Vejledning til folkehøjskolers årsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til folkehøjskolers årsplan"

Transkript

1 Vejledning til folkehøjskolers årsplan Før skoleårets start godkender højskolens bestyrelse en årsplan, som omfatter skolens 1) tilskudsberettigende kurser, 2) øvrige kurser og 3) øvrige aktiviteter i det kommende skoleår. Årsplanen og eventuelle rettelser udarbejdes på skemaer, der er udformet i Kulturministeriet, og som findes på ministeriets hjemmeside, Der findes to skemaer til årsplanen: Skema til årsplan Skema til ændringer af årsplan Før hvert skoleår udfylder skolen et skema til årsplan. Skemaet udfyldes elektronisk. Det er udformet, så det er muligt at tilføje flere kurser, end der er angivet på forhånd ved at tilføje flere rækker i bunden af tabellen, ligesom de enkelte rubrikker kan gøres større, såfremt der er brug for mere plads. Når skemaet er udfyldt, printes det og forsynes efter bestyrelsens godkendelse med bestyrelsesformandens underskrift. Det anføres på det printede skema, hvor mange sider årsplanen består af samt den enkelte sides nummer. Skemaet gemmes som et bilag til bestyrelsens protokol. Senere ændringer af skolens kurser i løbet af skoleåret skal indføres i det andet skema (skemaet til ændringer af årsplan). Ændringerne godkendes af bestyrelsen, og det printede skema underskrives af formanden. Ændringsskemaet skal alene anvendes, såfremt der sker ændringer i skolens tilskudsberettigende og ikke-tilskudsberettigende kurser. Ændringer i skolens øvrige aktiviteter (punkt tre i årsplanen) medfører ikke behov for at udfylde ændringsskemaet. Såfremt det er nødvendigt at foretage ændringer i skolens kurser med så kort varsel, at det ikke er muligt at afholde et bestyrelsesmøde forinden, må bestyrelsen godkende ændringen på førstkommende møde. Ministeriet baserer bl.a. sit tilsyn med højskolerne på årsplanerne, og derfor er det vigtigt, at skemaerne er udfyldt korrekt, da overtrædelse af kursusreglerne kan have store tilskudsmæssige konsekvenser for den enkelte højskole. Årsplanen skal alene efter anmodning indsendes til ministeriet. Årsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Derved kan interesserede se, hvilke kurser, der gennemføres efter højskoleloven og hvilke kurser, der gennemføres uden for loven. Dok nr

2 Side 2 Vejledning til udfyldelse af skemaer til årsplan Nedenstående henviser til de enkelte rubrikker i skemaerne. Skema til årsplan 1. Tilskudsberettigende kurser Her opføres de kurser, hvor skolen påtænker at medregne eleverne i det tilskudsudløsende årselevtal Kursets start- og slutdato: Første og sidste dag i kurset angives. Der anvendes de datoer, som skolen oplyser over for eleverne om kursets varighed. For eleverne må der ikke være tvivl om start- og slutdato for det kursus, de er tilmeldt. Slutter kurset med en afbrydelse fx i forbindelse med en udlandsrejse angives den slutdato, som skolen opgiver over for eleverne. Denne rubrik kan altså både indeholde kursusperioder, der er tilskudsberettigende og kursusperioder, der afholdes uden for tilskudsgrundlaget. Kurserne angives kronologisk efter begyndelsesdato. Kursets titel: Kursets titel angives i overensstemmelse med skolens brochuremateriale, hjemmeside og annoncering for kurset. Kursets længde: I rubrikkerne om kursernes længde angives alene den tilskudsberettigende kursuslængde. Kurser over en uges varighed kan afbrydes af perioder på hver højst 12 uger. Hvis et kursus afbrydes, medregnes afbrydelsen ikke i den kursuslængde, der skal angives i årsplanen. Da kursets start- og slutdato skal angives i den første rubrik, kan der derfor være forskel mellem det antal uger kurset strækker sig over for eleverne, og det antal uger der opgives som tilskudsberettigende. Forskellen herimellem skal fremgå af den sidste rubrik, hvori skolen angiver kursets afbrydelser. Et ugekursus og en uge på et længerevarende kursus skal mindst omfatte 7 dage (f.eks. fra søndag til og med lørdag). På kurser, der varer 1 uge eller derover, kan kursisterne ankomme i løbet af den første kursusdag og rejse i løbet af den sidste. Kursets længde, 4 døgn: Når kurset varer mindst 4 døgn og mindre end 1 uge sættes kryds. 4 døgns kurser skal mindst omfatte 4 x 24 timer.

3 Side 3 Kursusperioden strækker sig normalt fra første til sidste planlagte fælles arrangement og således ikke fra det tidspunkt, hvor skolen er åben til at modtage eleverne. Kursernes start- og sluttidspunkt med angivelse af klokkeslet skal derfor fremgå af de enkelte kursers indholdsplan. Ministeriet vil dog af hensyn til tilrettelæggelsen af kursusvirksomheden kunne godkende medregning af indtil 1 time før første planlagte fælles arrangement og 1 time efter sidste planlagte fælles arrangement i beregningen af kursusperioden. Kursets længde, 1 uge: Hvis kurset varer 1 uge sættes kryds. Kursets længde, 2-11 uger: Hvis kurset varer mindst 2 og ikke 12 uger angives antallet af hele uger. Kursets længde, 12 uger og derover: Hvis kurset varer mindst 12 hele uger angives antallet af hele uger og en eventuel afkortet uge. På kurser af over 12 ugers varighed kan første eller sidste kursusuge afkortes til mindst 4 kursusdøgn a 24 timer. Eventuelle afbrydelser: Her angives første og sidste dag for eventuelle kursusafbrydelser på kurser både ferier og ikke-tilskudsberettigende perioder. Slutter kurset med en periode, der ikke er tilskudsberettigende angives dette i denne rubrik. Oplysningerne i rubrikken skal tilsammen med oplysningerne om den tilskudsberettigende kursuslængde udgøre tiden mellem kursets start- og slutdato. 2. Øvrige kurser Såfremt højskolen afholder kurser, hvor eleverne ikke medregnes i det tilskudsudløsende årselevtal, fx fordi kurserne ikke overholder tilskudsbetingelserne, skal denne del af årsplanen udfyldes. Her angives alene kursernes start- og slutdato samt deres titel. 3. Øvrige aktiviteter Her angives skolens aktiviteter ud over kurser. Det kan fx dreje sig om åbne møder eller samarbejde med eksterne parter. Aktiviteterne angives i summarisk form. Det betyder fx, at en åben foredragsrække hen over vintermånederne ikke skal angives med hvert enkelt foredrag, men kan sammenfattes kort, som: Tidspunkt: Forskellige tidspunkter i løbet af vinteren Arrangementets art: Foredragsrække med åben adgang.

4 Side 4 Skema til ændringer af årsplan Hvis der i løbet af skoleåret viser sig behov for at ændre på de oplysninger om skolens kurser, der fremgår af skemaet til årsplan, skal højskolen anvende skemaet: Ændringer til årsplan. Ændringer i årsplanens punkt tre: Øvrige aktiviteter medfører ikke behov for at anvende skemaet. Ændringsskemaet udfyldes undervejs i skoleåret og godkendes løbende af bestyrelsen. Hvis skolen har behov for at ændre på kurserne flere gange i løbet af skoleåret udfyldes hver gang et nyt ændringsskema med de supplerende oplysninger. I ændringsskemaet er der under rubrikken med skolens navn plads til at angive om der er tale om det første, andet eller et senere ændringsskema til årsplanen. Ved skoleårets udgang består skolens årsplan således af den oprindelige årsplan plus det antal ændringsskemaer, som bestyrelsen har godkendt. Alle skolens kurser skal fremgå af skemaerne. Skemaet består af to hoveddele: 1. Aflysning af kurser eller ændring i kurser, som fremgår af skolens oprindelige årsplan eller af tidligere ændringsskemaer 2. Nye kurser 1. Tilskudsberettigende kurser Første del: Kursets start- og slutdato samt kursets titel: I de to første rubrikker angives oplysninger fra den oprindelige årsplan eller fra tidligere ændringsskemaer, så det er muligt at identificere hvilket kursus, der er tale om. Kurset gennemføres ikke: Hvis kurset aflyses eller gennemføres uden at være tilskudsberettigende sættes et kryds. Ny titel: Hvis et kursus ændrer titel, angives den nye titel. Ændring af kursets længde og/eller placering: Her angives eventuelle nye start- og slutdatoer. Hvis kursets længde er ændret, angives den nye tilskudsberettigende kursuslængde. Ændring af afbrydelser: Her angives ændring af de afbrydelser, der fremgår af skema til årsplan. Der angives første og sidste dag i afbrydelserne.

5 Side 5 Anden del: Skemaets oplysninger svarer til oplysningerne på årsplanskemaet. Her angives oplysninger om kurser, der ikke fremgår af skema til årsplan eller tidligere ændringsskemaer. 2. Øvrige kurser Skemaet udfyldes på samme måde som under tilskudsberettigende kurser dog kun med de oplysninger, der angives i skemaet. Ud over at skemaet anvendes, når skolen tilbyder nye kurser eller ændrer planlagte kurser, skal det anvendes, hvis skolen i løbet af skoleåret ønsker, at et kursus, som oprindeligt var planlagt som tilskudsberettigende, skal gennemføres uden at overholde tilskudsbetingelserne, og derfor ikke kan udløse tilskud. I så fald, skal det angives i punkt 1A, at kurset ikke gennemføres, mens det samtidig anføres i punkt 2B.

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler. Kulturminister Marianne Jelved Nybrogade 2 København K 18. marts 2013 Kære Marianne Jelved Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment November 2014 1 Introduktion Danske biblioteker er i gang med en udvikling mod mere selvbetjente biblioteker. Det er i stigende grad hensigten at brugeren

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere