Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse 1. Lokaler til Frivilligcentret - fornyet behandling 2. Indstilling af medlemmer til Integrationsrådet Introduktion til aktiviteterne vedrørende plejehjemsdrift 4. Introduktion til psykiatriområdet 5. Implementering af helhedsplan for socialpsykiatrien 6. Analyse af problemstillinger vedrørende unge udviklingshæmmede i opgangsbofællesskaber 7. Status på strategi- og handleplan for det specialiserede voksenområde 8. Udbud af dagligvareindkøb 9. Moderniseringsaftalen - udbudsmodel på frit valg området 10. Aftale om budgetlægning Social- og Sundhedsudvalgets område 11. Meddelelser til udvalgets medlemmer - februar 2014 Side 2 af 21

3 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Lokaler til Frivilligcentret - fornyet behandling Sagsfremstilling I forbindelse med Budgetaftalen er der afsat kr. til at forbedre rammerne for Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter. Udmøntningen heraf har været drøftet i Social- og Sundhedsudvalget i august 2013, hvor lederen af Frivilligcentret deltog og blev bedt om et notat om centrets behov, jf. sagens behandling i januar. I december behandlede Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningens forslag til placering af Frivilligcentret på Lundtoftevej 55 a-b, jf. ovennævnte protokol. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at bede forvaltningen undersøge alternative forslag til placering, samt at oversende spørgsmålet om finansiering af huslejen (hvortil der kræves yderligere finansiering end de kr.) til Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2013, at der årligt anvendes kr. af Kulturfondens budget under forudsætning af at lokalerne kan bruges til alle foreninger og under forudsætning af at lokalerne placeres på Lundtoftevej 55 a-b, jf. sagens behandling i januar. Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på ny i januar Udvalget besluttede at bede forvaltningen om en vurdering af yderligere nye forslag til lokationer, jf. protokol fra januar (bilag) Hermed genfremlægges forvaltningens indstilling med henblik på dels drøftelse af notat om "yderligere undersøgelse af mulighed for placering" (bilag), der redegør for fordele og ulemper ved forslagene til placering af Frivilligcentret på andre lokationer end Lundtoftevej 55 a-b. Udvalget skal herefter tage stilling til, hvor Frivilligcenteret skal placeres. Til orientering er vedlagt et notat fra Frivilligcentrets bestyrelse, der kommenterer på nogle af forslagene (bilag). I givet fald udvalget beslutter placering på Lundtoftevej 55 a-b oversendes sagen dels til Byplanudvalget med henblik på at få tilladelse til at nedlægge de to lejemål som boliger, og dels til Økonomiudvalget til beslutning om, dels at frigive huset til formålet, dels at finansiere renoveringsudgifterne som beskrevet. I givet fald udvalget beslutter en anden placering end Lundtoftevej 55 a-b, forelægges ny sag til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på evt. at omgøre beslutningen om, at finansieringen afhænger af placering på Lundtoftevej 55 a-b. Økonomiske konsekvenser Der er som nævnt ovenfor afsat 0,2 mio. kr. årligt på budget til at finansiere huslejen. Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget 0,1 mio. kr. årligt, jf. ovenstående. Hertil kommer ombygningsudgifter på i alt 1,8 mio. kr., jf. sagens behandling i januar Beslutningskompetence Byplanudvalget for så vidt angår evt. nedlæggelse af de to boliger på Lundtoftevej 55 a-b, Økonomiudvalget for så vidt angår øvrige beslutninger, herunder anvendelse af Kommunens ejendomme. Side 3 af 21

4 Indstilling 1. at Frivilligcenteret søges placeret på Lundtoftevej 55 a-b, og at sagen som konsekvens heraf oversendes til Byplanudvalget med henblik på myndighedsbehandling af nedlæggelse af de to boliger på Lundtoftevej 55 A-B 2. at såfremt de to boliger på Lundtoftevej 55 A-B nedlægges, gennemføres renoveringsarbejderne som foreslået 3. at renoveringsudgifterne finansieres af aktivitetsområde Kommunale Ejendomme via overførsel af uforbrugte budgetmidler på i alt 1,8 mio. kr. fra 2013 til Bilagsfortegnelse 1. Lokaler til Frivilligcenter protokol januar 2014.pdf 2. notat yderligere undersøgelse af muligheder for placering- jan 2014.pdf 3. Notat vedr. nyt frivillighus januar 2014.pdf Side 4 af 21

5 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Indstilling af medlemmer til Integrationsrådet Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 5. december 2013 proces for indstilling af medlemmer til Integrationsrådet for perioden 2014 til 2017, herunder bl.a. at udpegelse af etniske medlemmer foretages af forvaltningen på et opstillingsmøde primo januar 2014, hvor de nuværende medlemmer af Integrationsrådet og lokale flygtninge- og indvandrerforeninger også inviteres. Mødet annonceres i lokalavisen Det Grønne Område i rubrikken Nyt fra Lyngby- Taarbæk Kommune, på hjemmesiden LTK.dk, samt via Frivilligcentret. I alt skal der udpeges 20 medlemmer af Integrationsrådet. 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen, 8 medlemmer og suppleanter indstilles af foreninger og organisationer og 8 medlemmer og suppleanter med anden etnisk baggrund end dansk indstilles af borgerne. Valget for medlemmerne uden for Kommunalbestyrelsen sker ved at: 1. Foreningerne og organisationerne hver især indstiller en repræsentant til Integrationsrådet for den kommende periode. 2. Potentielle medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk vælges til indstilling på møde i januar Det er Kommunalbestyrelsen som udpeger medlemmer til Integrationsrådet. På det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 blev følgende medlemmer valgt til Integrationsrådet: Mette Hoff Mette Schmidt Olsen Henrik Bang Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. januar 2014 at op til 50 % af Kommunalbestyrelsens medlemmer kan udpeges uden for Kommunalbestyrelsen. På baggrund heraf er følgende medlemmer valgt til Integrationsrådet: Gitte Kjær-Westermann Forvaltningen har bedt foreningerne og organisationerne om at indstille repræsentanter til Integrationsrådet. Indstillingerne ses i vedlagte fortegnelse (bilag). Det skal bemærkes, at det ikke er lykkedes Samrådet for Børne- og Ungdomsrepræsentanterne at finde en kandidat, men at de ønsker at opretholde muligheden for en plads i Integrationsrådet. Forvaltningen afholdt møde den 16. januar 2014 vedrørende udpegning af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk til Integrationsrådet. På mødet deltog 8 borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der tilkendegav, at de gerne ville være medlemmer af Integrationsrådet. Derudover havde én borger som var forhindret i at deltage i mødet og som var medlem i den forgangne periode tilkendegivet, at hun fortsat gerne vil være medlem af Integrationsrådet. Fælles for alle kandidater er, at de har bopæl i kommunen og at de har en anden etnisk baggrund. På denne baggrund indstiller forvaltning 8 medlemmer og 1 suppleant til Integrationsrådet til den kommende periode, jf. ovennævnte fortegnelse. Side 5 af 21

6 Det skal bemærkes, at i perioden har de 8 pladser for repræsentanter med anden etnisk baggrund end dansk været besat af 17 forskellige personer. Kun 3 af disse har siddet i Integrationsrådet i hele perioden. 4 af de 17 personer er udtrådt på grund af udflytning af kommunen. Set i lyset af disse erfaringer og af, at der kun er valgt 1 suppleant til Integrationsrådet, foreslår forvaltningen, at der i det ny Integrationsråd drøftes en model for opstillingsmøder i fremtiden, hvor der sikres en bredere rekruttering og deltagelse af etniske repræsentanter og at denne proces tages i anvendelse i forbindelse med et eventuelt nyvalg i perioden. Det har i de tidligere år været nødvendigt at holde opstillingsmøder igen for at sikre fuld repræsentation af etniske medlemmer. Integrationsrådet forventes at holde konstituerende møde den 24. marts Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at de pågældende personer i den nævnte fortegnelse udpeges som medlemmer af Integrationsrådet Bilagsfortegnelse 1. Notat indstillede medlemmer.pdf Side 6 af 21

7 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Introduktion til aktiviteterne vedrørende plejehjemsdrift Sagsfremstilling På mødet i januar 2014 blev Social- og Sundhedsudvalget introduceret til myndighedsarbejdet i Center for Træning og Omsorg. Som det fremgik af udvalgets "introduktionsplan", som ligeledes blev behandlet på mødet i januar, vil forvaltningen på mødet i februar sætte fokus på den del af ældreområdet, der knytter sig til plejehjemsdrift. Det vil sige kommunens områdecentre og aktivitetscentre samt Den Kommunale Madservice, der laver mad til beboerne på plejehjemmene. Udvalget vil på mødet få en mundtlig introduktion til hvilke boligtyper der findes, hvilken målgruppe de henvender sig til, hvordan der visiteres til boligerne samt fakta i forhold til hvor mange borgere der kommer på aktivitetscentrene, hvor mange boliger kommunen råder over, hvor mange boliger der er på de enkelte områdecentre mv. Forvaltningen vil endvidere introducere til, hvordan der arbejdes med kvalitetsopfølgning og kort skitsere de projekter, der er fokus på i blandt andet som følge af de budgetbeslutninger der er truffet i kommunen de senere år og inspireret af Lyngby-Taarbæk Kommunes Ældrestrategi (bilag), herunder handleplan for ældrestrategien (bilag) samt Ældrekommissionens rapport fra 2012 om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem (bilag). Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Bilagsfortegnelse 1. Endelig Ældrestrategi - Et godt og aktivt liv.pdf 2. Handleplan for ældrestrategien.pdf 3. Livskvalitet_og_selvbestemmelse_pa_plejehjem.pdf Side 7 af 21

8 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Introduktion til psykiatriområdet Sagsfremstilling Social- og Sundhedsvalget vedtog den 4. december 2013 helhedsplanen for socialpsykiatri i Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK). Arbejdet med helhedsplanen har været en proces over 1-2 år, hvor der har været dialog mellem de respektive parter på området. Hovedtendenserne i helhedsplanen for socialpsykiatrien blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på introduktionsseminaret i januar 2014, og vil blive rekapituleret for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med udvalgets generelle introduktion. I den mellemliggende periode har regeringen haft nedsat et psykiatriudvalg, der skulle undersøge udfordringer på området og komme med anbefalinger til regeringen. Fokus på hele psykiatriområdet, både lokalt og på nationalt niveau, har været, at der generelt er stor opmærksomhed på psykiatriområdet. Opmærksomheden skyldes både, at stadigt flere diagnosticeres med en psykisk lidelse, men også at den nyeste viden på området peger på, at der er gode muligheder for at komme sig fra selv alvorlige psykiske lidelser, hvis man tilbydes de rette behandlingsmuligheder og den rette kommunale indsats. I stedet for at tage udgangspunkt i, at psykiske lidelser er kroniske - det såkaldte "kronicitetsparadigme" - betragter man nu i stigende grad psykiske lidelser som episodiske (selvom de kan være langvarige eller permanente). Dette stiller også nye krav til den kommunale indsats, og det er derfor vigtigt, at Kommunens socialpsykiatriske indsats baseres på viden om, hvad der kan understøtte psykisk bedring og give borgere med psykiske lidelser muligheder for en almindelig hverdag og et aktivt og deltagende liv. Borgerens egen personlige proces med at komme sig betegnes ofte "recovery", mens den indsats, der fremmer denne proces betegnes "recovery-orienteret rehabilitering" eller "psykosocial rehabilitering". Recovery-begrebet er derfor også centralt i Kommunens helhedsplan for socialpsykiatrien, som er under implementering, jf. særskilt sag vedrørende implementeringsplan for af helhedsplanen. Helhedsplanen for socialpsykiatrien tager højde for det nye paradigme (bilag). Samtidig vedlægges et notat om psykiatriudvalgets rapport (bilag), da der er mange anbefalinger og pejlemærker, som er sammenfaldende med planerne og målsætningerne i helhedsplanen for socialpsykiatrien og som kan have indflydelse på implementeringen af helhedsplanen. Forvaltningen vil derfor også afrapportere de initiativer og puljer, der udmeldes i denne forbindelse. De to ovennævnte notater bidrager på følgende vis til en introduktion til psykiatriområdet: 1. Den indledende del af LTK's helhedsplan for socialpsykiatrien tager udgangspunkt i den nyeste viden om "recovery", og begreber foldes ud. 2. Notatet beskriver anbefalingerne fra det psykiatriudvalg, som regeringen nedsatte i april 2012, og som har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Kommunen er i øvrigt nævnt tre steder i psykiatriudvalgets rapport vedrørende Kommunens erfaringer med henholdsvis medarbejdere med brugererfaring, brugeroplevet effektmåling og frivillige netværksfamilier. Side 8 af 21

9 Det er forvaltningens opfattelse, at der er en række fælles fokusområder mellem psykiatriudvalgets anbefalinger og Kommunens helhedsplan for socialpsykiatrien: - Fokus på, at overordnede værdier som selvbestemmelse, inddragelse, recovery og inklusion skal udgøre en væsentlig del af grundlaget for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser - Fokus på styrket sammenhæng mellem den regionale og den kommunale indsats - Fokus på kompetenceudvikling - Fokus på behovet for dokumentation og effektmåling samt brug af evidensbaserede metoder med rehabiliterende sigte i botilbud og bostøtte - Iværksættelse af fremskudte indsatser - Udbredelse af akuttilbud og koordinering af akuttilbuddet med den regionale indsats - Inddragelse af brugerne, netværket/pårørende og civilsamfundet i planlægning og opgaveløsning En række af udvalgets anbefalinger omhandler endvidere problematikker, som også vil blive inddraget i arbejdet med den nye Sundhedsaftale III. I det videre arbejde med implementeringen af helhedsplanen for socialpsykiatrien arbejder forvaltningen videre med psykiatriudvalgets anbefalinger i en lokal kontekst, herunder også med særligt fokus på at videreudvikle de samarbejdsfora med regionen, som er nødvendige for at skabe øget sammenhæng i indsatsen. Social- og Sundhedsudvalget vil jf. sagen om implementering af helhedsplanen for socialpsykiatrien løbende blive orienteret om fremdriften og nye tiltag indenfor området. Det skal bemærkes, at regeringen i løbet af 2014 vil fremkomme med et regeringsudspil på psykiatriområdet på baggrund af psykiatriudvalgets anbefalinger. Økonomiske konsekvenser Opgaven er udført indenfor rammen. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Bilagsfortegnelse 1. Helhedsplan for socialpsykiatri - indledende del 2. Notat om psykiatriudvalgets anbefalinger Side 9 af 21

10 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Implementering af helhedsplan for socialpsykiatrien Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 4. december 2013 Helhedsplan for Socialpsykiatrien i Lyngby- Taarbæk Kommune og samtidig en foreløbig plan for implementering jf. protokol (bilag). Forvaltningen har på den baggrund uddybet planen for implementering (bilag). Implementeringsplanen skal sikre, at de formulerede målsætninger omsættes til konkret virkelighed, og at tiltagene tilrettelægges i en fornuftig rækkefølge. Det er afgørende, at implementeringsprocessen planlægges, så alle parter får ejerskab til processen. Nogle af aktiviteterne vil være afhængige af, at andre aktiviteter er igangsat eller færdiggjort. Der er derfor i planen fastsat en foreløbig tidsperiode for de forskellige aktiviteter. Et af de første initiativer er planlægning og gennemførelse af en fælles kompetenceudvikling på tværs af myndighed og leverandører. Formålet med kompetenceudviklingen er at skabe en fælles viden om "recovery" (jf. sag om introduktion til psykiatriområdet, andetsteds på dagsordenen) og et fælles afsæt for at arbejde med "recovery" for borgerne. Kompetenceudviklingen skal styrke samarbejdet på tværs og omkring borgeren, så samtlige parter har fælles mål med indsatsen. Derudover vil forvaltningen foretage en nærmere omfangs- og behovsanalyse for at sikre, at implementeringen sker på baggrund af eksisterende aktuel viden om omfanget af borgere med behov for hjælp og viden om hvilke behov, borgerne har inden for det socialpsykiatriske felt - samt at viden og gode erfaringer fra andre kommuner også medtages. I de i planen skitserede kvartalsvise afrapporteringer vil der - for hver aktivitet - både være en indholdsmæssig og økonomisk afrapportering. Anbefalingerne fra regeringens psykiatriudvalg - jf. anden sag på dagsordenen - vil blive indarbejdet i helhedsplanen, såfremt det bliver politisk besluttet, at Kommunen skal søge de respektive udmeldte puljer. Social- og Sundhedsudvalget vil få forelagt oplysninger om de puljer, som det vil være relevant og muligt at ansøge. Økonomiske konsekvenser Implementeringsplanen finansieres pt. indenfor rammen af det afsatte til helhedsplanen i budget Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at implementeringsplanen tages i anvendelse. Bilagsfortegnelse 1. Implementeringsplan af Helhedsplan for socialpsykiatrienversion2 Side 10 af 21

11 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Analyse af problemstillinger vedrørende unge udviklingshæmmede i opgangsbofællesskaber Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget bad i december 2013 om en analyse af problemstillinger vedrørende unge udviklingshæmmede i bofællesskaber, jf. protokol (bilag). Forvaltningens redegørelse præsenteres i det følgende: Gruppen af beboere i opgangsbofællesskabet Caroline Amalievej er en uhomogen gruppe. Tilbuddet er etableret ud fra forudsætningen om, at det er et opgangsbofællesskab med individuelle behov, hvor nogle beboere har brug for tryghedsskabende faktorer, som fx en tæt adgang til det pædagogiske personale - også på skæve tider af døgnet -, mens andre bedst udvikler sig ved, at der også er pædagogfrie udfoldelsesmuligheder. Caroline Amalievej er på ovenstående baggrund som udgangspunkt ikke et døgndækket tilbud. Eventuelle behov for yderligere støtte uden for den almindelige personaledækning håndteres individuelt i forbindelse med visitationen af den enkelte borger til Caroline Amalievej. Det er imidlertid forvaltningens opfattelse, at beboersammensætningen ved etableringen af opgangsbofællesskabet i 2011 i betydeligt omfang er sket efter brugerønsker og ikke ud fra en grundig socialfaglig udredning. Derfor peger forvaltningen på, at alle nuværende beboere på Caroline Amalievej vurderes efter Voksenudredningsmetoden i første halvår 2014, således at deres støttebehov afdækkes grundigt. Dette vil give mulighed for at tilpasse støtten bedre og for at vurdere, om målgruppen for Caroline Amalievej er under forandring, og om det derfor i visse tilfælde vil være hensigtsmæssigt at overveje fx muligheden for telefondækning/tilkaldevikar i ydertimerne. Støttebehovene og beboersammensætningen på Caroline Amalievej skal derudover ses i sammenhæng med den øvrige udvikling på området for udviklingshæmmede i Kommunen. Her kan som eksempel nævnes, at der på Seniorhuset opleves en stigende tendens til, at de ældre udviklingshæmmede beboere udvikler demens og i visse tilfælde har konflikter med hinanden uden for de tidsrum, hvor der er personaledækning. Dette betyder, at der også her kan opstå behov for telefondækning/tilkaldevikardækning. Samtidig skal det nævnes, at Støttecenter Magneten starter et nyt værested op, som vil tilbyde nye aktiviteter og give beboerne i opgangsbofællesskaberne nye udfoldelsesmuligheder. Forvaltningen peger derfor på, at der igangsættes en nærmere analyse af hele området for udviklingshæmmede i Kommunen, som kan afdække ressourcebehov og mulige synergieffekter, og som kan skabe sammenhæng i hele Støttecenter Magnetens tilbudsvifte. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Side 11 af 21

12 Forvaltningen foreslår, at 1) alle nuværende beboere på Caroline Amalievej vurderes efter Voksenudredningsmetoden i første halvår ) hele området vedrørende udviklingshæmmede analyseres nærmere i løbet af Udvalget forelægges et kommissorium for analysen, når ovenstående punkt 1 er gennemført. Bilagsfortegnelse 1. Protokol SSU december 13 - anmodning om optagelse af sag om unge udviklingshæmmede i bofællesskaber Side 12 af 21

13 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Status på strategi- og handleplan for det specialiserede voksenområde Sagsfremstilling Den 15. maj 2013 godkendte Social- og Sundhedsudvalget en Strategi- og handleplan på det specialiserede voksenområde - det vil sige voksne med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer. Årsagen til udarbejdelse af Strategi- og handleplanen har været, at der tidligere har været styringsmæssige problemer på området, både fagligt og økonomisk. Formålet med strategi- og handleplanen er at skærpe styringen af voksensocialområdet både i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen og med henblik på reduktion af udgifterne til området. I Strategi- og handleplanen arbejdes der med syv fokusområder, og status på initiativerne under disse fokusområder gennemgås i det følgende. Indholdet i strategi- og handleplaner er interne begreber og termer, der er relateret til fagsproget indenfor social- og økonomiområdet, da det er et administrativt opfølgningsredskab, som afrapporteres til politisk niveau. Afrapporteringen er nedenfor skitseret i tabelform, så det ikke er nødvendigt at gennemlæse Strategi- og handleplanen for at få overblik over fremdriften. Fokusområde 1: Styrket sagsbehandling: Udgangspunktet for dette fokusområde er at sikre, at alle borgere med samme behov tildeles samme ydelse til samme pris. Aktivitet Status Kommentar Tilpasning af kompetenceplan for sagsbehandlere Næsten gennemført Forelægges udvalget ved næste status Nedsættelse af centralt visitationsudvalg Gennemført Fast månedligt ledelsestilsyn Gennemført Opprioritering af socialjuridisk kompetence i CSI Gennemført Jurist ansat pr. 1/ Alle sager bevilget i overensstemmelse med kvalitetsstandard Gennemført 20 pct. af sager fra 2012 er revisiteret Gennemført Ledelsesmæssig audit i 5 pct. tilfældigt udvalgte sager Er igangsat For de store områder ( 85, 100, 107 og 108) er sagerne gennemgået. Mangler 97, 103 og 104 Fokusområde 2: Styrket informationsflow: Udgangspunktet for dette fokusområde er at sikre, at ledelsen i CSI har overblik over det budget og de aktiviteter, der administreres, og at CSI leverer rettidige og retvisende informationer til CØP. Side 13 af 21

14 Aktivitet Status Kommentar Implementering af standardformular til bevilling (BØF-skema) Gennemført Procedurebeskrivelser mv. for CSI s opgaver ved bevilling Uddannelse af CSI-medarbejdere i økonomisystemet Calibra Månedlig kvalitetssikring af oplysninger i Calibra Næsten gennemført Gennemført Næsten gennemført Calibra (økonomistyringssystem) er implementeret på de udgiftstunge ydelsesområder. Der foretages løbende stikprøvevis kvalitetskontrol. Månedlig afrapportering på økonomi mv. til CSI-chefgruppe Er igangsat Er under løbende forbedring. Korrekt registrering af stamdata i B&V-systemet Gennemført Fokusområde 3: Styrket budgetgrundlag for 85-støtteordningen: Udgangspunktet for dette fokusområde er at få styr på de stigende udgifter til 85- støtteordningen. Aktivitet Status Bemærkning Evaluering og evt. justering af kvalitetsstandard Er igangsat Forelægges udvalget, når den er færdig Udarbejdelse af aktivitetsbestemt styringsmodel Er igangsat Jf. fokusområde 7 Opfølgning og afrapportering på revisitation af 85-støtte Gennemført Samtlige 85-bevilliger er revisteret og Voksenudredningsmetoden har været anvendt Fokusområde 4: Kapacitetstilpasning for Slotsvængets Akuttilbud: Udgangspunktet for dette fokusområde er den politiske beslutning om at fortsætte og udvide Akuttilbuddet. Tilbuddets finansiering afhænger af, om der kan opnås en besparelseseffekt på myndighedsbudgettet. Derudover skal det undersøges, om der kan afdækkes forebyggende effekter af tilbuddet. Aktivitet Status Kommentar Kapacitetstilpasning af driftsramme Gennemført Udarbejdelse af informationsmateriale om tilbuddets ydelser Gennemført Opgørelse af besparelses- og forebyggende effekt af tilbuddet Er igangsat Det er vanskeligt at opgøre disse effekter på kort sigt. Fokusområde 5: Skærpet leverandørstyring: Udgangspunktet for dette fokusområde er den udbredte brug af eksterne leverandører på socialområdet. Også i KKR-regi er der opmærksomhed på prisudviklingen hos leverandør-ledet. Aktivitet Status Kommentar Højnelse af sagsbehandlernes forhandlingskompetencer Gennemført Kurser i forhandling afholdes i foråret 2014 Gennemgang og genforhandling af eksisterende aftaler Er igangsat Gennemgås og genforhandles løbende i forbindelse med revisitation mv. Månedsvis områdeopdelt ledelsesinformation om økonomi Gennemført Forbedres løbende Fokusområde 6: Effektivisering af udførerøkonomien: Udgangspunktet for dette fokusområde er, at der er behov for også at se på effektiviseringsmuligheder i kommunens sociale tilbud. Side 14 af 21

15 Aktivitet Status Kommentar Analyse af udførerøkonomien på de respektive institutioner Er igangsat Udarbejdes som led i Fokusområde 7, jf. nedenfor Genforhandling af driftsoverenskomster med selvejende institutioner Er igangsat forelægges udvalget når de er færdigbehandlet Fokusområde 7: Ny styringsmodel for udførerøkonomien: Udgangspunktet for dette fokusområde er, at der er behov for en ny styringsmodel for alle socialområdets institutioner med fokus på aktivitetsstyring og øget gennemsigtighed i institutionernes økonomi. Aktivitet Status Kommentar Revideret økonomi- og kapacitetsmodel (styringsmodel) for institutionerne Er igangsat Arbejdsgruppe nedsat med CSI og CØP Implementering af den nye styringsmodel Mangler Afventer beskrivelse af styringsmodel, jf. ovenfor Økonomiske konsekvenser Strategi- og handleplanen skal bidrage til at realisere et tilpasningskrav på -2,2 mio. kr. i 2013, - 5,8 mio. kr. i 2014, -7,0 mio. kr. i 2015 og -9,0 mio. kr. fra 2016 og frem i forhold til det oprindelige budget for 2013 på områderne udsatte børn og unge samt handicappede. I forbindelse med 1. anslået regnskab for 2014 fremlægges en særskilt opfølgning på udmøntningen af tilpasningskravet. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at status på Strategi- og handleplanen tages til efterretning. Side 15 af 21

16 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Udbud af dagligvareindkøb Sagsfremstilling I Budgetaftalen indgik en hensigtserklæring om at arbejde videre med forslaget om at gennemføre et udbud af indkøb og udbringning af dagligvarer på ældreområdet. Udbuddet forventedes at give en årlig budgetreduktion på ca. 0,4 mio. kr. fra og med 2013 og frem. Budgetreduktionen forventedes dels opnået gennem lavere priser i forhold til den tidligere kontrakt (Kommunen samarbejdede tidligere med supermarkedet Intervare om levering af dagligvarer til de borgere, der har valgt den Kommunale Leverandør) og dels ved at udvide indkøbsordningen til de borgere, der har valgt hjemmehjælp leveret af privat leverandør. Social- og Sundhedsudvalget godkendte i juni 2013 en kravsspecifikation for udbuddet, jf. protokol (bilag) og forvaltningen har i efteråret 2013 gennemført udbuddet i samarbejde med Gladsaxe Kommune. I december 2013 blev udvalget orienteret om, at Intervare og iposen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er efterfølgende indgået kontrakt med disse leverandører, ligesom borgerne er informeret og har foretaget deres valg af leverandør omkring årsskifte jf. uddybende notat (lukket bilag). Den forventede besparelse er væsentligt højere end forvaltningens skøn i Økonomiske konsekvenser Kommunen opnår en årlig besparelse på kr. 2,7 mio. fra 2014 forudsat borgernes nuværende valg af leverandør. Ændres det, kan det mindske besparelsen. Besparelsen foreslås udmøntet således, at 1 mio. kr. anvendes til dækning af det manglende provenu fra moderniseringsaftalen i 2014 og jf. forvaltningens forslag om at udsætte udbuddet af praktisk hjælp og personlig pleje (se anden sag på dagsordenen herom). Resten af provenuet indgår som del af det samlede provenu ved gennemførte udbud under aktivitetsområdet. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1) 1 mio. kr. af den ekstra besparelse anvendes til at finansiere moderniseringsaftalen, da den forventede besparelse i 2014 og 2015 ikke bliver realiseret. 2) resten af provenuet indgår som del af det samlede provenu ved gennemførte udbud under aktivitetsområdet. Bilagsfortegnelse 1. protokol bilag 1 sag 8 2. LUKKET BILAG - indkøb feb pdf Side 16 af 21

17 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Moderniseringsaftalen - udbudsmodel på frit valg området Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 12. juni 2013, at forvaltningen skulle gennemføre et udbud af praktisk hjælp og personlig pleje i kommunen inden for den såkaldte "godkendelsesmodel", jf. protokol for sagen (bilag). Den Kommunale Leverandør skulle ikke omfattes af udbuddet, jf. mulighed herfor ved lovændringen bag den ny udbudsmodel. Det var forventet, at udbuddet ville medføre en besparelse på 1 mio. kr. fra 2014 og frem. Besparelsen indgår i budgetaftalen I forbindelse med forvaltningens indledende arbejde med at udarbejde en kravspecifikation er det imidlertid blevet klart, at det er et uhensigtsmæssigt tidspunkt at gennemføre et udbud på. Ældreområdet er under kraftig forandring pt. både i samarbejdet med ældre medborgere og i det sygeplejefaglige arbejde. Det skyldes et øget fokus på rehabilitering, øget kompleksitet på grund af opgaveglidning fra det primære sundhedsvæsen, flere kronikere samt indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger. Træning og aktivitet i hverdagen Kommunen står midt i en kulturændring, som grundlæggende handler om at ændre medarbejdernes tilgang til borgerne fra at tænke kompenserende til at tænke rehabiliterende med afsæt i borgernes egne ressourcer, jf. Ældrestrategien (http://www.ltk.dk/aeldrestrategi). Forventningen er imidlertid også, at tidspunktet for, hvornår den ældre har behov for hjælp, udskydes, hvilket medfører en reduktion i antallet af visiterede timer, som er indarbejdet i budgettet som en budgetreduktion. Ledelsen i den kommunale hjemmepleje har arbejdet målrettet med dette. Visitationen har derimod ikke modtaget mange henvendelser fra de private leverandører vedrørende effekten af deres indsats på området. Dette kan skyldes en række forhold - eksempelvis manglende forståelse for opgaven, manglende økonomiske incitamenter, utilstrækkelige kompetencer, eller at krav og succeskriterier ikke har været formuleret tilstrækkeligt tydeligt. Det nære sundhedsvæsen - tidlig opsporing og kvalitet i indsatsen Center for Træning og Omsorg udruller netop nu et pilotprojekt i hjemmeplejen omkring tidlig opsporing med videre, med henblik på tidligt at kunne identificere fald i funktionsevne hos borgere og på den baggrund tilrettelægge relevante forebyggende indsatser. Formålet er at reducere antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser. Indsatsen vil blive evalueret primo Hvorvidt alle private leverandører skal mødes med tilsvarende krav til øget kvalitet i indsatsen, afventer resultatet af evalueringen. Udsættelse af udbud Samlet set er der er behov for mere tid til dels at indhente viden om effekten af nye sygeplejefaglige tiltag (evalueres primo 2015),og dels til at give private leverandører mulighed for at rulle paradigmeskiftet fuldt ud, forud for at et udbud af de to ydelser målrettet private leverandører gennemføres. Side 18 af 21

18 Dette er baggrunden for, at forvaltningen foreslår, at udbuddet af praktisk hjælp og personlig pleje målrettet private leverandører udskydes til primo Der er dog behov for allerede nu at præcisere mål for paradigmeskiftet over for private leverandører samtidig med, at Center for Træning og Omsorg ændrer opfølgningspraksis over for samme gruppe af leverandører med sigte på ens opfølgning på effekt af de faglige tiltag på tværs af alle leverandører. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en allonge til de gældende kontrakter, der præciserer mål og ny opfølgningspraksis på paradigmeskiftet mv. Arbejdet vil blive påbegyndt i efteråret Økonomiske konsekvenser Besparelsen på 1 mio. kr. findes inden for den gældende ramme i 2014 og 2015 i kraft af, at udbuddet af indkøb af dagligvarer, som blev gennemført i 2013 medfører et højere provenu end budgetteret (se anden dagsorden til mødet). Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. udbud af praktisk hjælp og personlig pleje målrettet private leverandører gennemføres i der udarbejdes en allonge i efteråret 2014 til de gældende kontrakter med private leverandører med mere præcise mål, krav og succeskriterier for paradigmeskiftet mv. 3. den forventede besparelse på gennemførelse af et udbud erstattes af et øget provenu på udbud af dagligvareindkøb i 2014 og 2015, se anden sag herom på dagsordenen. Bilagsfortegnelse 1. Protokol SSU juni Moderniseringsaftalen - udbudsmodel på frit valg området Side 19 af 21

19 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Aftale om budgetlægning Social- og Sundhedsudvalgets område Sagsfremstilling Der er den 29. januar 2014 indgået vedlagte politiske aftale om budgetlægningen for mellem alle Kommunalbestyrelsens partier med undtagelse af Enhedslisten. Økonomiudvalget beslutter den konkrete tilrettelæggelse af budgetprocessen på Økonomiudvalgets møde den 27. februar 2014, idet det jf. aftalen forventes, at fagudvalgene skal drøfte budgetforslag på egne områder hen over foråret - første gang i marts. Af hensyn til en tidlig igangsætning af overvejelserne om processen på fagudvalgenes respektive områder, foreslår forvaltningen, at fagudvalgene allerede nu tager en første drøftelse af input til, hvordan en kommende proces med udarbejdelse af forslag tilrettelægges mest hensigtsmæssigt på udvalgenes områder. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at den kommende budgetproces drøftes. Bilagsfortegnelse 1. Lyngby-Taarbæk-aftalen 2014 Hovedelementer i aftale om budgetlægning.pdf Side 20 af 21

20 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Meddelelser til udvalgets medlemmer - februar 2014 Sagsfremstilling 1. Tilbagemelding fra Selma Marie-fonden vedrørende ønske om etablering af bo-tilbud for yngre sen-hjerneskadede Social- og Sundhedsudvalget besluttede i april 2013 at bede forvaltningen om at arbejde videre med Fonden Mariehjemmet om etablering af et hjerneskadetilbud i Kommunen, jf. protokol af sagen (bilag). Fonden har imidlertid ikke været interesseret i nogle af de bygninger, Lyngby- Taarbæk Kommune har kunnet stille til rådighed. Bilagsfortegnelse 1. Protokol april Placering af botilbud til yngre hjerneskadede Side 21 af 21

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Curt

Læs mere

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv Et godt En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016 og aktivt liv 1 Forord Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Træning og Omsorg Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Fotos: Jakob

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat fra møde i Integrationsrådet. Lyngby-Taarbæk Kommune d. 28.5.2015

Referat fra møde i Integrationsrådet. Lyngby-Taarbæk Kommune d. 28.5.2015 Referat fra møde i Integrationsrådet Lyngby-Taarbæk Kommune d. 28.5.2015 Til stede: Amtul Shafi Malik, Formand, etnisk repræsentant Gitte Kjær-Westermann, Næstformand, udpeget af Kommunalbestyrelsen Fargana

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 12-12-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Onsdag den 12. december 2012 kl. 15:00 afholdt Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere