Kollegie til unge, enlige sårbare mødre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollegie til unge, enlige sårbare mødre."

Transkript

1 5.marts 2009 Projektbeskrivelse for: Kollegie til unge, enlige sårbare mødre. Projektets formål: Projektets formål er at give en længerevarende helhedsorienteret støtte til unge, enlige, sårbare mødre og deres børn. Støtten skal sikre en tidlig og forebyggende indsats, der kan forbedre grundlaget for familiens videre udvikling. Erfaringerne fra arbejdet med de sårbare familier på Stendyssehaven, har gennem årene vist os, at når familierne overgår fra den intensive støtte og det tætte samvær på Stendyssehaven til egen bolig og ambulant støtte, falder forældrene ofte tilbage til deres uhensigtsmæssige livsførelse, og børnene kommer atter i mistrivsel. Denne overgang er et meget sårbart tidspunkt, fordi familiens udvikling stadig er skrøbelig. Stendyssehavens ydelse er en tværfaglig udredning i døgnregi af familiernes omsorgskompetence, af deres ressourcer og vanskeligheder med henblik på at afdække fremtidige udviklingsmuligheder og støttebehov. Familierne er mærket af sociale problemer i en grad, så børnenes trivsel og udvikling er truet. Familierne indskrives på Stendyssehaven i en periode på ca ½ år. Den ambulante støtte er karakteriseret af få kontakter til familien og en mere uforpligtende deltagelse fra forælderens side. Støtten til familien bliver ikke helhedsorienteret, fordi de forskellige fagpersoner/fagforvaltninger ikke arbejder sammen og oftest ikke er bekendte med hinandens indsats i familien. Det er således den unge mors egen opgave at kæde de forskellige støtteindsatser sammen og få familien til at fungere trods de ofte uforenelige krav og forventninger fra omgivelserne. Der er således i denne overgangsperiode behov for en støttefunktion, der tager udgangspunkt i en helhedsorienteret støtte til familien. Der er behov for, at fagpersoner på tværs af forvaltningsgrænser samarbejder om indsatsen i familien. Det kræver en tovholder funktion, som det er vores forestilling, at kollegieprojektet her kan være. Tilsammen vil dette udgøre en sammenhængende indsats ifht sårbare og udsatte familier med små børn. Omfanget af og intensiteten i støtten vil gradvist nedtrappes fra den mest indgribende foranstaltning, en anbringelse af den samlede familie, over den brede og knap så intensive støtte på kollegiet og videre til

2 Side 2 juni 20, 2012 den ambulante støtte, der ydes til familier i deres eget hjem. Kollegie projektet vil lukke det hul, der på nuværende tidspunkt er i støtteforløbet. Det lever derfor til fulde op til Svendborg kommunes værdier om Borgeren i centrum og helhed og sammenhæng i indsatsen. Projektets formål er i særlig grad at lægge vægt på følgende: Disse unge mødre er i stor risiko for at blive marginaliseret ifht arbejdsmarkedet, idet deres grundlæggende skolekundskaber ofte er mangelfulde og deres erfaringer med arbejdsmarkedet ofte er, at de ikke kunne leve op til de forventninger, der blev stillet. Formålet med dette projekt er derfor i første omgang at give de unge mødre positive erfaringer med en tilknytning til arbejdsmarkedet, og i anden omgang at inspirere og motivere dem til uddannelse og/eller faste arbejdsforhold. De unge mødres familier er i stor risiko for at blive dysfunktionelle i en grad, så børnene kommer i mistrivsel. Formålet med projektet er derfor, at yde støtte til moderen, så hendes omsorgskompetence opkvalificeres og at yde støtte til børnene, så deres trivsel og udvikling er sikret i tilstrækkelig grad. Samlet er det formålet at udgøre et sikkerhedsnet under børnene og under den samlede familie, mens familien er en del af projektet. De unge mødre og deres familier er ligeledes i risiko for at ende i social ensomhed og isolation. Projektets formål er derfor at støtte familierne i projektet i at udgøre et fælles socialt netværk for både børn og voksne. De forventede resultater af projektet vil være, at: Mødrene fastholder og gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Mødrene får en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Familiens liv stabiliseres økonomisk, socialt og helbredsmæssigt. Mødrene udvikler deres omsorgskompetence, så de kan skabe en stabil og regelmæssig hverdag for deres børn. Børnene kommer i så god trivsel, at de forholdsvist problemfrit kan deltage i almindelige dagforanstaltninger og skole. Mødrene kommer i trivsel, så de så de kan motiveres og udfordres til en positiv udvikling af deres voksenliv. Projektets målgruppe: Projektets primære målgruppe er: Unge enlige mødre under år med børn i alderen 0-7 år. Unge enlige mødre, der kan motiveres til at påbegynde en tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse. De unge mødre skal være karakteriseret af følgende sårbarheds faktorer: Familien er i mistrivsel i en grad, så der er en social sag på et eller flere af deres børn. Mødrene er selv opvokset under utilstrækkelige omsorgsmæssige forhold og har som følge heraf psykiske/ personlighedsmæssige problemer og en mangelfuld omsorgskompetence. Mødrene har ingen eller ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, har ingen uddannelse og forsørges af kontanthjælp. Projektets sekundære målgruppe er: De unge mødres børn, der skal sikres en god og stabil udvikling Børnenes fædre, idet børnene skal sikres en positiv kontakt med faderen. Side 2 af 8

3 Side 3 juni 20, 2012 Det påpeges her, at denne målgruppe er kendetegnet af, at de under alle omstændigheder har behov for omfattende støtte, og derfor belaster kommunens familierådgivere/familiecenter jvf 52, stk 3, pkt 2 og 3 i Lov om Social Service. Organisation: Kollegiet skal have plads til 4-6 familier. Det påregnes at ophold på Kollegiet er et længevarende forløb (1-3 år), hvorfor udskiftningen af familier vil være af mindre omfang. Kollegiet oprettes som en afdeling under BUC, afd Familie. Der vil være en daglig leder på kollegiet med overordnet ledelse fra afd Familie. Afd Families målgruppe er socialt udsatte familier, hvor børnene er i en høj grad af mistrivsel eller er i risiko for at komme det, og hvor der er behov for en undersøgelse af forælderens omsorgskompetence. Der er i denne afdeling en tværfaglig ekspertice ifht: støtte og udvikling af omsorgsevnen hos forældrene. vurdering af børnenes trivsel. socialpædagogisk støtte til børnene udvikling af og støtte til dannelse af et socialt fællesskab blandt forældrene og blandt børnene. Mødrekollegiets målgruppe vil være socialt udsatte familier, hvor omsorgsevnen er udredt og det er vurderet, at der i familien er basis for at kunne skabe en stabil hverdag for børnene. Der skal være et behov for en tæt og kontinuerlig støtte til familiens liv bredt set og ikke kun ifht omsorgsevnen. Der skal i denne afdeling være en tværfaglig ekspertice, som ovenfor beskrevet. Derudover skal der være en faglig ekspertice ifht at yde støtte til mødrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Tanken er, at afdelingerne får et fagligt fællesskab omkring arbejdet med disse sårbare forældre. Tanken er også, at familier, der efter en udrednings periode udskrives fra Stendyssehaven kan visiteres direkte til kollegieprojektet, så vi undgår det hul, der uvægerligt opstår i støtten til omsorgsmiljøet i familien. Derudover skal kollegiet udgøre en tovholderfunktion ifht at yde støtte til alle områder i familiens liv, så en udvikling af mødrenes voksenliv også kan medvirke til en stabilisering af den samlede families liv. Svendborg kommunes Familiecenter, der varetager den ambulante støtte og behandling, forventes at indgå i et tæt samarbejde med kollegieprojektet, så der også kan modtages familier, hvor omsorgsevnen er udredt i deres regi. Udslusningen fra kollegieprojektet må ligeledes foregå i et tæt samarbejde med Familiecentrets ambulante tilbud. Man kan dog også overveje efterværn direkte fra Kollegiets side. I kollegieprojektet skal der være følgende fagpersoner repræsenteret: Pædagoger, der varetager opgaven med gennem socialpædagogisk støtte at få en stabil dagligdag til at fungere, støtte børnene og skabe et socialt fællesskab. Socialrådgiver, der varetager en socialfaglig rådgivning, samt er koordinerende i fht at sikre den helhedsorienterede støtte, dvs sikrer, at der er samarbejde mellem forskellige forvaltninger (jobcenter, børn-unge, kontanthjælp), daginstitution, skole (voksen, børn,) arbejdsplads, som moderen møder. Pædagog, socialrådgiver, psykolog, der varetager en terapeutisk/familiebehandlende indsats i familien både på individ- og gruppeniveau.. Jobkonsulent, der varetager opgaven med uddannelsesvejledning, praktikplacering, kontakt med jobcenter osv. Sundhedsplejerske, der varetager opgaven med at styrke den sundhedsfaglige indsats overfor børnene. Side 3 af 8

4 Side 4 juni 20, 2012 Normeringen er ikke udregnet i denne projektbeskrivelse. Vi forestiller os ca det her i gennemsnitlige timetal: Socialrådgiver timer ugt Psykolog ca 3-5 timer ugt Sundhedsplejerske ca 3-5 timer ugt. Jobkonsulent ca 2-3 timer ugentligt Pædagog daglig dækning 6.30 til 22.00, også i week-enderne (måske nogle personaleløse timer midt på dagen enkelte dage?), nogle timer til overlap og møde virksomhed. Visitation: Familierne visiteres af en kommunal børn-unge sagsbehandler (myndighedssagsbehandler), idet ophold på Kollegiet vil være en forebyggende social foranstaltning jvf Serviceloven 52,3. Dette forudsætter, at der er en social sag på familiens barn/børn. Det må være en forudsætning for at blive indskrevet på Kollegiet, at familien har behov for særlig støtte til omsorgen for børnene, og at moderen har behov for særlig støtte til at blive motiveret for og påbegynde uddannelse/ praktik/ aktivering. Det er vores forestilling, at visitationen skal foregå i et samarbejde mellem kollegiets personale og myndighedssagsbehandler, så det sikres, at målgruppen er karakteriseret af ovenstående sårbarhedsfaktorer, og at dens problemtyngde er i overensstemmelse med den støtteindsats, der kan gives i kollegiets rammer. I visitationen skal der være stor opmærksomhed på, at omsorgsevnen i familien er udredt og er af en sådan kvalitet, at den med kollegiets støtte må forventes, at kunne bringe/ kunne fastholde børnenes trivsel og give dem tilstrækkelige udviklingsmuligheder. Familier fra andre kommuner, dvs salg af pladser???? Dette er meget relevant at drøfte, der er en opholdskommuneproblematik (juridisk), som vi skal undersøge nærmere vedr familiernes mulighed for at bruge Svendborg kommunes tilbud om daginstitution og anden støtte til børnene, boligstøtte, jobcenter, kontanthjælps afdeling. Økonomi: Det forventes, at familierne modtager kontanthjælp eller anden lønindtægt. Familierne vil modtage de almindelige sociale ydelser under opholdet, f.eks børneydelser, boligstøtte, friplads i dagforanstaltning o.l. Derfor skal de selv afholde udgiften til husleje og forsørgelse af dem selv og deres børn. Udgiften til lønninger af personalet, fællesbygninger og aktiviteter her bliver en udgift, der betales over serviceloven som en forebyggende foranstaltning. Der må fastsættes en pris /døgntakst for familiens ophold, som så bliver den kommunale udgift. Fysiske rammer: Placering: (nedenstående faktorer skal være beskrevet i fht valg af placering) F.eks daginstitutionen Bulderby i Ollerup. I Ollerup er i umiddelbar nærhed af Bulderby en kommunal daginstitution, som kan bidrage med et fagligt samarbejde omkring kollegiets børn. Der er en mindre Folkeskole, der har gode rammer for børn med særlige vanskeligheder. Side 4 af 8

5 Side 5 juni 20, 2012 I Ollerup er der et skolemiljø, efterskole, idrætsskole og lærerskole. Der er mulighed for deltagelse i et rigt foreningsliv med idræt og musik. Der er et overskueligt miljø for mindre børn. Der er dagligvareforretninger. Der er 20 min offentlig transport (½ times drift) til Svendborg, hvor stoppestederne er ved VUC, Levnedsmiddelskolen, Teknisk skole, Handelsskole, HF og Social- og sundhedsskolen. Hver familie skal have egen lejlighed på m2. Lejlighederne skal indeholde køkken, bad, stue, værelse. Fællesarealerne skal indeholde, fælles køkken faciliteter, fællesstue, lege-/aktivitets rum, samtale- /undervisningslokaler, personale faciliteter, kontor faciliteter. Ude arealer skal give mulighed for udendørs leg og aktivitet. Teoriramme. I interventionsarbejdet med familierne tager vi afsæt i en virksomhedsteoretisk grundramme i forståelsen af menneskelig udvikling, som den formuleres af bl.a. Per Nygren. Vi arbejder fremadrettet, ressourceorienteret og anerkendende med udgangspunkt i relationen for at give både mødre og børn mulighed for at danne nye hensigtsmæssige sociale og følelsesmæssige erfaringer. Ifht mor-barn relationen inddrager vi desuden nyere udviklingspsykologi, primært tilknytningsteori som den formuleres hos Stern og Bowlby. Vores teoretiske udgangspunkt betyder, at vi forstår: Mennesker som grundlæggende socialt orienteret, og stræbende efter samhørighed Menneskelig udvikling som en proces, hvori mennesker gennem deres aktive deltagelse i verden bliver til, dvs. at følelser, motiver, behov, intellekt og færdigheder ses som noget, der udvikler sig gennem aktiv deltagelse i specifikke kulturelle og historiske sammenhænge. At udvikling er en livslang proces, der indeholder mulighed for revison og kompensation i forhold til tidligere erfaringer. At de tidligere samspilserfaringer mellem barn-voksen omsorgspersonen er særlig betydningsfulde i forhold til den senere relationskompetance, men, at det livet igennem er muligt at gøre sig nye samspilserfaringer. At der findes forskellige relationssystemer, som hver især bidrager til den samlede relationserfaring og kompetence mennesker udvikler. At omsorg ifht både børn og voksne er en central menneskelig virksomhed, og at den indeholder tre dimensioner; o Behovsomsorg o Udviklingsomsorg o Opdragelsesomsorg Det betyder, at vi i vores arbejde med familierne er grundlæggende optaget af: Vores måder at kommunikere på At have fokus på mestring og udviklingsmuligheder bredt set At indfange intentioner og motiver bag en given handling og vide, at der bag enhver adfærd ligger en positiv intention. Det betyder, at vi i vores arbejde med familierne arbejder med: At have særligt fokus på de enkelte relationer. Dvs primært mellem mor/pædagog, mor/barn, mor/barn/pædagog og familiens relationer i øvrigt; og desuden at understøtte lysten/evnen til at skabe og udvikle relationer i bred almen forstand. Side 5 af 8

6 Side 6 juni 20, 2012 At give både individuel og fælles udviklingstøtte, i form af råd/vejledning, undervisning, samtaler/terapi. At agere almindeligt med almene sociale og følelsesmæssige færdigheder/ kompetancer i samspillet med både børn og voksne fht. til forælderen. At understøtte familierne i at formulere/udtrykke deres egne perspektiver på deres livssituation. Eksempler på konkrete metoder. Støtte til at skabe en stabil struktureret hverdag. Vi ved, at mennesker, der i deres opvækst har levet under massivt omsorgssvigt, ofte har en ustabil og flydende døgn/dagsrytme. De spiser og sover, når behovet for det ene eller andet melder sig. En manglende ydre styring, der har forplantet sig til en manglende indre timing/styring og med ydre og indre kaos i forskellig grad til følge. Vi vil derfor i projektet skabe en ramme for døgnet, der kan understøtte rytme, rutiner og genkendelighed i familiernes hverdag. Samtidig vil vi støtte mødrene i at udholde og håndtere den uforudsigelighed en hverdag med børn nødvendigvis må indeholde, så de trods uroen, formår at vende tilbage til den kendte regelmæssighed. Indenfor de fælles rammer, kan familierne opbygge deres egne bæredygtige familiestrukturer og ritualer. De fælles rammer og rutiner kan f.eks bestå af tilbud om fælles eftermiddagskaffe ved arbejdsdagens afslutning og fællesspisning ved nogle af ugens aftensmåltider. De kan også bestå i tydelige forventninger om, at ved dagens start står alle op og kommer op og afsted til dagens dont. Tilsammen kan det danne et skelet, hvor mødrene kan arbejde med hvad rytme, rutiner og genkendelighed betyder for barnets/familiens trivsel. At have en genkendelig ramme om dagen vil på sigt forebygge urolige og kaotiske dage, hvor den enkelte mor indfanges i den gammelkendte impulsstyring og ender med at blive hjemme fra skole/arbejde med en deraf følgende fornemmelse af nederlag og utilstrækkelighed. Det vil forebygge uforudsigeligheden og dermed den grundlæggende utryghed og mulige eksistentielle angst, der ofte er en tro følgesvend for børn af omsorgsvigtede mødre. Mentorordning Unge mødre, der tilhører denne sårbare gruppe, har ofte en oplevelse af ikke at kunne slå til både i skolesammenhænge og i arbejdsforhold. De har afbrudte forløb bag sig og mangler ofte modet til at gå i gang og vedholdenheden, når de møder modgang. Kollegieprojektet skal understøtte mødrenes indgang og fastholdelse i uddannelse og arbejde ved kontinuerligt at vise interesse, opmuntre og motivere dem, følge dem ved møder og evalueringer i jobsystemet og være et formidlende led imellem arbejdsgivere, undervisere og mødrene. Formålet er at medvirke til så præcis en placering af mødrene i uddannelse og erhverv, at de oplever en følelse af mestring og ikke af nederlag. Socialt netværk. Vi ved at overgangene mellem de forskellige ydelser i en enlig sårbar mors liv, er ekstremt farlige for hendes videre færd i livet. Gang på gang har vi oplevet familien indhentet af virkeligheden og ensomheden der tvinger hende tilbage til genkendeligheden i sit tidligere miljø. Et miljø der ofte består af misbrug, kriminalitet eller andet, der er næsten umuligt at holde sig fra når alternativet er social isolation. Side 6 af 8

7 Side 7 juni 20, 2012 Projektet skal derfor udgøre et socialt tilhørsforhold, en fast base, hvorfra vi kan være støttende i, over tid, at mødrene danner et stabilt netværk der kan bære når udslusningen slutter. Et tilhørsforhold der også kan åbne muligheder for alternative oplevelser, der ellers aldrig har været en del af familiens liv. Fælles ferieture og udflugter med en pædagog og/eller hinanden. I biografen, på café, eller på camping osv. Samlivet med andre mennesker i Kollegiet skal være det fundament, hvorpå de skal opbygge de nye sociale erfaringer, der skal medvirke til at sikre families liv. Vi ved med usvigelig sikkerhed, at det kræver adgang til et solidt socialt netværk og lang tid at lære mødrene at genkende noget andet og mere almindeligt i deres liv. Et socialt stabilt tilhørsforhold vil desuden på den korte bane forebygge ustabilitet i hverdagslivet. Det vil forebygge trangen til at opsøge de kendte miljøer og gamle venner. Som en vigtig sløjfe har vi oplevet, at følelsen af at have et socialt tilhørsforhold, kan forebygge nye hovsa graviditeter. Børn. For børnene vil ophold i kollegieprojektet være et tilbud om en udviklingsmæssig gevinst på alle områder. Det pædagogiske miljø de i perioden vil være i, vil supplere deres udvikling på alle områder, sikre dem en bredere og mere nuanceret kontaktflade, og sikre dem en stabil adgang til tilgængelige voksne. Børnene vil altid kunne gå fra en dårlig og utryg stemning i deres egen mor/barn relation i lejligheden, ud i fællesarealerne og finde et mere neutralt stemingsleje, eller hente hjælp, trøst eller bare et trygt værested for en stund. Desuden vil der være mulighed for regulær pasning af børnene, når der bliver behov for det. At der er kendte følelsesstabile voksne til børnenes rådighed døgnet rundt, vil forebygge urolige og kaotiske børn. Det vil forebygge, at børnene kun overlever deres hverdagsliv og dermed allerede fra en tidlig start får forringet deres livskvalitet. Det vil forebygge en dårlig start på et liv, der har brug for alt hvad det kan få med i startpakken for at sikre det tilstrækkeligt gode liv på sigt. Personalet kan medvirke til at gøre samarbejdet mellem moderen og barnets daginstitution/skole til en positiv oplevelse, og sikre at det bidrager konstruktivt til at gøre barnets udvikling og trivsel til en fælles opgave. Relationsarbejde. Det er tanken, at det at arbejde direkte i relationen vil være det bærende element, idet den tid der ikke er berammet til særlige aktiviteter, er være sammen tid. Dvs. den tid vi i hverdagen er sammen, hvor vi vil spille ind i mødrenes og børnenes liv som de helt almindeligt fungerende mennesker vi er og på den måde give dem oplevelsen af et forholdsvist ukompliceret samvær med andre mennesker. Pædagogerne vil være en del af mulige konflikter, sparringspartnere og konfliktmæglere. De vil være tilgængelige i her og nu- opdragelse af børnene osv. Individuelt familiearbejde er temarelateret behandlingsarbejde, der er tilrettelagt i samarbejde med den enkelte familie. Temaerne dukker op, enten i dagligdagen hvor mor selv finder omsorgsopgaver af forskellig slags svære, eller i samtaler hvor hun selv eller pædagogerne bliver bevidst om, at noget skal være anderledes. Arbejdet vil da ofte foregå i eks. et afgrænset rum med deltagelse af mor, barn og pædagog, hvor der arbejdes direkte med mor/ barn relationen. Familiearbejde i grupper, hvor der arbejdes både med og uden børn. Uden børn kan det være relevant undervisning af enhver art, eks små børns motoriske udvikling, eller småbørnskost. Eller det kan være et kursus i kommunikation. Hvordan taler vi til hinanden med ord, krop og mimik, og hvordan virker de forskellige talemåder på os. Det kan også være samtaler/diskussioner i gruppen, hvor ordet er frit, eller hvor der tales om, hvad der ligger beboergruppen på sinde her og nu, walk and talk, drama, eller hvad som helst, der kan være udviklende for den enkelte og for gruppen som helhed. Desuden vil der Side 7 af 8

8 Side 8 juni 20, 2012 være et ugentligt beboermøde, hvor alle har mulighed for at blive hørt iht. dagligdagen og dens praktiske gøremål. I fællesskab med mødrene og deres børn kan det være sanglege, malerværksted, en udflugt eller andre pædagogiske aktiviteter. Der vil være tilbud om samtaleforløb/terapiforløb både for den enkelte mor og for gruppen. Samtalerne har til hensigt at give mulighed for tanker og refleksioner, som mødrene måtte have i forbindelse med deres liv bredt set. Anne Birthe Rasmussen Gitte Honore Socialrådgiver Pædagog BUC-afd Familie BUC-afd Familie Side 8 af 8

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud DATO Kort beskrivelse af forslag til nyt behandlingstilbud Sidst rettet Udredningsopgaverne skal fremover

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS 2016 DØGNBEHANDLING YDELSE 1 DØGNANBRINGELSE: 0 til 6-årige

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats Beskrivelse af den udgåendes funktioner... 2 Målgruppe... 2 Målsætning... 2 Visitation... 2 Samarbejdspartnere... 2 Møder... 2 Opgavetyper... 3 Afklaringsopgaven... 3 Udviklingsopgaven... 3 Kontrakten...

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Analyse af Langebyhus

Analyse af Langebyhus NOTAT Dato 24.04.2009 Analyse af Langebyhus Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af Langebyhus. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en analyse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Arbejdsgruppens beskrivelse af tilbud / indsatser til sårbare børn og familier

Arbejdsgruppens beskrivelse af tilbud / indsatser til sårbare børn og familier Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Arbejdsgruppens beskrivelse af tilbud / indsatser til sårbare børn og familier Med baggrund i de politiske beslutninger af 12. Januar 2011 om

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere