Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014"

Transkript

1 Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune august 2010 Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Ansættelsesbegrænsning Overordnede principper og retningslinjer Handlemuligheder Aftaler Omplaceringer Forflyttelser Arbejdsdeling Løn Afskedigelser Processer Orientering om besparelser og personalemæssige konsekvenser Udvælgelse til afskedigelse Indkaldelse til samtale om påtænkt afskedigelse Samtale om påtænkt afskedigelse Særligt beskyttede medarbejdere: Afskedigelse Hjælp til afskedigede medarbejdere Krisehjælp Orienteringsmøde Jobsøgningskursus Individuel rådgivning Samtalegaranti Personalereduktion af større omfang august 2010 Side 2

3 1. Baggrund Favrskov Kommune er en stor og mangfoldig organisation en arbejdsplads, som kan rekruttere, fastholde og afvikle den nødvendige arbejdskraft. Som led i budgetlægningen for har Byrådet meldt ud, at det forventes, at Favrskov Kommune skal reducere det samlede årlige driftsbudget med 100 mio. kr. for at få balance i økonomien. På den baggrund er der igangsat en proces for at finde konkrete sparemuligheder. En reduktion af driftsudgifterne på 100 mio. kr. vil ikke kunne gennemføres uden afskedigelser og omrokeringer blandt personalet. I medfør af den overordnede personalepolitik vil Favrskov Kommune forsøge at afbøde virkningerne af de forventede afskedigelser mest muligt ved at tilrettelægge en god og professionel proces præget af dialog, åbenhed og synlighed. I en situation, hvor det er nødvendigt at gennemføre så markante besparelser er det meget vigtigt, at alle i organisationen arbejder for at skabe flest mulige løsningsmuligheder, for at sikre en bæredygtig økonomi for Favrskov Kommune i fremtiden. 2. Ansættelsesbegrænsning Favrskov Kommune vurderer i forbindelse med stillingsledighed altid om opgaverne kan planlægges anderledes, inden stillingen opslås ledig. Det sker bl.a. med det formål, at skabe størst mulig tryghed for de nuværende ansatte. I resten af 2010 vil der som følge af de forventede reduktioner i de kommende års budgetter være særlig opmærksomhed på: - om ledige stillinger skal genbesættes, - om stillingen skal besættes midlertidig ved konstituering/tidsbegrænset ansættelse, - om stillingen kan besættes ved omflytninger, - om stillingen kan besættes internt eller - skal opslås ledig som en sidste mulighed. Der henvises endvidere til de gældende sektorvise aftaler om forflyttelse. Cheferne har ansvaret for den overordnede koordinering. 3. Overordnede principper og retningslinjer Favrskov Kommune vil både før og under en evt. afskedigelse forsøge at omplacere de medarbejdere, der påtænkes afskediget. Da Favrskov Kommune er én ansættelsesmyndighed vil en sådan omplacering kunne ske indenfor hele Favrskov Kommune. 19. august 2010 Side 3

4 Inden der iværksættes tiltag til personalereduktioner som følge af de forventede budgetmæssige besparelser på den kommunale drift, skal de generelle forhold vedr. de påtænkte reduktioner behandles af HMU. Det vil ske primo august HMU orienteres om baggrunden for besparelserne, om den forventede beslutningsproces, de overordnede økonomiske forhold, om organisering af arbejdet, om de forventede rammer for den fremtidige opgaveløsning samt den forventede tidsplan for gennemførelsen af besparelserne. HMU skal fastlægge retningslinjer for håndtering af de forventede personalereduktioner. Retningslinjerne skal give gennemsigtighed i processen og medvirke til at skabe klarhed for medarbejderne om rammerne for ledelsens dispositioner. Det er ledelsens ansvar at beslutte, hvordan afskedigelserne konkret skal finde sted. Den overordnede begrundelse for afskedigelserne er, at der skal ske en reduktion af driftsbudgettet. Med udgangspunkt i, at alle medarbejdere er kompetente, skal der træffes et valg om, hvilke medarbejdere Favrskov Kommune ser sig nødsaget til at afskedige. I vurderingen af hvilke medarbejdere der skal afskediges indgår følgende kriterier i uprioriteret rækkefølge: Favrskov Kommune skal fortsat kunne varetage sine opgaver på kvalificeret vis. Personalet skal være bedst mulig kvalificeret til at varetage opgaverne. Følgende kompetencer indgår i vurderingen heraf: - Faglig dygtighed/udfyldelse af stillingen - Omstillingsevne/fleksibilitet - Uddannelsesmæssige forhold - Hvorledes medarbejderen fungerer i dagligdagen? - Effektivitet. Bortfald af opgaver/funktioner, som medarbejderen varetager Rationaliseringer af arbejdsgange m.v. Det skal afklares, om andre og mindre vidtrækkende muligheder end afsked kan bringes i anvendelse, inden der træffes beslutning om afskedigelse. Dette skal ske i perioden frem til 6. oktober 2010, hvor chefer/ledere træffer endelig beslutning om de nødvendige afskedigelser. Retningslinjerne omfatter som udgangspunkt alle ansatte ved Favrskov Kommune. Ved gennemførelsen af strukturelle ændringer i den kommunale service kan være behov for at tilrettelægge særlige processer. 4. Handlemuligheder Favrskov Kommune vil vurdere, om der gennem frivillighed i form af aftaler, omplacering og arbejdstidsreduktioner kan skabes fortsatte beskæftigelsesmuligheder for de ansatte. 19. august 2010 Side 4

5 Der er ikke afsat bevillinger til disse ordninger, hvorfor frivillige ordninger skal kunne rummes indenfor de enkelte institutioners og arbejdspladsers budgetter. 4.1 Aftaler Favrskov Kommune ser positivt på muligheden for at indgå aftaler med medarbejdere, der ønsker at komme videre i karrieren. Medarbejderne opfordres til senest den 24.september 2010 at oplyse deres nærmeste leder, såfremt de frivilligt ønsker at fratræde eller de har forslag til andre frivillige ordninger. Aftalemuligheden tænkes ikke anvendt i forbindelse med ønske om pensionering eller overgang til efterløn. 4.2 Omplaceringer Cheferne/lederne undersøger, om der er muligheder i overenskomster og aftaler eller gennem frivillige ordninger for fortsatte beskæftigelsesmuligheder for de ansatte. Medarbejdere, der har lyst til nye udfordringer indenfor Favrskov Kommune, kan ønske omplacering i det omfang, der er ledige stillinger indenfor organisationen. Omplaceringen skal være i overensstemmelse med den enkelte arbejdsplads behov. 4.3 Forflyttelser Strukturelle ændringer vil nødvendigvis medføre forflyttelser. Såfremt en institution har en ledig stilling, og ingen medarbejdere i Favrskov Kommune ønsker omplacering til denne institution, kan der varsles forflyttelse. Forflyttelse skal altid ske med respekt for, at medarbejderen er ansat i kommunen. Der således ikke tale om en nyansættelse, hvorfor den normale ansættelsesprocedure ikke skal iagttages. Medarbejderne inddrages i forflyttelsen gennem personalesamtaler. Det er den relevante forvaltning, der har ansvaret for at forflyttelser foregår korrekt og i henhold til de vedtagne principper for forflyttelse. I de tilfælde, hvor der er tale om forflyttelse mellem to forvaltninger, vil den afgivende forvaltning have ansvaret. 4.4 Arbejdsdeling Som udgangspunkt ønsker Favrskov Kommune, at medarbejderne ansættes i fuldtidsstillinger i overensstemmelse med Trepartsaftalens bestemmelser. Der vil dog være mulighed for at aftale, at medarbejdere kan gå ned i tid, hvis ledelsen på den enkelte arbejdsplads finder det formålstjenstligt, og medarbejderne ønsker dette. Der skal tages hensyn til, at der 19. august 2010 Side 5

6 kræves 30 timer om ugen for at opnå fuldtidsforsikring i a-kassen. Endvidere kan der for visse personalegrupper være restriktioner i forhold til pensionskassen. Ønsker ledelsen at pålægge en medarbejder at gå ned i tid, skal medarbejderen opsiges og tilbydes genansættelse på ændrede vilkår. 4.5 Løn I forbindelse med overgang til anden stilling i Favrskov Kommune, skal der være en forhandling om medarbejderens kommende lønindplacering. Medarbejderen vil ofte kunne bevare sin løn ved indplacering i en stilling på tilsvarende niveau. Der skal altid ske en individuel vurdering af lønnen ved overgang til anden stilling. Ledere, der overgår til basisstillinger, vil som udgangspunkt få tilpasset deres aflønning til den nye stillings indhold. 4.6 Afskedigelser Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale om fratrædelse, en aftale om omplacering eller forflyttelse, og arbejdspladsen eller arbejdstager ikke ønsker arbejdsdeling, skal afskedigelsesproceduren iværksættes. Uansøgt afsked er en indgribende ledelsesbeslutning, og må først træffes når alle andre muligheder er udtømte og naturligvis med særlig opmærksomhed på lovgivning, overenskomster samt hensynet til de berørte medarbejdere. 5. Processer 5.1 Orientering om besparelser og personalemæssige konsekvenser Byrådet planlægger at sende forslag til Budget i høring 6. september Herefter vil rammerne for besparelserne formodentlig være kendte. Lederen bør umiddelbart efter dette tidspunkt orientere alle medarbejderne om institutionens/arbejdspladsens forventede sparemål samt den videre proces for budgetlægningen og håndteringen af personalereduktionerne. Senest 24. september 2010 vil Job og Økonomi udarbejde et skøn over, hvad det foreliggende budgetforslag betyder for den enkelte institutions/arbejdsplads budget. Tilsvarende orienteres de enkelte SMU ere om den videre proces for budgetlægningen, om retningslinjerne for håndteringen af personalereduktionerne, om fremgangsmåden og kriterierne for udvælgelse af medarbejdere der påtænkes afskediget samt om Favrskov Kommunes støtteforanstaltninger. De enkelte SMU ere drøfter det videre procesforløb for personalehåndteringen for det pågældende sektorområde med baggrund i de retningslinjer, som HMU har fastlagt. Det understreges, at tilrettelæggelsen og gennemførelse af personalereduktionerne er lederens ansvar. 19. august 2010 Side 6

7 Interesserede medarbejderne opfordres til snarest muligt og senest 24. september 2010 at meddele nærmeste leder om de påtænker at fratræde frivilligt i løbet af 2010/2011 eller har forslag til andre frivillige ordninger. Lederne har til opgave at orientere de respektive lokale tillidsrepræsentanter/faglige organisationer om de forestående, påtænkte afskedigelser. Lederen må ikke oplyse navnene på de berørte medarbejdere, men alene tidspunktet for samtalerne. Tilsvarende har lederne ansvaret for, at LMU informeres, inden der indkaldes til samtale med den enkelte medarbejder. LMU informeres om: Processen og tidsplanen for budgetlægningen. Byrådets/Økonomiudvalgets planer for de kommende besparelser. Retningslinjerne for håndtering af personalereduktionerne. De støtteforanstaltninger, der tilbydes af Favrskov Kommune. Endelig orienterer Favrskov Kommune det Regionale Beskæftigelsesråd i henhold til Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, forudsat at antallet af medarbejdere, der skal afskediges, er omfattet af loven. 5.2 Udvælgelse til afskedigelse Udvælgelsen af de medarbejdere, der påtænkes afskediget sker i perioden 6. september til 6. oktober Cheferne sikrer, at der senest 6. oktober 2010 indsendes lister til Løn og Personale med oplysninger om de medarbejdere, der påtænkes afskediget. Løn og Personale udarbejder en skabelon, der skal bruges hertil. Cheferne tilrettelægger en intern procedure, således tidsfristen 6. oktober 2010 overholdes. Cheferne træffer den endelige beslutning om, hvem der påtænkes afskediget. Det er op til den enkelte leder at tilrettelægge den proces, der skal skabe grundlag for udpegelsen af hvilke medarbejdere, der påtænkes afskediget. Indkaldelse af alle medarbejdere til en samtale som led i afklaringen vurderes kun at være nødvendig i helt særlige tilfælde. I forbindelse med vurderingerne og overvejelserne om hvilke medarbejdere, der påtænkes afskediget skal det under alle omstændigheder afklares, om nogle af medarbejderne har gjort sig tanker om deres fremtidige arbejdsliv og på den baggrund ønsker at fratræde frivilligt, ønsker at få nedsat arbejdstid eller lignende. Lederne skal være opmærksom på følgende forhold, inden en konkret udvælgelse af medarbejdere kan finde sted: Med udgangspunkt i de overordnede kriterier jævnfør punkt 3, skal lederen vurdere alle medarbejderne inden for det ledelsesområde, hvor besparelsen skal finde sted. Ud fra en konkret vurdering skal det overvejes, hvem der blandt samtlige medarbejdere påtænkes afskediget. 19. august 2010 Side 7

8 Lederen skal overveje og kunne begrunde, hvilke saglige argumenter der ligger bag, at det netop er den/de pågældende, der påtænkes afskediget. Der må ikke opstilles regler, der udelukker skønnet. Hermed er det ikke tilladt at lægge vægt på ét kriterium med den konsekvens, at andre saglige kriterier ikke inddrages. Forinden chefen fremsender lister med de medarbejdere, der påtænkes afskediget (frist 6. oktober 2010), skal mulighed for omplacering indenfor egen institution/arbejdsplads afklares. 5.3 Indkaldelse til samtale om påtænkt afskedigelse Ledelsen indkalder de berørte medarbejdere til en samtale om påtænkt afsked. Samtalen bør tidligst afholdes 24 timer efter indkaldelsen er afleveret til medarbejderen. Formålet med samtalen er overfor medarbejderen at begrunde, hvorfor medarbejderen påtænkes afskediget. Favrskov Kommune anbefaler, at medarbejderen har sin tillidsrepræsentant eller en anden bisidder med til samtalen. 13. oktober 2010 mellem kl og 9.00 kontakter lederen de medarbejdere, der påtænkes afskediget og indkalder pågældende til samtale 14. oktober De medarbejdere, der ikke er på arbejdspladsen kontaktes telefonisk i samme tidsrum. Indkaldelsen sendes efterfølgende pr. mail til alle de indkaldte medarbejdere. Medarbejdere uden mailadresse anmodes om at afhente indkaldelsen på lederens kontor senest kl samme dag. I indkaldelsen informeres om muligheden for og telefonnummeret til en hotline-krisehjælp. Af hensyn til tillidsrepræsentanternes mulighed for at deltage i samtalerne, skal tillidsrepræsentanterne/de faglige organisationer, samtidig med at medarbejderen indkaldes, orienteres om tid og sted for samtalerne. Chefernes bør i forbindelse med udleveringen af partshøringsbreve være opmærksomme på, at processen organiseres således, at tavshedspligten overholdes og den enkelte medarbejders krav på fortrolighed respekteres. 5.4 Samtale om påtænkt afskedigelse Udleveringen af partshøringsbrevet sker i samtalen mellem leder og medarbejder og evt. bisidder. Af partshøringsbrevet fremgår, at den overordnede begrundelse for den påtænkte afskedigelse er, at der skal ske en reduktion af kommunens driftsbudget fra 2011 og frem. Der henvises også til de kriterier som HMU har fastlagt for udvælgelse af medarbejdere som påtænkes afskediget. Endvidere vil det fremgå, at omplacering til en anden stilling i Favrskov Kommune har været forsøgt/fortsat forsøges i høringsperioden Ved samtalen orienterer lederen om baggrunden for, at det er den pågældende medarbejder, der er udpeget til påtænkt afsked. Begrundelsen henføres til de vedtagne kriterier (jf. pkt. 3). 19. august 2010 Side 8

9 Det er vigtigt, at lederen begrunder den påtænkte afsked med hensynet til arbejdspladsens fremtidige behov og ikke sammenligner medarbejderen med det øvrige personale. I de konkrete sager vil der blive tale om en samlet vurdering, hvor flere af de nævnte (pkt. 3) kriterier kan inddrages. Efter samtalen anbefales det, at den enkelte medarbejder får tid til at tænke over egen situation og får mulighed for på ny at tale med lederen, såfremt medarbejderen måtte have behov herfor. Endvidere opfordres medarbejderen til at kontakte sin faglige organisation. Ved samtalen udleveres pjecen Opsagt fra jobbet. Pjecen beskriver den proces, som mennesker i krise gennemgår og kommer med gode råd til, hvad man selv kan gøre for at komme lettere igennem processen, og hvor der kan hentes støtte. 5.5 Særligt beskyttede medarbejdere: Tillidsrepræsentantbeskyttede Tillidsrepræsentanter og -suppleanter, MED-udvalgsmedlemmer og -suppleanter samt sikkerhedsrepræsentanter kan kun afskediges eller omplaceres, hvis der er tvingende årsager, jf. 18 i Favrskov Kommunes lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. TR-beskyttede medarbejdere skal afskediges sidst blandt ligemænd, hvilket betyder, at hvis en anden medarbejder med tilsvarende jobfunktioner og kvalifikationer kan afskediges, så må den beskyttede ikke afskediges. Hvis alle medarbejderne er omfattet af beskyttelsen, bortfalder beskyttelsen bortset fra tillidsrepræsentantens beskyttelse. Inden en beskyttet medarbejder kan afskediges, skal der være afholdt en forhandling med den faglige organisation, som den pågældende er anmeldt af. HR bør inddrages, såfremt der påtænkes afskediget en medarbejder, der er omfattet af TR-beskyttelsen. Gravide/barselorlov Gravide medarbejdere og medarbejdere på barselsorlov kan som udgangspunkt opsiges, når opsigelsen er objektiv begrundet og beviseligt ikke skyldes graviditeten/barselorloven. For gravide medarbejdere og medarbejdere på barsel er der særlige regler i ligebehandlingsloven, som foreskriver, at det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Dette bevis kan være vanskeligt at føre, og derfor skal HR inddrages i sådanne sager. Tjenestemænd I en besparelsessituation vil Favrskov Kommune som udgangspunkt afskedige de medarbejdere, som bedst kan undværes uanset de pågældendes ansættelsesretlige baggrund. Tjenestemænd såvel som overenskomstansatte er derfor i spil for at blive afskediget. I henhold til 30 i tjenestemandsregulativet er en tjenestemand, der afskediges på grund af besparelser og omstruktureringer, berettiget til rådighedsløn i 3 år fra afskedigelsestidspunktet, medmindre vedkommende 19. august 2010 Side 9

10 får anvist en anden passende stilling. Efter 3 år med rådighedsløn overgår tjenestemanden til aktuel egenpension. Dette er imidlertid ikke til hinder for, at tjenestemænd overflyttes til anden passende stilling, hvorved besparelsen kan realiseres i forhold til nuværende stilling. Med baggrund i de særlige regler, der er gældende i forbindelse med afskedigelse af tjenestemænd på grund af besparelser, skal der tages kontakt til HR, som skal inddrages i vurderingen. 6. Afskedigelse Løn og Personale forestår det praktiske arbejde med håndteringen af de påtænkte afskedigelser med baggrund i de oplysninger, som cheferne har indrapporteret. Ved samtalen om påtænkt afskedigelse (pkt. 5.4) bliver de pågældende medarbejdere orienteret om begrundelsen for den påtænkte afskedigelse. På mødet udleveres et partshøringsbrev til den pågældende. Lederen har ansvaret for, at medarbejderen kvitterer for partshøringsbrevet. I de tilfælde hvor det er umuligt for medarbejderen at møde op, fremsender Løn og Personale partshøringsbrevet med afleveringskvittering. Høringsperioden vil være 2-3 uger afhængig af, hvilken faglig organisation der har forhandlingsretten på området. I høringsperioden får medarbejderen lejlighed til at komme med bemærkninger til den påtænkte afskedigelse. Hvis Favrskov Kommune efter høringsfristens udløb fastholder afskedigelsen, afskediges den pågældende medarbejder til fratræden med det individuelle opsigelsesvarsel. Den endelige afskedigelse fremsendes i uge 44. I afskedigelsesbrevet gentages begrundelsen, og kommunen forholder sig til eventuelle bemærkninger, som er indkommet i forbindelse med partshøringen. Medarbejderen fortsætter som udgangspunkt med sit arbejde i opsigelsesperioden. 7. Hjælp til afskedigede medarbejdere 7.1 Krisehjælp Med henblik på at hjælpe de medarbejdere, der indkaldes til samtale og modtager en påtænkt afskedigelse, etableres der 13., 14. og 15. oktober 2010 i tidsrummet kl til en telefonisk hotline-krisehjælp som alle medarbejdere tilbydes at gøre brug, hvis man ønsker at drøfte den opståede situation og de umiddelbare reaktioner herpå. 19. august 2010 Side 10

11 Medarbejderne oplyses om muligheden og telefonnummeret på hotline-krisehjælp i forbindelse med indkaldelsen til samtalen om den påtænkte afsked. Rådgivningen afhænger af den enkelte medarbejders behov, men kan typisk omfatte: Her og nu afhjælpning af følelsesmæssige reaktioner. Drøftelse af medarbejderens oplevelse eller situation. Drøftelse af jobmarked og jobmuligheder generelt. Drøftelse af hvordan der informeres og kommunikeres til kolleger, leder og familie. Afklaring af problemområder for medarbejderen f.eks. familien, økonomi, eller regler. I særlige tilfælde kan lederne - evt. efter inddragelse af TR eren - tilbyde yderligere krisehjælp. Der er ikke afsat særskilte resurser hertil. Finansieringen skal derfor ske indenfor den enkelte institutions/arbejdsplads budget. 7.2 Orienteringsmøde Favrskov Kommune tilbyder de medarbejdere der afskediges deltagelse i et møde med overskriften Opsagt, hvad nu. Mødet vil tage omkring 1½ time og vil indeholde information om kommunens støttemuligheder og de naturlige reaktioner ved en afskedigelse. Orienteringsmødet ligger umiddelbart efter uge Jobsøgningskursus Favrskov Kommune tilbyder et jobsøgningskursus til alle medarbejdere, der afskediges. Jobsøgningskurset skal hjælpe medarbejderen til at sætte sig selv i centrum. Jobsøgningskurset vil give den enkelte medarbejder mulighed for at forholde sig til en række spørgsmål, der vedrører forholdet mellem arbejde, familie og fritid. Jobsøgningskursus strækker sig over 2 dage og afholdes i arbejdstiden i opsigelsesperioden. 7.4 Individuel rådgivning Favrskov Kommune tilbyder individuel rådgivning for alle medarbejdere, der afskediges. Som udgangspunkt får hver medarbejder tilbudt 2 timers konkret individuel sparring på cv og ansøgninger. Rådgivningen vil tage udgangspunkt i, hvilke ressourcer medarbejderen har såvel fagligt som personligt og hvilke grundlæggende værdier, det er vigtigt for den enkelte medarbejder at fokusere på. 7.5 Samtalegaranti Favrskov Kommune tilbyder i resten af 2010 og 2011 alle medarbejdere, der afskediges som følge af budgetreduktioner, at blive indkaldt til samtale, hvis medarbejderen ansøger en relevant opslået ledig stilling. Medarbejderen skal i ansøgningen selv gøre opmærksom på retten til at blive indkaldt til samtale. 19. august 2010 Side 11

12 Ledige stillinger i Favrskov Kommunes findes på hvor der kan søges på Favrskov Kommunes jobopslag eller oprettes en jobagent, således at relevante ledige job i Favrskov Kommune fremsendes direkte til medarbejderens mailboks. 8. Personalereduktion af større omfang De forventede driftsreduktioner i medfør af budgettet vurderes at kunne få så store personalemæssige konsekvenser, at de er omfattet af Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Det betyder, at det Regionale Beskæftigelsesråd skal informeres. Disse retningslinjer er også gældende i en situation, der er omfattet af nævnte lovgivning. 19. august 2010 Side 12

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning).

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Som redskab for den enkelte leder ved besparelser og omstruktureringer ved Børn og Unge udsendes denne beskrivelse af Udviklingspolitikken samt manual for udpegning

Læs mere

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Hovedudvalget Forord Region Syddanmark har et personalepolitisk værdigrundlag, som skal efterleves af ansatte i forbindelse med varetagelse

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune For ledere i Næstved Kommune 1 Indledning I forbindelse med besparelser foreligger et forløb, der kan være vanskeligt som leder at have overblik over samt håndtere. Derfor har Center for personale og HR-udvikling

Læs mere

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Løn og Personale Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Generel drejebog Omplaceringer/afsked

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

17. december 2009 HR, Vilkår & HR-administration Rammeproces for personalereduktioner 2010 Bilag til protokol om forventede personalereduktioner 2010 i TDC af 17.december 2009. Dato Når første overblik

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

Ressortomlægninger 2015

Ressortomlægninger 2015 Ressortomlægninger 2015 Informationsmøde ansættelsesretlige forhold 1. 1 Delingsaftaler mv. 2 TIDSPLAN FOR DELINGSAFTALER MV. Udarbejdelse af delingsaftaler igangsættelse snarest muligt Mandag den 10.

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 21.01.4 Side 1 Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL TIL UANSØGT AFSKEDIGELSE/VARSEL... 3 2. UDTALERET... 3 3. FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Personalemæssige tilpasninger ved reorganiseringer og omstruktureringer i Holstebro Kommune

Personalemæssige tilpasninger ved reorganiseringer og omstruktureringer i Holstebro Kommune Personalemæssige tilpasninger ved reorganiseringer og omstruktureringer i Holstebro Kommune Informationsmateriale til ledere og medarbejdere Løn & Personale og HR-Udvikling Vedtaget i Hoved MED den 5.

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 Godkendt af SU januar 2005 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 INDLEDNING...2 GRUNDLAG FOR KUNSTSTYRELSENS ARBEJDE MED PERSONALEPOLITIK...2 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2004...3 1. MEDARBEJDERNE

Læs mere

Besættelse af ledige stillinger i Langeland Kommune

Besættelse af ledige stillinger i Langeland Kommune Indstilling til drøftelse i HU, efterfølgende i ØK november 2015 Besættelse af ledige stillinger i Langeland Kommune Det har hidtil været praksis i kommunen at faste og midlertidige stillinger over 6 måneder

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni 2014 1 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården

Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården Denne tids og handleplan har indbygget en prioritering af, hvilket plejecenter der

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2012.0179: Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Helene Grarup Smidt) mod Hjørring Kommune (advokat Christian K. Clasen) Afsagt

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Seniorjobordningen - januar 2013, status..

Seniorjobordningen - januar 2013, status.. Punkt 1. Seniorjobordningen - januar 2013, status.. 2013-1955. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse status på seniorjobordningen januar 2013, jf. sagsbeskrivelsen.

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN FLYTTER UD - GUIDE TIL TR

NÅR ARBEJDSPLADSEN FLYTTER UD - GUIDE TIL TR Side 1 af 14 Mit HK Tillidsvalgt Håndbog Når arbejdspladsen flytter ud - guide til TR NÅR ARBEJDSPLADSEN FLYTTER UD - GUIDE TIL TR 08. oktober 2015 Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg spiller en

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler.

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Aftalegrundlaget: - Overenskomsten for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Revideret udgave af ansættelses- og fratrædelsespolitik

Revideret udgave af ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret udgave af ansættelses- og fratrædelsespolitik (revideret udgave godkendt af HSU den 6. december 2010) Bilag 1: Fratrædelsespolitik for University College Lillebælt (revideret januar 2012, jf.

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Den gode opsigelse

Den gode opsigelse Den gode opsigelse I 2012 er en del frie skoler lukket. Der er endvidere en lang række skoler, der har overvejet eller gennemført personalereduktioner som følge af den pressede økonomi, faldende elevtal

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

TR ROLLEN OG KOMPETENCER

TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR MØDE 17. og 18. JANUAR 2014 Ved faglig konsulent Helle Ingemann Harmsen Med baggrund i konkret sag, drøftes snitfladen med kredskonsulent og lokal TR Omplacering Optakt til

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Lønpolitik Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Løn ved ansættelse af personale Lokale lønmidler Vi har dråber af kultur i alt Indhold Indledning...3 Formål...4 Principper for lønpolitikken................................

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Håndtering af afskedigelser Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Afskedigelsestyper Afsked begrundet i personrelaterede forhold. Afsked begrundet i nedskæringer. Afsked begrundet i personrelaterede

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER I MIDLERTIDIGE TVÆRGÅENDE HOVEDSAMARBEDSUDVALG (MTSU) Indledning KTO s primære sigte

Læs mere

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer: Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet

Læs mere

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus Personalejura og Arbejdsgiverrollen Program Arbejdsretlige regler Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Samarbejdsvanskeligheder Advarsel, opsigelse, bortvisning PLA Stiftet 1. januar 2003

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

HR-Centret 07-10-2015

HR-Centret 07-10-2015 NOTAT HR-Centret 07-10-2015 Lønstrategi pr. 03-11-2015 (vedtaget revision) Indledning Løn, der fastsættes centralt, er løsrevet fra de opgaver, mål og politikker, som fastsættes lokalt. Centralt fastsatte

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Afskedigelse Unges 1

Afskedigelse Unges 1 Unges 1 Overordnet Institutionen er den ansættende myndighed og de ansætter og afskediger medarbejderne Det er lederen, der udvælger til afsked, dog begrænsninger i love og aftaler Tillidsrepræsentanten

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE Rammer for drøftelse af ressourcer og arbejdsmængde på arbejdspladsen Budget på MED

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

2) Frivillig overførsel på overenskomstmæssige vilkår. Enkelte steder har tjenestemænd givet afkald på deres tjenestemandsstatus og er gået over til ansættelse i den private virksomhed, hvorefter aflønning

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE

NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE HARTMANNS NEWPLACEMENT FRA OUTPLACEMENT TIL NEWPLACEMENT Organisatoriske nedskæringer, omstrukturering og tilpasning betyder ofte, at en større gruppe medarbejdere

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

Retningslinier for lokale lønforhandlinger

Retningslinier for lokale lønforhandlinger RMU 8/2 2007 bilag pkt.11 Region Midtjylland HR Viborg Udkast Overordnede Retningslinier for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland for 2007 30. januar 2007 Indledning Region Midtjylland står overfor

Læs mere