Referat af møde i Forretningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Forretningsudvalget"

Transkript

1 Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden 79. Godkendelse af referat fra seneste møde 80. Økonomirapportering (LUKKET) 81. Økonomisk støtte til klinisk sexolog eller diætist 82. Nyrenyt og kredsblade 83. Merchandise og finansiering 84. Tegningsret 85. Forretningsorden for Forretningsudvalget 86. Hovedbestyrelsens valg af medlemmer til stående udvalg 87. Standardvedtægter for kredse 88. Deltagere på Folkemødet Forslag til nye tiltag 90. Årets Solfanger, Æresmedlem, Årets Hospital og indstiftelse af pris til fagprofessionelle 91. Tema om frivillighed i Hovedbestyrelsen 92. Orientering om kampagneplan for lotteriet Orientering om tips- og lottomidler 94. Orientering om Danske Handicaporganisationers budget Orientering om regionaludvalg Nordjylland 96. Orientering om arbejdsgrundlag for Dansk Center for Organdonation 97. Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag 1: Forslag til budgetreduktioner som bliver tilsendt i særskilt mail (LUKKET) Bilag 2: Mail fra advokat Søren Kroer ang. tegningsret Bilag 3: Rapport fra serviceøkonom-studerende Bilag 4: Lotteriplan 2015 Bilag 5: Redegørelse fra forhandlingsgruppen om tips- og lottomidler Bilag 6: Det økonomiske grundlag under det frivillige Danmark Bilag 7: Udkast til budget DH 2015 Bilag 8: Bemærkninger til DH budget

2 Bilag 9: Budgetkommentarer DH Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 79. Godkendelse af referat fra seneste møde Se referatet her: moede_oktober_2014.pdf Beslutning. Godkendt. 80. Økonomirapportering (LUKKET) Sagsfremstilling Balance pr viser et underskud på kr. mod budgetteret underskud på kr. for hele året. Der resterer december måned og eventuelle posteringer efter nytår, som vedrører Følgende giver anledning til bekymring: Forårslotteriet solgte kun lodder: Mindreindtægt: kr. Efterårslotteriet blev annulleret. Mindreindtægt: kr. Tips- og lotto: Mindreindtægt: kr. Kredsblade: Merudgift: kr. Vedr. Forårsårslotteri har Kampagneudvalget vedtaget en række initiativer. Vedr. tips- og lotto er Danske Handicaporganisationer anmodet om at foretage en korrektion for 2014, men faldende omsætning generelt i Danske Spil medfører også faldende tilskud. Vedr. kredsblade forventes udgiften i alt at udgøre kr. Der er indgået arvesager, i alt kr., men da det er en forudsætning ikke at budgettere med disse, må situationen betragtes som alvorlig. Forslag til budgetreduktioner sendes i særskilt mail (lukket bilag). 2

3 Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Indstilling Sekretariatet indstiller, - at forårslotteriet ydes maksimal opmærksomhed i at der på baggrund af ovenstående meddeles korrektioner til budget 2015, således at det budgetterede underskud reduceres fra kr. til kr. - at forslag til budgetreduktioner offentliggøres sammen med referat af dette møde. - at korrektionerne iværksættes snarest. Beslutning. Der iværksættes initiativer til reduktion af regnskab 2015: Annoncering: Reduktion kr. Reduktion til 4 årlige udgivelser af medlemsblad: Reduktion kr. Ny udfører på tryk af kredsblad: Reduktion kr. Bøger mv. i sekretariat: Reduktion kr. Støtte til egenbetaling for sexolog og diætist: Øgning kr. Ny kontrakt vedr. kopi: Reduktion kr. Mindre afkast af egenkapital: kr. Mødevirksomhed vedr. regionaludvalg: Reduktion kr. Bornholmerordning fastholdes. Folkemøde: Yderligere budget kr. Overskud fra feriehus i Nørlev: Merindtægt kr. Forsikring af feriehus i Nørlev: Reduktion kr. Rengøring i sekretariat: Reduktion kr. It-drift: Reduktion kr. Kursus for personale. Reduktion kr. Stilling diætist: Reduktion kr. Stilling medlemssekretær. Reduktion kr kr. i overslagsårene. Stilling assistent: Reduktion kr kr. i overslagsårene. Pension Rejse-og lotteriassistent: Øgning kr. Reduktion i alt kr kr. i overslagsårene Indstillingen forelægges Hovedbestyrelsen i næste samling. 81. Økonomisk støtte til klinisk sexolog eller diætist Sagsfremstilling Nyreforeningen har igennem en lang årrække ydet økonomisk støtte til egenbetaling til maks. 12 samtaler hos en klinisk psykolog til medlemmer, som har behov for professionel psykologbehandling og som ikke selv har økonomiske midler til at betale for psykologbehandling. 3

4 I lighed med denne ordning ønsker Nyreforeningen at udvide ordningen til også at omfatte økonomisk støtte til terapeutiske samtaler hos praktiserende sexolog og til udarbejdelse af individuelle kostplaner hos klinisk diætist. Sexolog En del nyresyge har seksuelle problemer som følge af deres nyresygdom og har behov for sexologisk vejledning. Det er vanskeligt at få en henvisning til en af regionernes seksuelle klinikker, og der er i praksis op til 2-3 års ventetid på et forløb på en offentlig sexologisk klinik. Det kan derfor være nødvendigt at søge hjælp hos en privatpraktiserende sexolog, der har erfaring med kronisk syge. Det koster omkring 800 kr. for 1 times samtale og for par ca kr. for 1,5 times samtale. Nyreforeningen vil dække ca. 400 kr. pr. samtale til nyresyge medlemmer, der har en stram økonomi. Klinisk diætist Ud over den kostvejledning, der gives nyresyge på nefrologiske afdelinger af kliniske diætister, kan det være nødvendigt for nogle nyresyge at få udarbejdet en individuel kostplan. Det gælder især overvægtige dialysepatienter, der ikke vil kunne komme på venteliste til en nyretransplantation, før de har tabt sig. Hospitalernes diætister har ikke ressourcer til at udarbejde individuelle kostplaner. Derfor vil det være et godt tilbud, at Nyreforeningen kan tilbyde udarbejdelse af kostplan og vejledning hos en privatpraktiserende diætist til nyresyge med en stram økonomi. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Sekretariatet indstiller, at - der årligt ydes kr. til samtaler hos praktiserende sexolog og ligeledes kr. til udarbejdelse af individuelle kostplaner. - ordningerne evalueres om et år, da det er vanskeligt at vurdere behovet for disse tilbud. Beslutning. Godkendt. Der opslås stilling som frivillig diætist i foreningen. 82. Nyrenyt og kredsblade Sagsfremstilling De fleste kredse (12 kredse) har i 2014 fået trykt deres kredsblad hos samme trykkeri, som trykker Nyrenyt. Det har været muligt at få trykt kredsblad en gang om måneden hele året. Det er sekretariatets indtryk, at ordningen har fungeret, og at kredsene har fået planlagt deadlines for kredsblade og arrangementer, så det passer sammen. Problemet er, at udgifterne har været noget større end, der var budget til. Nyreforeningen har i 2014 brugt mere end kr. på trykning af 4

5 kredsblade. I budgettet var der afsat kr. Derudover har kredsene sammenlagt brugt ca kr. (januar-oktober 2014) på porto i forbindelse med udsendelse af kredsblade. Der er forskellige muligheder for at spare penge på tryk af kredsblade. Det dyreste ved en trykkeproces er selve opstarten af hver opgave, så hvis der trykkes flere blade samtidig, kan der spares på udgifterne. Udgiften afhænger desuden af, hvor mange sider de enkelte blade er på. Trykkeriet sætter bladene op på plader, hvor der er plads til 32 sider, dvs. at skal der trykkes et antal kredsblade, der kan deles med to, og er bladene på 16 sider, så er det billigst. Kredsbladene varierer typisk fra 8 til 24 sider. Nyrenyt er i mange år udkommet hver anden måned. I år har der ikke været annoncer i bladet, og det er derfor blevet 4 sider mindre. Nogle udgivelser har derfor været på helt ned til 20 sider. Der er besparelser at hente ved at udgive Nyrenyt færre gange om året og sætte sideantallet i hver udgivelse op. Eksempelvis koster et blad på 20 sider kr., mens et blad på 32 sider koster kr. Færre udgivelser vil give mere plads til fordybelse, og det vil blive lettere at få plads til relevant indhold for samtlige medlemsgrupper i hvert blad. Sekretariatet har udarbejdet tre forslag til besparelser og optimering af Nyrenyt og kredsblade: 1. Kredsbladene trykkes i sekretariatet. Der indkøbes en anden printer, og der laves en ny aftale, som gør, at trykningen kan ske på sekretariatet. Kredsbladene må maks. fylde 16 sider. Udgifterne pr. år er ca kr. Dertil kommer porto for udsendelse af bladene til hver enkelt kreds på ca kr. Kredsene vil fortsat have udgifter til porto for udsendelse af kredsblade. Bladet kan trykkes med min. 1 uges varsel. Første år vil der desuden være ekstra udgifter til indkøb/leje af en anden printer. 2. Kredsbladene trykkes fortsat hos trykkeriet, men sendes ud sammen med Nyrenyt. Kredsbladene må maks. fylde 16 sider, og der er deadline fire gange om året. Kredsen betaler fortsat for udsendelse af kredsbladet, men betalingen går til landsforeningen som kompensation for de ekstra udgifter til porto og administration af Nyrenyt + kredsblad. På grund af ekstra administration og højere porto er der ikke meget at spare på dette forslag. 3. Kredsbladene integreres i Nyrenyt, så hver kreds får to sider i hvert nummer. Der udarbejdes et forslag til, hvordan kreds-siderne kan se ud, som præsenteres på Hovedbestyrelsesmødet i februar Der vil være deadline for tekst og billeder til bladet fire gange om året. Kredsen sparer porto for udsendelse af kredsblade samt arbejdet med at frankere og sende bladene. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen 5

6 Indstilling Sekretariatet indstiller, at - Nyrenyt udkommer 4 gange årligt; marts, juni, september og december. - Forslag 3 godkendes, så kredsbladene integreres i Nyrenyt, således at hver kreds får 2 sider i hvert nummer og der udarbejdes et forslag til layout til Hovedbestyrelsesmøde i februar Beslutning. Sekretariatet forestår trykning af kredsblade (der kan vælges mellem forskellige udførere). Kredsblade trykkes indtil 4 gange årligt og med maks. antal sider 16. Kredsbladene lægges samtidig på hjemmesiden. 83. Merchandise og finansiering Sagsfremstilling På møde i Kampagneudvalget i november blev det besluttet at gennemføre besparelser på sælgermaterialet i lotteriet. Det betyder, at kuglepenne, badges og balloner udgår af lotteriet. Såfremt kredsene i forbindelse med Nyrernes dag skal kunne bestille disse artikler med logo, skal det ske indenfor budgettet til Nyrernes dag. I en række kredse er der tradition for at markere Nyrernes dag med uddeling af frøposer. I 2014 blev der delt frøposer ud i 9 kredse. I andre kredse har man de seneste år tændt lys for donor. Lysene har tidligere været sponsorerede, men det er ikke givet, at de kan blive det fremover. Frøposer, klistermærker til frøposerne eller lys er altså fast inventar i de fleste kredse på Nyrernes dag. Det samme er artikler med foreningens logo på. Samtidig er det meget forskelligt, hvad de enkelte kredse har brug for. For at rumme det hele i budgettet til Nyrernes dag har Kampagneudvalget udarbejdet et forslag til, hvordan hver enkelt kreds kan få det materiale, som kredsen har brug for på Nyrernes dag. Forslag: Der vil være mulighed for at bruge og bestille 6 udvalgte artikler til brug for Nyrernes dag. Det drejer sig om frøposer, klistermærker til frøposer, lys, kuglepenne, balloner og bolsjer. Bevillingen på kr. til afholdelse af Nyrernes dag fordeles på den måde, at kredsene efter ansøgning kan bestille varer for et beløb på indtil kr. pr. kreds. Porto for udsendelse af materialer skal også indeholdes i dette beløb. Ønskes der yderligere artikler/materiale udover det godkendte beløb, skal kredsen selv afholde udgiften hertil. 6

7 Bestillingsliste sendes ud først på året, og der bestilles kun det materiale, som kredsene har brug for. Økonomi I 2015 er der afsat kr. til Nyrernes dag. I 2014 gik kr. til indkøb af frøposer og klistermærker. Prisen på de 6 udvalgte artikler: Frøposer: 3 kr. pr. stk. Klistermærker til frøposer: 12 kr. pr. ark med 8 klistermærker Lys: 25 kr. pr. stk. Kuglepenne: 5 kr. pr. stk. Balloner: 1,5 kr. pr. stk. Bolsjer: 100 kr. pr. 500 g. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Kampagneudvalget indstiller, at: - Forslaget godkendes. - Forretningsudvalget beslutter, om merchandise skal være tilgængeligt udover Nyrernes dag, og i så fald hvor pengene til det skal findes. Beslutning. Godkendt. 84. Tegningsret Sagsfremstilling Forretningsudvalget vedtog i møde den 22./23. august 2014, at bemyndige direktøren til på vegne af Forretningsudvalget generelt at tegne foreningen. Der er efterfølgende opstået tvivl om, hvorvidt det er muligt for Forretningsudvalget at delegere kompetence. Sekretariatet har derfor forespurgt et eksternt advokatfirma, hvorvidt det på denne baggrund er muligt for Forretningsudvalget at delegere kompetence. Og det er det. Udtalelse fra Kroer og Pramming advokater er vedlagt i bilag 2. 7

8 Der kan således ske delegation af kompetence. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at der kan opstå tvivl herom. Direktørens kompetence reguleres af vedtægtens 13: Foreningens direktør er ansvarlig for Landsforeningens administrative drift. Direktørens kompetence fremgår af dennes stillingsbeskrivelse. Hensigten med delegationen var udelukkende at reducere arbejdsgange, der ikke angik den administrative drift (rundsending af kontrakter, aftaler og lignende til alle ni medlemmer af Forretningsudvalget). Med henblik på at forenkle og fjerne enhver tvivl foreslås det, at der ikke foretages delegation, men i stedet foretages en ændring i vedtægterne således at kompetencen fastlægges her. Sagen afgøres af Generalforsamlingen Indstilling Sekretariatet indstiller, - at beslutning den 22./23 om delegation til direktøren tilbagekaldes. - at foreningens vedtægt 10 stk. 8 ændres til følgende: Formanden og et Forretningsudvalgsmedlem/eller direktør tegner foreningen overfor andre myndigheder, organisationer og lignende. Beslutning. Beslutning den 22./23. Om delegation til direktøren tilbagekaldt. Forslag til vedtægtsændring anbefalet. 85. Forretningsorden for Forretningsudvalget Sagsfremstilling Jf. foreningens vedtægter 10 stk. 14 fastsætter Forretningsudvalget selv sin forretningsorden. Udvalgets forretningsorden er ikke ajourført i forhold til seneste organisatoriske ændringer mm. Sekretariatet har derfor udarbejdet følgende forslag: Forretningsorden Forretningsudvalgets sammensætning, ansvarsområde mm. fremgår af foreningens vedtægter Kapitel 7. Dagsorden 8

9 Udvalgets medlemmer kan bede sager optaget på dagsorden. De fremsendes til formanden senest 14 dage inden mødets afholdelse. Såfremt sager fremsendes senere end 10 hverdage før mødets afholdelse optages de på dagsordenen som fremsendt og uden indstilling. Formanden udsender dagsorden senest 5 hverdage før mødets afholdelse. Dagsorden opdeles i åbne sager og i lukkede sager. Sagerne formuleres efter følgende disposition: Overskrift Sagsfremstilling. Kort præsentation af sagen. Økonomi. Sagens betydning for budget og/eller regnskab. Sagen afgøres af. Det oplyses hvem der kan træffe afgørelse. Indstilling. Sekretariatet afgiver indstilling. Beslutning. Mødet Mødet ledes af formanden. Formanden kan uddelegere mødeledelsen. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden. Referat/offentliggørelse Referat af åbne sager godkendes af formanden og gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Hovedbestyrelsens medlemmer orienteres ved advis. Efter offentliggørelse kan udvalgets medlemmer få noteret dissens, hvis de anmoder om det inden for 14 dage. Referat af lukkede sager udsendes til udvalgets medlemmer. Mødeplan Udvalget mødes ca. hver 2. måned. Mødeplan vedtages løbende for et halvt til et helt år frem. Juli måned er mødefri. Formand eller mindst tre medlemmer af udvalget kan, under forudsætning af at dagsorden bliver udsendt 5 hverdage forinden, indkalde til ekstraordinært møde. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Sekretariatet indstiller, at: - Forretningsordenen godkendes. - Forretningsordenen gøres tilgængelig på hjemmesiden. Beslutning. Godkendt med følgende ændringer: 9

10 Formanden udsender dagsorden senest 8 dage før mødets afholdelse. Sekretariatet afgiver indstilling ændres til: Der afgives indstilling. Ordet dissens erstattes af ordet synspunkter. Udvalget mødes ca. hver 2. måned erstattes af: Udvalget mødes minimum 4 gange årligt. Der planlægges 6 møder. 86. Hovedbestyrelsens valg af medlemmer til stående udvalg Sagsfremstilling Det fremgår af foreningens vedtægter 8 stk. 8, Hovedbestyrelsen vælger medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Principielt gælder valg således for et år ad gangen. Der er dog praksis for, at udvalgsmedlemmer yder en flerårig (ofte mangeårig) indsats gennem udvalgsarbejde. Det er derfor blevet drøftet, om en præcisering af vedtægterne kunne understøtte kontinuiteten og dermed skabe tryghed både i og om foreningens arbejde. Såfremt udvalgsmedlemmer vælges for en to-årig periode vil de fleste af foreningens opgaver kunne varetages uden kontinuitetsbrud, f.eks. når nøglepersoner udskiftes med nye medlemmer. Indførelse af en to-årig valgperiode vil måske bevirke, at kun et lille antal medlemmer er på valg i ordningens 2. år. Det må dog forventes, at medlemmer vil udtræde af udvalgene løbende således at der vil ske en løbende udskiftning af medlemmerne. Sekretariatet vurderer, at det vil kræve lidt bogholderi at håndtere udskiftning af udvalgsmedlemmer som følge af indførelse af valgperiode. Sagen afgøres af Generalforsamlingen Indstilling Sekretariatet indstiller, at stk. 8 tilføjes følgende: Valget af medlem til et stående udvalg er personligt og gælder for 2 år. Det stående udvalg kan i tilfælde af varigt forfald vælge at erstatte et udtrådt medlem med et andet. Det nye medlem skal accepteres af udvalget med simpelt flertal. Valg af nyt medlem gælder indtil først kommende møde i Hovedbestyrelsen. Beslutning. Anbefales. 87. Standardvedtægter for kredse 10

11 Sagsfremstilling Nyreforeningen har 16 kredse. Disse er selvstændige og reguleres ved egne vedtægter. Kredsenes øverste myndighed er generalforsamlingerne. Kredsene er samtidig del af Landsforeningen og en del af deres virksomhed reguleres af Landsforeningens vedtægter, herunder blandt andet at kredsenes vedtægter godkendes af Landsforeningens Forretningsudvalg, valg til Hovedbestyrelse, at kredsenes regnskaber indsendes til sekretariatet og revideres af foreningens revisor, at kredsenes dispositioner vedr. fast ejendom og arv godkendes af Forretningsudvalget. Med henblik på at sikre opdaterede og sammenhængende vedtægter samt minimere foreningens samlede tidsforbrug på vedtægtsændringer, har Forretningsudvalget anmodet om udarbejdelse af en standardvedtægt. Det bemærkes, at enkelte kredse har lidt historisk orienterede vedtægter. Flere vedtægter er ikke i overensstemmelse med Landsforeningens formål, herunder at være en forening for mennesker med urologiske sygdomme. Der er tre pragmatiske muligheder: 1. Landsforeningens vedtægter kan udvides med paragraffer for regulering af kredsenes virksomhed. 2. Landsforeningen kan godkende en standardvedtægt, som gælder for alle kredse. a. Denne kan indeholde alle forhold vedr. kredsenes aktivitet. b. Denne kan indeholde specifikke forhold for kredsene og herudover referere til Landsforeningens vedtægter. 3. Status quo kan opretholdes således, at der udfærdiges en standardvedtægt, kredsene kan benytte, hvis de ønsker. Sekretariatet har udarbejdet følgende forslag til standardvedtægt: STANDARDVEDTÆGT FOR LOKALKREDS I NYREFORENINGEN Navn 1 Lokalkredsens navn 2 Lokalkredsens hjemsted er Kommune. Formål 11

12 3 Lokalkredsens formål er enslydende med landsforeningens - at varetage nyresyges, organdonorers og pårørendes interesser. Medlemskab 4 Lokalkredsen er en del af Landsforeningen Nyreforeningen. Stk. 2. Medlemskab af Lokalkredsen er samtidig medlemskab af Landsforeningen. Medlemmer af Landsforeningen optages i lokalkredsen, hvis de ønsker det. Stk. 3 Landsforeningens vedtægter gælder for Lokalkredsens aktiviteter. Generalforsamling 5 Lokalkredsens aktiviteter reguleres af generalforsamlingen. Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest den 15. februar. Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Medlemmer med fælles adresse kan modtage èn indkaldelse. Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. februar. Stk. 5 Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: - Valg af dirigent. Der vælges to stemmetællere, såfremt der gennemføres en afstemning. - Valg af referent. - Bestyrelsens beretning. - Revideret regnskab til godkendelse. - Bestyrelsens forslag til budget. - Indkomne forslag. - Valg i lige år: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, et medlem af Hovedbestyrelsen, 1. suppleant til Hovedbestyrelsen, ekstra medlem til Hovedbestyrelsen hvis kredsen har flere end 500 medlemmer, et medlem til regionaludvalget. - Valg i ulige år: En kasserer, et bestyrelsesmedlem, en suppleant for bestyrelsesmedlem, et medlem til Hovedbestyrelsen, 2. Suppleant til Hovedbestyrelsen, et medlem til regionaludvalget. - Eventuelt. 12

13 Stk. 6 Personlige medlemmer kan modtage valg. Alle valg gælder for 2 år. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret. Formanden skal være bosiddende i kredsen. Stk. 7 Afstemning foregår ved håndsoprækning. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal det imødekommes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 8 Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 9. Ud over de i denne omhandlede forhold afgør dirigenten alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling. Ekstraordinær generalforsamling 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det, såfremt der foreligger skriftlig begæring fra 1/3 af kredsens medlemmer, eller såfremt Landsforeningens Forretningsudvalg beslutter det. Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter begæring herom. Der gælder i øvrigt samme regler som for ordinær generalforsamling. Tegning 7 Kredsen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Stk. 2 Kredsen kan ikke forpligte Landsforeningen. Stk. 2 Kredsens dispositioner vedrørende fast ejendom og arv skal godkendes af Landsforeningens Forretningsudvalg. Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Regnskab 8 Regnskabet indsendes til Landsforeningen. Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 3 Landsforeningens revisor forestår revision af regnskabet. 13

14 Ændringer 9 Ændringer i denne vedtægt kan kun ske på ordinær generalforsamling. Stk. 2 Landsforeningens forretningsudvalg skal godkende vedtægten. Stk. 3. Såfremt kredsen ikke afholder generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne overgår kredsens aktiver til deponi i Landsforeningen. Aktiverne kan kun disponeres efter beslutning i Hovedbestyrelsen. Efter afholdt generalforsamling tilbageføres aktiverne til kredsen. Tilgængelighed Stk. 10 Senest godkendte vedtægter skal være at læse på Landsforeningens hjemmeside. * Det understregede er gentagelse fra Landsforeningens vedtægt. I forhold til ovenstående forslag er der følgende uoverensstemmelser mellem kredsenes nuværende vedtægter: 1. Stemmeret ved fuldmagt. 2. Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder. 3. Formand/bestyrelsesmedlemmers tilknytning til nefrologisk afdeling. 4. Medlemmers frie valg af kreds. 5. Bestyrelsesmedlem med tilknytning til Danske Handicaporganisationer. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Indstilling Sekretariatet indstiller, at: - Standardvedtægten godkendes og tilbydes kredsene som et forslag. - Alle kredse anmodes om at behandle og opdatere deres vedtægter på førstkommende generalforsamling. Beslutning. Anbefales med følgende ændringer: 2 Lokalkredsens hjemsted er formandens adresse. 4 stk. 2 tilføjes Og i den kreds de ønsker. 5 stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 5 stk. 5: Medlemmer til Hovedbestyrelse og Regionaludvalg vælges ikke på generalforsamlingen, men i forbindelse med bestyrelsens konstituering. 14

15 5 stk. 6: Formanden skal være tilknyttet nefrologisk eller urologisk afdeling som patient eller pårørende. 88. Deltagere på Folkemødet 2015 Sagsfremstilling Der er afsat kr. til foreningens deltagelse på Folkemødet. Det betyder, at det er muligt at sende 8 personer til Bornholm forudsat at der reserveres et sommerhus til 4 personer. Derudover stiller kreds Bornholm med to frivillige, som gerne vil hjælpe med at bemande standen. De annoncerer efter flere i deres kredsblad. Nefrologerne står for de daglige events i standen, og derfor skal deltagerne fra Nyreforeningen primært stå i standen og tale med interesserede folk, dele materiale ud på pladsen og hjælpe til med evt. andre praktiske ting. Foreningens nye ungdomsudvalg vil gerne inddrages i arrangementer som f.eks. Folkemødet, og derfor kunne det være en mulighed at invitere nogle af dem med og i højere grad involvere dem i foreningens aktiviteter. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Kampagneudvalget indstiller, at Ungdomsudvalget vælger to deltagere, Kampagneudvalget vælger to deltagere, Forretningsudvalget vælger to deltagere og sekretariatet vælger to deltagere til Folkemødet Udvalget understreger, at tilmelding til at deltage i Folkemødet er bindende. Beslutning. Kampagneudvalget har valgt Bent Nielsen og Malene Madsen. Forretningsudvalget har valgt Jan og Helen Rishave. 89. Forslag til nye tiltag Sagsfremstilling Sekretariatet har i nogle måneder haft en serviceøkonom-studerende i praktik. Han har bl.a. ringet ud til nye medlemmer og udmeldte medlemmer. Han har på den baggrund skrevet en rapport (se bilag 3), hvor han foreslår ændringer i Nyreforeningen baseret på sine observationer og interviews. Opringningerne blev generelt modtaget positivt. 15

16 Baseret på samtalerne med nye og tidligere medlemmer, konkluderes det i rapporten at medlemmerne ikke har nogen forventninger til Nyreforeningen, og at medlemmerne ikke ved, hvordan de skal bruge Nyreforeningen. De overordnede konklusioner er bl.a., at Nyreforeningen ikke er synlig nok, at Nyreforeningens brand/image ikke fremstår særlig stærkt og at visioner, mission og værdier ikke er tydelige. Derudover nævnes det, at der mangler ensretning mellem kredse og landsforening. Det foreslås, at der i højere grad formuleres en fælles strategi og klare målsætninger, som alle arbejder ud fra. Forslag til konkrete tiltag i rapporten: Digital tilmelding til kurser, rejser, møder mv. Små videoer Rejser til andre grupper, f.eks. unge Elektronisk velkomstpakke Målrettede velkomstpakker Nyhedsbrev til støttemedlemmer Velkomstopringning til alle nye medlemmer Opringninger til alle der ikke har betalt kontingent handle hurtigere end i dag Dvalemedlemskab et medlemskab til pårørende hvor den syge er død, men som fortsat gerne vil støtte foreningen, dog uden at modtage Nyrenyt, nyhedsmail og anden information fra foreningen Medlemmer skal betale kontingent via Betalingsservice, og Nyreforeningen skal hjælpe dem, så der mistes færre medlemmer pga. manglende betaling Gaver/påskyndelser til hårdtramte børn/familier Lodsedler i webshop Sponsorerede likes-kampagner på Facebook Være til stede ved kulturnat og lignende og lave happenings Målrette hjemmesiden til forskellige målgrupper Søgemaskineoptimere hjemmesiden, så siden dukker op i relevante søgninger på nettet Fortælle hvad medlemmernes penge bliver brugt til Gøre lotteriet digitalt Samarbejde med firmaer og opnå sponsorater mm. Nogle af forslagene eksisterer allerede eller er undervejs. Det er f.eks. muligt at købe lodsedler via webshoppen, og det vil der fremover blive gjort opmærksom på i højere grad. En ny hjemmeside er under udarbejdning, og den er i langt højere grad målrettet de forskellige grupper af medlemmer, der er fokus på søgemaskineoptimering i arbejdet med siden og det vil være muligt 16

17 at tilmelde sig kurser digitalt. Der er desuden 6 små videoer under udarbejdelse i projektet med Sanofi og Effector. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Sekretariatet indstiller, at der arbejdes med at realisere følgende: Elektronisk velkomstpakke (man kan vælge at få velkomstpakken som brev eller ) Målrettede velkomstpakker (der skrives forskellige velkomstbreve til forskellige medlemstyper) Velkomstopringning til alle nye medlemmer (hvor vi fortæller, hvordan de kan bruge Nyreforeningen) Opringninger til alle der ikke har betalt kontingent (der skal handles med det samme, så vi ikke mister medlemmer) Dvalemedlemskab (tilbydes pårørende til en afdød nyresyg, når de ringer for at melde sig ud) Overføre medlemmer til betaling via Betalingsservice (når medlemmer melder sig ind eller når vi ellers er i kontakt med dem, skal de tilbydes hjælp til at overføre betaling af kontingent til Betalingsservice) Beslutning. Godkendt. Der fremstilles sag vedr. dvalemedlemskab i næste møde. 90. Årets Solfanger, Æresmedlem, Årets Hospital og indstiftelse af pris til fagprofessionelle Sagsfremstilling Foreningen har pt. tre priser 1. Årets solfanger Årets solfanger er en pris/anerkendelse, der skal gives til en person, som i særlig grad har bidraget til glæde og livskvalitet blandt nyrepatienter. Prisen gives for indsatsens medmenneskelige indhold. Prismodtageren kan eksempelvis være en patient som altid fortæller vittigheder under dialysen, som får de andre patienter til at grine. Det kan være en læge eller en sygeplejerske, som skaber en god stemning blandt patienterne. Det kan være et medlem af Nyreforeningen, som har igangsat et vigtigt projekt, som skal styrke livskvaliteten blandt patienterne osv. Alle medlemmer af Nyreforeningen kan indstille en person til Årets solfanger. Med indstillingen skal der følge en skriftlig begrundelse. 17

18 Årets solfanger er hidtil tildelt: - Lis Frandsen, Koordinator for medlemsgruppe i København & Omegnskredsen - Helle Hansen, Sygeplejerske, dialyseafdelingen i Nykøbing F. - Svend Eisenhardt, dialysepatient i Grønland Årets solfanger uddeles årligt i forbindelse med Landsmøde. 2. Æresmedlem Hovedbestyrelsen kan jf. vedtægternes 6 stk. 5 udnævne en person til æresmedlem, hvis vedkommende har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. Det er ikke præciseret, hvori den ekstraordinære indsats består. På nuværende tidspunkt er følgende æresmedlemmer: Stig Hedegaard Kristensen, formand for Nyreforeningen Klaus Ølgaard, Professor, overlæge, dr.med. Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet Søren Madsen, pensioneret overlæge fra Nyremedicinsk afdeling C, Aarhus Universitetshospital Hans Erik Hansen, pensioneret overlæge fra Aarhus Universitetshospital Willy Jagd Jensen, formand for Nyreforeningen Bent Nielsen, overlæge, Hvidovre Hospital Jørn Hess Thaysen, professor dr.med., Rigshopitalet Ole Fjeldborg, overlæge, Aarhus Transplantationscenter 3. Årets hospital i Danmark Foreningen uddeler en pris til det hospital i Danmark, der året forinden har forbedret sine resultater for planlagt dialyse mest. Prisen uddeles årligt i forbindelse med Dialysekonferencen. Ny pris Det er bragt i forslag, at foreningen stifter en pris, Nyreprisen, som gives til fagprofessionelle (læger, diætister, sygeplejerske, terapeuter, psykologer eller lignende), som har gjort en ekstraordinær indsats for nyre- og eller urologiske patienter i Danmark. Modtagere af prisen er ikke nødvendigvis medlemmer af Nyreforeningen, men har gjort en ekstraordinær indsats for SAGEN. Nyreprisen uddeles kun i ekstraordinære situationer og ikke årligt. Med prisen følger en begrundelse. Indstilling Sekretariatet indstiller, 18

19 - at Årets solfanger fastholdes, men målrettes patienter. - at æresmedlemskab opnås gennem en mangeårig indsats o af medlemmer, o med medlemmer og o for medlemmer - at æresmedlemskab kun tildeles i ekstraordinære tilfælde - at Årets hospital fastholdes. - at der indstiftes en ny pris benævnt Nyreprisen. o at Nyreprisen tildeles fagprofessionelle, der har ydet en helt ekstraordinær indsats for nefrologiske og/eller urologiske patienter i Danmark. o at Nyreprisen kun tildeles i ekstraordinære tilfælde - at Forretningsudvalget træffer afgørelse således, at vedtægterne 6 stk. 5 affattes: Forretningsudvalget kan udnævne Årets solfanger, Æresmedlemskab og Nyreprisen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Beslutning. Godkendt. 91. Tema om frivillighed i Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget har tidligere vedtaget, at der på næste møde i Hovedbestyrelsen skal være tema om frivillighed. Næste møde i Hovedbestyrelsen er lørdag den 28. februar. Forretningsudvalget bedes drøfte programmet for dagen. 92. Orientering om kampagneplan for lotteriet 2015 Salget af lodsedler til Nyreforeningens årlige forårslotteri har været faldende gennem de senere år. Mens indtægterne er faldet, er en del udgifter steget. Den faldende omsætning kombineret med stigende udgifter ses tydeligt på bundlinjen. Kampagneudvalget har på møde i november vedtaget en ny kampagneplan for lotteriet. Kampagneplanen har til formål dels at vende det faldende salg, dels i overensstemmelse med budgettet for 2015 at gennemføre besparelser på lotteriet på kr. 19

20 Følgende besparelser er vedtaget: DM i lodseddelsalg besparelse ca kr. (opnås ved overgang fra brev til ved udsendelse af hvervemateriale). Materiale til sælgerne - besparelse ca kr. (kuglepenne, balloner og badges udgår af sortimentet). Omlægning af små gevinster - besparelse ca kr. (antal gevinster fastholdes, men ved ændringer af aftaler forventes besparelser). Lotteriweekend - skønnet besparelse op mod kr. (det officielle program for lotteriweekenden afvikles på én dag frem for to. Der vil fortsat være mulighed for socialt samvær, erfaringsudveksling og overnatning. Besparelsen forventes til dels at ske som følge af nedjustering af sats for kørselsgodtgørelse). Se hele lotteriplanen i bilag Orientering om tips- og lottomidler En forhandlingsgruppe har med deltagelse af Danske Handicaporganisationer (DH) søgt at sikre, at der i finansloven for 2015 afsættes et beløb til styrkelse af tipsmidlerne for Det er ikke lykkedes. Til gengæld synes der i det politiske system at være forståelse for, at midlerne på sigt skal sikres på et andet grundlag end det nuværende (midlerne kommer fra monopolspillene i Danske Spil og fra Klasselotteriet). Det arbejder DH videre med. I bilag 5 er en redegørelse fra generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) på forhandlingsgruppens vegne. I bilag 6 er et notat, der bruges i det politiske arbejde på området. I forhandlingsgruppen indgår ud over DUF og DH desuden DGI og DIF. DH holder sine medlemmer orienterede om de videre forhandlinger med regering, ministre og partier. Det er vigtigt at tilføje, at den nuværende model indebærer, at en nedgang i afkast fra Danske Spil dækkes med halvdelen af en statslig garanti. Så nedgangen slår altså kun halvt igennem. 94. Orientering om Danske Handicaporganisationers budget 2015 Nyreforeningen har modtaget udkast til budget 2015 for Danske Handicaporganisationer (DH). Udkastet er behandlet af DH s forretningsudvalg den 23. oktober. Se bilag 7, 8 og 9. 20

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 13. oktober 2014 Tid: Kl. 16.00-19.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 59. Godkendelse af dagsorden 60. Godkendelse af referat fra seneste møder 61.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere