KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 256 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Bogholder Allé Vanløse Fastlægger anvendelsen m.v. Lettere industri, boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK Juli 1996

2 bbenhavns Kommunes Planorientering Lokalplan nr. 256

3 KØbenhavns Kommune Lokalplan nr. 256 Lokalplan foret område begraenset af Jernbane se, Kgbenhavn, samt del af umatrikuleret vejare- All& Bogholder AM, ostskellet af ejendommene al ibid. i Jydeholmen og umatrikuleret privat matr.nr.ne 13ct, 983, 981, 1862, 980, 948, 479, 429,325 og 323 Vanlose, Kobenhavn, Klingseyvej samt Jernbanens terraen. vejareal ibid. Indertoften samt alle parceller, der efter den l. august 1994 udstykkes fra de naevnte ejendomme. I henhold til lov om planlzgning (lovbekendtggrelse nr. 746 af 16. august 1994) fastlaegges Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles i underomherved folgende bestemmelser for området. råderne I og II som vist på tegningen Formål Formålet med lokalplanen er at området ved Indertoften kan udvikles til et blandet erhvervsområde som tilgodeser moderne virksomheders behov og samtidig sikrer en miljømaessig hensyntagen til de tilgraensende boligområder, mens den resterende del af området faerdiggores som et blandet boligog erhvervsområde, at fastholde og udbygge områdets byarkitektoniske kvaliteter med sluttet randbebyggelse langs Jernbane All6 og Jydeholmen samt den Østligste del af Bogholder AM, at sikre Jernbane All6 som bydelens centerstrog, samt at ophaeve Byplanvedtaegt nr. 19 for denne del af byplanområdet og erstatte bestemmelser, der ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan Område Stk. /. Lokalplanen afgraenses som vist på vedhzftede tegning nr og omfatter ejendommene matr.nr.ne 13c, 13p, 13y, 13r, 13s, 13~2, 13aa., 13bc (vejareal), 13cy, 49, 113, l 18, l 19, 120, 153, 156, 31 I, 1587, 1851, 2420, 2422, 2773,2904,2905,3 185,3246,3247,3269,3282, 3283,33 1 1,3312, 3313,3366, 3437 alle VadØ- 0 3, Anvendelse Stk. l. For område I galder: a) Omridet fastlaegges til lettere industri-, håndvaerks-, lager-, engros- og transportvirksomhed'med dertil horende administration og lignende, samtil serviceerhverv, såsom administration, liberaleerhverv, voksenundervisning samt andre virksomheder, der efter Magistratens skon naturligt kan indpasses i området. Endvidere kan der efter Magistratens godkendelse indrettes virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlaeg, der er forenelige med anvendelsen til blandet erhverv. b) I det på tegning nr med skravering viste område må der ikke udøves virksomhed, som i mere end uvzsentlig grad kan medføre forurening, jf. dog fs 7, stk. 2. I den Øvrige del af området må der ikke udoves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medfore forurening. c) Uanset pkt. a) kan Magistraten tillade, at der opfores eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer, portner eller andre personer med lignende tilknytning til virksomheden, idet det dog i området, hvor der kan tillades mere end ubetydelig forurening forudsaettes, at det dokumenteres, at boligerne er nodvendi- ge for virksomhedens drift og i ovrigt kan indpasses på miljømaessig forsvarlig måde. 1

4 Tilladelse i dette område kan gores betinget af, at boligerne nedlaegges, såfremt der efter Magistratens skon måtte opstå en miljomaxsig begrundelse herfor. d) Der må endvidere opfgres eller indrettes bebyggelse til salg af udvalgsvarer med tilknytning til virksomhederne. Stk. 2. For omride II galder: Området fastlaegges til bolig og serviceerhverv. Fordelingen af bolig- og serviceerhvervsanvendelsen skal ske efter folgende retningslinier: a) Ejendommen matr.nr. I3cy Vanlose, Kobenhavn, fastlaegges til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker og voksenundervisning, samt håndværk og andre virksomheder, der efter Magistratens kan skon indpasses i området. b) Ejendommene matr.nr.ne I3aa og 13s Vanlose, Kobenhavn, fastlaegges til boliger og serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, hoteller og undervisning, samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere kan der efter Magistratens naermere godkendelse indrettes kollektive anlzg og institutioner - herunder vuggestuer og bornehaver - samt sociale, kulturelle og miljgmaessige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger og serviceerhverv. c) De Øvrige ejendomme fastlaegges til boligformål. Der kan efter Magistratens naermere godken- delse opfores eller indrettes kollektive anlaeg og institutioner - herunder vuggestuer og bornehaver - samt andre sociale, kulturelle og miljomaessige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til boliger. d) Den nederste etage mod Jernbane All6 fastlaegges til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter og lignende. e) I stueetagen mod Jydeholmen og Bogholder Alle, samt 1. sal mod Jernbane Alle kan der indrettes serviceerhverv. f) Der må ikke udoves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medfore forurening. g) Nyt lejlighedsbyggeri skal indrettes overvejende med familieboliger Vejforhold og byggelinier Stk. Z. Mod Klingseyvej, Jernbane Alle, Jydeholmen, Bogholder All6 og Indertoften (inkl. vendeplads) opretholdes de eksisterende vejlinier. Mod Bogholder All6 og Klingseyvej fastlaegges bebyggelsesregulerende byggelinier i en afstand af 9,415 m fra midtlinien som vist pi tegningen. Mod Indertoften og vendepladsen for enden af denne fastlaegges ensidige bebyggelsesregulerende byggelinier henholdsvis mod ost og syd i 12,55 m afstand fra modstående gadelinier som vist på tegningen. Langs vestskellet på ejendommene matr.nr.ne 13az, 3246,3247,3282,331 l og 3312 Vanlose, Kobenhavn, fastlaegges en bebyggelsesregulerende byggelinie i en afstand af 5 m fra skel mod villaområdet, som vist på tegningen. De på tegningen med priksignatur viste vejud- læg kan ophaeves, når betingelserne herfor i hvert enkelt tilfaelde er opfyldt. Stk. 2. Der fastlaegges 3 m hjgrneafskaeringer ved Jernbane All6 og 5 m hjgrneafskaering ved Indertoften og dennes vendeplads. Stk. 3. Den offentlige stiforbindelse (ejendommen matr.nr. 136c, Vanlose, Kgbenhavn) mellem Klingseyvej og Jernbane Alle, langs jernbanen, opretholdes Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. For omrdde I galder: a) Bebyggelsesprocenten må ikke overstige l l O. b) For ejendomme med facade mod Jydeholmen skal bebyggelse opfores som sluttet bebyggelse i vejlinien, i h~jst4etagermed udnyttet tagetage. Bebyggelse i området i Øvrigt må hojst opfores i 3 etager samt udnyttet tagetage. Hojden af facader må ikke overstige 10 m. c) Bebyggelsens hejde må ikke overstige 4 m afstanden til naboskel. d) Bebyggelsens hojde må ikke overstige afstanden til anden bebyggelse på samme grund. Bestemmelsen kan lempes under forudsax- + 2

5 ning af, at opholds- og arbejdsrum opnår efter Magistratens skgn tilfredsstillende lysforhold. Bebyggelse kan tillades opfort i mindre afstand end 2,5 m fra skel mellem ejendomme i området. Uanset pkt. a) og b) kan der udfgres glasindaekninger og lignende, hvor det er begrundet i bygkologiske hensyn, og når det findes arkitektonisk forsvarligt, og friarealforholdene ikke derved forringes på utilfredsstillende måde. Stk. 2. For omriide II gelder: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. Bebyggelse langs Jernbane Alle, Jydeholmen og en ca. 70 m lang straekning af Bogholder Alle nzrmest Jernbane All6 skal opfgres som sluttet bebyggelse i vejlinien. Langs den Øvrige del af Bogholder All6 skal bebyggelse opfgres fritliggende med gavl eller facade i byggelinien. Bebyggelse må hgjsst opfores i 4 etager med udnyttet tagetage. Bebyggelse mod Jernbane All6 skal opfores i mindst 3 etager med udnyttet tagetage. Husdybden på sluttet bebyggelse må maksimalt vaere ca. 10 m. Kravet kan fraviges, når arkitektoniske eller andre saerlige hensyn taler for dette, og når bebyggelsen overholder ca. 1 O m regnet som et gennemsnit. Ved nybyggeri kan Magistraten forlange husdybden tilpasset husdybden på naboejendommene. Uanset de i pkt. d) faslagte bestemmelser kan magistraten tillade, at der på ejendommene mod Jernbane Alle nord for Jydeholmen i gårdrummet kan butiksbyggeri i større omfang i tilknytning til randbebyggelsen. Fritliggende bebyggelses hgjde må ikke overstige 3 m + afstanden til naboskel. Hprjden af en eventuel trempel må ikke overstige 1 m. Uanset pkt. a) og d) kan der udfgres glasind- aekninger og lignende, hvor det er begrundet i bygkologiske hensyn, og når det findes arkitektonisk forsvarligt, og friarealforholdene ikke derved forringes på utilfredsstillende måde. Uanset de i pkt.erne b), og c) fastlagte bebyggelser kan der opfprres mindre bygninger i 6n etage til fdleshuse, skure, legehuse, liggehal- ler og lignende samt byokologiske foranstaltninger, jf. dog Q 9, stk. 3 b) Bebyggelsens ydre fremtraeden Stk. l. For hele lokalplanområdet gdder: Bygningernes facade skal, for så vidt angår materialer, udformning, farve og Øvrige ydre fremtraeden efter Magistratens skgnvaere samstemmende med omgivelserne og områdets karakter, og eksisterende bebyggelse må i naevnte henseender ikke aendres uden Magistratens tilladelse. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted uden Magistratens tilladelse. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Magistratens naermere bestemmelse betinges af etablering af faellesantenneanlaeg - hvis placering og udformning skal godkendes af Magistraten - eller tilslutning til et godkendt faellesantenneanlaeg. Stk. 2. For område I gelder: Facader skal på bebyggelse langs Jydeholmen udformes med passende variation efter Magistratens skgn. Facadeenheder må ikke overstige ca. 40 m. b) Tage på bebyggelse langs Jydeholmen skal udformes som sadeltage eller med anden tagform med skrå tagflader. Udformningen skal godkendes af Magistraten. Udnyttede tagetager skal, mod gaden, udformes med kviste. Facadebelysning og belysning af ubebyggede arealer må ikke ved blznding, reflekser, far- ver eller ved sit udseende vaere til ulempe for omgivelserne eller virke skaemrnende. Stk. 3. For område II gudder: Facader skal udformes med passende variation efter Magistratens skgn. Facadeenheder må ikke overstige ca. 40 m. Tage skal udformes som sadeltage eller med anden tagform med skrå tagflader. Udformningen skal godkendes af Magistraten. Udnyttede tagetager skal, modgaden, udformes medkviste. Frie gavle skal behandles som facader og forsynes med vinduer, og tage kan forlanges afvalmet. Opgange i boligbebyggelser, opført som slut- 3

6 tet bebyggelse, skal forsynes med adgang i begge facader. i overensstemmelse med miljomyndighedernes krav placeres, jf. dog Q 5, stk. l f) og stk. 2 b) og e) Langs Jernbane All6 skal facadeaendringer på c), udfores og indrettes således, at beboere og eksisterende bebyggelse udfores således, at brugere i fornodent omfang skaermes mod og der efter Magistratens tilvejebringes en anden forurening fra vej og bane samt mod forgod helhedsvirkning. Faste baldakiner må kun opsaettes i saerlige tilfzlde, såfremt der efter Magistratens skøn kan opnås en god helhedsvirkning og samurening fra virksomheder. Det indendgrs stojniveau i lokaler til administration, liberale erhverv, undervisning og lignende må ikke overstige 35 db(a).**' menhaeng med facadens Øvrige udformning. Der må ikke etableres sammenhaengende facader, der raekker ud over den enkelte bygningsenhed. Butiksfacader skal fremtraede med udstillings- Stk. 2.Sålaengeejendommenematr.nr.ne. 3185, 3366 og 3437 Vanlose, Kobenhavn, anvendes til forureningsfolsom anvendelse (institution og boliger), jf. i Øvrigt Q 12, må der ikke uden Miljervinduer. Vinduer må ikke blaendes ved til- myndighedernes naermere godkendelse inden for klaebning og lignende, således at de får karak- en afstand af 35 m herfra, udoves virksomhed ter af facadebeklaedning. Skilte, reklamer, lysinstallationer, markiser, som kan medføre mere end ubetydelig forurening. udhaengsskabe og andet facadeudstyr skal udformes således, at der efter Magistratens skon tilvejebringes en god helhedsvirkning i 9 8. Kollektiv varmeforsyning forhold til den pågaeldende bygnings arkitektoniske karakter med hensyn til placering, omfang, materialer, farver, skrifttyper og lignende. Facade- og reklamebelysning samt lysskilte, herunder blinkende reklameskilte, lysaviser, signboards og lignende, må ikke ved blaending, reflekser, farver eller ved sit udseende vaere til ulempe for omgivelserne eller virke skaemmende i forhold til gadebilledets szrlige karakter og den pågaeldende bygnings arkitektoniske udtryk Foranstaltninger mod forureningsgener *) Bebyggelse må ikke tages i brug, for bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlaeg efter Magistratens anvisning Ubebyggede arealer Stk. 1. For hele lokalplanområdet galder: a) Parkeringsdaekningen skal vaere af storrelsesordenen l parkeringsplads pr. 100 m* etageareal. b) Traeer skal bevares i videst muligt omfang. c) Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevqelseshzemmedes faerdsel på arealerne. Stk. I. Bebyggelse og primaere opholdsarealer skal efter Magistratens naermere godkendelse og Stk. 2. For område I gdder: a) Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkor- *) Opmrerksomheden skal henledes på, at dele af lokalplanområdet er tidligere erhvervsgrunde, hvor man har erfaring for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til 5 I9 i lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter skal enhver ejer eller bruger af en e.jendom, der på denne opdager et affaldsdepot eller en forurening af jorden, underrette kommunalbestyrelsen herom. I henhold til samme lovs 5 20 skal arbejdet standses, såfremt der under et bygge- eller jordarbejde konstateres et affaldsdepot eller en forurening af jorden, og arbejdet kan først genoptages, nir omrddet frigives af kommunen (bekendtgfirelse nr. 582 af 13. august 1990). Forpligtelsen til at standse et bygge- eller jordarbejde påhviler ejeren af den pågzldende ejendom og den, som er ansvarlig for det pågreldende arbejde. **) Jf. Miljgstyrelsens vejledning nr. Y1984 om,,trafikstøj i boligområder" og vejledning nr. 6/198.5 om togstgj. 4

7 selsarealer) skal være af stgrrelsesordenen 15 pct. af etagearealet. b) Friarealer skal anlaegges som opholdsarealer for brugere efter Magistratens naermere godkendelse. c) Arealet mellem den i 5 4, stk. I, sidste afsnit, naevnte byggelinie og ejendommenes vestskel skal anlaegges med skaermende beplantning efter Magistratens godkendelse. Stk. 3. For område II gdder: a) Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkgrselsarealer) skal vaere af stgrrelsesordenen 60 pct. af boligetagearealet, 15 pct. af erhvervsetagearealet og 100 pct. af eventuelt daginstitutionsareal. b) Friarealer skal anlaegges som opholdsarealer for beboere og brugere efter Magistratens naermere godkendelse. Et 20 m bredt område langs vestskellet af ejendommen matr.nr. 2773, Vanlgse, Kgbenhavn, mod område I må kun anvendes til parkering og lignende og må ikke anlaegges med opholdsarealer. c) Ubebyggede arealer og parkeringsanlaeg skal efter Magistratens nærmere bestemmelse indgå i faellesanlaeg Ledningsforhold Matrikulære forhold Efterhånden som forholdene ggr påkraevet, det må der, i overensstemmelse med lovgivningens regler, foretages sådanne omlaegninger af ejendomsgraenser og andre foranstaltninger, som efter Magistratens skøn må anses for ngdvendige til gennemfgrelse af den fastlagte bebyggelse og en hensigtsmaessig ordning af bebyggelsesforholdene Retsvirkninger I henhold til planlovens 0 l8 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog lokalplanens fi 14. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i avrigt er lovlige Påtaleret Kgbenhavns Magistrat har påtaleret for overtraedelse af bestemmelserne i naerværende lokalplan. Der forudsaettes tinglyst forngdne deklarationer vedrorende sikring m.v. af ledninger i forbindelse med nedlæggelse af de i 9 4, stk. 1 sidste afsnit nzvnte vejarealer Dispensationer I henhold til planlovens 9 19, stk. l, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen Tilladelse fra andre myndigheder Dispensationer meddeles af Den Samlede Uanset foranstående må der ikke opfgres be- Magistrat. byggelse påeller foretages aendringer i anvendelsen af ejendommene matr.nr.ne 13az, 49, Servitutbortfald og 3269 Vanlose, Kobenhavn, der er registreret som affaldsdepoter, med mindre depotet frigives Stk. l. Byplan nr. 19, tinglyst den 3. septemaf kommunen, (Miljgkontrollen), eller udgår af registeret over affaldsdepoter, jf. $9 17 og I8 i ber 195 l og senere, ophzves for så vidt angår de af lokalplanen omfattede ejendomme. lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter og bekendtggrelse nr. 582 af 13. august

8 Stk. 2. Deklarationer vedrorende bestemmelser om indskrznkninger i bebyggelsen og anvendelsen, tinglyst den 2. januar 1940 på ejendommen matr.nr Vanlose, KØbenhavn, tinglyst den 3. oktober 1941 på ejendommen matr.nr ibid., tinglyst den 5. maj 1942 på ejendommen matr.nr ibid., tinglyst den 19. juni 1942 påejendommen matr.nr ibid., tinglyst den 20. juli 1942 på ejendommen matr.nr ibid., tinglyst den 5. december 1942 på ejendommen matr.nr ibid., tinglyst den 21. april 1943 påejendommen matr.nr. 33 l I ibid., tinglyst den I O. juni 1943 på ejendommen matr.nr ibid., tinglyst den 28. marts 1944 på ejendommen matr.nr. 33 I3 ibid., tinglyst den 26. april 1944 pi ejendommen matr.nr ibid. og tinglyst den 3. februar 1949 på ejendommen matr.nr. 49 ibid., ophseves. Navserende lokalplan nr. 256 med indhseftede tegning nr er vedtaget af Borgerreprmentationen i mgdet den 14./15. juni 1995 og endeligt bekendtgjort den 1. august KGbenhavns Magistrat, Overborgmesterens afdeling, den 31. juli I996 p.0.v. SØren stenz kontorchef /Kim Brodersen fuldmaegtig KØBENHAVNS BYRET Indfort den 4/ og 3 1/ Lyst under nr. 8 l og nr K. Dimon Hanne Voss 6

9 EMNE MAL JOURN NR I LOKALPLAN BOGHOLDER ALLE PD 34 1:3000 EJERLAV TEGN DATO TEGN NR VANL0SE, K0BENHAVN I SEPT OVERBORGMESTERENS AFDELING, PLAN- OG EJENDOMSDIREKTORATET K0BENHAVNS RADHUS, 1599 KOBENHAVN V. 7

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979 Arhus kommune Lokalplan nk: \ Erhvervsområde

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere