Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg"

Transkript

1 Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade Haslev Telefon: Telefax : Kontoradresse: Frederiksgade Haslev Direkte: Mail: Dato j./sagsnr P Kvalitetssikret af gkofo Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning Etablering af et biokedelanlæg Terslev Skolevej 23, 4690 Haslev Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Marit Hvam Pedersen

2 Dato: xx. Xxx 20XX Sags nr.: P Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1 kapitel 5 Godkendelsen omfatter: Etablering og drift af en biokedel. Etablering og drift af silo til opbevaring af træpiller. Opstilling af en askecontainer. Etablering af ny 20 meter høj skorsten. Dato: Godkendt: Marit Hvam Pedersen Godkendelsen er annonceret på kommunens hjemmeside den xx. Xxxx 20xx Klagefristen for afgørelsen udløber den xx. xxxx 20xx Søgsmålsfristen udløber den xx. xxxx 20xx 1 Bekendtgørelse nr af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse. 2

3 1. Kort resumé Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning vil for at supplere den eksisterende gasmotor og den eksisterende gaskedel på, installeres en ny og tidsvarende biomassefyret kedel. Biokedlen har en indfyret effekt 999 kw, og vil i fremtiden være den primære forsyningskilde og dække ca. 87 % af varmebehovet. Gaskedlen og gasmotoranlægget vil være stand-by/spidslast-enheder og dække de resterende ca. 13 %. Den nye biokedel installeres i en ny selvstændig bygning sammenbygget med det eksisterende anlæg. De eksisterende bygninger bibeholdes. Der etableres en ny bygning på ca. 65 m 2, silo, askecontainer for biokedlen samt en tilhørende ny 20 meter høj skorsten. Arbejdet forventes påbegyndt primo år 2016 og anlægget forventes idriftsat sommeren Ørslev-Terslev Kraftvarme er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201. Miljøgodkendelsen af biokedlen meddeles som et tillæg til eksisterende godkendelse fra Der er standardvilkår for listepunkt G 201. Disse er indarbejdet i godkendelsen. De væsentligste, miljømæssige belastninger forbundet med driften af anlægget, forventes at være støj og støv. Godkendelsens vilkår ligger inden for rammerne af bekendtgørelser, vejledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og inden for rammerne af Faxe Kommunes praksis. 3

4 Indhold 1. Kort resumé Faxe Kommunes afgørelse Virksomhedens lovmæssige relationer Afgørelse Vilkår Andet Udtalelser Offentliggørelse Miljøteknisk beskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedens produktion Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Miljøteknisk vurdering Virksomhedens lovmæssige relationer Virksomhedens placering Indretning og drift Virksomhedens produktion Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger...17 Bilag 1 Klagevejledning...21 Bilag 2 Oversigtstegning...22 Bilag 3 Vilkår i godkendelsen vs. standardvilkår

5 2. Faxe Kommunes afgørelse 2.1. Virksomhedens lovmæssige relationer Godkendelsesbekendtgørelsen 2 Virksomheden er omfattet af listepunkt G 201 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Der er udarbejdet standardvilkår for listepunkt G VVM-bekendtgørelsen 3 Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3A: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Det betyder at ændringer og udvidelser, jf. punkt 14, er screeningspligtigt og dermed omfattet af et krav om formaliseret vurdering efter kriterier i bekendtgørelsens bilag 3. På baggrund af en screening har Faxe Kommune afgjort, at ansøgte anlæg ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er dermed ikke omfattet af bestemmelserne i VVM-bekendtgørelsens 5. Afgørelsen om, at der ikke udarbejdes VVM-redegørelse for projektet er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 12. februar Efter at afgørelsen om ikke VVM-pligt var meddelt, har virksomheden oplyst at skorsten og pillesilo flyttes i forhold til tidligere placering. Faxe Kommune har vurderet, at ændringen ikke vil være til skade for miljøet, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14. Der er derfor ikke foretaget en VVMscreening Afgørelse Faxe Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering af et biokedelanlæg. Miljøgodkendelsen meddeles som et tillæg til miljøgodkendelsen af 21. februar Faxe Kommune meddeler godkendelsen efter 33 i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Miljøgodkendelsen af 21. februar 1995 vil fortsat være gældende. Vilkår i godkendelsen fra 1995 er endvidere gældende for biokedlen, med mindre andet fremgår. Virksomheden ligger Terslev Skolevej 23, 4690 Haslev på matr.nr. 17m, Terslev By, Terslev. Godkendelsen meddeles Ørslev Terslev Kraftvarmeforsyning, som er ansvarlig for, at virksomhedens aktiviteter sker i overensstemmelse med denne godkendelse. Miljøgodkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter datoen, hvor den er meddelt. Ellers bortfalder den. 2 Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed. 3 Bekendtgørelse nr af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning af miljøet (VVM) i medfør til lov om planlægning. 5

6 Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen fremgår af godkendelsens første sider. Se bilag 1 for nærmere klagevejledning. Ørslev Terslev Kraftvarmeforsyning vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Godkendelsen gives på baggrund af de oplysninger som Ørslev Terslev Kraftvarmeforsyning har fremsendt og på følgende vilkår: 2.3. Vilkår Faxe Kommune godkender hermed ansøgte på nedenstående vilkår. Vilkår mærket med *, er justeret i forhold til Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen. Vilkår mærket med **, supplerer Miljøstyrelsens standardvilkår. (Sx) angiver standardvilkårets nummer Generelle forhold 1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.** 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.(s2) Indretning og drift 3. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. (S3) 4. Virksomhedens afkast skal overholde følgende:(s4) Tabel 1: Afkasthøjder Afkast Biokedel Gaskedel og gasmotor Afkasthøjde over terræn 20 meter 25 meter 5. Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs, i inddækket aftipningsgrube eller i lukket rørføring mellem tankvogn, silo og anlæg. (S6*) Luftforurening 6. De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1.(S7) 6

7 Tabel 2: Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Brændsel Samlet Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas nominel Støv CO NOx* Hg Cd HCl Tungmetaller indfyret effekt Biomasseaffald 120 kw - 1 MW * NO x regnet vægtmæssigt som NO Affald 7. Asken fra forbrænding af faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.(s8*) Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 8. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (S11) Egenkontrol Automatisk kontrol 9. Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O 2 til styring af forbrændingsprocessen samt AMS-udstyr til løbende visning og registrering af CO. Anlæg med tør røggasrensning skal endvidere være forsynet med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af støv.(s14) Kedlerne skal drives med et indhold af O 2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Dette gælder dog ikke, hvis det ved et lavere indhold af O 2 dokumenteres, at anlægget kan overholde en emissionsgrænse for dioxiner på 0,1 ng I-TEQ/Nm 3 og en emissionsgrænse for PAH-stoffer på 0,005 mg benz[a]pyrenækvivalenter/nm 3. Målingerne for dioxiner og PAH-stoffer skal foretages som anført i tabel AMS-målere, der opfylder præstationskrav i DS/EN eller tilsvarende standarder, vil kunne anvendes. Andre målere kan anvendes, hvis de med hensyn til kvalitet og nøjagtighed svarer til ovennævnte målere. AMS skal overholde følgende kvalitetskrav udtrykt som den maksimale usikkerhed (95 % konfidensinterval): 20 % af grænseværdien for NOx. 10 % af grænseværdien for CO. 30 % af grænseværdien for støv. Kvalitetssikring af AMS skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i EN AMS skal ved ibrugtagning kalibreres (QAL2 omfattende 5 parallelmålinger udført over én dag). Herefter underkastes AMS kontrol med parallelmålinger efter referencemetoder (AST omfattende 3 parallelle målinger) hvert 3. år. AMS og O 2 -måler skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn (funktionstest uden linearisering). AMS og O 2 -måler efterses og justeres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger (som erstatning for QAL3). Andre metoder (f.eks. PEMS) til kontinuert måling af NOx kan anvendes på anlæg, der fyres med homogene brændsler, herunder konstant kvælstofindhold, hvis der er en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde NOx, regnet som NO 2, er som ved AMS-målingen. Den alternative metode skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN 14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det er muligt. (S17) 7

8 11. De emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned, dog regnes perioder uden emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden. Overskrider en enkelt 1- timesmåling emissionsgrænseværdien med en faktor 3, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal gøres rede for årsagen til overskridelsen og for hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser.(s18) Præstationskontrol 12. Senest 6 måneder efter at det nye biokedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 6 er overholdt. Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke der er udført automatisk kontrol eller AMS-kontrol, jf. vilkår Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter udføres 1 årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer.(s19) 13. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.(s20) 14. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 3 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.(s21) Tabel 3: Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad nr.* Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas Støv NOx O 2 MEL-02 MEL-03 MEL-05 Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06 Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TOC (total organisk carbon) i strømmende gas (flammeionisationsdetektion) PAH UHC (TOC) MEL-10 MEL-07 Bestemmelse af dioxiner i strømmende gas Dioxiner MEL-15 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: 8

9 Befæstede arealer og tætte belægninger 15. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.(s22) Driftsjournal 16. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Justering af brændere. Dato for og resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr. Kontrol med luftrenseanlæg, herunder dato for skift af filterposer. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv., samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 15 Forbrug af type og mængde brændsel. Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen. Antal driftstimer pr. år. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.(s23) Ophør af driften 17. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.(s1) 2.4. Andet Ifølge miljøbeskyttelseslovens 71, stk. 1, har virksomheder pligt til at underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening. Virksomheder er omfattet af Faxe Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald 4. Virksomheden skal bortskaffe affald til godkendte modtagere og i henhold til det til enhver tid gældende Erhvervsaffaldsregulativ Udtalelser Udkastet til godkendelse har været til udtalelse hos: E.ON Danmark A/S - Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning JPH Energi A/S Faxe Forsyning A/S Der er indkommet følgende bemærkninger Der er ikke foretaget yderligere partshøring i forhold til forvaltningsloven 5. Da Ørslev-Terslev Kraftvarme mod nord og vest grænser op mod Terslev By, er det vurderet, at der ikke er nogen, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, der er mere vigtig for pågældende, end for en større, mere ubestemt kreds af borgere. 4 Regulativ for Erhvervsaffald i Faxe Kommune af den 14. november Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, forvaltningsloven. 9

10 2.6. Offentliggørelse Godkendelsen er den xx. xxxx 20xx offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside, Afgørelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, Friluftsrådet, lokal Faxe, Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Sjælland, Dansk Ornitologisk Forening, og 10

11 3. Miljøteknisk beskrivelse Den miljøtekniske beskrivelse bygger primært på oplysninger fra ansøger Virksomhedsbeskrivelse Ansøger og ejerforhold Ejer: E.ON Danmark A/S - Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning Terslev Skolevej Haslev CVR nr Kontaktperson Michal Bruhn, tlf. nr Ansøger: JPH Energi A/S (på vegne af ejer) Danmarksvej 30 H Skanderborg Indretning og placering Til at supplere den eksisterende gasmotor og den eksisterende gaskedel installeres en ny og tidsvarende biomassefyret kedel. Biokedelen på 999 kw indfyret vil i fremtiden være den primære forsyningskilde og dække ca. 87 % af varmebehovet. Gaskedlen og gasmotoranlægget vil være stand-by/spidslast-enheder og dække de resterende ca. 13 %. Den nye biokedel installeres i en ny selvstændig bygning sammenbygget med det eksisterende anlæg. De eksisterende bygninger bibeholdes. Der etableres en ny bygning på ca. 65 m 2, silo, askecontainer for biokedlen samt en tilhørende ny skorsten. Se oversigtstegningen i bilag Til- og frakørselsforhold Der er ingen ændringer i forhold til eksisterende til- og frakørselsforhold til selve værket. En lastbil med anhænger kan typisk transportere op til 34 tons. Årsforbruget er beregnet til ca tons, så det giver 41 kørsler pr år, hvis man kommer med 34 tons. Det er 1-2 kørsler om ugen. Kørsler vil foregå i dagtimer på hverdagene, kun ved specielle tilfælde vil man levere træpiller i weekenden eller om aftenen. Ligeledes er silokapaciteten til noget over en uges forbrug. I forbindelse med levering af træpiller til siloen, bliver der etableret et befæstet areal på 55 m 2, således at der kan holde en lastbil på grunden mens pillerne aflæsses. Der vil være begrænset støj fra lastbilen mens aflæsningen pågår Virksomhedens produktion Drift Det nye biokedelanlæg kommer til at køre hele året. Anlægget stoppes kun ved planlagt service eller ved nedbrud e. lign. I den tid, hvor det nye anlæg evt. er stoppet, hentes varmen fra akkumuleringstanken eller fra det eksisterende motoranlæg eller gaskedelanlæg. Det forventes, at kedlen vil dække 87 % at den samlede varmeforbrug. 11

12 Anlægget er ikke fast bemandet i løbet af døgnet, da anlægget kører fuldautomatisk og overvågnet via værkets SRO-anlæg Produktionskapacitet Brændselstypen er biomasse og naturgas. Der installeres en silo på 100 m 3. Der kan således maksimalt oplagres 65 tons træpiller. Det forventes at der skal bruges ca tons træpiller pr. år. Biokedelen er på 999 kw indfyret og vil i fremtiden være den primære forsyningskilde og dække ca. 87 % af. Der anvendes 225 kg træpiller pr time ved 100 % last på kedlen. Den eksisterende produktionskapacitet på gaskedel og motor er uændret. Tabel 4: Brændselstype og effekt Anlæg Type Maksimal indfyret effekt Brændselstype 1 Brændselstype 2 Energianlæg 1 Ny biokedel 999 kw Træpiller Biomasse Energianlæg 2 Eks. motoranlæg 5000 kw Naturgas Energianlæg 3 Eks. gaskedel 3250 kw Naturgas Kedlen vil som udgangspunkt kun blive fyret med træpiller, men der kan også anvendes andre biomasseprodukter, svarende til de produkter, der er angivet i bilag 1 i biomassebekendtgørelsen 6. Siloen til opbevaring af træpiller, er monteret med fylderør der passer til tanksvognskobling, således der er fast forbindelse mellem tankvognen og siloen Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Støj og vibrationer Der er ikke aktiviteter i dag- eller natperioden på selve anlægget der giver anledning til ekstra støj. Ved installation af den nye bio-kedel forventes det samlede støjniveau at blive reduceret, da der normalt kun vil være biokedlen i drift mod tidligere sædvanligvis gaskedel eller gasmotoren. Der vil være nogen støj i forbindelse med levering af træpillerne, i dagtimer, fra selve lastbilen, ca ton/år. Ligeledes skal der også køres aske bort fra anlægget ca. 23 ton/år. Det betyder, at støjen alene fra den nye biokedel eller sammen med enten gaskedel eller gasmotor ligger under de grænseværdier der er anført i den eksisterende miljøgodkendelse Luftforurening og lugt Der er gennemført beregninger ved hjælp af OML beregningsmodellen (OML multiversion 5.03) til kontrol af immissionerne fra anlægget, med dels den eksisterende skorsten og dels den nye skorsten til biokedelanlægget. Ved fastsættelse af en tilstrækkelig skorstenshøjde sikres, at b-værdierne kan overholdes jf. vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, Som grundlag for vurderingen af skorstenshøjden anvendes følgende: B-værdier (bidragsværdier for koncentrationen i omgivelserne) for NOx, CO og støv. Da der ikke findes gældende b-værdi for OGC, er der ikke beregnet immission for OGC. Maksimale emissioner ved to forskellige driftssituationer: 1. Det nye biokedelanlæg sammen med den eksisterende gaskedel 2. Det nye biokedelanlæg sammen med det eksisterende gasmotoranlæg 6 Bekendtgørelse nr. 84 af 26. januar 2016 om biomasseaffald. 12

13 Som det fremgår af beregningerne overholdes kravene jf. Luftvejledningen med stor margen. Sammenfatning af OML-beregninger ses i nedenstående tabel. Tabel 5: Immissionsoversigt Immissioner for NOx, CO og støv Beregnet Ørslev-Terslev Biobrændselskedel + gaskedel værdi Enhed Bemærkninger B-værdi mg/m 3 NOx koncentrationsbidrag 0,0243 mg/m 3 I en afstand på 100 m 0,1250 CO koncentrationsbidrag 0,030 mg/m 3 I en afstand på 200 m 1,000 Støv 0,002 mg/m 3 I en afstand på 100 m 0,080 Immissioner for NOx, CO og støv Beregnet Ørslev-Terslev Biobrændselskedel + gasmotor værdi Enhed Bemærkninger B-værdi mg/m 3 NOx koncentrationsbidrag 0,0478 mg/m 3 I en afstand på 100 m 0,1250 CO koncentrationsbidrag 0,046 mg/m 3 I en afstand på 100 m 1,000 Støv 0,002 mg/m 3 I en afstand på 100 m 0,080 Biomasse kedel Massestrømme og emissionskoncentration for afkast fra biokedlener er vedlagt ansøgningen. Emissionsgrænseværdierne for CO, OGC og støv for det nye biokedelanlæg er fastsat efter Bekendtgørelse nr. 46 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW" af , bilag 2, for CO er kravet 500 mg/nm 3, for OGC 20 mg/nm 3 og for støv 40 mg/nm 3. Som det fremgår, er der ikke nogen emissionsgrænseværdi for NOx i bekendtgørelsen vedr. biokedler med indfyret effekt under 1 MW. Mht. NOx for biokedelanlægget er medtaget et forventet maksimalt niveau på 500 mg/nm 3. Der er altid kontinuerlig måling af O2, både for alarm og regulering af hele anlægget, så man altid kører med en optimal forbrænding. CO registreres og måles ved den akkrediteret emissionsmåling umiddelbart efter idriftsættelsen, den vil altid følge O2 værdien. CO værdien vil således altid være overvåget indirekte via O2 målingen, desuden ligger CO niveauet i forhold til B-værdierne meget langt fra grænseværdien, se evt. resultat filen fra OML beregningerne. Støvmåling indgår ligeledes i den akkrediteret emissionsmåling, røggasrensningen overvåges derefter kontinuerligt ved hjælp af differencetryksmåling. Eksisterende naturgas kedel: Massestrømme og emissionskoncentration for afkast fra gaskedlen er vedlagt ansøgningen. Naturgaskedlen er af ældre dato, opsat i 1995, og fulgte ved opstillingen grænseværdierne i bl.a. Luftvejledningen nr. 6 fra 1990, hvor kravene var lempeligere. Grænseværdierne i Bek af og som erstatter Bek. 682 af om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 11, tabel 1, på henholdsvis 65 mg/nm 3 for NOx og 75 mg/nm 3 for CO (de anførte grænseværdier er uændrede i den nye bekendtgørelse), vil ikke umiddelbart kunne overholdes. De anvendte grænseværdier er derfor forventede maksimale driftsværdier. Som tidligere nævnt anvendes kedelanlægget kun som nødanlæg, og har derfor et minimalt antal driftstimer. Eksisterende gasmotor: Massestrømme og emissionskoncentration for afkast fra gasmotoren er vedlagt ansøgningen. Emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for den eksisterende naturgasmotor er fastsat efter bekendtgørelse nr af , bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonoxid fra motorer og turbiner, bilag 1, tabel 2. For NOx er kravet

14 mg/nm 3 og for CO 190 mg/nm 3. I modsætning til tidligere bekendtgørelser, er der ikke længere emissionskrav til UHC, lugt og formaldehyd, og der er derfor ikke regnet på disse. Støvrensning Biokedelanlægget forsynes med røgrensningsudstyr i to trin, først ledes røggassen gennem en multicyklon hvori de større støvpartikler udfældes og falder til bunden af cyklonen, og herefter et posefilter hvori de små støvpartikler opfanges. Fra cyklon og posefilter transporteres aske/støv gennem cellesluser til det fælles askesystem, hvorefter det ledes til en separat lukket askecontainer. Silo Siloen har et udluftningsrør fra tanktoppen. Luften fra siloen renses via en cyklon, så der ikke kommer støv i forbindelse med påfyldning af træpillerne. Luftafkastet fra siloen, er ikke indregnet i OML-beregningen. Luften renses og mængden i forhold til den samlede udledning fra skorstenen er ubetydelig. Der er heller ikke erfaring for, at det skulle give anledning til støvemission eller genere. Lugt Der forventes ingen lugtgener, da siloen og askcontaineren er lukket, ligesom levering af træpiller sker i et lukket system. Ligeledes er røggasaftrækssystemet forsynet med cyklon og filter Affald Fra det nye biokedelanlæg vil der produceres en mængde aske og støv svarende til ca. 60 kg i døgnet (23 tons/år) ved fuld last, afhængig af biobrændslets kvalitet. Asken opsamles i en separat, lukket 7 m 3 askecontainer. Der er tale om en lukket container til udendørs opstilling. Asken bortskaffes af eksternt affaldsfirma, som tømmer containeren efter behov. Der vil normalt ikke være spildolie, som fra et motoranlæg eller lignende. Men indfødningssystem på kedlen drives af hydraulisk stempler ligesom der er gearkasser ved forskellige snegle. Begge steder er der olie. Hydraulikolien, ca. 25 liter, forventes skriftet efter ca driftstimer og bortskaffes via værkes eksisterende spildolieordning Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand I forbindelse med levering af træpiller til siloen, bliver der etableret et befæstet areal på 55 m 2, således at der kan holde en lastbil på grunden mens pillerne aflæsses. Belægningen bliver SF-sten, som på det eksisterende befæstede areal. Arealet sammenbygges med eksisterende befæstede areal. Der etableres en 24 m 2 betonplads under askecontainer Spildevand Spildevandssituationen er uændret for det eksisterende anlæg og bygninger. Overfladevand og vand fra gulvafløb føres til det kommunale afløbssystem via det eksisterende afløbssystem. Overfladevand fra det nye befæstede areal, hvor lastbilerne holder under aflæsning, afledes til eksisterende afløb. Betonpladsen, hvor askecontaineren skal stå, etableres med fald mod eksisterende afløb. Der forekommer ikke kondensat fra det nye biokedelanlæg, da røggasserne ikke nedkøles til under dugpunktet. I forbindelse med evt. rensning af kedlen på røggassiden opsamles rensevandet i separate beholdere, det opsamlede spildevand bortskaffes og behandles af den underentreprenør som varmeværket entrerer med vedr. rensningen. Behandlingen sker ikke på kraftvarmeværket. 14

15 4. Miljøteknisk vurdering Den miljøtekniske vurdering er lavet af Faxe Kommune. I det følgende afsnit vurderer kommunen de ansøgte projekt mht. miljømæssige påvirkninger Virksomhedens lovmæssige relationer Godkendelsesbekendtgørelsen Virksomheden er omfattet af listepunkt G 201 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Listepunktet er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår 7, bilag 1, afsnit 11. Standardvilkårene skal i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 31 indsættes i godkendelsen. Udover standardvilkår er der stillet generelle driftsvilkår VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3A: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Det betyder at ændringer og udvidelser, jf. punkt 14, er screeningspligtigt og dermed omfattet af et krav om formaliseret vurdering efter kriterier i bekendtgørelsens bilag 3. På baggrund af en screening har Faxe Kommune afgjort, at ansøgte anlæg ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er dermed ikke omfattet af bestemmelserne i VVM-bekendtgørelsens 5. Afgørelsen om, at der ikke udarbejdes VVM-redegørelse for projektet er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 12. februar Efter at afgørelsen om ikke VVM-pligt var meddelt, har virksomheden oplyst at skorsten og pillesilo flyttes i forhold til tidligere placering. Faxe Kommune har vurderet, at ændringen ikke vil være til skade for miljøet, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14. Der er derfor ikke foretaget en VVMscreening Virksomhedens placering Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsynings eksisterende anlæg er placeret på matr. nr. 17m Terslev By, Terslev, Terslev Skolevej 23, 4690 Haslev. Biokedlen etableres i en ny bygning på ejendommen. Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning ligger i udkanten af Terslev by, og grænser mod vest og syd op mod marker, mens der mod nord og øst er boligområder med åben og lav bebyggelse. Der er under 50 meter til nærmeste nabo og i en afstand af ca. 100 meter fra anlægget ligger ca. 20 boliger. 7 Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 15

16 Natura2000 og 3-beskyttelse Der er ca. 2,7 km til nærmeste Natura2000-område Bagholt Mose. Der er ca. 40 meter til nærmeste 3-område (sø) sydøst for anlægget. Ca. 150 meter sydvest for anlægget ligger yderligere to 3-søer. Faxe Kommune vurderer, at anlægget ikke vil ændre tilstanden af hverken søerne eller Natura2000-området. Anlægget er placeret i et potentielt fourageringsområde for flagermus (bilag IV-arter), men kommunen vurderer, at anlægget ikke kan påvirke eventuelle yngle- eller rasteområder for flagermus negativt. Faxe Kommune vurderer, at placeringen af anlægget ikke er i nærheden af levesteder for andre bilag IV-arter Planforhold Den del af ejendommen hvor kraftvarmeværket ligger, er i Kommuneplan 2013 udlagt til teknisk anlæg. Den anden halvdel er udlagt til bolig. Området er i Kommuneplanen udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde og grænser op til et område udlagt til skovrejsning. Ørslev-Terslev Kraftvarme er omfattet af lokalplan Kraftvarmeværk i Terslev Indretning og drift Der stilles vilkår om, at et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængeligt på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Der er standardvilkår for definitionen af befæstede arealer og tæt belægning. Der er standardvilkår om, at der i afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger. Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. Aflæsning af træpiller sker ved, at der fra den lukkede silo til tankvognen monteres et fylderør, således at der er fast forbindelse mellem tankvognen og siloen. Der er standardvilkår om, at aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrupe. Idet der er tale om et lukket system mellem tankvogn og silo, og der ikke er tale om udendørs oplag, men oplag i en lukket silo, vurderer Faxe Kommune, at løsningen er miljømæssigt på niveau med aflæsning og håndtering indendørs eller i inddækket aftipningsgrupe. Dette tilføjes til standardvilkåret Daglig driftstid Det nye biokedelanlæg kommer til at køre hele året. Anlægget stoppes kun ved planlagt service eller ved nedbrud e. lign. I den tid, hvor det nye anlæg evt. er stoppet, hentes varmen fra akkumuleringstanken eller fra det eksisterende motoranlæg eller gaskedelanlæg. Kørsler vil foregå i dagtimer på hverdagene, kun ved specielle tilfælde vil man levere træpiller i weekenden eller om aftenen Virksomhedens produktion Ophør af drift Der er i godkendelsen fra 1995 ikke stillet vilkår om ophør af drift. 16

17 Der er indsat standardvilkår om, at virksomheden ved driftsophør skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører Bedste tilgængelige teknik (BAT) Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunktet G 201 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, og der er udarbejdet standardvilkår. Ved ansøgning om miljøgodkendelsen skal virksomheden ikke redegøre for bedste tilgængelige teknik, idet standardvilkårene er baseret på BAT. Hvis der for listepunkterne på Miljøstyrelsens liste 8 over referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser, er anført en reference for renere teknologi, som er relevant for virksomheden, skal der redegøres for mulighederne for at anvende de teknikker, der er beskrevet. På referencelisten er der for listepunktet G 201 ingen referencer. Det er Faxe Kommunes vurdering at det ansøgte under overholdelse af gældende standardvilkår vil svare til BAT på området Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Støj og vibrationer Anlægget forventes ikke at give anledning til vibrationer, og der stilles derfor ikke vilkår herom. De væsentligste støjkilder i forbindelse med etablering forventes at være i forbindelse med tilkørsel af træpiller og bortkørsel af aske. Årsforbruget af træpiller er beregnet til ca ton. Når en lastbil kan medbringe ca. 34 ton, svarer det til 41 kørsler pr år, eller 1-2 kørsler om ugen. Kørsler vil primært foregå i dagtimer på hverdagene. Kun ved specielle tilfælde vil der blive leveret træpiller i weekenden eller om aftenen. Virksomheden forventer, at det samlede støjniveau vil blive reduceret, når biokedlen tages i brug, da det ved normal drift kun vil være biokedlen der er i gang. Gaskedel og gasmotor vil kun være stand-by/spidslast enheder. Der er i godkendelsen fra 1995 fastsat støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænserne er fastsat i forhold til omkringliggende boligområder. Der er ikke stillet yderligere støjvilkår i denne godkendelse. På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at biokedlen, herunder aflæsning og håndtering af træpiller, vil kunne overholde de støjgrænseværdier, der er fastsat i godkendelsen fra Luftforurening Biokedelen vil få en indfyret effekt på 999 kw, og vil i fremtiden være den primære forsyningskilde og dække ca. 87 % af varmebehovet. Der vil blive fyret med træpiller og biomasse. 8 Referencer til BAT vurdering ved Miljøgodkendelser, Orientering fra Miljøstyrelsen nr

18 I forbindelse med biokedlen etableres en ny 20 meter høj skorsten. Biokedlen forsynes med røgrensningsudstyr i to trin. Først ledes røggassen gennem en multicyklon hvori de større støvpartikler udfældes og falder til bunden af cyklonen, og herefter et posefilter hvori de små støvpartikler opfanges. Ansøger har indsendt oplysninger på massestrøm og emissionskoncentration for afkast fra biokedlen. Der indsættes standardvilkår med emissionsgrænseværdier for støv og CO. Der er i godkendelsen fra 1995 emissionsgrænseværdier for gaskedel og gasmotor. Røggassen fra biokedlen går til særskilt skorsten og kapaciteten er derfor ikke lagt sammen med gaskedlen og gasmotoren. En del af standardvilkår 7 om kedelanlæg med fælles skorsten er derfor taget ud af vilkåret. Ved "skorsten" forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. Ansøger har gennemført beregninger ved hjælp af OML-beregningsmodellen (OML multiversion 5.03) til kontrol af immissionerne fra anlægget, med dels den eksisterende skorsten og dels den nye 20 meter høje skorsten til biokedelanlægget. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Tabel 6: Immissionsoversigt (højeste værdier) Immissioner for NOx, CO og støv Beregnet Ørslev-Terslev Biobrændselskedel + gaskedel værdi Enhed Bemærkninger B-værdi mg/m 3 NOx koncentrationsbidrag 0,0243 mg/m 3 I en afstand på 100 m 0,125 CO koncentrationsbidrag 0,0297 mg/m 3 I en afstand på 200 m 1,00 Støv 0,0023 mg/m 3 I en afstand på 100 m 0,08 Immissioner for NOx, CO og støv Beregnet Ørslev-Terslev Biobrændselskedel + gasmotor værdi Enhed Bemærkninger B-værdi mg/m 3 NOx koncentrationsbidrag 0,0478 mg/m 3 I en afstand på 100 m 0,125 CO koncentrationsbidrag 0,0462 mg/m 3 I en afstand på 100 m 1,00 Støv 0,0023 mg/m 3 I en afstand på 100 m 0,08 Beregningerne er foretaget i to situationer: Biokedel og gaskedel i drift samtidig og biokedel og gasmotor i drift samtidig. Immissionsniveauet er for de fleste parametre højest i en afstand af 100 meter fra anlægget. Dog er det i en afstand af 200 meter for CO-koncentrationsbidraget når biokedel og gaskedel er i drift samtidig. Ingen af de beregnede værdier overstiger B-værdierne i B-værdivejledningen 9. OML-beregningerne er foretaget under forudsætning af, at den nye skorsten etableres med en højde på 20 meter over terræn og at eksisterende skorsten, hvortil røggassen fra gaskedel og gasmotor ledes, er 25 meter over terræn. I henhold til standardvilkår 4 fastsættes afkasthøjden for biokedelanlægges skorsten til 20 meter over terræn. Der er i godkendelsen fra 1995 ikke vilkår om skorstenshøjden for gaskedel- og gasmotoranlæg, men da skorstenshøjden ligger til grund for OML-beregningen, fastsættes den til 25 meter over terræn. Siloen har et udluftningsrør fra tanktoppen. Luften fra siloen renses via en cyklon, så der ikke kommer støv i forbindelse med påfyldning af træpillerne. Der er tale om en lille mængde i forhold til den samlede udledning fra skorstenen. Siloen er 11, 4 meter høj, luften renses via en cyklon og udluftningsrøret sidder i toppen af siloen. Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere rensning eller afkasthøjde. 9 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 B-værdivejledningen. 18

19 Lugt Siloen og askcontaineren er lukket, ligesom levering af træpiller sker i et lukket system. Ligeledes er røggas aftrækssystemet forsynet med cyklon og filter, og der er foretaget OML-beregning for begge skorstene. Der forventes derfor ingen lugtgener i forbindelse med aktiviteten Affald Fra det nye biokedelanlæg vil der produceres en mængde aske og støv svarende til ca. 60 kg i døgnet (23 tons/år) ved fuld last, afhængig af biobrændslets kvalitet. Asken opsamles i en separat, lukket 7 m 3 askecontainer. Der er indsat standardvilkår om, at asken fra forbrænding af faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder. Kul er fjernet fra vilkåret, da det ikke anvendes som brændsel Beskyttelse af jord grundvand og overfladevand Ørslev-Terslev Kraftvarme ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Den nærmeste vandværksboring ligger ca. 275 meter væk. Ca. 120 meter nordvest for anlægget ligger en boring med ukendt anvendelse. Det vurderes, at etablering af biokedlen med silo, skorsten og askecontainer ikke vil være til skade for grundvandet. Pladsen hvor lastbilerne skal holdes, men de aflæser træpiller, etableres med SF-sten og sammenbygges med eksisterende befæstede areal. Under containeren til askeopbevaring etableres en 24 m 2 betonplads. Der er standardvilkår om, at tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt. Der anvendes ingen hjælpestoffer eller kemikalier i produktionen. Virksomheden oplyser, at der normalt ikke vil være spildolie, i forbindelse med en biokedel. Men indfødningssystem på kedlen drives af hydrauliske stempler, ligesom der er gearkasser ved de forskellige snegle. Hydraulikolien, ca. 25 liter, forventes skriftet efter ca driftstimer og bortskaffes via værkes eksisterende spildolieordning. Der er i godkendelsen fra 1995 vilkår for håndtering, opbevaring og bortskaffelse af spildolie. Der er derfor ikke stillet yderligere vilkår herom i denne godkendelse Spildevand I forbindelse med udvidelsen etableres en 24 m 2 betonplads hvorpå askecontaineren skal stå. Samtidig etableres et 55 m 2 befæstet areal, hvor lastbilerne kan holde under aflæsning af træpiller. Fra både betonpladsen og det nye befæstede areal, vil der være fald mod afløb på eksisterende befæstede areal. Faxe Kommune vurderer, at der ikke er tale om en væsentlig udvidelse i vandmængden. Virksomheden ligger i et område der er separatkloakeret. Overfaldevand skal derfor afledes til den offentlige regnvandsledning Egenkontrol Automatisk kontrol Virksomheden oplyser, at der vil være kontinuerlig måling af O 2, både for alarm og regulering af hele anlægget. CO vil blive registreres og målt ved den akkrediteret emissionsmåling umiddelbart efter idriftsættelsen, her vil støvmåling også indgå. CO vil altid følge O 2 -værdien. CO-værdien vil 19

20 således altid være overvåget indirekte via O 2 -målingen. CO-niveauet forventes at være langt fra B-værdigrænsen. Der er standardvilkår om, at kedler der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O 2 samt AMS-udstyr til løbende visning og registrering af CO. For anlæg med tør røggasrensning er der endvidere krav om AMS-udstyr til løbende visning og registrering af støv. Der er standardvilkår for det indhold af O 2 i røggassen, som kedlen skal drives med. Der er standardvilkår om præstation- og kvalitetskrav til AMS-målerne samt kvalitetssikring af AMSudstyret. Præstationskontrol Der er standardvilkår om at senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der foretages præstationskontrol, for at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne er overholdt. Dog ikke for de parametre, for hvilke der er udført automatisk kontrol eller AMS-kontrol. Den del af standardvilkåret, der vedrører naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg er udeladt. I standardvilkår 21 er der kun nævnt de relevante prøvetagnings- analysemetoder. Befæstede arealer og tæt belægning Der er standardvilkår om, at virksomheden løbende og mindst en gang årligt skal foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Driftsjournal Der er standardvilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af bl.a. kontrol af luftrenseanlæg, visuel kontrol med befæstede arealer og tætte belægninger, forbrug og type af brændsel samt antal driftstimer pr. år. Punkter i standardvilkåret, der ikke er relevant for biokedlen er udeladt. Der er i godkendelsen fra 1995 vilkår om driftsjournal for gasmotor og gaskedel. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 20

21 Bilag 1 Klagevejledning Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen fremgår af godkendelsens første sider. De klageberettigede er 10 : Ansøger. Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Sundhedsstyrelsen. Landsdækkende organisationer og foreninger. Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Gebyret betales tilbage, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Søgsmål Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den xx. xxxx 20xx, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen. 10 Se miljøbeskyttelseslovens

22 Bilag 2 Oversigtstegning 22

23 Bilag 3 Vilkår i godkendelsen vs. standardvilkår Godkendelsens vilkår Standardvilkår Kort vurdering/begrundelse 1 Nej Vilkåret sikrer, at godkendelsen er tilgængelig for det relevante personale Udeladt, da der er tale om en kedel der fyrer med biomasse. 5 6 Justeret, så det omfatter lukkede rørsystemer. 6 7 Del er udtaget, da biokedel har egen skorsten. 7 8 Justeret. Kul er fjernet som brændsel. 9 Udeladt. Fremgår af godkendelsen fra Udeladt. Fremgår af godkendelsen fra Udeladt, da der er tale om en kedel der fyrer med biomasse. 13 Udeladt, da der er tale om en kedel der fyrer med biomasse Udeladt, da der er tale om en kedel der fyrer med biomasse. 16 Udeladt, da der er tale om en kedel der fyrer med biomasse Udeladt den del der vedr. naturgas- eller gasoliefyret kedelanlæg Kun nævnt de relevante prøvetagnings- analysemetoder Punkter der ikke er relevant for biokedlen er udeladt

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Tillægsgodkendelse, Ændret anvendelse af gaskedel samt etablering af Low NOxbrænder på gaskedel Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 02-12-2013 Virksomhed Adresse Persievej 5 Postnummer og by Matrikulære oplysninger

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Ikast Værkerne Varme A/S. til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende

Ikast Værkerne Varme A/S. til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende Miljøgodkendelse af Ikast Værkerne Varme A/S til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten

Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opstille en container til omklædning på Gråsten Landbrugsskole, matr.nr. 58b Gråsten Gods, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300

Læs mere

Peter Moos Petersen Arnbjergvej 34, Lavensby 6430 Nordborg

Peter Moos Petersen Arnbjergvej 34, Lavensby 6430 Nordborg Peter Moos Petersen Arnbjergvej 34, Lavensby 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 13 Lavensby, Havnbjerg, der ligger på Arnbjergvej 34, 6430 Nordborg

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Sendt med mail til: ml@silkeborgforsyning.dk og jj@silkeborgforsyning.dk 20. april 2016 VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en dobbelt garage på ejendommen matr.nr. 35 Hundslev, Notmark, der ligger på Engvej 1, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg

Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 23 Hundslev, Notmark, der ligger på Guderupvej 2, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg

Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en ny ladebygning i forlængelse af en eksisterende udbygning på ejendommen matr.nr. 249 Pøl, Nordborg, der ligger på Våninggade

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur.

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur. 11-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1637a, Silkeborg Markjorde CVR-nummer: 27459161 P-nummer: 1.010.235.444 Listepunkt nr.: Ejendommens

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Afgørelse om at der ikke skal udarbejde basistilstandsrapport

Afgørelse om at der ikke skal udarbejde basistilstandsrapport r Silkeborg Varme A/S Kejlstrup Tværvej 14 8600 Silkeborg Att.: Per Hvilshøj 6.januar 2016 Afgørelse om at der ikke skal udarbejde basistilstandsrapport Silkeborg Kommune har i 2015 påbegyndt revurdering

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Begrundelse Med købet af naboejendommen, Kværsgade 16, er der åbnet mulighed for at udvide virksomhedens udbygninger med et redskabsrum på ca. 35 m 2.

Begrundelse Med købet af naboejendommen, Kværsgade 16, er der åbnet mulighed for at udvide virksomhedens udbygninger med et redskabsrum på ca. 35 m 2. GRÅSTEN FJERKRÆ A/S Kværsgade 18 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre et nyt redskabsrum på ejendommen matr.nr. 118 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kværsgade 18, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord.

Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord. Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord. Afgørelse

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en sidebygning til eksisterende maskinhus på ejendommen matr.nr. 22 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Kornbæk 7, 6440 Augustenborg

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus B10 INVEST A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Sendes pr. digital mail til: CVR nr. 36876115 Afgørelse om ikke VVM-pligt for Sirius Havnedepot,

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Lars Rostgaard Iversen Hundslevvej 5, Ketting 6440 Augustenborg

Lars Rostgaard Iversen Hundslevvej 5, Ketting 6440 Augustenborg Lars Rostgaard Iversen Hundslevvej 5, Ketting 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at etablere bolig i eksisterende lade på ejendommen matr.nr. 156 Hundslev, Notmark der ligger på Hundslevvej 5, 6440

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum)

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum) Jacob Mai Lemming Vestre Skolevej 19 8464 Galten Mail: lemming.j@gmail.com Dato: 8. oktober 2015 Sagsnr.: 15/48834 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Ingeniørfirmaet A/S Læssøe-Simonsen Industrivej 5 4652 Hårlev Sendt på mail til info@hal.dk Postadresse: Landzone Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Tarp Varmeværk Hammeren 7, 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for Tarp Varmeværk Hammeren 7, 6715 Esbjerg N Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 32 66 24 98 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. maj 2014 Sags id 12/18704 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Joachim Godske Norman Moltke Lystrupvej 9 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget

Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...3 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...4 3 VILKÅR...5 3.1. GRUNDFORHOLD...5 3.1.1. Generelle forhold...5

Læs mere

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr.29 Skodsbøl, Broager, der ligger på Nejs Møllevej 22, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras Herningvej 34 A, stuen 4800 Nykøbing F Att.: Merete Leth Hansen 25. NOVEMBER 2015 MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras har på vegne af

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst.

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst. Udlændingestyrelsen Att. Mikael Bo Pedersen Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 10-09-2015

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S Teknik & Miljø MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. juli 2013 Sagsbehandler Sven Havelund/KJLH/CHFNS Telefon direkte 76 16 13 90 Sags id 2011-12157 E-mail svhav@esbjergkommune.dk

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Niels Skov Jensen Centralgårdsvej 90 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.:72577777Fax:72578888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47 9900 Frederikshavn (fremsendt på anette.moeller@stenarecycling.com)

Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47 9900 Frederikshavn (fremsendt på anette.moeller@stenarecycling.com) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47 9900 Frederikshavn (fremsendt på anette.moeller@stenarecycling.com) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

BHC A/S Anlæg & Miljø Att: Turid Foder Clausen Foldager 5 6400 Sønderborg

BHC A/S Anlæg & Miljø Att: Turid Foder Clausen Foldager 5 6400 Sønderborg BHC A/S Anlæg & Miljø Att: Turid Foder Clausen Foldager 5 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af areal på ejendommen matr.nr. 161 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Felstedvej

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Flarupvej 9, 7760 Hurup 25. november 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus, samt lade på ejendommen matr.nr. 94 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 14, 6300 Gråsten

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk)

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) 3. november 2015 Side 1 af 4 Anmeldelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager

Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager Landzonetilladelse til at renovere eksisterende udhuse og opføre en dobbelt carport på ejendommen matr.nr. 107 Iller, Broager, der ligger på Illerstrandvej

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag.

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 GRUNDFOS A/S Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk Sendt til: rfrederiksen@grundfos.com Miljøgodkendelse

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. marts 2015 CVR-nummer 28680872 P-nummer 1011255767 e-doc journal nr. 13/020946 Virksomhed Bånlev Biogas A/S

Læs mere