Regnskab Årsberetning. Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune"

Transkript

1 Regnskab Årsberetning Favrskov Kommune

2 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 24 Sektorbeskrivelser 32 Hoved- og nøgletal 59 Driftsregnskab 6 Balance 61 Noter til driftsregnskab og balance 63

3 Kommuneoplysninger Kommune Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Hinnerup 1. januar december Kommunal- Bestyrelse Nils Borring, borgmester Lars Storgaard, 1. viceborgmester Christian Møller-Nielsen, 2. viceborgmester Anders G. Christensen Anders Nørgaard Anne Neergaard Bjarne Andersen Dan Jensen Dorte Winther Erling Kvist Andersen Eva Damsgaard Flemming Nørgaard Grethe Villadsen Hanne Smedegaard Inge G. Sørensen Isabell Friis Madsen Joachim Laursen Kurt Andreassen Lone Jeppesen Glarbo Malene Kragh Sand Niels Flade Nielsen Niels Kallehave Peder Meyhoff Steen Thomasen Thomas Storm 2

4 Direktion Jan Kallestrup, kommunaldirektør Hans Minor Vedel, børne- og skoledirektør Kate Bøgh, social- og sundhedsdirektør Asbjørn Friis Jensen, job og økonomidirektør Lars A. Clement, teknik- og kulturdirektør Revision BDO Kommunernes Revision A/S Thors Bakke 4, 2. sal 89 Randers C 3

5 Ledelsens forord Hvert års regnskab hænger tæt sammen med regnskabet fra forrige år og udgør samtidigt grundlaget for byrådets prioriteringer i det kommende års budget. Sådan er det også med Favrskov Kommunes regnskab for 213. Budgettet for 213 tog udgangspunkt i de store reduktioner i drifts- og anlægsbudgettet, som byrådet gennemførte i 211, hvor der blev vedtaget konkrete driftsbesparelser for 65 mio. kr. stigende til over 95 mio. kr. i 212. Samtidig blev den årlige budgetramme til anlæg reduceret til godt 6 mio. kr. Med budgetterne for henholdsvis for og blev der skabt balance i Favrskov Kommunes økonomi Efter nogle år med store reduktioner blev det i budget 213 muligt at tilføre ekstra resurser og igangsætte nye aktiviteter på en række områder. Byrådet vedtog bl.a. driftsudvidelser på sundheds- og dagtilbudsområdet for i alt 8 millioner kroner. Det svarer til Favrskovs andel af de puljer, der blev tilført kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Herudover indeholdt budgettet udvidelser på øvrige driftsområder svarende til godt 9 millioner kroner. Udvidelsesmulighederne blev tilvejebragt ved tilsvarende reduktioner inden for driftsbudgettet, som ikke eller kun i mindre grad påvirker servicen over for borgerne. Et anlægsbudget i 213 på knap 6 mio. kr. er efter byrådets opfattelse for lavt til at imødekomme de behov, som en vækstkommune som Favrskov har. Men med den stramme økonomistyring, som har kendetegnet Favrskov Kommune har i det i løbet af 213 været muligt at øge anlægsrammen i 213 med 1 mio. kr. Blandt de større anlægsprojekter, som byrådet har igangsat og gennemført i 213, kan nævnes: Om- og tilbygning til Hadbjerg Skole Renovering af Præstemarksskolen i Søften Tilbygning til børnehaven Kvottrupvej i Søften Udvidelse af klubhus for Hadsten Sportsklub (HSK) Udvidelse af plejecenter Tinghøj i Hammel Midtbyprojekt i Hadsten Nyt sundhedscenter i Hammel Forskellige energibesparende tiltag på kommunens bygninger Vedligeholdelse af veje og belægninger Tilskud til kunstgræsbane ved Haldum-Hinnerup Hallen Etablering af mountainbikespor i Hammel og Hinnerup Udvidelse af åbningstiderne på samtlige biblioteker Regnskabet består ikke kun af en masse tal. Det er også udtryk for de mange politiske prioriteringer, der er foretaget i 213 og i årene forud. Ved siden af opgaven med at sikre borgerne den bedst mulige service indenfor de økonomiske rammer, har der i 213 været gennemført en række udviklings- og planlægningsinitiativer. Det er sket både indenfor de enkelte driftsområder og på tværs af hele organisationen. I de udarbejdede beskrivelser 4

6 for hver sektor indenfor kommunens virksomhed kan man læse om de væsentligste aktiviteter, som byrådet har prioriteret. Udover fokus på at styrke rammerne for den kommunale service har Favrskov Kommune også arbejdet regionalt og nationalt, bl.a. med at dokumentere behovet for investeringer i infrastrukturen, til og fra Favrskov Kommune. Primært i form af en ny rute 26 mellem Aarhus og Viborg, letbane fra Aarhus og Lisbjerg til Hinnerup og trinbræt i Laurbjerg og Søften. Nye investeringer i infrastrukturen er meget vigtig for Favrskov Kommune som bosætningskommune. Med regnskabsaflæggelsen sættes der i økonomisk forstand punktum for 213, men regnskabet har samtidig sat sine spor på de politiske og administrative prioriteringer for 214 og sat retning for de kommende års budgetlægning. Favrskov Kommune, 27. maj 214 Nils Borring Borgmester Jan Kallestrup Kommunaldirektør 5

7 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 2. maj 214 aflagt årsregnskab for 213 for Favrskov Kommune til byrådet. Årsregnskabet for 213 for Favrskov Kommune rummer en række obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Favrskov Kommune, den 27. maj 214 Nils Borring Borgmester Jan Kallestrup Kommunaldirektør 6

8 Revisionspåtegning Randers, den BDO KOMMUNERNES REVISION A/S Ole Nielsen / Chefrevisor Anne Grethe Goth Ledende revisor 7

9 Økonomisk overblik Regnskabsopgørelse for 213 Skattefinansieret område Afvigelser Mio. kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab/- Regnskab Budget Budget Budget vedtaget budget Ordinære poster Finansiering , ,8-2.56,3 2, ,2 Drift 2.466, , ,3-94, ,3 Renter 7,9 7,4 6,9-1, 7,8 Ordinære poster i alt -88,5-115,7-181,1-92,6-115,1 Særlige poster Anlæg 59,3 12,8 7, 1,7 12,8 Halaftale - anlæg 2, Efterregulering af skat og udligning 8,9 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 9,8 18,9 18,9 9,1, Ekstraordinær finansiering -25,2 Ekstraordinær tilskud folkeskolereform -2,5 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 14,5 Særlige poster i alt 69,2 121,6 88,9 19,8 136,5 Finansposter Lånoptagelse -26,9-79,7-58,2-31,3-58,4 Afdrag på lån 16,7 16,6 22, 5,3 17,9 Langfristede poster 2,9 5,4 7,6 4,7 9,6 Kortfristede poster 44,6 44,6 19,1 64,5 Finansposter i alt 37,3-13,1 8,5 43,3-3,9 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger 17,9-7,2-11,7-29,7-9,5 Jordforsyning Anlæg 21,3-21,8 17,8-3,4 35,3 Drift,2,2 -,6 -,7,2 Nettolån - jordforsyning -34,3 -,2 -,9 33,4-18, Jordforsyning i alt -12,9-21,8 16,4 29,3 17,5 Resultat skattefinansieret område 5, -29, 4,7 -,4 8, Ældreboliger Ældreboliger Anlæg, -14,1 2,1 2,1 7, Driftsoverskud -8,8-8,8-9,4 -,5-8,9 Grundkapitalindskud -5,6 Lånoptagelse - kortfristede poster,, -5,1-5,1-1,4 Afdrag og renter på lån 9,4 9,4 8,7 -,7 9,2 Ældreboliger i alt,6-13,5-3,7-4,3,3 Samlet effekt på kassebeholdningen 5,6-42,5,9-4,7 8,3 8

10 Generelle forudsætninger Budgettet er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger om eksempelvis stigninger i priser, lønninger og indkomster, befolkningsudviklingen samt aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi og service for 213. Der er i overensstemmelse med KLs skøn som udgangspunkt anvendt en prisfremskrivning fra budget 212 til 213 på 1,75 %. Den faktiske prisudvikling har i henhold til KLs seneste udmelding været 1,16 %. Alle lønbudgetter er i forbindelse med budgetlægningen fremskrevet med 1,44 % fra 212 til 213. Som følge af de indgåede overenskomster for offentlig ansatte er lønbudgetterne efterfølgende reduceret, så den samlede lønfremskrivning fra 212 til 213 i stedet udgør,54 %. Det seneste skøn fra KL udgør,52 % som følge en lavere udmøntning fra reguleringsordningen i oktober 213. Befolkningsudviklingen Budgettet for 213 byggede på den befolkningsprognose, som Favrskov Kommune udarbejdede i foråret 212. Ligesom den foregående prognose afspejlede også denne befolkningsprognose Kommuneplan9 og dermed den fortsatte boligudbygning, som kommuneplanen er baseret på. Niveauet for boligudbygningen er i befolkningsprognoserne siden 29 blevet nedjusteret for en periode, som konsekvens af en lavere efterspørgsel affødt af lavkonjunkturen. På den baggrund forventedes en stigning i befolkningstallet fra indbyggere den 1. januar 212 til indbyggere den 1. januar 213 og indbyggere den 1. januar 216. Befolkningstilvæksten forventedes at blive på,3 % fra 213 til 214. Den faktiske udvikling blev mindre end forventet, med en vækst på,2 % fra 213 til 214. Oversigten nedenfor viser udviklingen i befolkningstallet, som den forventes i den nyeste prognose, udarbejdet i marts 214. Udviklingen i befolkningstallet i udvalgte befolkningsgrupper Pr. 1. januar 213 (Faktiske tal) 214 (Faktiske tal) 215 (Prognose) 216 (Prognose) Vækstpct år , år , år , år ,3 8+ år ,7 Indbyggertal i alt ,6 Kilde: Favrskov Kommunes Befolkningsprognose

11 Befolkningsprognosen er bl.a. blevet anvendt til at fremskrive skattegrundlaget samt udgiftsudviklingen på en lang række serviceområder, bl.a. ældre, børnepasning, skoler og SFO/Klubtilbud. Finansiering I nedenstående figur vises fordelingen af kommunens samlede finansiering på de forskellige indtægtsarter: Fordelingen af Favrskov Kommunes finansiering i 213 Finansiering Generelle tilskud 19,7% Låneoptagelse 1,8% I nedenstående figur vises fordelingen af kommunens sa l Renter,1% Refusion fra staten 7,8% Drift 11,4% Skatter 59,2% *) Brugerbetalinger, lejeindtægt, gebyrer fra andre off. Myndigheder m.m. Skatter Som det fremgår af ovenstående figur udgør skatter 59,2 % af kommunens samlede finansiering. I 213 udgjorde skattefinansieringen ca. 1,9 mia. kr. fordelt på følgende skattekilder: i 1. kr. Opr. Budget Korr. budget Regnskab Afvigelse i forhold til oprindeligt budget Indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift offentlige ejendomme Anden skat I alt

12 Indkomstskat Indkomstskatten er budgetlagt ud fra et udskrivningsgrundlag på 6.955, mio. kr., som garanteredes af staten på baggrund af indkomsterne i 21. Ud fra de slutlignede indkomster i indkomståret 211 beregnedes et udskrivningsgrundlag på 6.926,7 mio.kr. Derfor valgtes statsgaranti. Skatteprocenten udgjorde 25,7 % i 213. Det samlede budgetterede provenu budgetteredes til 1.778,8 mio. kr. Regnskabet udviser en indtægt på 1.781,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes en mindre afregning vedrørende det skrå skatteloft end forventet på budgettidspunktet. Ændringen blev indregnet ved 2. budgetopfølgning. Selskabsskat Der er budgetteret med indtægter fra selskabsskat på 11,5 mio. kr., hvilket svarer til regnskabet. Den afregnede selskabsskat i regnskabsåret 213 er det kommunale provenu for skatteåret 211, som vedrører selskabernes indkomstår 21. Grundskyld Det samlede provenu i regnskabet vedr. grundskyld er på 132,1 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. højere end det oprindeligt budgetterede på 129,2 mio. kr. og,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 131,5 mio.kr. Afvigelsen i det samlede provenu består dels af ændring i grundskyld vedr. året 213 og dels ændring i tilbagebetalinger vedr. for meget betalt grundskyd i tidligere år som følge af fradrag for forbedringer. Grundskylden vedr. 213 budgetteredes ud fra afgiftspligtige grundværdier på 6.756,4 mio. kr. på baggrund af ejendomsstatistikken pr. 28. august 212. Den budgetterede grundskyld vedr. skatteåret 213 beregnedes herudfra til 13,2 mio. kr. Efterfølgende er der sket ændringer i beregningsgrundlaget vedrørende nyopståede ejendomme efter vedtagelse af skattestoppet og med fradrag for forbedringer jf. lov om ændring af ejendomsskat af 18. juni 212. De vurderingsmæssige konsekvenser heraf blev indregnet af KMD i ejendomsstatistikken efter budgetvedtagelsen i oktober 212. Den samlede grundskyld vedr. 213 udgør ifølge regnskabet 132,5 mio. kr. og dermed 2,2 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket indregnedes ved 2. budgetopfølgning. De forudsatte grundværdier består dels af grundværdierne af produktionsjord og dels af grundværdierne vedr. øvrige ejendomme. Grundværdierne vurderes hvert andet år af Vurderingsmyndigheden hos Skat. Efter at godkendelse i Kort- og Matrikelstyrelsen af nye udstykninger, bliver grundene særskilt vurderet i henhold til Vurderingsloven. 11

13 Folketinget vedtog 3. juni 21 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 procentpoint fra 12,3 promille til 7,2 promille for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Af de samlede grundværdier udgjorde produktionsjord 1.99,7 mio. kr. Af produktionsjord opkræves 7,2 promille, hvilket i budgettet forudsattes at udgøre 14,3 mio. kr. og udgør i regnskabet 14,2 mio. kr. Kommunerne blev indtil 212 kompenseret individuelt af staten for denne nedsættelse af grundskyldspromillen for produktionsjord, men fra 213 afskaffedes denne kompensation, idet kompensationen indgik i justeringen af udligningsordningen fra 213. Grundværdierne for øvrige ejendomme er opgjort til 4.765,7 mio. kr. Grundskyldspromillen udgør i Favrskov Kommune 24,32 og hermed budgetteredes en grundskyld heraf på 115,9 mio. kr., som i regnskabet udgør 118,2 mio. kr. Stigningen i grundværdierne vedrører således øvrige ejendomme. Indtil 22 var det Vurderingsrådenes opgave at fastsætte fradrag for forbedringer. Praksis har vist, at der er givet for lave fradrag, fordi de faktiske udgifter ikke har været anvendt i vurderingsgrundlaget. Kommunerne har derfor pligt til at korrigere beskatningsgrundlaget og tilbagebetale den for meget opkrævede ejendomsskat inkl. renter. En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 25 ikke har været i overensstemmelse med daværende lovgivning. Kommunerne bliver i et vist omfang kompenseret for udgifterne til tilbagebetaling, som kan relateres til denne problemstilling, men ikke for andre tilbagebetalinger af grundskyld. Da ikke alle tilbagebetalinger kompenseres, har Favrskov Kommune i budget 213 afsat 1 mio. kr. til dækning af tilbagebetalinger, som ikke kompenseres. Kun en del heraf har vist sig nødvendig, idet Favrskov Kommune i 213 har tilbagebetalt 1,7 mio. kr. i grundskyld og i løbet af regnskabsåret er modtaget aconto 1,3 mio. kr. i kompensation. Dette forbedrer regnskabsresultatet med ca.,6 mio. kr. Kompensationen vedr. 213 vil dog blive efterreguleret pr. 1. juli 214 og vil dermed indgår i regnskab 214. Kompensationen ydes indenfor en ramme på 25 mio. kr. på landsplan, og fordeles på baggrund af kommunernes faktiske tilbagebetalinger. Dækningsafgift af offentlige ejendomme Det budgetterede provenu udgør 1,4 mio. kr., hvilket svarer til det endelige regnskab. 12

14 Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af et statstilskud samt en landsudligning. Kommuner med højst strukturelt underskud modtager et særligt tilskud. Herudover er der en række særlige tilskud- og udligningsordninger af mindre omfang. Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet vedrørende tilskud og udligning, som Favrskov Kommune modtager. Tilskud og udligning i 1. kr. Opr. Budget Korr. budget Regnskab Afvigelse i forhold til opr. budget Statstilskud Kommunal udligning Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Tilskud fra kvalitetsfonden Tilskud til serviceområder Beskæftigelsesområdet Jobpræmie og flexjobbonus Refusion af købsmoms I alt Generelle tilskud og udligning Favrskov Kommune har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag og udligning for 213. Ved midtvejsreguleringen i 213 reduceredes tilskuddet med,7 mio. kr. Midtvejsreguleringen knytter sig til ændrede skøn over kommunernes samlede udgifter i regnskabsåret og omfatter alle kommuner, uanset valg af statsgaranti. Midtvejsreguleringen indregnedes i korrigeret budget ved 2. budgetopfølgning. Beskæftigelsesområdet Det samlede beskæftigelsestilskud er afregnet med netto 82,6 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. mindre end budgetlagt. Det budgetlagte beskæftigelsestilskud udgør 99,3 mio. kr., hvoraf det udmeldte beskæftigelsestilskud vedr. året 213 udgør 19,1 mio. kr. og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 211 udgør en efterbetaling på 9,8 mio. kr. Dette beløb skulle normalt være efterreguleret i 212, men som følge af ændret opgørelsesmetode blev efterreguleringen udskudt til primo 213. I løbet af 213 efterreguleredes beskæftigelsestilskuddet for 212 på baggrund af de faktiske ledighedsudgifter i landsdelen. Hertil afregnedes yderligere 9,1 mio. kr., som indgik i 2. budgetopfølgning. 13

15 Desuden midtvejsreguleredes beskæftigelsestilskuddet for 213 på baggrund af revideret skøn over ledigheden på landsplan. Hertil afregnedes 7,2 mio.kr., som ligeledes indgik i 2. budgetopfølgning. Herudover foretages der hvert år beregninger af det særlige tilskud, som er tiltænkt kommuner med en ledighed der afviger fra landsdelen med mere end 5 %. Favrskov kommunes bidrag til denne ordning udgør 432. kr. Beskæftigelsestilskuddet modsvares til en vis grad udviklingen i beskæftigelsesudgifter til forsikrede ledige. Refusion af købsmoms Der er tilbagebetalt momsrefusion for,2 mio.kr. Drift I nedenstående figur vises fordelingen af de forskellige nettodriftsudgifter inkl. refusion fordelt på hovedområder. Teknik og miljøområdet 7,3% Dagtilbud 8,5% Kultur, fritid og lokalsamfund 1,9% Sundhedstilbud 8,7% Arbejdsmarkedsindsats 2,3% Overførsler/Arbejd s-markedsforhold 19,3% Handicap og psykiatriindsats 6,6% Administration og politisk organisation 11,1% Beredskab,4% Folkeskoler og fritidstilbud 18,7% Sårbare børn og unge 4,6% Ældreindsats 1,6% Fordeling af Favrskov Kommunes nettodriftsudgifter, inkl. refusion i 213 Driftsresultatet (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udviser i forhold til oprindeligt budget et mindreforbrug på 94,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre udgifter på serviceområderne på 44,5 mio. kr., færre udgifter til overførselsindkomster på i alt 41,8 mio. kr. (inkl. færre udgifter til forsikrede ledige på 11,9 mio. kr.) samt færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,6 mio. kr. 14

16 Mindreforbruget på serviceområderne skyldes primært øget opsparing af driftsbeløb, der kan overføres mellem årene, færre udgifter til arbejdsskader, tjenestemandspensioner og barselskompensation, mindre befolkningstilvækst og lavere udgifter til vintertjenesten end forventet. I 213 blev der overført en samlet opsparing på 26,9 mio. kr. fra 212. I 213 har der været en yderligere opsparing på 13,4 mio. kr. Opsparingen er sket på områder som ikke er omfattet af decentraliseringsaftaler indenfor eksempelvis trepartsmidler afsat til kompetenceudvikling og vidtgående specialundervisning. På områder med decentraliseringsaftaler, dvs. hvor der er tale om institutioner (skoler, dagtilbud, biblioteker o.l.) er der en yderligere opsparing på,7 mio. kr. af det akkumulerede overskud på 26,9 mio. kr. overført fra 212 til 213. Lockouten af lærerne i april 213 har medført et samlet mindreforbrug på skolerne i Favrskov Kommune på cirka 14 mio. kroner. Byrådet besluttede 3. april 213, at der af mindreforbruget afsættes 1,5 mio. kroner til kompenserende undervisning og prøveforberedelse for afgangseleverne i skoleåret Samtidig besluttede Byrådet, at der afsættes 2,5 mio. kroner til opfyldelse af minimumstimetallet for de øvrige klasser i skoleåret Børne- og Skoleudvalget besluttede 8. maj 213, at den resterende del af besparelsen på ca. 1 mio. kroner bliver på de enkelte skoler, og at størstedelen af besparelserne anvendes til mest mulig undervisning i skoleåret Mindreforbruget på udgifter på overførselsområdet skyldes primært færre udgifter til beskæftigelsesindsats, førtidspension samt sygedagpenge. Nedenfor vises servicevæksten for hele driften som opgjort i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte serviceudgiftsramme (inkl. jordforsyning og ældreboliger). Serviceområder drift i 1. kr. Opr. Budget 213 Regnskab 213 Afvigelse *) Nettodrift konto udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger indtægter fra den centrale refusionsordning udgifter til forsikrede ledige udgifter til overførsler =Serviceområder *) Positive tal = mindreforbrug / negative tal = merforbrug For en mere udførlig gennemgang af driftsresultatet henvises til sektorbeskrivelserne i årsberetningen samt specielle bemærkninger i bilag til årsberetning. 15

17 Renter På det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen var der i 213 renteudgifter på 6,9 mio. kr. En afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 1, mio. kr. Afvigelsen skyldes større renteindtægter end forventet. Primært på overskudslikviditet placeret i obligationer. Der er i 213 en samlet nettorenteudgift på 1,3 mio. kr., der fordeler sig således: i mio. kr. Skattefinansierede område: Renteindtægt -2,84 Renter af gæld 9,437 Kurstab/-gevinst,287 Skattefinansierede område i alt 6,884 Renter vedr. jordforsyning,734 Renter vedr. ældreboliger 2,714 Nettorenteudgift 1,332 Særlige poster Anlæg Det oprindelige budget på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgjorde 59,3 mio. kr. Der er overført 31,7 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 212 til 213. I januar 213 blev KL og regeringen enige om, at kommunerne i 213 kunne hæve anlægsudgifterne med to milliarder kroner, så anlægsinvesteringerne i 213 samlet set udgør ca. 18 mia. kr. I den forbindelse besluttede byrådet 28. maj 213 at afsætte rådighedsbeløb til ekstra anlæg i 213 for ca. 1 mio. kr. Det samlede regnskabstal for anlægsinvesteringer for 213 viser, at der er anvendt 7, mio. kr. på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen. At forbruget er større end det oprindelige budget skyldes, at der er igangsat ekstra anlæg i 213 samt færdiggjort en række anlægsprojekter igangsat i 212. Vedligeholdelse af kommunens ejendomme er blevet prioriteret, ligesom opførelse af flere nye bygninger er igangsat eller gennemført. Blandt større anlægsprojekter kan nævnes om- og tilbygning af Hadbjerg Skole, renovering af Præstemarkskolen i Søften, tilbygning til børnehaven Kvottrupvej i Søften, Udvidelse af klubhus for Hadsten Sportsklub, udvidelse af plejecenter Tinghøj i Hammel, energibesparende tiltag på kommunens bygninger, vedligeholdelse af veje og belægninger, tilskud til kunstgræsbane ved Haldum-Hinnerup Hallen, etablering af mountainbikespor i Hammel og Hinnerup. For en mere udførlig gennemgang af anlægsresultatet henvises til afsluttede anlægsregnskaber og ikke afsluttede anlæg i bilag til årsberetning. Efterregulering af beskæftigelsestilskud er beskrevet i afsnittet vedrørende finansiering. 16

18 Finansposter Lån Skattefinansierede område (excl. jordforsyning) Den faktiske låneoptagelse på det skattefinansierede område excl. jordforsyning i 213 på 58,3 mio. kr. kan specificeres således: 52,8 mio. kr. er låneramme 212 optaget marts 213. Optagelse af lån vedr. lånerammen for 213 på i alt 24,5 mio. kr. er gennemført i marts 214 med 18, mio. kr., hvorfor låneoptagelsen vedrørende de 18, mio. kr. først indgår i regnskabet for ,5 mio. kr. er låneomlægning af 2 stk. banklån til ét lån ved KommuneKredit. Der er i 213 afdraget 22, mio. kr. på lån vedr. det skattefinansierede område excl. jordforsyning, hvoraf de indfriede lån i forbindelse med låneomlægning udgør 5,5 mio. kr. Der er således netto afdraget 16,6 mio. kr. Ultimo 213 har Favrskov Kommune en restgæld på det skattefinansierede område excl. jordforsyning på i alt 33,2 mio. kr. Jordforsyning Låneoptagelse på jordforsyningsområdet i 213 er på 76,8 mio. kr. og består af låneramme 213, optaget december 213 på 6,5 mio. kr. og 7,3 mio. kr. vedr. låneomlægning. Der er i 213 afdraget 75,2 mio. kr. vedr. jordforsyning, hvoraf de indfriede lån i forbindelse med låneomlægning udgør 7,3 mio. kr. Der er således netto afdraget 4,9 mio. kr. på lån vedr. jordforsyning. Ultimo 213 har Favrskov Kommune en restgæld vedr. jordforsyningsområdet på 73,6 mio. kr. Brugerfinansierede område ældreboliger Der er i 213 optaget byggelån på 5,1 mio. kr. vedrørende erstatningsbyggeriet for det socialpsykiatriske botilbud Urbakken, Harebakken, nu i alt på 21, mio. kr. Der er i 213 afdraget 6, mio. kr. vedr. ældreboliger. Ultimo 213 har Favrskov Kommune en restgæld vedrørende ældreboliger på i alt 98,1 mio. kr. 17

19 Langfristede poster Ændringerne i de langfristede poster er samlet på 7,6 mio. kr., ændringen omfatter bl.a. følgende poster: i mio. kr. Udlån til beboerindskud,867 Lån til betaling af ejendomsskatter nettotilgang 1,346 Øvrige langfristede poster 5,43 Langfristede poster i alt 7,616 I 213 er der ydet lån til betaling af ejendomsskat på 2,5 mio. kr., mens der er indfriet lån på i alt 1,2 mio. kr. I øvrige langfristede poster indgår bl.a. tilgang af pantebreve på 2,5 mio. kr. vedr. Vellev Friskole, ophør af lejemål på Gammel Sellingvej -1,2 mio. kr. og indskud i Landsbyggefonden på 4,2 mio. kr., der er optaget som gæld, idet disse skal bogføres, når der foreligger et retskrav. Favrskov Kommune har ultimo 213 deponeret 9,1 mio. kr. vedr. lejeaftaler. Kortfristede poster Forskydningen i de kortfristede poster, der er på 14, mio. kr. (inkl. kortfristede poster under ældreboliger) omfatter følgende poster: i mio. kr. Forskydninger i tilgodehavende med staten nettoreduktion 45,595 Forskydninger i tilgodehavender i øvrigt: Tilgodehavender i betalingskontrol nettotilgang 3,287 Mellemregning mellem årene 146,547 Andre tilgodehavender -6,265 Kassekreditter og byggelån -5,118 Anden kortfristet gæld (ventende betalinger) -36,284 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -43,755 14,7 Økonomi-og Indenrigsministeriet har ændret reglerne for periodeafgrænsning. Efter de nye regler skal periodeafgrænsning vedrørende leverandørgæld eller tilgodehavender blive på henholdsvis kortfristet gæld/tilgodehavende, i stedet for periodeafgrænsning på mellemregning mellem årene. Dette betyder for regnskabsår 213, at der er forskydninger mellem ovenstående poster. Herudover er der forskydninger på flere af posterne som følge af overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark. 18

20 Den samlede forskydning i de kortfristede poster på 14, mio. kr. består af følgende: i mio. kr. Gæld til leverandører (ventende betalinger) 79,3 Leverandørgælden ultimo 213 er lavere end ved udgangen af 212. Det medfører en positiv forskydning på 79,3 mio. kr. i 213, da der ultimo 213 er færre skyldige fakturaer, som først betales i 214 end primo 213, hvor der er betalt flere fakturaer vedrørende 212. Udbetaling Danmark I marts 213 overgik boligstøtte, folkepension og førtidspension til Udbetaling Danmark. Forskydning refusion sociale ydelser 15,2 Fald i tilgodehavender i betalingskontrol -8,4 Lavere tilgodehavende vedr. salg af grunde -6,3 Yderligere træk på byggekredit vedr. Harebakken -5,1 Ventende betaling til Landsbyggefonden Jf. bemærkninger til langfristede poster. Forskydning vedr. købsmoms -8,1 Diverse forskydninger -1,5 Forskydninger i alt 14, Den kirkelige ligning Favrskov provsti udgør 26 kirkesogne i Favrskov Kommune. Regnskabet for 213 kan opgøres således: i 1. kr. Udgifter Efterregulering af tidligere års kirkeskat Landskirkeskat Kirkekasser Uforudsete udgifter (jf. Lov om folkekirkens økonomi 7, stk. 2) 1.25 Provstiudvalgskassen 3.87 Bindende stiftsbidrag Kirkelig ligning i alt Indtægter Kirkeskat Udligningstilskud Indtægter i alt Overskud -424 Kirkens gæld ultimo 213 er på 1,5 mio. kr. 43,1-4,2 19

21 Jordforsyning Favrskov Kommune har på jordforsyningsområdet solgt 15 boliggrunde i 213, heraf alle de tilbageværende grunde i Humlehaven i Hinnerup. Derudover er der solgt grunde på Nygårdsvænget i Hadsten, Mejsevej i Hadbjerg, og på Ravskærvej i Søften. Der er indgået aftaler vedr. enkelte erhvervsgrunde i Hadsten (Gl. Sellingvej) og i Hammel (EF-parken) i 213, men der opleves stigende interesse for især områderne i Søften og Hadsten. I forhold til opkøb af arealer til by- og erhvervsudvikling, har der været en række drøftelser og forhandlinger med lodsejere i såvel Hadsten, Hammel og Søften for at kunne sikre en fortsat byudvikling og tilbud om byggegrunde i overensstemmelse med den overordnede planlægning for kommunen. Forhandlingerne har resulteret i få handler i Ginneruplund, men det har ikke været muligt at realisere området endnu, da der mangler aftale med de største lodsejere. Det har ligeledes ikke været muligt at finde en løsning med de relevante lodsejere i Hammel og Søften. Det har betydet, at der er påbegyndt en ekspropriationsproces vedrørende den sydlige del af Vadsted-udstykningen, således at der kan udbydes boliggrunde til salg i dette område medio 214. Inden for ejendomssalg har Favrskov Kommune ikke solgt nogle kommunale ejendomme i 213. De resterende salgbare kommunale ejendomme er svært omsættelige i det nuværende marked. Ældreboliger Ældreboliger udviser i forhold til det oprindelige budget en merindtægt på 4,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært byggekredit på 5,1 mio. kr. vedrørende opførelse af erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske botilbud Urbakken. Afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet skyldes, at rådighedsbeløbet på boligdelen ikke er registreret i økonomisystemet som en bruttobevilling. Forbruget på anlæg vedrørende Harebakken vil blive modsvaret af en indtægt på låneoptagelsen vedrørende ældreboliger, når byggeriet er afsluttet, og der optages et realkreditlån. I 212 og 213 er der optaget en byggekredit, som fremgår under kortfristede gældsforpligtelser. Kassebeholdningen likvide aktiver Kassebeholdningen er med udgangen af 213 på 128,8 mio. kr. Der har således været et forbrug af kassebeholdningen på,9 mio. kr. I det oprindelige budget for 213 forventedes et forbrug på 5,6 mio. kr. Der er dog tale om et regnskabsteknisk forbrug som følge af forskydninger i finansposter. Nedenstående graf viser at kassen reelt set er blevet styrket i regnskabsåret med ca. 28 mio. kr., når den opgøres efter kassekreditreglen (12 måneders gennemsnit). 2

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Regnskab 2012 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2012 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 212 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 7 Ledelsens påtegning 7 Revisionspåtegning 8 Økonomisk overblik 9 Kommunens årsregnskab 212

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskab 2011 - Årsberetning Favrskov Kommune

Regnskab 2011 - Årsberetning Favrskov Kommune Regnskab 211 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Borgmesterens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning 8 Ledelsens årsberetning

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Regnskab 2014 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2014 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 214 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 214

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere