Regnskab Årsberetning. Favrskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune"

Transkript

1 Regnskab Årsberetning Favrskov Kommune

2 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 24 Sektorbeskrivelser 32 Hoved- og nøgletal 59 Driftsregnskab 6 Balance 61 Noter til driftsregnskab og balance 63

3 Kommuneoplysninger Kommune Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Hinnerup 1. januar december Kommunal- Bestyrelse Nils Borring, borgmester Lars Storgaard, 1. viceborgmester Christian Møller-Nielsen, 2. viceborgmester Anders G. Christensen Anders Nørgaard Anne Neergaard Bjarne Andersen Dan Jensen Dorte Winther Erling Kvist Andersen Eva Damsgaard Flemming Nørgaard Grethe Villadsen Hanne Smedegaard Inge G. Sørensen Isabell Friis Madsen Joachim Laursen Kurt Andreassen Lone Jeppesen Glarbo Malene Kragh Sand Niels Flade Nielsen Niels Kallehave Peder Meyhoff Steen Thomasen Thomas Storm 2

4 Direktion Jan Kallestrup, kommunaldirektør Hans Minor Vedel, børne- og skoledirektør Kate Bøgh, social- og sundhedsdirektør Asbjørn Friis Jensen, job og økonomidirektør Lars A. Clement, teknik- og kulturdirektør Revision BDO Kommunernes Revision A/S Thors Bakke 4, 2. sal 89 Randers C 3

5 Ledelsens forord Hvert års regnskab hænger tæt sammen med regnskabet fra forrige år og udgør samtidigt grundlaget for byrådets prioriteringer i det kommende års budget. Sådan er det også med Favrskov Kommunes regnskab for 213. Budgettet for 213 tog udgangspunkt i de store reduktioner i drifts- og anlægsbudgettet, som byrådet gennemførte i 211, hvor der blev vedtaget konkrete driftsbesparelser for 65 mio. kr. stigende til over 95 mio. kr. i 212. Samtidig blev den årlige budgetramme til anlæg reduceret til godt 6 mio. kr. Med budgetterne for henholdsvis for og blev der skabt balance i Favrskov Kommunes økonomi Efter nogle år med store reduktioner blev det i budget 213 muligt at tilføre ekstra resurser og igangsætte nye aktiviteter på en række områder. Byrådet vedtog bl.a. driftsudvidelser på sundheds- og dagtilbudsområdet for i alt 8 millioner kroner. Det svarer til Favrskovs andel af de puljer, der blev tilført kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Herudover indeholdt budgettet udvidelser på øvrige driftsområder svarende til godt 9 millioner kroner. Udvidelsesmulighederne blev tilvejebragt ved tilsvarende reduktioner inden for driftsbudgettet, som ikke eller kun i mindre grad påvirker servicen over for borgerne. Et anlægsbudget i 213 på knap 6 mio. kr. er efter byrådets opfattelse for lavt til at imødekomme de behov, som en vækstkommune som Favrskov har. Men med den stramme økonomistyring, som har kendetegnet Favrskov Kommune har i det i løbet af 213 været muligt at øge anlægsrammen i 213 med 1 mio. kr. Blandt de større anlægsprojekter, som byrådet har igangsat og gennemført i 213, kan nævnes: Om- og tilbygning til Hadbjerg Skole Renovering af Præstemarksskolen i Søften Tilbygning til børnehaven Kvottrupvej i Søften Udvidelse af klubhus for Hadsten Sportsklub (HSK) Udvidelse af plejecenter Tinghøj i Hammel Midtbyprojekt i Hadsten Nyt sundhedscenter i Hammel Forskellige energibesparende tiltag på kommunens bygninger Vedligeholdelse af veje og belægninger Tilskud til kunstgræsbane ved Haldum-Hinnerup Hallen Etablering af mountainbikespor i Hammel og Hinnerup Udvidelse af åbningstiderne på samtlige biblioteker Regnskabet består ikke kun af en masse tal. Det er også udtryk for de mange politiske prioriteringer, der er foretaget i 213 og i årene forud. Ved siden af opgaven med at sikre borgerne den bedst mulige service indenfor de økonomiske rammer, har der i 213 været gennemført en række udviklings- og planlægningsinitiativer. Det er sket både indenfor de enkelte driftsområder og på tværs af hele organisationen. I de udarbejdede beskrivelser 4

6 for hver sektor indenfor kommunens virksomhed kan man læse om de væsentligste aktiviteter, som byrådet har prioriteret. Udover fokus på at styrke rammerne for den kommunale service har Favrskov Kommune også arbejdet regionalt og nationalt, bl.a. med at dokumentere behovet for investeringer i infrastrukturen, til og fra Favrskov Kommune. Primært i form af en ny rute 26 mellem Aarhus og Viborg, letbane fra Aarhus og Lisbjerg til Hinnerup og trinbræt i Laurbjerg og Søften. Nye investeringer i infrastrukturen er meget vigtig for Favrskov Kommune som bosætningskommune. Med regnskabsaflæggelsen sættes der i økonomisk forstand punktum for 213, men regnskabet har samtidig sat sine spor på de politiske og administrative prioriteringer for 214 og sat retning for de kommende års budgetlægning. Favrskov Kommune, 27. maj 214 Nils Borring Borgmester Jan Kallestrup Kommunaldirektør 5

7 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 2. maj 214 aflagt årsregnskab for 213 for Favrskov Kommune til byrådet. Årsregnskabet for 213 for Favrskov Kommune rummer en række obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Favrskov Kommune, den 27. maj 214 Nils Borring Borgmester Jan Kallestrup Kommunaldirektør 6

8 Revisionspåtegning Randers, den BDO KOMMUNERNES REVISION A/S Ole Nielsen / Chefrevisor Anne Grethe Goth Ledende revisor 7

9 Økonomisk overblik Regnskabsopgørelse for 213 Skattefinansieret område Afvigelser Mio. kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab/- Regnskab Budget Budget Budget vedtaget budget Ordinære poster Finansiering , ,8-2.56,3 2, ,2 Drift 2.466, , ,3-94, ,3 Renter 7,9 7,4 6,9-1, 7,8 Ordinære poster i alt -88,5-115,7-181,1-92,6-115,1 Særlige poster Anlæg 59,3 12,8 7, 1,7 12,8 Halaftale - anlæg 2, Efterregulering af skat og udligning 8,9 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 9,8 18,9 18,9 9,1, Ekstraordinær finansiering -25,2 Ekstraordinær tilskud folkeskolereform -2,5 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 14,5 Særlige poster i alt 69,2 121,6 88,9 19,8 136,5 Finansposter Lånoptagelse -26,9-79,7-58,2-31,3-58,4 Afdrag på lån 16,7 16,6 22, 5,3 17,9 Langfristede poster 2,9 5,4 7,6 4,7 9,6 Kortfristede poster 44,6 44,6 19,1 64,5 Finansposter i alt 37,3-13,1 8,5 43,3-3,9 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger 17,9-7,2-11,7-29,7-9,5 Jordforsyning Anlæg 21,3-21,8 17,8-3,4 35,3 Drift,2,2 -,6 -,7,2 Nettolån - jordforsyning -34,3 -,2 -,9 33,4-18, Jordforsyning i alt -12,9-21,8 16,4 29,3 17,5 Resultat skattefinansieret område 5, -29, 4,7 -,4 8, Ældreboliger Ældreboliger Anlæg, -14,1 2,1 2,1 7, Driftsoverskud -8,8-8,8-9,4 -,5-8,9 Grundkapitalindskud -5,6 Lånoptagelse - kortfristede poster,, -5,1-5,1-1,4 Afdrag og renter på lån 9,4 9,4 8,7 -,7 9,2 Ældreboliger i alt,6-13,5-3,7-4,3,3 Samlet effekt på kassebeholdningen 5,6-42,5,9-4,7 8,3 8

10 Generelle forudsætninger Budgettet er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger om eksempelvis stigninger i priser, lønninger og indkomster, befolkningsudviklingen samt aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi og service for 213. Der er i overensstemmelse med KLs skøn som udgangspunkt anvendt en prisfremskrivning fra budget 212 til 213 på 1,75 %. Den faktiske prisudvikling har i henhold til KLs seneste udmelding været 1,16 %. Alle lønbudgetter er i forbindelse med budgetlægningen fremskrevet med 1,44 % fra 212 til 213. Som følge af de indgåede overenskomster for offentlig ansatte er lønbudgetterne efterfølgende reduceret, så den samlede lønfremskrivning fra 212 til 213 i stedet udgør,54 %. Det seneste skøn fra KL udgør,52 % som følge en lavere udmøntning fra reguleringsordningen i oktober 213. Befolkningsudviklingen Budgettet for 213 byggede på den befolkningsprognose, som Favrskov Kommune udarbejdede i foråret 212. Ligesom den foregående prognose afspejlede også denne befolkningsprognose Kommuneplan9 og dermed den fortsatte boligudbygning, som kommuneplanen er baseret på. Niveauet for boligudbygningen er i befolkningsprognoserne siden 29 blevet nedjusteret for en periode, som konsekvens af en lavere efterspørgsel affødt af lavkonjunkturen. På den baggrund forventedes en stigning i befolkningstallet fra indbyggere den 1. januar 212 til indbyggere den 1. januar 213 og indbyggere den 1. januar 216. Befolkningstilvæksten forventedes at blive på,3 % fra 213 til 214. Den faktiske udvikling blev mindre end forventet, med en vækst på,2 % fra 213 til 214. Oversigten nedenfor viser udviklingen i befolkningstallet, som den forventes i den nyeste prognose, udarbejdet i marts 214. Udviklingen i befolkningstallet i udvalgte befolkningsgrupper Pr. 1. januar 213 (Faktiske tal) 214 (Faktiske tal) 215 (Prognose) 216 (Prognose) Vækstpct år , år , år , år ,3 8+ år ,7 Indbyggertal i alt ,6 Kilde: Favrskov Kommunes Befolkningsprognose

11 Befolkningsprognosen er bl.a. blevet anvendt til at fremskrive skattegrundlaget samt udgiftsudviklingen på en lang række serviceområder, bl.a. ældre, børnepasning, skoler og SFO/Klubtilbud. Finansiering I nedenstående figur vises fordelingen af kommunens samlede finansiering på de forskellige indtægtsarter: Fordelingen af Favrskov Kommunes finansiering i 213 Finansiering Generelle tilskud 19,7% Låneoptagelse 1,8% I nedenstående figur vises fordelingen af kommunens sa l Renter,1% Refusion fra staten 7,8% Drift 11,4% Skatter 59,2% *) Brugerbetalinger, lejeindtægt, gebyrer fra andre off. Myndigheder m.m. Skatter Som det fremgår af ovenstående figur udgør skatter 59,2 % af kommunens samlede finansiering. I 213 udgjorde skattefinansieringen ca. 1,9 mia. kr. fordelt på følgende skattekilder: i 1. kr. Opr. Budget Korr. budget Regnskab Afvigelse i forhold til oprindeligt budget Indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift offentlige ejendomme Anden skat I alt

12 Indkomstskat Indkomstskatten er budgetlagt ud fra et udskrivningsgrundlag på 6.955, mio. kr., som garanteredes af staten på baggrund af indkomsterne i 21. Ud fra de slutlignede indkomster i indkomståret 211 beregnedes et udskrivningsgrundlag på 6.926,7 mio.kr. Derfor valgtes statsgaranti. Skatteprocenten udgjorde 25,7 % i 213. Det samlede budgetterede provenu budgetteredes til 1.778,8 mio. kr. Regnskabet udviser en indtægt på 1.781,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes en mindre afregning vedrørende det skrå skatteloft end forventet på budgettidspunktet. Ændringen blev indregnet ved 2. budgetopfølgning. Selskabsskat Der er budgetteret med indtægter fra selskabsskat på 11,5 mio. kr., hvilket svarer til regnskabet. Den afregnede selskabsskat i regnskabsåret 213 er det kommunale provenu for skatteåret 211, som vedrører selskabernes indkomstår 21. Grundskyld Det samlede provenu i regnskabet vedr. grundskyld er på 132,1 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. højere end det oprindeligt budgetterede på 129,2 mio. kr. og,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 131,5 mio.kr. Afvigelsen i det samlede provenu består dels af ændring i grundskyld vedr. året 213 og dels ændring i tilbagebetalinger vedr. for meget betalt grundskyd i tidligere år som følge af fradrag for forbedringer. Grundskylden vedr. 213 budgetteredes ud fra afgiftspligtige grundværdier på 6.756,4 mio. kr. på baggrund af ejendomsstatistikken pr. 28. august 212. Den budgetterede grundskyld vedr. skatteåret 213 beregnedes herudfra til 13,2 mio. kr. Efterfølgende er der sket ændringer i beregningsgrundlaget vedrørende nyopståede ejendomme efter vedtagelse af skattestoppet og med fradrag for forbedringer jf. lov om ændring af ejendomsskat af 18. juni 212. De vurderingsmæssige konsekvenser heraf blev indregnet af KMD i ejendomsstatistikken efter budgetvedtagelsen i oktober 212. Den samlede grundskyld vedr. 213 udgør ifølge regnskabet 132,5 mio. kr. og dermed 2,2 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket indregnedes ved 2. budgetopfølgning. De forudsatte grundværdier består dels af grundværdierne af produktionsjord og dels af grundværdierne vedr. øvrige ejendomme. Grundværdierne vurderes hvert andet år af Vurderingsmyndigheden hos Skat. Efter at godkendelse i Kort- og Matrikelstyrelsen af nye udstykninger, bliver grundene særskilt vurderet i henhold til Vurderingsloven. 11

13 Folketinget vedtog 3. juni 21 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 procentpoint fra 12,3 promille til 7,2 promille for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Af de samlede grundværdier udgjorde produktionsjord 1.99,7 mio. kr. Af produktionsjord opkræves 7,2 promille, hvilket i budgettet forudsattes at udgøre 14,3 mio. kr. og udgør i regnskabet 14,2 mio. kr. Kommunerne blev indtil 212 kompenseret individuelt af staten for denne nedsættelse af grundskyldspromillen for produktionsjord, men fra 213 afskaffedes denne kompensation, idet kompensationen indgik i justeringen af udligningsordningen fra 213. Grundværdierne for øvrige ejendomme er opgjort til 4.765,7 mio. kr. Grundskyldspromillen udgør i Favrskov Kommune 24,32 og hermed budgetteredes en grundskyld heraf på 115,9 mio. kr., som i regnskabet udgør 118,2 mio. kr. Stigningen i grundværdierne vedrører således øvrige ejendomme. Indtil 22 var det Vurderingsrådenes opgave at fastsætte fradrag for forbedringer. Praksis har vist, at der er givet for lave fradrag, fordi de faktiske udgifter ikke har været anvendt i vurderingsgrundlaget. Kommunerne har derfor pligt til at korrigere beskatningsgrundlaget og tilbagebetale den for meget opkrævede ejendomsskat inkl. renter. En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 25 ikke har været i overensstemmelse med daværende lovgivning. Kommunerne bliver i et vist omfang kompenseret for udgifterne til tilbagebetaling, som kan relateres til denne problemstilling, men ikke for andre tilbagebetalinger af grundskyld. Da ikke alle tilbagebetalinger kompenseres, har Favrskov Kommune i budget 213 afsat 1 mio. kr. til dækning af tilbagebetalinger, som ikke kompenseres. Kun en del heraf har vist sig nødvendig, idet Favrskov Kommune i 213 har tilbagebetalt 1,7 mio. kr. i grundskyld og i løbet af regnskabsåret er modtaget aconto 1,3 mio. kr. i kompensation. Dette forbedrer regnskabsresultatet med ca.,6 mio. kr. Kompensationen vedr. 213 vil dog blive efterreguleret pr. 1. juli 214 og vil dermed indgår i regnskab 214. Kompensationen ydes indenfor en ramme på 25 mio. kr. på landsplan, og fordeles på baggrund af kommunernes faktiske tilbagebetalinger. Dækningsafgift af offentlige ejendomme Det budgetterede provenu udgør 1,4 mio. kr., hvilket svarer til det endelige regnskab. 12

14 Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af et statstilskud samt en landsudligning. Kommuner med højst strukturelt underskud modtager et særligt tilskud. Herudover er der en række særlige tilskud- og udligningsordninger af mindre omfang. Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet vedrørende tilskud og udligning, som Favrskov Kommune modtager. Tilskud og udligning i 1. kr. Opr. Budget Korr. budget Regnskab Afvigelse i forhold til opr. budget Statstilskud Kommunal udligning Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Tilskud fra kvalitetsfonden Tilskud til serviceområder Beskæftigelsesområdet Jobpræmie og flexjobbonus Refusion af købsmoms I alt Generelle tilskud og udligning Favrskov Kommune har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag og udligning for 213. Ved midtvejsreguleringen i 213 reduceredes tilskuddet med,7 mio. kr. Midtvejsreguleringen knytter sig til ændrede skøn over kommunernes samlede udgifter i regnskabsåret og omfatter alle kommuner, uanset valg af statsgaranti. Midtvejsreguleringen indregnedes i korrigeret budget ved 2. budgetopfølgning. Beskæftigelsesområdet Det samlede beskæftigelsestilskud er afregnet med netto 82,6 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. mindre end budgetlagt. Det budgetlagte beskæftigelsestilskud udgør 99,3 mio. kr., hvoraf det udmeldte beskæftigelsestilskud vedr. året 213 udgør 19,1 mio. kr. og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 211 udgør en efterbetaling på 9,8 mio. kr. Dette beløb skulle normalt være efterreguleret i 212, men som følge af ændret opgørelsesmetode blev efterreguleringen udskudt til primo 213. I løbet af 213 efterreguleredes beskæftigelsestilskuddet for 212 på baggrund af de faktiske ledighedsudgifter i landsdelen. Hertil afregnedes yderligere 9,1 mio. kr., som indgik i 2. budgetopfølgning. 13

15 Desuden midtvejsreguleredes beskæftigelsestilskuddet for 213 på baggrund af revideret skøn over ledigheden på landsplan. Hertil afregnedes 7,2 mio.kr., som ligeledes indgik i 2. budgetopfølgning. Herudover foretages der hvert år beregninger af det særlige tilskud, som er tiltænkt kommuner med en ledighed der afviger fra landsdelen med mere end 5 %. Favrskov kommunes bidrag til denne ordning udgør 432. kr. Beskæftigelsestilskuddet modsvares til en vis grad udviklingen i beskæftigelsesudgifter til forsikrede ledige. Refusion af købsmoms Der er tilbagebetalt momsrefusion for,2 mio.kr. Drift I nedenstående figur vises fordelingen af de forskellige nettodriftsudgifter inkl. refusion fordelt på hovedområder. Teknik og miljøområdet 7,3% Dagtilbud 8,5% Kultur, fritid og lokalsamfund 1,9% Sundhedstilbud 8,7% Arbejdsmarkedsindsats 2,3% Overførsler/Arbejd s-markedsforhold 19,3% Handicap og psykiatriindsats 6,6% Administration og politisk organisation 11,1% Beredskab,4% Folkeskoler og fritidstilbud 18,7% Sårbare børn og unge 4,6% Ældreindsats 1,6% Fordeling af Favrskov Kommunes nettodriftsudgifter, inkl. refusion i 213 Driftsresultatet (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udviser i forhold til oprindeligt budget et mindreforbrug på 94,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre udgifter på serviceområderne på 44,5 mio. kr., færre udgifter til overførselsindkomster på i alt 41,8 mio. kr. (inkl. færre udgifter til forsikrede ledige på 11,9 mio. kr.) samt færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,6 mio. kr. 14

16 Mindreforbruget på serviceområderne skyldes primært øget opsparing af driftsbeløb, der kan overføres mellem årene, færre udgifter til arbejdsskader, tjenestemandspensioner og barselskompensation, mindre befolkningstilvækst og lavere udgifter til vintertjenesten end forventet. I 213 blev der overført en samlet opsparing på 26,9 mio. kr. fra 212. I 213 har der været en yderligere opsparing på 13,4 mio. kr. Opsparingen er sket på områder som ikke er omfattet af decentraliseringsaftaler indenfor eksempelvis trepartsmidler afsat til kompetenceudvikling og vidtgående specialundervisning. På områder med decentraliseringsaftaler, dvs. hvor der er tale om institutioner (skoler, dagtilbud, biblioteker o.l.) er der en yderligere opsparing på,7 mio. kr. af det akkumulerede overskud på 26,9 mio. kr. overført fra 212 til 213. Lockouten af lærerne i april 213 har medført et samlet mindreforbrug på skolerne i Favrskov Kommune på cirka 14 mio. kroner. Byrådet besluttede 3. april 213, at der af mindreforbruget afsættes 1,5 mio. kroner til kompenserende undervisning og prøveforberedelse for afgangseleverne i skoleåret Samtidig besluttede Byrådet, at der afsættes 2,5 mio. kroner til opfyldelse af minimumstimetallet for de øvrige klasser i skoleåret Børne- og Skoleudvalget besluttede 8. maj 213, at den resterende del af besparelsen på ca. 1 mio. kroner bliver på de enkelte skoler, og at størstedelen af besparelserne anvendes til mest mulig undervisning i skoleåret Mindreforbruget på udgifter på overførselsområdet skyldes primært færre udgifter til beskæftigelsesindsats, førtidspension samt sygedagpenge. Nedenfor vises servicevæksten for hele driften som opgjort i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte serviceudgiftsramme (inkl. jordforsyning og ældreboliger). Serviceområder drift i 1. kr. Opr. Budget 213 Regnskab 213 Afvigelse *) Nettodrift konto udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger indtægter fra den centrale refusionsordning udgifter til forsikrede ledige udgifter til overførsler =Serviceområder *) Positive tal = mindreforbrug / negative tal = merforbrug For en mere udførlig gennemgang af driftsresultatet henvises til sektorbeskrivelserne i årsberetningen samt specielle bemærkninger i bilag til årsberetning. 15

17 Renter På det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen var der i 213 renteudgifter på 6,9 mio. kr. En afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 1, mio. kr. Afvigelsen skyldes større renteindtægter end forventet. Primært på overskudslikviditet placeret i obligationer. Der er i 213 en samlet nettorenteudgift på 1,3 mio. kr., der fordeler sig således: i mio. kr. Skattefinansierede område: Renteindtægt -2,84 Renter af gæld 9,437 Kurstab/-gevinst,287 Skattefinansierede område i alt 6,884 Renter vedr. jordforsyning,734 Renter vedr. ældreboliger 2,714 Nettorenteudgift 1,332 Særlige poster Anlæg Det oprindelige budget på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgjorde 59,3 mio. kr. Der er overført 31,7 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 212 til 213. I januar 213 blev KL og regeringen enige om, at kommunerne i 213 kunne hæve anlægsudgifterne med to milliarder kroner, så anlægsinvesteringerne i 213 samlet set udgør ca. 18 mia. kr. I den forbindelse besluttede byrådet 28. maj 213 at afsætte rådighedsbeløb til ekstra anlæg i 213 for ca. 1 mio. kr. Det samlede regnskabstal for anlægsinvesteringer for 213 viser, at der er anvendt 7, mio. kr. på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen. At forbruget er større end det oprindelige budget skyldes, at der er igangsat ekstra anlæg i 213 samt færdiggjort en række anlægsprojekter igangsat i 212. Vedligeholdelse af kommunens ejendomme er blevet prioriteret, ligesom opførelse af flere nye bygninger er igangsat eller gennemført. Blandt større anlægsprojekter kan nævnes om- og tilbygning af Hadbjerg Skole, renovering af Præstemarkskolen i Søften, tilbygning til børnehaven Kvottrupvej i Søften, Udvidelse af klubhus for Hadsten Sportsklub, udvidelse af plejecenter Tinghøj i Hammel, energibesparende tiltag på kommunens bygninger, vedligeholdelse af veje og belægninger, tilskud til kunstgræsbane ved Haldum-Hinnerup Hallen, etablering af mountainbikespor i Hammel og Hinnerup. For en mere udførlig gennemgang af anlægsresultatet henvises til afsluttede anlægsregnskaber og ikke afsluttede anlæg i bilag til årsberetning. Efterregulering af beskæftigelsestilskud er beskrevet i afsnittet vedrørende finansiering. 16

18 Finansposter Lån Skattefinansierede område (excl. jordforsyning) Den faktiske låneoptagelse på det skattefinansierede område excl. jordforsyning i 213 på 58,3 mio. kr. kan specificeres således: 52,8 mio. kr. er låneramme 212 optaget marts 213. Optagelse af lån vedr. lånerammen for 213 på i alt 24,5 mio. kr. er gennemført i marts 214 med 18, mio. kr., hvorfor låneoptagelsen vedrørende de 18, mio. kr. først indgår i regnskabet for ,5 mio. kr. er låneomlægning af 2 stk. banklån til ét lån ved KommuneKredit. Der er i 213 afdraget 22, mio. kr. på lån vedr. det skattefinansierede område excl. jordforsyning, hvoraf de indfriede lån i forbindelse med låneomlægning udgør 5,5 mio. kr. Der er således netto afdraget 16,6 mio. kr. Ultimo 213 har Favrskov Kommune en restgæld på det skattefinansierede område excl. jordforsyning på i alt 33,2 mio. kr. Jordforsyning Låneoptagelse på jordforsyningsområdet i 213 er på 76,8 mio. kr. og består af låneramme 213, optaget december 213 på 6,5 mio. kr. og 7,3 mio. kr. vedr. låneomlægning. Der er i 213 afdraget 75,2 mio. kr. vedr. jordforsyning, hvoraf de indfriede lån i forbindelse med låneomlægning udgør 7,3 mio. kr. Der er således netto afdraget 4,9 mio. kr. på lån vedr. jordforsyning. Ultimo 213 har Favrskov Kommune en restgæld vedr. jordforsyningsområdet på 73,6 mio. kr. Brugerfinansierede område ældreboliger Der er i 213 optaget byggelån på 5,1 mio. kr. vedrørende erstatningsbyggeriet for det socialpsykiatriske botilbud Urbakken, Harebakken, nu i alt på 21, mio. kr. Der er i 213 afdraget 6, mio. kr. vedr. ældreboliger. Ultimo 213 har Favrskov Kommune en restgæld vedrørende ældreboliger på i alt 98,1 mio. kr. 17

19 Langfristede poster Ændringerne i de langfristede poster er samlet på 7,6 mio. kr., ændringen omfatter bl.a. følgende poster: i mio. kr. Udlån til beboerindskud,867 Lån til betaling af ejendomsskatter nettotilgang 1,346 Øvrige langfristede poster 5,43 Langfristede poster i alt 7,616 I 213 er der ydet lån til betaling af ejendomsskat på 2,5 mio. kr., mens der er indfriet lån på i alt 1,2 mio. kr. I øvrige langfristede poster indgår bl.a. tilgang af pantebreve på 2,5 mio. kr. vedr. Vellev Friskole, ophør af lejemål på Gammel Sellingvej -1,2 mio. kr. og indskud i Landsbyggefonden på 4,2 mio. kr., der er optaget som gæld, idet disse skal bogføres, når der foreligger et retskrav. Favrskov Kommune har ultimo 213 deponeret 9,1 mio. kr. vedr. lejeaftaler. Kortfristede poster Forskydningen i de kortfristede poster, der er på 14, mio. kr. (inkl. kortfristede poster under ældreboliger) omfatter følgende poster: i mio. kr. Forskydninger i tilgodehavende med staten nettoreduktion 45,595 Forskydninger i tilgodehavender i øvrigt: Tilgodehavender i betalingskontrol nettotilgang 3,287 Mellemregning mellem årene 146,547 Andre tilgodehavender -6,265 Kassekreditter og byggelån -5,118 Anden kortfristet gæld (ventende betalinger) -36,284 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -43,755 14,7 Økonomi-og Indenrigsministeriet har ændret reglerne for periodeafgrænsning. Efter de nye regler skal periodeafgrænsning vedrørende leverandørgæld eller tilgodehavender blive på henholdsvis kortfristet gæld/tilgodehavende, i stedet for periodeafgrænsning på mellemregning mellem årene. Dette betyder for regnskabsår 213, at der er forskydninger mellem ovenstående poster. Herudover er der forskydninger på flere af posterne som følge af overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark. 18

20 Den samlede forskydning i de kortfristede poster på 14, mio. kr. består af følgende: i mio. kr. Gæld til leverandører (ventende betalinger) 79,3 Leverandørgælden ultimo 213 er lavere end ved udgangen af 212. Det medfører en positiv forskydning på 79,3 mio. kr. i 213, da der ultimo 213 er færre skyldige fakturaer, som først betales i 214 end primo 213, hvor der er betalt flere fakturaer vedrørende 212. Udbetaling Danmark I marts 213 overgik boligstøtte, folkepension og førtidspension til Udbetaling Danmark. Forskydning refusion sociale ydelser 15,2 Fald i tilgodehavender i betalingskontrol -8,4 Lavere tilgodehavende vedr. salg af grunde -6,3 Yderligere træk på byggekredit vedr. Harebakken -5,1 Ventende betaling til Landsbyggefonden Jf. bemærkninger til langfristede poster. Forskydning vedr. købsmoms -8,1 Diverse forskydninger -1,5 Forskydninger i alt 14, Den kirkelige ligning Favrskov provsti udgør 26 kirkesogne i Favrskov Kommune. Regnskabet for 213 kan opgøres således: i 1. kr. Udgifter Efterregulering af tidligere års kirkeskat Landskirkeskat Kirkekasser Uforudsete udgifter (jf. Lov om folkekirkens økonomi 7, stk. 2) 1.25 Provstiudvalgskassen 3.87 Bindende stiftsbidrag Kirkelig ligning i alt Indtægter Kirkeskat Udligningstilskud Indtægter i alt Overskud -424 Kirkens gæld ultimo 213 er på 1,5 mio. kr. 43,1-4,2 19

21 Jordforsyning Favrskov Kommune har på jordforsyningsområdet solgt 15 boliggrunde i 213, heraf alle de tilbageværende grunde i Humlehaven i Hinnerup. Derudover er der solgt grunde på Nygårdsvænget i Hadsten, Mejsevej i Hadbjerg, og på Ravskærvej i Søften. Der er indgået aftaler vedr. enkelte erhvervsgrunde i Hadsten (Gl. Sellingvej) og i Hammel (EF-parken) i 213, men der opleves stigende interesse for især områderne i Søften og Hadsten. I forhold til opkøb af arealer til by- og erhvervsudvikling, har der været en række drøftelser og forhandlinger med lodsejere i såvel Hadsten, Hammel og Søften for at kunne sikre en fortsat byudvikling og tilbud om byggegrunde i overensstemmelse med den overordnede planlægning for kommunen. Forhandlingerne har resulteret i få handler i Ginneruplund, men det har ikke været muligt at realisere området endnu, da der mangler aftale med de største lodsejere. Det har ligeledes ikke været muligt at finde en løsning med de relevante lodsejere i Hammel og Søften. Det har betydet, at der er påbegyndt en ekspropriationsproces vedrørende den sydlige del af Vadsted-udstykningen, således at der kan udbydes boliggrunde til salg i dette område medio 214. Inden for ejendomssalg har Favrskov Kommune ikke solgt nogle kommunale ejendomme i 213. De resterende salgbare kommunale ejendomme er svært omsættelige i det nuværende marked. Ældreboliger Ældreboliger udviser i forhold til det oprindelige budget en merindtægt på 4,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært byggekredit på 5,1 mio. kr. vedrørende opførelse af erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske botilbud Urbakken. Afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet skyldes, at rådighedsbeløbet på boligdelen ikke er registreret i økonomisystemet som en bruttobevilling. Forbruget på anlæg vedrørende Harebakken vil blive modsvaret af en indtægt på låneoptagelsen vedrørende ældreboliger, når byggeriet er afsluttet, og der optages et realkreditlån. I 212 og 213 er der optaget en byggekredit, som fremgår under kortfristede gældsforpligtelser. Kassebeholdningen likvide aktiver Kassebeholdningen er med udgangen af 213 på 128,8 mio. kr. Der har således været et forbrug af kassebeholdningen på,9 mio. kr. I det oprindelige budget for 213 forventedes et forbrug på 5,6 mio. kr. Der er dog tale om et regnskabsteknisk forbrug som følge af forskydninger i finansposter. Nedenstående graf viser at kassen reelt set er blevet styrket i regnskabsåret med ca. 28 mio. kr., når den opgøres efter kassekreditreglen (12 måneders gennemsnit). 2

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Regnskab 2012 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2012 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 212 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 7 Ledelsens påtegning 7 Revisionspåtegning 8 Økonomisk overblik 9 Kommunens årsregnskab 212

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere