Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler"

Transkript

1 Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan. En indholdsplan er en samlet beskrivelse af undervisningen og samværet på et kursus. Indholdsplanen skal beskrive hele kostskolearbejdet, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse samt tydeliggøre, at undervisningen er af bred almen karakter. Der skal udarbejdes en indholdsplan for hvert kursus, skolen afholder. Frie kostskoler skal desuden udarbejde årsplaner, der indeholder angivelse af tidspunkt for afholdelse af kurser, længden af disse og evt. afbrydelser mm. Der udarbejdes en samlet årsplan for hvert skoleår. Skemaer til årsplan og vejledning herom findes på ministeriets hjemmeside: På næste side findes en disposition for denne vejledning. Vejledningen er opbygget således, at der i kapitel 1 henvises til lovgrundlaget. I kapitel 2 gennemgås og kommenteres de relevante paragraffer fra loven og tilskudsbekendtgørelsen. I kapitel 3 er der forslag til forskellige punkter i en skoles indholdsplan såvel punkter, som er en konsekvens af et lovkrav, som forslag til punkter, der kan være med til at uddybe og forklare den enkelte skoles virksomhed. Kapitel 4 omhandler regler vedrørende undervisningspligtige elever og folkeskolens prøver mm og er derfor af mindre interesse for folkehøjskolerne. Undervisningsministeriet 15. maj

2 Disposition: 1. Lovgrundlaget Side 3 2. Generelle krav til indholdsplaner 2.1 Godkendelse, indhold og ændringer 2.2 Hovedsigte 2.3 Undervisningspligtige elever, om at stå mål med 2.4 Ansvar 2.5 Offentliggørelse 2.6 Undervisningens og det pædagogisk tilrettelagte samværs omfang og placering 2.7 Krav om alment indhold 2.8 Elever og undervisningssprog 2.9 Vejledning 3. Forslag til indhold 3.1 Værdigrundlag og nærmere formål 3.2 Hovedsigte 3.3 Skolens pædagogiske linie 3.4 Eleverne 3.5 Lærerne 3.6 Undervisningen 3.7 Vejledning 3.8 Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet 3.9 Specialundervisning 3.10 Tosprogede elever og integrationsarbejde 3.11 Kompetencegivende uddannelseselementer i forbindelse med kurser på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 4. Specielt for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 4.1 Ekstra danskundervisning for tosprogede elever på efterskoler 4.2 Undervisningspligtige elever og elever i 10. klasse 4.3 Afgangsprøver 4.4 Andre love, bekendtgørelser, vejledninger og Links

3 1 Lovgrundlaget Bestemmelser vedrørende indholdsplanen findes i: Lovbekendtgørelse nr af 21. november 2006 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskole og håndarbejdsskole (frie kostskoler) med efterfølgende ændringer (herefter omtalt som lov om frie kostskoler eller blot loven). Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om tilskud m.v. til folkehøjskole, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (herefter omtalt som tilskudsbekendtgørelsen). Af lov om frie kostskoler 17 fremgår: Stk. 2. Bestyrelsen godkender årligt en plan for skolens kursusvirksomhed (årsplanen) og en plan for indholdet af det enkelte kursus (indholdsplanen). Bestyrelsen kan bemyndige forstanderen til at godkende indholdsplanen. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om års- og indholdsplanerne, herunder om opgørelse af ugetallet, ekskursioner m.v.. 2 Generelle krav til indholdsplaner 2.1 Godkendelse, indhold og ændringer 21 stk. 1 For hvert kursus godkendes en indholdsplan før kursets start. I indholdsplanen beskrives elevernes undervisning og planlagte aktiviteter for hver kursusuge, herunder kursusperiode, undervisningsdage, ugeskema, fag faggrupper, uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, studieture, lejrskoleophold og erhvervspraktik samt den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskoleformen. Ændringer indarbejdes og godkendes undervejs, således at kursets faktiske indhold er beskrevet. Det er således ikke tilstrækkeligt, at indholdsplanen alene består af ugeskemaer med oplysninger om, hvilke fag der tilbydes og lærernes initialer. Se forslag til indhold senere i vejledningen. Skolens indholdsplan skal være udarbejdet inden kursets start. Det er skolens bestyrelse, der skal godkende indholdsplanen og ændringer af denne. Bestyrelsens behandling af indholdsplaner skal fremgå af bestyrelsens protokol. Bestyrelsen kan bemyndige skolens forstander til at godkende indholdsplanerne (jf. lov om frie kostskoler 17 stk. 2). Bemyndigelsen skal fremgå af bestyrelsens protokol. Bemyndigelsen kan gælde enkelte kurser eller generelt. Ligeledes kan den alene gælde ændringer af et eller flere kurser. 2.2 Hovedsigte 21 stk. 2. I indholdsplanen beskrives endvidere, hvorledes kurset opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær, jf. lovens 1. Af lovens 1 fremgår, at de frie kostskoler, såvel folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler som håndarbejdsskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Hovedsigtet er ikke kun knyttet til undervisningen, men til hele kostskoleformen. De dele af samværet, der er tilrettelagt således, at de bidrager til opfyldelse af hovedsigtet, skal beskrives i indholdsplanen. 3

4 Jf. lovforslagets bemærkninger: Livsoplysning er et begreb, der rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Livsoplysning ligger i forlængelse af den bestående oplysningstradition for de frie skoler og vedrører de store spørgsmål i tilværelsen. Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det individuelle. I folkelig oplysning er det individuelle og det fælles sider af samme sag og hinandens forudsætning. Demokratisk dannelse understreger opgaven i at fastholde og udvikle en proces, der fører frem mod demokrati. Det markerer, at det er de frie kostskolers opgave at danne sine elever til engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et demokratisk samfund. Begrebet vedrører både undervisningens indhold og elevernes mulighed for medbestemmelse i såvel undervisning som samvær og dermed kursernes tilrettelæggelse. 2.3 Undervisningspligtige elever, om at stå mål med 21 stk. 3. Optager skolen undervisningspligtige elever, skal skolen fastsætte slutmål for de fagområder folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i. Slutmålene skal indskrives i indholdsplanen. Af folkeskolelovens 5 til 7 fremgår, hvilke fagområder undervisningen naturligt kan opdeles i mm. Heraf følger at efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der optager undervisningspligtige elever, skal tilbyde en undervisning inden for følgende obligatoriske fag: a) De humanistiske fag: Dansk, engelsk kristendomskundskab, historie, samfundsfag. Desuden kan en skole tilbyde undervisning i tysk og/eller fransk. b) De praktiske/musiske fag: Alene idræt er obligatorisk for de relevante klassetrin. Det er derfor frivilligt for en skole at tilbyde undervisning i fx musik, formning, sløjd og håndarbejde m.fl. fag. c) Naturfagene: Matematik, geografi, biologi og fysik/kemi. For at skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, vil det være en forudsætning, at de slutmål, skolen fastsætter for sin undervisning, som minimum står mål med de slutmål, der gælder for folkeskolens obligatoriske fag og emner. Det skal herunder være muligt i et evt. tilsyn at vurdere, om slutmålene er beskrevet på en sådan måde og med et sådant indhold, at det sandsynliggøres, at de står mål med de slutmål, der er fastsat for folkeskolens undervisning. Der er i lov om frie kostskoler ikke noget krav om, at folkeskolens obligatoriske fag og emner direkte skal kunne identificeres på skolens skema ved navns nævnelse. Fagene og emnerne kan f.eks. indgå i tværfaglige undervisningsforløb, projektorienteret undervisning mv. Skolen skal udover de her omtalte obligatoriske fagområder beskrive skolens øvrige undervisning. Det er ikke nok at henvise til, at skolen underviser i overensstemmelse med folkeskolens gældende regler. Yderligere regler om undervisningspligtige elever og om elever i 10. klasse findes i afsnit 4.2 Angående prøver se afsnit

5 2.4 Ansvar 21 stk. 4. Forstanderen har ansvaret for, at indholdsplanen senest ved kursets afslutning suppleres med en opdateret oversigt over, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter. For at sikre overensstemmelse med lærernes arbejds- og tjenesteplaner e.l. skal det senest ved kursets afslutning fremgå af indholdsplanen, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter. 2.5 Offentliggørelse 21 Stk. 5. Indholdsplaner for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal være offentlig tilgængelige via skolens hjemmeside Med dette krav sikres, at forældre, offentlige myndigheder og andre interesserede kan få en beskrivelse af, hvordan skolen har valgt at tilrettelægge undervisning og samvær. 2.6 Undervisningens og det pædagogisk tilrettelagte samværs omfang og placering Ifølge lov om frie kostskoler 16 stk. 1 skal undervisningen i alle kursusuger på kurser af en uges varighed og derover bestå af undervisning svarende til mindst 5 hele undervisningsdage. 12. I en hel kursusuge skal der undervises mindst 21 timer eksklusiv pauser. 12, stk. 2. En hel undervisningsdag skal tilrettelægges for alle elever bestående af undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær eller begge dele i mindst to af følgende tre tidsrum: formiddag, eftermiddag og aften. Hvert tidsrum skal omfatte undervisning, planlagt samvær eller begge dele i mindst 1,5 time eksklusiv pauser. Måltider medregnes ikke i det pædagogisk tilrettelagte samvær. En hel undervisningsdag kan deles i to halvdele og fordeles på to kalenderdage. En dag kan ikke medregnes med mere end én hel undervisningsdag. I alle hele kursusuger skal der være mindst 21 timers undervisning. En time er 60 minutter, og pauser i løbet af undervisningen medregnes ikke i undervisningstiden. Da hver uge skal opfylde betingelserne, kan skolen ikke konvertere undervisning ud over de 21 timer til undervisning i andre kursusuger. Det skal i indholdsplanen være muligt at identificere alle 21 undervisningstimer i hver kursusuge. Det skal fremgå af indholdsplanen, at undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte samvær er tilrettelagt for alle elever i et omfang og med en placering, der svarer til 5 hele undervisningsdage. I forbindelse med elevernes individuelle sammensætning af ugeskemaet kan det undtagelsesvis accepteres, at enkelte elever ikke har 5 hele undervisningsdage. En undervisningsdag består af undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær for alle elever eller begge dele. Herved forstås planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter. Som udgangspunkt er planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter i forbindelse med kostskoleformen ikke undervisning, men pædagogisk tilrettelagt samvær. Skolen og lærerne er ansvarlig både for undervisningen og for det pædagogisk tilrettelagte samvær, også selvom det i praksis kan være styret af eleverne. Eksempler på pædagogisk tilrettelagt samvær: fællesmøder, bogruppemøder, motion, rengøring, forældremøder og familiedage. Måltider indgår hverken i det pædagogisk tilrettelagte samvær eller undervisningen. Ind- 5

6 holdsplanen skal indeholde oplysninger, så det er muligt at afgøre, om en aktivitet regnes som undervisning eller pædagogisk tilrettelagt samvær for alle elever. En hel undervisningsdag kan opdeles i halve dage. En undervisningsdag kan ikke tælle for mere end 1 hel undervisningsdag, uanset om der undervises både formiddag, eftermiddag og aften. Der er ikke fastlagt bestemte klokkeslæt til at skille formiddag, eftermiddag og aften. Det er den enkelte skoles normale spisetider til frokost og aftensmad, der adskiller de enkelte dele. Indholdsplanen skal derfor indeholde oplysninger om tidspunkter for måltiderne. 2.7 Krav om alment indhold Undervisningen skal have af bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. (lov om frie kostskoler 1. Stk. 1.) Undervisningen i et fag eller en faggruppe på et kursus kan højst omfatte halvdelen af undervisningen for den enkelte elev, medmindre undervisningen i faget eller faggruppen er af bred almen karakter. Ren færdighedstilegnelse kan højst udgøre op til halvdelen af den enkelte elevs undervisningstid. (lov om frie kostskoler 15. Stk. 1.) 2.8 Elever og undervisningssprog 14. Undervisningen tilrettelægges for danske elever. Skolen kan dog tilrettelægge undervisning særligt for udlændinge, når mindst 15 timer om ugen er tilrettelagt for danskere. 15. Hvis der anvendes andet undervisningssprog end dansk, skal det begrundes i indholdsplanen, og eleverne skal oplyses herom ved tilmeldingen. Dette gælder dog ikke de skoler, der er nævnt i 13, stk Vejledning Af lov om frie kostskoler fremgår for undervisningspligtige elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler: 2 stk. 10. Skolen kan tilbyde sine elever vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningen kan gives efter bestemmelserne i 4, stk. 2 og 3 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. For folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler gælder: 2 a. På kurser af mindst 12 ugers varighed på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv med henblik på at understøtte elevernes afklaring herom For yderligere oplysninger om vejledning se afsnit

7 3 Forslag til indhold Der findes bestemmelser om, hvem der skal godkende en indholdsplan, hvornår planen skal være godkendt, og hvad den som minimum skal indeholde. Derimod giver lov og tilskudsbekendtgørelse vide rammer for, hvordan indholdsplanens indhold kan formuleres. I det følgende er nævnt en række elementer, der kan eller skal være en del af indholdsplanen. Den endelige udformning og prioritering af indholdet i indholdsplanen vil imidlertid variere afhængig af skoleform, kursuslængder og den enkelte skoles egenart. Derfor kan nogle af de følgende forslag være mere eller mindre relevante, ligesom nogle skoler kunne have brug for andre emner for at beskrive netop deres kursus. 3.1 Værdigrundlag og nærmere formål Da skolens virksomhed skal tilrettelægges ud fra skolens værdigrundlag, er det naturligt at indholdsplanen afspejler de ideer, værdier og holdninger, som er udtrykt i skolens selvvalgte værdigrundlag. Indholdsplanen kan tage udgangspunkt i skolens vedtægter ved at udfolde skolens værdigrundlag og nærmere formål. Herved er der mulighed for at uddybe den forståelse, der ligger bag formuleringerne i vedtægterne. 3.2 Hovedsigte Det skal fremgå af indholdsplanen, hvordan skolens undervisning og samvær sikrer opfyldelse af hovedsigtet i lovens formålsparagraf om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Dette kan gøres ved at indskrive et særligt afsnit herom og/eller inddrage dette i beskrivelsen af skolens enkelte fag og aktiviteter. Kravet om at indholdsplanen skal indeholde oplysninger om lovens hovedsigte gælder for alle skolens tilskudsberettigende kurser også alle korte kurser. 3.3 Skolens pædagogiske linie Hvis skolens praksis er præget af et overordnet pædagogisk syn, kan dette beskrives i indholdsplanen. 3.4 Eleverne Kurser skal være åbne for alle. På nogle kurser, hvor skolen gør en særlig indsats, kan det være en fordel at beskrive, hvordan skolen tager hensyn til elevernes individuelle forudsætninger i tilrettelæggelsen af skolens virksomhed, fx gennem undervisningsdifferentiering, holddannelser og specialundervisningstilbud. Såfremt skolen tilrettelægger undervisning særligt for udlændinge, bør skolen i indholdsplanen beskrive denne elevgruppe og den tilbudte undervisning. Hvis der anvendes andet undervisningssprog end dansk, skal det begrundes i indholdsplanen. Såfremt skolen tilrettelægger særlige undervisningsforløb for flygtninge og indvandrere eller deres efterkommere, beskrives dette i indholdsplanen (se afsnit 3.10). 7

8 3.5 Lærerne Udover at det af indholdsplanen skal fremgå, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter, kan indholdsplanen indeholde en beskrivelse af de forskellige funktioner mm, der knytter sig til lærerarbejdet på en kostskole. Disse funktioner kan beskrives i et selvstændigt afsnit eller ved omtale under de enkelte punkter i indholdsplanen, fx ved: Forventninger/arbejdsopgaver til tilsynslæreren/vagtlæreren Kontaktlærerordninger/Hjemmelærere Flerlærersystemer Vejlederfunktioner mm. 3.6 Undervisningen Beskrivelsen af undervisningen har til formål at forklare, hvorfor og hvordan fag og den øvrige undervisning (fx pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, studieture, lejrskoleophold, emneuger, projektarbejder og brobygningselementer) indgår i skolens virksomhed, hvad man ønsker at opnå herved, og hvordan man har tænkt sig at nå det. Desuden kan der være forslag til, hvordan man vil evaluere forløbet. Undervisningen beskrives gennem fagene og den øvrige undervisning, fx ved: Formål Mål, delmål, slutresultat Fagets almene perspektiver Indhold Undervisningsmateriale Undervisningssprog Timetal, omfang Ugeskema Arbejdsformer Metoder Hjælpemidler Deltagende elever og lærere Evalueringsformer. 3.7 Vejledning På kurser af mindst 12 ugers varighed på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv. Efterskoler skal også tilbyde vejledning. I 10. klasse skal der arbejdes med elevernes uddannelsesplaner, og eleverne skal lave den obligatorisk selvvalgte opgave. Dette gælder også for de husholdnings- og håndarbejdsskoler, der tilbyder 10. klasse. I indholdsplanen kan uddannelses- og erhvervsvejledning være beskrevet ved: Hvem der forestår vejledningen og denne/disses opgaver Vejledningens organisering 8

9 Strategi for vejledningsindsatsen Arbejdet med elevernes uddannelsesplan og fx brug af uddannelsesbog Brobygningselementer Evt. samarbejde med de kommende Ungdommens Uddannelsescentre eller for voksne, de regionale centre for vejledning om valg af videregående uddannelse ( Studievalg ) Mentorordninger 3.8 Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet På linje med skolens undervisning skal samværet beskrives. Formålet er at beskrive, hvordan kostskoleformen medvirker til at opfylde kursets overordnede sigte. Fx ved: Beskrivelse af formål Organisering Bogrupper Forventninger/arbejdsopgaver til tilsynslæreren/vagtlæreren Fællesmøder Elevrådsarbejde Måltider Madlavning Rengøring Enkeltstående arrangementer Tilbagevendende arrangementer Det fremgår af afsnit 2.6, at planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter i forbindelse med kostskoleformen kan betegnes som pædagogisk tilrettelagt samvær. Såfremt pædagogisk tilrettelagt samvær for alle elever medgår til opfyldelse af kravet om 5 hele undervisningsdage, skal dette beskrives i indholdsplanen. 3.9 Specialundervisning Skoler, der fast optager en større eller mindre gruppe af enkeltintegrerede elever, som modtager specialpædagogisk støtte, beskriver dette i indholdsplanen. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, som modtager tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov på grundlag af et samlet særligt undervisningstilbud, skal beskrive dette undervisningstilbud i indholdsplanen Tosprogede elever og integrationsarbejde De frie kostskoler skal i henhold til lovens 15 stk. 2 være åbent for alle i den enkelte skoleform aldersgruppe og må ikke gøres betinget af bestemte kundskaber, uddannelser og andet. Endvidere er der særlig mulighed for tilskud i forbindelse med særligt prioriterede elevgrupper (indvandrere og efterkommere af indvandrere, jf. lov om frie kostskole 23 a.). Indholdsplanen kan indeholde en særlig beskrivelse af skolens indsats i forhold til disse elevgrupper. Fx ved: 9

10 Plan for generel styrkelse af medarbejdernes og elevernes interkulturelle kompetencer igennem undervisningen og samværet Lærere med (efter)uddannelse i undervisning i dansk som andetsprog Undervisning i dansk som andetsprog Arbejde med dansk som andetsprog i øvrige fag Tilbud om styrket vejledning i forhold til uddannelse og arbejdsmarked Tilbud om mentorordninger i forhold til ungdomsuddannelser 3.11 Kompetencegivende uddannelseselementer i forbindelse med kurser på folkehøjskoler husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet er i færd med at udarbejde en vejledning, som beskriver de muligheder, der findes for et uddannelsessamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, der modtager statstilskud, og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Når vejledningen er færdig, vil den blive lagt på ministeriets hjemmeside. I henhold til 1a i lov om frie kostskoler, kan elever som en del af en folkehøjskoles, husholdningsskoles eller håndarbejdsskoles kursus følge prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning, når denne undervisning højst udgør 15 timer ugentligt og er udbudt af en uddannelsesinstitution, som efter anden lovgivning er godkendt hertil. Det fremgår af tilskudsbekendtgørelsen, at 22 stk. 3.: På kurser der indeholder kompetencegivende eller prøveforberedende undervisning efter stk. 1, skal den samlede undervisning mindst udgøre 21 timer ugentligt, jf. 12, stk. 1. Heraf skal den undervisning der gives af folkehøjskolen, husholdningsskolen eller håndarbejdsskolen mindst udgøre 15 timer ugentligt eksklusiv pauser, og mindst 11 timer heraf skal være af bred almen karakter. Såfremt skolen anvender denne mulighed, skal indholdsplanen indeholde oplysninger om hvilken prøveforberedende og kompetencegivende undervisning, der indgår i kurset, omfanget og placeringen af den prøveforberedende eller kompetencegivende undervisning, og omfanget, placeringen og indholdet af den undervisning, som skolen selv giver de elever, der deltager i ordningen. 4 Specielt for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 4.1 Ekstra danskundervisning for tosprogede elever på efterskoler Efterskoler, som modtager et særligt tilskud til danskundervisning for tosprogede elever for at forbedre mulighederne for disse elever for uddannelse og integration i det danske samfund, skal beskrive dette undervisningstilbud i indholdsplanen. (jf. lov nr af 27. december 2003 om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og husholdningsskoler (frie kostskoler) m.v. (opfølgning på finanslovaftalen om omstillingsreserven og regelforenkling) samt tilskudsbekendtgørelsen 31.). 4.2 Undervisningspligtige elever og elever i 10. klasse Af lov om frie kostskoler fremgår: 2. Optager efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler elever, der er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, skal skolerne tilbyde disse elever en undervisning, der står mål med, hvad der alminde- 10

11 ligvis kræves i folkeskolen. Skolen fastsætter for disse elever slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Stk. 2. Tilbyder skolen undervisning for elever på 8. klassetrin, fastsætter den for sådanne elever på 8. klassetrin mål for undervisningen i geografi, biologi og fysik/kemi (delmål). Stk. 3. I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål, jf. stk. 1, og delmål, jf. stk. 2, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de slutmål, henholdsvis trinmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen. Stk. 4. Har eleven modtaget en undervisning, der står mål med den obligatoriske undervisning i folkeskolens 10. klasse, jf. folkeskolelovens 8, stk. 1-4, kan eleven indstille sig til folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve efter bestemmelserne i folkeskolelovens 14 a. Stk. 5. Skolen skal regelmæssigt underrette undervisningspligtige elever og deres forældre om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Stk. 6. Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål. Stk. 7. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Stk. 8. Skolen skal offentliggøre sine indholdsplaner og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på internettet. Stk. 9. Skolerne giver de kommuner, hvor undervisningspligtige elever er tilmeldt folkeregistret, meddelelse om optagelse og kursets varighed. Forlader disse elever skolen inden kursets afslutning, eller opfylder de ikke undervisningspligten, skal skolerne underrette kommunerne herom. Det samme gælder, hvis skolen ophører med at modtage tilskud efter denne lov. Stk. 10. Skolen kan tilbyde sine elever vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen kan gives efter bestemmelserne i 4, stk. 2 og 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Indholdsplanen skal sandsynliggøre, at skolens undervisning vil kunne føre frem mod de trin- og slutmål, der er gældende for de obligatoriske fag og emner i folkeskolen. Skolen skal sikre sig, at den krævede evaluering er offentlig tilgængelig via skolens hjemmeside. Skolernes opmærksomhed henledes på, at der er forskel på den evaluering, der skal foretage som følge af kravene i lov om frie kostskoler 2., og den årlige selvevaluering af skolens virksomhed i forhold til værdigrundlaget, som alle frie kostskoler skal foretage som følge af samme lovs Afgangsprøver Af lov om frie kostskoler fremgår: 5 a. Eleverne på en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, der giver undervisning på 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. Stk. 2. Eleverne på en skole, der har meddelt Undervisningsministeriet, at den på grund af sit værdigrundlag ikke giver undervisning i kristendomskundskab, skal ikke aflægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtrækkes inden for den humanistiske fagblok. Stk. 3. Eleverne på en skole, der har meddelt Undervisningsministeriet, at afholdelse af afgangsprøve i historie er uforeneligt med dens værdigrundlag, skal ikke aflægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtrækkes inden for den humanistiske fagblok. Skolen skal årligt indsende dokumentation for, at undervisningen i historie er givet på et niveau, der leder frem mod skolens slutmål i historie. Stk. 4. Eleverne på en skole, der meddeler Undervisningsministeriet, at afholdelse af skriftlig afgangsprøve i historie er uforeneligt med dens værdigrundlag, skal ikke aflægge skriftlig prøve i historie, men i stedet mundtlig prøve i faget. 11

12 Stk. 5. En efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole skal for sine elever afholde folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. De regler om afgangsprøverne, der gælder for folkeskolen og dens elever, gælder tilsvarende for en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole og dens elever, jf. dog stk Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om skolernes meddelelser og indsendelse af dokumentation efter stk.1-4, herunder om tidsfrister herfor. Stk. 7. Undervisningsministeren fører særskilt tilsyn med undervisningen på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der giver undervisning på 9. klassetrin, og som ikke afholder folkeskolens afgangsprøver og med historieundervisningen på skoler, der er omfattet af stk b. Skolen skal på sin hjemmeside på internettet offentliggøre oplysning om, den er helt eller delvist er fritaget for prøveafholdelse efter 5 a, og i forbindelse med indmeldelsen af børn i skolen orientere forældrene herom. Såfremt efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ikke tilbyder folkeskolens prøver, skal dette fremgå af indholdsplanen og på skolens hjemmeside. Tilbyder en skole folkeskolens prøver, er det et krav, at de regler, der vedrører disse prøver og tilhørende karaktergivning, overholdes. Spørgsmål vedrørende ændring af prøvefrihed, anmeldelsesdatoer og fx anvendelse af hjælpemidler ved prøver mm skal stilles til Skolestyrelsen (se Opmærksomheden henledes på gældende lov om folkeskolen og tilhørende bekendtgørelser, vejledninger, faghæfter og Fælles mål, der beskriver slutmål og trinmål, samt læseplaner for folkeskolen mm. (Links til ovenstående senere i denne vejledning) 4.4 Andre love, bekendtgørelser, vejledninger og links Opmærksomheden henledes på de til en hver tid gældende love og regler, da ændringer forekommer. Folkeskoleloven: Lovbekendtgørelse nr af 30. november 2006 om folkeskolen. Projektopgave: Bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse. (Nr. 558 af 7. juni 2006) Obligatorisk selvvalgt opgave: Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. (Nr. 497 af 31. maj 2000) Øvrige bekendtgørelser: Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder slutmål og trinmål (Fælles mål). (nr. 571 af 23. juni 2003 med senere ændringer) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. (Nr. 351 af 19. maj 2005 med senere ændringer) 12

13 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. (Nr. 262 af 20. marts 2007) Vejledninger: Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver. (Nr af 23. november 2005) Links: Undervisningsministeriets hjemmeside: Hjemmeside om Fælles Mål: Prøver og evaluering: Elektronisk mødested for undervisere: Spørgsmål til vejledningen kan rettes til: Jørn Højer-Pedersen Pædagogisk konsulent Afdeling for grundskole og folkeoplysning Undervisningsministeriet Tlf.:

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Inden et højskolekursus begynder, skal der foreligge en godkendt indholdsplan for kurset. Hensigten med udformning af indholdsplaner er, at højskolerne kan godtgøre,

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Undervisning på folkehøjskoler

Undervisning på folkehøjskoler Undervisning på folkehøjskoler På folkehøjskoler er der krav til undervisningens omfang, placering og brede almene indhold. Med denne vejledning vil ministeriet tydeliggøre, hvad kravene betyder i praksis.

Læs mere

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Klejtrup Musikefterskole Musikbakken 2-4, Klejtrup 9500 Hobro Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Kære bestyrelsesformand Poul Anker Møller og

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Kursers åbenhed på frie kostskoler

Kursers åbenhed på frie kostskoler Kursers åbenhed på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal kurserne være åbne for alle. Gennem de seneste år har ministeriet ført en række

Læs mere

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler).

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). August 2015 Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser.

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Instruks for tilskud til efterskoler

Instruks for tilskud til efterskoler August 2015 Instruks for tilskud til efterskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26.

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 Sammenskrivningen indeholder både de ændringer i lov nr. 1640, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler

Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler LBK nr 787 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Instruks for tilskud til frie fagskoler

Instruks for tilskud til frie fagskoler Instruks for tilskud til frie fagskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med lov om frie kostskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Folkeskolens formål Kapitel 2 Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold Kapitel 3 Skolevæsenets ordning

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning December, 2006 Indhold 3 Indledning 3 Baggrund 4 Planlægning af undervisningen i idræt 4 Evaluering 5 Udtalelser 6 Eksempler på udtalelser

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125580

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125580 Page 1 of 25 Kapitel 1 Folkeskolens formål Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 593 af 24/06/2009 Gældende (Folkeskoleloven) Offentliggørelsesdato: 27-06-2009 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 373 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med lov om efterskoler og frie fagskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser...

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt UDKAST 19/12-2014 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere