Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler"

Transkript

1 Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler

2 Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen i regionerne Rammeaftale om decentral arbejdstid Balancen mellem ansattes ønsker og arbejdspladsens behov En aftales indhold Forord til arbejdstidsaftalen Tjenestetidsplanens meddelelse til de ansatte Opgørelsesperiodens længde Den daglige normaltjenestes længde Afvikling af over-/merarbejde Afspadsering af aften-/nattillæg Feriekoloni Hviletid Ugentligt fridøgn Afsluttende bemærkninger Bilag 1 Skabelon til aftaleindgåelse

3 Indledning Vejledningen er en hjælp til de lokale forhandlinger om lokalaftaler i Socialpædagogerne Midtsjælland. Alle tillids-, fællestillidsrepræsentanter og ansatte på kredskontoret er underlagt at forhandle lokalaftaler efter denne vejledning. Vejledningen er tilgængelig for alle, der vil se, hvad vi står for, og kan derfor med fordel deles med den lokale forhandlingspart. Faktuelle oplysninger står til troende, og de formulerede politikker er i overensstemmelse med hidtidige politikker, vejledninger, rådgivning og praksis. Tillidsrepræsentanterne skal være opmærksomme på, at kredskontoret altid er behjælpelig ved forhandlingerne og/eller ved medlemsmøder i den forbindelse. God arbejdslyst med forhandlingerne Kredsbestyrelsen Socialpædagogerne Midtsjælland Forhandlingskompetencer Det er i sit udgangspunkt den lokale tillidsrepræsentant, der har kompetencen til at indgå lokalaftaler på arbejdstid. OBS, at denne kompetence alene handler om lokalaftaler på arbejdstidsregelsættet og ikke på Rammeaftalen om decentral arbejdstid. Se selvstændigt kapitel om dette. Fællestillidsrepræsentant eller kredskontoret træder ind, hvor der mangler en tillidsrepræsentant. På samme måde understøtter fællestillidsrepræsentant og kredskontoret de lokale tillidsrepræsentanter i deres forhandlinger. Arbejdstidsaftalen i kommunerne Kommunernes Landsforening har med virkning fra d. 1. april 2016 indgået en fælles arbejdstidsaftale med FOA Fag og Arbejde, Socialpædagogernes Landsforbund, Fagligt Fælles Forbund - 3F, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Kost- og Ernæringsforbundet. Alle kommunalt ansatte på det sociale område har således nu samme arbejdstidsregler.

4 I de nye arbejdstidsregler er der samtidig gjort op med en række løse formuleringer og fortolkninger, så teksten fremstår mere tydelig. Arbejdstidsaftalen i regionerne I regionerne er der ikke lavet en ny aftale. De hidtidige regler er således fortsat gældende. Hvorvidt erfaringerne med den nye kommunale aftale vil få afsmittende virkning ved kommende overenskomstforhandlinger med Danske Regioner, ved vi i skrivende stund ikke. På den anden side, så er der meget inspiration at hente i de kommunale regler, og denne vejledning indeholder derfor i de enkelte afsnit en selvstændig note, der beskriver, hvorledes vejledningen kan bruges på regionale arbejdspladser. Rammeaftale om decentral arbejdstid Med den nye kommunale arbejdstidsaftale er der fanget op på langt de fleste emner, der gennem tiderne har været ønsker om at lave aftaler på. Der er derfor normalt ikke behov for at lave aftaler med henvisning til rammeaftalen. Rammeaftalen om decentral arbejdstid er en vidtgående aftale, der giver mulighed for at starte helt forfra på de arbejdspladser, hvor arbejdets karakter er så specielt, at der er behov for noget helt andet. Ved en decentral arbejdstidsaftale skal man derfor sikre, at nedenstående 4 parametre kan opgøres, beskrives og evalueres: Sammenhæng mellem arbejdstid og arbejdsmiljø Sammenhæng mellem arbejdstid og familie-/fritidsliv Løn og arbejdstid - sammenhænge og muligheder Evaluering af decentrale arbejdstidsaftaler Er der derfor et ønske og et behov for arbejdspladsen om at se på mulighederne for at anvende decentral arbejdstid, skal kredskontoret altid inddrages i forhandlingerne, idet det er meget omsiggribende, og der kan være behov for at supplere med konverteringsaftale eller særlige løntillæg. Balancen mellem ansattes ønsker og arbejdspladsens behov Historisk set har lokalaftaler altid været til diskussion internt i mange personalegrupper, og der er også eksempler på, at enkelte medlemmer kan have endog meget vidtgående ønsker om

5 lokalaftaler. Opmærksomheden skal henledes på, at arbejdstidsreglerne er skruet sammen med et skyldigt hensyn til ledelsens muligheder for fleksibel planlægning og ansattes krav til forudsigelighed og arbejdsmiljø. Der er således tale om en kollektiv aftale, der er gældende for alle ansatte. Det vil altid være særligt belastende, når arbejdstiden er spredt ud over alle døgnets timer og alle ugens dage. Der skal derfor altid være et særligt fokus på arbejdsmiljøet. Det kan betyde, at ikke alle ønsker fra arbejdsgiver eller medlemmer altid vil kunne opfyldes. Og da der i nogle tilfælde ikke vil være enighed om, hvordan en lokalaftale skal se ud, vil man med fordel evt. kunne lave lokalaftaler for så vidt angår arbejdstidens længde, nedsat hviletid og fridøgn med den forudsætning, at de enkelte ansatte aktivt overfor sin ledelse skal tilslutte sig aftalen. Og således også vil kunne frasige sig at være omfattet. Praktisk kan det gøres ved, at de ansatte fast 1 gang om året (eller oftere) på skrift meddeler, hvorvidt man vil være omfattet af en aftales enkelte elementer. Og selvfølgelig i god tid, så skemaplanlægger også kan nå at tage højde for det. Typisk i en rulleplan. Se bilag 1. Husk, at det samlede mandat til at forhandle lokale aftaler er et mandat til at forhandle bedre og ikke ringere aftaler, end de centralt givne aftaler. Med denne vejledning skal det således slås fast, at der ikke skal laves individuelle aftaler, men alene kollektive aftaler. Og så kan der i en sådan aftale være et indbygget krav om aktiv tilslutning for det enkelte medlem i enkelte delaftaler. En aftales indhold En aftale skal altid indeholde en række elementer. Se også bilag 1 til denne vejledning sidst i pjecen om disse formkrav. Hvilke parter har indgået aftalen Hvilken dato er den indgået Med hvilken hjemmel er den indgået. Henvisning til arbejdstidsaftalens konkrete paragraf Hvornår træder den i kraft Er der evt. en udløbsdato Hvilket opsigelsesvarsel er der på aftalen Hvad er hensigten med aftalen, og i hvilke situationer er den tiltænkt Hvor ofte kan fravigelsen ske Er alle omfattet, eller skal den enkelte ansatte aktivt tilslutte sig aftalen, og hvordan kommer en ansat ud af en aftale Evaluering i forhold til arbejdsmiljø og arbejdet med målgruppen Underskrifter

6 Formkravene tjener det formål, at den der planlægger, har de rette oplysninger ved tjenestetidstilrettelæggelsen, og at senere tilkomne ledere og tillidsrepræsentanter ikke er i tvivl om, hvad der er aftalt Og så skal aftalen selvfølgelig være kendt af alle og nyansatte skal introduceres til den. Forord til arbejdstidsaftalen Forordet til aftalen er noget nyt og meget vigtigt. Det er her, det beskrives, hvordan man lokalt kan få indarbejdet gode kutymer for arbejdstidens tilrettelæggelse. OBS, at disse drøftelser skal ske i det lokale MED udvalg. Det er her, der kan gøres op med dårlige vaner som f.eks. at man ofte ringer til ansatte, der har fri. Eller at man ikke har fri i weekenden op til en ferieuge. Eller andre små uvaner. OBS, at det alene er det første afsnit, der hører til i MED udvalget. Det sidste afsnit handler om konkrete aftaler og hører til tillidsrepræsentanten og/eller kredskontoret En tilsvarende bestemmelse findes ikke i den regionale arbejdstidsaftale. Der er mulighed for at lave lokale retningslinier om tilrettelæggelse af arbejdstiden. Det kan varmt anbefales, at man kopierer dette forord og gør det til genstand for en lokal drøftelse/aftale. Tjenestetidsplanens meddelelse til de ansatte - 3 stk. 3 Tjenestetidsplanen, som skal være mindst 4 uger, skal udleveres senest 4 uger før, den træder i kraft, med mindre tillidsrepræsentanten har indgået anden aftale. Af hensyn til de ansattes mulighed for at skabe overblik og sammenhæng mellem arbejds- og familieliv, kan vi ikke anbefale, at denne frist fraviges i begrænsende længde. En tilsvarende bestemmelse findes ikke i den regionale arbejdstidsaftale. Her gælder fortsat, at den enkelte konkrete daglige tjeneste hele tiden skal meddeles 4 uger før og ikke nødvendigvis hele normperioden, hvilket dog er kutyme mange steder.

7 Opgørelsesperiodens længde - 3 stk. 4 Opgørelsesperioden skal tillidsrepræsentanten aftale lokalt. Kan der ikke opnås enighed, vil ledelsen fastsætte den, dog på maksimum 16 uger. Det kan normalt ikke anbefales, at aftale årsnorm eller længere periode end 16 uger. Erfaringerne viser, at det ofte er for administrativt besværligt, giver manglende overblik og sammenhæng med familieliv. Anbefalingen er derfor alene ar arbejde med normperioder på 4-16 uger. Og kun længere perioder, hvis arbejdspladsen har gode vaner og erfaringer med lange perioder. I den regionale arbejdstidsaftale er der mulighed for at aftale en normperiode (opgørelsesperiode) på op til 52 uger. Samme anbefalinger om 4-16 uger gør sig derfor gældende. Den daglige normaltjenestes længde 4 stk. 2 Den daglige arbejdstid er 5-10 timer, hvis ikke tillidsrepræsentanten indgår anden aftale. I forhold til den nedre grænse kan der være god mening i at nedsætte tjenesten til 3-4 timer i forbindelse med mødedage. I forhold til den øvre grænse skal man være meget opmærksom på arbejdsmiljøet. Alle undersøgelser viser, at risikoen for ulykker og nedslidning er stigende set i forhold til arbejdsdagens længde. Modsat synes der nogle steder at være en sammenhæng mellem arbejdsglæden og det daglige arbejde, hvis arbejdsdagen kan være op til 16 timer i forbindelse med tjeneste på lørdage og søndage på visse arbejdspladser. F.eks. kan det give mulighed for bedre planlægning af aktiviteter ud af huset. Så i stedet for 8 timer lørdag og 8 timer søndag kan det veksles til en dag af 16 timer. Der kan være private forhold, der gør, at ikke alle ansatte har mulighed for denne form for arbejde. OBS, at det kan være hensigtsmæssigt, at den enkelte medarbejder skal kunne fravælge at være omfattet af en forlængelse af den daglige arbejdstid. Tilsvarende aftale findes i den regionale arbejdstidsaftale. Samme anbefalinger gør sig derfor gældende. Afvikling af over-/merarbejde - 11 stk. 6 og 12 stk. 4

8 Afspadsering skal ske senest 3 måneder efter, den er optjent. Dette kan fraviges i begge retninger. Hvis det er tydeligt, at timerne ikke vil kunne afspadseres, kan tillidsrepræsentanten lave aftale om at udbetaling kan ske tidligere. Senere afspadsering kan der også laves aftale om. Det kan alene anbefales, at der indgås sådanne aftaler, hvis de har til formål at samle afspadseringer til f.eks. en eller flere ekstra ferieuger, som måske bedst kan placeres på bestemte tider af året. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at det er en maksimum periode, forinden overarbejde i givet fald så skal udbetales. Tilsvarende aftale findes i den regionale arbejdstidsaftale. Samme anbefalinger gør sig derfor gældende. Afspadsering af aften-/nattillæg stk. 4 Aftalen er ny i forbindelse med en omlægning af særlige ydelser og aften- nattillæg. En del af kompensationen opspares til afspadsering. Afspadsering skal ske senest 3 måneder efter, den er optjent. Dette kan fraviges i begge retninger. Hvis det er tydeligt, at timerne ikke vil kunne afspadseres, kan tillidsrepræsentanten lave aftale om at udbetaling kan ske tidligere. Senere afspadsering kan der også laves aftale om. Det kan alene anbefales, at der indgås sådanne aftaler, hvis de har til formål at samle afspadseringer til f.eks. en eller flere ekstra ferieuger, som måske bedst kan placeres på bestemte tider af året. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at det er en maksimum periode, forinden særlige ydelser i stedet udbetales. I den regionale arbejdstidsaftale er det defineret som afspadsering. Disse timer henstår til afspadsering i perioden frem til 1. april, hvor de senest skal afspadseres. Alternativt skal de udbetales som overarbejde. Der er ikke hjemmel til at indgå lokalaftale for disse timer. Feriekoloni - 17 stk. 1 Tillidsrepræsentanten skal som udgangspunkt lokalt aftale vilkår. Kan der ikke opnås enighed er det Aftale om vederlag for deltagelse i feriekolonier til pædagogisk personale ved

9 døgninstitutioner, der er gældende. Der skal derfor gerne indgås aftale, der sikrer bedre vilkår. Det kan ske i forhold til timer og i forhold til vederlagets størrelse. OBS, at vederlaget er beregnet som en gennemsnitlig kompensation for aften- nattillæg og søndagstillæg, man ellers ville have optjent i den givne periode. Sædvane er, at mange indgår aftale om en større tidsmæssig kompensation på timer i døgnet, evt. mindre på hjemrejsedagen. Det anbefales at vurdere den samlede arbejdsmængde under en koloni. Og OBS, at hviletidsbestemmelserne fortsat er gældende. Derfor skal der være personale nok til, at alle i løbet af et døgn reelt har 11 timers hvile, herunder nat og lidt fritid i løbet af dagen. Tilsvarende hjemmel til at indgå lokal aftale findes i Døgninstitutionsoverenskomstens 13 stk. 2. Samme anbefalinger gør sig derfor gældende. Hviletid - 15 stk. 1 der henviser til Aftale om hviletid og fridøgn Hviletiden er i Arbejdsmiljøloven sat til 11 timer. Der er i loven givet mulighed for at fravige denne regel i forbindelse med turnusskift. F.eks. fra en periode med fast aftenvagt til en ny periode med fast morgenvagt. I sådanne tilfælde kan den aftales nedsat til 8 timer. Endvidere er det ved Aftale om hviletid og fridøgn aftalt, at rådighedstjeneste fra vagtværelse betragtes som hviletid, og at der i den forbindelse kan aftales nedsat hviletid, således at en ny dagtjeneste kan påbegyndes om morgenen. (Klassisk kaldt døgnvagt: F.eks , rådighedstjeneste 23-07, 7-15). Det kan derfor alene anbefales at indgå sådanne aftaler i forbindelse med rådighedstjeneste. I særlige tilfælde, hvor arbejdspladsen er beliggende i en udkant og man er nødt til at rekruttere personale langvejs fra, kan det være en fordel for personale med meget lang transporttid, at tillidsrepræsentanten indgår aftale om nedsat hviletid til 8 timer, forudsat at der samtidig er knyttet et gratis medarbejderhotel til en sådan tjeneste. OBS, at det kan være hensigtsmæssigt, at den enkelte medarbejder skal kunne fravælge at være omfattet af nedsat hviletid.

10 Tilsvarende aftale findes i den regionale arbejdstidsaftale. Samme anbefalinger gør sig derfor gældende. Ugentligt fridøgn - 15 stk. 1 der henviser til Aftale om hviletid og fridøgn Fridøgnet er i Arbejdsmiljøloven sat til en gang ugentligt. Altså maksimum 6 arbejdsdage, før der falder et fridøgn. Der er i loven givet mulighed for at fravige denne regel, når man ansætter folk (traditionelt i plejesektoren) til fast vagt hver anden uge. Altså 7 dages arbejde og 7 dages fri. Der er givet en generel hjemmel til dette i Aftalen om hviletid og fridøgn. Lokalaftaler om dette ses ofte i forbindelse med brug af feriekoloni, der f.eks. strækker sig fra en lørdag til næstfølgende lørdag. Og for ansatte, der går i fast vagt hver anden uge 7 dage af gangen. Ud over dette brug synes der ikke at være noget stort behov for at indgå lokalaftaler på dette felt. OBS, at det er opslidende at arbejde ud over de 6 dage. OBS, at det kan være hensigtsmæssigt, at den enkelte medarbejder skal kunne fravælge at være omfattet af udskudt fridøgn. Tilsvarende aftale findes i den regionale arbejdstidsaftale. Samme anbefalinger gør sig derfor gældende. Afsluttende bemærkninger Hvis der arbejdes efter denne vejledning, vil det være muligt at skabe nogle forudsætninger for en god arbejdstidstilrettelæggelse, der både tilgodeser arbejdspladsens behov, arbejdsmiljøet, det faglige indhold i arbejdet og den enkelte ansattes privat/familieliv. Vi skal anbefale, at alle lokalaftaler altid er samlet i eet samlet dokument, således at der altid er et samlet overblik og at nyansatte kan introduceres til dem, herunder evt. tilslutte sig de enkelte delaftaler. Kredskontoret er altid til rådighed for hjælp med forhandlingerne

11 Bilag 1 Skabelon til aftaleindgåelse Skabelonen kan downloades på Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Midtsjælland og XX Aftalen indgås i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder pædagogisk område Aftale om hviletid og fridøgn I henhold til arbejdstidsaftalens 3, stk. 3 aftales, at tjenesteplanen efter drøftelse med de ansatte udleveres senest XX uger før ikrafttræden. I henhold til arbejdstidsaftalens 3, stk. 4 aftales, at opgørelsesperiodens længde fastsættes til XX uger. I henhold til arbejdstidsaftalens 4, stk. 2 aftales, at den daglige normaltjenestes længde udgør XX timer for fuldtidsansatte. (hvis der aftales tjeneste udover 5-10 timer, skal den/de medarbejdere der ønsker at være omfattet, konkret tilslutte sig aftalen se bilag) Fravigelsen kan maksimum ske xx antal gange på en xx ugers periode I henhold til arbejdstidsaftalens 11, stk. 6 og 12, stk. 4 aftales, at over-/merarbejde skal være afviklet inden udgangen af den XX. måned, der følger efter den måned, hvori overarbejdet er præsteret.

12 I henhold til arbejdstidsaftalens 13, stk. 4 aftales, at afspadsering af aften-/nattillæg skal være afviklet inden udgangen af den XX. måned, der følger efter den måned, hvori arbejdet er præsteret. I henhold til arbejdstidsaftalens 17, stk. 1 aftales honorering for deltagelse i feriekoloni således: - XX timer pr. dag - XX kr. i vederlag på hverdage - XX kr. i vederlag på søn- og helligdage I henhold til aftale om hviletid og fridøgn, pkt. 4 aftales, at hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejder ved konkret aftale (se bilag) med en ansat kan nedsættes til 8 timer i forbindelse med rådighedsvagt fra vagtværelse. Nedsættelse kan dog max. ske 4 gange på 4 uger. Fravigelsen kan maksimum ske xx antal gange på en xx ugers periode I henhold til Aftale om hviletid og fridøgn, pkt. 5 aftales, at det ugentlige fridøgn efter konkret aftale (se bilag) med en ansat kan udskydes, således at der er XX (max. 12) arbejdsdage mellem fridøgnene. Fravigelsen kan maksimum ske xx antal gange på en xx ugers periode Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser Aftalen træder i kraft den XXX og afløser samtidig samtlige tidligere indgåede lokalaftaler indgået i henhold til arbejdstidsaftalen, aftale om hviletid og fridøgn og rammeaftale om decentral arbejdstid. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udløb ved en måneds udgang. Konkrete aftaler om den daglige arbejdstids længde, nedsættelse af hviletid og udskydelse af fridøgn med konkrete medarbejdere, vil fra medarbejderens side kunne opsiges med 3 måneders varsel.

13 Dato: For Socialpædagogerne Midtsjælland: For (institution):

14 Bilag til lokalaftale forslag til konkret tilslutning til nogle af aftalens elementer: Undertegnede medarbejder ønsker at være omfattet af lokalaftale vedrørende den daglige normaltjenestes længde på op til XX timer (tilslutning er kun nødvendig, hvis den daglige tjeneste er aftalt længere end 10 timer): Dato og underskrift Undertegnede medarbejder ønsker at være omfattet af lokalaftale vedrørende nedsættelse af hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejder: Dato og underskrift Undertegnede medarbejder ønsker at være omfattet af lokalaftale vedrørende udskydelse af fridøgn: Dato og underskrift Ovenstående aftaler er indgået for en periode på max 1 år og skal i god tid inden fornys. I særlige tilfælde (f.eks.: familiære, personlige og helbredsmæssige forhold) vil medarbejderen kunne opsige en eller flere af disse aftaler med 3 måneders varsel.

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SHK11.05.2 Side 1 SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler 1999 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. AFTALENS FORMÅL... 4 3. DECENTRALE

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Rådighedsvagter og anden form for rådighed

Rådighedsvagter og anden form for rådighed Forbundet af It-professionelle Rådighedsvagter og anden form for rådighed Rådighedsvagter side 1 At have rådighedsvagt er ikke det samme som at holde fri. En ordentlig rådighedsaftale sikrer at man også

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Lokale aftaler om arbejdstid

Lokale aftaler om arbejdstid Lokale aftaler om arbejdstid For pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område Pædagogernes Forhandlingsfællesskab Blegdamsvej 124 2100 København Ø Juli 2010 Indledning Denne vejledning retter

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Direktionen 16-jul-2009 AKHA Journalnummer: - Dokumentnavn: 67798.(Gældende) Lokalaftale for TAP (1.jan.2010).doc Lokalaftale for det Teknisk Administrative

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

TR ROLLEN OG KOMPETENCER

TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR MØDE 17. og 18. JANUAR 2014 Ved faglig konsulent Helle Ingemann Harmsen Med baggrund i konkret sag, drøftes snitfladen med kredskonsulent og lokal TR Omplacering Optakt til

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsvarets civile faglærere

Forsvarets civile faglærere Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 032-15 PKAT nr. 645 J.nr. 2014-1513-0162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

De enkelte indsatsområder.

De enkelte indsatsområder. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag til ØU-indstilling om analyse af lokalaftaler mv. De enkelte indsatsområder. Indledning. Indsatsområderne er kategoriseret inden for

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid 04.2015...om arbejdstid SLAP AF Er du et af de mange medlemmer af Dansk Metal, der til tider har overarbejde, har tilkaldevagt eller tager ud i verden som rejsemontør? Så sørg for at følge reglerne om

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT. Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010

ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT. Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010 ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010 Aftaletekst Bemærkninger Det præciseres, at bemærkningerne skal læses med

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og SØFARTENS LEDERE For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse... 1 2

Læs mere

63.01 O.13 51/2013 Side 1. Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold

63.01 O.13 51/2013 Side 1. Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold Side 1 Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og arbejde Indholdsfortegnelse Side 63.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom.

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom. BF s vejledning til TR omkring vagttillæg (OK08) - Juni 2008 Fra AC-overenskomstens og tjenestemandsaftalens udsendelse ændres vagtbetalingen for aften, lørdags- og søndagsvagt og bogbustjeneste til at

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 FORORD Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 025-15 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde Side 1 Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Formål... 3 3 Definition... 3 4 Arbejdstid... 4 5 Den lokale aftale...

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK TANDPLEJERFORENING DEN ALMINDELIGE DANSKE JORDEMODERFORENING ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Læs mere