Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler"

Transkript

1 Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan. En indholdsplan er en samlet beskrivelse af undervisningen og samværet på et kursus. Indholdsplanen skal beskrive hele kostskolearbejdet, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse samt tydeliggøre, at undervisningen er af bred almen karakter. Der skal udarbejdes en indholdsplan for hvert kursus, skolen afholder. Frie kostskoler skal desuden udarbejde årsplaner, der indeholder angivelse af tidspunkt for afholdelse af kurser, længden af disse og evt. afbrydelser mm. Der udarbejdes en samlet årsplan for hvert skoleår. Skemaer til årsplan og vejledning herom findes på ministeriets hjemmeside: På næste side findes en disposition for denne vejledning. Vejledningen er opbygget således, at der i kapitel 1 henvises til lovgrundlaget. I kapitel 2 gennemgås og kommenteres de relevante paragraffer fra loven og tilskudsbekendtgørelsen. I kapitel 3 er der forslag til forskellige punkter i en skoles indholdsplan såvel punkter, som er en konsekvens af et lovkrav, som forslag til punkter, der kan være med til at uddybe og forklare den enkelte skoles virksomhed. Kapitel 4 omhandler regler vedrørende undervisningspligtige elever og folkeskolens prøver mm og er derfor af mindre interesse for folkehøjskolerne. Undervisningsministeriet 15. maj

2 Disposition: 1. Lovgrundlaget Side 3 2. Generelle krav til indholdsplaner 2.1 Godkendelse, indhold og ændringer 2.2 Hovedsigte 2.3 Undervisningspligtige elever, om at stå mål med 2.4 Ansvar 2.5 Offentliggørelse 2.6 Undervisningens og det pædagogisk tilrettelagte samværs omfang og placering 2.7 Krav om alment indhold 2.8 Elever og undervisningssprog 2.9 Vejledning 3. Forslag til indhold 3.1 Værdigrundlag og nærmere formål 3.2 Hovedsigte 3.3 Skolens pædagogiske linie 3.4 Eleverne 3.5 Lærerne 3.6 Undervisningen 3.7 Vejledning 3.8 Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet 3.9 Specialundervisning 3.10 Tosprogede elever og integrationsarbejde 3.11 Kompetencegivende uddannelseselementer i forbindelse med kurser på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 4. Specielt for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 4.1 Ekstra danskundervisning for tosprogede elever på efterskoler 4.2 Undervisningspligtige elever og elever i 10. klasse 4.3 Afgangsprøver 4.4 Andre love, bekendtgørelser, vejledninger og Links

3 1 Lovgrundlaget Bestemmelser vedrørende indholdsplanen findes i: Lovbekendtgørelse nr af 21. november 2006 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskole og håndarbejdsskole (frie kostskoler) med efterfølgende ændringer (herefter omtalt som lov om frie kostskoler eller blot loven). Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om tilskud m.v. til folkehøjskole, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (herefter omtalt som tilskudsbekendtgørelsen). Af lov om frie kostskoler 17 fremgår: Stk. 2. Bestyrelsen godkender årligt en plan for skolens kursusvirksomhed (årsplanen) og en plan for indholdet af det enkelte kursus (indholdsplanen). Bestyrelsen kan bemyndige forstanderen til at godkende indholdsplanen. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om års- og indholdsplanerne, herunder om opgørelse af ugetallet, ekskursioner m.v.. 2 Generelle krav til indholdsplaner 2.1 Godkendelse, indhold og ændringer 21 stk. 1 For hvert kursus godkendes en indholdsplan før kursets start. I indholdsplanen beskrives elevernes undervisning og planlagte aktiviteter for hver kursusuge, herunder kursusperiode, undervisningsdage, ugeskema, fag faggrupper, uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, studieture, lejrskoleophold og erhvervspraktik samt den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskoleformen. Ændringer indarbejdes og godkendes undervejs, således at kursets faktiske indhold er beskrevet. Det er således ikke tilstrækkeligt, at indholdsplanen alene består af ugeskemaer med oplysninger om, hvilke fag der tilbydes og lærernes initialer. Se forslag til indhold senere i vejledningen. Skolens indholdsplan skal være udarbejdet inden kursets start. Det er skolens bestyrelse, der skal godkende indholdsplanen og ændringer af denne. Bestyrelsens behandling af indholdsplaner skal fremgå af bestyrelsens protokol. Bestyrelsen kan bemyndige skolens forstander til at godkende indholdsplanerne (jf. lov om frie kostskoler 17 stk. 2). Bemyndigelsen skal fremgå af bestyrelsens protokol. Bemyndigelsen kan gælde enkelte kurser eller generelt. Ligeledes kan den alene gælde ændringer af et eller flere kurser. 2.2 Hovedsigte 21 stk. 2. I indholdsplanen beskrives endvidere, hvorledes kurset opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær, jf. lovens 1. Af lovens 1 fremgår, at de frie kostskoler, såvel folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler som håndarbejdsskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Hovedsigtet er ikke kun knyttet til undervisningen, men til hele kostskoleformen. De dele af samværet, der er tilrettelagt således, at de bidrager til opfyldelse af hovedsigtet, skal beskrives i indholdsplanen. 3

4 Jf. lovforslagets bemærkninger: Livsoplysning er et begreb, der rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Livsoplysning ligger i forlængelse af den bestående oplysningstradition for de frie skoler og vedrører de store spørgsmål i tilværelsen. Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det individuelle. I folkelig oplysning er det individuelle og det fælles sider af samme sag og hinandens forudsætning. Demokratisk dannelse understreger opgaven i at fastholde og udvikle en proces, der fører frem mod demokrati. Det markerer, at det er de frie kostskolers opgave at danne sine elever til engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et demokratisk samfund. Begrebet vedrører både undervisningens indhold og elevernes mulighed for medbestemmelse i såvel undervisning som samvær og dermed kursernes tilrettelæggelse. 2.3 Undervisningspligtige elever, om at stå mål med 21 stk. 3. Optager skolen undervisningspligtige elever, skal skolen fastsætte slutmål for de fagområder folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i. Slutmålene skal indskrives i indholdsplanen. Af folkeskolelovens 5 til 7 fremgår, hvilke fagområder undervisningen naturligt kan opdeles i mm. Heraf følger at efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der optager undervisningspligtige elever, skal tilbyde en undervisning inden for følgende obligatoriske fag: a) De humanistiske fag: Dansk, engelsk kristendomskundskab, historie, samfundsfag. Desuden kan en skole tilbyde undervisning i tysk og/eller fransk. b) De praktiske/musiske fag: Alene idræt er obligatorisk for de relevante klassetrin. Det er derfor frivilligt for en skole at tilbyde undervisning i fx musik, formning, sløjd og håndarbejde m.fl. fag. c) Naturfagene: Matematik, geografi, biologi og fysik/kemi. For at skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, vil det være en forudsætning, at de slutmål, skolen fastsætter for sin undervisning, som minimum står mål med de slutmål, der gælder for folkeskolens obligatoriske fag og emner. Det skal herunder være muligt i et evt. tilsyn at vurdere, om slutmålene er beskrevet på en sådan måde og med et sådant indhold, at det sandsynliggøres, at de står mål med de slutmål, der er fastsat for folkeskolens undervisning. Der er i lov om frie kostskoler ikke noget krav om, at folkeskolens obligatoriske fag og emner direkte skal kunne identificeres på skolens skema ved navns nævnelse. Fagene og emnerne kan f.eks. indgå i tværfaglige undervisningsforløb, projektorienteret undervisning mv. Skolen skal udover de her omtalte obligatoriske fagområder beskrive skolens øvrige undervisning. Det er ikke nok at henvise til, at skolen underviser i overensstemmelse med folkeskolens gældende regler. Yderligere regler om undervisningspligtige elever og om elever i 10. klasse findes i afsnit 4.2 Angående prøver se afsnit

5 2.4 Ansvar 21 stk. 4. Forstanderen har ansvaret for, at indholdsplanen senest ved kursets afslutning suppleres med en opdateret oversigt over, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter. For at sikre overensstemmelse med lærernes arbejds- og tjenesteplaner e.l. skal det senest ved kursets afslutning fremgå af indholdsplanen, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter. 2.5 Offentliggørelse 21 Stk. 5. Indholdsplaner for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal være offentlig tilgængelige via skolens hjemmeside Med dette krav sikres, at forældre, offentlige myndigheder og andre interesserede kan få en beskrivelse af, hvordan skolen har valgt at tilrettelægge undervisning og samvær. 2.6 Undervisningens og det pædagogisk tilrettelagte samværs omfang og placering Ifølge lov om frie kostskoler 16 stk. 1 skal undervisningen i alle kursusuger på kurser af en uges varighed og derover bestå af undervisning svarende til mindst 5 hele undervisningsdage. 12. I en hel kursusuge skal der undervises mindst 21 timer eksklusiv pauser. 12, stk. 2. En hel undervisningsdag skal tilrettelægges for alle elever bestående af undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær eller begge dele i mindst to af følgende tre tidsrum: formiddag, eftermiddag og aften. Hvert tidsrum skal omfatte undervisning, planlagt samvær eller begge dele i mindst 1,5 time eksklusiv pauser. Måltider medregnes ikke i det pædagogisk tilrettelagte samvær. En hel undervisningsdag kan deles i to halvdele og fordeles på to kalenderdage. En dag kan ikke medregnes med mere end én hel undervisningsdag. I alle hele kursusuger skal der være mindst 21 timers undervisning. En time er 60 minutter, og pauser i løbet af undervisningen medregnes ikke i undervisningstiden. Da hver uge skal opfylde betingelserne, kan skolen ikke konvertere undervisning ud over de 21 timer til undervisning i andre kursusuger. Det skal i indholdsplanen være muligt at identificere alle 21 undervisningstimer i hver kursusuge. Det skal fremgå af indholdsplanen, at undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte samvær er tilrettelagt for alle elever i et omfang og med en placering, der svarer til 5 hele undervisningsdage. I forbindelse med elevernes individuelle sammensætning af ugeskemaet kan det undtagelsesvis accepteres, at enkelte elever ikke har 5 hele undervisningsdage. En undervisningsdag består af undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær for alle elever eller begge dele. Herved forstås planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter. Som udgangspunkt er planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter i forbindelse med kostskoleformen ikke undervisning, men pædagogisk tilrettelagt samvær. Skolen og lærerne er ansvarlig både for undervisningen og for det pædagogisk tilrettelagte samvær, også selvom det i praksis kan være styret af eleverne. Eksempler på pædagogisk tilrettelagt samvær: fællesmøder, bogruppemøder, motion, rengøring, forældremøder og familiedage. Måltider indgår hverken i det pædagogisk tilrettelagte samvær eller undervisningen. Ind- 5

6 holdsplanen skal indeholde oplysninger, så det er muligt at afgøre, om en aktivitet regnes som undervisning eller pædagogisk tilrettelagt samvær for alle elever. En hel undervisningsdag kan opdeles i halve dage. En undervisningsdag kan ikke tælle for mere end 1 hel undervisningsdag, uanset om der undervises både formiddag, eftermiddag og aften. Der er ikke fastlagt bestemte klokkeslæt til at skille formiddag, eftermiddag og aften. Det er den enkelte skoles normale spisetider til frokost og aftensmad, der adskiller de enkelte dele. Indholdsplanen skal derfor indeholde oplysninger om tidspunkter for måltiderne. 2.7 Krav om alment indhold Undervisningen skal have af bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. (lov om frie kostskoler 1. Stk. 1.) Undervisningen i et fag eller en faggruppe på et kursus kan højst omfatte halvdelen af undervisningen for den enkelte elev, medmindre undervisningen i faget eller faggruppen er af bred almen karakter. Ren færdighedstilegnelse kan højst udgøre op til halvdelen af den enkelte elevs undervisningstid. (lov om frie kostskoler 15. Stk. 1.) 2.8 Elever og undervisningssprog 14. Undervisningen tilrettelægges for danske elever. Skolen kan dog tilrettelægge undervisning særligt for udlændinge, når mindst 15 timer om ugen er tilrettelagt for danskere. 15. Hvis der anvendes andet undervisningssprog end dansk, skal det begrundes i indholdsplanen, og eleverne skal oplyses herom ved tilmeldingen. Dette gælder dog ikke de skoler, der er nævnt i 13, stk Vejledning Af lov om frie kostskoler fremgår for undervisningspligtige elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler: 2 stk. 10. Skolen kan tilbyde sine elever vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningen kan gives efter bestemmelserne i 4, stk. 2 og 3 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. For folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler gælder: 2 a. På kurser af mindst 12 ugers varighed på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv med henblik på at understøtte elevernes afklaring herom For yderligere oplysninger om vejledning se afsnit

7 3 Forslag til indhold Der findes bestemmelser om, hvem der skal godkende en indholdsplan, hvornår planen skal være godkendt, og hvad den som minimum skal indeholde. Derimod giver lov og tilskudsbekendtgørelse vide rammer for, hvordan indholdsplanens indhold kan formuleres. I det følgende er nævnt en række elementer, der kan eller skal være en del af indholdsplanen. Den endelige udformning og prioritering af indholdet i indholdsplanen vil imidlertid variere afhængig af skoleform, kursuslængder og den enkelte skoles egenart. Derfor kan nogle af de følgende forslag være mere eller mindre relevante, ligesom nogle skoler kunne have brug for andre emner for at beskrive netop deres kursus. 3.1 Værdigrundlag og nærmere formål Da skolens virksomhed skal tilrettelægges ud fra skolens værdigrundlag, er det naturligt at indholdsplanen afspejler de ideer, værdier og holdninger, som er udtrykt i skolens selvvalgte værdigrundlag. Indholdsplanen kan tage udgangspunkt i skolens vedtægter ved at udfolde skolens værdigrundlag og nærmere formål. Herved er der mulighed for at uddybe den forståelse, der ligger bag formuleringerne i vedtægterne. 3.2 Hovedsigte Det skal fremgå af indholdsplanen, hvordan skolens undervisning og samvær sikrer opfyldelse af hovedsigtet i lovens formålsparagraf om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Dette kan gøres ved at indskrive et særligt afsnit herom og/eller inddrage dette i beskrivelsen af skolens enkelte fag og aktiviteter. Kravet om at indholdsplanen skal indeholde oplysninger om lovens hovedsigte gælder for alle skolens tilskudsberettigende kurser også alle korte kurser. 3.3 Skolens pædagogiske linie Hvis skolens praksis er præget af et overordnet pædagogisk syn, kan dette beskrives i indholdsplanen. 3.4 Eleverne Kurser skal være åbne for alle. På nogle kurser, hvor skolen gør en særlig indsats, kan det være en fordel at beskrive, hvordan skolen tager hensyn til elevernes individuelle forudsætninger i tilrettelæggelsen af skolens virksomhed, fx gennem undervisningsdifferentiering, holddannelser og specialundervisningstilbud. Såfremt skolen tilrettelægger undervisning særligt for udlændinge, bør skolen i indholdsplanen beskrive denne elevgruppe og den tilbudte undervisning. Hvis der anvendes andet undervisningssprog end dansk, skal det begrundes i indholdsplanen. Såfremt skolen tilrettelægger særlige undervisningsforløb for flygtninge og indvandrere eller deres efterkommere, beskrives dette i indholdsplanen (se afsnit 3.10). 7

8 3.5 Lærerne Udover at det af indholdsplanen skal fremgå, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter, kan indholdsplanen indeholde en beskrivelse af de forskellige funktioner mm, der knytter sig til lærerarbejdet på en kostskole. Disse funktioner kan beskrives i et selvstændigt afsnit eller ved omtale under de enkelte punkter i indholdsplanen, fx ved: Forventninger/arbejdsopgaver til tilsynslæreren/vagtlæreren Kontaktlærerordninger/Hjemmelærere Flerlærersystemer Vejlederfunktioner mm. 3.6 Undervisningen Beskrivelsen af undervisningen har til formål at forklare, hvorfor og hvordan fag og den øvrige undervisning (fx pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, studieture, lejrskoleophold, emneuger, projektarbejder og brobygningselementer) indgår i skolens virksomhed, hvad man ønsker at opnå herved, og hvordan man har tænkt sig at nå det. Desuden kan der være forslag til, hvordan man vil evaluere forløbet. Undervisningen beskrives gennem fagene og den øvrige undervisning, fx ved: Formål Mål, delmål, slutresultat Fagets almene perspektiver Indhold Undervisningsmateriale Undervisningssprog Timetal, omfang Ugeskema Arbejdsformer Metoder Hjælpemidler Deltagende elever og lærere Evalueringsformer. 3.7 Vejledning På kurser af mindst 12 ugers varighed på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv. Efterskoler skal også tilbyde vejledning. I 10. klasse skal der arbejdes med elevernes uddannelsesplaner, og eleverne skal lave den obligatorisk selvvalgte opgave. Dette gælder også for de husholdnings- og håndarbejdsskoler, der tilbyder 10. klasse. I indholdsplanen kan uddannelses- og erhvervsvejledning være beskrevet ved: Hvem der forestår vejledningen og denne/disses opgaver Vejledningens organisering 8

9 Strategi for vejledningsindsatsen Arbejdet med elevernes uddannelsesplan og fx brug af uddannelsesbog Brobygningselementer Evt. samarbejde med de kommende Ungdommens Uddannelsescentre eller for voksne, de regionale centre for vejledning om valg af videregående uddannelse ( Studievalg ) Mentorordninger 3.8 Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet På linje med skolens undervisning skal samværet beskrives. Formålet er at beskrive, hvordan kostskoleformen medvirker til at opfylde kursets overordnede sigte. Fx ved: Beskrivelse af formål Organisering Bogrupper Forventninger/arbejdsopgaver til tilsynslæreren/vagtlæreren Fællesmøder Elevrådsarbejde Måltider Madlavning Rengøring Enkeltstående arrangementer Tilbagevendende arrangementer Det fremgår af afsnit 2.6, at planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter i forbindelse med kostskoleformen kan betegnes som pædagogisk tilrettelagt samvær. Såfremt pædagogisk tilrettelagt samvær for alle elever medgår til opfyldelse af kravet om 5 hele undervisningsdage, skal dette beskrives i indholdsplanen. 3.9 Specialundervisning Skoler, der fast optager en større eller mindre gruppe af enkeltintegrerede elever, som modtager specialpædagogisk støtte, beskriver dette i indholdsplanen. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, som modtager tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov på grundlag af et samlet særligt undervisningstilbud, skal beskrive dette undervisningstilbud i indholdsplanen Tosprogede elever og integrationsarbejde De frie kostskoler skal i henhold til lovens 15 stk. 2 være åbent for alle i den enkelte skoleform aldersgruppe og må ikke gøres betinget af bestemte kundskaber, uddannelser og andet. Endvidere er der særlig mulighed for tilskud i forbindelse med særligt prioriterede elevgrupper (indvandrere og efterkommere af indvandrere, jf. lov om frie kostskole 23 a.). Indholdsplanen kan indeholde en særlig beskrivelse af skolens indsats i forhold til disse elevgrupper. Fx ved: 9

10 Plan for generel styrkelse af medarbejdernes og elevernes interkulturelle kompetencer igennem undervisningen og samværet Lærere med (efter)uddannelse i undervisning i dansk som andetsprog Undervisning i dansk som andetsprog Arbejde med dansk som andetsprog i øvrige fag Tilbud om styrket vejledning i forhold til uddannelse og arbejdsmarked Tilbud om mentorordninger i forhold til ungdomsuddannelser 3.11 Kompetencegivende uddannelseselementer i forbindelse med kurser på folkehøjskoler husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet er i færd med at udarbejde en vejledning, som beskriver de muligheder, der findes for et uddannelsessamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, der modtager statstilskud, og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Når vejledningen er færdig, vil den blive lagt på ministeriets hjemmeside. I henhold til 1a i lov om frie kostskoler, kan elever som en del af en folkehøjskoles, husholdningsskoles eller håndarbejdsskoles kursus følge prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning, når denne undervisning højst udgør 15 timer ugentligt og er udbudt af en uddannelsesinstitution, som efter anden lovgivning er godkendt hertil. Det fremgår af tilskudsbekendtgørelsen, at 22 stk. 3.: På kurser der indeholder kompetencegivende eller prøveforberedende undervisning efter stk. 1, skal den samlede undervisning mindst udgøre 21 timer ugentligt, jf. 12, stk. 1. Heraf skal den undervisning der gives af folkehøjskolen, husholdningsskolen eller håndarbejdsskolen mindst udgøre 15 timer ugentligt eksklusiv pauser, og mindst 11 timer heraf skal være af bred almen karakter. Såfremt skolen anvender denne mulighed, skal indholdsplanen indeholde oplysninger om hvilken prøveforberedende og kompetencegivende undervisning, der indgår i kurset, omfanget og placeringen af den prøveforberedende eller kompetencegivende undervisning, og omfanget, placeringen og indholdet af den undervisning, som skolen selv giver de elever, der deltager i ordningen. 4 Specielt for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 4.1 Ekstra danskundervisning for tosprogede elever på efterskoler Efterskoler, som modtager et særligt tilskud til danskundervisning for tosprogede elever for at forbedre mulighederne for disse elever for uddannelse og integration i det danske samfund, skal beskrive dette undervisningstilbud i indholdsplanen. (jf. lov nr af 27. december 2003 om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og husholdningsskoler (frie kostskoler) m.v. (opfølgning på finanslovaftalen om omstillingsreserven og regelforenkling) samt tilskudsbekendtgørelsen 31.). 4.2 Undervisningspligtige elever og elever i 10. klasse Af lov om frie kostskoler fremgår: 2. Optager efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler elever, der er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, skal skolerne tilbyde disse elever en undervisning, der står mål med, hvad der alminde- 10

11 ligvis kræves i folkeskolen. Skolen fastsætter for disse elever slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Stk. 2. Tilbyder skolen undervisning for elever på 8. klassetrin, fastsætter den for sådanne elever på 8. klassetrin mål for undervisningen i geografi, biologi og fysik/kemi (delmål). Stk. 3. I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål, jf. stk. 1, og delmål, jf. stk. 2, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de slutmål, henholdsvis trinmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen. Stk. 4. Har eleven modtaget en undervisning, der står mål med den obligatoriske undervisning i folkeskolens 10. klasse, jf. folkeskolelovens 8, stk. 1-4, kan eleven indstille sig til folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve efter bestemmelserne i folkeskolelovens 14 a. Stk. 5. Skolen skal regelmæssigt underrette undervisningspligtige elever og deres forældre om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Stk. 6. Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål. Stk. 7. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Stk. 8. Skolen skal offentliggøre sine indholdsplaner og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på internettet. Stk. 9. Skolerne giver de kommuner, hvor undervisningspligtige elever er tilmeldt folkeregistret, meddelelse om optagelse og kursets varighed. Forlader disse elever skolen inden kursets afslutning, eller opfylder de ikke undervisningspligten, skal skolerne underrette kommunerne herom. Det samme gælder, hvis skolen ophører med at modtage tilskud efter denne lov. Stk. 10. Skolen kan tilbyde sine elever vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen kan gives efter bestemmelserne i 4, stk. 2 og 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Indholdsplanen skal sandsynliggøre, at skolens undervisning vil kunne føre frem mod de trin- og slutmål, der er gældende for de obligatoriske fag og emner i folkeskolen. Skolen skal sikre sig, at den krævede evaluering er offentlig tilgængelig via skolens hjemmeside. Skolernes opmærksomhed henledes på, at der er forskel på den evaluering, der skal foretage som følge af kravene i lov om frie kostskoler 2., og den årlige selvevaluering af skolens virksomhed i forhold til værdigrundlaget, som alle frie kostskoler skal foretage som følge af samme lovs Afgangsprøver Af lov om frie kostskoler fremgår: 5 a. Eleverne på en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, der giver undervisning på 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. Stk. 2. Eleverne på en skole, der har meddelt Undervisningsministeriet, at den på grund af sit værdigrundlag ikke giver undervisning i kristendomskundskab, skal ikke aflægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtrækkes inden for den humanistiske fagblok. Stk. 3. Eleverne på en skole, der har meddelt Undervisningsministeriet, at afholdelse af afgangsprøve i historie er uforeneligt med dens værdigrundlag, skal ikke aflægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtrækkes inden for den humanistiske fagblok. Skolen skal årligt indsende dokumentation for, at undervisningen i historie er givet på et niveau, der leder frem mod skolens slutmål i historie. Stk. 4. Eleverne på en skole, der meddeler Undervisningsministeriet, at afholdelse af skriftlig afgangsprøve i historie er uforeneligt med dens værdigrundlag, skal ikke aflægge skriftlig prøve i historie, men i stedet mundtlig prøve i faget. 11

12 Stk. 5. En efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole skal for sine elever afholde folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. De regler om afgangsprøverne, der gælder for folkeskolen og dens elever, gælder tilsvarende for en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole og dens elever, jf. dog stk Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om skolernes meddelelser og indsendelse af dokumentation efter stk.1-4, herunder om tidsfrister herfor. Stk. 7. Undervisningsministeren fører særskilt tilsyn med undervisningen på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der giver undervisning på 9. klassetrin, og som ikke afholder folkeskolens afgangsprøver og med historieundervisningen på skoler, der er omfattet af stk b. Skolen skal på sin hjemmeside på internettet offentliggøre oplysning om, den er helt eller delvist er fritaget for prøveafholdelse efter 5 a, og i forbindelse med indmeldelsen af børn i skolen orientere forældrene herom. Såfremt efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ikke tilbyder folkeskolens prøver, skal dette fremgå af indholdsplanen og på skolens hjemmeside. Tilbyder en skole folkeskolens prøver, er det et krav, at de regler, der vedrører disse prøver og tilhørende karaktergivning, overholdes. Spørgsmål vedrørende ændring af prøvefrihed, anmeldelsesdatoer og fx anvendelse af hjælpemidler ved prøver mm skal stilles til Skolestyrelsen (se Opmærksomheden henledes på gældende lov om folkeskolen og tilhørende bekendtgørelser, vejledninger, faghæfter og Fælles mål, der beskriver slutmål og trinmål, samt læseplaner for folkeskolen mm. (Links til ovenstående senere i denne vejledning) 4.4 Andre love, bekendtgørelser, vejledninger og links Opmærksomheden henledes på de til en hver tid gældende love og regler, da ændringer forekommer. Folkeskoleloven: Lovbekendtgørelse nr af 30. november 2006 om folkeskolen. Projektopgave: Bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse. (Nr. 558 af 7. juni 2006) Obligatorisk selvvalgt opgave: Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. (Nr. 497 af 31. maj 2000) Øvrige bekendtgørelser: Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder slutmål og trinmål (Fælles mål). (nr. 571 af 23. juni 2003 med senere ændringer) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. (Nr. 351 af 19. maj 2005 med senere ændringer) 12

13 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. (Nr. 262 af 20. marts 2007) Vejledninger: Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver. (Nr af 23. november 2005) Links: Undervisningsministeriets hjemmeside: Hjemmeside om Fælles Mål: Prøver og evaluering: Elektronisk mødested for undervisere: Spørgsmål til vejledningen kan rettes til: Jørn Højer-Pedersen Pædagogisk konsulent Afdeling for grundskole og folkeoplysning Undervisningsministeriet Tlf.:

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016

Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016 Lunderskov Efterskole Indholdsplan 2015-2016 1.Om indholdsplanen...5 2.Skolens værdigrundlag...5 2.1 Værdigrundlagets ordlyd...5 3.Skoleformens hovedsigte...5 3.1 Skoleformens hovedsigte jf. lovgivningen...5

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 Studieordning 2001 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 3. STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM... 5 4. UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2013 2014 består af 42 uger med start søndag d. 11. august 2013 og afslutning

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere