Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af , 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for Sundhed og Omsorg Borgere med folkeregisteradresse i Egedal Kommune med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. At hjælpemidlet: 1. væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller 3. Er nødvendigt for, at den på gældende kan udøve et Erhverv Mål med ydelsen Afgørelse om tildeling af ydelse. Afgørelse om tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning træffes af fælles visitationen team hjælpemidlers sagsbehandlende terapeuter. Sagsbehandlingen Ansøgning kan være både mundtlig og skriftlig Ansøgningens indhold vurderes både i forhold til lovgivningen og til borgerens funktion og helbred samt evt. sagsakter, Egedal kommune allerede er i besiddelse af Er der brug for en nærmere uddybning/yderligere oplysninger, indhentes disse efter skriftligt tilsagn fra borgeren Eventuelle alternative løsninger på afhjælpning af funktionsnedsættelsen drøftes, såsom personhjælp, genoptræning eller en anden måde at udføre tingene på end tidligere Vurdering af behovet for hjælpemidler sker som oftest ved besøg i borgerens hjem Ved større boligindretning indhentes ekstern bistand, eksempelvis hjælp fra en arkitekt Vurderingen af boligindretning foretages altid ved hjemmebesøg. 1

2 Mål med ydelsen, fortsat Ved tildeling af et hjælpemiddel, forbrugsgode modtager borgeren en mundtlig eller skriftlig afgørelse Hjælpemidler udlånes, hvorimod forbrugsgoder ikke udlånes, men bliver borgerens ejendom Ved tildeling/bevilling af en større boligændring modtager borgeren altid en skriftlig afgørelse Ydelsens omfang. Rådgivning, vejledning og bevilling af: Hjælpemidler til udlån, f. eks. kørestol, toiletforhøjer, rollator. Forbrugsgoder, der er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt m.h.p. befolkningen i almindelighed. Velfærdsministeren fastlægger regler om egenbetaling i en bekendtgørelse. Boligindretning / boligskift. Ydelsen omfatter ikke: Udlån af hjælpemidler der kun skal anvendes i kortere tid som led i behandling eller træning. Vurdering af behovet for hjælpemidler og ændring af arbejdsplads, uddannelsessted eller institution. Der tildeles det hjælpemiddel, som ud fra en faglig vurdering, skønnes mest hensigtsmæssigt, og som er billigst og bedst egnet. Terapeuterne eller depotmedarbejderne indstiller og instruerer i brugen af hjælpemidlet. Efter behov vejledes borgeren i brugen af hjælpemidlet. Egedal kommune yder hjælp til nødvendige reparationer, men ikke almindelig vedligeholdelse af hjælpemidler bevilget efter 112 og 113. Ved ansøgning om boligindretning 116 vil der blive taget stilling til, om der er andre løsninger i stedet for ændring af boligen, f.eks. udlån af hjælpemiddel, genoptræning eller boligskift. Afslag på ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning vil være skriftlige med begrundelse og angivelse af klagemuligheder Kriterier for visitation Hjælpemidlet, forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe eller kompensere for de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Ydelser efter 112 hjælpemidler, 113 forbrugsgoder må jf. 115 ikke kunne ydes efter anden lovgivning. Der ydes hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 116, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som 2

3 Kriterier for visitation, fortsat opholdssted for den pågældende. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp til anskaffelse af anden bolig, medmindre det drejer sig om borgere, der er tildelt hjælp i form af hjælpeordning efter Lov om Social Service 96. Eventuelle krav til brugeren. Borgeren skal give samtykke til indhentning af lægeoplysninger. Det er borgerens ansvar at vedligeholde det udlånte hjælpemiddel. Borgeren skal være i stand til at håndtere hjælpemidlet/forbrugsgodet, så det ikke er til fare for borgeren selv og andre. Ved bevilling af el-drevne kørestole og elscootere, skal borgeren være indstillet på, at der i forbindelse med bevillingen kan blive stillet krav om, at hjælpemidlet skal benyttes i forbindelse med indkøb, transport til dagcenter m.v. i nærområdet. Borgeren må ikke benytte selvkørende hjælpemidler i trafikken i påvirket tilstand. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Se under bemærkninger Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, hjælpemiddelteam Egedal Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Alt afhængig af sagens kompleksitet og andre instansers involvering, vil sagsbehandlingstiden variere fra 3 måneder og op til 1 år. Ydelsens indhold Frit valg på hjælpemidler. Jf. lov om Social Service 112, stk. 3 er der mulighed for frit valg af hjælpemidler. Borgeren har også mulighed for frit valg af leverandør til det bevilgede hjælpemiddel, herunder at købe et dyrere hjælpemiddel en det, Egedal kommune har bevilget. Vælger borger frit valg ordningen vil de modtage en skriftlig bevilling på de hjælpemidler, som de bevilges. Bevillingen giver ud over oplysning om bevilgede hjælpemidler også oplysning om det beløb, som borger kan få til indkøb af hjælpemidlet. Borger skal selv afsøge markedet for at finde det hjælpemiddel, som de ønsker at anskaffe. Hjælpemidler skal være CE-mærket. Når borger har fundet det hjælpemiddel, som de ønsker at 3

4 anskaffe, skal de give Hjælpemidler besked. Hjælpemidler vil så vurdere, om betingelserne for at yde støtte er opfyldt, Regler ved frit valg ordningen. Har Egedal kommune indgået en leverandøraftale på det pågældende hjælpemiddel, kan borger højst få refunderet et beløb svarende til den pris, som Egedal kommune har indgået aftale på. Prisen vil fremgå af bevillingen Har Egedal kommune ikke indgået en leverandør aftale på det pågældende hjælpemiddel kan borger højst få refunderet et beløb svarende til prisen på det bedst og billigst egnede hjælpemiddel. Prisen vil fremgå af bevillingen. Hvis Egedal kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed fra hjælpemiddeldepotet, som er fuldstændig identisk til det hjælpemiddel, som borger ønsker at anskaffe, bortfalder frit valg ordningen, og hjælpemidlet udlånes fra depotet. Egedal kommune stiller ikke midlertidige hjælpemidler til rådighed i perioden indtil hjælpemidler efter frit valg ordningen er valgt/indkøbt/leveret Indkøb efter frit valgs ordningen. Ved indkøb hos leverandøren skal borger bede om at få regningen delt i 2, således at leverandøren fremsender faktura til Egedal kommune på det bevilgede beløb, som Egedal kommune har bevilget og en fakturaen til borger på deres egenbetaling. Det skal fremgå på fakturaen til Egedal kommune, at borgers egenbetaling er fratrukket. Moms skal være anført. Bevillingen er gældende i 3 måneder fra bevillingsdato. Mærkning af hjælpemiddel. Hjælpemidlet tilhører som udgangspunkt Egedal kommune og skal returneres til Egedal kommune, hvis borger ikke længere opfylder betingelserne for ydelsen. Borger vil få fremsendt mærkat, som du skal påsætte hjælpemidlet efter given anvisning. Drift, vedligeholdelse og reparation. Borger skal som udgangspunkt selv afholde alle udgifter til drift, vedligeholdelse og opbevaring af hjælpemidlet/hjælpemidlerne. Borgeren er forpligtede til at opbevarer og behandle hjælpemidlerne på forsvarlig vis. Hvis hjælpemidlet går i stykker skal borger henvende sig til de team hjælpemidler vedrørende aftale om reparation. Ekstraudstyr til hjælpemidlet indkøbt under egenbetalingen repareres ikke på Egedal kommunes regning. Er der ekstraordinære dyre eller hyppige reparationer i forbindelse med hjælpemiddel indkøbt under frit valg ordningen skal borger selv afholde udgifterne til dette. Returnering af hjælpemidler. Når borger ikke længere har behov for hjælpemidlet/hjælpemidlerne skal de returneres til Egedal kommunes hjælpemiddeldepot. Dette gælder også, hvis borger vælger at benytte sig af adgangen til frit valg ordningen og køber et dyrere hjælpemiddel end det, som Egedal kommune har bevilget. 4

5 Henvendelse om returnering skal ske til team hjælpemidler. Refusion af egenbetaling ved hjælpemidler bevilget efter frit valg ordningen. Vælger borger et hjælpemiddel, der er dyrere end Egedal kommunes bevilling, har borgeren mulighed for at få en delvis refundering af egenbetaling, når de tilbageleverer hjælpemidlet til hjælpemiddeldepotet. Når hjælpemidlet modtages på hjælpemiddeldepotet vil det blive vurderet af en terapeut eller depotmedarbejder. Det er en betingelse for at borger kan få udbetalt refusion, af merkøbe og at hjælpemidlet kan have en generel øget anvendelighed også for andre. Egenbetaling op til kr inklusiv moms refunderes ikke. Refundering af egenbetalingen bortfalder efter 4 år regnet fra købstidspunktet. Hvis borger herefter opfylder betingelserne for refusion beregnes beløbet ved først at fratrække kr fra egenbetalingen og derefter nedskrive beløbet med 1/48 af beløbet fra hver måned der er gået, siden kvittering forelå. Refusion af borgers egenbetaling vil blive indsat på borgers NEMkonto. Udskiftning: Ved behov for udskiftning af hjælpemidlet/hjælpemidlerne skal borger indgive fornyet ansøgning til de sagsbehandlende ergoterapeuter. Er der behov for ekstraordinære hyppigere udskiftninger af det hjælpemiddel indkøbt under frit valg ordningen skal borger selv afholde udgifterne til dette. Bevilling af boligindretning. Særlige forhold vedrørende boligindretning 116. Ansøgning om boligindretning. Ansøgning om boligindretning kan ske ved henvendelse til de sagsbehandlende ergoterapeuter. Ved ansøgning om en boligændring foretages en individuel vurdering af borgers behov for boligindretning. Når vurderingen af borgers behov for boligindretning er foretaget, får de besked om de boligindretning, som er bevilget. Borger får opgivet navn på den håndværker, som Hjælpemidler har valgt som leverandør og har indhentet tilbud hos. Borger får også oplyst, hvordan boligændringen vil blive udført samt hvilke materialer, der er valgt. Frit valg på boligindretning. Jf. Lov om Social Service 116, stk. 1 er der mulighed for frit 5

6 valg af bevilgede boligindretninger. Ifølge frit valg ordningen har, borger mulighed for selv at vælge en anden håndværker end den Hjælpemidler har valgt til den bevilgede boligændring. Borger har også mulighed for at vælge andre materialer eller en anden løsning end den, som Egedal kommune har anvist ved selv at afholde merudgiften til dette. I tilknytning til udførelsen af den bevilgede boligændring kan borger få udført andre boligindretning for egen regning. Vælger borger frit valg ordningen vil de modtage en skriftlig bevilling på den boligændring, som de er bevilget. Bevillingen vil indeholde en beskrivelse af valg af materialer samt en beskrivelse af udførelsen af boligændringen. Prisen på boligændringen vil fremgå af bevillingen. Borger kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, som Egedal kommune har indhentet tilbud på. Det er en betingelse for at borger kan modtage støtte til en bevilling af en boligændring efter frit valg ordningen, at borger vælger en faglært og momsregistreret håndværker. Bevillingen er som udgangspunkt gældende i 3 måneder fra bevillingsdato. Inden påbegyndelse af boligændring efter frit valg ordningen skal borger fremsende det valgte tilbud til team hjælpemidler. Den sagsbehandlende terapeut vil herefter vurdere, om tilbuddet opfylder dit behov for den bevilgede boligændring. Betaling af håndværker ved frit valg ordningen. Vælger borger en boligændring efter frit valg ordningen, som er dyrere end den, Hjælpemidler har indhentet tilbud på, gælder der særlige regler for betaling. Borger skal således bede håndværkeren dele fakturaen i 2, således at håndværkeren fremsender faktura til borger på dens egenbetaling og faktura til team hjælpemidler på det bevilgede beløb. Det skal fremgå på fakturaen til Team hjælpemidler, at borgers egenbetaling er fratrukket af beløbet. Moms skal være anført. Vedligeholdelse og reparation ved frit valg ordningen. Når borgers bevilgede boligindretning er udført har de ejendomsretten af boligændringen. Som udgangspunkt skal borger selv afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af en bevilget boligindretning. 6

7 I særlige tilfælde kan der efter en konkret vurdering ydes hjælp til reparation og vedligeholdelse af en boligændring. Dette forudsætter, at det ved en konkret vurdering anses, at vedligeholdelse/reparation af boligændringen er en nødvendig merudgift som følge af borgers funktionsnedsættelse. Hjælpen ydes efter Servicelovens 41 om merudgifter til børn og efter Serviceloven 100 om merudgifter til voksne. Reetablering ved fritvalg ordningen. Bor borger i en ejerbolig foretager Egedal kommune ikke reetablering af borgers boligændring. Bor borger i en lejebolig har du ifølge lejelovens 29, stk. 9 ret til at foretage boligindretning efter bestemmelserne i Servicelovens 116 om boligindretning, såfremt Egedal kommune garanterer, at boligændringen bliver reetableret, hvis borger flytter fra sin lejlighed. Vælger borger efter frit valg ordningen en anden eller dyrere løsning end den Egedal kommune har bevilget, kan udlejeren af borgers lejlighed nægte borger at få foretaget boligændringen, da Egedal kommune kun kan garantere reetablering i forhold til den bevilgede boligændring Reparation og vedligeholdelse af bevilget boligindretning. Det påhviler som udgangspunkt borgeren selv at afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af en bevilget boligændring. I ganske særlige tilfælde kan der gives hjælp til lovpligtige serviceeftersyn, fx af elevatorer og reparation af en bevilget boligændring, hvis udgiften til serviceeftersyn og reparation i det konkrete tilfælde må anses som en nødvendig merudgift som følge af handicappet. Hjælpen gives da efter servicelovens 41 (børn) eller 100 (voksne). Hvis der derimod er tale om en boligændring, som alene anvendes til brug for personalet fx en loftslift, vil det lovpligtige serviceeftersyn være en del af personalets arbejdsmiljø, som den myndighed, der har ansvaret for personalets arbejdsmiljø, må afholde udgiften til. I de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at reparere, fx en trappelift, må Egedal kommune behandle sagen som en ny sag om boligændring og - hvis betingelserne for bevilling i øvrigt er opfyldt - udarbejde en ny bevilling efter servicelovens 116, stk. 1. Der kan ikke stilles krav om, at ansøgeren skal holde boligindretningen særskilt forsikret. Beskadiges en boligindretning eller går boligindretningen til grunde, kan Egedal kommune, hvis ansøgeren eller skadevolderen har 7

8 familieforsikring, undersøge, om skaden kan dækkes af forsikringen. Hvis ikke dette er tilfældet, skal Egedal kommune vurdere ud fra en konkret, individuel vurdering, om ansøgeren stadig kan få hjælp efter servicelovens 116, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, er det Egedal kommune, der dækker udgiften. Ejendomsret og krav om tilbagelevering. I det omfang Egedal kommune yder hjælp til boligindretning i form af mur- og nagelfaste genstande, fx en trappelift, der fastmonteres, vil ansøgeren få ejendomsretten til boligindretningen. Egedal kommune vil derfor ikke - medmindre der er indgået særlig aftale herom - have krav på at få den murog nagelfaste genstand returneret efter endt brug. I betragtning af at modtageren typisk ikke vil have glæde af fx en trappelift efter endt brug, og at Egedal kommune ofte vil kunne genbruge en sådan, vil alle parter dog oftest være interesserede i at indgå aftale om tilbagelevering. Retablering. Når der gives hjælp til boligindretning i en ejerbolig, kan der som udgangspunkt ikke gives tilsagn om dækning af udgifter til nødvendig retablering af boligen. I det omfang det aftales, at en bevilget trappelift, elevator og lignende skal leveres tilbage til Egedal kommune efter endt brug, vil der dog kunne indgås aftale om retablering i forbindelse med bevillingen af boligændringen. Aftalen skal fremgå af bevillingen og bør indeholde en beskrivelse af, hvordan retableringen skal ske. Hvis der er tale om en boligindretning i en lejebolig, skal der som udgangspunkt indgås aftale om retablering. Aftalen skal indgås i forbindelse med bevillingen af boligændringen. Aftalen skal fremgå af bevillingen og bør indeholde en beskrivelse af, hvordan retableringen skal udføres. Opmærksomheden skal her henledes på, at lejeren alene ifølge lov om leje har ret til at foretage boligindretninger mv. efter servicelovens 116, hvis Egedal kommune garanterer for betaling af retableringsudgifter ved lejerens fraflytning. Lejeren skal underrette udlejeren, før indretningen finder sted. Egedal kommune bør dog - som følge af deres rådgivningsforpligtelse - i tilfælde, hvor der foretages indretning i en lejebolig, være opmærksom på, om lejer har underrettet udlejer mv., før der udarbejdes en endelig bevilling efter servicelovens 116, stk. 1. Det kan i nogle tilfælde tillige være relevant at indgå aftale om retablering i forbindelse med bevilling af en boligændring i en andelsbolig. En andelshavers ret til at lave ændringer i sin bolig vil ofte være reguleret i andelsboligens vedtægter, som kan indeholde 8

9 begrænsninger i forhold til andelshaverens ret til at foretage ændringer. Egedal kommune bør i medfør af kommunens rådgivningsforpligtelse i tilfælde, hvor der opstår spørgsmål om boligændring af en andelsbolig, gøre andelshaveren opmærksom på, at der i foreningens vedtægter kan være særlige bestemmelser om andelshaverens muligheder for at foretage boligindretning. I det omfang det på grund af foreningens vedtægter anses for påkrævet, at der indgås aftale om retablering, vil denne aftale - i lighed med det anførte om lejeboliger - være en aftale mellem andelshaver og kommune. Aftalen skal indgås samtidig med bevillingen og skal fremgå af bevillingen. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af, hvordan retableringen skal ske. Egenbetaling Befordringsgodtgørelse ifm. erhvervelse af et hjælpemiddel. Borger skal selv sørge for transport i forbindelse med frit valg ordningen. Hjælpemidler yder delvis kompensation for borgers befordringsudgifter. Godtgørelsen dækker udgifter, der overstiger kr. 60, dog kr. 25 for personer, der modtager sociale pensioner Befordringsgodtgørelse gælder for den billigst forsvarlige befordring svarende til afstanden fra borgers hjem til Egedal kommunes hjælpemiddeldepot på Lyshøjvej 3a, 3650 Ølstykke. Udlån af hjælpemidler er gratis for borgeren. Borgeren afholder selv udgifter til almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlerne. Der ydes normalt ikke hjælp til dækning af udgifter, der følger af brugen af hjælpemidlet. Reparation dækker ikke udgifter, der er opstået som følge af misligholdelse af hjælpemidlet. Ved forbrugsgoder kan borgeren blive pålagt at betale en andel selv i forbindelse med anskaffelse og reparation. Der kan kun ydes hjælp når udgifter på et standard produkt er over 500 kr. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp til boligindretning skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen. Leverandør af ydelsen Hjælpemidlerne leveres fra Egedal Kommunes Hjælpemiddeldepot, der kan ikke stilles krav om at få et nyt hjælpemiddel, hvis et funktionsdygtigt og velegnet forefindes på lager. Udbringning og afhentning af hjælpemidler udføres på hverdage. Såfremt borgeren ønsker det, ringer depotet til borgeren og meddeler tidspunkt for levering formiddag/eftermiddag. Reparationer og lovpligtige serviceeftersyn varetages af 9

10 Leverandør af ydelsen, fortsat Leverancesikkerhed Myndighedens kvalitetskrav Opfølgning på indsatsen depotpersonalet fra Egedal Kommunes Hjælpemiddeldepot om muligt, ellers af firmaer. Større boligændringssager og opsætning af store ramper udføres af eksterne håndværkere. Egedal kommune har indgået indkøbsaftale på genbrugshjælpemiddelområdet, og der kan kun i særlige tilfælde afviges herfra. Egedal kommune ansætter velkvalificerede medarbejdere, der løbende efter- og videreuddannes og holder sig ajour med lovændringer og afgørelser på sagsområdet. De sagsbehandlende terapeuter og depotmedarbejderne indgår i samarbejde med Egedal Kommunes Indkøbskontor indkøbsaftaler for standardhjælpemidler af god kvalitet. Der indhentes ekstern faglig bistand i forbindelse med bevilling af specialtilrettede hjælpemidler og større boligændringssager. Sagsbehandlingsfrister regnes fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger til sagens behandling er til stede i Egedal kommune: 15 arbejdsdage på udlånshjælpemidler (standard) 5 arbejdsdage på APV-forflytningshjælpemidler hjælpemidler der skal sikre mod skader på de personer der yder hjælp til borgeren. 30 arbejdsdage på udlånshjælpemidler (individuelt tilpassede) 30 arbejdsdage på boligindretning (standard) I særlige tilfælde kan behovet for et hjælpemiddel være akut og sagen behandles straks. Sagsbehandling og journal føres i elektronisk journal. Sagsgangen noteres med dato og handling i journalen. Hvor det er nødvendigt sikres det, at der til enhver tid foreligger et skriftligt informeret samtykke fra borgerens side. Terapeuternes bestilling af hjælpemidler, nyindkøb og borgernes returnering af hjælpemidler sker elektronisk i og CSChjælpemiddelprogram. Hvor det er muligt anvendes HMI-numre (Hjælpe Middel Instituttet) som identifikation af hjælpemidlerne. Udenbys borgere, borgere hvortil der er ydet betalingstilsagn, registreres med henblik på opkrævning af betaling fra betalingskommunen. Der føres statistik over: Antal sager og sagsbehandlingstiden. Det enkelte hjælpemiddel alder, reparationer, antal udlån. Hjælpemidler indkøbt til depotet. Depotkørsler. Hvis borgeren eller de, der yder borgeren hjælp, ønsker det, kan de kontakte ergoterapeuterne med henblik på at få vejledning i brugen af hjælpemidlet 10

11 Afgørelse, klage- og ankevejledning Særlige bemærkninger Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, revurderes afgørelsen og borgeren høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger, før sagen videresendes til Det Sociale Nævn. Klagefristen er 4 uger. Klagen sendes Egedal kommune, Fælles visitation, Team hjælpemidler Med udgangspunkt i ankestyrelsens principafgørelser: Borger skal kun dække udgiften til en årlig udskiftning af dæk og slanger, uanset hvor mange kørestole borgeren har afg. Smc Borger har som udgangspunkt kun ret til en kørestol( manuelkørestol, el- kørestol eller scooter) som dækker det daglige kørselsbehov, Egedal kommune kan stille en reservehjælpemiddel til rådighed hvis hjælpemidlet skal repareres. Jf. afg af 1. oktober Borger har som udgangspunkt kun ret til ramper til 1. udgang og ikke til have/ terrassen. Jf. afgørelse af samt Praksisundersøgelse 2010 af Det sociale nævn i Nordjylland - hjælp til boligindretning. Borger har som udgangspunkt kun ret til en rollator, som skal benyttes både ud og inde. Der kan kun bevilges en ekstra rollator, hvis borger ikke selv er i stand til at få den ind og ud af boligen pga. trapper, eller hvis boligen er indrettet, så borger må færdes på flere etager. Politisk godkendt Egedal Kommune den

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere