Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af , 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for Sundhed og Omsorg Borgere med folkeregisteradresse i Egedal Kommune med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. At hjælpemidlet: 1. væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller 3. Er nødvendigt for, at den på gældende kan udøve et Erhverv Mål med ydelsen Afgørelse om tildeling af ydelse. Afgørelse om tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning træffes af fælles visitationen team hjælpemidlers sagsbehandlende terapeuter. Sagsbehandlingen Ansøgning kan være både mundtlig og skriftlig Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til borgerens funktion og helbred samt evt. sagsakter, Egedal kommune allerede er i besiddelse af Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter skriftligt tilsagn fra borgeren Eventuelle alternative løsninger på afhjælpning af funktionsnedsættelsen drøftes, såsom personhjælp, genoptræning eller en anden måde at udføre tingene på end tidligere Vurdering af behovet for hjælpemidler sker som oftest ved besøg i borgerens hjem Ved større boligindretning indhentes ekstern bistand, eksempelvis hjælp fra en arkitekt Vurderingen af boligindretning foretages altid ved hjemmebesøg. 1

2 Mål med ydelsen, fortsat Ved tildeling af et hjælpemiddel, forbrugsgode modtager borgeren en mundtlig eller skriftlig afgørelse Hjælpemidler udlånes, hvorimod forbrugsgoder ikke udlånes, men bliver borgerens ejendom Ved tildeling/bevilling af en større boligændring modtager borgeren altid en skriftlig afgørelse Ydelsens omfang. Rådgivning, vejledning og bevilling af: Hjælpemidler til udlån, f. eks. kørestol, toiletforhøjer, rollator. Forbrugsgoder, der er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt m.h.p. befolkningen i almindelighed. Velfærdsministeren fastlægger regler om egenbetaling i en bekendtgørelse. Boligindretning / boligskift. Ydelsen omfatter ikke: Udlån af hjælpemidler der kun skal anvendes i kortere tid som led i behandling eller træning. Vurdering af behovet for hjælpemidler og ændring af arbejdsplads, uddannelsessted eller institution. Der tildeles det hjælpemiddel, som ud fra en faglig vurdering, skønnes mest hensigtsmæssigt, og som er billigst og bedst egnet. Terapeuterne eller depotmedarbejderne indstiller og instruerer i brugen af hjælpemidlet. Efter behov vejledes borgeren i brugen af hjælpemidlet. Egedal kommune yder hjælp til nødvendige reparationer, men ikke almindelig vedligeholdelse af hjælpemidler bevilget efter 112 og 113. Ved ansøgning om boligindretning 116 vil der blive taget stilling til, om der er andre løsninger i stedet for ændring af boligen, f.eks. udlån af hjælpemiddel, genoptræning eller boligskift. Afslag på ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning vil være skriftlige med begrundelse og angivelse af klagemuligheder Kriterier for visitation Hjælpemidlet, forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe eller kompensere for de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Ydelser efter 112 hjælpemidler, 113 forbrugsgoder må jf. 115 ikke kunne ydes efter anden lovgivning. Der ydes hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 116, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som 2

3 Kriterier for visitation, fortsat opholdssted for den pågældende. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp til anskaffelse af anden bolig, medmindre det drejer sig om borgere, der er tildelt hjælp i form af hjælpeordning efter Lov om Social Service 96. Eventuelle krav til brugeren. Borgeren skal give samtykke til indhentning af lægeoplysninger. Det er borgerens ansvar at vedligeholde det udlånte hjælpemiddel. Borgeren skal være i stand til at håndtere hjælpemidlet/forbrugsgodet, så det ikke er til fare for borgeren selv og andre. Ved bevilling af el-drevne kørestole og elscootere, skal borgeren være indstillet på, at der i forbindelse med bevillingen kan blive stillet krav om, at hjælpemidlet skal benyttes i forbindelse med indkøb, transport til dagcenter m.v. i nærområdet. Borgeren må ikke benytte selvkørende hjælpemidler i trafikken i påvirket tilstand. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Se under bemærkninger Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, hjælpemiddelteam Egedal Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Alt afhængig af sagens kompleksitet og andre instansers involvering, vil sagsbehandlingstiden variere fra 3 måneder og op til 1 år. Ydelsens indhold Frit valg på hjælpemidler. Jf. lov om Social Service 112, stk. 3 er der mulighed for frit valg af hjælpemidler. Borgeren har også mulighed for frit valg af leverandør til det bevilgede hjælpemiddel, herunder at købe et dyrere hjælpemiddel en det, Egedal kommune har bevilget. Vælger borger frit valg ordningen vil de modtage en skriftlig bevilling på de hjælpemidler, som de bevilges. Bevillingen giver ud over oplysning om bevilgede hjælpemidler også oplysning om det beløb, som borger kan få til indkøb af hjælpemidlet. Borger skal selv afsøge markedet for at finde det hjælpemiddel, som de ønsker at anskaffe. Hjælpemidler skal være CE-mærket. Når borger har fundet det hjælpemiddel, som de ønsker at 3

4 anskaffe, skal de give Hjælpemidler besked. Hjælpemidler vil så vurdere, om betingelserne for at yde støtte er opfyldt, Regler ved frit valg ordningen. Har Egedal kommune indgået en leverandøraftale på det pågældende hjælpemiddel, kan borger højst få refunderet et beløb svarende til den pris, som Egedal kommune har indgået aftale på. Prisen vil fremgå af bevillingen Har Egedal kommune ikke indgået en leverandør aftale på det pågældende hjælpemiddel kan borger højst få refunderet et beløb svarende til prisen på det bedst og billigst egnede hjælpemiddel. Prisen vil fremgå af bevillingen. Hvis Egedal kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed fra hjælpemiddeldepotet, som er fuldstændig identisk til det hjælpemiddel, som borger ønsker at anskaffe, bortfalder frit valg ordningen, og hjælpemidlet udlånes fra depotet. Egedal kommune stiller ikke midlertidige hjælpemidler til rådighed i perioden indtil hjælpemidler efter frit valg ordningen er valgt/indkøbt/leveret Indkøb efter frit valgs ordningen. Ved indkøb hos leverandøren skal borger bede om at få regningen delt i 2, således at leverandøren fremsender faktura til Egedal kommune på det bevilgede beløb, som Egedal kommune har bevilget og en fakturaen til borger på deres egenbetaling. Det skal fremgå på fakturaen til Egedal kommune, at borgers egenbetaling er fratrukket. Moms skal være anført. Bevillingen er gældende i 3 måneder fra bevillingsdato. Mærkning af hjælpemiddel. Hjælpemidlet tilhører som udgangspunkt Egedal kommune og skal returneres til Egedal kommune, hvis borger ikke længere opfylder betingelserne for ydelsen. Borger vil få fremsendt mærkat, som du skal påsætte hjælpemidlet efter given anvisning. Drift, vedligeholdelse og reparation. Borger skal som udgangspunkt selv afholde alle udgifter til drift, vedligeholdelse og opbevaring af hjælpemidlet/hjælpemidlerne. Borgeren er forpligtede til at opbevarer og behandle hjælpemidlerne på forsvarlig vis. Hvis hjælpemidlet går i stykker skal borger henvende sig til de team hjælpemidler vedrørende aftale om reparation. Ekstraudstyr til hjælpemidlet indkøbt under egenbetalingen repareres ikke på Egedal kommunes regning. Er der ekstraordinære dyre eller hyppige reparationer i forbindelse med hjælpemiddel indkøbt under frit valg ordningen skal borger selv afholde udgifterne til dette. Returnering af hjælpemidler. Når borger ikke længere har behov for hjælpemidlet/hjælpemidlerne skal de returneres til Egedal kommunes hjælpemiddeldepot. Dette gælder også, hvis borger vælger at benytte sig af adgangen til frit valg ordningen og køber et dyrere hjælpemiddel end det, som Egedal kommune har bevilget. 4

5 Henvendelse om returnering skal ske til team hjælpemidler. Refusion af egenbetaling ved hjælpemidler bevilget efter frit valg ordningen. Vælger borger et hjælpemiddel, der er dyrere end Egedal kommunes bevilling, har borgeren mulighed for at få en delvis refundering af egenbetaling, når de tilbageleverer hjælpemidlet til hjælpemiddeldepotet. Når hjælpemidlet modtages på hjælpemiddeldepotet vil det blive vurderet af en terapeut eller depotmedarbejder. Det er en betingelse for at borger kan få udbetalt refusion, af merkøbe og at hjælpemidlet kan have en generel øget anvendelighed også for andre. Egenbetaling op til kr inklusiv moms refunderes ikke. Refundering af egenbetalingen bortfalder efter 4 år regnet fra købstidspunktet. Hvis borger herefter opfylder betingelserne for refusion beregnes beløbet ved først at fratrække kr fra egenbetalingen og derefter nedskrive beløbet med 1/48 af beløbet fra hver måned der er gået, siden kvittering forelå. Refusion af borgers egenbetaling vil blive indsat på borgers NEMkonto. Udskiftning: Ved behov for udskiftning af hjælpemidlet/hjælpemidlerne skal borger indgive fornyet ansøgning til de sagsbehandlende ergoterapeuter. Er der behov for ekstraordinære hyppigere udskiftninger af det hjælpemiddel indkøbt under frit valg ordningen skal borger selv afholde udgifterne til dette. Bevilling af boligindretning. Særlige forhold vedrørende boligindretning 116. Ansøgning om boligindretning. Ansøgning om boligindretning kan ske ved henvendelse til de sagsbehandlende ergoterapeuter. Ved ansøgning om en boligændring foretages en individuel vurdering af borgers behov for boligindretning. Når vurderingen af borgers behov for boligindretning er foretaget, får de besked om de boligindretning, som er bevilget. Borger får opgivet navn på den håndværker, som Hjælpemidler har valgt som leverandør og har indhentet tilbud hos. Borger får også oplyst, hvordan boligændringen vil blive udført samt hvilke materialer, der er valgt. Frit valg på boligindretning. Jf. Lov om Social Service 116, stk. 1 er der mulighed for frit 5

6 valg af bevilgede boligindretninger. Ifølge frit valg ordningen har, borger mulighed for selv at vælge en anden håndværker end den Hjælpemidler har valgt til den bevilgede boligændring. Borger har også mulighed for at vælge andre materialer eller en anden løsning end den, som Egedal kommune har anvist ved selv at afholde merudgiften til dette. I tilknytning til udførelsen af den bevilgede boligændring kan borger få udført andre boligindretning for egen regning. Vælger borger frit valg ordningen vil de modtage en skriftlig bevilling på den boligændring, som de er bevilget. Bevillingen vil indeholde en beskrivelse af valg af materialer samt en beskrivelse af udførelsen af boligændringen. Prisen på boligændringen vil fremgå af bevillingen. Borger kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, som Egedal kommune har indhentet tilbud på. Det er en betingelse for at borger kan modtage støtte til en bevilling af en boligændring efter frit valg ordningen, at borger vælger en faglært og momsregistreret håndværker. Bevillingen er som udgangspunkt gældende i 3 måneder fra bevillingsdato. Inden påbegyndelse af boligændring efter frit valg ordningen skal borger fremsende det valgte tilbud til team hjælpemidler. Den sagsbehandlende terapeut vil herefter vurdere, om tilbuddet opfylder dit behov for den bevilgede boligændring. Betaling af håndværker ved frit valg ordningen. Vælger borger en boligændring efter frit valg ordningen, som er dyrere end den, Hjælpemidler har indhentet tilbud på, gælder der særlige regler for betaling. Borger skal således bede håndværkeren dele fakturaen i 2, således at håndværkeren fremsender faktura til borger på dens egenbetaling og faktura til team hjælpemidler på det bevilgede beløb. Det skal fremgå på fakturaen til Team hjælpemidler, at borgers egenbetaling er fratrukket af beløbet. Moms skal være anført. Vedligeholdelse og reparation ved frit valg ordningen. Når borgers bevilgede boligindretning er udført har de ejendomsretten af boligændringen. Som udgangspunkt skal borger selv afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af en bevilget boligindretning. 6

7 I særlige tilfælde kan der efter en konkret vurdering ydes hjælp til reparation og vedligeholdelse af en boligændring. Dette forudsætter, at det ved en konkret vurdering anses, at vedligeholdelse/reparation af boligændringen er en nødvendig merudgift som følge af borgers funktionsnedsættelse. Hjælpen ydes efter Servicelovens 41 om merudgifter til børn og efter Serviceloven 100 om merudgifter til voksne. Reetablering ved fritvalg ordningen. Bor borger i en ejerbolig foretager Egedal kommune ikke reetablering af borgers boligændring. Bor borger i en lejebolig har du ifølge lejelovens 29, stk. 9 ret til at foretage boligindretning efter bestemmelserne i Servicelovens 116 om boligindretning, såfremt Egedal kommune garanterer, at boligændringen bliver reetableret, hvis borger flytter fra sin lejlighed. Vælger borger efter frit valg ordningen en anden eller dyrere løsning end den Egedal kommune har bevilget, kan udlejeren af borgers lejlighed nægte borger at få foretaget boligændringen, da Egedal kommune kun kan garantere reetablering i forhold til den bevilgede boligændring Reparation og vedligeholdelse af bevilget boligindretning. Det påhviler som udgangspunkt borgeren selv at afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af en bevilget boligændring. I ganske særlige tilfælde kan der gives hjælp til lovpligtige serviceeftersyn, fx af elevatorer og reparation af en bevilget boligændring, hvis udgiften til serviceeftersyn og reparation i det konkrete tilfælde må anses som en nødvendig merudgift som følge af handicappet. Hjælpen gives da efter servicelovens 41 (børn) eller 100 (voksne). Hvis der derimod er tale om en boligændring, som alene anvendes til brug for personalet fx en loftslift, vil det lovpligtige serviceeftersyn være en del af personalets arbejdsmiljø, som den myndighed, der har ansvaret for personalets arbejdsmiljø, må afholde udgiften til. I de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at reparere, fx en trappelift, må Egedal kommune behandle sagen som en ny sag om boligændring og - hvis betingelserne for bevilling i øvrigt er opfyldt - udarbejde en ny bevilling efter servicelovens 116, stk. 1. Der kan ikke stilles krav om, at ansøgeren skal holde boligindretningen særskilt forsikret. Beskadiges en boligindretning eller går boligindretningen til grunde, kan Egedal kommune, hvis ansøgeren eller skadevolderen har 7

8 familieforsikring, undersøge, om skaden kan dækkes af forsikringen. Hvis ikke dette er tilfældet, skal Egedal kommune vurdere ud fra en konkret, individuel vurdering, om ansøgeren stadig kan få hjælp efter servicelovens 116, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, er det Egedal kommune, der dækker udgiften. Ejendomsret og krav om tilbagelevering. I det omfang Egedal kommune yder hjælp til boligindretning i form af mur- og nagelfaste genstande, fx en trappelift, der fastmonteres, vil ansøgeren få ejendomsretten til boligindretningen. Egedal kommune vil derfor ikke - medmindre der er indgået særlig aftale herom - have krav på at få den murog nagelfaste genstand returneret efter endt brug. I betragtning af at modtageren typisk ikke vil have glæde af fx en trappelift efter endt brug, og at Egedal kommune ofte vil kunne genbruge en sådan, vil alle parter dog oftest være interesserede i at indgå aftale om tilbagelevering. Retablering. Når der gives hjælp til boligindretning i en ejerbolig, kan der som udgangspunkt ikke gives tilsagn om dækning af udgifter til nødvendig retablering af boligen. I det omfang det aftales, at en bevilget trappelift, elevator og lignende skal leveres tilbage til Egedal kommune efter endt brug, vil der dog kunne indgås aftale om retablering i forbindelse med bevillingen af boligændringen. Aftalen skal fremgå af bevillingen og bør indeholde en beskrivelse af, hvordan retableringen skal ske. Hvis der er tale om en boligindretning i en lejebolig, skal der som udgangspunkt indgås aftale om retablering. Aftalen skal indgås i forbindelse med bevillingen af boligændringen. Aftalen skal fremgå af bevillingen og bør indeholde en beskrivelse af, hvordan retableringen skal udføres. Opmærksomheden skal her henledes på, at lejeren alene ifølge lov om leje har ret til at foretage boligindretninger mv. efter servicelovens 116, hvis Egedal kommune garanterer for betaling af retableringsudgifter ved lejerens fraflytning. Lejeren skal underrette udlejeren, før indretningen finder sted. Egedal kommune bør dog - som følge af deres rådgivningsforpligtelse - i tilfælde, hvor der foretages indretning i en lejebolig, være opmærksom på, om lejer har underrettet udlejer mv., før der udarbejdes en endelig bevilling efter servicelovens 116, stk. 1. Det kan i nogle tilfælde tillige være relevant at indgå aftale om retablering i forbindelse med bevilling af en boligændring i en andelsbolig. En andelshavers ret til at lave ændringer i sin bolig vil ofte være reguleret i andelsboligens vedtægter, som kan indeholde 8

9 begrænsninger i forhold til andelshaverens ret til at foretage ændringer. Egedal kommune bør i medfør af kommunens rådgivningsforpligtelse i tilfælde, hvor der opstår spørgsmål om boligændring af en andelsbolig, gøre andelshaveren opmærksom på, at der i foreningens vedtægter kan være særlige bestemmelser om andelshaverens muligheder for at foretage boligindretning. I det omfang det på grund af foreningens vedtægter anses for påkrævet, at der indgås aftale om retablering, vil denne aftale - i lighed med det anførte om lejeboliger - være en aftale mellem andelshaver og kommune. Aftalen skal indgås samtidig med bevillingen og skal fremgå af bevillingen. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af, hvordan retableringen skal ske. Egenbetaling Befordringsgodtgørelse ifm. erhvervelse af et hjælpemiddel. Borger skal selv sørge for transport i forbindelse med frit valg ordningen. Hjælpemidler yder delvis kompensation for borgers befordringsudgifter. Godtgørelsen dækker udgifter, der overstiger kr. 60, dog kr. 25 for personer, der modtager sociale pensioner Befordringsgodtgørelse gælder for den billigst forsvarlige befordring svarende til afstanden fra borgers hjem til Egedal kommunes hjælpemiddeldepot på Lyshøjvej 3a, 3650 Ølstykke. Udlån af hjælpemidler er gratis for borgeren. Borgeren afholder selv udgifter til almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlerne. Der ydes normalt ikke hjælp til dækning af udgifter, der følger af brugen af hjælpemidlet. Reparation dækker ikke udgifter, der er opstået som følge af misligholdelse af hjælpemidlet. Ved forbrugsgoder kan borgeren blive pålagt at betale en andel selv i forbindelse med anskaffelse og reparation. Der kan kun ydes hjælp når udgifter på et standard produkt er over 500 kr. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp til boligindretning skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen. Leverandør af ydelsen Hjælpemidlerne leveres fra Egedal Kommunes Hjælpemiddeldepot, der kan ikke stilles krav om at få et nyt hjælpemiddel, hvis et funktionsdygtigt og velegnet forefindes på lager. Udbringning og afhentning af hjælpemidler udføres på hverdage. Såfremt borgeren ønsker det, ringer depotet til borgeren og meddeler tidspunkt for levering formiddag/eftermiddag. Reparationer og lovpligtige serviceeftersyn varetages af 9

10 Leverandør af ydelsen, fortsat Leverancesikkerhed Myndighedens kvalitetskrav Opfølgning på indsatsen depotpersonalet fra Egedal Kommunes Hjælpemiddeldepot om muligt, ellers af firmaer. Større boligændringssager og opsætning af store ramper udføres af eksterne håndværkere. Egedal kommune har indgået indkøbsaftale på genbrugshjælpemiddelområdet, og der kan kun i særlige tilfælde afviges herfra. Egedal kommune ansætter velkvalificerede medarbejdere, der løbende efter- og videreuddannes og holder sig ajour med lovændringer og afgørelser på sagsområdet. De sagsbehandlende terapeuter og depotmedarbejderne indgår i samarbejde med Egedal Kommunes Indkøbskontor indkøbsaftaler for standardhjælpemidler af god kvalitet. Der indhentes ekstern faglig bistand i forbindelse med bevilling af specialtilrettede hjælpemidler og større boligændringssager. Sagsbehandlingsfrister regnes fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger til sagens behandling er til stede i Egedal kommune: 15 arbejdsdage på udlånshjælpemidler (standard) 5 arbejdsdage på APV-forflytningshjælpemidler hjælpemidler der skal sikre mod skader på de personer der yder hjælp til borgeren. 30 arbejdsdage på udlånshjælpemidler (individuelt tilpassede) 30 arbejdsdage på boligindretning (standard) I særlige tilfælde kan behovet for et hjælpemiddel være akut og sagen behandles straks. Sagsbehandling og journal føres i elektronisk journal. Sagsgangen noteres med dato og handling i journalen. Hvor det er nødvendigt sikres det, at der til enhver tid foreligger et skriftligt informeret samtykke fra borgerens side. Terapeuternes bestilling af hjælpemidler, nyindkøb og borgernes returnering af hjælpemidler sker elektronisk i og CSChjælpemiddelprogram. Hvor det er muligt anvendes HMI-numre (Hjælpe Middel Instituttet) som identifikation af hjælpemidlerne. Udenbys borgere, borgere hvortil der er ydet betalingstilsagn, registreres med henblik på opkrævning af betaling fra betalingskommunen. Der føres statistik over: Antal sager og sagsbehandlingstiden. Det enkelte hjælpemiddel alder, reparationer, antal udlån. Hjælpemidler indkøbt til depotet. Depotkørsler. Hvis borgeren eller de, der yder borgeren hjælp, ønsker det, kan de kontakte ergoterapeuterne med henblik på at få vejledning i brugen af hjælpemidlet 10

11 Afgørelse, klage- og ankevejledning Særlige bemærkninger Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, revurderes afgørelsen og borgeren høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger, før sagen videresendes til Det Sociale Nævn. Klagefristen er 4 uger. Klagen sendes Egedal kommune, Fælles visitation, Team hjælpemidler Med udgangspunkt i ankestyrelsens principafgørelser: Borger skal kun dække udgiften til en årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset hvor mange kørestole borgeren har afg. Smc Borger har som udgangspunkt kun ret til en kørestol( manuelkørestol, el- kørestol eller scooter) som dækker det daglige kørselsbehov, Egedal kommune kan stille en reservehjælpemiddel til rådighed hvis hjælpemidlet skal repareres. Jf. afg af 1. oktober Borger har som udgangspunkt kun ret til ramper til 1. udgang og ikke til have/ terrassen. Jf. afgørelse af samt Praksisundersøgelse 2010 af Det sociale nævn i Nordjylland - hjælp til boligindretning. Borger har som udgangspunkt kun ret til en rollator, som skal benyttes både ud og inde. Der kan kun bevilges en ekstra rollator, hvis borger ikke selv er i stand til at få den ind og ud af boligen pga. trapper, eller hvis boligen er indrettet, så borger må færdes på flere etager. Politisk godkendt Egedal Kommune den

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg ved boligindretning

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg ved boligindretning ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet Værd at vide om frit valg ved boligindretning Værd at vide om frit valg ved boligindretning bevilget efter Servicelovens 116 Når du får bevilget en boligindretning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler bevilget efter Servicelovens 112 Når du får bevilget et hjælpemiddel, har du to

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere