Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI"

Transkript

1 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI Konkrete energibesparelser i 9 medlemsvirksomheder, nye energipolitiske toner, mangel på vandkraft og stigende danske elpriser - samt henvisninger til værktøjer, der kan hjælpe virksomheder til et mindre energiforbrug

2 SÆRNR. AF DE SELVSTÆNDIGE REDAKTION Udgives af Håndværksrådet Islands Brygge 26 Postboks Købenahvn S Tlf.: Fax: Projektansvarlig og ansvh. redaktør: Henrik Lilja Redaktør og layoutansvarlig: Martin Kalkerup FØR OG NU af energi- og miljøpolitisk medarbejder i Håndværksrådet Henrik Lilja Sammen med den normale udgave af Håndværksrådets medlemsblad De Selvstændige får du denne særudgave, hvor vi har sat fokus på en række områder, der knytter sig til dine muligheder for at mindske din energiregning. Du kan læse om det forstærkede fokus, som regeringen - her repræsenteret ved statsminister Anders Fogh Rasmussen og transport- og energiminister Flemming Hansen - har fået på energiområdet. TRYK OG OPLAG Hertz bogtrykkergården a/s Oplag: Medlem af FORSIDEN Forsidefoto: Hans Blomberg, Vattenfall Sidste år ved denne tid modtog du også et særnummer om energi. Her havde vi allieret os med folk med tillidsposter i en række af rådets medlemsorganisationer. De fik alle besøg af en energirådgiver fra deres lokale netselskab, som udpegede de mulige energibesparelser. I det nye særnummer, du sidder med i hånden, kan du læse om, hvordan de råd, virksomhederne fik dengang, er blevet omsat i praksis. Du kan også læse om den ændrede energilovgivning, der med liberaliseringen af energispareindsatsen giver masser af nye muligheder - også for dig og din virksomhed. Og endelig kan du orientere dig om, hvordan du selv kan blive klædt bedre på til at håndtere energiforbruget i din egen virksomhed. God fornøjelse INDHOLD NY POLITIK POLITISK FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER SIDE 3 ENERGIBESPARELSER, C02-REDUKTIONER OG KLIMAFORANIDRINGER SIDE 4-5 LIBERALISERINGENS KONSEKVENSER FOR VIRKSOMHEDERNE EKSTRAREGNING PÅ 4,6 MIA. KR. PÅ VEJ TIL DANSKE ELFORBRUGERE SIDE MIA. KR. I ENERGIBESPARELSER TIL DELING MELLEM VIRKSOMHEDERNE SIDE 7 FÅ PENGE FOR DINE ENERGIBESPARELSER - CA. 20 ØRE/KWH SIDE 8 HÅNDVÆRKERE BØR UDNYTTE MARKEDET FOR ENERGIBESPARELSER SIDE 9 ENERGITILTAG - 9 CASES DET FIK DE NI VIRKSOMHEDER UD AF RÅDGIVNINGEN SIDE VÆRKTØJER: HVORDAN KOMMER DU VIDERE? TJEK FORHOLDET MELLEM INVESTERING OG DRIFTSOMKOSTNINGER SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 ENERGILEDELSE: GØR-DET-SELV MED HÅNDVÆRSRÅDETS CD-ROM SIDE 19 HÅNDVÆRKSRÅDETS TO SÆRNUMRE OM ENERGIBESPARELSER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ENERGISPAREPULJEN

3 POLITISK FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER af transport- og energiminister Flemming Hansen Energibesparelser har politisk meget høj prioritet. På energiområdet står vi med nogle meget store udfordringer. Det gælder i forhold til forsyningssikkerheden, og det gælder i forhold til de globale miljøproblemer, herunder ikke mindst klimaændringerne. Den langsigtede målsætning er derfor at begrænse forbruget af fossil energi. Energibesparelser er et centralt element i en energistrategi, der tager disse udfordringer alvorligt. Samtidig kan besparelser i energiforbruget gennem effektivisering af energianvendelsen medvirke til vækst og erhvervsudvikling. Det er derfor ikke kun i Danmark, at vi prioriterer energibesparelser højt. EU Kommissionen har netop fremlagt en ambitiøs handlingsplan om energieffektivisering for hele EU. Den indeholder en række forslag til nye og strammere initiativer, som ligger i fin forlængelse af det indspil til en ny energipolitik i EU, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i starten af oktober. GODT KØBMANDSKAB Energibesparelser handler grundlæggende om godt købmandskab. Gennem energibesparelser kan virksomhedernes og forbrugernes energiudgifter, som årligt udgør mere end 70 mia. kr., excl. udgifterne til transport, begrænses. Vi skal ikke bruge mere energi end nødvendigt. Det er der god økonomi i for energiforbrugerne og samfundet. Der er fortsat et betydeligt rentabelt potentiale for energieffektiviseringer og energibesparelser. Men potentialerne realiseres af forskellige årsager ikke altid af sig selv. Der er derfor behov for en ambitiøs, dynamisk og effektiv energispareindsats med fokus på realisering af de store, rentable besparelsespotentialer. BRED - OG AMBITIØS - POLITISK AFTALE Med dette udgangspunkt indgik regeringen den 10. juni 2005 en politisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den fremtidige energispareindsats. Der er tale om den mest ambitiøse aftale om energibesparelser nogensinde. energibesparelser. Med de øgede besparelser er der udsigt til, at energiforbruget herhjemme trods økonomisk vækst vil falde i fremtiden. Det bliver en meget stor opgave at løfte. I forlængelse af den politiske aftale fremlagde regeringen i sept Handlingsplan for en fornyet energispareindsats. NET- OG DISTRIBUTIONSSELSKABERNE FÅR METODEFRIHED En væsentlig del af de øgede besparelser skal opnås ved, at net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal levere flere energibesparelser hos slutbrugerne. Dette skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Som led heri indføres der målstyring, hvor der fastsættes konkrete årlige besparelsesmål. Selskaberne får stor grad af metodefrihed med henblik på, at de kan realisere besparelserne så billigt og omkostningseffektivt som muligt. Der er således tale om en markedsorienteret energispareindsats, der har fokus på realisering af energibesparelser. Besparelserne bliver synliggjort og får en positiv værdi. De nye rammer skal være med til at gøre det let, sikkert og billigt for energiforbrugerne at effektivisere energianvendelsen. HÅNDVÆRKSRÅDETS MEDLEMER KAN BIDRAGE DOBBELT Håndværksrådets medlemmer kan på flere måder medvirke til at opfylde energibesparelsesmålene. Det gælder om i egen virksomhed ikke at bruge mere energi end nødvendigt. Alle erfaringer viser, at der næsten alle steder er rentable besparelser på mindst %. Det vil derfor ofte være en god ide at kigge nærmere på virksomhedens belysning, ventilation, trykluft og vinduer, hvor energibesparelser typisk har korte tilbagebetalingstider. Her giver de nye rammer gode muligheder for et samarbejde med net- og distributionsselskaberne. Jeg vil samtidig opfordre Håndværksrådets medlemmer til at være med til at sælge de energieffektive produkter og løsninger i deres kontakt med forbrugerne. Mod en beskeden merinvestering vil det ofte være muligt at sikre forbrugerne en væsentlig lavere energiregning på længere sigt. Det er der god fornuft i for både samfundet og forbrugerne. Hvert år frem til 2013 vil vi spare, hvad der svarer til energiforbruget i boliger. Det er tre gange så meget som de nuværende årlige

4 ENERGIBESPARELSER, CO 2 -REDUK FYLDER GODT I MEDIEBILLEDET... Foto: Vattenfall, Hans Blomberg Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det, sagde Storm P. Måske står dette gamle mundheld for fald. Der er faktisk nogen, der gør noget ved det. Og generelt fylder energibesparelser, CO 2 -reduktioner og klimaforandringer godt i mediebilledet - og dermed i energiforbrugernes bevidsthed. POLITISKE OG KLIMATISKE UDFORDRINGER Klimaet ændrer sig. Adskillige vejrrekorder er blevet slået inden for de allerseneste år; gletchere forsvinder osv. osv. Adskillige klimaeksperter verden over tillægger CO 2 -udledningen fra brugen af kul, olie og naturgas skylden for disse ændringer. Uanset om man tror på denne sammenhæng eller ej, er den politiske virkelighed ikke desto mindre den, at forbruget af disse energiformer skal mindskes og på sigt helt udfases. Om det så skyldes klimaændringerne eller udsigten til, at verdens forekomster af olie og gas om få årtier er opbrugte, eller at en stor del af den vestlige verdens energiforbrug baserer sig på energiimport fra politisk ustabile områder i verden, kan i princippet være underordnet. DANSK EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI Derudover har omlægningen et væsentligt dansk erhvervsmæssigt sigte. I forvejen eksporterer vi energiteknologi og -rådgivning for mere end 30 mia. kr./år. I 2004 svarede denne del til mere end 7 % af den samlede eksport. Der er et kolossalt uudnyttet eksportpotentiale, som danske virksomheder har endog meget gode forudsætninger for at få del i. Og på sigt - når højkonjunkturen stilner af, og arbejdskraften bliver mere rigelig - vil en satsning på indenlandske brændsler og vedvarende energiteknologier med et højt indhold af arbejdskraft være fordelagtig frem for import af fossile energiformer. Udover vindkraft har danske virksomheder mange andre energiproduktionsteknologier at byde på: Solfangere, fastbrændselskedler, halmfyr, brændeovne mv. MARKANT UDMELDING FRA STATSMINISTEREN Den politiske virkelighed går i retning af en satsning på en stærkt øget anvendelse af vedvarende energi sideløbende med ambitiøse mål om en mere effektiv udnyttelse af energien. Det var i hvert fald, hvad statsminister Anders Fogh Rasmussen bebudede i sin åbningstale ved Folketingsårets begyndelse i oktober Der har været kritik af, at han ikke satte konkrete mål og årstal på, men det var dog en så markant udmelding fra statsministeren, som han i øvrigt senere har gentaget og uddybet, at vi godt kan belave os på, at vores hidtidige måde at omgås energi på vil blive ændret. Selv om vi netop i Danmark allerede er godt på vej. Dels er vi verdenskendte for vores vindmøller. Derudover er omverdenen - ikke mindst USA som verdens største energiforbruger - også meget interesseret i at høre mere om, hvordan det er lykkedes os at fastholde energiforbruget på niveau med, hvad det var for 25 år siden, mens økonomien i samme periode er vokset med mere end 50 %. Statsministeren sagde bl.a.: Vi vil satse på en stærkt øget anvendelse af vedvarende energi. Vi vil sætte ambitiøse mål om mere effektiv udnyttelse af energi. Foto: RAIS A/S ALLE KAN BIDRAGE Det er to sider af samme sag. Dels skal den energi, vi bruger i stigende grad være baseret på vedvarende energiformer. Dels skal vi bruge mindre energi. Og det er naturligvis lige netop her, at de besparelser - som med stor sandsynlighed kan realiseres i din virksomhed, eller som du eventuelt kan realisere hos dine kunder - kommer ind i billedet. Gør du det, kan du reducere dine egne eller dine kunders energiomkostninger og desuden bidrage til indfrielsen af statsministerens målsætning om en progressiv energipolitik. Foto: VELUX

5 TIONER OG KLIMAFORANDRINGER OG I DANSKERNES BEVIDSTHED Flotte energivisioner i statsministerens åbningstale den 3. oktober 2006: Den næste store udfordring er forsyningen med energi. Lige nu er Danmark i en favorabel position, fordi vi henter store mængder af olie og naturgas op fra Nordsøen. Men en dag er det eventyr slut. Det er nu, vi skal begynde at forberede os på den situation. Og vi vil ikke gøre os afhængige af at skulle købe olie eller naturgas fra lande og regioner, som er politisk ustabile. Energi handler også om sikkerhedspolitik. Regeringen vil sætte ambitiøse mål om at sikre Danmark en fremtidig selvforsyning med miljørigtig energi. Det er et meget langsigtet mål. Men forsyning med energi kræver langsigtet planlægning og langsigtede investeringer. Derfor er det allerede nu, at vi skal træffe de nødvendige beslutninger. Regeringen vil senere i år præsentere en langsigtet energiplan. Vi vil satse på en stærkt øget anvendelse af vedvarende energi. Vi vil sætte ambitiøse mål om mere effektiv udnyttelse af energi. Vi vil markant øge indsatsen med forskning, udvikling og forsøg på energiområdet for at udvikle såvel eksisterende som nye vedvarende energikilder. Vi vil satse stærkt på udvikling af biobrændstof til biler. Vi vil kombinere politisk regulering og markedsmekanismer, så vi sikrer, at investeringerne sker, hvor vi får mest mulig energi og miljø for pengene. Vi vil føre en energipolitik båret af både fornuft og fremsyn. Danmark er i dag førende i verden med vindenergi. Det forspring skal vi udnytte. Men det er helt urealistisk at tro, at Danmarks fremtidige energiforsyning kan klares med vind alene. Vi skal udvikle nye energikilder. Og vi skal sikre, at de nye energikilder er effektive og rentable. Vi vil sikre en energi- og miljøpolitik, som går hånd i hånd med vækst og stærk konkurrenceevne. En energi- og miljøpolitik, som ikke kvæler arbejdspladser, men skaber arbejdspladser. Foto: DONG, Lars Sundshøj Vi vil satse på en stærkt øget anvendelse af vedvarende energi. Og vi vil sætte ambitiøse mål om mere effektiv udnyttelse af energi. Vi har et godt udgangspunkt. Vedvarende energi udgør i dag 15 % af vores energiforbrug. Og vi er i dag verdens allerbedste til at udnytte energi effektivt. Gennem de sidste 25 år er vores økonomi vokset med mere end 50 %, uden at vi har øget vores energiforbrug. Det er der mange, som misunder os og gerne vil lære af. Nu sætter vi nye mål. Nye mål, som sikrer, at Danmark fortsat vil ligge i front med energi og miljø i Europa og resten af verden. Nye mål, som sikrer, at dansk energipolitik er både miljømæssigt og økonomisk bæredygtig.

6 LAVE VANDMÆNGDER I NORGE OG SVERIGE BETYDER EKSTRAREGNING PÅ 4,6 MIA. KR. TIL DE DANSKE ELFORBRUGERE En virksomhed med et forbrug på på kwh risikerer at få en ekstraregning på ca kr. - endnu et godt argument for at realisere besparelser Vandstanden i de norske og svenske vandmagasiner er lige nu meget lav og vil først øges, når sneen begynder at smelte til foråret. I forhold til et normalt gennemsnitsår kan der med de eksisterende vandmængder produceres mia. færre kwh. Til sammenligning svarer det til Danmarks samlede årlige elforbrug. Og som for alle andre varer er det udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen. EL TIL MARKEDSPRIS Danmark er en del af det samlede nordiske marked og forbundet med kabler til Norge, Sverige - og Tyskland. Og da elmarkedet er liberaliseret, og el handles på markedsvilkår, betaler vi i Danmark de samme elpriser som nordmænd og svenskere. Selv om vi i Danmark har elproduktionskapacitet nok, sælger Dong og Vattenfall, som i dag ejer den danske elproduktion, naturligvis ikke til priser lavere end dem, de kan få i netop Norge og Sverige, selv om de danske produktionspriser ligger langt under markedsprisen. Det en del af baggrunden for, at Dansk Energi - Net vurderer, at danske elforbrugere vil få en ekstraregning på 4,6 milliarder. kr. Det vil for en virksomhed med et forbrug på kwh/år betyde en ekstraregning på ca kr. STADIG STIGENDE ELPRISER Lav vandstand - og dermed høje elpriser - vil vi komme til at opleve igen - mange gange. Hvor ofte, bestemmer vejrguderne. Men hertil kommer dels, at det er meget vanskeligt at udvide vandkraftkapaciteten i Norge og Sverige. Dels er de to landes elforbrug konstant stigende, hvilket tilsammen presser elprisen i vejret. Og yderligere spiller det en meget væsentlig rolle, at ingen vil investere i ny elproduktionskapacitet, hvis de ikke på sigt mener at kunne få priser for strømmen, der kan forrente de milliardstore investeringer, der skal til for at bygge et kraftværk. Derfor er det en realistisk forudsigelse, at vi vil komme til at opleve generelt stigende elpriser - også når vandmængderne er normale. BARE GÅ I GANG Og derfor vil elbesparelser naturligvis føre til stigende økonomiske besparelser. Set ud fra den betragtning er der ingen grund til at vente - det kan faktisk kun gå for langsomt. Foto: Vattenfall, Hans Blomberg

7 27 MIA. KR. TIL DELING! De fleste virksomheder - sandsynligvis også din - kan spare % på energiregningen.gennemfør energibesparelserne i din virksomhed og få din andel af 27 mia. kr. Siden Håndværksrådet sidste år udgav et særnummer om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder, er lovgivningen om, hvordan energiselskaberne skal håndtere deres besparelsesindsats, blevet ændret. Net-, gas- og olieselskaberne skal fremover præstere en tredobling af de hidtidige årligt opnåede besparelser, og samtidig har de fået meget vide rammer for, hvordan de fremover vil realisere besparelserne. KRAV OM STORE BESPARELSER Den nye måde at håndtere indsatsen på bygger på en aftale mellem energisektorens parter og transport- og energiminister Flemming Hansen. Hvert år i de 8 år, aftalen rækker, skal der igangsættes el-, gas- og oliebesparelser svarende til 778 mio. kwh. Energisektoren vurderer selv, at en typisk energibesparelse har en levetid på 10 år. Med en tilbagebetalingstid på tre år, vil besparelsen ryge lige ind på bundlinien de næste 7 år. Og det giver en samlet besparelse på omkring 27 mia. kr. Det astronomiske beløb er beregnet under forudsætning af, at besparelserne opnås hos energiforbrugere, hvor energiprisen er ca. 60 øre/kwh, dvs. i erhvervsvirksomheder - fx din. Blev besparelserne realiseret alene i private husstande, hvor energiprisen er tæt på det tredobbelte, ville beløbet udgøre i omegnen af 75 mia. kr. En del af aftalegrundlaget siger, at energiselskaberne skal realisere flest mulige besparelser for færrest mulige midler. Det betyder, at selskaberne vil være tilbøjelige til at gå efter besparelserne hos de største energiforbrugere, dvs. store virksomheder med stort energiforbrug. FOKUSÉR OGSÅ PÅ SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Det samlede besparelseskrav er imidlertid så stort, at de årligt krævede besparelser ikke kan findes her alene - så mange store danske virksomheder er der simpelthen ikke at tage af. Derfor bliver selskaberne nødt til også at fokusere på små og mellemstore virksomheder. Og på private husstande, hvor der ligger et meget stort og uudnyttet og brugerøkonomisk potentiale for energibesparelser. Ikke mindst på varmeforbruget. I praksis vil en samlet økonomisk besparelse komme til at ligge et sted mellem de 27 og 75 mia. kr. HENVEND DIG TIL DIT NETSELSKAB Energiselskaberne vil fremover gennemføre deres spareindsats lidt anderledes end hidtil. Tidligere kunne enhver virksomhed henvende sig til sit netselskab for at få vederlagsfri rådgivning. Fremover vil nogle netselskaber stille krav til virksomhederne for at yde rådgivning. I nogle tilfælde - men langt fra alle - i form af betaling for rådgivningen. Hvordan de enkelte selskaber griber det an, vil være for omfattende at beskrive her. Men du kan orientere dig om, hvordan dit netselskab gør det ved at rette henvendelse til dit netselskab - se bagsiden.

8 FÅ PENGE FOR DINE ENERGIBESPARELSER! Skru ned for blusset - og sælg din besparelse til markedspris Energiselskaberne har med lovændringen fået ret frie hænder til at indfri det tredoblede sparekrav. En af de nye metoder er, at energiselskaberne som et ekstra incitament for energiforbrugerne til at realisere besparelser vil give penge for bl.a. de besparelser, der kan gennemføres i din virksomhed. Du beholder naturligvis selv de økonomiske besparelser, som et reduceret energiforbrug fører til. Men energiselskaberne skal kunne dokumentere, at de på en eller anden måde fra start har været involveret i energibesparelserne, før de kan medregne dem i deres egne regnskaber. Og i den sammenhæng får fx dine energibesparelser en selvstændig værdi for energiselskaberne, som kommer til udtryk i en markedsbestemt pris pr. kwh - men kun i det første leveår af besparelsen. Energiselskaberne må ikke, da de er monopolselskaber, selv gå ud og gennemføre besparelserne. Derfor skal de indgå aftaler med kommercielle, uafhængige selskaber - fx lokale håndværksmestre - om, at de gennemfører besparelserne. HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDENS AFTALE MED ENERGISELSKABET Den VVS-installatør, der skifter dit fyr, den tømrermester, der skifter dine vinduer eller den elektriker, der skifter dit belysningsanlæg kan således have indgået aftale med et energiselskab om, at sidstnævnte vil betale et beløb for den energiforbrugsreduktion, som håndværksvirksomheden realiserer, i det første år af reduktionens levetid. I øjeblikket taler man i energibranchen om, at værdien af disse energibesparelser vil ligge omkring 20 øre/kwh (der omregnes typisk til kwh, uanset om der er tale om el, gas eller olie). Denne pris vil svinge fra sted til sted og over tid, men der vil på sigt blive dannet en markedspris for energibesparelser. Nu er 20 øre/kwh ikke alverden - der skal en vis forbrugsreduktion til, før det i sig selv batter noget. En reduktion på fx kwh/år giver på denne konto kr. Men det skal ses i sammenhæng med den besparelse, man i det hele taget opnår ved at reducere energiforbruget, og således medtages i overvejelsen af, om det er økonomisk aceptabt at realisere en potentiel energibesparelse. TILBUD OM FINANSIERING Energiselskaberne vil også tilbyde finansiering af de investeringer, der skal til for at realisere energibesparelserne. Det gør de for at gøre det lettere for energiforbrugerne at realisere dem - ikke mindst fordi de nu er i konkurrence med andre energiselskaber, og fordi de hver især skal præstere en given mængde energibesparelser. I praksis vil det foregå ved, at de fx håndværksvirksomheder, som energiselskaberne indgår aftale med, videreformidler et tilbud om en tilhørende finansiering. Og som forbruger behøver du ikke forholde dig til det administrative bøvl. Det tager håndværksvirksomheden sig typisk af. Finansieringen kan tilrettelægges således, at din energiregning - selvom du bruger mindre energi - fastholdes på det hidtidige niveau, men nu i en årrække omfatter både energibetalingen og afdrag på investeringen. På den måde opdager du ikke investeringen, før den dag lånet er tilbagebetalt, og din energiregning falder. Hvordan de enkelte selskaber skruer deres finansieringstilbud sammen, kan du orientere dig om på de enkelte selskabers hjemmesider (se bagsiden af dette blad). Skal du fx have skiftet dit fyr i virksomheden, sat nye vinduer i, udskiftet belysningsanlægget eller have lavet andet, der reducerer energiforbruget, så reducerer du selvfølgelig din energiregning. Men du kan også reducere prisen for at få lavet det ene eller andet stykke arbejde. Foto: DONG, Lars Sundshøj

9 Foto: DONG, Lars Sundshøj UDNYT MARKEDET FOR ENERGIBESPARELSER Udførende har alle muligheder for at realisere energibesparelser hos deres kunder Er du fx VVS-installatør eller tømrermester, og udfører du dermed - også - diverse energirelaterede opgaver for såvel almindelige husstande som andre virksomheder, vil det være en god idé at kontakte et eller flere energiselskaber for at indgå en aftale om energibesparelser. De fleste energiselskaber vil være indstillet på at give i omegnen af 20 øre pr. sparet kwh i besparelsens 1. leveår. Det er en af flere måder, hvorpå energiselskaberne kan leve op til kravet om samlet at tredoble de realiserede energibesparelser. Hvis du kan reducere din kundes energiforbrug med fx kwh/år, kan du oven i hatten reducere kundens regning med de ca kr., som besparelsen er værd for energiselskaberne. OGSÅ DINE SVENDE SKAL TAGE ENERGI-BRILLERNE PÅ Under alle omstændigheder kan det være en god idé, at tage energibrillerne på, når du er ude på kundebesøg, ligesom det kan være en god idé at oplære dine svende til det samme. Der sker jo ikke noget ved at spørge kunden, hvor stor energiregningen er - specielt ikke, hvis du fx kan konstatere, at husets vinduer trænger til en udskiftning, eller der kun er 100 mm isolering på loftet. Det kræver jo ikke alverden efterfølgende at fortælle kunden, hvor mange penge der ligger og venter, hvis dine forslag blev gennemført. Samtidig kan du fortælle kunden, at der (udover den rene energibesparelse) i det første leveår af besparelsen er yderligere 20 øre pr. sparet kwh at hente. Og at gas- eller netselskabet - eller hvem du som håndværksvirksomhed selv har indgået aftale med - tilbyder at finansiere investeringen over energiregningen. Så oplever kunden ikke selv at skulle have penge op af lommen, men betaler samme energiregning som hidtil, indtil lånet er tilbagebetalt.

10 Også små energiforbrugere kan spare % Varmegenvinding kan skære 80 % af varmeregningen Uffe Nielsens Maskinfabrik blev etableret i 1976 og flyttede i 2003 ind i næsten nye bygninger. Virksomheden drives i fællesskab af Uffe og Henning Nielsen. Sidstnævnte er bestyrelsesmedlem i DS Håndværk & Industri. Med den relativt nyetablerede virksomhed og en fornuftig håndtering af energiforbruget mente han imidlertid ikke, at der ville være så meget at komme efter for en energirådgiver. Og det var der da heller ikke. Men som han sagde: Det er jo dumt at sige nej til et godt tilbud. DATAdan blev startet i 1985 af Rasmus Hjorth og er i dag et aktieselskab, der leverer skræddersyede it-løsninger til virksomheder i alle brancher - fra elektroniske visitkort til omfattende e-business løsninger. Virksomheden har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Håndværks Kvinders lokalafdeling Søhøjlandet. DATAdan fulgte de råd, som energirådgiveren fra EnergiMidt gav efter sit besøg i virksomheden. Kontorvirksomhedens energiforbrug er relativt beskedent målt i forhold til fx en produktionsvirksomhed. Men eksemplet viser, at det også hos helt små energiforbrugere lader sig gøre at spare de ca % som netselskaberne hævder, at stort set alle virksomheder kan. Henning Nielsen fik rådgiverbesøg af Enervision. Det konkrete råd til virksomheden, der på alle andre områder ellers var fuldt opdateret omkring energiforbruget, relaterede sig til en forestående etablering af varmegenvinding i forbindelse med svejseudsugningen. De løsninger, som energirådgiveren regnede på, viste sig imidlertid at være alt for dyre med en tilbagebetalingstid på 6-8 år. KORTE TILBAGEBETALINGSTIDER Til gengæld er Henning Nielsen netop nu i beslutningsfasen omkring etableringen af varmegenvinding fra virksomhedens generelle udsugning. Her vil en varmegenvinding kunne reducere energiforbruget fra ca kwh/år til kwh ved en varmegenvinding på 60 %. Vælges en dyrere løsning med 80 % varmegenvinding reduceres energiforbruget til ca kwh. Ved 80 % varmegenvinding vil varmeregningen kunne reduceres fra ca til ca kr. Dvs., at der ved et krav om en tilbagebetalingstid på fx 3, år er basis for en investering på ca kr. UDSKIFT TIL LAVENERGIPÆRER EnergiMidt pegede på to besparelsesmuligheder. Først og fremmest en udskiftning af 38 almindelige 60 W glødepærer til lavenergipærer. Det lyder som en meget banal ting at gøre, men ikke desto mindre betyder udskiftningen en reduktion i forbruget på kwh eller ca. 23 % af det samlede elforbrug. Ved en pris på ca. 70 øre/kwh giver det en besparelse på ca kr./år. Hertil kommer, at lavenergipærerne har en levetid, der er 10 gange længere end glødepærers, og derfor reduceres omkostningen og besværet i øvrigt ved at skifte pærer ud med en faktor 10. SLUK FOR IT I TOMGANGSDRIFT Det andet råd, som var relevant ikke mindst i en it-virksomhed som DATAdan, var at slukke diverse it-udstyr. Ud fra en energimæssig betragtning kan betale sig at slukke for skærmen ved 5 min. tomgangsdrift og harddisken ved en ½ times tomgangsdrift. Pausebilledet på skærmen mindsker kun elforbruget med ca. 10 %. Derfor er det altid bedre at slukke skærmen helt, som det hed i den rapport, som EnergiMidt udarbejdede til DATAdan. Dette råd kan selvfølgelig alle med pc-udstyr gøre brug af. DATAdan gør det uden at have regnet på, hvor meget det præcist vil mindske elforbruget. Men som Rasmus Hjort siger, så har lidt jo også ret.

11 Tænk energirigtigt i projekteringsfasen Energiregningen mere end halveredes Slagtermester Jens Munch driver en slagterforretning i Skagen med 18 ansatte. Han er tidligere formand for Danske Slagtermestres Landsforening og sidder i dag i Nordjyllands Vækstforum, udpeget af Håndværksrådet. Jens Munch har ikke et øjeblik fortrudt, at han brugte lidt tid sammen med rådgiveren fra Energicentret Nordvendsyssel på at se energiforbruget efter i sømmene. Han har tjent ganske godt dels ved at følge nogle af de råd, han fik, og på i det hele taget - som konsekvens af rådgiverbesøget - løbende at tænke over energiforbruget. Jens Munch blev rådet til at skifte glødepærer ud med lavenergipærer. Det sker nu løbende; hver gang, der springer en af de gamle glødepærer, bliver den skiftet til en lavenergipære. Rengøringen af køleanlæggets kondensatorer sker nu via en aftale med kølemontøren to gange om året frem for som tidligere kun én gang. Batec A/S og ChromeCoat A/S ligger på samme adresse i Herfølge og i de samme bygninger, men er selvstændige enheder. Batecs produktion af solfangere afsættes primært på det danske marked, mens produktionen af såkaldte strips for langt hovedpartens vedkommende afsættes på eksportmarkederne. Strips opfanger solens energi og omsætter den til varmt vand. ChromeCoat, der overfladebehandler strips med blank nikkel og sort krom, har et betydeligt elforbrug. Ikke mindre end en lille million kwh/år. De to virksomheder havde sidste år besøg af SEAS/NVE s energirådgiver, der pegede på en række besparelsesmuligheder. Produktionen af strips står umiddelbart for en betragtelig udvidelse, og de råd, som blev givet i relation til det eksisterende produktionsanlæg, indgår nu i projekteringen af det nye produktionsanlæg. ÅRLIGE POTENTIELLE BESPARELSER: KR. Konkret pegede energirådgiveren på i vintermånederne at anvende udeluft til afkøling af kompressoren efterisolering af processens tørresektion samt nyttiggørelse af processens overskudsvarme. I alt repræsenterer disse forslag en besparelse på kr./år med dertilhørende investeringer og beregnede tilbagebetalingstider. Disse giver det ikke mening at forholde sig til, da der som sagt er en udskiftning/ udvidelse af hele produktionslinien lige på trapperne. Som i andre sammenhænge er det langt billigere at tænke i energibaner netop i projekteringsfasen frem for efterfølgende, hvor det kan være langt vanskeligere at reducere energiforbruget. Det helt store scoop knytter sig imidlertid til energiforbruget i den del af produktionen, hvor der produceres skinker. Det foregår på en anden adresse, så det er helt adskilt fra selve slagterbutikken. KØLEANLÆGGETS OVERSKUDSVARME BRUGES NU TIL AFFUGTNING Vi havde problemer med køleanlægget, og derfor fik vi monteret varmelegemer, der kunne affugte køleanlægget. Da vi fik regnet på det, kostede denne detalje ikke mindre end 50 kr. ekstra i energiforbrug pr. produceret skinke, og det kunne jo ikke hænge sammen. Så jeg kontaktede min kølemontør for at få en løsning på problemet. Vi endte med en løsning, hvor vi nu bruger overskudsvarmen fra køleanlægget til at affugte køleanlægget. Det har reduceret energiforbruget pr. skinke til ca. 20 kr. Eller fra til ca kr. pr. måned på energiregningen. Det betød en investering på ca kr., men den er tilbagebetalt på godt 4 måneder, så de penge er nok givet meget godt ud, siger Jens Munch. Foto: Jasper Carlberg I kraft af den virksomhed, vi udøver med produktion af solfangere og strips til solfangere, som jo i sig selv er energibesparende teknologi, tænker vi altid løbende over vores energiforbrug. Så når vi udvider stripproduktionsanlægget, tænker vi lige så selvfølgeligt på det nye anlægs energiforbrug, siger Emanuel Brender og Kaj Bohm fra henholdsvis Batec og Chrome Coat.

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger.

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 4 APRIL 2014 NYHEDER Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. NY VIDEN Ny rapport: Varme som service

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

energiforum Tema: Drift

energiforum Tema: Drift Nr. Nr. 4 4 / / September April 2009 2011 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere