KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan. Kirkegårdsvej. Med tillæg 1. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan Lokalplan nr. nr. 300 Med tillæg 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kirkegårdsvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger m.v. Nr. 300 delvist ophævet - Se nr Oktober 1998

2 Københavns Kommunes Planorientering Lokalplan nr. 300 med tillæg nr. 1 RØDEGÅRD- PARKEN a 70a 70c 70d A 11A KIRKEGÅRDSVEJ 70e 70f 70g 70b LYNETTEVEJ 3208 ØRESUNDSVEJ a HVF. BREDEGRUND OG HVF. LYNETTEN RUMÆNIENSGADE UMATR. OFF. LEGEPLADS A 4 BREDEGRUND BREDEGRUND KASTRUPVEJ 3440 BREDEGRUND d NORDRE RØSE VEJ LILLEGRUND 38 SUNDBY KIRKEGÅRD 3

3 Kabenhavns Kommune Lokalplan nr. 300 Lokalplan for området begrænset af Kirkegårdsvej, Qlresundsvej, Kastrupvej, Bredegrund og Lillegrund. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgarrelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes herved farlgende bestemmelser for området. 0 I. Formål Formålet med lokalplanen er at tilgodese bl.a. farlgende hensyn: Områdets funktion som overvejende boligområde skal udvides til at omfatte en erhvervsejendom. Særskilte arealer med offentlig legeplads, kolonihaver og offentligt teknisk anlæg fastholdes til sådanne anvendelser, og der skal fastlægges areal til nyt barrneinstitutionsbyggeri. Bevaringsværdige bygninger skal udpeges og sikres. Nybyggeri skal muliggarres bl.a. med sigte på tilpasning til den bevaringsværdige bebyggelse samt princippet om overvejende sluttet randbebyggelse mod omgivende veje samt den offentlige legeplads. Vejforholdene skal vurderes ud fra de faktiske trafikale behov, og der skal sammen med krav til friarealerne tages hensyn til arnsket om at skabe flere grarnne gaderum. Forholdene for fodgængere og cyklister skal forbedres ved sikring af en sti mellem Lynettevej og LillegrundBredegrund vest for den offentlige legeplads Område Stk. l. Lokalplanområdet afgranses som vist på vedhzftede tegning nr og omfatter ejendommene matr.nr.ne 70a, 706, 70c, 70d, 70e, 70f, 70g, 74a, 76a, 163, 205, 376, 1425, 1581, 1582,3208,3431,3439,3440,3441, 3475, 3476, 3487, 3684, 3685,4207 og 4216 Sundbyarster, Karbenhavn, dele af ejendommen matr.nr. 4d ibid., umatrikuleret offentlig plads ibid., umatrikulerede private vejarealer ibid. samt alle parceller, der efter den 1. september 1997 udstykkes i området. Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i underområderne I, II, III og IV som vist på tegning nr Bygge- og Teknikforvaltningen kan tillade mindre ændringer i områdeafgrænsningen mellem område I og II Anvendelse Stk. l. For område I galder: a) Området fastlægges til boliger. I bebyggelsen mod Qlresundsvej og Kastrupvej må der i stueetagen foruden boliger indrettes butiks- og kontorlokaler og lignende, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn er forenelige med områdets anvendelse til boliger. Bruttoetagearealet af den enkelte butiksenhed må ikke overstige 500 m2. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige ca m2. b) Der må i bebyggelsen mod Kirkegårdsvej indrettes en institution med tilknytning til sundheds- og sygehusvæsenet. Etagearealet må ikke overstige 700 m2. Der kan herudover efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse i området i arvrigt opfarres eller indrettes kollektive anlæg og institutioner, herunder vuggestuer og barrnehaver, samt andre sociale, kulturelle og miljarmæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. c) Nyt lejlighedsbyggeri skal indrettes overvejende med familieboliger. I forbindelse med ombygning af boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse kan Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om, at lejligheder sammenlagges. 1

4 d) I forbindelse med nyt boligbyggeri skal der efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere godkendelse opfores eller indrettes faellesanlzg for bebyggelsens beboere. Stk. 2. For område II galder: Området fastlaegges til offentlige formål samt private institutioner m.v. af almen karakter, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn naturligt finder plads i området. Der må opfarres eller indrettes bebyggelse til institutioner for barm og unge. Stk. 3. For område III galder: Området fastlaegges til offentlige formål i form af rekreativt areal med legeplads, kolonihaver og andre gronne anlaeg samt tilhorende miljomassige servicefunktioner. Stk. 4. For område IVgalder: Området fastlaegges til tekniske anlaeg af offentlig/almen karakter i form af transformerstation og lignende. Der må ikke udoves virksomhed, som efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn i mere end ubetydelig grad kan medfore forurening. 6 4.Vej- og stiforhold Stk. 1. Mod Kirkegårdsvej opretholdes den eksisterende vejlinie forlaenget mod syd til den i stk. 8 fastlagte vejlinie mod Lillegrund som vist på tegning nr Stk. 2. Mod 0resundsvej opretholdes den eksisterende vejlinie/byggelinie (vejudvidelseslinie). Stk. 3. Mod Kastrupvej opretholdes den eksisterende vejlinie. Stk. 4. Lynettevej fastlaegges i en bredde af 15 m fra den eksisterende ostlige vejlinie. Stk. 5. Rumaeniensgade fastlaegges i en bredde af 13,5 m fra den eksisterende nordlige vejlinie. Stk. 6. Bredegrund langs graensen mellem om- 2 råde I og områderne III og IV fastlaegges i en bredde af 10 m fra den eksisterende sydlige og ostlige vejlinie. Stk. 7. Mod Bredegrund mellem Kastrupvej og Lilllegrund fastlaegges en vejliniehejudvidelseslinie i en afstand af 15 m fra den eksisterende sydlige vejlinie som vist på tegning nr Stk. 8. Mod Lillegrund fastlaegges en vejlinie i en afstand af 15 m fra den eksisterende sydlige vejlinie som vist på tegning nr Stk. 9. Der forudsaettes udlagt en 4 m bred sti mellem Lillegrund/Bredegrund og Lynettevej/ Rumaeniensgade over matr.nr.ne 3208 og 1581 Sundbyoster, Kobenhavn, i princippet som vist på tegning nr Stianlaegget kan integreres i ejendommenes adgangs- og parkeringsarealer. Stk. 10. Der fastlaegges en ca. 5 m hjorneafskaering mod Lillegrund og ca. 3 m hjorneafskaering mod de ovrige veje. Stk. 11. De på tegning nr med priksignatur viste vejarealer af Lynettevej, Rumaeniensgade, Bredegrund og Lillegrund kan nedlaegges som privat faellesvej, når betingelserne herfor i hvert enkelt tilfaelde er opfyldt. For de på tegningen med samme signatur viste arealer, der er udlagt til Kirkegårdsvej, Rumaeniensgade, en vej mellem Rumaeniensgade og Bredegrund, Bredegrund og Lillegrund, kan vejudlaeggene ophaeves, når betingelserne herfor i hvert enkelt tilfaelde er opfyldt Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. For område I gadder: a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. Uanset denne bestemmelse kan der tillades opfort enkelte mindre bygninger til faellesanlaeg, herunder byokologiske anlaeg i gårdrummene, samt tillades indrettet beboelse i eksisterende tagetager. b) Bebyggelse skal opfores som overvejende sammenhaengende bebyggelse i princippet i overensstemmelse med den på tegning nr viste bebyggelsesplan. Bebyggelsen skal opfores henholdsvis i 2-3 etager samt

5 udnyttet tagetage og i 4 etager som vist på tegningen. Harjden af en eventuel trempel må ikke overstige ca. 1 m. c) Husdybden må ikke overstige ca. 10,5 m for den fastlagte bebyggelse i 2-3 etager samt udnyttet tagetage og ikke ca. 9 m for den fastlagte bebyggelse i 4 etager. d) Mindre bygningsfremspring i forbindelse med opgangspartier, karnapper og altaner kan tillades. e) For så vidt angår ejendomme med bevaringsvaerdig bebyggelse, jf. stk. 5, forudsatter vzsentlige Endringer af bebyggelsesforholdene tilvejebringelse af en supplerende lokalplan. Stk. 3. For område III galder: a) Der kan opfarres enkelte mindre bygninger i overensstemmelse med den fastlagte anvendelse. b) For kolonihaver gaelder, at der på hvert havelod må opfmes Ct kolonihavehus i Cn etage. Etagearealet må ikke overstige 10 pct. af loddets areal. Der må herudover opfarres enkelte mindre skure og lignende. Stk. 4. For område VI galder: a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. b) Bebyggelsens harjde må ikke overstige 15 m. c) Bebyggelse skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzrmere godkendelse placeres og udformes under hensyntagen til den eksisterede bebyggelse og omgivelserne i ovrigt, således at der opnås en tilfredsstillende arkitektonisk fremtreden i bybilledet. Stk. 5. For hele lokalplanområdet galder: Den på tegning nr viste bevaringsvaerdige bebyggelse må ikke nedrives uden Byggeog Teknikudvalgets saerlige tilladelse Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bygningernes materialer, udformning, farve og arvrige ydre fremtraeden skal vaere samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i nwnte henseender ikke aendres uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. Stk. 2. For område I galder sarligt: a) Bebyggelsens facader kan forlanges udfort i Stk. 2. For område II galder: rod blank mur. a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. b) Tage skal udformes som sadeltag eller for så b) Bebyggelse må opfarres i harjst 2 etager. vidt angår bebyggelse med udnyttet tagetage c) Bebyggelse skal efter Bygge- og Teknikfor- eventuelt som tilbagerykket tagetage med valtningens naermere godkendelse placeres skrå tagflader. og udformes under hensyntagen til den eksi- c) Opgange i boligbebyggelse skal forsynes sterende og den i stk. l fastlagte bebyggelse med adgang til begge facader. samt omgivelserne i arvrigt, således at der d) Boliger skal i videst muligt omfang forsynes opnås en tilfredsstillende arkitektonisk frem- med opholdsaltaner. traeden i bybilledet. Bygge- og Teknikforvaltningen kan herunder forlange, at bebyggelse opfarres langs den i 0 4, stk. 9, forudsatte sti. Stk. 3. For de på tegning ny viste bevaringsvardige bebyggelser galder scerligt: a) Blankmursfacader skal opretholdes som blank mur. Pudsede facader skal fortsat fremtraede glatpudsede og malede. Underfacaders kvaderpuds skal opretholdes. b) Vinduer skal udfarres af trae med profildimensioner, inddeling, sprosser og oplukkemåde som oprindeligt. Sprossede jernvinduer skal bevares, alternativt udskiftes til anden lignende type efter Bygge- og Teknikforvaltningens nmmere godkendelse. c) Altaner, karnapper og hjornetårne skal bevares i oprindelig udformning. d) Udsmykning i form af gesimser, relieffer, murstensbånd, indfatninger og forsaetninger i murvaerk skal bevares. e) Tagbelaegning skal vaere tegl eller naturskiffer som oprindeligt. Beklaedning af hjornetårn skal udfarres i zink med stående false. Skorstene placeret i tagkip skal bevares i videst muligt omfang. Ved evt. indretning af loftsrum til boliger skal vinduer i tag udformes fortrinsvis med kvistvinduer. Evt. sup- 3

6 plerende lysindtag kan udfarres som ovenlysvinduer max. 55x78 cm. Tagrender og nedlarb skal udfarres i zink. f, Parabolantenner skal placeres under tagkippen på tagfladen mod gårdsiden. Stk. 4. Facader skal udformes med passende variation efter Bygge- og Teknikforvaltningens skarn. Stk. 5. Frie gavle skal behandles som facader. Stk. 6. Ingen form for skiltning, reklamering og facadebelysning må finde sted uden Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse. Stk. 7. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere bestemmelse betinges af etablering afzllesantenneanlzg - hvis placering og udformning skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen - eller tilslutning til et godkendt fzllesantenneanlaeg Foranstaltninger mod forureningsgener *) Stk. I. Bebyggelse og primaere opholdsarealer skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzermere godkendelse i overensstemmelse med milj~myndighedernes krav placeres (if. dog 6 5, stk. l, pkt. b), udfarres og indrettes således, at beboere og brugere i fornardent omfang skaermes mod starj og anden forurening fra vej **). Stk. 2. I forbindelse med ombygning af eksisterende boligbebyggelse efter beslutning truffet i henhold til lov om byfornyelse og boligforbed- ring, kan Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om at bebyggelse i overensstemmelse med miljarmyndighedernes krav isoleres mod stuj **) Kollektiv varmeforsyning Bebyggelsen må ikke tages i brug, farr bebyggelsen efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere anvisning er tilsluttet Karbenhavns Belysningsvmens fjernvarmesystem. Alternativ energiforsyning forudsztter dispensation i henhold til varmeforsyningslovgivningen Ubebyggede arealer Stk. 1. For områderne I og II galder: a) Friarealet (ekskl. parkerings- og tilkarrselsareal) skal vaere af starrrelsesordenen 60 pct. af boligetagearealet, 15 pct. af erhvervsetagearealet og 100 pct. af etagearealet til barrneinstitutioner og skal anlzgges med opholdsarealer for beboere og brugere, efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzrmere godkendelse. b) Parkeringsdaekningen skal vaere af starrrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. Parkeringen må indrettes på terrzn, i underjordiske anlaeg eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Bygge- og Teknikforvaltningens nzrmere bestemmelse. c) Opholdsarealer og parkeringsanlaeg skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens naermere bestemmelse indgå i fzllesanlzg. Stk. 2. For område III gcelder: Området skal anlaegges i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen (4 3, stk. 3). *) Opmaerksomheden skal henledes på, at dele af lokalplanområdet er tidligere erhvervsgrunde, hvor man har erfaringer for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til yj 19 i lov om affaldsdepoter (lovbekendtgsrelse nr. 939 af 27. oktober 1996) skal enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et affaldsdepot eller forurening af jorden, underrette kommunalbestyrelsen (Miljskontrollen) herom. T henhold til samme lovs 9 20 skal arbejdet standses, såfremt der under et bygge- og jordarbejde konstateres et affaldsdepot eller en forurening af jorden, og arbejdet kan fsrst genoptages, når området frigives af kommunen. Forpligtigelsen til at standse et bygge- eller jordarbejde påhviler ejeren af den pågaeldende ejendom og den, der er ansvarlig for det pågaldende arbejde. 4 **) Jf. Miljrastyrelsens vejledning nr ,,,Trafikstsj i boligområder".

7 Stk. 3. For område IVgalder: Ubebyggede arealer eksklusive parkerings-, tilksrsels- og oplagsareal skal beplantes. Stk. 4. For hele lokulplunomrddet galder: a) Arealerne mellem vejlinier og facadelinier skal anlaegges med beplantning efter Byggeog Teknikforvaltningens nmmere godkendelse. b) Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevaegelseshzemmedes faerdsel på arealerne. c) Træer skal bevares i videst muligt omfang Ledninger Der forudszettes tinglyst forn~dne deklarationer vedrarrende sikring m.v. af ledninger. 0 I I. Matrikulære forhold m.v. Efterhånden som forholdene gsr det påkraevet, må der i overensstemmelse med lovgivningens regler foretages sådanne omlzegninger af ejendomsgraenser og andre foranstaltninger, som efter Bygge- og Teknikforvaltningens sksn må anses for nardvendige for at gennemfarre den fastlagte bebyggelse og en hensigtsmaessig ordning af bebyggelsesforholdene Retsvirkninger I henhold til planlovens 5 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens $ 14. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i svrigt er lovlig Påtaleret Bygge- og Teknikforvaltningen i Ksbenhavns Kommune har påtaleret for overtraedelse af bestemmelserne i naerværende lokalplan Dispensationer I henhold til planlovens 8 19, stk. l, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Ksbenhavns Kommune Bortfald af retningsplan Retningsplan, tinglyst den 2. februar 1954, ophaeves. Naervaerende lokalplan med indheftede tegninger nr.ne og er vedtaget af Borgerrepraesentationen i msdet den 27. august 1998 og endeligt bekendtgjort den 7. oktober Bygge- og Teknikforvaltningen, den 12. maj 1999 Peter Hairiis Nielsen kontorchef /Annette Hansen fuldmaegtig K0BENHAVNS BYRET Indfsrt den Lyst under nr A. Ssrensen 5

8 ==m LOKALPLANOMRADE --- GRÆNSE MELLEM UNDEROMRADER --c- VEJUDVIDELSESLINIE O O O PRINCIPIEL PLACERING AF STIUDLÆG n VEJAREAL, DER KAN NEDLÆGGES / VEJUDÆG, DER KAN OPHEVES 6 EMNE LOKALPLAN KIRKEGARDSVEJ EJERLAV MAL 1 :2000 TEGN DATO JOURN NR PD.398 TEGN NR SUNDBYBSTER, KBBENHAVN SEP BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNING'EN. PLANDIREKTORATET K0BENHAVNS RADHUS, 1599 KQBENHAVN V. -

9 1-1 LOKALPLANOMRADE BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE -1 PRINCIPIEL BEBYGGELSESPLAN MED ETAGEANTAL EMNE MAL JOURN NR LOKALPLAN KIRKEGARDSVEJ EJERLAV 1 :2000 TEGN DATO PD.398 TEGN NR SUNDBYBSTER. KBBENHAVN SEP BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN, PLANDIREKTORATET KBBENHAVNS RADHUS K0BENHAVN V. 7 t 1 I

10 Københavns Kommune Tillæg nr.1 til lokalplan nr.300 Lokalplantillæg for området begrænset af Kirkegårdsvej, skel mod ejendommene matr. nr. 1425, 70 b, 70 g, 70 f, 70 e, 70 d, 70 c, 4216 og 4207 Sundbyøster, København, Lynettevej / Rumæniensgade, skel mod ejendommen matr. nr og umatr. off. legeplads ibid. samt Lillegrund. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes herved følgende bestemmelser for området. 1. Formål Formålet med lokalplantillægget er - på baggrund af ændrede forudsætninger for institutionsbyggeri - at revurdere anvendelse og bebyggelsesplan for den tidligere erhvervsejendom og i den forbindelse at tilgodese bl.a. følgende hensyn: - Anvendelsen af et underområde ændres fra institutionsbyggeri til boliger. - Der muliggøres indretning af en institution med tilknytning til sundheds- og sygehusvæsenet i eksisterende erhvervsbebyggelse mod Kirkegårdsvej. - Bebygggelseseplanen udvides til at omfatte det tidligere institutionsområde og justeres således, at der i højere grad tages udgangspunkt i den eksisterende 1½ -2½ etages bebyggelse på de tilgrænsende ejendomme mod Kirkegårdsvej. Bebyggelsen forudsættes således opført som rækkehuse bortset fra bebyggelsen langs Kirkegårdsvej, hvor der alternativt muliggøres etageboliger. - Ved krav om brug af naturlige materialer, ved muligheden for etablering af miljømæssige servicefunktioner tilstræbes et område opbygget efter miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag integreres med arkitekturen og indikerer en bæredygtig by.* ) 2. Område Lokalplantillægsområdet afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr og omfatter ejendommene matr.nr. 1581, 1582 og 3208 Sundbyøster, København, umatrikulerede private vejarealer ibid. samt alle parceller, der efter den 1. marts 2000 udstykkes i området. 3. Anvendelse Stk. 1. Området fastlægges til boliger. Stk. 2. Nye boliger skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 95 m². Ingen bolig må være mindre end 75 m². Boliger for unge, ældre og personer med handicap opført efter gældende lovgivning er undtaget fra bestemmelsen. Stk. 3. Der må i den eksisterende bebyggelse mod Kirkegårdsvej på ejendommen matr. nr ibid. indrettes en institution med tilknytning til sundheds- og sygehusvæsenet. Etagearealet må ikke overstige 2500 m 2. * ) Borgerrepræsentationen har i mødet den 3. december 1998 tiltrådt til " Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" med de deri indeholdte minimumskrav, anbefalinger og visioner. 1

11 Der kan herudover efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere godkendelse i området i øvrigt opføres eller indrettes kollektive anlæg og institutioner samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. 4. Vej - og stiforhold I forbindelse med en evt. udstykning, jf. 8, kan der udlægges adgangsveje (stier) med en bredde på 4 m, i princippet som vist på tegning nr med tilslutning til den i lokalplan nr. 300, 4, stk. 9, udlagte 4 m brede sti. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 110. Stk. 2. Bebyggelse skal opføres som overvejende sammenhængende bebyggelse i princippet i overensstemmelse med den på tegning nr viste bebyggelsesplan. Bebyggelse skal opføres som rækkehusbebyggelse. Bebyggelsen mod Kirkegårdsvej kan alternativt opføres med etageboliger. Stk. 3. Bebyggelse mod Kirkegårdsvej skal opføres som randbebyggelse i den på tegning nr viste bebyggelsesregulerende byggelinie og skal opføres i mindst 2 etager og må højst opføres i 3 etager samt udnyttet tagetage. Husdybden må ikke overstige 11 m. Den øvrige bebyggelse må opføres i højst 2 etager samt udnyttet tagetage. Husdybden må ikke overstige 9 m. Stk. 4. Højden af en eventuel trempel må ikke overstige 1 m. Stk. 5. Uanset stk. 2 og 3 kan der opføres mindre bygningsfremspring i forbindelse med indgangspartier, karnapper, altaner og lign. Stk 6. Uanset stk. 2 og 3 kan der tillades opført udhuse i en etage samt enkelte mindre bygninger til fællesanlæg, herunder byøkologiske anlæg. Stk. 7. Som overordnet retningslinie for opførelse af rækkehuse og indretning af institution i eksisterende bebyggelse gælder den på tegning nr viste illustrationsplan. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. For ny bebyggelse gælder særligt: a) Bebyggelsen skal, for at opnå et varieret udtryk, markeres for mindst hvert tredje rækkehus, ved synlige brandkamme og/eller anden markant opdeling. b) Facader skal fortrinsvis fremtræde i rød blank mur, men dele af facaderne eller enkelte huse kan udføres vandskuret eller pudset, eventuelt behandlet med farve i hvid, sort eller jordfarveskalaen c) Tage skal udformes med symmetriske sadeltage med en maksimal hældning på 50 0, med belægning af røde tegl eller skifer, eller med anden udformning og belægning, der efter Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse giver bebyggelsen en arkitektonisk kvalitet i samspil med den omgivende bebyggelse. Frie gavle skal udføres som spidsgavle ved sadeltage. d) Udnyttede tagetager skal fortrinsvis udføres med kviste eller lignende opbygninger. e) Vinduer og døre skal udføres af træ eller træ/ alu. f) Tagrender og nedløb skal udføres i zink. g) Opgange i etageboligbebyggelse skal forsynes med adgang til begge facader. h) Boliger i etageboligbebyggelse skal i videst muligt omfang forsynes med opholdsaltaner. Stk. 2. For eksisterende bebyggelse gælder særligt: a) Facader, der er opført i blank mur, skal opretholdes som blank mur. 2

12 b) Facader, som retableres efter nedrivning af bygningsdele, skal fremstå som øvrige facader. c) Vinduer skal udføres af træ eller træ/alu med profildimensioner, inddeling, sprosser og oplukkemåde som oprindeligt. 7. Ubebyggede arealer Skt. 1. Som overordnet retningslinie for anlæg af de ubebyggede arealer med private haver, fælles parkering, stier og friarealer gælder tegning nr Såfremt rækkehusene udstykkes i selvstændige parceller, skal fælles parkering, stier og fælles friarealer udstykkes i en selvstændigt matrikuleret ejendom, der medregnes ved beregning af den enkelte parcels friareal. Stk. 2. Afskærmning mellem private og fælles arealer skal udføres med beplantning. 8. Udstykninger Området kan ved opførelse af rækkehusbebyggelse, jf. 5, stk. 2, udstykkes i ejendomme med en mindstegrundstørrelse på 90 m 2. Til mindstegrundstørrelsen medregnes ikke ejendommenes andel i selvstændigt matrikulerede arealer, der er sikret som fælles friareal m.m. for alle ejendommene i området, jf. 7, stk Grundejerforening Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af udstykkede rækkehuse. Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 10 pct. af rækkehusene er solgt. Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i 4, 5, stk. 6 og 7, stk. 1, nævnte stier, fællesanlæg og fælles friarealer. Stk. 4. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Stk. 5. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i 7, stk. 1 nævnte fællesarealer. Stk. 6. Grundejerforeningen skal være uafhængig af partipolitiske interesser. Stk. 7. Grundejerforeningens vedtægt og ændringer heri skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. 10. Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens 12. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 11. Påtaleret Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 12. Dispensationer I henhold til planlovens 19, stk 1, kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer meddelelse af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. 3

13 13. Delvis ophævelse af lokalplanen Lokalplantillægget ophæver for så vidt angår de af lokalplantillægget omfattede ejendomme følgende bestemmelser fastlagt i lokalplan nr. 300, tinglyst den 12. maj 1999: 1, 2. pind, ordene "og der skal fastlægges areal til nyt børneinstitutionsbyggeri", og 4. pind, 3, stk. 1 og 2, 5, stk. 1 og 2, samt 6, stk. 2. Nærværende tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 300 med indhæftede tegninger nr , og er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 7. december 2000 og endeligt bekendtgjort den 9. januar Bygge- og Teknikforvaltningen, den Peter Høiriis Nielsen kontorchef /Ole Horst arkitekt 4

14 5

15 6

16 Tilkørsel fra Lynettevej / Rumæniensgade Parkering 24 p-pladser Cykel- og gangsti Fælles ophold Cykel- og gangsti Parkering 32 p-pladser KIRKEGÅRDSVEJ BREDEGRUND LILLEGRUND EMNE EJERLAV TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 300 KIRKEGÅRDSVEJ SUNDBYØSTER, KØBENHAVN MÅL TEGN. DATO JOURN. NR. 311 / TEGN. NR. Maj BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN, PLANDIREKTORATET RÅDHUSPLADSEN 77, 1550 KØBENHAVN V. 7

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 247 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kongens Bryghus Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 277 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Servicecentret Vestamager Udbygning af Ørestaden Tekniske anlæg, erhverv KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kildevældsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kildevældsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 221 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kildevældsgade Ydre Østerbro Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1993 LOKALPLAN NR. 221

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 256 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Bogholder Allé Vanløse Fastlægger anvendelsen m.v. Lettere industri, boliger og serviceerhverv KONGSBAK

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 74 For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. I medfm af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar 1970) pålægges området

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 25 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Larsens Plads ndre By Anlæg af park Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK Maj 1981 1 LOKALPLAN NR. 25 D D.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

NY TØJHUS. Lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1, 2 & 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

NY TØJHUS. Lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1, 2 & 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NY TØJHUS Lokalplan nr. 327 med tillæg nr. 1, 2 & 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD LOKALPLAN NR. 327...3 TILLÆG NR. 1... 16 TILLÆG NR. 2... 21 BAGGRUND FOR TILLÆG NR. 3...29 Lokalplantillæggets

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere