Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål og struktur Opgaveløsningen i sundhedsplejen Lovpligtige opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål og struktur... 3 2. Opgaveløsningen i sundhedsplejen... 5 2.1. Lovpligtige opgaver... 5 2.2."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål og struktur Opgaveløsningen i sundhedsplejen Lovpligtige opgaver Tilbud om aktiviteter Indsatsen fra fødsel til undervisningspligtens ophør Småbørnsfamilier Sundhedsplejen i skoleregi Den generelle sundhedsfaglige indsats Organisering af sundhedsplejen Nuværende organisering organiseringen fremadrettet Sundhedsplejen fremadrettet Løsning af lovpligtige opgaver Perspektiver af omorganisering Serviceniveau og ressourceforbrug Den sammenhængende indsats

3 1. Indledning Sundhedsplejens primære formål er at sikre børn og unge en sund opvækst, der kan være med til at skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Barnet og familien bliver tilbudt ydelser fra Sundhedsplejen fra fødsel, og indtil undervisningspligtens ophør. De kommunale tilbud skal tilrettelægges således, at der ydes en generel forbyggende og sundhedsfremmende indsats såvel som en individuel indsats af Sundhedsplejen. Sundhedsplejen er en vigtig aktør i forhold til den helhedsorienterede og tværfaglige indsats. De skal være med til at sikre den tidlige og forebyggende indsats, som er af afgørende betydning for barnets udvikling og trivsel. For at denne opgave bliver løst på en tidssvarende, fagligt og økonomisk forsvarlig måde har Social- og Sundhedsforvaltningen besluttet at udarbejde en analyse, der skal være med til at skabe grundlaget for den videre udvikling af Sundhedsplejen. Analysen omhandler Sundhedsplejen i Hvidovre Kommune, der består af sundhedsplejersker, som ledes fra Sundhedscenteret og er fordelt i 3 distrikter på kommunens 11 skoler. I 2008 har Sundhedsplejen bestået af en leder af Sundhedsplejen (1 årsværk) 16 sundhedsplejersker (13,9 årsværk) og sekretær (0,8 årsværk) Analysen er udarbejdet med afsæt i en proces, hvor samtlige medarbejdere og daglig ledelse har arbejdet med den nyværende opgaveløsning og organisering, og på denne baggrund har diskuteret, hvor og hvordan Sundhedsplejen kan udvikles. Det er indiskutabelt, at lovgivningen skal efterleves, ligesom der skal tages hensyn til de lokale forhold, der er i Hvidovre i forhold til sundhedsplejens målsætning om at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Sundhedsplejen har meget aktivt medvirket til udarbejdelsen af analysen. Processen har været tilrettelagt med udgangspunkt i den anerkendende metode, der blandt andet anvendes til at lede forandringsprocesser. Den anerkendende tilgang tager afsæt i det, der allerede virker i en organisation, og på denne baggrund formuleres visioner ønskede fremtidsbilleder - ligesom det aftales hvilke konkrete handlinger, der skal iværksættes for at komme dertil. En mere traditionel tilgang havde været at identificere problemer samt udarbejde handleplaner med afsæt i årsagsanalyser. 1.1 Formål og struktur Det overordnede formål med analysen er således at bevare det, der fungerer godt, men også at videreudvikle Sundhedsplejen i forhold til de eksisterende muligheder. Analysen vil beskrive rammen og den overordnet opgaveløsning for sundhedsplejens arbejde samt det samarbejde, der skal sikre en helhedsorien- 3

4 teret indsats med barn og familie i centrum. Desuden vil analysen beskrive Sundhedsplejens nuværende organisering samt komme med forslag til en fremtidig organisering. Analysen vil indeholde følgende: Opgaveløsningen i Sundhedsplejen Indsatsen i fra fødsel til undervisningspligtens ophør Organisering af sundhedsplejen Sundhedsplejen fremadrettet 4

5 2. Opgaveløsningen i sundhedsplejen Sundhedsplejen tilrettelægges efter Sundhedsloven, Bekendtgørelsen om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger samt Kommunalbestyrelsens beslutninger om serviceniveauet. Endvidere løser Sundhedsplejen en række opgaver, der skal være med til at sikre børn og unges trivsel i Hvidovre. Der bliver i opgaveløsningen lagt vægt på, at alle børn og deres familier får en helhedsorienteret indsats, der skal være med til at sikre, at alle typer af børn og familier bliver hjulpet i det omfang, der er behov for støtte Lovpligtige opgaver Overordnet har alle familier ret til Sundhedsplejens tilbud; hvordan arbejdet skal tilrettelæggelse er op til kommunen. Alle tilbud i Sundhedsplejen er frivillige, så principielt kan familien fravælge disse tilbud. Lovkrav til den kommunale sundhedspleje Sundhedsplejen er en central aktør i forhold til at efterleve Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse. De kommunale tilbud skal tilrettelægges således, at der ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Tilbuddene kan inddeles i nedenstående kategorier: Småbørn Skolebørn Individuelt Hjemmebesøg Ind- og udskolingsundersøgelser Gruppe tilbud Mødre gruppe Åbent hus Prinsessen vasker hænder i børnehaven Sundhedssamtaler Sundhedseksperimentarium i 8. klasse Seksualundervisning Udover det som fremgår af skemaet yder Sundhedsplejen også en indsats over børn, unge og deres familier med særlige behov. Alle børn og unge skal tilbydes vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør. Sundhedsplejen skal tilbyde skoler, daginstitutioner osv. vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. (Sundhedsloven ) Forebyggende sundhedsydelser til børn Sundhedsplejen skal løse følgende opgaver Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole. Oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel. 5

6 Tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. Viser tilsynet, at et barn har behov for lægebehandling, henvises barnet til behandling hos alment praktiserende læge. Viser tilsynet, at et barn har behov for anden form for behandling, støtte og omsorg formidles kontakt til den tværfaglige gruppe. (Bekendtgørelse nr ) Særlig forpligtelse i forhold til børn med særlige behov Der er generelt i lovgivningen øget fokus på børn og unge med særlige behov, dette afspejles også i Hvidovre Kommunes sammenhængende børnepolitik. Sundhedsplejen har ikke bare kendskab til barnet men også resten af familien, blandt andet fordi de kommer i hjemmet. Det er med til at give sundhedsplejerskerne et helhedsbillede af barnets opvækstvilkår. På den baggrund kan Sundhedsplejen medvirke til at vurdere, om der er grund til bekymring. I disse tilfælde arbejder sundhedsplejerskerne, ligesom kommunens øvrige børne- og unge medarbejdere, efter indsatsmodellen itide. Der bliver i lovgivningen lagt vægt på den tværfaglige indsats i forhold til at sikre barnets udvikling og sundhed. De tværfaglige grupper er et vigtigt forum i forhold til den sammenhængende og tidlige indsats. Formålet med grupperne er, at de skal tilgodese børn og unge med særlige behov. For derved at sikre at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab. (Sundhedsloven 123). De tværfaglige grupper skal ses i sammenhæng med de lovpligtige tværfaglige grupper i Lov om Social Service ( 49). Kommunalbestyrelsen kan beslutte at oprette en samlet tværfaglig gruppe, der varetager opgaven i forhold til at tage sig af de svageste børn og unge. (Bekendtgørelse nr ) På nogle skoler i Hvidovre er der tværfaglige netværk, hvor Sundhedsplejen deltager aktivt. Der kan fx være en lærer, der er bekymret for et barns trivsel. I den sammenhæng kan Sundhedsplejen bidrage dels med sin faglighed, dels med et kendskab til familien, så problematikken kan blive belyst fra en anden vinkel. Netværket kan også anvendes til mere overordnede diskussioner eksempelvis i forhold til unges kostvaner. På nuværende tidspunkt er der en arbejdsgruppe på tværs af Social og Sundhedsforvaltningen og Skole og Kulturforvaltningen, der arbejder med at styrke disse tværfaglige fora på alle skoler. Her tænkes Sundhedsplejen også ind i forhold til fremadrettet at indgå i de tværfaglige netværk, der skal medvirke til en tidlig og helhedsorienteret indsats over for børn og unge med særlige behov. Henvisning til den tværfaglige gruppe kan ikke træde i stedet for pligten til at underrette Kommunalbestyrelsen efter Servicelovens 153 og 154 ( 7, stk. 3) Sundhedsplejen har skærpet underretningspligt, det vil sige, at de har pligt til at underrette Børne- og Familieafdelingen, hvis de får kendskab til forhold, som bevirker, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. 6

7 Et barn i 7 klasse bliver af klasselæreren henvist til sundhedsplejersken, idet læreren har observeret afvigende adfærd med selvdestruktive tendenser. Ved sundhedsplejerskens samtale med barnet kommer det frem, at barnet dagligt cutter, og ryger hash. Barnet har desuden selvmordstanker, og klare overvejelser om, hvordan hun skal tage sit eget liv. Der tages kontakt til barnets forældre, og i samråd med familien henvises barnet til egen læge og SSP konsulenterne, endvidere tages der kontakt til skolens psykolog. Barnet ønsker ikke at tale med skolepsykologen, men det skønnes i samråd med familien at barnets problemer har et sådant omfang, at familien behøver hjælp udefra. Derfor bliver der udarbejdet en underretning til Børne- og Familieafdeling for at sikre barnets og familiens fremadrettede trivsel. Lovgivning, serviceniveau og ressourceforbrug Nedenstående skema viser hvor mange børn, der er i kommunen fra 0 16 år, sundhedsplejerskens antal timer samt timer pr børn. Tallene er fra kommune børn 0 16 år timer timer pr børn Ballerup Brøndby Hvidovre Høje-Tåstrup Skemaet giver et billede af, hvordan Hvidovre er placeret normeringsmæssigt i forhold til andre kommuner med nogenlunde samme børnetal og sociale profil. For at beskrive Sundhedsplejens opgaveløsning i forhold til de lovmæssige forpligtelser bliver der løbende arbejdet med et arbejdsnotat, hvor serviceniveauet vurderes i forhold lovgivningen, bekendtgørelser og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det har givet et billede af, hvor Sundhedsplejen har mulighed for at videreudvikle serviceniveauet i forhold til den nuværende ramme. Den overordnede lovgivning bliver overholdt, men der er visse opgaver, hvor der er mulighed for en anden tilgang i opgaveløsningen. Oversigten er med til løbende at synliggøre, hvor opgaverne bliver løst fuldt ud tilfredsstillende, og hvor der er mulighed for videreudvikling den videreudvikling skal tage udgangspunkt i det, der allerede fungerer godt i den eksisterende opgaveløsning. 7

8 Fra 1. januar 2009 skal Sundhedsplejen også til at se børnene i første klasse, hidtil har børnene været til sundhedsplejerske i indskolingen ( 0. klasse og 3. Klasse). Det har indtil i år været lovpligtet, at børnene blev tilbudt en lægeundersøgelse i 1. klasse, men loven er ændret, således at Sundhedsplejen nu kan foretage denne undersøgelse. Undersøgelsen i første klasse skal være med til at sikre, at barnet trives, ligesom det undersøges, om højde og vægt er alderssvarende. Det betyder, at kommunen fortsat vil efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, og der vil gå kortere tid imellem, sundhedsplejersken har kontakt med barnet. Det giver Sundhedsplejen mulighed for at følge barnet på tættere hold i form af en mere løbende indsats, der kan være med til at skabe tryghed mellem barnet og den voksne. Det vil give Sundhedsplejen bedre mulighed for at opfange signalerne på mistrivsel og støtte barnet efter behov. Udover at efterleve de eksisterende lovkrav tilbyder Sundhedsplejen en række selvstændige initiativer, som er med til at understøtte barnet eller familien jævnfør næste afsnit Tilbud om aktiviteter Udover at efterleve de lovmæssige krav iværksætter Sundhedsplejen også aktiviteter, der tager højde for de vilkår og behov, der er i lokalområdet. Det er med til at styrke den forebyggende og tidlige indsats i nærområdet, hvilket ligger i forlængelse af Hvidovre Kommunes sammenhængende børnepolitik og Sundhedspolitikken. Sundhedsplejen arbejder på nuværende tidspunkt i tre distrikter: Nord, syd og Avedøre. I hvert af distrikterne tilbydes eksempelvis aktiviteten Åbent Hus. Baggrunden for dette er ugentligt at give et tilbud om råd og vejledning. Målgruppen er forældre til spæd- og småbørn. Dette tilbud skal være med til at styrke forældrenes handlekompetence samt give dem mulighed for at danne netværk med andre i samme situation. Der er Åbent Hus på Avedøre bibliotek en gang om ugen. Det er meget velbesøgt, og her bliver der gjort meget ud af at få skabt sociale netværk i nærområdet mellem mødre, der kan have en baggrund fra alle dele af verden. Udover det sundhedsfaglige arbejde er det sociale arbejde med til at skabe et ligeværdigt fællesskab i forhold til det at være blevet mor, så aktiviteten kan være med til at bryde den sociale isolation blandt mange forskellige kulturer. Risbjergkirken anvendes også til Åbent Hus. Her er der månedligt foredrag med relevante temaområder. Foredragene kan blandt andet handle om det at være blevet en familie, hvad betyder det at blive tre i stedet for to, hvilke udfordringer kan det medføre? Om børns søvn. Eller om spædbørnsmotorik hvor alle børn og forældre må ned på gulvet. Efterfølgende er det mu- 8

9 lighed for spørgsmål til såvel foredragsholder som til Sundhedsplejen. Der er åbent hus er i alle tre distrikter. Dette tilbud er også et alternativ til de mødre, der ikke ønsker at være en del af en mødregruppe af forskellige årsager, Åbent Hus er mere uforpligtende. Der vil være mulighed for at få råd og vejledning samt at blive målt og vejet. Det er kirker og et bibliotek der ligger hus til og sørger for oprydningen, dette er en rigtig god ordning for Sundhedsplejen. Sundhedsplejen har også ansvaret for opstart af mødregrupper og en sorggruppe. 3. Indsatsen fra fødsel til undervisningspligtens ophør Sundhedsplejen følger børns opvækst fra de bliver født til undervisningspligtens ophør, der er endda mulighed for at få besøg af Sundhedsplejen allerede under graviditeten. Det gør det nødvendigt, at Sundhedsplejen arbejder med forskellige aktiviteter, der tager højde for alder og forudsætninger Småbørnsfamilier Sundhedsplejen tilbyder flere hjemmebesøg med det formål at undersøge barnets fysiske og psykiske udvikling herunder vejledning i forhold til amning, forældre evne, sove mønstre, vægt og intellektuelle udvikling. Her er der også fokus på kontakten mellem forældre og barn, som skal være aktiv og stimulerende. Dette er endvidere en vigtig del af den tidlige indsats, hvis familien har særlige behov blandt andet i forhold til lav fødselsvægt og dårlig trivsel. For nybagte mødre har hjemmebesøgende også en positiv effekt i forhold til tidlig diagnostik og behandling af en eventuel fødselsdepression. Tilbuddet bliver givet til gravide og nyfødte op 8-10 måneder alt efter behov. Desuden tilbydes ekstra besøg til børn der ikke er tilknyttet et dagtilbud. Et hjemmebesøg varer typisk en time. Det første besøg er et etableringsbesøg, dette besøg finder sted inden for 10 dage efter barnets fødsels. Sundhedsplejersken har her blandt andet fokus på, om amningen er kommet godt i gang og hvordan familiedynamikken er. Herefter er der et par besøg, hvor sundhedsplejersken fortsat har fokus på amning, vægtstigning og familiens trivsel, men også barnets evne til at holde kontakt samt motoriske udvikling følges tæt. Sundhedsplejen deltager i et projekt med andre kommuner i Hovedstadsregionen, og derfor er fem af besøgene tilrettelagt, så alle sundhedsplejersker i de deltagende kommuner kommer rundt om nogle bestemte emner. Når barnet er knapt et halvt år er fokus for sundhedsplejerskens besøg barnets kost, ligesom sundehedsplejersken spørger ind til vaccinationer og kontakt med egen læge. Når barnet er 8 måneder, foretages der en såkaldt BOEL Screening, hvor syn, hørelse, sansning, motorik og evnen til 9

10 kontakt tjekkes. Herefter kommer sundhedsplejersken kun på besøg i familier, der har særlige behov for eksempel hvis sundhedsplejersken er bekymret for, om barnet tager nok på/for meget på, om barnet bliver stimuleret tilstrækkeligt, eller om barnets motorik eller øvrige udvikling er alderssvarende. Ved alle besøg skriver sundhedsplejersken i Barnets Bog, som familien selv beholder. Efterfølgende fører sundhedsplejersken journal, dette foregår i hånden. En førstegangsfødende får tilbudt minimum syv hjemmebesøg. Fleregangsfødende får tilbudt seks hjemmebesøg pr. barn. Endvidere har Sundhedsplejen mulighed for at foretage behovsbesøg Sundhedsplejen i skoleregi Sundhedsplejen undersøger løbende børnene i deres skole tid. I første omgang i børnehaveklassen jævnfør eksempel i afsnittet om familiearbejde. Derefter undersøges barnet løbende i form af screeninger og sundhedssamtaler med samtlige børn i 1. klasse, 3. klasse, 5. klasse, 7. klasse og 8. klasse. Der er forskellige sundhedspædagogiske aktiviteter på udvalgte klassetrin. Specialbørn bliver tilbudt en undersøgelse på hvert klasse trin. Særligt udsatte skolebørn kan efter behov få opfølgende ekstra samtaler med en sundhedsplejerske. Det skal medvirke til at give barnet den ekstra nødvendige støtte. Det kan ske i samarbejde med lærer, PPR eller Børneog Familieafdelingen. Samtalerne kan være med barn og forældre eller med barnet alene med forældrenes samtykke. Der er udviklet et Sundhedseksperimentarium målrettet de unge i Hvidovre Kommune. Det er med til at give eleverne i 8. klasse medejerskab for egen sundhed, fordi den unge reflekterer over egen sundhedsadfærd og sundhedstilstand. Deltagerne vil med afsæt i 28 opgaver fordelt på 8 stande have mulighed for at få indblik i deres sundhedstilstand. Samlet set kortlægger svarene på opgaverne klassens sundhedsprofil, der indgår som et bidrag til kommunens samlede sundhedsprofil. På sundhedseksperimentariet foretages desuden en høreprøve og der gives seksualvejledning, herunder vejledning i prævention. Resultater af test og opgaver foretages altså på eksperimentariet, men børnene tilbydes opfølgende samtaler hos egen sundhedsplejerske ved behov. Sundhedseksperimentariet er samlet i Sundhedscenteret og foregår over tre dage. Hvert år bliver Eksperimentariet besøgt at alle 8. klasser i Hvidovre Kommune. En af dagene bliver brugt til sexualundervisning. I en dialog med Sundhedsplejen bliver der på denne dag både diskuteret faktuelle ting samt holdninger til sexualitet. Ved at deltage i denne del af sundhedseksperimitariet får de unge kendskab til, hvor de kan få yderligere råd og vejledning fremadrettet. Det kan godt være, at den unge ikke har et aktuelt behov, men hvis de har brug for støtte og vejledning på et andet tidspunkt og så ved de, hvor de skal henvende sig. 10

11 3.3. Den generelle sundhedsfaglige indsats Rådgivningsvirksomhed Der er forskellige rådgivningstilbud alt efter behov. Det kan eksempelvis være telefonrådgivning, eller børn og voksne kan henvende sig personligt med sundhedsfaglige spørgsmål. Sundhedsplejens tilbud til dagtilbud I kommunens dagtilbud har Sundhedsplejen mulighed for at give generel vejledning og rådgivning i forhold til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Tilbuddet kan blandt andet indeholde vejledning om ernæring, allergi, røg, tegn på omsorgssvigt og forebyggelse af ulykker. Det skal medvirke til at alle børn får en sund opvækst. I Hvidovre Kommune benytter nogle institutioner sig af dette tilbud. Mangler Dorte Skriver mandag morgen Familiearbejdet Sundhedsplejen arbejder ikke kun med barnet men med hele familien - især i barnets første år, men også i skolen, har Sundhedsplejen både kontakt med barnet og familien. Denne del af arbejdet er af central betydning for den helhedsorienterede, forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Et af sundhedsplejens kerneområder er at yde råd og vejledning til den enkelte familie med afsæt i familiens specifikke behov. Det skal være med til at sikre, at familien har mulighed for at træffer de bedste valg for barnet og familien i forhold til sundhed og trivsel. I børnehaveklassen indkalder Sundhedsplejen gerne i samarbejde med Tandplejen barnet og forældre til et sundhedstjek. Her bliver barnet undersøgt i forhold til høje, vægt, syn, motorik og sanser. Endvidere bliver der i samtalen med barn og familie lagt vægt på barnets trivsel, ikke bare i skolen med også i familien. Her er der mulighed for at komme hele vejen rundt om barnet i forhold til fysisk helbred og barnets omgivelser såsom skolen, fritid og familielivet. Barnet har inden undersøgelsen udfyldt et spørgeskema, hvor det eksempelvis kan fremgå om barnet trives. Det er ved undersøgelsen sundhedsplejerskens opgave at åbne op for en dialog med forældrene om barnets trivesel. Det er nødvendigt, at familien selv deltager aktivt og accepterer eventuelle forandringstiltag, der skal sikre barnets vækst og trivsel fremadrettet, men 11

12 sundhedsplejen har en vigtigt rolle i kraft af deres faglighed. Ved forældresamtaler er det vigtigt, at sundhedsplejersken får en vurdering af, hvordan barnet eller den unge trives. Med afsæt i deres oplevelse af situationen har sundhedsplejersken mulighed for at yde faglig støtte og vejledning. Det sociale arbejde Sundhedsplejen gør også en indsats for, at kombinere den sundhedsfaglige indsats med en social indsats. Denne tilgang er en del af den helhedsorienterede indsats. Ung mødregruppe er et af de tilbud, hvor der er stor efterspørgsel. Her er der udover sundhedsfaglige råd og vejledning mulighed for følgende: netværk bygge bro til den offentlige forvaltning forebygge sygdomme vejledning om sund kost støtte i forhold til bolig situation måder at være sammen med børnene aktiviter ud af huset, såsom babysvømning, bibliotek oplæg fra relevante fagpersoner En af aktiviteterne er, at der kommer en UU-vejleder og taler med de unge mødre om muligheden for uddannelse og arbejde med afsæt i, hvor de unge er. Det medvirker også til, at de unge mødre holder hinanden fast på at kommere videre efter endt basel. Tilbuddet giver derved blandt andet mulighed for at give de unge mødre en særlig støtte i at få en uddannelse og arbejde. Mødrene selv er meget glade for tilbuddet, fordi det giver dem mulighed for at være sammen med andre i samme situation og få nogle oplevelser, som de ellers ikke ville have mulighed for af økonomiske årsager. De unge mødre kan virkelig bruge den støtte og vejledning de får igennem ung mødregruppe. Målgruppen er mødre og gravide under 22 samt mødre, der har brug for særlig støtte op til 25 år. Gruppetilbuddene giver Sundhedsplejen mulighed for at udnytte den synergieffekten blandt deltagerne. hjælpe en bredere kreds inden for målgruppen 4. Organisering af sundhedsplejen Et af de temaområder der har fyldt en del, også i forhold til opgaveløsningen, er, hvordan Sundhedsplejen fremadrettet skal være organiseret for bedst muligt at løse de lovmæssige krav, men også for at tage højde for de lokale forhold i Hvidovre. 12

13 4.1. Nuværende organisering Sundhedsplejen er placeret i Social- og Sundhedsforvaltningen. Der er i alt 18/16 sundhedsplejersker fordelt på 11 skoler i Hvidovre Kommune. Endvidere er Sundhedsplejen tilknyttet Esajasskolen, Sporet, Hvidborg, og Ungdomsskolen. Den daglige ledelse sker fra Sundhedscenteret, hvor den ledende sundhedsplejerske og administration er placeret. Sundhedsplejerskerne er inddelt i tre distriktsgrupper: Nord har 6 sundhedsplejersker, syd har 6 sundhedsplejersker og Avedøre har 4 sundhedsplejersker. Hvilke skoler, der hører under hvilket distrikt fremgår af nedenstående organisationsdiagram, som over giver et organisatorisk overblik over Sundhedsplejen. Nuværende organisationsdiagram 4.2. organiseringen fremadrettet Fra 1. januar 2009 bliver Sundhedsplejen organisatorisk en del af Børneog Familieafdelingen. Dette sker som konsekvens af, at Sundhedsafdelingen er nedlagt samt i erkendelse af, at Sundhedsplejen har mange samarbejdsrelationer til Børne- og Familieafdelingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov. Nedenstående figur illustrerer den fremtidige organisering af Sundhedsplejen. Organisationsdiagram fra 1. januar

14 Fremadrettet vil Sundhedsplejen være samlet i Sundhedscenteret. Det skal blandt andet medvirke til at styrke det faglige miljø og styrke den sammenhængende indsats i Hvidovre Kommune. Der er taget højde for at organisationsændringen ikke skal påvirke samarbejdet lokalt med Tandplejen, daginstitutionerne og skolerne i og med Sundhedsplejen fortsat vil arbejde ude i distrikterne og på skolerne selvom de samles i Sundhedscenteret. Det skal afslutningsvist pointeres, at distriktsinddelingen eksempelvis i forhold til hjemmebesøg og gruppetilbud vil kunne gøres mere fleksibel med en samlet Sundhedspleje centralt. 5. Sundhedsplejen fremadrettet 5.1. Løsning af lovpligtige opgaver Løsning af lovpligtige opgaver og andre aktiviteter Med baggrund i denne analyse har Sundhedsplejen et godt fundament for at styrke arbejdet med såvel de krav, der er til Sundhedsplejens arbejde i lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger såvel som de ikke lovpligtige aktiviteter, der tilbydes i forhold til de behov, der er i lokalområdet. Sundhedsplejen er i gang med at udarbejde en oversigt over Sundhedsplejens tilbud med afsæt i de allerede eksisterende skal og kan opgaver. Opgaverne er blevet inddelt alt efter om de løses godt, middel, eller om opgaven kan løses bedre ud fra Sundhedsplejens egen vurdering. Endvidere bliver der udarbejdet en konkret beskrivelse af hvert tilbud, som enten allerede eksisterer, eller som er en mulighed at iværksætte fremadrettet. Hver beskrivelse indeholder følgende: baggrund formål målgruppe mål indhold status 14

15 Dette arbejde skal løbende være med til fremadrettet at skabe et overblik samt give bedre mulighed for en bevidst prioritering i tilbudsviften fra fødsel til skolepligtens ophør. Det, at der er blevet sat mål på hver enkelt indsats, skal medvirke til at sikre, at hver enkelt indsats har den ønskede effekt. Endvidere skal det være med til at sikre, at de lovpligtige opgaver løses på den mest hensigtsmæssige måde. Kommunelægen I 2008 blev der gennem sundhedslovens 121 stk. 2 blev det besluttet, at det fremadrettet er op til den enkelte kommunalbestyrelse om de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser skal ske af en læge eller en sundhedsplejerske. Der er udarbejdet en vejledning, der skal være med til at sikre at sundhedsplejerskerne er tilstrækkelig kvalificeret til at løse denne opgave. Sundhedsplejen har indtil sommeren 2008 haft et meget tæt samarbejde med kommunelægen. Pt. har Hvidovre Kommune ikke en kommunelæge på børneområdet, og det forventes ikke, at der kommer en igen. Derfor overtager Sundhedsplejen opgaven og alle sundhedsplejersker i Hvidovre Kommune skal på efteruddannelse i Perspektiver af omorganisering Primo 2009 samles alle sundhedsplejersker med ledelse og administration i lokaler i Sundhedscentret. En samling af sundhedsplejerskerne samt det, at alle opgaver vil blive beskrevet, kan også medvirke til, at Sundhedsplejen løbende revurderer, hvordan de mest hensigtsmæssigt fordeler opgaverne mellem sig, og hvordan de bruger deres ressourcer, således at der sker en fordeling af ansvar i forhold til kompetencer og interesser. Eksempelvis giver det mulighed for øget specialisering i forhold til dele af målgruppen og/eller opgaver. Sundhedsplejerskerne bliver fremadrettet en gruppe, hvor alle kan varetage kerneydelserne, men hvor der samtidig bliver langt større mulighed for specialisering og professionalisering, uden at det gør opgaveløsningen sårbar. Omdrejningspunktet for arbejdet bliver Sundhedscenteret, det skal være med til at styrke det faglige miljø og fællesskab. Endvidere vil det skabe rum for et endnu bedre samarbejde mellem alle sundhedsplejerskerne. Der vil stadigvæk med den nye struktur være mulighed for aktiviteter i distrikterne, eksempelvis i kraft af sundhedsplejerskernes tilstedeværelse på skolerne, og der er stadigvæk mulighed for at afholde Åbent Hus i lokalområdet, men nu med en overordnet koordinering. Sundhedsplejen har mange snitflader og samarbejdspartnere. Ved at tilknytte dem til Børne- og Familieafdelingen vil det give mulighed for et tættere samarbejde med familierådgiverne, der tager sig af den gruppe af børn og unge der har særlige behov. Derudover er det nødvendigt, at sundhedsplejerskerne spiller en aktiv rolle i de tværfaglige netværk, hvor de kan mødes med andre relevante faggrupper og bidrage med deres sundhedsfaglige baggrund. Endvidere har Sundhedsplejen ofte et kendskab ikke bare til barnet men også eventuelle søskende og familien Serviceniveau og ressourceforbrug Nedenstående figur illustrerer fordeling af tidsforbrug i Sundhedsplejen. 15

16 Fordeling af tidsforbruget i % 14% 35% Basisydelse spæd- og småbørn Direkte sundhedspleje Indirekte sundhedspleje skoletimer 15% Frokost og kørsel 24% Som det fremgår af figuren, bliver hovedvægten af Sundhedsplejens tid brugt på basisydelser til spæd- og småbørn, sådan vil det også være fremadrettet. Men ved at samle Sundhedsplejen og lave flere gruppeaktiviteter i Sundhedscenteret kan det medvirke til, at noget af den tid der på nuværende tidspunkt bliver brugt på individuelle behovsbesøg og kørsel kan blive overført til Sundhedsplejens kerneydelser. Der forventes altså en let forskydning fra de individuelle tilbud til gruppetilbud, effekten af dette vil løbende blive evalueret. Det foreslås at der sættes en proces i gang vedrørende en kommunikationsstrategi. Formålet vil være at synliggøre Sundhedsplejens tilbud ved at anvende forskellige kommunikationsmidler for at møde borgerne der, hvor de er. Det skal være med til at give et billede af en sammenhængende indsats fra fødsel til skolepligtens ophør samt tydeliggøre kommunens serviceniveau på området. Der er et behov for at borgerne får den relevante information rettidigt i forhold til barnet eller den unges sundhed og trivsel. Administration Sundhedsplejen er kendetegnet ved, at de har en varieret arbejdsdag, hvor de på samme dag kan være på besøg hos familier, på skolen og til aktiviteter i Sundhedscenteret. I forbindelse med udarbejdelsen af denne analyse blev det tydeliggjort, at Sundhedsplejen bruger meget tid på de tilknyttede administrative opgaver. Der bliver ført journal på hvert enkelt barn. Journalen er med til at sikre et fælles arbejdsredskab og er med til at sikre dokumentation i det daglige arbejde. Journalen skal indeholde: personlige oplysninger tidspunkter og årsager for kontakt observationer faretagne undersøgelser og resultater hvilke råd og vejledning barnet, den unge og forældrene har modtaget henvisning til andre fagpersoner underretning Sundhedsplejen vil arbejde videre med dette område i forhold til, hvordan 16

17 de administrative opgaver kan løses bedst muligt også med afsæt i, at Sundhedsplejen fremadrettet bliver etableret under samme tag. Endvidere undersøges det, hvilke muligheder der er for elektronisk understøttelse for det daglige arbejde Den sammenhængende indsats Med en samling af Sundhedsplejen er der en forventning om, at det vil styrke det faglige miljø og derved gøre Sundhedsplejen til en endnu mere attraktiv arbejdsplads fremadrettet. Der vil fremadrettet i højere grad blive mulighed for at tænke hele indsatsen fra fødsels til skolepligtens ophør som en sammenhæng også i forhold til et samspil mellem de individuelt målrettede tilbud, gruppetilbud og den særlig indsats over for børn, unge og familier med særlige behov. For at få en endnu bedre ressourcestyring vil der forsøgsvis blive arbejdet med at styrke og forbedre langtidsplanlægningen - eksempelvis kan den daglige leder af Sundhedsplejen i samarbejde med medarbejderne udarbejde eksempelvis en halvårlig plan i forhold til inddeling af fagområder samt en vifte af tilbud i forhold til de ressourcer, der er til rådighed i Sundhedsplejens ramme. Den videre proces Med afsæt i ovenstående analyse foreslås det, at Sundhedsplejen arbejder videre med følgende temaområder: vifte af tilbud og aktiviteter i Sundhedsplejen elektroniske løsninger effektivisering af administrative opgaver kommunikationsstrategi Idet analysen ligger op til, at der er flere elementer, der skal arbejdes videre med, anbefales det, at Sundhedsplejen, i et vist omfang, får mulighed for at trække på internt konsulentbistand i den videre proces. 17

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Odense Kommune Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES BØRN OG UNGE-POLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES BØRN OG UNGE-POLITIK BØRN OG UNGE POLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES BØRN OG UNGE-POLITIK 2009 1 INDHOLD Overordnede visioner.... 4 Værdier... 7 Målsætning... 8 Forebyggelse og rådgivning... 11 Sammenhæng mellem det generelle og

Læs mere

Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune

Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune Alle elever inviteres elektronisk via forældreintranettet af den sundhedsplejerske der er tilknyttet skolen. Klassetrin Sundhedsfaglig fokus Bh. Kl. Motorisk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2015 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov I et hønsehus i en lille by boede der en dreng ved navn lille Virgil. Hønsehuset var bagerens, men lille Virgil havde fået

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Overgangsmodellen er obligatorisk. Sundhedsplejen Sundhedspleje er et tilbud til alle forældre http://kommune.viborg.dk/borger/boern,-unge-og-familie/sundhed/sundhedspleje/spaed-og-smaaboern-0-til-1-aar

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Sundhedstjenestens Rapportering Maj 2009

Sundhedstjenestens Rapportering Maj 2009 Sundhedstjenestens Rapportering Maj 2009 Sundhedsfremme og forebyggelse lovgrundlag Personalesituationen Ny efteruddannelse Spædbørn Skolebørn Opstart af Marte Meo projekt Specielle forebyggende tiltag

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Sammenligning af indhold i Familieiværksætterne og i Sundhedsplejen i Herning Kommune i dag

Sammenligning af indhold i Familieiværksætterne og i Sundhedsplejen i Herning Kommune i dag Sammenligning af indhold i Familieiværksætterne og i Sundhedsplejen i Herning Kommune i dag Sammenligning: Barnets alder Familieiværksætterne Sundhedsplejen Grav. Uge 26 *Opstart introduktion til FIV Økonomi

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt".

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen Små skridt. Punkt 4. Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt". 2008-24040. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender at at rapporten, som omfatter evaluerings-

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Sporet

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Sporet 1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 Præsentation af

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN SKOLESUNDHEDSPROFILEN PRÆSENTATION Børn, Forebyggelse og Trivsel Louise Thastrup Børn og Læring: Søren Meinert Skousen Mette Matthisson Sundhed og Rehabilitering: Mai Bjørn Sønderby Sara Møller Olesen

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Analyse af familiehusene

Analyse af familiehusene NOTAT Dato 16.04.09 Analyse af familiehusene Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af familiehusene. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhusparken 2 2600 Glostrup Tlf. 43 23 65 50 ppr@glostrup.dk Følgende spørgsmål bedes besvaret,

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere