Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde 2008

8 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDDYBNING OG PRÆCISERING AF RAMMEAFTALEN... 3 RAMMEAFTALENS OMRÅDE... 3 FORMÅL... 3 SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER... 4 HVAD ER TELE/HEJMMEARBEJDE?... 4 HVOR KAN TELE/HJEMMEARBEJDE VÆRE RELEVANT?... 5 TELE-/HJEMMEARBEJDE PÅ SÆDVANLIGE OVERENSKOMST- OG AFTALEVILKÅR... 5 INDGÅELSE AF DEN LOKALE AFTALE... 6 OPHØR AF TELE-/HJEMMEARBEJDE OG VIRKNINGEN HERAF LOVREGULEREDE FORHOLD... 7 ARBEJDSMILJØLOVEN OG ARBEJDSPLADSINDRETNING... 7 SIKKERHEDSARBEJDE... 8 SKATTEFORHOLD FOR MEDARBEJDEREN... 8 ARBEJDSSKADER... 9 ANSVAR FOR ANDEN SKADE PERSONDATALOVEN OG FORTROLIGHED KRAV TIL DEN ANSATTE DATASIKKERHED ELEMENTER I AFTALERNE ELEMENTER, DER INDGÅR I DEN LOKALE AFTALE ELEMENTER, DER INDGÅR I DEN INDIVIDUELLE AFTALE... 11

9 Side 3 1. UDDYBNING OG PRÆCISERING AF RAMMEAFTALEN RAMMEAFTALENS OMRÅDE Nærværende rammeaftale er indgået mellem Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Aftalen gælder også for selvejende institutioner mv., som regionen har indgået driftsaftale med. Rammeaftalen om telearbejde af 16. juli 2002, indgået mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter (CEEP, BUSINESSEUROPE og EFS), implementeret i aftalen. Alle regionalt ansatte kan i princippet omfattes af en aftale om tele-/hjemmearbejde, der har hjemmel i rammeaftalen. Vejledningen er skrevet som et redskab til de enkelte arbejdspladser. Vejledningen beskriver derfor udover selve aftalegrundlaget, relevant lovgivning, samt nogle af de overvejelser, som ledelse, medarbejderrepræsentanter og medarbejder kan være opmærksom på ved etablering af tele-/hjemmearbejde. Vejledningen giver alene en overordnet præsentation af de nugældende love og regler, der kan være relevante på området. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende gældende lovgivning bør rejses overfor den relevante myndighed. FORMÅL Rammeaftalens hensigt er, i fælles interesse med arbejdsgiverne, at åbne mulighed for, at regionalt ansatte - på frivillig basis og på baggrund af en lokal aftale herom - kan arbejde hjemme, med opgaver der traditionelt varetages på den normale arbejdsplads. Formålene hermed er navnlig: - at øge fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen, - at mindske transporttid til og fra arbejde, - at skabe en bedre sammenhæng mellem arbejds- og familieliv, - at overvinde barrierer for mobilitet og - at forbedre mulighederne for at tiltrække arbejdskraft fra udkantsområder. Tele-/hjemmearbejde kan give de ansatte mulighed for selvstændigt at foretage fleksibel planlægning af arbejdet og herved få øget indflydelse på og ansvar for arbejdets udførelse. Dermed er telehjemmearbejde en måde at imødekomme de forskellige behov, som medarbejdere og ledere stiller til en attraktiv arbejdsplads. Fordele og ulemper er dog ikke entydige. Fx kan de ansattes mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdslivet medføre en flydende grænse for, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri.

10 Side 4 Det kan overvejes i MED/SU-systemet, herunder i sikkerhedsudvalg, at drøfte, hvorledes anvendelsen af tele-/hjemmearbejde kan fremme etableringen af mere attraktive arbejdspladser, samt hvorledes eventuelle ulemper ved tele-/hjemmearbejde kan undgås. SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Det er væsentligt at overveje, hvilke konsekvenser indførelse af tele-/hjemmearbejde får for organiseringen af arbejdet. Det gælder fx vedrørende vidensdeling, overlevering, formidling, information og den daglige arbejdstilrettelæggelse. Enhver arbejdsplads indeholder et fagligt og socialt miljø, som det er i såvel arbejdsgivers som den ansattes interesse, at medarbejderen er en del af. Når der etableres tele- /hjemmearbejdspladser, må der derfor være særlig opmærksomhed på, at kontakten mellem de, der periodisk udfører arbejdet et andet sted end på den oprindelige arbejdsplads, og kolleger, tillidsrepræsentanter, chefer, brugere mv. bevares. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, i tilknytning til en lokal aftale, at fastlægge sådanne kommunikationskanaler, procedurer for arbejdsgangen, briefingsystemer mv., der er befordrende herfor. På arbejdspladser, der indfører tele-/hjemmearbejde, bør parterne overveje, hvordan man sikrer de fornødne kommunikationsmuligheder, så tillidsrepræsentanten, også ved tele- /hjemmearbejde, kan have den fornødne kontakt til alle ansatte. Opmærksomheden henledes endvidere på, at ansatte der har tele-/hjemmearbejde, har den fornødne uddannelse til at anvende det udstyr, der stilles til rådighed. Den ansattes nærmeste leder samt den pågældende ansattes nærmeste kolleger kan også have brug for undervisning i denne form for arbejde og dets tilrettelæggelse. Hvis der etableres et overvågningssystem, skal det stå i rimelig forhold til formålet hermed, og må ikke indføres uden medarbejderens vidende. Arbejdstilsynet har adgang til offentlige og private arbejdspladser, i det omfang det er påkrævet. Vilje til tele-/hjemmearbejde kan eventuelt være en betingelse for ansættelse af nye medarbejdere. Også i disse tilfælde skal der være en lokal aftale, jf. rammeaftalen, hvorfor nyansatte med hensyn til vilkårene for tele-/hjemmearbejde stilles som andre ansatte på arbejdspladsen. HVAD ER TELE/HEJMMEARBEJDE? Tele-/hjemmearbejde er arbejde, der kan udføres et andet sted end på den traditionelle arbejdsplads, hvilket typisk medfører, at det udføres i den ansattes hjem. Aftalen er imidlertid ikke til hinder for, at arbejdet kan udføres fx på internetcaféer. Udgangspunktet er dog, at der kun eksisterer én tele-/hjemmearbejdsplads pr. ansat, idet bl.a. forsikrings- og arbejdsmiljømæssige forhold gør det mest hensigtsmæssigt. Rammeaftalen sigter navnlig til arbejde, som kan udføres ved brug af elektronisk udstyr - fx en PC, der er koblet til arbejdspladsens EDB-/IT-system(er). Det er derfor forudsat, at forsendelses-, fotokopieringsopgaver el. lign. ikke udføres som tele-/hjemmearbejde.

11 Side 5 Det fremgår af rammeaftalen, at arbejdsgiveren er forpligtet til at stille fornødent materiel til rådighed for den tele-/hjemmearbejdende. Det kan dreje sig om PC-udstyr, opkoblingsmateriel, telefax og eventuelle møbler, fx justerbar bord og stol. Materiel som fx det nævnte, der tilhører den ansatte, kan udgøre arbejdsredskaber, når der arbejdes hjemme. I sådanne tilfælde må kompensation herfor aftales. Tele-/hjemmearbejde der er omfattet af aftalen har en fast tilbagevendende karakter. Hermed menes arbejdsopgaver, som opstår med jævne mellemrum. Enkeltstående arbejdsopgaver der kun sjældent forekommer, og som efter aftale udføres i hjemmet en enkelt dag eller to, er som udgangspunkt ikke omfattet af aftalen. Tele-/hjemmearbejde kan kun udføres i en del af den ansattes arbejdstid. Rammeaftalen indeholder en række helt overordnede regler for fremtidige lokale aftaler, som giver ansatte i regionerne mulighed for i hjemmet at udføre arbejdsopgaver en del af den tid, som er den aftalte arbejdstid. Hvordan denne delvise hjemmearbejdstid fastlægges, afgøres af parterne lokalt, og præciseres i aftalen med den enkelte. HVOR KAN TELE/HJEMMEARBEJDE VÆRE RELEVANT? Visse faggrupper, såsom administrativt personale, har nogle opgaver, der kan udføres uafhængigt af de ansattes placering, og derfor også som tele-/hjemmearbejde, mens andre, fx sygehuspersonale, varetager funktioner, der hovedsageligt kræver personlig kontakt eller fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen, og som derfor generelt er mindre velegnet som tele-/hjemmearbejde, uden at det dog helt kan udelukkes, at dele af opgaverne kan varetages fra hjemmet. Det varierer fra område til område - og indenfor nogle områder: fra arbejdsplads til arbejdsplads - hvilke arbejdsopgaver der kan varetages som tele-/hjemmearbejde, hvilket det derfor er op til parterne lokalt at afgrænse. TELE-/HJEMMEARBEJDE PÅ SÆDVANLIGE OVERENSKOMST- OG AFTALE- VILKÅR Der gælder samme overenskomst- og aftalevilkår for tele-/hjemmearbejde, som de der gælder på den sædvanlige arbejdsplads, hvilket fx vil sige regler om: - anciennitet - pension - ferie - løn under sygdom og barsel - barns sygedage - over- og merarbejde - arbejdstidsregler - opsigelse af stilling

12 Side 6 Visse bestemmelser i arbejdstidsregler kan efter lokal aftale med den forhandlingsberettigede organisation fraviges, jf. rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. Eksempelvis kan en fravigelse af de almindelige arbejdstidsregler finde sted ved indgåelse af flextidsaftale, hvor det lokalt aftales, hvor stor en del af den samlede daglige arbejdstid der skal være flex- og fixtid (tilstedeværelsespligt). Arbejdstiden kan endvidere være opgavebestemt, således at der aftales et fastsat antal timer/arbejdsdage til udførelsen af bestemte opgaver. Over- og merarbejde skal fortsat aftales med og/eller varsles af arbejdsgiver efter gældende regler. INDGÅELSE AF DEN LOKALE AFTALE Den lokale aftale om tele-/hjemmearbejde har i realiteten 2 niveauer. For det første skal den indgås mellem den lokale arbejdsgiver og (lokale) repræsentanter for de(n) forhandlingsberettigede organisation(er). For det andet skal der mellem den enkelte arbejdsgiver og ansatte herefter træffes aftale om, at aftalen konkret finder anvendelse. I den individuelle aftale præciseres vilkårene for den enkelte ansattes tele-/hjemmearbejde. Det følger af 2 og 4 i aftalen om ansættelsesbreve, at den individuelle aftale skal være skriftlig og i hvert fald angive arbejdsstedet, begyndelsestidspunktet for tele-/hjemmearbejde og eventuel tidsbegrænsning af den periode som tele-/hjemmearbejdet strækker sig over, eller varslet for ophør heraf. Desuden bør tele-/hjemmearbejdets omfang og tidsmæssige tilrettelæggelse præciseres, ligesom kompensation for eventuelle merudgifter fastlægges. Den individuelle aftales indhold skal holdes inden for de rammer, som er fastlagt i den lokale aftale, og der skal selvsagt være enighed mellem arbejdsgiver og lønmodtager om indholdet. En lokal aftale kan i princippet blot omfatte en enkelt ansat. I givet fald anbefales det, at den pågældende medvirker ved formuleringen af aftalen, idet ovennævnte opdeling, i 2 niveauer, i sådanne tilfælde ofte vil være uhensigtsmæssig. Med hensyn til den lokale og den individuelle aftales indhold henvises til kapitel 3 i denne vejledning. OPHØR AF TELE-/HJEMMEARBEJDE OG VIRKNINGEN HERAF Den periode som den lokale aftale har virkning for kan afgrænses i aftalen. Endvidere bestemmes det heri, med hvilket varsel og hvordan - fx krav om skriftlighed mv. - aftalen kan opsiges af de lokale parter. Det kan eventuelt fastlægges, under hvilke betingelser en genforhandlingsret foreligger. Ansatte på tele-/hjemmearbejde, i henhold til en lokal aftale herom, er, som nævnt andetsteds i denne vejledning, fortsat omfattet af gældende ansættelsesretlige lov- og aftalemæssige regler mv. Derfor er det udgangspunktet, at såfremt en arbejdsgiver eller en

13 Side 7 ansat ønsker, at tele-/hjemmearbejdsordningen skal ophøre for den enkelte, må dette meddeles med en frist, der svarer til opsigelses-/afskedigelsesvarslet, jf. tjenestemandsregulativets, overenskomstens, funktionærlovens mv. regler herom. Dog er det i den individuelle aftale muligt at fastsætte bestemmelser om, at arbejdsgiveren/den ansatte kan opsige ordningen med et kortere varsel. Eventuelt kan det i aftalen angives, med hvilke (former for) begrundelser det forkortede varsel kan bringes i anvendelse. Det sidste kan fx være ændringer i den ansattes private forhold - såsom flytning - eller arbejdsgiverens ændringer af den overordnede arbejdstilrettelæggelse. Uanset om tele-/hjemmearbejdsordningen ophører som følge af den lokale eller den individuelle aftales udløb, har den ansatte ret til at vende tilbage til sin oprindelige stilling, eller, hvis dette i mellemtiden er blevet umuligt, til en tilsvarende stilling i overensstemmelse med almindelig ansættelsesretslige regler herom. 2. LOVREGULEREDE FORHOLD Dette afsnit behandler en række spørgsmål af relevans for tele-/hjemmearbejde, der er reguleret i lovgivningen. Der er tale om en overordnet og generel gennemgang af nuværende hovedregler indenfor de respektive områder, og den er tænkt som en støtte for de lokale parter i forbindelse med udformningen af aftaler om tele-/hjemmearbejde. I tilfælde af tvivlsspørgsmål vedrørende den gældende lovgivning - herunder hvorvidt de konkrete forhold bevirker, at retsstillingen i en situation er anderledes end den generelle og her beskrevne - bør der søges råd og vejledning hos den relevante myndighed. ARBEJDSMILJØLOVEN OG ARBEJDSPLADSINDRETNING Hovedreglen er, at arbejdsmiljølovgivningen gælder, når den ansatte udfører arbejde hjemme. Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren ansvaret for, at arbejdsforholdene, hvor medarbejderne udfører arbejde for en arbejdsgiver, er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Dette gælder også ved tele-/ hjemmearbejde. Arbejdsgiver skal respektere den ansattes privatliv og har som hovedregel ikke adgang til private hjem. I forbindelse med indgåelse af en aftale om tele-/hjemmearbejde vil det dog være hensigtsmæssigt at forholde sig til spørgsmålet om, i hvilket omfang og på hvilke betingelser arbejdsgiveren har adgang til den ansattes hjem. Bestemmelser i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og bekendtgørelse om arbejdet ved skærmterminaler finder anvendelse på arbejdet i hjemmet (det vil sige krav om passende inventar, belysning og andre hjælpemidler), hvis det foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge. Arbejdes der i mindre omfang gælder reglerne ikke.

14 Side 8 SIKKERHEDSARBEJDE Reglerne om sikkerhedsorganisation omfatter også personer, der arbejder pr. distance. Sikkerhedsorganisationen har en opsøgende funktion, når den ansatte arbejder regelmæssigt i hjemmet. Der henvises i øvrigt til Arbejdstilsynets vejledning om hjemmearbejde. Det er i både arbejdsgiverens og medarbejderens interesse at sikre sikkerhed og sundhed, så medarbejderen ikke pådrager sig en arbejdsskade i forbindelse med tele- og hjemmearbejde. Efter arbejdsmiljøloven skal arbejdspladsvurderingen (APV) også omfatte tele-/hjemmearbejdspladser. Mere detaljeret beskrivelse kan se i Arbejdstilsynets AT vejledning Hjemmearbejde fra oktober SKATTEFORHOLD FOR MEDARBEJDEREN Det vil være væsentligt for medarbejderen at være klar over, om der er skattemæssige konsekvenser af at have en tele-/hjemmearbejdsordning. I afsnittet gennemgås de mest relevante regler på området, idet der henvises til ligningsvejledningen. Det er ligningsmyndighederne, der vurderer de skattemæssige konsekvenser for den enkelte medarbejder. I tvivlstilfælde henvises til ligningsmyndighederne. Arbejdsgiverbetalt computer og tilbehør Efter aftalen om tele- og hjemmearbejde kan arbejdsgiver stille en pc med tilbehør til rådighed for medarbejderen, når medarbejderen udfører arbejde på afstand fra den normale arbejdsplads, og arbejdet har en fast tilbagevendende karakter. Medarbejderen beskattes som udgangspunkt ikke af værdien af den private anvendelse af en pc med tilbehør (herunder f.eks. software, scanner, modem, DVD-drev, CDbrænder samt engangsudgiften til etablering af højhastigheds- eller bredbåndsadgang), der er stillet gratis til rådighed af arbejdsgiveren til brug for arbejdet. Det er ikke en betingelse for skattefritagelsen af pc'en, at der er adgang til arbejdsstedets netværk, sådan som det er tilfældet ved datakommunikation, se nedenfor. Etableringen af en datakommunikationsforbindelse (fx installation af bredbånd) hos medarbejderen anses skattemæssigt som tilbehør til pc en og kan dermed indgå i telehjemmearbejdsordningen. Det betyder, at medarbejderen ikke bliver beskattet af værdien af etableringen af en arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse, uanset om medarbejderen får adgang til arbejdsstedets netværk eller ej. Arbejdsgiverbetalt datakommunikation Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt privat datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads. Det er dog en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen via datakommunikationsforbindelsen kan få adgang til arbejdsgiverens interne net-

15 Side 9 værk. Det betyder på den ene side, at det ikke er nok, at medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens hjemmeside, hvor almindelige internetbrugere også har adgang. På den anden side er det heller ikke et krav, at medarbejderen har adgang til alle arbejdsgiverens interne systemer. Datakommunikationen skal være etableret på en sådan måde, at medarbejderen kan siges at have en reel hjemmearbejdsplads. Skattefriheden gælder kun den enkelte datakommunikationsforbindelse i forbindelse med tele- hjemmearbejdspladsen. Kan forbindelse også anvendes til telefoni, vil en sådan anvendelse være skattefri. Andre tilfælde, hvor en arbejdsgiverbetalt telefonforbindelse anvendes til datakommunikation (uden adgang til arbejdsgiverens interne netværk), behandles efter reglerne om fri telefon. Kontorinventar I det omfang arbejdsgiveren stiller kontorinventar (fx kontorstol, bord, lampe mv.) til rådighed for medarbejderen i forbindelse med en hjemmearbejdsplads, vil medarbejderen som hovedregel ikke skulle beskattes af rådigheden over inventaret, såfremt det i overvejende grad anvendes til arbejdet. Såfremt der - rent undtagelsesvist - bliver tale om beskatning af kontorinventar, vil den skattepligtige værdi være det beløb, som det pågældende inventar kan lejes til i almindelig fri handel i låneperioden. Overstiger værdien af den private anvendelse sammen værdien af visse andre skattepligtige personalegoder en bagatelgrænse på kr. (2008), skal medarbejderen beskattes af det fulde beløb. Om skattereglerne: Se under: Rådgiver, juridiske vejledninger, Ligningsvejledningen; almindelig del , pkt. A.B.1.9. ARBEJDSSKADER Også tele-/hjemmearbejdende er omfattet af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, der pålægger arbejdsgiveren erstatnings- og forsikringspligt vedrørende ansattes personskader, som skyldes arbejdet. Det der efter loven kan blive tale om at dække, er ulykker som følge af skadelige påvirkninger såsom træk, kulde/varme samt erhvervssygdomme. Om en skade, der er opstået i forbindelse med tele-/hjemmearbejde, skyldes arbejdet, og dermed er dækket af loven, vil altid bero på en konkret vurdering. I denne vurdering kan fx arbejdsgiverens indflydelse på hjemmearbejdspladsens indretning, arbejdsformer, -opgaver og -redskaber indgå. Det er afgørende, at det skadelidte foretog sig på skadestidspunktet, kan defineres som arbejde. Derfor falder ulykker, der indtræffer på vej til eller fra arbejdet uden for loven. Hvis ulykken indtræder under transport mellem hjem og den almindelige arbejdsplads, hvor transporten sker som et led i en sammenhængende arbejdsproces - fx for at hente og aflevere arbejdsopgaver - vil det være naturligt at betragte hjemmet som et fast arbejdssted, hvorved en eventuel skade falder ind under loven.

16 Side 10 ANSVAR FOR ANDEN SKADE Arbejdsgiveren er på samme måde, som når arbejdet udføres på den traditionelle arbejdsplads, ansvarlig for skader, som den ansatte under tele-/hjemmearbejdet forvolder personer eller ting. Tele-/hjemmearbejdende skal - på tilsvarende vis som på den almindelige arbejdsplads - behandle arbejdsgiverens ting forsvarligt. Tab opstået ved almindeligt slid på udstyret påhviler arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren bærer også ansvaret for det udlåntes beskadigelse fx ved brand, som skyldes den måde udstyret er fremstillet på. Udlånt materiel er stillet til rådighed for den ansatte. Dette indebærer, at såfremt der opstår skade på andre ved disses brug af udstyret, vil arbejdsgiveren ikke kunne gøres ansvarlig herfor. Sådanne skader kan være omfattet af en frivillig ulykkesforsikring, som den ansatte måtte have tegnet. Tab der opstår som følge af tyveri ved indbrud mv. af arbejdsgiverens materiel, må bæres af arbejdsgiveren, medmindre bortkomsten kan siges at være blevet muliggjort af arbejdstagerens uforsvarlige adfærd. Tab der under udførelse af arbejdet opstår som følge af skade, der er forårsaget af den ansattes eget udstyr, kan være dækket af den ansattes eventuelle indboforsikring. Der henvises til forsikringspolicen for en nærmere undersøgelse heraf. PERSONDATALOVEN OG FORTROLIGHED Sædvanligvis etableres en tele-/hjemmearbejdsplads således, at der skabes adgang til arbejdspladsens netværk via en computer i den ansattes hjem. På den måde muliggør tele- /hjemmearbejde, at arbejdsrelaterede data behandles i privat regi. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på Persondatalovens regler om datasikkerhed ved etablering af hjemmearbejdspladser. KRAV TIL DEN ANSATTE Den ansatte må kun behandle personoplysninger efter instruks fra arbejdsgiveren. Instruksen kan dog følge af stillingens art eller funktion. Den ansatte må ikke bruge oplysningerne til andet, end det arbejdsgiveren har bestemt. Navnlig må oplysningerne ikke bruges til den ansattes egne private formål eller for andre uvedkommende. DATASIKKERHED Etablering af en tele-/hjemmearbejdsplads med computeropkobling til arbejdspladsens netværk bør derfor ske, når der er fastsat retningslinier for datasikkerheden. Retningslinierne skal bl.a. tage stilling til følgende forhold: - Lokal lagring af oplysninger. - Lokal udskrivning af oplysninger. - Anden anvendelse af hjemme-computeren.

17 Side 11 - Fysisk sikkerhed. Retningslinierne for tele-/hjemmearbejdspladser bør løbende ajourføres for at sikre, at bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger er effektive. Når den ansatte benytter tele-/hjemmearbejde, gælder de almindelige regler i forvaltningsloven. Den ansatte har således tavshedspligt, når oplysningerne må betegnes som fortrolige, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Yderligere oplysninger om datasikkerheden kan findes i Justitsministeriets sikkerhedsbekendtgørelse og Datatilsynets sikkerhedsvejledning 3. ELEMENTER I AFTALERNE ELEMENTER, DER INDGÅR I DEN LOKALE AFTALE: 1. Aftalens gyldighedsområde (forvaltningsenhed(er)/institution mv. og hvilke personalegrupper, aftalen omfatter). 2. Aftalens parter (arbejdsgiver og organisation(er)). 3. Rammerne for fastlæggelse af perioder hvori tele-/hjemmearbejde kan udføres (fx som et fast maksimalt antal dage pr. uge/måned). 4. Hvis arbejdstidsregler skal kunne fraviges, må det i lokalaftalen angives hvordan og under hvilke forudsætninger (fx flex- og fixtidsaftaler). 5. Principper for kompensation for ansattes arbejdsmæssige brug af eget udstyr mv., såfremt denne mulighed ønskes. 6. Regler om varsling af lokalaftalens opsigelse. 7. Eventuel tidsbegrænsning af lokalaftalens gyldighedsperiode. 8. Lokalaftalens ikrafttrædelses- (og eventuelt) sluttidspunkt. 9. Eventuel genforhandlingsret fx ved væsentlige teknologiske ændringer, jf. rammeaftalens 9, stk. 3. ELEMENTER, DER INDGÅR I DEN INDIVIDUELLE AFTALE: 1. Angivelse af den person aftalen omfatter. 2. Præcisering af hvor tele-/hjemmearbejdet finder sted.

18 Side Fastlæggelse af tidsrum hvor den ansatte er på (eventuelt: opgavebestemt) tele- /hjemmearbejde. 4. Eventuel fastlæggelse af tidsrum hvor den ansatte skal kunne kontaktes. 5. Retningslinier for brug af materiel der er udlånt af arbejdsgiveren og/eller fastsættelse af kompensation for brug af den ansattes eget udstyr mv. 6. Eventuel kortere opsigelsesvarsel vedrørende tele-/hjemmearbejdsordningen end overenskomstens/ansættelsesaftalens. 7. Tele-/hjemmearbejdsordningens begyndelsestidspunkt samt eventuel tidsbegrænsning af ordningen.

Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde

Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde Vejledningen er en sammenskrivning af de

Læs mere

Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde Side 1 Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Formål... 3 3 Definition... 3 4 Arbejdstid... 4 5 Den lokale aftale...

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Distancearbejde i staten

Distancearbejde i staten Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg Vejledning om Distancearbejde i staten Marts 2006 Vejledning om distancearbejde i staten 2006 Vejledning om distancearbejde i

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde = nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale Rammeaftalen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLES- SKABET Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITION... 3 3A.

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Distancearbejde. Cirkulære af 6. juli 2005 Perst. nr. 039-05 PKAT nr. J.nr. 05-330-40

Cirkulære om rammeaftale om. Distancearbejde. Cirkulære af 6. juli 2005 Perst. nr. 039-05 PKAT nr. J.nr. 05-330-40 Cirkulære om rammeaftale om Distancearbejde 2005 Cirkulære af 6. juli 2005 Perst. nr. 039-05 PKAT nr. J.nr. 05-330-40 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Rammeaftale 1. Aftalens område,

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SHK11.05.2 Side 1 SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler 1999 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. AFTALENS FORMÅL... 4 3. DECENTRALE

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Geografisk fleksibilitet

Geografisk fleksibilitet Geografisk fleksibilitet 1. Baggrund og hjemmel for geografisk fleksibilitet Ved organistoverenskomstens ikrafttræden den 1.9.2009 blev der åbnet mulighed for, at organisterne kunne gøre tjeneste ved flere

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1 Rammeaftale om deltidsarbejde KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.83 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen... 3 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8099 e-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.

CO-industri Vester Søgade 12 2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8099 e-mail: co@co-industri.dk www.co-industri. CO-industri Vester Søgade 12 2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8099 e-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk istan a Dansk Industri 1787 København V Telefon: 3377 3377 Telefax: 3377

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1995 J.nr. 7-1105-1195 ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

OG OVERENSKOMSTANSATTE

OG OVERENSKOMSTANSATTE AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.27.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Aftalen er en sammenskrivning

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 19. august 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Ansættelsesbegrænsning...3

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER A F T A L E vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v.

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Regionernes Lønnings- og Takstnævn Side 1 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Januar 2009 AFTALE OM ARBEJDSGIVERENS PLIGT TIL AT UNDERRETTE ARBEJDS- TAGEREN OM VILKÅRENE FOR ANSÆTTELSESFORHOLDET (ANSÆTTEL- SESBREVE) EF s ministerråd vedtog

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Ressortomlægninger 2015

Ressortomlægninger 2015 Ressortomlægninger 2015 Informationsmøde ansættelsesretlige forhold 1. 1 Delingsaftaler mv. 2 TIDSPLAN FOR DELINGSAFTALER MV. Udarbejdelse af delingsaftaler igangsættelse snarest muligt Mandag den 10.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Den indledende tekst Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F finder anvendelse, medmindre der afkrydses i felterne Caféoverenskomst

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Temakursus 20.-22. nov. 2013

Temakursus 20.-22. nov. 2013 Temakursus 20.-22. nov. 2013 Hvad skal vi nå..? - Overblik over det offentlige overenskomstsystem - Opmærksomhed på juraen: Hvad er der hjemmel til? - Lidt om lokale aftaler og formalia Uddannelsesforbundets

Læs mere

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Indledning... 4 Side 2 Kapitel 1. Ansættelsesbreve... 4 1. Ansættelsesbreve...

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Direktionen 16-jul-2009 AKHA Journalnummer: - Dokumentnavn: 67798.(Gældende) Lokalaftale for TAP (1.jan.2010).doc Lokalaftale for det Teknisk Administrative

Læs mere

Indledning: Den nye fleksjobordning:

Indledning: Den nye fleksjobordning: Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:37 af 17. April 2013 Nye regler om fleksjob Løn- og ansættelsesvilkår mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 70e skal anvendes ved fastsættelse af lønog

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Kapitel 1. Fælles bestemmelser 1. Oprettelse af kontrakt I enhver vikaraftale skal skriftlig kontrakt oprettes på den af PLO og YL udfærdigede standardblanket.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

43.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet

43.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet Side 1 Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet KL Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3. Grundhonorar,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for sammenlagte lokale udvalg (Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) ved University College Lillebælt

Arbejdsmiljøaftale for sammenlagte lokale udvalg (Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) ved University College Lillebælt Arbejdsmiljøaftale for sammenlagte lokale udvalg (Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) ved University College Lillebælt 1. Lovgrundlaget for arbejdsmiljøaftalen Lovgrundlaget for arbejdsmiljøaftalen findes

Læs mere