Kollegie til unge, enlige sårbare mødre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollegie til unge, enlige sårbare mødre."

Transkript

1 5.marts 2009 Projektbeskrivelse for: Kollegie til unge, enlige sårbare mødre. Projektets formål: Projektets formål er at give en længerevarende helhedsorienteret støtte til unge, enlige, sårbare mødre og deres børn. Støtten skal sikre en tidlig og forebyggende indsats, der kan forbedre grundlaget for familiens videre udvikling. Erfaringerne fra arbejdet med de sårbare familier på Stendyssehaven, har gennem årene vist os, at når familierne overgår fra den intensive støtte og det tætte samvær på Stendyssehaven til egen bolig og ambulant støtte, falder forældrene ofte tilbage til deres uhensigtsmæssige livsførelse, og børnene kommer atter i mistrivsel. Denne overgang er et meget sårbart tidspunkt, fordi familiens udvikling stadig er skrøbelig. Stendyssehavens ydelse er en tværfaglig udredning i døgnregi af familiernes omsorgskompetence, af deres ressourcer og vanskeligheder med henblik på at afdække fremtidige udviklingsmuligheder og støttebehov. Familierne er mærket af sociale problemer i en grad, så børnenes trivsel og udvikling er truet. Familierne indskrives på Stendyssehaven i en periode på ca ½ år. Den ambulante støtte er karakteriseret af få kontakter til familien og en mere uforpligtende deltagelse fra forælderens side. Støtten til familien bliver ikke helhedsorienteret, fordi de forskellige fagpersoner/fagforvaltninger ikke arbejder sammen og oftest ikke er bekendte med hinandens indsats i familien. Det er således den unge mors egen opgave at kæde de forskellige støtteindsatser sammen og få familien til at fungere trods de ofte uforenelige krav og forventninger fra omgivelserne. Der er således i denne overgangsperiode behov for en støttefunktion, der tager udgangspunkt i en helhedsorienteret støtte til familien. Der er behov for, at fagpersoner på tværs af forvaltningsgrænser samarbejder om indsatsen i familien. Det kræver en tovholder funktion, som det er vores forestilling, at kollegieprojektet her kan være. Tilsammen vil dette udgøre en sammenhængende indsats ifht sårbare og udsatte familier med små børn. Omfanget af og intensiteten i støtten vil gradvist nedtrappes fra den mest indgribende foranstaltning, en anbringelse af den samlede familie, over den brede og knap så intensive støtte på kollegiet og videre til

2 Side 2 juni 20, 2012 den ambulante støtte, der ydes til familier i deres eget hjem. Kollegie projektet vil lukke det hul, der på nuværende tidspunkt er i støtteforløbet. Det lever derfor til fulde op til Svendborg kommunes værdier om Borgeren i centrum og helhed og sammenhæng i indsatsen. Projektets formål er i særlig grad at lægge vægt på følgende: Disse unge mødre er i stor risiko for at blive marginaliseret ifht arbejdsmarkedet, idet deres grundlæggende skolekundskaber ofte er mangelfulde og deres erfaringer med arbejdsmarkedet ofte er, at de ikke kunne leve op til de forventninger, der blev stillet. Formålet med dette projekt er derfor i første omgang at give de unge mødre positive erfaringer med en tilknytning til arbejdsmarkedet, og i anden omgang at inspirere og motivere dem til uddannelse og/eller faste arbejdsforhold. De unge mødres familier er i stor risiko for at blive dysfunktionelle i en grad, så børnene kommer i mistrivsel. Formålet med projektet er derfor, at yde støtte til moderen, så hendes omsorgskompetence opkvalificeres og at yde støtte til børnene, så deres trivsel og udvikling er sikret i tilstrækkelig grad. Samlet er det formålet at udgøre et sikkerhedsnet under børnene og under den samlede familie, mens familien er en del af projektet. De unge mødre og deres familier er ligeledes i risiko for at ende i social ensomhed og isolation. Projektets formål er derfor at støtte familierne i projektet i at udgøre et fælles socialt netværk for både børn og voksne. De forventede resultater af projektet vil være, at: Mødrene fastholder og gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Mødrene får en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Familiens liv stabiliseres økonomisk, socialt og helbredsmæssigt. Mødrene udvikler deres omsorgskompetence, så de kan skabe en stabil og regelmæssig hverdag for deres børn. Børnene kommer i så god trivsel, at de forholdsvist problemfrit kan deltage i almindelige dagforanstaltninger og skole. Mødrene kommer i trivsel, så de så de kan motiveres og udfordres til en positiv udvikling af deres voksenliv. Projektets målgruppe: Projektets primære målgruppe er: Unge enlige mødre under år med børn i alderen 0-7 år. Unge enlige mødre, der kan motiveres til at påbegynde en tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse. De unge mødre skal være karakteriseret af følgende sårbarheds faktorer: Familien er i mistrivsel i en grad, så der er en social sag på et eller flere af deres børn. Mødrene er selv opvokset under utilstrækkelige omsorgsmæssige forhold og har som følge heraf psykiske/ personlighedsmæssige problemer og en mangelfuld omsorgskompetence. Mødrene har ingen eller ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, har ingen uddannelse og forsørges af kontanthjælp. Projektets sekundære målgruppe er: De unge mødres børn, der skal sikres en god og stabil udvikling Børnenes fædre, idet børnene skal sikres en positiv kontakt med faderen. Side 2 af 8

3 Side 3 juni 20, 2012 Det påpeges her, at denne målgruppe er kendetegnet af, at de under alle omstændigheder har behov for omfattende støtte, og derfor belaster kommunens familierådgivere/familiecenter jvf 52, stk 3, pkt 2 og 3 i Lov om Social Service. Organisation: Kollegiet skal have plads til 4-6 familier. Det påregnes at ophold på Kollegiet er et længevarende forløb (1-3 år), hvorfor udskiftningen af familier vil være af mindre omfang. Kollegiet oprettes som en afdeling under BUC, afd Familie. Der vil være en daglig leder på kollegiet med overordnet ledelse fra afd Familie. Afd Families målgruppe er socialt udsatte familier, hvor børnene er i en høj grad af mistrivsel eller er i risiko for at komme det, og hvor der er behov for en undersøgelse af forælderens omsorgskompetence. Der er i denne afdeling en tværfaglig ekspertice ifht: støtte og udvikling af omsorgsevnen hos forældrene. vurdering af børnenes trivsel. socialpædagogisk støtte til børnene udvikling af og støtte til dannelse af et socialt fællesskab blandt forældrene og blandt børnene. Mødrekollegiets målgruppe vil være socialt udsatte familier, hvor omsorgsevnen er udredt og det er vurderet, at der i familien er basis for at kunne skabe en stabil hverdag for børnene. Der skal være et behov for en tæt og kontinuerlig støtte til familiens liv bredt set og ikke kun ifht omsorgsevnen. Der skal i denne afdeling være en tværfaglig ekspertice, som ovenfor beskrevet. Derudover skal der være en faglig ekspertice ifht at yde støtte til mødrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Tanken er, at afdelingerne får et fagligt fællesskab omkring arbejdet med disse sårbare forældre. Tanken er også, at familier, der efter en udrednings periode udskrives fra Stendyssehaven kan visiteres direkte til kollegieprojektet, så vi undgår det hul, der uvægerligt opstår i støtten til omsorgsmiljøet i familien. Derudover skal kollegiet udgøre en tovholderfunktion ifht at yde støtte til alle områder i familiens liv, så en udvikling af mødrenes voksenliv også kan medvirke til en stabilisering af den samlede families liv. Svendborg kommunes Familiecenter, der varetager den ambulante støtte og behandling, forventes at indgå i et tæt samarbejde med kollegieprojektet, så der også kan modtages familier, hvor omsorgsevnen er udredt i deres regi. Udslusningen fra kollegieprojektet må ligeledes foregå i et tæt samarbejde med Familiecentrets ambulante tilbud. Man kan dog også overveje efterværn direkte fra Kollegiets side. I kollegieprojektet skal der være følgende fagpersoner repræsenteret: Pædagoger, der varetager opgaven med gennem socialpædagogisk støtte at få en stabil dagligdag til at fungere, støtte børnene og skabe et socialt fællesskab. Socialrådgiver, der varetager en socialfaglig rådgivning, samt er koordinerende i fht at sikre den helhedsorienterede støtte, dvs sikrer, at der er samarbejde mellem forskellige forvaltninger (jobcenter, børn-unge, kontanthjælp), daginstitution, skole (voksen, børn,) arbejdsplads, som moderen møder. Pædagog, socialrådgiver, psykolog, der varetager en terapeutisk/familiebehandlende indsats i familien både på individ- og gruppeniveau.. Jobkonsulent, der varetager opgaven med uddannelsesvejledning, praktikplacering, kontakt med jobcenter osv. Sundhedsplejerske, der varetager opgaven med at styrke den sundhedsfaglige indsats overfor børnene. Side 3 af 8

4 Side 4 juni 20, 2012 Normeringen er ikke udregnet i denne projektbeskrivelse. Vi forestiller os ca det her i gennemsnitlige timetal: Socialrådgiver timer ugt Psykolog ca 3-5 timer ugt Sundhedsplejerske ca 3-5 timer ugt. Jobkonsulent ca 2-3 timer ugentligt Pædagog daglig dækning 6.30 til 22.00, også i week-enderne (måske nogle personaleløse timer midt på dagen enkelte dage?), nogle timer til overlap og møde virksomhed. Visitation: Familierne visiteres af en kommunal børn-unge sagsbehandler (myndighedssagsbehandler), idet ophold på Kollegiet vil være en forebyggende social foranstaltning jvf Serviceloven 52,3. Dette forudsætter, at der er en social sag på familiens barn/børn. Det må være en forudsætning for at blive indskrevet på Kollegiet, at familien har behov for særlig støtte til omsorgen for børnene, og at moderen har behov for særlig støtte til at blive motiveret for og påbegynde uddannelse/ praktik/ aktivering. Det er vores forestilling, at visitationen skal foregå i et samarbejde mellem kollegiets personale og myndighedssagsbehandler, så det sikres, at målgruppen er karakteriseret af ovenstående sårbarhedsfaktorer, og at dens problemtyngde er i overensstemmelse med den støtteindsats, der kan gives i kollegiets rammer. I visitationen skal der være stor opmærksomhed på, at omsorgsevnen i familien er udredt og er af en sådan kvalitet, at den med kollegiets støtte må forventes, at kunne bringe/ kunne fastholde børnenes trivsel og give dem tilstrækkelige udviklingsmuligheder. Familier fra andre kommuner, dvs salg af pladser???? Dette er meget relevant at drøfte, der er en opholdskommuneproblematik (juridisk), som vi skal undersøge nærmere vedr familiernes mulighed for at bruge Svendborg kommunes tilbud om daginstitution og anden støtte til børnene, boligstøtte, jobcenter, kontanthjælps afdeling. Økonomi: Det forventes, at familierne modtager kontanthjælp eller anden lønindtægt. Familierne vil modtage de almindelige sociale ydelser under opholdet, f.eks børneydelser, boligstøtte, friplads i dagforanstaltning o.l. Derfor skal de selv afholde udgiften til husleje og forsørgelse af dem selv og deres børn. Udgiften til lønninger af personalet, fællesbygninger og aktiviteter her bliver en udgift, der betales over serviceloven som en forebyggende foranstaltning. Der må fastsættes en pris /døgntakst for familiens ophold, som så bliver den kommunale udgift. Fysiske rammer: Placering: (nedenstående faktorer skal være beskrevet i fht valg af placering) F.eks daginstitutionen Bulderby i Ollerup. I Ollerup er i umiddelbar nærhed af Bulderby en kommunal daginstitution, som kan bidrage med et fagligt samarbejde omkring kollegiets børn. Der er en mindre Folkeskole, der har gode rammer for børn med særlige vanskeligheder. Side 4 af 8

5 Side 5 juni 20, 2012 I Ollerup er der et skolemiljø, efterskole, idrætsskole og lærerskole. Der er mulighed for deltagelse i et rigt foreningsliv med idræt og musik. Der er et overskueligt miljø for mindre børn. Der er dagligvareforretninger. Der er 20 min offentlig transport (½ times drift) til Svendborg, hvor stoppestederne er ved VUC, Levnedsmiddelskolen, Teknisk skole, Handelsskole, HF og Social- og sundhedsskolen. Hver familie skal have egen lejlighed på m2. Lejlighederne skal indeholde køkken, bad, stue, værelse. Fællesarealerne skal indeholde, fælles køkken faciliteter, fællesstue, lege-/aktivitets rum, samtale- /undervisningslokaler, personale faciliteter, kontor faciliteter. Ude arealer skal give mulighed for udendørs leg og aktivitet. Teoriramme. I interventionsarbejdet med familierne tager vi afsæt i en virksomhedsteoretisk grundramme i forståelsen af menneskelig udvikling, som den formuleres af bl.a. Per Nygren. Vi arbejder fremadrettet, ressourceorienteret og anerkendende med udgangspunkt i relationen for at give både mødre og børn mulighed for at danne nye hensigtsmæssige sociale og følelsesmæssige erfaringer. Ifht mor-barn relationen inddrager vi desuden nyere udviklingspsykologi, primært tilknytningsteori som den formuleres hos Stern og Bowlby. Vores teoretiske udgangspunkt betyder, at vi forstår: Mennesker som grundlæggende socialt orienteret, og stræbende efter samhørighed Menneskelig udvikling som en proces, hvori mennesker gennem deres aktive deltagelse i verden bliver til, dvs. at følelser, motiver, behov, intellekt og færdigheder ses som noget, der udvikler sig gennem aktiv deltagelse i specifikke kulturelle og historiske sammenhænge. At udvikling er en livslang proces, der indeholder mulighed for revison og kompensation i forhold til tidligere erfaringer. At de tidligere samspilserfaringer mellem barn-voksen omsorgspersonen er særlig betydningsfulde i forhold til den senere relationskompetance, men, at det livet igennem er muligt at gøre sig nye samspilserfaringer. At der findes forskellige relationssystemer, som hver især bidrager til den samlede relationserfaring og kompetence mennesker udvikler. At omsorg ifht både børn og voksne er en central menneskelig virksomhed, og at den indeholder tre dimensioner; o Behovsomsorg o Udviklingsomsorg o Opdragelsesomsorg Det betyder, at vi i vores arbejde med familierne er grundlæggende optaget af: Vores måder at kommunikere på At have fokus på mestring og udviklingsmuligheder bredt set At indfange intentioner og motiver bag en given handling og vide, at der bag enhver adfærd ligger en positiv intention. Det betyder, at vi i vores arbejde med familierne arbejder med: At have særligt fokus på de enkelte relationer. Dvs primært mellem mor/pædagog, mor/barn, mor/barn/pædagog og familiens relationer i øvrigt; og desuden at understøtte lysten/evnen til at skabe og udvikle relationer i bred almen forstand. Side 5 af 8

6 Side 6 juni 20, 2012 At give både individuel og fælles udviklingstøtte, i form af råd/vejledning, undervisning, samtaler/terapi. At agere almindeligt med almene sociale og følelsesmæssige færdigheder/ kompetancer i samspillet med både børn og voksne fht. til forælderen. At understøtte familierne i at formulere/udtrykke deres egne perspektiver på deres livssituation. Eksempler på konkrete metoder. Støtte til at skabe en stabil struktureret hverdag. Vi ved, at mennesker, der i deres opvækst har levet under massivt omsorgssvigt, ofte har en ustabil og flydende døgn/dagsrytme. De spiser og sover, når behovet for det ene eller andet melder sig. En manglende ydre styring, der har forplantet sig til en manglende indre timing/styring og med ydre og indre kaos i forskellig grad til følge. Vi vil derfor i projektet skabe en ramme for døgnet, der kan understøtte rytme, rutiner og genkendelighed i familiernes hverdag. Samtidig vil vi støtte mødrene i at udholde og håndtere den uforudsigelighed en hverdag med børn nødvendigvis må indeholde, så de trods uroen, formår at vende tilbage til den kendte regelmæssighed. Indenfor de fælles rammer, kan familierne opbygge deres egne bæredygtige familiestrukturer og ritualer. De fælles rammer og rutiner kan f.eks bestå af tilbud om fælles eftermiddagskaffe ved arbejdsdagens afslutning og fællesspisning ved nogle af ugens aftensmåltider. De kan også bestå i tydelige forventninger om, at ved dagens start står alle op og kommer op og afsted til dagens dont. Tilsammen kan det danne et skelet, hvor mødrene kan arbejde med hvad rytme, rutiner og genkendelighed betyder for barnets/familiens trivsel. At have en genkendelig ramme om dagen vil på sigt forebygge urolige og kaotiske dage, hvor den enkelte mor indfanges i den gammelkendte impulsstyring og ender med at blive hjemme fra skole/arbejde med en deraf følgende fornemmelse af nederlag og utilstrækkelighed. Det vil forebygge uforudsigeligheden og dermed den grundlæggende utryghed og mulige eksistentielle angst, der ofte er en tro følgesvend for børn af omsorgsvigtede mødre. Mentorordning Unge mødre, der tilhører denne sårbare gruppe, har ofte en oplevelse af ikke at kunne slå til både i skolesammenhænge og i arbejdsforhold. De har afbrudte forløb bag sig og mangler ofte modet til at gå i gang og vedholdenheden, når de møder modgang. Kollegieprojektet skal understøtte mødrenes indgang og fastholdelse i uddannelse og arbejde ved kontinuerligt at vise interesse, opmuntre og motivere dem, følge dem ved møder og evalueringer i jobsystemet og være et formidlende led imellem arbejdsgivere, undervisere og mødrene. Formålet er at medvirke til så præcis en placering af mødrene i uddannelse og erhverv, at de oplever en følelse af mestring og ikke af nederlag. Socialt netværk. Vi ved at overgangene mellem de forskellige ydelser i en enlig sårbar mors liv, er ekstremt farlige for hendes videre færd i livet. Gang på gang har vi oplevet familien indhentet af virkeligheden og ensomheden der tvinger hende tilbage til genkendeligheden i sit tidligere miljø. Et miljø der ofte består af misbrug, kriminalitet eller andet, der er næsten umuligt at holde sig fra når alternativet er social isolation. Side 6 af 8

7 Side 7 juni 20, 2012 Projektet skal derfor udgøre et socialt tilhørsforhold, en fast base, hvorfra vi kan være støttende i, over tid, at mødrene danner et stabilt netværk der kan bære når udslusningen slutter. Et tilhørsforhold der også kan åbne muligheder for alternative oplevelser, der ellers aldrig har været en del af familiens liv. Fælles ferieture og udflugter med en pædagog og/eller hinanden. I biografen, på café, eller på camping osv. Samlivet med andre mennesker i Kollegiet skal være det fundament, hvorpå de skal opbygge de nye sociale erfaringer, der skal medvirke til at sikre families liv. Vi ved med usvigelig sikkerhed, at det kræver adgang til et solidt socialt netværk og lang tid at lære mødrene at genkende noget andet og mere almindeligt i deres liv. Et socialt stabilt tilhørsforhold vil desuden på den korte bane forebygge ustabilitet i hverdagslivet. Det vil forebygge trangen til at opsøge de kendte miljøer og gamle venner. Som en vigtig sløjfe har vi oplevet, at følelsen af at have et socialt tilhørsforhold, kan forebygge nye hovsa graviditeter. Børn. For børnene vil ophold i kollegieprojektet være et tilbud om en udviklingsmæssig gevinst på alle områder. Det pædagogiske miljø de i perioden vil være i, vil supplere deres udvikling på alle områder, sikre dem en bredere og mere nuanceret kontaktflade, og sikre dem en stabil adgang til tilgængelige voksne. Børnene vil altid kunne gå fra en dårlig og utryg stemning i deres egen mor/barn relation i lejligheden, ud i fællesarealerne og finde et mere neutralt stemingsleje, eller hente hjælp, trøst eller bare et trygt værested for en stund. Desuden vil der være mulighed for regulær pasning af børnene, når der bliver behov for det. At der er kendte følelsesstabile voksne til børnenes rådighed døgnet rundt, vil forebygge urolige og kaotiske børn. Det vil forebygge, at børnene kun overlever deres hverdagsliv og dermed allerede fra en tidlig start får forringet deres livskvalitet. Det vil forebygge en dårlig start på et liv, der har brug for alt hvad det kan få med i startpakken for at sikre det tilstrækkeligt gode liv på sigt. Personalet kan medvirke til at gøre samarbejdet mellem moderen og barnets daginstitution/skole til en positiv oplevelse, og sikre at det bidrager konstruktivt til at gøre barnets udvikling og trivsel til en fælles opgave. Relationsarbejde. Det er tanken, at det at arbejde direkte i relationen vil være det bærende element, idet den tid der ikke er berammet til særlige aktiviteter, er være sammen tid. Dvs. den tid vi i hverdagen er sammen, hvor vi vil spille ind i mødrenes og børnenes liv som de helt almindeligt fungerende mennesker vi er og på den måde give dem oplevelsen af et forholdsvist ukompliceret samvær med andre mennesker. Pædagogerne vil være en del af mulige konflikter, sparringspartnere og konfliktmæglere. De vil være tilgængelige i her og nu- opdragelse af børnene osv. Individuelt familiearbejde er temarelateret behandlingsarbejde, der er tilrettelagt i samarbejde med den enkelte familie. Temaerne dukker op, enten i dagligdagen hvor mor selv finder omsorgsopgaver af forskellig slags svære, eller i samtaler hvor hun selv eller pædagogerne bliver bevidst om, at noget skal være anderledes. Arbejdet vil da ofte foregå i eks. et afgrænset rum med deltagelse af mor, barn og pædagog, hvor der arbejdes direkte med mor/ barn relationen. Familiearbejde i grupper, hvor der arbejdes både med og uden børn. Uden børn kan det være relevant undervisning af enhver art, eks små børns motoriske udvikling, eller småbørnskost. Eller det kan være et kursus i kommunikation. Hvordan taler vi til hinanden med ord, krop og mimik, og hvordan virker de forskellige talemåder på os. Det kan også være samtaler/diskussioner i gruppen, hvor ordet er frit, eller hvor der tales om, hvad der ligger beboergruppen på sinde her og nu, walk and talk, drama, eller hvad som helst, der kan være udviklende for den enkelte og for gruppen som helhed. Desuden vil der Side 7 af 8

8 Side 8 juni 20, 2012 være et ugentligt beboermøde, hvor alle har mulighed for at blive hørt iht. dagligdagen og dens praktiske gøremål. I fællesskab med mødrene og deres børn kan det være sanglege, malerværksted, en udflugt eller andre pædagogiske aktiviteter. Der vil være tilbud om samtaleforløb/terapiforløb både for den enkelte mor og for gruppen. Samtalerne har til hensigt at give mulighed for tanker og refleksioner, som mødrene måtte have i forbindelse med deres liv bredt set. Anne Birthe Rasmussen Gitte Honore Socialrådgiver Pædagog BUC-afd Familie BUC-afd Familie Side 8 af 8

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser Ydelseskatalog 2013 Akutanbringelser Back up til sikkerhedsplaner Hjemmebesøg eller anden kontakt, der sikrer familien udvikling Hjælp til familien

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Tillid og trivsel hånd i hånd

Tillid og trivsel hånd i hånd Tillid og trivsel hånd i hånd SVENDBORG ANDELS- BOLIGFORENING Indhold Tillid og trivsel hånd i hånd 3 Fra ord til handling 4 Hvad virker og hvordan 6 Nu ved den ene hånd, hvad de andre hænder laver 8 Menneskelige

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel?

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Lokalsamfund og deltagelse Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Disposition Baggrund hvorfor er det vigtigt med fokus på lokalsamfund og deltagelse Hvad er det spørgsmålet så til forskning

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Kontaktinformationer: Børnehjemmet Uummannaq Postboks 99 3961 Uummannaq Mail: bhjumq@greennet.gl Telefoner: 951539 / 951238 / 951236 Fax: 951639 Forstander: Souschef:

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere