ÅRSRAPPORT Årsrapport 2008 S. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT S. 1

2 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE VISION OG STRATEGI INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER FORRETNINGSOMRÅDER: SPAR NORDS LOKALE BANKER FINANS NORD HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET RISICI: KREDITRISIKO MARKEDSRISIKO OPERATIONEL RISIKO PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING INTERN REVISIONS PÅTEGNING DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING MODERSELSKABS- OG KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE OVERSIGT OVER NOTER TIL MODERSELSKABS- OG KONCERNREGNSKAB NOTER TIL MODERSELSKABS- OG KONCERNREGNSKAB ØVRIGE OPLYSNINGER BANKENS LEDELSE LEDELSESHVERV MV. OG LEDELSENS AKTIEBESIDDELSER ORGANISATORISKE ENHEDER OG LEDELSE FONDSBØRSMEDDELELSER S. 2

3 TIL REGNSKABSLÆSEREN - EKSTREMERNES ÅR Efter en årrække med flotte resultater, senest 833 mio. kr. i, blev det i til et resultat før skat på kun 124 mio. kr. - vel at mærke efter et år, hvor s basisforretning fortsat udviklede sig pænt! Som en ambitiøs og vækstvant virksomhed kan vi ikke være tilfredse med et årsresultat, der er 85 pct. lavere end året før. Kaster man et blik på de markedsbetingelser, som resultatet er opnået under, bliver det imidlertid noget mere acceptabelt. På en hel række fronter var nemlig det værste år i mange årtier. 170 mio. kr. Hertil kommer vores andel af den samlede garantiramme samt eventuelt forhøjet garantiramme på op til 450 mio. kr. Allerede i blev det til en udgift på garanti og sektorløsninger på 81 mio. kr. En anden ugunstig udvikling, der satte sit præg på, var den, som fandt sted på obligationsmarkedet. Bl.a. som en afledt effekt af investorernes ønske om størst mulig sikkerhed skete der er forskydning af efterspørgslen fra realkreditobligationer til statsobligationer. Dette medførte et voldsomt udvidet kreditspænd, som for Spar Nord ramte både kursreguleringerne og beholdningsindtjeningen - og bidrog til en negativ resultatmæssig effekt på mere end 300 mio. kr. Blandt andet oplevede vi den mest alvorlige likviditetskrise siden 1930 erne. Efter subprime-kollapset og de tab, det medførte hos nogle af verdens største finansielle institutioner, forsvandt den tillid, som er så nødvendig for at det globaliserede finansielle system kan fungere. I stedet for at lade likviditeten flyde i markedet, begyndte banker i hele verden at holde på pengene - en reaktion, som nok er forståelig, men som ikke er holdbar i længden. I Danmark blev løsningen en bankpakke, hvor finanssektoren og staten i fællesskab sikrer indskyderne mod de tab, som både professionelle og private indskydere var blevet så nervøse for. Garantiordningen var nødvendig og effektiv, men er også en dyr løsning for finanssektoren med en samlet regning på op til 35 mia. kr. over to år. s andel af den årlige garantiprovision bliver ca. Samtidig faldt det danske aktiemarked med mere end 50 pct., og finansaktierne endnu mere. aktien mistede 63 pct. af sin værdi - et utilfredsstillende kursfald, som dog i parentes bemærket var det næstlaveste blandt de større danske banker. For langt de fleste børsnoterede selskaber betød udviklingen, at flere års afkast forsvandt på få måneder. Endelig blev året, hvor konjunkturerne vendte i nedadgående retning, specielt i 4. kvartal. Mange virksomheder oplevede vigende efterspørgsel, væksten i samfundet gik i stå, og arbejdsløsheden begyndte at stige. For os som bank giver denne udvikling sig udslag i større tab og nedskrivninger på vores udlån. Takket være vores afdæmpede risikoprofil og dermed gode kreditkvalitet er vi ikke blevet ramt af de store lynnedslag. Men efter S. 3

4 TIL REGNSKABSLÆSEREN 2 år i træk med nettoindtægter på regnskabsposten nedskrivninger på udlån mv., senest en indtægt i fjor på 111 mio. kr., blev posten i til en udgift på 236 mio. kr. Betragter man alle de udefrakommende begivenheder, fremstår den voldsomme reduktion i vores årsresultat i et lidt andet lys. Det er nemlig ikke vores basisforretning, som er begyndt at gå dårligt. Tværtimod blev, både i s Lokale Banker og i Finans Nord, et tilfredsstillende år med fortsat vækst i både kundeantal og forretningsvolumen. Efter en årrække, hvor -kæden er vokset geografisk via etablering af nye lokale banker uden for Nordjylland, skete væksten i via tilkøb. I 4. kvartal købte vi således 7 filialer fra Roskilde Bank og etablerede med udgangspunkt heri tre nye bankområder: Roskilde, Holbæk og Helsingør. Vi forventer også, at vores eksisterende basisforretning vil fortsætte den positive udvikling. På trods af konjunkturmæssig nedgang har vi med de seneste års geografiske ekspansion skabt et godt fundament for fortsat vækst. Alligevel må vi forvente, at 2009 og også 2010 vil byde på mere moderate finansielle resultater. Alene udgiften til deltagelse i den to-årige garantiordning og de forventet højere tab på udlån betyder, at tallene på vores - og andre bankers - bundlinie ikke bliver på det høje niveau, vi har set de seneste år. Ikke desto mindre mener vi, at har et godt og solidt fundament med mulighed for fortsat forretningsmæssig udvikling. Venlig hilsen Når vi ser frem mod den resterende del af 2009, er det med noget større usikkerhed end normalt. Med garantiordningen fra oktober og den nye kreditpakke, som Folketinget fremlagde i januar 2009, er der skabt den fornødne ro på både likviditets- og kapitalmarkedet. Vi forventer således, at vi i løbet af året vil kunne drage nytte af vores finansielle og distributionsmæssige styrke til at styrke vores markedsposition yderligere. Torben Fristrup Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør S. 4

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING - ÅR HOVEDTAL RESULTATOPLYSNINGER Mio. kr. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening *) Totalkredit (aktiesalg) Ordinært resultat Det Private Beredskab *) Resultat før skat Skat Resultat efter skat ,4 890, , , ,3 299,0 392,1 470,3 482,9 402,1 24,8 11,0 17,1 13,7 14,9 126,5 204,5 191,5 168,2-83,1 55,8 73,7 61,4 75,6 89,6 33,5 49,2 84,0 99,1 31, , , , , ,3 925, , , , ,1 476,8 589,3 673,2 702,9 577,2 170,8 33,9-172,5-111,3 235,8 306,0 555,4 845,7 814,2 341,4 58,0 58,1 35,2 18,8-229,3 44,3 0,0 152,3 0,0 92,9 408,3 613, ,2 833,0 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0-81,3 408,3 613, ,2 833,0 123,7 84,6 134,2 204,6 152,7 28,4 323,7 479,3 828,6 680,3 95,3 BALANCEOPLYSNINGER **) Mio. kr. Aktiver i alt Udlån - bankudlån - reverseforretninger Indlån - bankindlån - repoforretninger - indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Risikovægtede aktiver Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og garantier Udlån med rentestop Forretningsomfang *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen og Det Private Beredskab, der er udskilt, fremgår af note 2. **) Som balancetal for 2004 anvendes åbningsbalance pr S. 5

6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING - ÅR NØGLETAL Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 10,2 12,3 10,8 11,1 11,3 8,5 9,9 9,7 9,4 9,7 8,5 8,8 8,8 8,6 8,9 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omk.andel af basisindtægter Omk.andel af basisindtægter - inkl. nedskr. Basisindtægter pr. omkostningskrone pct. pct. 18,0 24,3 30,9 21,4 3,0 14,2 19,0 24,8 17,5 2,3 0,66 0,64 0,63 0,65 0,71 0,78 0,66 0,54 0,59 0,83 1,52 1,57 1,58 1,55 1,42 Markedsrisiko Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 4,4 2,3 1,0 2,1 0,6 14,1 4,9 6,7 5,7 9,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 Kreditrisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i f.t. indlån Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst Overdækning i f.t. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 98,3 124,7 132,6 131,7 120,9 8,3 8,9 9,4 9,9 11,3 10,0 38,4 26,5 19,3 10,8 108,8 47,8 34,3 91,9 86,7 47,7 103,2 80,9 65,0 12,3 0,7 0,1-0,4-0,2 0,5 Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal afdelinger SPAR NORD BANK AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Årets resultat Udbytte Afkast Price earning pct ,1 8,8 14,5 11,9 1, Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS. Der er kun foretaget delvis tilpasning af hoved- og nøgletal for Finanstilsynets opstilling og nøgletalssystem fremgår af Note 55. Nøgletalsdefinitioner fremgår af Note 56. S. 6

7 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVISE HOVEDTAL RESULTATOPLYSNINGER Mio. kr. 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening *) Totalkredit (aktiesalg) Ordinært resultat Det Private Beredskab *) Resultat før skat Skat Resultat efter skat 299,6 312,5 345,7 365,6 478,5 113,2 104,1 97,0 102,5 98,5 0,0 0,2 14,8 0,0-0,1 70,1 7,7 40,4-33,7-97,5 24,3 20,4 22,2 20,5 26,5 11,9 36,6 7,5-2,1-10,5 519,1 481,5 527,6 452,8 495,4 342,5 343,2 348,0 347,2 341,7 176,6 138,3 179,6 105,6 153,7-3,3-8,3 8,3 38,5 197,3 179,9 146,6 171,3 67,1-43,6-1,0-56,3-14,9-39,9-118,2 0,0 92,9 0,0 0,0 0,0 178,9 183,2 156,4 27,2-161,8 0,0 0,0 0,0 0,0-81,3 178,9 183,2 156,4 27,2-243,1 25,4 35,2 37,3 6,6-50,7 153,5 148,0 119,1 20,6-192,4 BALANCEOPLYSNINGER Mio. kr. Aktiver i alt Udlån - bankudlån - reverseforretninger Indlån - bankindlån - repoforretninger - indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Risikovægtede aktiver Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og garantier Udlån med rentestop Forretningsomfang *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen og Det Private Beredskab, der er udskilt, fremgår af note 2. Nøgletalsdefinitioner fremgår af Note 56. Hoved- og nøgletal for koncernen, basisindtjening - kvartalsvise er urevideret. S. 7

8 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVISE NØGLETAL Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 11,1 12,1 11,9 12,0 11,3 9,4 10,3 10,3 10,4 9,7 8,6 9,4 9,5 9,6 8,9 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omk.andel af basisindtægter Omk.andel af basisindtægter - inkl. nedskr. Basisindtægter pr. omkostningskrone pct. pct. 4,6 4,4 3,7 0,7-6,0 3,9 3,5 2,9 0,5-4,7 0,66 0,71 0,66 0,77 0,69 0,65 0,70 0,68 0,85 1,09 1,52 1,40 1,52 1,30 1,45 Markedsrisiko Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 2,1 0,9 1,7 0,8 0,6 5,7 4,2 8,8 10,5 9,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kreditrisiko Udlån plus nedskr. herpå i f.t. indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst Overdækning i f.t. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 131,7 127,6 124,9 122,9 120,9 9,9 9,6 10,0 10,5 11,3 7,1 0,2 2,9 5,4 2,0 91,9 66,0 73,2 43,5 86,7 65,0 67,3 74,7 27,7 12,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal afdelinger SPAR NORD BANK AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat ,7 2,6 2,1 0,4-3,4 Nøgletalsdefinitioner fremgår af Note 56. Hoved- og nøgletal for koncernen, basisindtjening - kvartalsvise er urevideret. S. 8

9 KONCERNBERETNING RESULTAT FØR SKAT PÅ 124 MIO. KR. OPNÅET UNDER MEGET TURBULENTE MARKEDSFORHOLD Bank koncernen fik i et overskud på 124 mio. kr. før skat og 95 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 3,0 pct. før skat. Årets resultat, som skal ses i lyset af den alvorlige finansielle krise, der har præget, og de deraf afledte meget turbulente markedsforhold, anses af ledelsen for at være mindre tilfredsstillende. SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT - UDVIKLINGEN - Mio. kr På den positive side kan det konstateres, at koncernens kerneforretning - retailbanken og leasingaktiviteterne - fortsat udvikler sig tilfredsstillende med vækst i kundeantal og forretningsomfang og en god indtjeningsrobusthed. Basisindtjeningen før nedskrivninger blev højere end de forventninger, som blev meldt ud efter 3. kvartal. Når årets resultat alligevel realiseres hele 709 mio. kr. (85 pct.) lavere end i, skyldes det flere forhold. Først og fremmest udviklingen på de finansielle markeder med voldsomt faldende kurser på værdipapirer og en stor udvidelse af rentespændet mellem realkredit- og statsobligationer. For rammer dette både kursreguleringerne og beholdningsindtjeningen, der samlet bidrager alene til en negativ resultatmæssig effekt på mere end 300 mio. kr. Hertil kommer, at nedskrivninger på udlån mv. efter 2 år med nettoindtægtsførsel atter er blevet en udgiftspost i regnskabet og realiseres på 236 mio. kr. I forhold til sidste års indtægtsførsel på 111 mio. kr. er der tale om en forringelse af den resultatmæssige påvirkning på 347 mio. kr. Endelig viser den finansielle krise sig i -regnskabet i form af økonomiske bidrag til sektorløsninger, som for i alt andrager 81 mio. kr Nettorente Nettogebyrer Kursreg. Øvrige indtægter Omkostn. Nedskrivn. 155 Beholdning/ Totalkredit 81 Det Private Beredskab 124 I efteråret deltog, sammen med Nordea og Arbejdernes Landsbank, i købet af Roskilde Banks filialnet. købte 7 filialer og etablerede med udgangspunkt heri tre nye bankområder: Roskilde, Holbæk og Helsingør. Som en konsekvens af s deltagelse i Det Private Beredskab og den nye Lov om finansiel stabilitet vil der ikke blive udbetalt aktieudbytte for og S. 9

10 KONCERNBERETNING DRIFTSUDVIKLING INDTÆGTER Koncernens basisindtægter realiseres i på mio. kr. - en tilbagegang på 2 pct. i forhold til. Der er vækst i forretningsområderne s Lokale Banker og Finans Nord A/S, mens basisindtægterne i Handels- og Udlandsområdet, primært på grund af kurstab på obligationsbeholdningen, er kraftigt reduceret. Nettorenteindtægterne realiseres på mio. kr. - en vækst på 31 pct. i forhold til. Nettorenteindtægterne udgør 77 pct. af årets samlede basisindtægter (: 58 pct.). Væksten i nettorenteindtægter skyldes dels den fortsatte volumenvækst, dels at rentemarginalen er udvidet i forhold til de seneste års usædvanligt lave niveau. Nettogebyrindtægterne realiseres på 402 mio. kr. - et fald på 17 pct. i forhold til. Nettogebyrindtægterne udgør 21 pct. af de samlede basisindtægter (: 24 pct.). De faldende gebyrindtægter er især en konsekvens af lavere aktivitet på de kapitalmarkedsrelaterede områder. Der har således været en markant reduktion i gebyrer fra såvel værdipapirhandel (36 pct.) som kapitalforvaltning (40 pct.). I positiv retning trækker større indtægter fra udlånsrelaterede gebyrer (20 pct.). Kursreguleringer realiseres på -83 mio. kr. - eller 251 mio. kr. dårligere end i. Forværringen skal ses i lyset af krisen på de internationale finansielle markeder: Krisen har bl.a. medført større efterspørgsel efter statsobligationer, og, som en konsekvens heraf, en markant udvidelse af rentespændet mellem realkredit- og statsobligationer. Når denne udvikling medfører så store negative kursreguleringer for, er det fordi banken, som en del af sit likviditetsberedskab har en stor beholdning af realkreditobligationer, hvor renterisikoen har været delvist afdækket med swaps og futures på statsobligationer. valgte i efteråret ikke at benytte muligheden i IAS 39 for at reklassificere aktiver i handelsbeholdningen - og således klassificere dele af obligationsbeholdningen som hold til udløb. Hvis der var foretaget reklassifikation, ville den negative resultatmæssige påvirkning af de urealiserede kurstab være formindsket. kursregulerer således fortsat rentebærende værdipapirer til dagsværdi over resultatopgørelsen. Andre driftsindtægter realiseres på 90 mio. kr. eller 19 pct. over sidste års niveau. Til væksten bidrager især SPAR NORD BANK KONCERNEN Finans Nords indtægter fra BASISINDTÆGTER operationelle leasingaktiver. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev på 32 mio. kr pct. lavere end sidste år. Faldet kan især henføres til lavere resultatandele fra bankens beholdning af aktier i Nørresundby Bank og ValueInvest Asset Management SA. Det skal bemærkes, at i Mio. kr S. 10

11 KONCERNBERETNING lighed med tidligere år har bogført sin aktiebesiddelse i Nørresundby Bank til den forholdsmæssige andel af Nørresundby Banks indre værdi. 7 filialer fra Roskilde Bank. Siden marts har antallet af medarbejdere bortset fra de 7 nye sjællandske afdelinger været stort set uændret. 22 mio. kr. af basisindtægterne kan henføres til de 7 filialer, som købte af Roskilde Bank i oktober. I modsat retning trækker en reduktion i omkostningerne til resultatafhængig aflønning på 44 mio. kr. OMKOSTNINGER De samlede omkostninger realiseres på mio. kr. - en vækst på 7 pct. i forhold til. Den reelle omkostningsvækst blev dog på 9 pct., hvis der i de mio. kr. korrigeres for 16 mio. kr., som kan henføres til de 7 overtagne filialer fra Roskilde, samt en ekstraordinær momsindtægt på 32 mio. kr. SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr Væksten, som er på forventet niveau, kan især henføres til øgede personaleomkostninger i forbindelse med bankens ekspansion og de seneste års udvidelse af medarbejderantallet. Personaleomkostningerne realiseres således 50 mio. kr. højere end i - en direkte konsekvens af, at medarbejderantallet i løbet af året er vokset med 138, hvoraf 108 blev en del af ved bankens overtagelse af Blandt de andre større omkostningsposter er det ikke mindst udviklingsinvesteringer i forbindelse med en række store IT-projekter, der bidrager til væksten. Projekterne, bl.a. Basel IRB og en række internt rettede udviklingstiltag har sammen med den generelle vækst i aktivitetsniveau medført øgede IT-omkostninger på 31 mio. kr. Endelig er omkostningerne reduceret med 32 mio. kr. som følge af, at et leasingselskab i en anden koncern har fået medhold i Højesteret i en sag vedrørende den delvise momsfradragsret. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. Efter 2 år i træk med nettoindtægter på regnskabsposten nedskrivninger på udlån mv. blev posten i atter til en udgift. For året som helhed realiseres en udgift på 236 mio. kr., svarende til en nedskrivningsprocent på 0,5. Heraf kan 28 mio. kr. henføres til den tabsgaranti, som har stillet for kunderne med opsparing i bankens pensionspulje 4. Renset for det bogførte tab på denne garanti er nedskrivningsprocenten på 0,4. Den negative ændring i forhold til kan henføres til kombinationen af stigende nye nedskrivninger og lavere S. 11

12 KONCERNBERETNING tilbageførsler og beløb indgået på tidligere afskrevne fordringer. Baggrunden for førstnævnte er især den forværrede konjunktursituation, som mod årets slutning har medført et øget behov for individuelle nedskrivninger på både privat- og erhvervskunder. Af årets driftspåvirkning fra nedskrivninger på udlån mv. kan 156 mio. kr. henføres til erhvervskunder og 52 mio. kr. til privatkunder, ekskl. tab på garantien over for pulje 4. BEHOLDNINGSINDTJENING Beholdningsindtjeningen omfatter koncernens langsigtede beholdning af aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter samt ventureinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S, Erhvervsinvest K/S og Vækst- Invest Nordjylland A/S. På beholdningsindtjeningen realiseres i et tab på 229 mio. kr. mod en beskeden gevinst i fjor på 19 mio. kr. På trods af den markante forringelse af den resultatmæssige påvirkning fra nedskrivninger på udlån, anser ledelsen fortsat s kreditkvalitet for at være god. Læs mere herom i afsnittet Kreditrisiko. De samlede nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde 605,9 mio. kr. ultimo mod 444,0 mio. kr. ultimo. Nedskrivningerne svarer til 1,2 pct. af bankens samlede udlån og garantier. Bankens udlån med rentestop udgør 48 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af de samlede udlån. Cover ratioen kan således opgøres til 12,7. BASISINDTJENING Koncernens basisindtjening før tab og nedskrivninger udgør 577 mio. kr. mod 703 mio. kr. i. Basisindtjeningen efter tab og nedskrivninger realiseres på 341 mio. kr. mod 814 mio. kr. i. Set i lyset af de ekstremt vanskelige markedsforhold finder ledelsen basisindtjeningen før nedskrivninger acceptabel. Som følge af de meget volatile markedsforhold og som en konsekvens af s mål om at drive en risikomæssigt afbalanceret retailbank blev det i første halvår besluttet at reducere egenbeholdningsaktiviteterne markant, således at risikotagning på markedsrisikoområdet fremover primært sker som proprietary trading i Markets. Denne beslutning medførte, at egenbeholdningen blev reduceret fra 2,9 mia. kr. ultimo til 1,2 mia. kr. ultimo. Banken har nedbragt sin egenbeholdning af obligationer fra 2,7 mia. kr. ultimo til 1,17 mia. kr. ultimo, hvilket primært udgøres af obligationer udstedt af BEHOLDNINGSINDTJENING Mio. kr. Rente- og valutapositioner Aktiepositioner Egenbeholdning Erhvervsinvest Nord mv. Beholdningsindtjening 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt -43,2-12,9-36,5-104,3-196,9-11,6 2,9-3,1-9,6-21,4-54,8-10,0-39,6-113,9-218,3-1,5-4,9-0,3-4,3-11,0-56,3-14,9-39,9-118,2-229,3 S. 12

13 KONCERNBERETNING europæiske pengeinstitutter. Samlet har der for rente- og valutapositioner været et negativt afkast i på 197 mio. kr. Alene på bankens beholdning af Scandinotes (supplerende lånekapital til danske pengeinstitutter) er der i et urealiseret kurstab på 87 mio. kr. Endvidere har banken nedbragt sin portefølje af CDO er fra 174 mio. kr. ultimo til 77 mio. kr. ultimo. Denne portefølje har medført et negativt afkast på 33 mio. kr. Beholdningen af aktier er nedbragt fra 142 mio. kr. ultimo til 45 mio. kr. ultimo. Aktiepositionerne har udvist et negativt afkast på 21 mio. kr. I oktober gav, via bekræftelse af sit medlemskab af Det Private Beredskab, tilsagn om deltagelse i den nye statsgarantiordning for simple fordringer i danske pengeinstitutter. s andel af den årlige garantiprovision vil andrage ca. 170 mio. kr. Hertil kommer s andel af den samlede garantiramme samt eventuelt forhøjet garantiramme på op til 450 mio. kr. For har deltagelse i sektorløsninger og betaling til statsgarantien medført en samlet udgift på 81 mio. kr. - heraf 42 mio. kr. i garantiprovision og 39 mio. kr. i nedskrivninger. DET PRIVATE BEREDSKAB Endelig blev der realiseret en ekstra indtægt på 93 mio. kr. vedrørende salget af Totalkredit til Nykredit. Mio. kr. Garantiprovision, statsgarantiordningen Tab på sektorløsninger Det Private Beredskab i alt 42,2 39,1 81,3 FINANSKRISE OG BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER blev i mange henseender et dramatisk finansår. Dels slog den internationale finanskrise igennem i Danmark i form af store udfordringer på kapital- og likviditetsområderne. Dels bød andet halvår på en række mere enkeltstående kriser i danske pengeinstitutter, hvor finanssektoren og Nationalbanken sammen bidrog til løsninger. I august bidrog i regi af Det Private Beredskab til en løsning, hvor der sammen med Nationalbanken blev indskudt 4,5 mia. kr. i et nyt selskab, som skulle afvikle den kollapsede Roskilde Bank. I september bidrog sammen med en række pengeinstitutter samt Nationalbanken til at sikre EBH Bank den fornødne likviditet til at videreføre driften. Blandt de øvrige konsekvenser af deltagelsen i den nye statsgaranti er det obligatoriske stop for udlodning af udbytte. Hertil kommer s egen beslutning om at annullere igangværende aktieoptionsprogrammer med øjeblikkelig virkning. SAMLET RESULTAT Resultatet før skat udgør herefter 124 mio. kr. mod 833 mio. kr. i. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 3,0 pct. Efter beregnet skat på 28 mio. kr. udgør resultatet 95 mio. kr. Skatten udgør 23,0 pct. af årets resultat før skat. S. 13

14 KONCERNBERETNING UDVIKLINGEN I 4. KVARTAL Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån blev på 154 mio. kr. i 4. kvartal, hvilket var højere end forventet. Dette skal sammenlignes med en basisindtjening før nedskrivninger på 106 mio. kr. i 3. kvartal og 177 mio. kr. i 4. kvartal i fjor. Resultatet før skat blev imidlertid på -243 mio. kr. i 4. kvartal mod 27 mio. kr. i 3. kvartal og 179 mio. kr. i 4. kvartal i fjor. Det utilfredsstillende kvartalsresultat skyldes den fortsatte og forværrede krise på de finansielle markeder. Dels bød kvartalet, som der blev udtrykt forventning om i kvartalsrapporten for kvartal, på yderligere negative kursreguleringer i Markets samt yderligere tab på beholdningsindtjeningen. Dels var der øgede nedskrivninger på koncernens udlån samt tab og nedskrivninger på garantier relateret til sektorløsninger. Udlån til private er vokset 22 pct. til 14,8 mia. kr., og udlån til erhverv med 7 pct. til 30,6 mia. kr. (y/y). s lokale bankers 80 samlede udlån på 34,4 mia. kr. er ultimo fordelt 60 med 24,3 mia. kr. i Nordjylland og 10,1 mia. kr. uden 40 for Nordjylland. Tendensen er, at en stadig større del 20 af de lokale bankers udlån 0 ligger i de nye områder uden for Nordjylland - en udvikling, som altså bidrager til en mere diversificeret krediteksponering. SPAR NORD BANK KONCERNEN BANKINDLÅN SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRETNINGSOMFANG Mia. kr ,0 55,8 67,6 76, SPAR NORD BANK KONCERNEN BANKUDLÅN 88,0 FORRETNINGSOMFANG Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er ultimo på 88,0 mia. kr pct. højere end Mia. kr. 40 Mia. kr. 40 samme tidspunkt i fjor Det samlede bankudlån er det seneste år vokset med pct. og er ultimo på 43,2 mia. kr. Der er pæn underliggende udlånsvækst i de lokale banker og i Finans Nord, mens der på områderne investeringskreditter og garanterede udlandslån til kunder i andre pengeinstitutter i løbet af er sket en reduktion på 4,7 mia. kr ,4 19,2 22,2 27,4 33, ,5 27,1 32,4 40,5 43, S. 14

15 KONCERNBERETNING 2,1 mia. kr. af udlånsvæksten kan henføres til udlån, som har overtaget fra Roskilde Bank. Bankindlånet er steget med 24 pct. til 33,8 mia. kr. - en vækst som ledelsen finder meget tilfredsstillende, idet den bidrager til den fortsatte forbedring af bankens strategiske likviditet. henføres til afdelinger uden for Nordjylland. Det er forventningen, at de lokale banker uden for Nordjylland - inkl. de 7 tilkøbte filialer fra Roskilde Bank - i 2009 samlet vil bidrage med en basisindtjening før nedskrivninger i størrelsesordenen 150 mio. kr. mod 62 mio. kr. i. Af det samlede indlån på 38,0 mia. kr. tegner erhvervskunderne sig for 49 pct. og privatkunderne for 51 pct. Indlån overtaget fra Roskilde Bank udgør 1,5 mia. kr. FRA ORGANISK VÆKST TIL AKKVISITION Efter en årrække, hvor -kæden er vokset geografisk via etablering af nye lokale banker uden for Nordjylland, skete væksten i via akkvisition. I 4. kvartal købte således 7 filialer fra Roskilde Bank og etablerede med udgangspunkt heri tre nye bankområder: Roskilde, Holbæk og Helsingør. Med de nye lokale banker på Sjælland har i alt etableret 24 nye lokale banker siden ved organisk vækst og 9 ved akkvisition. Særligt i 2006 og, hvor der i alt er etableret 12 nye enheder, blev der investeret kraftigt i ekspansionen. Ser man på forretningsvolumen, begynder de lokale banker uden for Nordjylland nu for alvor at vise sig i det samlede regnskab. Ultimo kan 17,7 mia. kr. af det samlede forretningsomfang på 88,0 mia. kr. således KØB AF 7 FILIALER FRA ROSKILDE BANK Som nævnt ovenfor deltog i september sammen med Nordea og Arbejdernes Landsbank i købet af Roskilde Banks filialnet. Ved aftalens indgåelse var der for s vedkommende tale om en retailforretning med 7 filialer, kunder, udlån på 2,4 mia. kr., garantier på 0,9 mia. kr. og indlån på 1,6 mia. kr. For overtagelsen blev der aftalt en betaling på 183 mio. kr. for goodwill og kunderettigheder, som skal ses i forhold til en forventet basisindtjening før nedskrivninger i 2009 på mio. kr. Idet aftalen blev indgået uden forudgående due diligence, fik køberbankerne efterfølgende en periode til at gennemgå porteføljen af overtagne engagementer og returnere de udlån og garantier, hvor kreditkvaliteten ikke vurderedes at leve op til køberbankernes krav. Efter denne gennemgang måtte returnere i alt 300 erhvervskunder med et samlet forretningsvolumen på ca. 650 mio. kr. I januar 2009 måtte returnere privatkunder med et samlet forretningsvolumen på ca. 700 mio. kr. S. 15

16 KONCERNBERETNING På baggrund af den samlede tilbagelevering blev Spar Nords forventning til 2009-indtjeningen fra de overtagne enheder primo februar justeret til ca. 35 mio. kr. Samtidig blev betalingen for goodwill og kunderettigheder justeret til 123 mio. kr. Ligeledes på baggrund af tilbageleveringen har udlånt 16 medarbejdere til Roskilde Bank i en tidsbegrænset periode samt reduceret bemandingen med 6 medarbejdere. KUNDER OG AKTIONÆRER Ved udgangen af har i alt kunder flere end året før. Det samlede kundeantal fordeler sig på privatkunder og erhvervskunder. Når har kunnet realisere 4 år i træk med uafbrudt nettokundevækst kvartal for kvartal, skyldes det dels bankens geografiske ekspansion, dels den usædvanligt høje loyalitet blandt de eksisterende kunder, ikke mindst kunderne i loyalitetsprogrammet Stjernekonceptet. I voksede antallet af Stjernekunder med , således at ved årets udgang havde private Stjernekunder. Ud af årets samlede nettovækst på kunder kan tilskrives de nye lokale banker uden for Nordjylland og Finans Nord. De overtagne afdelinger fra Roskilde Bank bidrager med kunder. Samtidig med kundetilgangen fortsætter også aktionærantallet med at stige. Ved udgangen af havde Spar Nord således aktionærer - en fremgang på i. TILPASNING AF AFDELINGSSTRUKTUREN I løbet af er der gennemført en række ændringer i den nordjyske del af afdelingsnettet. I alt er der i årets løb sket 14 sammenlægninger, hvor enten to mindre afdelinger har valgt at lægge sig sammen, eller en mindre har valgt at gå sammen med en større. Målet med sammenlægningerne har typisk været at skabe større kompetenceenheder og dermed gøre det lettere at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. De foreløbige erfaringer har været positive - såvel blandt kunder som medarbejdere. Som følge af s forretningsmodel med stor decentral beslutningskraft sker sammenlægninger af denne type altid på lokalt initiativ. Set i det lys finder s ledelse, at det betydelige omfang er et vidnesbyrd om handlekraft og forandringsparathed i den lokale organisation. KAPITALFORHOLD SOLVENS Basiskapitalen efter fradrag er i årets løb faldet med 26 mio. kr. til mio. kr. ultimo. Der er i årets løb ikke optaget ny supplerende kapital, mens der er indfriet 100 mio. kr. Netto er den supplerende kapital således reduceret med 100 mio. kr. De risikovægtede poster er i løbet af faldet med 0,9 mia. kr. til 42,8 mia. kr. ultimo. S. 16

17 KONCERNBERETNING Solvensprocenten er opgjort til 11,3 ultimo (mod 11,1 ultimo ). Kernekapitalprocenten inkl. hybrid kernekapital var ultimo på 9,7. Ekskl. hybrid kernekapital udgjorde kernekapitalprocenten 8,9 ultimo. Bankens langsigtede målsætninger vedrørende kapitalgrundlag og solvens er i årets løb blevet justeret som en konsekvens af kapitallettelser ved overgangen til Basel II, således at det nu er bankens mål, at solvensprocenten som minimum skal udgøre 11, mens det interne mål for kernekapitalprocenten ekskl. hybrid kernekapital er minimum 8,0. LIKVIDITET Det er s langsigtede interne likviditetsmål, at kontant indlån, seniorlån, ansvarlig lånekapital og egenkapital skal overstige det samlede udlån. Dette mål skal sikre, at kundeudlån er finansieret med langsigtede passiver. arbejder desuden med at sikre en jævn forfaldsstruktur på bankens seniorgæld. har ultimo en meget tilfredsstillende likviditet og en overdækning i forhold til lovens krav på 87 pct. I forhold til det interne strategiske mål er der en overdækning på 3,6 mia. kr. Med baggrund i ønsket om at styrke kapitalgrundlaget til fortsat vækst i de lokale banker uden for Nordjylland og på leasingområdet og som følge af usikkerheden omkring den igangværende konjunkturafmatning har Spar Nord besluttet at ansøge staten om optagelse af hybrid kernekapital svarende til en kernekapitalforøgelse på 3 procentpoint. Imødekommes ansøgningen, vil bankens kernekapitalprocent udgøre 12,7 pct., og den samlede solvens vil være på 14,3 pct. Samlet vil den hybride kernekapital, inkl. den nuværende hybride kernekapital, andrage 30,1 pct. af bankens kernekapital. I løbet af har der været forfald på strategisk funding for i alt 1 mia. kr. På trods af kreditkrisen er det i samme tidsrum lykkedes at optage ny strategisk funding for 2 mia. kr. Sammen med en vækst i indlån på 6,4 mia. kr. gør disse dispositioner i stand til at finansiere udlånsvæksten og overholde det interne strategiske mål. RATING s rating hos Moody s er uændret, og med outlook stable : A1 for langfristet gæld, P-1 for kortfristet gæld og C for finansiel styrke. De øgede fundingomkostninger til den hybride kernekapital er indeholdt i bankens forventninger til S. 17

18 KONCERNBERETNING OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGER TIL Ved indgangen til var det s forventning, at årets basisindtjening før nedskrivninger ville blive i størrelsesordenen mio. kr. Forventningerne blev efter 3. kvartal nedjusteret til mio. kr. Baggrunden for nedjusteringen var dels den for ugunstige udvikling på markedet for realkreditobligationer (udvidelsen af kreditspændet), dels bankens bidrag til den nye statsgarantiordning. Endelig er der, som en afledet konsekvens af krisen i finanssektoren, lavere resultat af kapitalandele. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen anmode om bemyndigelse til at optage hybrid kernekapital fra staten som beskrevet ovenfor. På generalforsamlingen skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Erling Kjær, Per Nikolaj Bukh og Per Søndergaard Pedersen. Per Nikolaj Bukh og Per Søndergaard Pedersen er villige til genvalg, mens Erling Kjær har meddelt, at han ikke genopstiller. I årets løb var den eneste positive afvigelse fra forventningerne de højere nettorenteindtægter. Omkring årsafslutningen indtraf der imidlertid forhold, som betød, at årets samlede basisindtjening før nedskrivninger alligevel blev højere end forventet efter 3. kvartal, nemlig på 577 mio. kr. Blandt andet skete der en yderligere positiv udvikling i nettorenteindtægterne samt en reduktion i omkostningerne som følge af Højesterets dom i en sag vedrørende leasingselskabers delvise momsfradrag. FORVENTNINGER TIL 2009 Som følge af usikkerheden omkring dybden af den tiltagende konjunkturafmatning er usikkerheden omkring forventningerne til 2009 betydeligt større end normalt. Der forventes vækst i nettorenteindtægterne, primært som følge af en stigende rentemarginal, men også som følge af en fortsat vækst i både ind- og udlån. Forretningsomfanget forventes at stige som en konsekvens af bankens geografiske ekspansion. GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE Generalforsamlingen holdes 29. april 2009 i Aalborg. Inden da afholdes i løbet af marts og april 43 aktionærmøder i de lokale aktionærkredse. Læs mere herom i afsnittet Interessenter. I modsat retning trækker højere fundingomkostninger, idet marginalerne ved refinansiering vil være stigende. På gebyrsiden forventes et mindre fald som følge af konjunkturafmatningen og deraf afledt lavere kundeaktivitet. Som et resultat af bankens deltagelse i den nye statsgarantiordning vil der ikke blive udbetalt udbytte vedrørende. S. 18

19 KONCERNBERETNING Indtjeningen i Handels- og Udlandsområdet, og dermed kursreguleringerne, forventes efter den ekstremt ugunstige udvikling i at blive normaliseret. Resultatet fra kapitalandele, der primært hidrører fra bankens aktiepost i Nørresundby Bank, forventes også i 2009 at blive på et beskedent niveau. Regnskabsmæssigt forventes omkostningsvæksten i 2009 at være på 12 pct. Når der korrigeres for effekten af den ekstraordinære momsindtægt i og for det forhold, at de overtagne filialer fra Roskilde Bank i 2009 vil indgå i regnskabet i 12 måneder mod 2 måneder i, giver det en reel omkostningsvækst på under 5 pct. Der forventes en mindre reduktion i det samlede medarbejderantal, lige som de 14 filialsammenlægninger, der er foretaget i, vil påvirke omkostningsudviklingen positivt. Samlet forventer ledelsen en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. Dette skal sammenholdes med den realiserede basisindtjening før nedskrivninger på 577 mio. kr. i. I dette estimat er indeholdt ekstra finansieringsomkostninger til hybrid kernekapital, hvis bankens ansøgning til staten herom imødekommes. Uanset den gode bonitet i bankens kreditportefølje ventes der som en konsekvens af de dårligere konjunkturer en stigning i nedskrivningsprocenten. Som følge af usikkerheden om den økonomiske krises omfang er forventningen til nedskrivningsprocenten forbundet med stor usikkerhed. Et niveau omkring 0,75-1,0 pct. skønnes ikke urealistisk. Endvidere vil der være omkostninger til statsgarantiordningen på 170 mio. kr. Hertil kommer eventuelle tab på sektorløsninger. S. 19

20 CORPORATE GOVERNANCE SPAR NORDS HOLDNINGER s bestyrelse bakker op om arbejdet for god corporate governance og dialogen herom med bankens interessenter og har valgt at følge hovedparten af Fondsbørsens anbefalinger samt de nye supplerende anbefalinger fra Finansrådet. Nedenfor gennemgås de områder, hvor bestyrelsen har valgt at afvige helt eller delvist fra Nørby-udvalgets anbefalinger, efter følg eller forklar princippet. Bestyrelsens samlede stillingtagen kan findes på sparnord.dk/ir/corporategovernance SPAR NORD HAR FOKUS PÅ GOD KOMMUNIKATION MED AKTIONÆRERNE - MEN FINDER AT INVESTERINGSBESLUTNINGER ER EN PRIVAT SAG fokuserer i sin selskabsledelse på at skabe en god investorpleje og et højt informationsniveau til aktionærerne. Banken afholder hvert år ca. 40 aktionærmøder, hvor mere end aktionærer møder op for at høre om og diskutere bankens udvikling. fremmer endvidere kommunikationen med aktionærerne via sparnord.dk/ir og aktionærmagasinet Nyt, som udkommer til samtlige aktionærer. Modsat Nørby-udvalgets anbefalinger har valgt ikke at offentliggøre aktiebogen. Beslutningen skyldes dels s aktionærantal og -struktur, dels at bestyrelsen finder, at investeringsdispositioner er en privat sag. Ledelsens aktiebeholdninger fremgår af årsrapporten. DELEGERETMODEL OG FULDMAGTER følger generelt anbefalingerne for forberedelse af generalforsamlingen, herunder indkaldelse og afgivelse af fuldmagter. Aktionærer med færre end aktier vælger delegerede på de årlige aktionærmøder, som repræsenterer aktionærkredsens samlede aktiekapital på generalforsamlingen. Der vælges 8 delegerede i hver kreds. I tilfælde af forfald fra en af de delegerede gives fuldmagt til en af de fremmødte delegerede fra samme område. Aktionærer med eller flere aktier kan selv møde som delegerede på generalforsamlingen. I forhold til disse aktionærer er s vedtægter og praksis i tråd med Nørby-udvalgets anbefalinger. Delegeretmodellen medfører, at samtlige lokale aktionærers stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. INTERESSENTERNES INTERESSER SIKRES VIA DIALOG OG UNDER- SØGELSER OG KOMMUNIKERES VIA IKKE-FINANSIEL RAPPORTERING I tråd med Fondsbørsens anbefalinger prioriterer Spar Nord den gode dialog med bankens interessenter højt. Hvert år gennemføres omfattende kundeundersøgelser, dels én større årlig undersøgelse, dels mindre, målrettede undersøgelser blandt kunder, som netop har været i kontakt med banken. Resultaterne offentliggøres i hovedtræk i årsrapporten. Endvidere gennemføres undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed, udvikling mv. Resultaterne fra disse undersøgelser offentliggøres også i årsrapporten, og anvendes i øvrigt - lige som kundeundersøgelsen - som internt styringsværktøj. S. 20

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ÅRSRAPPORT Årsrapport 2008 S. 1. Global Reports LLC

ÅRSRAPPORT Årsrapport 2008 S. 1. Global Reports LLC ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011

Årsresultat 2010 TID TIL KUNDER. 9. februar 2011 Årsresultat 2 TID TIL KUNDER 9. februar 211 2-resultat i forhold til forventninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. Forventning: 8-1. mio. kr. Præciseret forventning pr. 3/9: 9-1. mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 1.-3. KVARTAL 2 I OVERSKRIFTER

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION Præsentation af resultat for 1. halvår 2 HOVEDPUNKTER Tilfredsstillende basisindtægter drevet

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 213 1. HALVÅR 213 I OVERSKRIFTER 1 15 %

Læs mere

Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang

Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang 3. kvartal 2 Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang 27. oktober 2 Nu lysner det + - Omkostninger 14 pct. lavere end i 2. kvartal omkostninger

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012 EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK Præsentation af Spar Nords resultat for 2 2 I OVERSKRIFTER Positiv udvikling i alle indtægtstyper Fortsat nulvækst i omkostninger Meget tilfredsstillende basisindtjening før

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT PÅ 24 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 216 KVARTALSREGNSKABET I OVERSKRIFTER 1 Nettorenteindtægterne

Læs mere

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3.

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. KVARTAL Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal 2 REGNSKABET

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport kvartal 2006 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 25. oktober 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 2006 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 for Spar Nord Bank Rekordresultat

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere