LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D"

Transkript

1 LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi: gruppeterapi 1 Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal praktisk-terapeutisk træning i gruppeterapi som læreterapi Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: grundlæggende viden om gruppemusikterapi gruppeprocesser grounding og centrering betydningen af etablering af basal tryghed i en gruppeproces Færdigheder i at indgå i et gruppeprocesorienteret fag med autentisk materiale inden for læreterapiens rammer at arbejde med egen grounding og centrering at sætte ord på egne oplevelser i den gruppeterapeutiske proces udtrykke sig musikalsk i en gruppeterapeutisk ramme Kompetencer til at beskrive egne oplevelser samt formulere sig om egen lærings- og udviklingsproces i gruppemusikterapien inden for læreterapiens gældende rammer Modulet afsluttes på 1. semester med: Prøve 4 En intern skriftlig prøve i Læreterapi: gruppeterapi 1 (Training Therapy: Group Therapy 1). Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udfærdiger en rapport over sit gruppemusikterapiforløb. I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sit læreterapeutiske udviklingsforløb i gruppemusikterapien, herunder reflektere over temaet tryghed/utryghed i forhold til gruppeprocesser. Sidetal: Rapporten skal være på mindst 5 sider og må højst være på 8 sider. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Omfang: 5 ECTS-point. Rapporten skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. 1

2 UNDERVISER(E): Charlotte Lindvang (kursusansvarlig) VEJLEDENDE OMFANG FOR MODULET 1. semester: 3 x13 timer fordelt på to sammenhængende dage, i alt 6 dage MODULETS INDHOLD OG OPBYGNING Modulets indhold udspringer dels af de terapeutiske processer gruppen aktiverer og dels af de overordnede temaer som hver kursusgang har. De overordnede temaer på 1. modul er: gruppedannelse og individet i gruppen, herunder tryghed/utryghed, krop og sanser, nærvær, grounding, centrering, spejling og omsorg, det indre barn, leg og udfoldelse. Læreterapeuten tilrettelægger hvorledes disse temaer indgår i forløbet. Det er hensigten, at hver kursusgang (der forløber over to dage) fungerer som sit eget afrundede forløb, samtidig med at der er kontinuitet mellem hver kursusgang. Indholdet i læreterapien har derfor dels fokus på temaer, dels på den proces disse temaer rejser samt på gruppens øjeblikkelige dynamik. Ud over de beskrevne mål i Studieordningen, skal gruppelæreterapien bidrage med: o at gruppen opbygger/udvikler en gruppeforståelse og gruppeidentitet o at den enkelte studerende udvikler en erfaret viden om klientrollen, og herunder bliver bekendt med at være i en terapeutisk arbejdsproces o at den studerende får specifik erfaring med at anvende musikterapeutisk improvisation som terapeutisk medie o at den studerende indføres i og overholder etiske retningslinjer for læreterapi under tavshedspligt Arbejdet sker med udgangspunkt i dels verbal og dels musikalsk undersøgelse og bearbejdning. Læreterapeuten vælger den terapeutisk set rette kontekst og metode. I den musikalske kontekst arbejdes der ofte ud fra forskellige spilleregler, der skaber rammen for, at de studerende i klientrollen kan udfolde sig i en læremusikterapeutisk gruppesituation. Samlet set bliver der arbejdet inden for en humanistisk, psykodynamisk og eksistentiel forståelsesramme. UNDERVISNINGENS FORM Læreterapeuten tilrettelægger hver kursusgang ud fra temaer, oplæg og/eller spilleregler. Læreterapien foregår i grupper, og de studerende indgår aktivt, med henblik på at: o etablere gruppens identitet o udvikle en alliance mellem gruppens medlemmer og mellem gruppen og læreterapeuten o etablere et miljø af størst mulig tryghed, tillid og åbenhed i gruppen o skabe betingelser for at de studerende tilegner sig evnen til at være nærværende tilstede o give de studerende erfaring med såvel musikalske som verbale redskaber i gruppeterapeutiske forløb og reflektere over disse 2

3 PRØVENS FORM OG INDHOLD Modulet afsluttes med en prøve. Der gives afløsning, såfremt den studerende har deltaget i minimum 80 % af undervisningen og har løst samtlige opgaver, der stilles i løbet af kurset. Lever den studerende ikke op til disse krav, indstilles den studerende til prøven, beskrevet i Studieordningen under prøve 4. NB: Rapporten bedømmes af en intern eksaminator, som er udpeget til udelukkende at varetage eksamination af opgaver i forbindelse med læreterapien på musikterapiuddannelsen. Rapporten anonymiseres, dvs. eksaminator gøres ikke bekendt med navnet på den studerende. Læreterapeuten kan ikke være eksaminator. Rapporter, som eksaminator vurderer ikke-bestået, bedømmes tillige af en intern censor. Der gives bedømmelsen bestået/ikke-bestået. KRAV TIL DEN STUDERENDE Omfang og forventning: Modulet udgør 5 ECTS-point, svarende til 135 timer i alt. Timerne er fordelt som følger: 40 timers undervisning, 15 timers forberedelse (ca. 5 timer før/under hver kursusgang), 15 timers notatskrivning (ca. 5 timer efter hver kursusgang), en mindre skriftlig opgave 15 timer, pensumlæsning 50 timer. Følgende punkter præciserer de krav, som gruppelæreterapi fordrer af den studerende: 1) Den studerende møder til samtlige kursusgange 2) Den studerende fører dagbog løbende og specifikt i forbindelse med hver kursusgang 3) Den studerende udarbejder et mindre skriftligt produkt på baggrund af en opgave som stilles af læreterapeuten 4) Den studerende bidrager aktivt og forholder sig aktivt til gruppedynamikken, og herunder til egen rolle i gruppen 5) Den studerende overholder etiske retningslinjer for læreterapi herunder tavshedspligt 6) Den studerende forventes at arbejde med den terapeutiske portefølje i forhold til individuelle processer og læring Ad. 1 Der er mødepligt til alle kurser. For at gruppen kan fungere optimalt er det vigtigt, at alle deltager hver gang (i tilfælde af sygdom eller forsinkelse gives besked til gruppen). Ad. 2 Den studerende skal føre dagbog over alle kursusgange, dels for at opøve og fremme evnen til refleksion som led i den terapeutiske læreproces, og dels for at have dagbogsnotater til rådighed til den skriftlige prøve i slutningen af forløbet på 3. semester (evt. allerede på 1. eller 2. semester, i tilfælde af sygdom og for meget fravær; NB læs modulbeskrivelsen for læreterapi på 3.semester) Ad. 3 Læreterapeuten vil undervejs i semestret stille de studerende en mindre opgave, i form af et eller flere spørgsmål som den studerende skal besvare skriftligt (1-2 sider). Formålet er, at den studerende øver sig i at reflektere og formulere sig på skrift omkring de erfarede processer i gruppeterapien. Ad. 4 Et forløb i gruppelæreterapi er enestående af flere grunde. Man lærer at dele personligt autentisk materiale, at øve sig i at være sig selv i gruppen, og få erfaring med hvilken styrke der er forbundet med at kunne fungere i en gruppe. Et af formålene med gruppelæreterapien er således at træne og udvikle sin bevidsthed om sig selv og ens måde at være på overfor andre: på hvilken måde indgår jeg i gruppen, hvilke sider skjuler jeg, hvilke ressourcer har jeg osv. Denne proces kan ikke gøres alene ved at tale om den, den skal leves og opleves. 3

4 Den studerende må være indstillet på, at der kan opstå svære følelser som f.eks. frygt og modstand i læreterapiforløbet. Det er en naturlig del af processen og vil så vidt muligt blive bearbejdet i gruppen. Herud over kræves der tålmodighed, fordi forandringsprocesser tager tid. Det er vigtigt, at det der erfares i gruppen, gradvist bringes med tilbage til dagligdagen, hvor nye mønstre og roller kan afprøves og stabiliseres. Derfor lægges der i undervisningen stor vægt på at opbygge tillid og dermed arbejdsro i gruppen. Det er den studerendes ansvar at deltage aktivt i denne proces, herunder at være opmærksom på eget bidrag. Ad. 5 I forbindelse med læreterapien skal følgende etiske principper overholdes: Undlad at fortælle andre om det, der foregår i gruppelæreterapien. Der er total tavshedspligt i forhold til at omtale andre gruppemedlemmers proces. Det kan være i orden, at tale om egen proces med sine nærmeste, men temaer fra terapien, som den studerende opdager at han/hun er optaget af, og har behov for at tale med andre om, bringes med tilbage til gruppeterapien. Dermed tages der ansvar for gruppens samlede proces. Undlad at tale med hinanden om gruppeterapien uden for det terapeutiske rum. Hjælp hinanden med at opdage hvis dette skulle ske, og tag det efterfølgende op i det terapeutiske rum. Bring problemer, der opstår i relation til hvad der er foregået i det terapeutiske rum, tilbage til gruppelæreterapien, og undlad at diskutere dem uden for det terapeutiske rum. Uddybning: At gå i læreterapi med sine medstuderende, medfører ofte at gruppemedlemmerne får et indgående kendskab til hinanden. Det indebærer også, at de kommer til at kende til dele af hinandens personlige historie og ikke mindst til de relationer og følelser, der udspiller sig i gruppen her og nu. For at dette kan foregå på en god og tryg måde, kræver det dels tavshedspligt udadtil, og dels at de studerende indadtil i gruppen kan skelne mellem at være sammen i læreterapi og at være sammen i andre sammenhænge. Dette er ikke altid lige nemt, men er nødvendigt, for at de terapeutiske processer kan udfolde sig på forsvarlig og tryg måde. Den studerende skal i løbet af kort tid lære at håndtere og skelne mellem forskellige niveauer af samvær. Som studerende skal man dels modtage undervisning i hold, skrive projekter i grupper og gå i læreterapi med de samme mennesker. Det er derfor uundgåeligt, at der sker en sammenblanding mellem de forskellige typer af relationer, man som studerende har i henholdsvis læreterapi og andre sammenhænge. Derfor er det vigtigt, at de studerende og holdet som sådan skelner mellem hvilken kontekst, der er beregnet til det personlige terapeutiske fokus og hvilken der er beregnet til det øvrige faglige fokus. For (at hjælpe til) at kunne håndtere denne adskillelse, er det vigtig, at alle på holdet forpligter sig til at afgrænse den terapeutiske proces til det terapeutiske rum og således ikke fortsætter læreterapien, når terapeuten er gået hjem. Dette medfører, at man som studerende ikke diskuterer eller small talker om læreterapien i andre sammenhænge uden for læreterapien. Uden for læreterapien skal man kunne være i fred. Brud på denne praksis kan skabe utryghed i gruppen og for den eller de personer, der ikke er med i samtalen. I tilfælde af konflikter på holdet, kan det også medføre at holdet splittes i mindre grupper, hvor man taler om de andre. Dette er ødelæggende for gruppen og de pågældende, og vil blive taget op i det terapeutiske rum under alle omstændigheder. Sådanne handlinger vil fra studiets side blive betragtet som tillids-, og aftalebrud, og betragtes som en alvorlig manglende respekt over for sine medstuderende og studiet som sådan. 4

5 KRAV TIL LÆRETERAPEUTEN Læreterapeuten: benytter ikke undervisere på musikterapiuddannelsen til supervision skal være medlem af Dansk Psykoterapeutforening er primært læreterapeut på uddannelsen og optræder ikke på noget tidspunkt i uddannelsen i rollen som eksaminator for den studerende med mindre den studerende selv vælger læreterapeuten i et senere fag (f.eks. interterapi, individuel supervisor, specialevejleder) er omfattet af tavshedspligt Uddybning: Tavshedspligten skal forstås sådan at overordnede overskrifter, på hvordan det går i gruppelæreterapien, vil kunne videregives til resten af teamet på musikterapiuddannelsen. De individuelle temaer og processer videregives ikke, med mindre at læreterapeuten vurderer, at det er hensigtsmæssigt at informationer vedr. den personlige proces eller personlige forhold videregives til studienævnsformanden. I det tilfælde vil læreterapeuten kontakte den studerende og sammen vil de finde ud af hvordan informationen kan videregives. LITTERATUR Bonde, L.O. m.fl. (2014). NOIST Når Ord Ikke Slår Til. Kapitel 6; Uddannelsen af musikterapeuter i Danmark. Århus: Klim Forlag Goleman, Daniel (2006). Social intelligens. Første del; Skabt til forbindelse. København: Borgens Forlag Lindvang, C. (2011). At gøre sig parat til det mulige møde. Dansk Musikterapi 8 (2), s SUPPLERENDE LITTERATUR Gjøsund, Peik og Huseby, Roar (2005). Gruppe og samspil. København: Hans Reitzels Forlag Thygesen, Bente (2000). Gruppers individuation individuation i grupper. København: Dansk Psykologisk Forlag. Vedfelt, O. (2012). Din guide til drømmenes verden. København: Gyldendal. Yalom, I.D. & Leszcz, M. (2005). The Theory and Practice of Group Psychotherapy. *?: Basic Books. Godkendt/opdateret i Studienævnet forår

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

- Lindvang & Frederiksen -

- Lindvang & Frederiksen - Peter er meget urolig og grænsesøgende i sin opførsel. En dag hvor han deltager i musikterapigruppen spiller han på tromme. Sammen med de andre i gruppen kan han blive i den rytmiske struktur i samspillet.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 30 år. Springbrættet er en behandlingsinstitution

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere