Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3"

Transkript

1 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent Spørgsmål 1 Bilag C, anfordringsgarantien. Må man i stedet for en anfordringsgaranti lave en sikrings-/deponeringskonto med samme ordlyd? Dvs. pengeinstituttet skriver under på, at ansøger har deponeret kr. til sikkerhed for ansøgers forpligtelser overfor Den Danske Stat v/radio- og tv-nævnet. Deponeringen kan hæves ubetinget, uigenkaldeligt, på anfordring etc. Nej, det fremgår af udbudsmaterialet og af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 (herefter bekendtgørelsen) 6, stk. 2, at ansøgere for hver ansøgning om programtilladelse skal stille en anfordringsgaranti på kr ,- for hver ansøgt tilladelse. Spørgsmål 2 Supplerende ansøgningsskema, nøgletal i skønhedskonkurrence. Et nystiftet selskab har en likviditetsgrad på uendeligt og en soliditetsgrad på 100. Et eksisterende selskab vil altid have en lavere likviditetsgrad og soliditetsgrad. Vil Radio- og tv-nævnet tage hensyn til dette i en evt. skønhedskonkurrence og i givet fald hvordan? Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering tage hensyn til, hvorvidt der er tale om et nystiftet selskab. Nævnet tildeler point for likviditets- og soliditetsgraden. Ved pointgivningen inddrages tillige øvrige paramentre som bl.a. dokumentation og stiftelsestidspunkt. Spørgsmål 3 Supplerende ansøgningsskema, nøgletal i skønhedskonkurrence. Kan en ansøger bruge et holdingselskab til at dokumentere sin likviditetsgrad, så f.eks. et holdingselskab kan stå inde for sit datterselskabets ansøgning, og man derved kan bruge holdingselskabets nøgletal fremfor datterselskabets nøgletal? Ifølge bekendtgørelsens 8, stk. 2, er det ansøgers nøgletal, der skal oplyses. Udgangspunktet er således, at holdingselskabet skal deltage som ansøger for at dettes nøgletal kan anvendes. Dertil kommer dog, at såfremt holdingselskabet afgiver et bindende Letter of Support, vil dette juridisk stille holdingselskabets ressourcer til rådighed i samme omfang,

2 Side 2 som hvis holdingselskabet selv stod anført som ansøger. Det anses derfor som acceptabelt at anvende holdingselskabets nøgletal, såfremt der tillige afgives er bindende Letter of Support. Spørgsmål 4 Skal der stilles én anfordringsgaranti for hver af de nuværende sendetilladelser for eksisterende radiostationer? Nej, der skal stilles en anfordringsgaranti pr. ansøgt programtilladelse. Det er således uden betydning, hvor mange frekvens- eller programtilladelser, ansøger har pt., men kun afgørende, hvor mange sendemuligheder/programtilladelser, der søges om i dette udbud. Hvis ansøger f.eks. søger om 3 tilladelser i Nordjylland og 2 i Midtjylland, skal der stilles i alt 5 anfordringsgarantier. Spørgsmål 5 Offentliggør I løbende navne på ansøgerne eller først efter ansøgningsfristens udløb? Ansøgerne offentliggøres først den 28. januar 2015, dvs. to dage efter ansøgningsfristens udløb. Man kan læse mere om offentlighed i udbudsmaterialets punkt 6. Spørgsmål 6 Hvorfor anvendes EU-udbudsreglerne på dette udbud? De EU-retlige udbudsregler gælder som udgangspunkt ikke på DAB-blok 3-udbuddet. Radio- og tv-nævnet anvender dog i vidt omfang alligevel principperne fra de EU-retlige udbudsregler, herunder pligten til at sikre en transparent, ikke-diskriminerende og objektiv behandling af ansøgerne. Spørgsmål 7 Kan man flytte fristen for indlevering af supplerende ansøgningsmateriale fra torsdag d. 12. februar 2015 til onsdag d. d. 18. februar 2015, således at ansøgere i områder med flere end 16 ansøgte tilladelser kan nå at mødes og evt. i fællesskab blive enige om at reducere områdets samlede antal til maksimalt 16? For at give ansøgerne mest mulig tid til at udfylde ansøgningsmaterialet er fristerne allerede lagt så sent som overhovedet muligt under hensyntagen til den efterfølgende nævnsbehandling. Det er derfor ikke muligt at flytte indleveringsfristen for supplerende materiale i trin 2. Ansøgere opfordres derfor til at indsende oplysninger om eventuel reducering af antal ansøgte tilladelser hurtigst muligt efter offentliggørelsen af ansøgerne den 28. januar. Selvom ansøgningsfristen til trin 2 således ikke kan flyttes, vil Radio- og tv-nævnet dog tilstræbe at tage hensyn til eventuelle bortfald af

3 Side 3 ansøgte tilladelser helt frem til sin afgørelse den 23. marts Der henvises tillige til besvarelsen af spørgsmål 16. Spørgsmål 8 De 13 områder er for store for mange stationers reklamesplits i forhold til den nuværende geografiske opdeling af disse. Er det muligt at ændre dette på sigt og kan en eventuel replanlægning ift. inddeling i mindre områder rummes indenfor de nuværende tilladelser? Den første del af spørgsmålet om ændring af de 13 regionale områder falder udenfor dette udbud. Områdeinddelingen er politisk besluttet og fremgår af udbudsbekendtgørelsen. En eventuel ændring af de 13 områder vil kræve en ny politisk beslutning, herunder bekendtgørelse, tillige med Erhvervsstyrelsens inddragelse ved de tekniske beregninger mv. Det fremgår af bekendtgørelsens 3, stk. 4, at tilladelseshaverne i DABblok 3 skal acceptere ændringer af teknologi, format mv. Såfremt der træffes politisk beslutning om underinddeling af de regionale områder, og såfremt der er et politisk ønske om, at en sådan ændring skal gælde de nuværende tilladelser, vil ændringen formentlig kunne omfattes af 3, stk. 4. Spørgsmål 9 Hvis en station pga. håndteringen af reklamesplits bliver nødt til at have 20 programtilladelser i DAB-blok 3 vil dette betyde en sikkerhedsstillelse på (20 x kr.) 5,0 mio kr. Jeg går ikke ud fra, at denne volumen af penge var meningen med sikkerhedsstillelsen? Jo, det er formålet med sikkerhedsstillelsen, at der skal stilles en anfordringsgaranti på kr. pr. ansøgt programtilladelse uanset antal og baggrund for det ansøgte antal. Spørgsmål 10 To eksisterende FM-tilladelseshavere har hvert sit driftsselskab, men deler i dag hovedparten af deres FM-frekvenser. Kan disse 2 foreninger sammen søge en programtilladelse i DAB-blok 3 eller alternativt stifte en ny forening, som ansøger? Og hvordan vil ansøgers/ansøgernes erfaring blive vurderet i en evt. trin 2? Ansøger skal være en juridisk person, dvs. enten have et CPR- eller et CVR-nummer. Hvis to eksisterende foreninger eller selskaber skal søge sammen, skal de således stifte en fælles juridisk enhed, f.eks. et moderselskab eller en forening. Ansøgers erfaring vurderes som beskrevet i udbudsmaterialets punkt Hvis ansøger består af en sammenslutning af flere, vil erfaringer fra alle deltagere kunne inddrages. Tilsvarende vil også erfaringer fra andre enheder, som ikke er en del af ansøgerkredsen, kunne inddrages. Dette kræver blot, at ansøger fremlægger den nødvendige dokumentation

4 Side 4 for indgåelse af aftaler med sådanne andre foretagender, jf. udbudsmaterialets punkt og bekendtgørelsens 8,stk. 4. Spørgsmål 11 Hvis den ene af to eksisterende foreninger søger en programtilladelse på DAB-blok 3, kan vi så lave en ansøgning, hvor den anden forening er navngivet som økonomisk samarbejdspartner? Og hvordan vil det blive vurderet i en evt. trin 2 mht. økonomi og erfaring? For så vidt angår spørgsmålet om ansøger henvises til svaret på spørgsmål 10. Ansøger skal således være én juridisk person, der dog kan basere sin ansøgning på andre foretagenders erfaring. Ifølge bekendtgørelsens 9, stk. 1, nr. 1, er det tillige ansøgers økonomi, der skal vægtes. Ansøger kan derfor som udgangspunkt ikke basere sine økonomiske nøgletal (se dog undtagelsen beskrevet under spørgsmål 3) på andre enheder. En sådan mulighed for at få point gennem inddragelse af andre gælder kun vedrørende skønhedskriteriet erfaring og således ikke vedrørende kriteriet økonomi. Spørgsmål 12 Er det korrekt, at der ikke skal vedlægges vedtægter ved ansøgning til DAB Blok 3? Ja, det er korrekt forstået. Der skal ikke vedlægges vedtægter. Spørgsmål 13 Vægtes en ansøgning fra en forening anderledes end en ansøgning fra et driftsselskab? Som udgangspunkt nej ikke isoleret set. Radio- og tv-nævnet lægger kun vægt på de i udbudsmaterialet og udbudsbekendtgørelsen beskrevne skønhedskriterier. Såfremt konstruktionen indirekte får betydning i forhold til f.eks. ansøgers økonomiske nøgletal, vil nævnet dog skulle lægge vægt på det. Spørgsmål 14 Som vi forstår ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed i trin 2, er det den personlige erfaring der bliver vurderet? Er det alle involveredes erfaring i ansøgningen eller er det kun den tegningsberettigede ansøgers erfaring? Der vil ved vurderingen i skønhedskonkurrencen blive lagt vægt på ansøgers erfaring. Det vil sige den samlede erfaring, der er repræsenteret i den ansøgende forening, det ansøgende selskab eller hvis ansøger kun er en enkelt person, så er det denne persons erfaring. Svaret afhænger således af, hvem eller hvad der står som ansøger. Kontaktpersonen er

5 Side 5 ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvem der er ansøger, og dermed hvilken erfaring ansøger repræsenterer. Hertil kommer, at ansøger, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 4, kan basere sin erfaring på andre enheders formåen. Det vil altså udover ansøgers egen erfaring sige, at ansøger kan opnå point for den erfaring, som ansøger kan dokumentere at have rådighed over hos eksterne parter. Spørgsmål 15 Hvordan forholder nævnet hvis man ikke kan dokumentere sin erfaring med et CVR-nummer? Det er ikke alle programtilladelsesforeninger som har haft et CVR-nummer fra starten, ligesom der kan være selskaber/foreninger som ikke eksisterer længere. Det er ikke obligatorisk at anføre CVR-nummer for den virksomhed, forening eller lignende, hvorfra erfaringen stammer. CVR-nummeret er dog med til at understøtte validiteten af erfaringen. Kan CVR-nummeret ikke angives, vil der derfor være tilrådeligt at dokumentere den pågældende erfaring på anden vis. Spørgsmål 16 Hvis nævnet har modtaget 17 ansøgninger til DAB Blok 3 i et område og en ansøger efterfølgende trækker ansøgningen så der kun er 16 ansøgere tilbage, hvordan vil nævnet håndtere dette? Udgår trin 2? Der henvises tillige til besvarelsen af spørgsmål 7. Såfremt en ansøger trækker sin ansøgning eller reducerer denne med én eller flere tilladelser med det resultat, at det samlede antal ansøgte tilladelser for det pågældende område bliver maksimalt 16, vil Radio- og tv-nævnet straks orientere ansøgerne i det pågældende område om, at trin 2 udgår. Spørgsmål 17 Kan vi få et eksempel på, hvad der menes med prioriterede ansøgninger? Ansøger kan vælge at prioritere sine ansøgninger f.eks. i tilfælde af, at vedkommende helst vil have en tilladelse i et bestemt geografisk område, men hvis det pga. mange ansøgere viser sig ikke at være muligt, vil vedkommende i stedet have en eller flere i et andet område. Eksempelvis vil ansøger NN helst have en tilladelse i område Øst- og Nordsjælland. NN ved dog godt, at mange vil søge i dette område, så NN vælger for en sikkerheds skyld også at søge en tilladelse i Sydsjælland og en i Vestsjælland. NN søger således i alt 3 tilladelser, skal indsende 3 ansøgninger og stille 3 anfordringsgarantier. Ved ansøgningen prioriterer NN dog sine 3 ansøgninger og skriver derfor følgende i fritekstfeltet Prioriterede ansøgninger: Jeg ønsker kun én tilladelse, men har indsendt i alt tre ansøgninger, der af Radio- og tv-nævnet skal prioriteres således: 1) Øst- og Nordsjælland, 2) Vestsjælland, 3) Sydsjælland. Ansøger vil såle-

6 Side 6 des maksimalt få tildelt én af de ansøgte 3 tilladelser i den prioriterede rækkefølge. Prioriteringen kan også foretages på anden vis afhængigt af, hvad ansøger selv ønsker. F.eks. kunne NN i stedet vælge at få både Vestsjælland og Sydsjælland, hvis ikke førsteprioriteten i Øst- og Nordsjælland blev tildelt. Eller prioriteringen kan være antalsbestemt, således at en ansøger oplyser, at hvis ikke der opnås det fulde antal ansøgte tilladelser i ét område, så ønskes slet ingen eller så ønskes måske et nærmere angivet antal i et andet område. Uanset hvilken form for prioritering, ansøger vælger, er det dog et ufravigeligt krav, at der indsendes ansøgning og stilles garanti for samtlige de ansøgte tilladelser, dvs. for det akkumulerede antal søgte tilladelser. Stilles der ikke det tilstrækkelige antal garantier eller indsendes der ikke ansøgning dækkende alle de ansøgte tilladelser, kan ansøgning herom ikke behandles. Spørgsmål 18 Hvad betyder det, at anfordringsgarantien frigives ved udstedelse af tilladelse? Betyder det, at pengene udbetales til Radio- og tv-nævnet? Nej, som det fremgår af udbudsmaterialets punkt 7.12 er der ingen afgift eller lignende til Radio- og tv-nævnet for tilladelser i DAB-blok 3. Der skal kun betales den til Erhvervsstyrelsen årlige frekvensafgift, jf. udbudsmaterialets punkt 8.3. At anfordringsgarantien frigives betyder, at den ikke længere skal være stillet overfor Radio- og tv-nævnet. Den frigives overfor banken/forsikringsselskabet og har dermed ikke længere nogen juridisk betydning. Spørgsmål 19 Hvad er risikoen for, at ansøger mister de beløb, som anfordringsgarantien dækker? Anfordringsgarantien stilles bl.a. for at sikre ansøgernes seriøsitet og et minimum af økonomisk soliditet. På baggrund af erfaringer fra tidligere udbud forventes det imidlertid ikke, at der vil blive behov for at kræve beløbet eller dele heraf indbetalt til nævnet. Risikoen for, at en ansøger mister det beløb, som anfordringsgarantien dækker, må anses for ringe, men kan naturligvis ikke helt udelukkes. Spørgsmål 20 Kan man aflevere eller indsende sin ansøgning i papirform? Nej, det fremgår af udbudsmaterialets punkt 4.1 at de elektroniske ansøgningsskemaer skal anvendes. Det er alene den eller de originale anfordringsgarantier, der skal afleveres eller indsendes i papirform. Spørgsmål 21

7 Side 7 Det fremgår af udbudsmaterialets afsnit 7.9, at det ikke er teknisk muligt at opdele sendefladen geografisk. Hvis det f.eks. i et område med meget få tilladelser eller i en opstartsfase, hvor ikke så mange sender, skulle vise sig teknisk muligt at opdele sendefladen, vil det så være tilladt? Så længe vilkårene for tilladelsen overholdes, og sendesamvirket sikrer, at både eksisterende tilladelseshavere og eventuelt senere tilkomne tilladelseshavere ikke forstyrres eller hindres i at udnytte muligheden for at dække et større område i regionen, vil Radio- og tv-nævnet ikke af egen drift gå ind i en sag om en opdelt anvendelse. Dette gælder særligt i en opstartsfase, men skulle der vise sig andre uhensigtsmæssigheder eller lignende ved en eventuel opdeling, vil nævnet se nærmere på sagen og eventuelt udstede påbud om at ophøre med opdelingen. Spørgsmål 22 Kan man rette i sin ansøgning, hvis man efter indsendelsen, men før udløbet af ansøgningsfristen, opdager en fejl? Og i givet fald hvordan? Når man udfylder og indsender en ansøgning, kan der ikke længere rettes i den allerede indsendte version. Ved indsendelsen modtager ansøger en automatisk genereret kvitteringsmail med et unikt nummer, der identificerer den indsendte ansøgning. Hvis ansøger efterfølgende får behov for at ændre i den indsendte ansøgning, kan dette ske gennem indsendelse af en ny, tilrettet ansøgning, der tydeligt under punktet Yderligere oplysninger angiver at erstatte den tidligere ansøgning angivet ved det unikke identifikationsnummer. Den tilrettede ansøgning skal være indsendt inden ansøgningsfristen og skal være komplet, således at den kan stå alene, da den fejlbehæftede ansøgning vil blive slettet i sin helhed. Spørgsmål 23 I bilag til bekendtgørelsen står der, at der i de skraverede områder eventuelt skal anvendes de samme mastepositioner, som DAB-blok 1 og 2 benytter. Skal dette forstås som helt samme mast eller må en mast eller bygning i nærheden benyttes? Udgangspunktet er som det fremgår af bekendtgørelsen, at det er den samme masteposition, dvs. samme mast. Af praktiske årsager, og af hensyn til bestemmelsens formål (at beskytte DAB-blok 1 og 2) forventes der i programtilladelserne at blive angivet en radius, indenfor hvilken opsætning af sendeudstyr ikke vil give tekniske problemer og derfor vil blive accepteret. Der kan herudover være andre mulige placeringer udenfor den pågældende radius, men i så fald vil der skulle søges om tilladelse til en sådan placering. Ved behandlingen af en sådan ansøgning vil Erhvervsstyrelsen tage udgangspunkt i et nabokanalsbeskyttelsesforhold (PR) på -30 db jf. GE06 og de relevante DAB-planlægnings anbefalinger fra bl.a. EBU (som givet i fx TR021). EBU anfører, at problemet løses ved co-siting eller near-siting. Mulighederne for at tage DAB-blok 3-sendere i brug afhænger af de kon-

8 Side 8 krete forhold, dvs. hvordan blok 1 og 2 er implementeret, og hvilken dækning/feltstyrke de har det sted, hvor en evt. DAB-blok 3-sender ønskes implementeret i et skraveret område. Erhvervsstyrelsen vil således ikke tage udgangspunkt i, at der altid er tale om minimum median field strength for den beskyttede tjeneste (blok 1 eller 2). Erhvervsstyrelsen vil derimod som nævnt se på, hvad den konkrete feltstyrke er i det pågældende område, da dette vil føre til mere lempelige muligheder for blok 3. Spørgsmål 24 Modtagelsen af DAB-blok 1 & 2 må ikke må forringes mærkbart, hvilket der skal tages hensyn til ved opbygningen af DAB-blok 3-sendenettet. Vil denne beskyttelse også gælde DAB-blok 3 således, at hvis DR efterfølgende ønsker at lave ændringer i blok 1- eller blok 2-nettet som vil påvirke blok 3, vil blok 3 så også være sikret mod en "mærkbart forringet modtagelse" pga. af forstyrrelser fra blok 1 og 2? Hvis blok 3 ikke nyder samme beskyttelse, så ønsker vi at vide, hvilke vilkår og regler der i så fald vil gælde, eller om de kommende blok 3-tilladelseshavere uden kompensation skal acceptere alle ændringer og forringelser, som kan henføres til forstyrrelser fra blok 1 & 2. Nej, der er ikke en tilsvarende beskyttelse af DAB-blok 3. Det fremgår af udbudsmaterialets punkt 8.1 samt af bekendtgørelsens bilag 1, at modtagelsen af DAB-blok 1 & 2 som udgangspunkt ikke må forringes. Blok 3 må altså (uden kompensation) tåle, at en efterfølgende udbygning af blok 1 og 2 kan indebære en forringelse af en eksisterende dækning i blok 3, f.eks. at der brændes hul i dækningen. Blok 3 vil dog ikke have pligt til at ændre på eksisterende sendere med henblik på at undgå, at der brændes hul i dækningen for nye blok 1- og 2-sendere. Spørgsmål 25 I forbindelse med en vurdering og en efterfølgende beregning af, om modtagelsen bliver "mærkbart forringet", er det nødvendigt at kende definitionen for om et område anses for dækket eller ej. Det er os tillige bekendt, at DR nu ønsker at ændre på denne dækningsdefinition. Dette vil i sagens natur ændre forudsætningerne for vurderingen af, om modtagelsen "forringes mærkbart". Hvilke konkrete parametre vil man lægge til grund for, om et område anses for dækket eller ej? Vi ønsker både oplysninger om indendørs og udendørs dækning. Vil det være de samme parametre for dækning, som benyttes ved definition af dækning for både blok 1, 2 og 3? Hvis ikke, hvorfor? Der er ikke fastsat dækningskrav for blok 3. For blok 1 og 2 gælder der dækningskrav, men der lægges ikke op til, at der skal foretages en vurdering af blok 1 og 2 s dækning i individuelle sager om placering af blok 3- sendere. Som anført under besvarelsen af spørgsmål 23, forventes der i programtilladelserne for DAB-blok 3 at blive fastsat en entydig afgrænset radius i forhold til DAB blok 1 og 2 s mastepositioner. Tilladelsesindehaverne til DAB-blok 3 vil inden for denne radius kunne placere sine sendere, uden at der skal foretages en konkret vurdering af, om modtagelsen af DAB-blok 1 og 2 forringes mærkbart.

9 Side 9 Spørgsmål 26 Hvad er det konkrete beskyttelsesforhold, som skal anvendes mellem "naboblokke" - altså hvad er definitionen af om modtagelsen "forringes mærkbart"? Se svar under hhv. spørgsmål 23 og 25. Spørgsmål 27 Der står anført i udbuddet at "det fremtidige blokbytte mellem DAB-blok 1 og 2 kan nødvendiggøre ændringer af DAB-blok 3s sendenet". Dette forhold ønsker vi at få nærmere belyst, idet vi anser et blokbytte for alene at være et spørgsmål om at bytte rundt på de services (radiostationer), der ligger i den ene blok, over til den anden blok, hvilket ikke umiddelbart vil tænkes at kunne påvirke planlægningen af blok 3-sendenettet. På hvilken måde vil et blokbytte mellem DAB-blok 1 og 2 kunne påvirke blok 3- sendenettet? Hvilke oplysninger ligger til grund herfor, og hvordan er disse fremkommet? Ved et blokbytte mellem blok 1 og 2 kan den kommercielle blok eventuelt blive replanlagt efter tilladelseshaverens eget ønske, og senderne vil i så fald blive flyttet. I den forbindelse vil DAB-blok 3 ikke blive beskyttet. Blok 3 må altså tåle, at en efterfølgende udbygning af blok 1 og 2 kan indebære en forringelse af en eksisterende dækning i blok 3, f.eks. at der brændes hul i dækningen, jf. også besvarelsen af spørgsmål 24. Blok 3 vil dog ikke have pligt til at ændre på eksisterende sendere med henblik på at undgå, at der brændes hul i dækningen for den nye blok 1. Af bilag 1 til udbudsbekendtgørelsen fremgår, at det fremtidige blokbytte mellem DAB-blok 1 og 2 kan nødvendiggøre ændringer af DAB-blok 3s sendenet. Det indebærer altså kun, at blok 3 kan blive nødt til (efter eget ønske) at ændre sine egne sendere, hvis der f.eks. brændes hul i blok-3s dækning. Blok 3 skal ikke ændre på eksisterende sendere som følge af et efterfølgende blokbytte. Spørgsmål 28 I dag er det muligt sendeteknisk at opsplitte reklamesignalet således at det målrettes geografisk. Er det korrekt opfattet at udbudsmaterialet ikke har taget stilling til dette, og det derfor udelukkende er et teknisk spørgsmål? Der henvises til svaret på spørgsmål 21. Spørgsmål 29 Mange lokale radiostationer er bekymrede for den tvivl der rejses omkring overgangen til DAB blandt de landsdækkende stationer. Der er yderligere høringer, forsinkelser i P4s overgang til DAB sendenettet etc. Hvad er konsekvensen hvis en radiostation ikke søger i forbindelse med denne frist, men ønsker at afvente udviklingen blandt de stationer og derpå søge om et par år?

10 Side 10 Tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til udøvelse af programvirksomhed kan kun søges i forbindelse med et udbud. Det er således ikke muligt selvom der skulle være ledig kapacitet i en eller flere regioner for interesserede ansøgere løbende at henvende sig og få tildelt en tilladelse efter eget ønske. Radio- og tv-nævnet har ikke taget stillig til, hvornår eller om der i tilladelsesperioden skal foretages flere udbud. Spørgsmål 30 Tilladelsen søges med specifikt radionavn. Vil det forhindre en ændring af navnet forud for eller i den tildelte periode? Nej, navnet kan frit ændres. Ændringer skal blot meddeles Radio- og tvnævnet. Spørgsmål 31 Det følger af bekendtgørelsen, at det fremtidige blokbytte mellem DABblok 1 og 2 kan nødvendiggøre ændringer af DAB-blok 3s sendenet. Hvordan forventes denne bestemmelse at blive udmøntet? Vil DAB-blok 3 pr. automatik altid skulle vige? Det skal indledningsvis bemærkes, at den nævnte bestemmelse i bekendtgørelsens bilag 1 kun finder anvendelse, hvor det ikke er muligt at finde en anden løsning. Udgangspunktet er dog, at allerede etablerede sendemuligheder i størst muligt omfang skal respekteres. Bestemmelsen giver, hvor det måtte blive nødvendigt, Radio- og tv-nævnet mulighed for at prioritere mellem blokkene i overensstemmelse hermed. Ved Radio- og tv-nævnets anvendelse af bestemmelsen vil nævnet skulle fortolke bestemmelsen og træffe afgørelse i overensstemmelse med bestemmelsens formål. Da formålet med bestemmelsen er at beskytte public serviceblokken dvs. den kommende blok 2 indeholdende bl.a. DRs kanaler vil nævnet derfor ikke kræve, at blok 3 skal vige for også den kommende blok 1 med de landsdækkende kommercielle kanaler, men udelukkende for public service-blokken. Spørgsmål 32 Det følger af bekendtgørelsen, at DAB-blok 3 kan blive pålagt at anvende samme mastepositioner som DAB-blok 1 og 2 benytter. Vil dette sige, at vi indirekte kan blive pålagt at benytte eksisterende leverandørers udstyr? Nej. Bilag 1 til bekendtgørelsen beskriver, at DAB-blok 3 i de skraverede områder kan blive pålagt at anvende samme mastepositioner, som den respektive blok 1 og 2. Alternativt kan mastepositioner, der ligger tæt (typisk et par hunderede meter) på blok 1 eller 2-mastepositionen, anvendes. Mulighederne vil bero på en konkret vurdering, som afhænger af ansøgers ønsker til antenneplacering, antennehøjde, sendeeffekt og antennediagram for DAB-blok 3-senderen. Der vil ikke være krav om anvendelse af allerede eksisterende leverandørers udstyr.

11 Side 11

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV Ved Stranden 18 i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Box 2034 Aabenraa Kommuner 1012 K. Haderslevvej 3, Box 1037

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere