Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3"

Transkript

1 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent Spørgsmål 1 Bilag C, anfordringsgarantien. Må man i stedet for en anfordringsgaranti lave en sikrings-/deponeringskonto med samme ordlyd? Dvs. pengeinstituttet skriver under på, at ansøger har deponeret kr. til sikkerhed for ansøgers forpligtelser overfor Den Danske Stat v/radio- og tv-nævnet. Deponeringen kan hæves ubetinget, uigenkaldeligt, på anfordring etc. Nej, det fremgår af udbudsmaterialet og af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 (herefter bekendtgørelsen) 6, stk. 2, at ansøgere for hver ansøgning om programtilladelse skal stille en anfordringsgaranti på kr ,- for hver ansøgt tilladelse. Spørgsmål 2 Supplerende ansøgningsskema, nøgletal i skønhedskonkurrence. Et nystiftet selskab har en likviditetsgrad på uendeligt og en soliditetsgrad på 100. Et eksisterende selskab vil altid have en lavere likviditetsgrad og soliditetsgrad. Vil Radio- og tv-nævnet tage hensyn til dette i en evt. skønhedskonkurrence og i givet fald hvordan? Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering tage hensyn til, hvorvidt der er tale om et nystiftet selskab. Nævnet tildeler point for likviditets- og soliditetsgraden. Ved pointgivningen inddrages tillige øvrige paramentre som bl.a. dokumentation og stiftelsestidspunkt. Spørgsmål 3 Supplerende ansøgningsskema, nøgletal i skønhedskonkurrence. Kan en ansøger bruge et holdingselskab til at dokumentere sin likviditetsgrad, så f.eks. et holdingselskab kan stå inde for sit datterselskabets ansøgning, og man derved kan bruge holdingselskabets nøgletal fremfor datterselskabets nøgletal? Ifølge bekendtgørelsens 8, stk. 2, er det ansøgers nøgletal, der skal oplyses. Udgangspunktet er således, at holdingselskabet skal deltage som ansøger for at dettes nøgletal kan anvendes. Dertil kommer dog, at såfremt holdingselskabet afgiver et bindende Letter of Support, vil dette juridisk stille holdingselskabets ressourcer til rådighed i samme omfang,

2 Side 2 som hvis holdingselskabet selv stod anført som ansøger. Det anses derfor som acceptabelt at anvende holdingselskabets nøgletal, såfremt der tillige afgives er bindende Letter of Support. Spørgsmål 4 Skal der stilles én anfordringsgaranti for hver af de nuværende sendetilladelser for eksisterende radiostationer? Nej, der skal stilles en anfordringsgaranti pr. ansøgt programtilladelse. Det er således uden betydning, hvor mange frekvens- eller programtilladelser, ansøger har pt., men kun afgørende, hvor mange sendemuligheder/programtilladelser, der søges om i dette udbud. Hvis ansøger f.eks. søger om 3 tilladelser i Nordjylland og 2 i Midtjylland, skal der stilles i alt 5 anfordringsgarantier. Spørgsmål 5 Offentliggør I løbende navne på ansøgerne eller først efter ansøgningsfristens udløb? Ansøgerne offentliggøres først den 28. januar 2015, dvs. to dage efter ansøgningsfristens udløb. Man kan læse mere om offentlighed i udbudsmaterialets punkt 6. Spørgsmål 6 Hvorfor anvendes EU-udbudsreglerne på dette udbud? De EU-retlige udbudsregler gælder som udgangspunkt ikke på DAB-blok 3-udbuddet. Radio- og tv-nævnet anvender dog i vidt omfang alligevel principperne fra de EU-retlige udbudsregler, herunder pligten til at sikre en transparent, ikke-diskriminerende og objektiv behandling af ansøgerne. Spørgsmål 7 Kan man flytte fristen for indlevering af supplerende ansøgningsmateriale fra torsdag d. 12. februar 2015 til onsdag d. d. 18. februar 2015, således at ansøgere i områder med flere end 16 ansøgte tilladelser kan nå at mødes og evt. i fællesskab blive enige om at reducere områdets samlede antal til maksimalt 16? For at give ansøgerne mest mulig tid til at udfylde ansøgningsmaterialet er fristerne allerede lagt så sent som overhovedet muligt under hensyntagen til den efterfølgende nævnsbehandling. Det er derfor ikke muligt at flytte indleveringsfristen for supplerende materiale i trin 2. Ansøgere opfordres derfor til at indsende oplysninger om eventuel reducering af antal ansøgte tilladelser hurtigst muligt efter offentliggørelsen af ansøgerne den 28. januar. Selvom ansøgningsfristen til trin 2 således ikke kan flyttes, vil Radio- og tv-nævnet dog tilstræbe at tage hensyn til eventuelle bortfald af

3 Side 3 ansøgte tilladelser helt frem til sin afgørelse den 23. marts Der henvises tillige til besvarelsen af spørgsmål 16. Spørgsmål 8 De 13 områder er for store for mange stationers reklamesplits i forhold til den nuværende geografiske opdeling af disse. Er det muligt at ændre dette på sigt og kan en eventuel replanlægning ift. inddeling i mindre områder rummes indenfor de nuværende tilladelser? Den første del af spørgsmålet om ændring af de 13 regionale områder falder udenfor dette udbud. Områdeinddelingen er politisk besluttet og fremgår af udbudsbekendtgørelsen. En eventuel ændring af de 13 områder vil kræve en ny politisk beslutning, herunder bekendtgørelse, tillige med Erhvervsstyrelsens inddragelse ved de tekniske beregninger mv. Det fremgår af bekendtgørelsens 3, stk. 4, at tilladelseshaverne i DABblok 3 skal acceptere ændringer af teknologi, format mv. Såfremt der træffes politisk beslutning om underinddeling af de regionale områder, og såfremt der er et politisk ønske om, at en sådan ændring skal gælde de nuværende tilladelser, vil ændringen formentlig kunne omfattes af 3, stk. 4. Spørgsmål 9 Hvis en station pga. håndteringen af reklamesplits bliver nødt til at have 20 programtilladelser i DAB-blok 3 vil dette betyde en sikkerhedsstillelse på (20 x kr.) 5,0 mio kr. Jeg går ikke ud fra, at denne volumen af penge var meningen med sikkerhedsstillelsen? Jo, det er formålet med sikkerhedsstillelsen, at der skal stilles en anfordringsgaranti på kr. pr. ansøgt programtilladelse uanset antal og baggrund for det ansøgte antal. Spørgsmål 10 To eksisterende FM-tilladelseshavere har hvert sit driftsselskab, men deler i dag hovedparten af deres FM-frekvenser. Kan disse 2 foreninger sammen søge en programtilladelse i DAB-blok 3 eller alternativt stifte en ny forening, som ansøger? Og hvordan vil ansøgers/ansøgernes erfaring blive vurderet i en evt. trin 2? Ansøger skal være en juridisk person, dvs. enten have et CPR- eller et CVR-nummer. Hvis to eksisterende foreninger eller selskaber skal søge sammen, skal de således stifte en fælles juridisk enhed, f.eks. et moderselskab eller en forening. Ansøgers erfaring vurderes som beskrevet i udbudsmaterialets punkt Hvis ansøger består af en sammenslutning af flere, vil erfaringer fra alle deltagere kunne inddrages. Tilsvarende vil også erfaringer fra andre enheder, som ikke er en del af ansøgerkredsen, kunne inddrages. Dette kræver blot, at ansøger fremlægger den nødvendige dokumentation

4 Side 4 for indgåelse af aftaler med sådanne andre foretagender, jf. udbudsmaterialets punkt og bekendtgørelsens 8,stk. 4. Spørgsmål 11 Hvis den ene af to eksisterende foreninger søger en programtilladelse på DAB-blok 3, kan vi så lave en ansøgning, hvor den anden forening er navngivet som økonomisk samarbejdspartner? Og hvordan vil det blive vurderet i en evt. trin 2 mht. økonomi og erfaring? For så vidt angår spørgsmålet om ansøger henvises til svaret på spørgsmål 10. Ansøger skal således være én juridisk person, der dog kan basere sin ansøgning på andre foretagenders erfaring. Ifølge bekendtgørelsens 9, stk. 1, nr. 1, er det tillige ansøgers økonomi, der skal vægtes. Ansøger kan derfor som udgangspunkt ikke basere sine økonomiske nøgletal (se dog undtagelsen beskrevet under spørgsmål 3) på andre enheder. En sådan mulighed for at få point gennem inddragelse af andre gælder kun vedrørende skønhedskriteriet erfaring og således ikke vedrørende kriteriet økonomi. Spørgsmål 12 Er det korrekt, at der ikke skal vedlægges vedtægter ved ansøgning til DAB Blok 3? Ja, det er korrekt forstået. Der skal ikke vedlægges vedtægter. Spørgsmål 13 Vægtes en ansøgning fra en forening anderledes end en ansøgning fra et driftsselskab? Som udgangspunkt nej ikke isoleret set. Radio- og tv-nævnet lægger kun vægt på de i udbudsmaterialet og udbudsbekendtgørelsen beskrevne skønhedskriterier. Såfremt konstruktionen indirekte får betydning i forhold til f.eks. ansøgers økonomiske nøgletal, vil nævnet dog skulle lægge vægt på det. Spørgsmål 14 Som vi forstår ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed i trin 2, er det den personlige erfaring der bliver vurderet? Er det alle involveredes erfaring i ansøgningen eller er det kun den tegningsberettigede ansøgers erfaring? Der vil ved vurderingen i skønhedskonkurrencen blive lagt vægt på ansøgers erfaring. Det vil sige den samlede erfaring, der er repræsenteret i den ansøgende forening, det ansøgende selskab eller hvis ansøger kun er en enkelt person, så er det denne persons erfaring. Svaret afhænger således af, hvem eller hvad der står som ansøger. Kontaktpersonen er

5 Side 5 ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvem der er ansøger, og dermed hvilken erfaring ansøger repræsenterer. Hertil kommer, at ansøger, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 4, kan basere sin erfaring på andre enheders formåen. Det vil altså udover ansøgers egen erfaring sige, at ansøger kan opnå point for den erfaring, som ansøger kan dokumentere at have rådighed over hos eksterne parter. Spørgsmål 15 Hvordan forholder nævnet hvis man ikke kan dokumentere sin erfaring med et CVR-nummer? Det er ikke alle programtilladelsesforeninger som har haft et CVR-nummer fra starten, ligesom der kan være selskaber/foreninger som ikke eksisterer længere. Det er ikke obligatorisk at anføre CVR-nummer for den virksomhed, forening eller lignende, hvorfra erfaringen stammer. CVR-nummeret er dog med til at understøtte validiteten af erfaringen. Kan CVR-nummeret ikke angives, vil der derfor være tilrådeligt at dokumentere den pågældende erfaring på anden vis. Spørgsmål 16 Hvis nævnet har modtaget 17 ansøgninger til DAB Blok 3 i et område og en ansøger efterfølgende trækker ansøgningen så der kun er 16 ansøgere tilbage, hvordan vil nævnet håndtere dette? Udgår trin 2? Der henvises tillige til besvarelsen af spørgsmål 7. Såfremt en ansøger trækker sin ansøgning eller reducerer denne med én eller flere tilladelser med det resultat, at det samlede antal ansøgte tilladelser for det pågældende område bliver maksimalt 16, vil Radio- og tv-nævnet straks orientere ansøgerne i det pågældende område om, at trin 2 udgår. Spørgsmål 17 Kan vi få et eksempel på, hvad der menes med prioriterede ansøgninger? Ansøger kan vælge at prioritere sine ansøgninger f.eks. i tilfælde af, at vedkommende helst vil have en tilladelse i et bestemt geografisk område, men hvis det pga. mange ansøgere viser sig ikke at være muligt, vil vedkommende i stedet have en eller flere i et andet område. Eksempelvis vil ansøger NN helst have en tilladelse i område Øst- og Nordsjælland. NN ved dog godt, at mange vil søge i dette område, så NN vælger for en sikkerheds skyld også at søge en tilladelse i Sydsjælland og en i Vestsjælland. NN søger således i alt 3 tilladelser, skal indsende 3 ansøgninger og stille 3 anfordringsgarantier. Ved ansøgningen prioriterer NN dog sine 3 ansøgninger og skriver derfor følgende i fritekstfeltet Prioriterede ansøgninger: Jeg ønsker kun én tilladelse, men har indsendt i alt tre ansøgninger, der af Radio- og tv-nævnet skal prioriteres således: 1) Øst- og Nordsjælland, 2) Vestsjælland, 3) Sydsjælland. Ansøger vil såle-

6 Side 6 des maksimalt få tildelt én af de ansøgte 3 tilladelser i den prioriterede rækkefølge. Prioriteringen kan også foretages på anden vis afhængigt af, hvad ansøger selv ønsker. F.eks. kunne NN i stedet vælge at få både Vestsjælland og Sydsjælland, hvis ikke førsteprioriteten i Øst- og Nordsjælland blev tildelt. Eller prioriteringen kan være antalsbestemt, således at en ansøger oplyser, at hvis ikke der opnås det fulde antal ansøgte tilladelser i ét område, så ønskes slet ingen eller så ønskes måske et nærmere angivet antal i et andet område. Uanset hvilken form for prioritering, ansøger vælger, er det dog et ufravigeligt krav, at der indsendes ansøgning og stilles garanti for samtlige de ansøgte tilladelser, dvs. for det akkumulerede antal søgte tilladelser. Stilles der ikke det tilstrækkelige antal garantier eller indsendes der ikke ansøgning dækkende alle de ansøgte tilladelser, kan ansøgning herom ikke behandles. Spørgsmål 18 Hvad betyder det, at anfordringsgarantien frigives ved udstedelse af tilladelse? Betyder det, at pengene udbetales til Radio- og tv-nævnet? Nej, som det fremgår af udbudsmaterialets punkt 7.12 er der ingen afgift eller lignende til Radio- og tv-nævnet for tilladelser i DAB-blok 3. Der skal kun betales den til Erhvervsstyrelsen årlige frekvensafgift, jf. udbudsmaterialets punkt 8.3. At anfordringsgarantien frigives betyder, at den ikke længere skal være stillet overfor Radio- og tv-nævnet. Den frigives overfor banken/forsikringsselskabet og har dermed ikke længere nogen juridisk betydning. Spørgsmål 19 Hvad er risikoen for, at ansøger mister de beløb, som anfordringsgarantien dækker? Anfordringsgarantien stilles bl.a. for at sikre ansøgernes seriøsitet og et minimum af økonomisk soliditet. På baggrund af erfaringer fra tidligere udbud forventes det imidlertid ikke, at der vil blive behov for at kræve beløbet eller dele heraf indbetalt til nævnet. Risikoen for, at en ansøger mister det beløb, som anfordringsgarantien dækker, må anses for ringe, men kan naturligvis ikke helt udelukkes. Spørgsmål 20 Kan man aflevere eller indsende sin ansøgning i papirform? Nej, det fremgår af udbudsmaterialets punkt 4.1 at de elektroniske ansøgningsskemaer skal anvendes. Det er alene den eller de originale anfordringsgarantier, der skal afleveres eller indsendes i papirform. Spørgsmål 21

7 Side 7 Det fremgår af udbudsmaterialets afsnit 7.9, at det ikke er teknisk muligt at opdele sendefladen geografisk. Hvis det f.eks. i et område med meget få tilladelser eller i en opstartsfase, hvor ikke så mange sender, skulle vise sig teknisk muligt at opdele sendefladen, vil det så være tilladt? Så længe vilkårene for tilladelsen overholdes, og sendesamvirket sikrer, at både eksisterende tilladelseshavere og eventuelt senere tilkomne tilladelseshavere ikke forstyrres eller hindres i at udnytte muligheden for at dække et større område i regionen, vil Radio- og tv-nævnet ikke af egen drift gå ind i en sag om en opdelt anvendelse. Dette gælder særligt i en opstartsfase, men skulle der vise sig andre uhensigtsmæssigheder eller lignende ved en eventuel opdeling, vil nævnet se nærmere på sagen og eventuelt udstede påbud om at ophøre med opdelingen. Spørgsmål 22 Kan man rette i sin ansøgning, hvis man efter indsendelsen, men før udløbet af ansøgningsfristen, opdager en fejl? Og i givet fald hvordan? Når man udfylder og indsender en ansøgning, kan der ikke længere rettes i den allerede indsendte version. Ved indsendelsen modtager ansøger en automatisk genereret kvitteringsmail med et unikt nummer, der identificerer den indsendte ansøgning. Hvis ansøger efterfølgende får behov for at ændre i den indsendte ansøgning, kan dette ske gennem indsendelse af en ny, tilrettet ansøgning, der tydeligt under punktet Yderligere oplysninger angiver at erstatte den tidligere ansøgning angivet ved det unikke identifikationsnummer. Den tilrettede ansøgning skal være indsendt inden ansøgningsfristen og skal være komplet, således at den kan stå alene, da den fejlbehæftede ansøgning vil blive slettet i sin helhed. Spørgsmål 23 I bilag til bekendtgørelsen står der, at der i de skraverede områder eventuelt skal anvendes de samme mastepositioner, som DAB-blok 1 og 2 benytter. Skal dette forstås som helt samme mast eller må en mast eller bygning i nærheden benyttes? Udgangspunktet er som det fremgår af bekendtgørelsen, at det er den samme masteposition, dvs. samme mast. Af praktiske årsager, og af hensyn til bestemmelsens formål (at beskytte DAB-blok 1 og 2) forventes der i programtilladelserne at blive angivet en radius, indenfor hvilken opsætning af sendeudstyr ikke vil give tekniske problemer og derfor vil blive accepteret. Der kan herudover være andre mulige placeringer udenfor den pågældende radius, men i så fald vil der skulle søges om tilladelse til en sådan placering. Ved behandlingen af en sådan ansøgning vil Erhvervsstyrelsen tage udgangspunkt i et nabokanalsbeskyttelsesforhold (PR) på -30 db jf. GE06 og de relevante DAB-planlægnings anbefalinger fra bl.a. EBU (som givet i fx TR021). EBU anfører, at problemet løses ved co-siting eller near-siting. Mulighederne for at tage DAB-blok 3-sendere i brug afhænger af de kon-

8 Side 8 krete forhold, dvs. hvordan blok 1 og 2 er implementeret, og hvilken dækning/feltstyrke de har det sted, hvor en evt. DAB-blok 3-sender ønskes implementeret i et skraveret område. Erhvervsstyrelsen vil således ikke tage udgangspunkt i, at der altid er tale om minimum median field strength for den beskyttede tjeneste (blok 1 eller 2). Erhvervsstyrelsen vil derimod som nævnt se på, hvad den konkrete feltstyrke er i det pågældende område, da dette vil føre til mere lempelige muligheder for blok 3. Spørgsmål 24 Modtagelsen af DAB-blok 1 & 2 må ikke må forringes mærkbart, hvilket der skal tages hensyn til ved opbygningen af DAB-blok 3-sendenettet. Vil denne beskyttelse også gælde DAB-blok 3 således, at hvis DR efterfølgende ønsker at lave ændringer i blok 1- eller blok 2-nettet som vil påvirke blok 3, vil blok 3 så også være sikret mod en "mærkbart forringet modtagelse" pga. af forstyrrelser fra blok 1 og 2? Hvis blok 3 ikke nyder samme beskyttelse, så ønsker vi at vide, hvilke vilkår og regler der i så fald vil gælde, eller om de kommende blok 3-tilladelseshavere uden kompensation skal acceptere alle ændringer og forringelser, som kan henføres til forstyrrelser fra blok 1 & 2. Nej, der er ikke en tilsvarende beskyttelse af DAB-blok 3. Det fremgår af udbudsmaterialets punkt 8.1 samt af bekendtgørelsens bilag 1, at modtagelsen af DAB-blok 1 & 2 som udgangspunkt ikke må forringes. Blok 3 må altså (uden kompensation) tåle, at en efterfølgende udbygning af blok 1 og 2 kan indebære en forringelse af en eksisterende dækning i blok 3, f.eks. at der brændes hul i dækningen. Blok 3 vil dog ikke have pligt til at ændre på eksisterende sendere med henblik på at undgå, at der brændes hul i dækningen for nye blok 1- og 2-sendere. Spørgsmål 25 I forbindelse med en vurdering og en efterfølgende beregning af, om modtagelsen bliver "mærkbart forringet", er det nødvendigt at kende definitionen for om et område anses for dækket eller ej. Det er os tillige bekendt, at DR nu ønsker at ændre på denne dækningsdefinition. Dette vil i sagens natur ændre forudsætningerne for vurderingen af, om modtagelsen "forringes mærkbart". Hvilke konkrete parametre vil man lægge til grund for, om et område anses for dækket eller ej? Vi ønsker både oplysninger om indendørs og udendørs dækning. Vil det være de samme parametre for dækning, som benyttes ved definition af dækning for både blok 1, 2 og 3? Hvis ikke, hvorfor? Der er ikke fastsat dækningskrav for blok 3. For blok 1 og 2 gælder der dækningskrav, men der lægges ikke op til, at der skal foretages en vurdering af blok 1 og 2 s dækning i individuelle sager om placering af blok 3- sendere. Som anført under besvarelsen af spørgsmål 23, forventes der i programtilladelserne for DAB-blok 3 at blive fastsat en entydig afgrænset radius i forhold til DAB blok 1 og 2 s mastepositioner. Tilladelsesindehaverne til DAB-blok 3 vil inden for denne radius kunne placere sine sendere, uden at der skal foretages en konkret vurdering af, om modtagelsen af DAB-blok 1 og 2 forringes mærkbart.

9 Side 9 Spørgsmål 26 Hvad er det konkrete beskyttelsesforhold, som skal anvendes mellem "naboblokke" - altså hvad er definitionen af om modtagelsen "forringes mærkbart"? Se svar under hhv. spørgsmål 23 og 25. Spørgsmål 27 Der står anført i udbuddet at "det fremtidige blokbytte mellem DAB-blok 1 og 2 kan nødvendiggøre ændringer af DAB-blok 3s sendenet". Dette forhold ønsker vi at få nærmere belyst, idet vi anser et blokbytte for alene at være et spørgsmål om at bytte rundt på de services (radiostationer), der ligger i den ene blok, over til den anden blok, hvilket ikke umiddelbart vil tænkes at kunne påvirke planlægningen af blok 3-sendenettet. På hvilken måde vil et blokbytte mellem DAB-blok 1 og 2 kunne påvirke blok 3- sendenettet? Hvilke oplysninger ligger til grund herfor, og hvordan er disse fremkommet? Ved et blokbytte mellem blok 1 og 2 kan den kommercielle blok eventuelt blive replanlagt efter tilladelseshaverens eget ønske, og senderne vil i så fald blive flyttet. I den forbindelse vil DAB-blok 3 ikke blive beskyttet. Blok 3 må altså tåle, at en efterfølgende udbygning af blok 1 og 2 kan indebære en forringelse af en eksisterende dækning i blok 3, f.eks. at der brændes hul i dækningen, jf. også besvarelsen af spørgsmål 24. Blok 3 vil dog ikke have pligt til at ændre på eksisterende sendere med henblik på at undgå, at der brændes hul i dækningen for den nye blok 1. Af bilag 1 til udbudsbekendtgørelsen fremgår, at det fremtidige blokbytte mellem DAB-blok 1 og 2 kan nødvendiggøre ændringer af DAB-blok 3s sendenet. Det indebærer altså kun, at blok 3 kan blive nødt til (efter eget ønske) at ændre sine egne sendere, hvis der f.eks. brændes hul i blok-3s dækning. Blok 3 skal ikke ændre på eksisterende sendere som følge af et efterfølgende blokbytte. Spørgsmål 28 I dag er det muligt sendeteknisk at opsplitte reklamesignalet således at det målrettes geografisk. Er det korrekt opfattet at udbudsmaterialet ikke har taget stilling til dette, og det derfor udelukkende er et teknisk spørgsmål? Der henvises til svaret på spørgsmål 21. Spørgsmål 29 Mange lokale radiostationer er bekymrede for den tvivl der rejses omkring overgangen til DAB blandt de landsdækkende stationer. Der er yderligere høringer, forsinkelser i P4s overgang til DAB sendenettet etc. Hvad er konsekvensen hvis en radiostation ikke søger i forbindelse med denne frist, men ønsker at afvente udviklingen blandt de stationer og derpå søge om et par år?

10 Side 10 Tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til udøvelse af programvirksomhed kan kun søges i forbindelse med et udbud. Det er således ikke muligt selvom der skulle være ledig kapacitet i en eller flere regioner for interesserede ansøgere løbende at henvende sig og få tildelt en tilladelse efter eget ønske. Radio- og tv-nævnet har ikke taget stillig til, hvornår eller om der i tilladelsesperioden skal foretages flere udbud. Spørgsmål 30 Tilladelsen søges med specifikt radionavn. Vil det forhindre en ændring af navnet forud for eller i den tildelte periode? Nej, navnet kan frit ændres. Ændringer skal blot meddeles Radio- og tvnævnet. Spørgsmål 31 Det følger af bekendtgørelsen, at det fremtidige blokbytte mellem DABblok 1 og 2 kan nødvendiggøre ændringer af DAB-blok 3s sendenet. Hvordan forventes denne bestemmelse at blive udmøntet? Vil DAB-blok 3 pr. automatik altid skulle vige? Det skal indledningsvis bemærkes, at den nævnte bestemmelse i bekendtgørelsens bilag 1 kun finder anvendelse, hvor det ikke er muligt at finde en anden løsning. Udgangspunktet er dog, at allerede etablerede sendemuligheder i størst muligt omfang skal respekteres. Bestemmelsen giver, hvor det måtte blive nødvendigt, Radio- og tv-nævnet mulighed for at prioritere mellem blokkene i overensstemmelse hermed. Ved Radio- og tv-nævnets anvendelse af bestemmelsen vil nævnet skulle fortolke bestemmelsen og træffe afgørelse i overensstemmelse med bestemmelsens formål. Da formålet med bestemmelsen er at beskytte public serviceblokken dvs. den kommende blok 2 indeholdende bl.a. DRs kanaler vil nævnet derfor ikke kræve, at blok 3 skal vige for også den kommende blok 1 med de landsdækkende kommercielle kanaler, men udelukkende for public service-blokken. Spørgsmål 32 Det følger af bekendtgørelsen, at DAB-blok 3 kan blive pålagt at anvende samme mastepositioner som DAB-blok 1 og 2 benytter. Vil dette sige, at vi indirekte kan blive pålagt at benytte eksisterende leverandørers udstyr? Nej. Bilag 1 til bekendtgørelsen beskriver, at DAB-blok 3 i de skraverede områder kan blive pålagt at anvende samme mastepositioner, som den respektive blok 1 og 2. Alternativt kan mastepositioner, der ligger tæt (typisk et par hunderede meter) på blok 1 eller 2-mastepositionen, anvendes. Mulighederne vil bero på en konkret vurdering, som afhænger af ansøgers ønsker til antenneplacering, antennehøjde, sendeeffekt og antennediagram for DAB-blok 3-senderen. Der vil ikke være krav om anvendelse af allerede eksisterende leverandørers udstyr.

11 Side 11

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s...

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s... Side 1 af 5 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM - Trin 1, deltagelse i udbuddet Indsendt: 10-02-2017 10:36:35 Indsendt af: Referencenummer: 840503 NemID

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen af udbuddet Radio- og tv-nævnet 4. december 2014 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 23. august 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@slks.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 www.slks.dk Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Kulturministeriet

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

KONTRAKTTILLÆG VED IKKE GODKENDT CE- MÆRKNING. September Vedr. anskaffelse af 3.0 T klinisk MR scanner til. Aarhus Universitet

KONTRAKTTILLÆG VED IKKE GODKENDT CE- MÆRKNING. September Vedr. anskaffelse af 3.0 T klinisk MR scanner til. Aarhus Universitet KONTRAKTTILLÆG VED IKKE GODKENDT CE- MÆRKNING September 2016 Vedr. anskaffelse af 3.0 T klinisk MR scanner til MR Centret Institut for Klinisk Medicin shospital, Skejby Palle Juul-Jensens Boulevard 99

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Dato 14. marts 2013 TRM@dkma.dk Sags nr. 2013025240 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Guide til ESPD. - Udfyldelse

Guide til ESPD. - Udfyldelse Guide til ESPD - Udfyldelse 1. INDLEDNING Denne guide indeholder trin-for-trin vejledning til ESDP i forhold til de oplysninger i udbudsbekendtgørelsen, som erfaringsmæssigt giver anledning til en række

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed Notat Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed 22. november 2016 Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og der

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Klimatilpasningspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 5 Dato Maj 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER

Læs mere

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Kontor/afdeling Center for Tele Dato 23. august 2016 J nr. 2016-8763 /JTK Radio- og tv-nævnet er i gang med at forberede et udbud af alle frekvenser til

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere