne sendere, hvis der f.eks. brændes hul i blok-3s dækning. Blok 3 skal ikke ændre på eksisterende sendere som følge af et efterfølgende blokbytte. Spørgsmål 28 I dag er det muligt sendeteknisk at opsplitte reklamesignalet således at det målrettes geografisk. Er det korrekt opfattet at udbudsmaterialet ikke har taget stilling til dette, og det derfor udelukkende er et teknisk spørgsmål? Der henvises til svaret på spørgsmål 21. Spørgsmål 29 Mange lokale radiostationer er bekymrede for den tvivl der rejses omkring overgangen til DAB blandt de landsdækkende stationer. Der er yderligere høringer, forsinkelser i P4s overgang til DAB sendenettet etc. Hvad er konsekvensen hvis en radiostation ikke søger i forbindelse med denne frist, men ønsker at afvente udviklingen blandt de stationer og derpå søge om et par år?

10 Side 10 Tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til udøvelse af programvirksomhed kan kun søges i forbindelse med et udbud. Det er således ikke muligt selvom der skulle være ledig kapacitet i en eller flere regioner for interesserede ansøgere løbende at henvende sig og få tildelt en tilladelse efter eget ønske. Radio- og tv-nævnet har ikke taget stillig til, hvornår eller om der i tilladelsesperioden skal foretages flere udbud. Spørgsmål 30 Tilladelsen søges med specifikt radionavn. Vil det forhindre en ændring af navnet forud for eller i den tildelte periode? Nej, navnet kan frit ændres. Ændringer skal blot meddeles Radio- og tvnævnet. Spørgsmål 31 Det følger af bekendtgørelsen, at det fremtidige blokbytte mellem DABblok 1 og 2 kan nødvendiggøre ændringer af DAB-blok 3s sendenet. Hvordan forventes denne bestemmelse at blive udmøntet? Vil DAB-blok 3 pr. automatik altid skulle vige? Det skal indledningsvis bemærkes, at den nævnte bestemmelse i bekendtgørelsens bilag 1 kun finder anvendelse, hvor det ikke er muligt at finde en anden løsning. Udgangspunktet er dog, at allerede etablerede sendemuligheder i størst muligt omfang skal respekteres. Bestemmelsen giver, hvor det måtte blive nødvendigt, Radio- og tv-nævnet mulighed for at prioritere mellem blokkene i overensstemmelse hermed. Ved Radio- og tv-nævnets anvendelse af bestemmelsen vil nævnet skulle fortolke bestemmelsen og træffe afgørelse i overensstemmelse med bestemmelsens formål. Da formålet med bestemmelsen er at beskytte public serviceblokken dvs. den kommende blok 2 indeholdende bl.a. DRs kanaler vil nævnet derfor ikke kræve, at blok 3 skal vige for også den kommende blok 1 med de landsdækkende kommercielle kanaler, men udelukkende for public service-blokken. Spørgsmål 32 Det følger af bekendtgørelsen, at DAB-blok 3 kan blive pålagt at anvende samme mastepositioner som DAB-blok 1 og 2 benytter. Vil dette sige, at vi indirekte kan blive pålagt at benytte eksisterende leverandørers udstyr? Nej. Bilag 1 til bekendtgørelsen beskriver, at DAB-blok 3 i de skraverede områder kan blive pålagt at anvende samme mastepositioner, som den respektive blok 1 og 2. Alternativt kan mastepositioner, der ligger tæt (typisk et par hunderede meter) på blok 1 eller 2-mastepositionen, anvendes. Mulighederne vil bero på en konkret vurdering, som afhænger af ansøgers ønsker til antenneplacering, antennehøjde, sendeeffekt og antennediagram for DAB-blok 3-senderen. Der vil ikke være krav om anvendelse af allerede eksisterende leverandørers udstyr.

11 Side 11

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere