KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan Lokalplan nr. nr. 300 Med tillæg 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kirkegårdsvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger m.v. Nr. 300 delvist ophævet - Se nr Oktober 1998

2 Københavns Kommunes Planorientering Lokalplan nr. 300 med tillæg nr. 1 RØDEGÅRD- PARKEN a 70a 70c 70d A 11A KIRKEGÅRDSVEJ 70e 70f 70g 70b LYNETTEVEJ 3208 ØRESUNDSVEJ a HVF. BREDEGRUND OG HVF. LYNETTEN RUMÆNIENSGADE UMATR. OFF. LEGEPLADS A 4 BREDEGRUND BREDEGRUND KASTRUPVEJ 3440 BREDEGRUND d NORDRE RØSE VEJ LILLEGRUND 38 SUNDBY KIRKEGÅRD 3

3 Kabenhavns Kommune Lokalplan nr. 300 Lokalplan for området begrænset af Kirkegårdsvej, Qlresundsvej, Kastrupvej, Bredegrund og Lillegrund. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgarrelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes herved farlgende bestemmelser for området. 0 I. Formål Formålet med lokalplanen er at tilgodese bl.a. farlgende hensyn: Områdets funktion som overvejende boligområde skal udvides til at omfatte en erhvervsejendom. Særskilte arealer med offentlig legeplads, kolonihaver og offentligt teknisk anlæg fastholdes til sådanne anvendelser, og der skal fastlægges areal til nyt barrneinstitutionsbyggeri. Bevaringsværdige bygninger skal udpeges og sikres. Nybyggeri skal muliggarres bl.a. med sigte på tilpasning til den bevaringsværdige bebyggelse samt princippet om overvejende sluttet randbebyggelse mod omgivende veje samt den offentlige legeplads. Vejforholdene skal vurderes ud fra de faktiske trafikale behov, og der skal sammen med krav til friarealerne tages hensyn til arnsket om at skabe flere grarnne gaderum. Forholdene for fodgængere og cyklister skal forbedres ved sikring af en sti mellem Lynettevej og LillegrundBredegrund vest for den offentlige legeplads Område Stk. l. Lokalplanområdet afgranses som vist på vedhzftede tegning nr og omfatter ejendommene matr.nr.ne 70a, 706, 70c, 70d, 70e, 70f, 70g, 74a, 76a, 163, 205, 376, 1425, 1581, 1582,3208,3431,3439,3440,3441, 3475, 3476, 3487, 3684, 3685,4207 og 4216 Sundbyarster, Karbenhavn, dele af ejendommen matr.nr. 4d ibid., umatrikuleret offentlig plads ibid., umatrikulerede private vejarealer ibid. samt alle parceller, der efter den 1. september 1997 udstykkes i området. Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i underområderne I, II, III og IV som vist på tegning nr Bygge- og Teknikforvaltningen kan tillade mindre ændringer i områdeafgrænsningen mellem område I og II Anvendelse Stk. l. For område I galder: a) Området fastlægges til boliger. I bebyggelsen mod Qlresundsvej og Kastrupvej må der i stueetagen foruden boliger indrettes butiks- og kontorlokaler og lignende, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn er forenelige med områdets anvendelse til boliger. Bruttoetagearealet af den enkelte butiksenhed må ikke overstige 500 m2. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige ca m2. b) Der må i bebyggelsen mod Kirkegårdsvej indrettes en institution med tilknytning til sundheds- og sygehusvæsenet. Etagearealet må ikke overstige 700 m2. Der kan herudover efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse i området i arvrigt opfarres eller indrettes kollektive anlæg og institutioner, herunder vuggestuer og barrnehaver, samt andre sociale, kulturelle og miljarmæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. c) Nyt lejlighedsbyggeri skal indrettes overvejende med familieboliger. I forbindelse med ombygning af boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse kan Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om, at lejligheder sammenlagges. 1

4 d) I forbindelse med nyt boligbyggeri skal der efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere godkendelse opfores eller indrettes faellesanlzg for bebyggelsens beboere. Stk. 2. For område II galder: Området fastlaegges til offentlige formål samt private institutioner m.v. af almen karakter, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn naturligt finder plads i området. Der må opfarres eller indrettes bebyggelse til institutioner for barm og unge. Stk. 3. For område III galder: Området fastlaegges til offentlige formål i form af rekreativt areal med legeplads, kolonihaver og andre gronne anlaeg samt tilhorende miljomassige servicefunktioner. Stk. 4. For område IVgalder: Området fastlaegges til tekniske anlaeg af offentlig/almen karakter i form af transformerstation og lignende. Der må ikke udoves virksomhed, som efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn i mere end ubetydelig grad kan medfore forurening. 6 4.Vej- og stiforhold Stk. 1. Mod Kirkegårdsvej opretholdes den eksisterende vejlinie forlaenget mod syd til den i stk. 8 fastlagte vejlinie mod Lillegrund som vist på tegning nr Stk. 2. Mod 0resundsvej opretholdes den eksisterende vejlinie/byggelinie (vejudvidelseslinie). Stk. 3. Mod Kastrupvej opretholdes den eksisterende vejlinie. Stk. 4. Lynettevej fastlaegges i en bredde af 15 m fra den eksisterende ostlige vejlinie. Stk. 5. Rumaeniensgade fastlaegges i en bredde af 13,5 m fra den eksisterende nordlige vejlinie. Stk. 6. Bredegrund langs graensen mellem om- 2 råde I og områderne III og IV fastlaegges i en bredde af 10 m fra den eksisterende sydlige og ostlige vejlinie. Stk. 7. Mod Bredegrund mellem Kastrupvej og Lilllegrund fastlaegges en vejliniehejudvidelseslinie i en afstand af 15 m fra den eksisterende sydlige vejlinie som vist på tegning nr Stk. 8. Mod Lillegrund fastlaegges en vejlinie i en afstand af 15 m fra den eksisterende sydlige vejlinie som vist på tegning nr Stk. 9. Der forudsaettes udlagt en 4 m bred sti mellem Lillegrund/Bredegrund og Lynettevej/ Rumaeniensgade over matr.nr.ne 3208 og 1581 Sundbyoster, Kobenhavn, i princippet som vist på tegning nr Stianlaegget kan integreres i ejendommenes adgangs- og parkeringsarealer. Stk. 10. Der fastlaegges en ca. 5 m hjorneafskaering mod Lillegrund og ca. 3 m hjorneafskaering mod de ovrige veje. Stk. 11. De på tegning nr med priksignatur viste vejarealer af Lynettevej, Rumaeniensgade, Bredegrund og Lillegrund kan nedlaegges som privat faellesvej, når betingelserne herfor i hvert enkelt tilfaelde er opfyldt. For de på tegningen med samme signatur viste arealer, der er udlagt til Kirkegårdsvej, Rumaeniensgade, en vej mellem Rumaeniensgade og Bredegrund, Bredegrund og Lillegrund, kan vejudlaeggene ophaeves, når betingelserne herfor i hvert enkelt tilfaelde er opfyldt Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. For område I gadder: a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. Uanset denne bestemmelse kan der tillades opfort enkelte mindre bygninger til faellesanlaeg, herunder byokologiske anlaeg i gårdrummene, samt tillades indrettet beboelse i eksisterende tagetager. b) Bebyggelse skal opfores som overvejende sammenhaengende bebyggelse i princippet i overensstemmelse med den på tegning nr viste bebyggelsesplan. Bebyggelsen skal opfores henholdsvis i 2-3 etager samt

5 udnyttet tagetage og i 4 etager som vist på tegningen. Harjden af en eventuel trempel må ikke overstige ca. 1 m. c) Husdybden må ikke overstige ca. 10,5 m for den fastlagte bebyggelse i 2-3 etager samt udnyttet tagetage og ikke ca. 9 m for den fastlagte bebyggelse i 4 etager. d) Mindre bygningsfremspring i forbindelse med opgangspartier, karnapper og altaner kan tillades. e) For så vidt angår ejendomme med bevaringsvaerdig bebyggelse, jf. stk. 5, forudsatter vzsentlige Endringer af bebyggelsesforholdene tilvejebringelse af en supplerende lokalplan. Stk. 3. For område III galder: a) Der kan opfarres enkelte mindre bygninger i overensstemmelse med den fastlagte anvendelse. b) For kolonihaver gaelder, at der på hvert havelod må opfmes Ct kolonihavehus i Cn etage. Etagearealet må ikke overstige 10 pct. af loddets areal. Der må herudover opfarres enkelte mindre skure og lignende. Stk. 4. For område VI galder: a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. b) Bebyggelsens harjde må ikke overstige 15 m. c) Bebyggelse skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzrmere godkendelse placeres og udformes under hensyntagen til den eksisterede bebyggelse og omgivelserne i ovrigt, således at der opnås en tilfredsstillende arkitektonisk fremtreden i bybilledet. Stk. 5. For hele lokalplanområdet galder: Den på tegning nr viste bevaringsvaerdige bebyggelse må ikke nedrives uden Byggeog Teknikudvalgets saerlige tilladelse Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bygningernes materialer, udformning, farve og arvrige ydre fremtraeden skal vaere samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nwnte henseender ikke aendres uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Stk. 2. For område I galder sarligt: a) Bebyggelsens facader kan forlanges udfort i Stk. 2. For område II galder: rod blank mur. a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. b) Tage skal udformes som sadeltag eller for så b) Bebyggelse må opfarres i harjst 2 etager. vidt angår bebyggelse med udnyttet tagetage c) Bebyggelse skal efter Bygge- og Teknikfor- eventuelt som tilbagerykket tagetage med valtningens naermere godkendelse placeres skrå tagflader. og udformes under hensyntagen til den eksi- c) Opgange i boligbebyggelse skal forsynes sterende og den i stk. l fastlagte bebyggelse med adgang til begge facader. samt omgivelserne i arvrigt, således at der d) Boliger skal i videst muligt omfang forsynes opnås en tilfredsstillende arkitektonisk frem- med opholdsaltaner. traeden i bybilledet. Bygge- og Teknikforvaltningen kan herunder forlange, at bebyggelse opfarres langs den i 0 4, stk. 9, forudsatte sti. Stk. 3. For de på tegning ny viste bevaringsvardige bebyggelser galder scerligt: a) Blankmursfacader skal opretholdes som blank mur. Pudsede facader skal fortsat fremtraede glatpudsede og malede. Underfacaders kvaderpuds skal opretholdes. b) Vinduer skal udfarres af trae med profildimensioner, inddeling, sprosser og oplukkemåde som oprindeligt. Sprossede jernvinduer skal bevares, alternativt udskiftes til anden lignende type efter Bygge- og Teknikforvaltningens nmmere godkendelse. c) Altaner, karnapper og hjornetårne skal bevares i oprindelig udformning. d) Udsmykning i form af gesimser, relieffer, murstensbånd, indfatninger og forsaetninger i murvaerk skal bevares. e) Tagbelaegning skal vaere tegl eller naturskiffer som oprindeligt. Beklaedning af hjornetårn skal udfarres i zink med stående false. Skorstene placeret i tagkip skal bevares i videst muligt omfang. Ved evt. indretning af loftsrum til boliger skal vinduer i tag udformes fortrinsvis med kvistvinduer. Evt. sup- 3

6 plerende lysindtag kan udfarres som ovenlysvinduer max. 55x78 cm. Tagrender og nedlarb skal udfarres i zink. f, Parabolantenner skal placeres under tagkippen på tagfladen mod gårdsiden. Stk. 4. Facader skal udformes med passende variation efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn. Stk. 5. Frie gavle skal behandles som facader. Stk. 6. Ingen form for skiltning, reklamering og facadebelysning må finde sted uden Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse. Stk. 7. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere bestemmelse betinges af etablering afzllesantenneanlzg - hvis placering og udformning skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen - eller tilslutning til et godkendt fzllesantenneanlaeg Foranstaltninger mod forureningsgener *) Stk. I. Bebyggelse og primaere opholdsarealer skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzermere godkendelse i overensstemmelse med milj~myndighedernes krav placeres (if. dog 6 5, stk. l, pkt. b), udfarres og indrettes således, at beboere og brugere i fornardent omfang skaermes mod starj og anden forurening fra vej **). Stk. 2. I forbindelse med ombygning af eksisterende boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse og boligforbed- ring, kan Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om at bebyggelse i overensstemmelse med miljarmyndighedernes krav isoleres mod stuj **) Kollektiv varmeforsyning Bebyggelsen må ikke tages i brug, farr bebyggelsen efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere anvisning er tilsluttet Karbenhavns Belysningsvmens fjernvarmesystem. Alternativ energiforsyning forudsztter dispensation i henhold til varmeforsyningslovgivningen Ubebyggede arealer Stk. 1. For områderne I og II galder: a) Friarealet (ekskl. parkerings- og tilkarrselsareal) skal vaere af starrrelsesordenen 60 pct. af boligetagearealet, 15 pct. af erhvervsetagearealet og 100 pct. af etagearealet til barrneinstitutioner og skal anlzgges med opholdsarealer for beboere og brugere, efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzrmere godkendelse. b) Parkeringsdaekningen skal vaere af starrrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. Parkeringen må indrettes på terrzn, i underjordiske anlaeg eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzrmere bestemmelse. c) Opholdsarealer og parkeringsanlaeg skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere bestemmelse indgå i fzllesanlzg. Stk. 2. For område III gcelder: Området skal anlaegges i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen (4 3, stk. 3). *) Opmaerksomheden skal henledes på, at dele af lokalplanområdet er tidligere erhvervsgrunde, hvor man har erfaringer for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til yj 19 i lov om affaldsdepoter (lovbekendtgsrelse nr. 939 af 27. oktober 1996) skal enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et affaldsdepot eller forurening af jorden, underrette kommunalbestyrelsen (Miljskontrollen) herom. T henhold til samme lovs 9 20 skal arbejdet standses, såfremt der under et bygge- og jordarbejde konstateres et affaldsdepot eller en forurening af jorden, og arbejdet kan fsrst genoptages, når området frigives af kommunen. Forpligtigelsen til at standse et bygge- eller jordarbejde påhviler ejeren af den pågaeldende ejendom og den, der er ansvarlig for det pågaldende arbejde. 4 **) Jf. Miljrastyrelsens vejledning nr ,,,Trafikstsj i boligområder".

7 Stk. 3. For område IVgalder: Ubebyggede arealer eksklusive parkerings-, tilksrsels- og oplagsareal skal beplantes. Stk. 4. For hele lokulplunomrddet galder: a) Arealerne mellem vejlinier og facadelinier skal anlaegges med beplantning efter Byggeog Teknikforvaltningens nmmere godkendelse. b) Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevaegelseshzemmedes faerdsel på arealerne. c) Træer skal bevares i videst muligt omfang Ledninger Der forudszettes tinglyst forn~dne deklarationer vedrarrende sikring m.v. af ledninger. 0 I I. Matrikulære forhold m.v. Efterhånden som forholdene gsr det påkraevet, må der i overensstemmelse med lovgivningens regler foretages sådanne omlzegninger af ejendomsgraenser og andre foranstaltninger, som efter Bygge- og Teknikforvaltningens sksn må anses for nardvendige for at gennemfarre den fastlagte bebyggelse og en hensigtsmaessig ordning af bebyggelsesforholdene Retsvirkninger I henhold til planlovens 5 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens $ 14. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i svrigt er lovlig Påtaleret Bygge- og Teknikforvaltningen i Ksbenhavns Kommune har påtaleret for overtraedelse af bestemmelserne i naerværende lokalplan Dispensationer I henhold til planlovens 8 19, stk. l, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Ksbenhavns Kommune Bortfald af retningsplan Retningsplan, tinglyst den 2. februar 1954, ophaeves. Naervaerende lokalplan med indheftede tegninger nr.ne og er vedtaget af Borgerrepraesentationen i msdet den 27. august 1998 og endeligt bekendtgjort den 7. oktober Bygge- og Teknikforvaltningen, den 12. maj 1999 Peter Hairiis Nielsen kontorchef /Annette Hansen fuldmaegtig K0BENHAVNS BYRET Indfsrt den Lyst under nr A. Ssrensen 5

8 ==m LOKALPLANOMRADE --- GRÆNSE MELLEM UNDEROMRADER --c- VEJUDVIDELSESLINIE O O O PRINCIPIEL PLACERING AF STIUDLÆG n VEJAREAL, DER KAN NEDLÆGGES / VEJUDÆG, DER KAN OPHEVES 6 EMNE LOKALPLAN KIRKEGARDSVEJ EJERLAV MAL 1 :2000 TEGN DATO JOURN NR PD.398 TEGN NR SUNDBYBSTER, KBBENHAVN SEP BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNING'EN. PLANDIREKTORATET K0BENHAVNS RADHUS, 1599 KQBENHAVN V. -

9 1-1 LOKALPLANOMRADE BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE -1 PRINCIPIEL BEBYGGELSESPLAN MED ETAGEANTAL EMNE MAL JOURN NR LOKALPLAN KIRKEGARDSVEJ EJERLAV 1 :2000 TEGN DATO PD.398 TEGN NR SUNDBYBSTER. KBBENHAVN SEP BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN, PLANDIREKTORATET KBBENHAVNS RADHUS K0BENHAVN V. 7 t 1 I

10 Københavns Kommune Tillæg nr.1 til lokalplan nr.300 Lokalplantillæg for området begrænset af Kirkegårdsvej, skel mod ejendommene matr. nr. 1425, 70 b, 70 g, 70 f, 70 e, 70 d, 70 c, 4216 og 4207 Sundbyøster, København, Lynettevej / Rumæniensgade, skel mod ejendommen matr. nr og umatr. off. legeplads ibid. samt Lillegrund. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes herved følgende bestemmelser for området. 1. Formål Formålet med lokalplantillægget er - på baggrund af ændrede forudsætninger for institutionsbyggeri - at revurdere anvendelse og bebyggelsesplan for den tidligere erhvervsejendom og i den forbindelse at tilgodese bl.a. følgende hensyn: - Anvendelsen af et underområde ændres fra institutionsbyggeri til boliger. - Der muliggøres indretning af en institution med tilknytning til sundheds- og sygehusvæsenet i eksisterende erhvervsbebyggelse mod Kirkegårdsvej. - Bebygggelseseplanen udvides til at omfatte det tidligere institutionsområde og justeres således, at der i højere grad tages udgangspunkt i den eksisterende 1½ -2½ etages bebyggelse på de tilgrænsende ejendomme mod Kirkegårdsvej. Bebyggelsen forudsættes således opført som rækkehuse bortset fra bebyggelsen langs Kirkegårdsvej, hvor der alternativt muliggøres etageboliger. - Ved krav om brug af naturlige materialer, ved muligheden for etablering af miljømæssige servicefunktioner tilstræbes et område opbygget efter miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag integreres med arkitekturen og indikerer en bæredygtig by.* ) 2. Område Lokalplantillægsområdet afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr og omfatter ejendommene matr.nr. 1581, 1582 og 3208 Sundbyøster, København, umatrikulerede private vejarealer ibid. samt alle parceller, der efter den 1. marts 2000 udstykkes i området. 3. Anvendelse Stk. 1. Området fastlægges til boliger. Stk. 2. Nye boliger skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 95 m². Ingen bolig må være mindre end 75 m². Boliger for unge, ældre og personer med handicap opført efter gældende lovgivning er undtaget fra bestemmelsen. Stk. 3. Der må i den eksisterende bebyggelse mod Kirkegårdsvej på ejendommen matr. nr ibid. indrettes en institution med tilknytning til sundheds- og sygehusvæsenet. Etagearealet må ikke overstige 2500 m 2. * ) Borgerrepræsentationen har i mødet den 3. december 1998 tiltrådt til " Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" med de deri indeholdte minimumskrav, anbefalinger og visioner. 1

11 Der kan herudover efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse i området i øvrigt opføres eller indrettes kollektive anlæg og institutioner samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. 4. Vej - og stiforhold I forbindelse med en evt. udstykning, jf. 8, kan der udlægges adgangsveje (stier) med en bredde på 4 m, i princippet som vist på tegning nr med tilslutning til den i lokalplan nr. 300, 4, stk. 9, udlagte 4 m brede sti. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 110. Stk. 2. Bebyggelse skal opføres som overvejende sammenhængende bebyggelse i princippet i overensstemmelse med den på tegning nr viste bebyggelsesplan. Bebyggelse skal opføres som rækkehusbebyggelse. Bebyggelsen mod Kirkegårdsvej kan alternativt opføres med etageboliger. Stk. 3. Bebyggelse mod Kirkegårdsvej skal opføres som randbebyggelse i den på tegning nr viste bebyggelsesregulerende byggelinie og skal opføres i mindst 2 etager og må højst opføres i 3 etager samt udnyttet tagetage. Husdybden må ikke overstige 11 m. Den øvrige bebyggelse må opføres i højst 2 etager samt udnyttet tagetage. Husdybden må ikke overstige 9 m. Stk. 4. Højden af en eventuel trempel må ikke overstige 1 m. Stk. 5. Uanset stk. 2 og 3 kan der opføres mindre bygningsfremspring i forbindelse med indgangspartier, karnapper, altaner og lign. Stk 6. Uanset stk. 2 og 3 kan der tillades opført udhuse i en etage samt enkelte mindre bygninger til fællesanlæg, herunder byøkologiske anlæg. Stk. 7. Som overordnet retningslinie for opførelse af rækkehuse og indretning af institution i eksisterende bebyggelse gælder den på tegning nr viste illustrationsplan. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. For ny bebyggelse gælder særligt: a) Bebyggelsen skal, for at opnå et varieret udtryk, markeres for mindst hvert tredje rækkehus, ved synlige brandkamme og/eller anden markant opdeling. b) Facader skal fortrinsvis fremtræde i rød blank mur, men dele af facaderne eller enkelte huse kan udføres vandskuret eller pudset, eventuelt behandlet med farve i hvid, sort eller jordfarveskalaen c) Tage skal udformes med symmetriske sadeltage med en maksimal hældning på 50 0, med belægning af røde tegl eller skifer, eller med anden udformning og belægning, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse giver bebyggelsen en arkitektonisk kvalitet i samspil med den omgivende bebyggelse. Frie gavle skal udføres som spidsgavle ved sadeltage. d) Udnyttede tagetager skal fortrinsvis udføres med kviste eller lignende opbygninger. e) Vinduer og døre skal udføres af træ eller træ/ alu. f) Tagrender og nedløb skal udføres i zink. g) Opgange i etageboligbebyggelse skal forsynes med adgang til begge facader. h) Boliger i etageboligbebyggelse skal i videst muligt omfang forsynes med opholdsaltaner. Stk. 2. For eksisterende bebyggelse gælder særligt: a) Facader, der er opført i blank mur, skal opretholdes som blank mur. 2

12 b) Facader, som retableres efter nedrivning af bygningsdele, skal fremstå som øvrige facader. c) Vinduer skal udføres af træ eller træ/alu med profildimensioner, inddeling, sprosser og oplukkemåde som oprindeligt. 7. Ubebyggede arealer Skt. 1. Som overordnet retningslinie for anlæg af de ubebyggede arealer med private haver, fælles parkering, stier og friarealer gælder tegning nr Såfremt rækkehusene udstykkes i selvstændige parceller, skal fælles parkering, stier og fælles friarealer udstykkes i en selvstændigt matrikuleret ejendom, der medregnes ved beregning af den enkelte parcels friareal. Stk. 2. Afskærmning mellem private og fælles arealer skal udføres med beplantning. 8. Udstykninger Området kan ved opførelse af rækkehusbebyggelse, jf. 5, stk. 2, udstykkes i ejendomme med en mindstegrundstørrelse på 90 m 2. Til mindstegrundstørrelsen medregnes ikke ejendommenes andel i selvstændigt matrikulerede arealer, der er sikret som fælles friareal m.m. for alle ejendommene i området, jf. 7, stk Grundejerforening Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af udstykkede rækkehuse. Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 10 pct. af rækkehusene er solgt. Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i 4, 5, stk. 6 og 7, stk. 1, nævnte stier, fællesanlæg og fælles friarealer. Stk. 4. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Stk. 5. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i 7, stk. 1 nævnte fællesarealer. Stk. 6. Grundejerforeningen skal være uafhængig af partipolitiske interesser. Stk. 7. Grundejerforeningens vedtægt og ændringer heri skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. 10. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens 12. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 11. Påtaleret Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 12. Dispensationer I henhold til planlovens 19, stk 1, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddelelse af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. 3

13 13. Delvis ophævelse af lokalplanen Lokalplantillægget ophæver for så vidt angår de af lokalplantillægget omfattede ejendomme følgende bestemmelser fastlagt i lokalplan nr. 300, tinglyst den 12. maj 1999: 1, 2. pind, ordene "og der skal fastlægges areal til nyt børneinstitutionsbyggeri", og 4. pind, 3, stk. 1 og 2, 5, stk. 1 og 2, samt 6, stk. 2. Nærværende tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 300 med indhæftede tegninger nr , og er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 7. december 2000 og endeligt bekendtgjort den 9. januar Bygge- og Teknikforvaltningen, den Peter Høiriis Nielsen kontorchef /Ole Horst arkitekt 4

14 5

15 6

16 Tilkørsel fra Lynettevej / Rumæniensgade Parkering 24 p-pladser Cykel- og gangsti Fælles ophold Cykel- og gangsti Parkering 32 p-pladser KIRKEGÅRDSVEJ BREDEGRUND LILLEGRUND EMNE EJERLAV TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 300 KIRKEGÅRDSVEJ SUNDBYØSTER, KØBENHAVN MÅL TEGN. DATO JOURN. NR. 311 / TEGN. NR. Maj BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN, PLANDIREKTORATET RÅDHUSPLADSEN 77, 1550 KØBENHAVN V. 7

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere