ÅRSRAPPORT Årsrapport 2008 S. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT S. 1

2 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE VISION OG STRATEGI INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER FORRETNINGSOMRÅDER: SPAR NORDS LOKALE BANKER FINANS NORD HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET RISICI: KREDITRISIKO MARKEDSRISIKO OPERATIONEL RISIKO PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING INTERN REVISIONS PÅTEGNING DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING MODERSELSKABS- OG KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE OVERSIGT OVER NOTER TIL MODERSELSKABS- OG KONCERNREGNSKAB NOTER TIL MODERSELSKABS- OG KONCERNREGNSKAB ØVRIGE OPLYSNINGER BANKENS LEDELSE LEDELSESHVERV MV. OG LEDELSENS AKTIEBESIDDELSER ORGANISATORISKE ENHEDER OG LEDELSE FONDSBØRSMEDDELELSER S. 2

3 TIL REGNSKABSLÆSEREN - EKSTREMERNES ÅR Efter en årrække med flotte resultater, senest 833 mio. kr. i, blev det i til et resultat før skat på kun 124 mio. kr. - vel at mærke efter et år, hvor s basisforretning fortsat udviklede sig pænt! Som en ambitiøs og vækstvant virksomhed kan vi ikke være tilfredse med et årsresultat, der er 85 pct. lavere end året før. Kaster man et blik på de markedsbetingelser, som resultatet er opnået under, bliver det imidlertid noget mere acceptabelt. På en hel række fronter var nemlig det værste år i mange årtier. 170 mio. kr. Hertil kommer vores andel af den samlede garantiramme samt eventuelt forhøjet garantiramme på op til 450 mio. kr. Allerede i blev det til en udgift på garanti og sektorløsninger på 81 mio. kr. En anden ugunstig udvikling, der satte sit præg på, var den, som fandt sted på obligationsmarkedet. Bl.a. som en afledt effekt af investorernes ønske om størst mulig sikkerhed skete der er forskydning af efterspørgslen fra realkreditobligationer til statsobligationer. Dette medførte et voldsomt udvidet kreditspænd, som for Spar Nord ramte både kursreguleringerne og beholdningsindtjeningen - og bidrog til en negativ resultatmæssig effekt på mere end 300 mio. kr. Blandt andet oplevede vi den mest alvorlige likviditetskrise siden 1930 erne. Efter subprime-kollapset og de tab, det medførte hos nogle af verdens største finansielle institutioner, forsvandt den tillid, som er så nødvendig for at det globaliserede finansielle system kan fungere. I stedet for at lade likviditeten flyde i markedet, begyndte banker i hele verden at holde på pengene - en reaktion, som nok er forståelig, men som ikke er holdbar i længden. I Danmark blev løsningen en bankpakke, hvor finanssektoren og staten i fællesskab sikrer indskyderne mod de tab, som både professionelle og private indskydere var blevet så nervøse for. Garantiordningen var nødvendig og effektiv, men er også en dyr løsning for finanssektoren med en samlet regning på op til 35 mia. kr. over to år. s andel af den årlige garantiprovision bliver ca. Samtidig faldt det danske aktiemarked med mere end 50 pct., og finansaktierne endnu mere. aktien mistede 63 pct. af sin værdi - et utilfredsstillende kursfald, som dog i parentes bemærket var det næstlaveste blandt de større danske banker. For langt de fleste børsnoterede selskaber betød udviklingen, at flere års afkast forsvandt på få måneder. Endelig blev året, hvor konjunkturerne vendte i nedadgående retning, specielt i 4. kvartal. Mange virksomheder oplevede vigende efterspørgsel, væksten i samfundet gik i stå, og arbejdsløsheden begyndte at stige. For os som bank giver denne udvikling sig udslag i større tab og nedskrivninger på vores udlån. Takket være vores afdæmpede risikoprofil og dermed gode kreditkvalitet er vi ikke blevet ramt af de store lynnedslag. Men efter S. 3

4 TIL REGNSKABSLÆSEREN 2 år i træk med nettoindtægter på regnskabsposten nedskrivninger på udlån mv., senest en indtægt i fjor på 111 mio. kr., blev posten i til en udgift på 236 mio. kr. Betragter man alle de udefrakommende begivenheder, fremstår den voldsomme reduktion i vores årsresultat i et lidt andet lys. Det er nemlig ikke vores basisforretning, som er begyndt at gå dårligt. Tværtimod blev, både i s Lokale Banker og i Finans Nord, et tilfredsstillende år med fortsat vækst i både kundeantal og forretningsvolumen. Efter en årrække, hvor -kæden er vokset geografisk via etablering af nye lokale banker uden for Nordjylland, skete væksten i via tilkøb. I 4. kvartal købte vi således 7 filialer fra Roskilde Bank og etablerede med udgangspunkt heri tre nye bankområder: Roskilde, Holbæk og Helsingør. Vi forventer også, at vores eksisterende basisforretning vil fortsætte den positive udvikling. På trods af konjunkturmæssig nedgang har vi med de seneste års geografiske ekspansion skabt et godt fundament for fortsat vækst. Alligevel må vi forvente, at 2009 og også 2010 vil byde på mere moderate finansielle resultater. Alene udgiften til deltagelse i den to-årige garantiordning og de forventet højere tab på udlån betyder, at tallene på vores - og andre bankers - bundlinie ikke bliver på det høje niveau, vi har set de seneste år. Ikke desto mindre mener vi, at har et godt og solidt fundament med mulighed for fortsat forretningsmæssig udvikling. Venlig hilsen Når vi ser frem mod den resterende del af 2009, er det med noget større usikkerhed end normalt. Med garantiordningen fra oktober og den nye kreditpakke, som Folketinget fremlagde i januar 2009, er der skabt den fornødne ro på både likviditets- og kapitalmarkedet. Vi forventer således, at vi i løbet af året vil kunne drage nytte af vores finansielle og distributionsmæssige styrke til at styrke vores markedsposition yderligere. Torben Fristrup Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør S. 4

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING - ÅR HOVEDTAL RESULTATOPLYSNINGER Mio. kr. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening *) Totalkredit (aktiesalg) Ordinært resultat Det Private Beredskab *) Resultat før skat Skat Resultat efter skat ,4 890, , , ,3 299,0 392,1 470,3 482,9 402,1 24,8 11,0 17,1 13,7 14,9 126,5 204,5 191,5 168,2-83,1 55,8 73,7 61,4 75,6 89,6 33,5 49,2 84,0 99,1 31, , , , , ,3 925, , , , ,1 476,8 589,3 673,2 702,9 577,2 170,8 33,9-172,5-111,3 235,8 306,0 555,4 845,7 814,2 341,4 58,0 58,1 35,2 18,8-229,3 44,3 0,0 152,3 0,0 92,9 408,3 613, ,2 833,0 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0-81,3 408,3 613, ,2 833,0 123,7 84,6 134,2 204,6 152,7 28,4 323,7 479,3 828,6 680,3 95,3 BALANCEOPLYSNINGER **) Mio. kr. Aktiver i alt Udlån - bankudlån - reverseforretninger Indlån - bankindlån - repoforretninger - indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Risikovægtede aktiver Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og garantier Udlån med rentestop Forretningsomfang *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen og Det Private Beredskab, der er udskilt, fremgår af note 2. **) Som balancetal for 2004 anvendes åbningsbalance pr S. 5

6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING - ÅR NØGLETAL Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 10,2 12,3 10,8 11,1 11,3 8,5 9,9 9,7 9,4 9,7 8,5 8,8 8,8 8,6 8,9 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omk.andel af basisindtægter Omk.andel af basisindtægter - inkl. nedskr. Basisindtægter pr. omkostningskrone pct. pct. 18,0 24,3 30,9 21,4 3,0 14,2 19,0 24,8 17,5 2,3 0,66 0,64 0,63 0,65 0,71 0,78 0,66 0,54 0,59 0,83 1,52 1,57 1,58 1,55 1,42 Markedsrisiko Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 4,4 2,3 1,0 2,1 0,6 14,1 4,9 6,7 5,7 9,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 Kreditrisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i f.t. indlån Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst Overdækning i f.t. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 98,3 124,7 132,6 131,7 120,9 8,3 8,9 9,4 9,9 11,3 10,0 38,4 26,5 19,3 10,8 108,8 47,8 34,3 91,9 86,7 47,7 103,2 80,9 65,0 12,3 0,7 0,1-0,4-0,2 0,5 Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal afdelinger SPAR NORD BANK AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Årets resultat Udbytte Afkast Price earning pct ,1 8,8 14,5 11,9 1, Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS. Der er kun foretaget delvis tilpasning af hoved- og nøgletal for Finanstilsynets opstilling og nøgletalssystem fremgår af Note 55. Nøgletalsdefinitioner fremgår af Note 56. S. 6

7 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVISE HOVEDTAL RESULTATOPLYSNINGER Mio. kr. 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening *) Totalkredit (aktiesalg) Ordinært resultat Det Private Beredskab *) Resultat før skat Skat Resultat efter skat 299,6 312,5 345,7 365,6 478,5 113,2 104,1 97,0 102,5 98,5 0,0 0,2 14,8 0,0-0,1 70,1 7,7 40,4-33,7-97,5 24,3 20,4 22,2 20,5 26,5 11,9 36,6 7,5-2,1-10,5 519,1 481,5 527,6 452,8 495,4 342,5 343,2 348,0 347,2 341,7 176,6 138,3 179,6 105,6 153,7-3,3-8,3 8,3 38,5 197,3 179,9 146,6 171,3 67,1-43,6-1,0-56,3-14,9-39,9-118,2 0,0 92,9 0,0 0,0 0,0 178,9 183,2 156,4 27,2-161,8 0,0 0,0 0,0 0,0-81,3 178,9 183,2 156,4 27,2-243,1 25,4 35,2 37,3 6,6-50,7 153,5 148,0 119,1 20,6-192,4 BALANCEOPLYSNINGER Mio. kr. Aktiver i alt Udlån - bankudlån - reverseforretninger Indlån - bankindlån - repoforretninger - indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Risikovægtede aktiver Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og garantier Udlån med rentestop Forretningsomfang *) Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen og Det Private Beredskab, der er udskilt, fremgår af note 2. Nøgletalsdefinitioner fremgår af Note 56. Hoved- og nøgletal for koncernen, basisindtjening - kvartalsvise er urevideret. S. 7

8 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVISE NØGLETAL Solvens Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 11,1 12,1 11,9 12,0 11,3 9,4 10,3 10,3 10,4 9,7 8,6 9,4 9,5 9,6 8,9 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omk.andel af basisindtægter Omk.andel af basisindtægter - inkl. nedskr. Basisindtægter pr. omkostningskrone pct. pct. 4,6 4,4 3,7 0,7-6,0 3,9 3,5 2,9 0,5-4,7 0,66 0,71 0,66 0,77 0,69 0,65 0,70 0,68 0,85 1,09 1,52 1,40 1,52 1,30 1,45 Markedsrisiko Renterisiko Valutaposition Valutarisiko pct. pct. pct. 2,1 0,9 1,7 0,8 0,6 5,7 4,2 8,8 10,5 9,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kreditrisiko Udlån plus nedskr. herpå i f.t. indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst Overdækning i f.t. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Nedskrivningsprocent pct. pct. pct. pct. 131,7 127,6 124,9 122,9 120,9 9,9 9,6 10,0 10,5 11,3 7,1 0,2 2,9 5,4 2,0 91,9 66,0 73,2 43,5 86,7 65,0 67,3 74,7 27,7 12,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal afdelinger SPAR NORD BANK AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat ,7 2,6 2,1 0,4-3,4 Nøgletalsdefinitioner fremgår af Note 56. Hoved- og nøgletal for koncernen, basisindtjening - kvartalsvise er urevideret. S. 8

9 KONCERNBERETNING RESULTAT FØR SKAT PÅ 124 MIO. KR. OPNÅET UNDER MEGET TURBULENTE MARKEDSFORHOLD Bank koncernen fik i et overskud på 124 mio. kr. før skat og 95 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 3,0 pct. før skat. Årets resultat, som skal ses i lyset af den alvorlige finansielle krise, der har præget, og de deraf afledte meget turbulente markedsforhold, anses af ledelsen for at være mindre tilfredsstillende. SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT - UDVIKLINGEN - Mio. kr På den positive side kan det konstateres, at koncernens kerneforretning - retailbanken og leasingaktiviteterne - fortsat udvikler sig tilfredsstillende med vækst i kundeantal og forretningsomfang og en god indtjeningsrobusthed. Basisindtjeningen før nedskrivninger blev højere end de forventninger, som blev meldt ud efter 3. kvartal. Når årets resultat alligevel realiseres hele 709 mio. kr. (85 pct.) lavere end i, skyldes det flere forhold. Først og fremmest udviklingen på de finansielle markeder med voldsomt faldende kurser på værdipapirer og en stor udvidelse af rentespændet mellem realkredit- og statsobligationer. For rammer dette både kursreguleringerne og beholdningsindtjeningen, der samlet bidrager alene til en negativ resultatmæssig effekt på mere end 300 mio. kr. Hertil kommer, at nedskrivninger på udlån mv. efter 2 år med nettoindtægtsførsel atter er blevet en udgiftspost i regnskabet og realiseres på 236 mio. kr. I forhold til sidste års indtægtsførsel på 111 mio. kr. er der tale om en forringelse af den resultatmæssige påvirkning på 347 mio. kr. Endelig viser den finansielle krise sig i -regnskabet i form af økonomiske bidrag til sektorløsninger, som for i alt andrager 81 mio. kr Nettorente Nettogebyrer Kursreg. Øvrige indtægter Omkostn. Nedskrivn. 155 Beholdning/ Totalkredit 81 Det Private Beredskab 124 I efteråret deltog, sammen med Nordea og Arbejdernes Landsbank, i købet af Roskilde Banks filialnet. købte 7 filialer og etablerede med udgangspunkt heri tre nye bankområder: Roskilde, Holbæk og Helsingør. Som en konsekvens af s deltagelse i Det Private Beredskab og den nye Lov om finansiel stabilitet vil der ikke blive udbetalt aktieudbytte for og S. 9

10 KONCERNBERETNING DRIFTSUDVIKLING INDTÆGTER Koncernens basisindtægter realiseres i på mio. kr. - en tilbagegang på 2 pct. i forhold til. Der er vækst i forretningsområderne s Lokale Banker og Finans Nord A/S, mens basisindtægterne i Handels- og Udlandsområdet, primært på grund af kurstab på obligationsbeholdningen, er kraftigt reduceret. Nettorenteindtægterne realiseres på mio. kr. - en vækst på 31 pct. i forhold til. Nettorenteindtægterne udgør 77 pct. af årets samlede basisindtægter (: 58 pct.). Væksten i nettorenteindtægter skyldes dels den fortsatte volumenvækst, dels at rentemarginalen er udvidet i forhold til de seneste års usædvanligt lave niveau. Nettogebyrindtægterne realiseres på 402 mio. kr. - et fald på 17 pct. i forhold til. Nettogebyrindtægterne udgør 21 pct. af de samlede basisindtægter (: 24 pct.). De faldende gebyrindtægter er især en konsekvens af lavere aktivitet på de kapitalmarkedsrelaterede områder. Der har således været en markant reduktion i gebyrer fra såvel værdipapirhandel (36 pct.) som kapitalforvaltning (40 pct.). I positiv retning trækker større indtægter fra udlånsrelaterede gebyrer (20 pct.). Kursreguleringer realiseres på -83 mio. kr. - eller 251 mio. kr. dårligere end i. Forværringen skal ses i lyset af krisen på de internationale finansielle markeder: Krisen har bl.a. medført større efterspørgsel efter statsobligationer, og, som en konsekvens heraf, en markant udvidelse af rentespændet mellem realkredit- og statsobligationer. Når denne udvikling medfører så store negative kursreguleringer for, er det fordi banken, som en del af sit likviditetsberedskab har en stor beholdning af realkreditobligationer, hvor renterisikoen har været delvist afdækket med swaps og futures på statsobligationer. valgte i efteråret ikke at benytte muligheden i IAS 39 for at reklassificere aktiver i handelsbeholdningen - og således klassificere dele af obligationsbeholdningen som hold til udløb. Hvis der var foretaget reklassifikation, ville den negative resultatmæssige påvirkning af de urealiserede kurstab være formindsket. kursregulerer således fortsat rentebærende værdipapirer til dagsværdi over resultatopgørelsen. Andre driftsindtægter realiseres på 90 mio. kr. eller 19 pct. over sidste års niveau. Til væksten bidrager især SPAR NORD BANK KONCERNEN Finans Nords indtægter fra BASISINDTÆGTER operationelle leasingaktiver. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev på 32 mio. kr pct. lavere end sidste år. Faldet kan især henføres til lavere resultatandele fra bankens beholdning af aktier i Nørresundby Bank og ValueInvest Asset Management SA. Det skal bemærkes, at i Mio. kr S. 10

11 KONCERNBERETNING lighed med tidligere år har bogført sin aktiebesiddelse i Nørresundby Bank til den forholdsmæssige andel af Nørresundby Banks indre værdi. 7 filialer fra Roskilde Bank. Siden marts har antallet af medarbejdere bortset fra de 7 nye sjællandske afdelinger været stort set uændret. 22 mio. kr. af basisindtægterne kan henføres til de 7 filialer, som købte af Roskilde Bank i oktober. I modsat retning trækker en reduktion i omkostningerne til resultatafhængig aflønning på 44 mio. kr. OMKOSTNINGER De samlede omkostninger realiseres på mio. kr. - en vækst på 7 pct. i forhold til. Den reelle omkostningsvækst blev dog på 9 pct., hvis der i de mio. kr. korrigeres for 16 mio. kr., som kan henføres til de 7 overtagne filialer fra Roskilde, samt en ekstraordinær momsindtægt på 32 mio. kr. SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr Væksten, som er på forventet niveau, kan især henføres til øgede personaleomkostninger i forbindelse med bankens ekspansion og de seneste års udvidelse af medarbejderantallet. Personaleomkostningerne realiseres således 50 mio. kr. højere end i - en direkte konsekvens af, at medarbejderantallet i løbet af året er vokset med 138, hvoraf 108 blev en del af ved bankens overtagelse af Blandt de andre større omkostningsposter er det ikke mindst udviklingsinvesteringer i forbindelse med en række store IT-projekter, der bidrager til væksten. Projekterne, bl.a. Basel IRB og en række internt rettede udviklingstiltag har sammen med den generelle vækst i aktivitetsniveau medført øgede IT-omkostninger på 31 mio. kr. Endelig er omkostningerne reduceret med 32 mio. kr. som følge af, at et leasingselskab i en anden koncern har fået medhold i Højesteret i en sag vedrørende den delvise momsfradragsret. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. Efter 2 år i træk med nettoindtægter på regnskabsposten nedskrivninger på udlån mv. blev posten i atter til en udgift. For året som helhed realiseres en udgift på 236 mio. kr., svarende til en nedskrivningsprocent på 0,5. Heraf kan 28 mio. kr. henføres til den tabsgaranti, som har stillet for kunderne med opsparing i bankens pensionspulje 4. Renset for det bogførte tab på denne garanti er nedskrivningsprocenten på 0,4. Den negative ændring i forhold til kan henføres til kombinationen af stigende nye nedskrivninger og lavere S. 11

12 KONCERNBERETNING tilbageførsler og beløb indgået på tidligere afskrevne fordringer. Baggrunden for førstnævnte er især den forværrede konjunktursituation, som mod årets slutning har medført et øget behov for individuelle nedskrivninger på både privat- og erhvervskunder. Af årets driftspåvirkning fra nedskrivninger på udlån mv. kan 156 mio. kr. henføres til erhvervskunder og 52 mio. kr. til privatkunder, ekskl. tab på garantien over for pulje 4. BEHOLDNINGSINDTJENING Beholdningsindtjeningen omfatter koncernens langsigtede beholdning af aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter samt ventureinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S, Erhvervsinvest K/S og Vækst- Invest Nordjylland A/S. På beholdningsindtjeningen realiseres i et tab på 229 mio. kr. mod en beskeden gevinst i fjor på 19 mio. kr. På trods af den markante forringelse af den resultatmæssige påvirkning fra nedskrivninger på udlån, anser ledelsen fortsat s kreditkvalitet for at være god. Læs mere herom i afsnittet Kreditrisiko. De samlede nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde 605,9 mio. kr. ultimo mod 444,0 mio. kr. ultimo. Nedskrivningerne svarer til 1,2 pct. af bankens samlede udlån og garantier. Bankens udlån med rentestop udgør 48 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af de samlede udlån. Cover ratioen kan således opgøres til 12,7. BASISINDTJENING Koncernens basisindtjening før tab og nedskrivninger udgør 577 mio. kr. mod 703 mio. kr. i. Basisindtjeningen efter tab og nedskrivninger realiseres på 341 mio. kr. mod 814 mio. kr. i. Set i lyset af de ekstremt vanskelige markedsforhold finder ledelsen basisindtjeningen før nedskrivninger acceptabel. Som følge af de meget volatile markedsforhold og som en konsekvens af s mål om at drive en risikomæssigt afbalanceret retailbank blev det i første halvår besluttet at reducere egenbeholdningsaktiviteterne markant, således at risikotagning på markedsrisikoområdet fremover primært sker som proprietary trading i Markets. Denne beslutning medførte, at egenbeholdningen blev reduceret fra 2,9 mia. kr. ultimo til 1,2 mia. kr. ultimo. Banken har nedbragt sin egenbeholdning af obligationer fra 2,7 mia. kr. ultimo til 1,17 mia. kr. ultimo, hvilket primært udgøres af obligationer udstedt af BEHOLDNINGSINDTJENING Mio. kr. Rente- og valutapositioner Aktiepositioner Egenbeholdning Erhvervsinvest Nord mv. Beholdningsindtjening 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt -43,2-12,9-36,5-104,3-196,9-11,6 2,9-3,1-9,6-21,4-54,8-10,0-39,6-113,9-218,3-1,5-4,9-0,3-4,3-11,0-56,3-14,9-39,9-118,2-229,3 S. 12

13 KONCERNBERETNING europæiske pengeinstitutter. Samlet har der for rente- og valutapositioner været et negativt afkast i på 197 mio. kr. Alene på bankens beholdning af Scandinotes (supplerende lånekapital til danske pengeinstitutter) er der i et urealiseret kurstab på 87 mio. kr. Endvidere har banken nedbragt sin portefølje af CDO er fra 174 mio. kr. ultimo til 77 mio. kr. ultimo. Denne portefølje har medført et negativt afkast på 33 mio. kr. Beholdningen af aktier er nedbragt fra 142 mio. kr. ultimo til 45 mio. kr. ultimo. Aktiepositionerne har udvist et negativt afkast på 21 mio. kr. I oktober gav, via bekræftelse af sit medlemskab af Det Private Beredskab, tilsagn om deltagelse i den nye statsgarantiordning for simple fordringer i danske pengeinstitutter. s andel af den årlige garantiprovision vil andrage ca. 170 mio. kr. Hertil kommer s andel af den samlede garantiramme samt eventuelt forhøjet garantiramme på op til 450 mio. kr. For har deltagelse i sektorløsninger og betaling til statsgarantien medført en samlet udgift på 81 mio. kr. - heraf 42 mio. kr. i garantiprovision og 39 mio. kr. i nedskrivninger. DET PRIVATE BEREDSKAB Endelig blev der realiseret en ekstra indtægt på 93 mio. kr. vedrørende salget af Totalkredit til Nykredit. Mio. kr. Garantiprovision, statsgarantiordningen Tab på sektorløsninger Det Private Beredskab i alt 42,2 39,1 81,3 FINANSKRISE OG BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER blev i mange henseender et dramatisk finansår. Dels slog den internationale finanskrise igennem i Danmark i form af store udfordringer på kapital- og likviditetsområderne. Dels bød andet halvår på en række mere enkeltstående kriser i danske pengeinstitutter, hvor finanssektoren og Nationalbanken sammen bidrog til løsninger. I august bidrog i regi af Det Private Beredskab til en løsning, hvor der sammen med Nationalbanken blev indskudt 4,5 mia. kr. i et nyt selskab, som skulle afvikle den kollapsede Roskilde Bank. I september bidrog sammen med en række pengeinstitutter samt Nationalbanken til at sikre EBH Bank den fornødne likviditet til at videreføre driften. Blandt de øvrige konsekvenser af deltagelsen i den nye statsgaranti er det obligatoriske stop for udlodning af udbytte. Hertil kommer s egen beslutning om at annullere igangværende aktieoptionsprogrammer med øjeblikkelig virkning. SAMLET RESULTAT Resultatet før skat udgør herefter 124 mio. kr. mod 833 mio. kr. i. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 3,0 pct. Efter beregnet skat på 28 mio. kr. udgør resultatet 95 mio. kr. Skatten udgør 23,0 pct. af årets resultat før skat. S. 13

14 KONCERNBERETNING UDVIKLINGEN I 4. KVARTAL Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån blev på 154 mio. kr. i 4. kvartal, hvilket var højere end forventet. Dette skal sammenlignes med en basisindtjening før nedskrivninger på 106 mio. kr. i 3. kvartal og 177 mio. kr. i 4. kvartal i fjor. Resultatet før skat blev imidlertid på -243 mio. kr. i 4. kvartal mod 27 mio. kr. i 3. kvartal og 179 mio. kr. i 4. kvartal i fjor. Det utilfredsstillende kvartalsresultat skyldes den fortsatte og forværrede krise på de finansielle markeder. Dels bød kvartalet, som der blev udtrykt forventning om i kvartalsrapporten for kvartal, på yderligere negative kursreguleringer i Markets samt yderligere tab på beholdningsindtjeningen. Dels var der øgede nedskrivninger på koncernens udlån samt tab og nedskrivninger på garantier relateret til sektorløsninger. Udlån til private er vokset 22 pct. til 14,8 mia. kr., og udlån til erhverv med 7 pct. til 30,6 mia. kr. (y/y). s lokale bankers 80 samlede udlån på 34,4 mia. kr. er ultimo fordelt 60 med 24,3 mia. kr. i Nordjylland og 10,1 mia. kr. uden 40 for Nordjylland. Tendensen er, at en stadig større del 20 af de lokale bankers udlån 0 ligger i de nye områder uden for Nordjylland - en udvikling, som altså bidrager til en mere diversificeret krediteksponering. SPAR NORD BANK KONCERNEN BANKINDLÅN SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRETNINGSOMFANG Mia. kr ,0 55,8 67,6 76, SPAR NORD BANK KONCERNEN BANKUDLÅN 88,0 FORRETNINGSOMFANG Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er ultimo på 88,0 mia. kr pct. højere end Mia. kr. 40 Mia. kr. 40 samme tidspunkt i fjor Det samlede bankudlån er det seneste år vokset med pct. og er ultimo på 43,2 mia. kr. Der er pæn underliggende udlånsvækst i de lokale banker og i Finans Nord, mens der på områderne investeringskreditter og garanterede udlandslån til kunder i andre pengeinstitutter i løbet af er sket en reduktion på 4,7 mia. kr ,4 19,2 22,2 27,4 33, ,5 27,1 32,4 40,5 43, S. 14

15 KONCERNBERETNING 2,1 mia. kr. af udlånsvæksten kan henføres til udlån, som har overtaget fra Roskilde Bank. Bankindlånet er steget med 24 pct. til 33,8 mia. kr. - en vækst som ledelsen finder meget tilfredsstillende, idet den bidrager til den fortsatte forbedring af bankens strategiske likviditet. henføres til afdelinger uden for Nordjylland. Det er forventningen, at de lokale banker uden for Nordjylland - inkl. de 7 tilkøbte filialer fra Roskilde Bank - i 2009 samlet vil bidrage med en basisindtjening før nedskrivninger i størrelsesordenen 150 mio. kr. mod 62 mio. kr. i. Af det samlede indlån på 38,0 mia. kr. tegner erhvervskunderne sig for 49 pct. og privatkunderne for 51 pct. Indlån overtaget fra Roskilde Bank udgør 1,5 mia. kr. FRA ORGANISK VÆKST TIL AKKVISITION Efter en årrække, hvor -kæden er vokset geografisk via etablering af nye lokale banker uden for Nordjylland, skete væksten i via akkvisition. I 4. kvartal købte således 7 filialer fra Roskilde Bank og etablerede med udgangspunkt heri tre nye bankområder: Roskilde, Holbæk og Helsingør. Med de nye lokale banker på Sjælland har i alt etableret 24 nye lokale banker siden ved organisk vækst og 9 ved akkvisition. Særligt i 2006 og, hvor der i alt er etableret 12 nye enheder, blev der investeret kraftigt i ekspansionen. Ser man på forretningsvolumen, begynder de lokale banker uden for Nordjylland nu for alvor at vise sig i det samlede regnskab. Ultimo kan 17,7 mia. kr. af det samlede forretningsomfang på 88,0 mia. kr. således KØB AF 7 FILIALER FRA ROSKILDE BANK Som nævnt ovenfor deltog i september sammen med Nordea og Arbejdernes Landsbank i købet af Roskilde Banks filialnet. Ved aftalens indgåelse var der for s vedkommende tale om en retailforretning med 7 filialer, kunder, udlån på 2,4 mia. kr., garantier på 0,9 mia. kr. og indlån på 1,6 mia. kr. For overtagelsen blev der aftalt en betaling på 183 mio. kr. for goodwill og kunderettigheder, som skal ses i forhold til en forventet basisindtjening før nedskrivninger i 2009 på mio. kr. Idet aftalen blev indgået uden forudgående due diligence, fik køberbankerne efterfølgende en periode til at gennemgå porteføljen af overtagne engagementer og returnere de udlån og garantier, hvor kreditkvaliteten ikke vurderedes at leve op til køberbankernes krav. Efter denne gennemgang måtte returnere i alt 300 erhvervskunder med et samlet forretningsvolumen på ca. 650 mio. kr. I januar 2009 måtte returnere privatkunder med et samlet forretningsvolumen på ca. 700 mio. kr. S. 15

16 KONCERNBERETNING På baggrund af den samlede tilbagelevering blev Spar Nords forventning til 2009-indtjeningen fra de overtagne enheder primo februar justeret til ca. 35 mio. kr. Samtidig blev betalingen for goodwill og kunderettigheder justeret til 123 mio. kr. Ligeledes på baggrund af tilbageleveringen har udlånt 16 medarbejdere til Roskilde Bank i en tidsbegrænset periode samt reduceret bemandingen med 6 medarbejdere. KUNDER OG AKTIONÆRER Ved udgangen af har i alt kunder flere end året før. Det samlede kundeantal fordeler sig på privatkunder og erhvervskunder. Når har kunnet realisere 4 år i træk med uafbrudt nettokundevækst kvartal for kvartal, skyldes det dels bankens geografiske ekspansion, dels den usædvanligt høje loyalitet blandt de eksisterende kunder, ikke mindst kunderne i loyalitetsprogrammet Stjernekonceptet. I voksede antallet af Stjernekunder med , således at ved årets udgang havde private Stjernekunder. Ud af årets samlede nettovækst på kunder kan tilskrives de nye lokale banker uden for Nordjylland og Finans Nord. De overtagne afdelinger fra Roskilde Bank bidrager med kunder. Samtidig med kundetilgangen fortsætter også aktionærantallet med at stige. Ved udgangen af havde Spar Nord således aktionærer - en fremgang på i. TILPASNING AF AFDELINGSSTRUKTUREN I løbet af er der gennemført en række ændringer i den nordjyske del af afdelingsnettet. I alt er der i årets løb sket 14 sammenlægninger, hvor enten to mindre afdelinger har valgt at lægge sig sammen, eller en mindre har valgt at gå sammen med en større. Målet med sammenlægningerne har typisk været at skabe større kompetenceenheder og dermed gøre det lettere at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. De foreløbige erfaringer har været positive - såvel blandt kunder som medarbejdere. Som følge af s forretningsmodel med stor decentral beslutningskraft sker sammenlægninger af denne type altid på lokalt initiativ. Set i det lys finder s ledelse, at det betydelige omfang er et vidnesbyrd om handlekraft og forandringsparathed i den lokale organisation. KAPITALFORHOLD SOLVENS Basiskapitalen efter fradrag er i årets løb faldet med 26 mio. kr. til mio. kr. ultimo. Der er i årets løb ikke optaget ny supplerende kapital, mens der er indfriet 100 mio. kr. Netto er den supplerende kapital således reduceret med 100 mio. kr. De risikovægtede poster er i løbet af faldet med 0,9 mia. kr. til 42,8 mia. kr. ultimo. S. 16

17 KONCERNBERETNING Solvensprocenten er opgjort til 11,3 ultimo (mod 11,1 ultimo ). Kernekapitalprocenten inkl. hybrid kernekapital var ultimo på 9,7. Ekskl. hybrid kernekapital udgjorde kernekapitalprocenten 8,9 ultimo. Bankens langsigtede målsætninger vedrørende kapitalgrundlag og solvens er i årets løb blevet justeret som en konsekvens af kapitallettelser ved overgangen til Basel II, således at det nu er bankens mål, at solvensprocenten som minimum skal udgøre 11, mens det interne mål for kernekapitalprocenten ekskl. hybrid kernekapital er minimum 8,0. LIKVIDITET Det er s langsigtede interne likviditetsmål, at kontant indlån, seniorlån, ansvarlig lånekapital og egenkapital skal overstige det samlede udlån. Dette mål skal sikre, at kundeudlån er finansieret med langsigtede passiver. arbejder desuden med at sikre en jævn forfaldsstruktur på bankens seniorgæld. har ultimo en meget tilfredsstillende likviditet og en overdækning i forhold til lovens krav på 87 pct. I forhold til det interne strategiske mål er der en overdækning på 3,6 mia. kr. Med baggrund i ønsket om at styrke kapitalgrundlaget til fortsat vækst i de lokale banker uden for Nordjylland og på leasingområdet og som følge af usikkerheden omkring den igangværende konjunkturafmatning har Spar Nord besluttet at ansøge staten om optagelse af hybrid kernekapital svarende til en kernekapitalforøgelse på 3 procentpoint. Imødekommes ansøgningen, vil bankens kernekapitalprocent udgøre 12,7 pct., og den samlede solvens vil være på 14,3 pct. Samlet vil den hybride kernekapital, inkl. den nuværende hybride kernekapital, andrage 30,1 pct. af bankens kernekapital. I løbet af har der været forfald på strategisk funding for i alt 1 mia. kr. På trods af kreditkrisen er det i samme tidsrum lykkedes at optage ny strategisk funding for 2 mia. kr. Sammen med en vækst i indlån på 6,4 mia. kr. gør disse dispositioner i stand til at finansiere udlånsvæksten og overholde det interne strategiske mål. RATING s rating hos Moody s er uændret, og med outlook stable : A1 for langfristet gæld, P-1 for kortfristet gæld og C for finansiel styrke. De øgede fundingomkostninger til den hybride kernekapital er indeholdt i bankens forventninger til S. 17

18 KONCERNBERETNING OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGER TIL Ved indgangen til var det s forventning, at årets basisindtjening før nedskrivninger ville blive i størrelsesordenen mio. kr. Forventningerne blev efter 3. kvartal nedjusteret til mio. kr. Baggrunden for nedjusteringen var dels den for ugunstige udvikling på markedet for realkreditobligationer (udvidelsen af kreditspændet), dels bankens bidrag til den nye statsgarantiordning. Endelig er der, som en afledet konsekvens af krisen i finanssektoren, lavere resultat af kapitalandele. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen anmode om bemyndigelse til at optage hybrid kernekapital fra staten som beskrevet ovenfor. På generalforsamlingen skal der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Erling Kjær, Per Nikolaj Bukh og Per Søndergaard Pedersen. Per Nikolaj Bukh og Per Søndergaard Pedersen er villige til genvalg, mens Erling Kjær har meddelt, at han ikke genopstiller. I årets løb var den eneste positive afvigelse fra forventningerne de højere nettorenteindtægter. Omkring årsafslutningen indtraf der imidlertid forhold, som betød, at årets samlede basisindtjening før nedskrivninger alligevel blev højere end forventet efter 3. kvartal, nemlig på 577 mio. kr. Blandt andet skete der en yderligere positiv udvikling i nettorenteindtægterne samt en reduktion i omkostningerne som følge af Højesterets dom i en sag vedrørende leasingselskabers delvise momsfradrag. FORVENTNINGER TIL 2009 Som følge af usikkerheden omkring dybden af den tiltagende konjunkturafmatning er usikkerheden omkring forventningerne til 2009 betydeligt større end normalt. Der forventes vækst i nettorenteindtægterne, primært som følge af en stigende rentemarginal, men også som følge af en fortsat vækst i både ind- og udlån. Forretningsomfanget forventes at stige som en konsekvens af bankens geografiske ekspansion. GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE Generalforsamlingen holdes 29. april 2009 i Aalborg. Inden da afholdes i løbet af marts og april 43 aktionærmøder i de lokale aktionærkredse. Læs mere herom i afsnittet Interessenter. I modsat retning trækker højere fundingomkostninger, idet marginalerne ved refinansiering vil være stigende. På gebyrsiden forventes et mindre fald som følge af konjunkturafmatningen og deraf afledt lavere kundeaktivitet. Som et resultat af bankens deltagelse i den nye statsgarantiordning vil der ikke blive udbetalt udbytte vedrørende. S. 18

19 KONCERNBERETNING Indtjeningen i Handels- og Udlandsområdet, og dermed kursreguleringerne, forventes efter den ekstremt ugunstige udvikling i at blive normaliseret. Resultatet fra kapitalandele, der primært hidrører fra bankens aktiepost i Nørresundby Bank, forventes også i 2009 at blive på et beskedent niveau. Regnskabsmæssigt forventes omkostningsvæksten i 2009 at være på 12 pct. Når der korrigeres for effekten af den ekstraordinære momsindtægt i og for det forhold, at de overtagne filialer fra Roskilde Bank i 2009 vil indgå i regnskabet i 12 måneder mod 2 måneder i, giver det en reel omkostningsvækst på under 5 pct. Der forventes en mindre reduktion i det samlede medarbejderantal, lige som de 14 filialsammenlægninger, der er foretaget i, vil påvirke omkostningsudviklingen positivt. Samlet forventer ledelsen en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet mio. kr. Dette skal sammenholdes med den realiserede basisindtjening før nedskrivninger på 577 mio. kr. i. I dette estimat er indeholdt ekstra finansieringsomkostninger til hybrid kernekapital, hvis bankens ansøgning til staten herom imødekommes. Uanset den gode bonitet i bankens kreditportefølje ventes der som en konsekvens af de dårligere konjunkturer en stigning i nedskrivningsprocenten. Som følge af usikkerheden om den økonomiske krises omfang er forventningen til nedskrivningsprocenten forbundet med stor usikkerhed. Et niveau omkring 0,75-1,0 pct. skønnes ikke urealistisk. Endvidere vil der være omkostninger til statsgarantiordningen på 170 mio. kr. Hertil kommer eventuelle tab på sektorløsninger. S. 19

20 CORPORATE GOVERNANCE SPAR NORDS HOLDNINGER s bestyrelse bakker op om arbejdet for god corporate governance og dialogen herom med bankens interessenter og har valgt at følge hovedparten af Fondsbørsens anbefalinger samt de nye supplerende anbefalinger fra Finansrådet. Nedenfor gennemgås de områder, hvor bestyrelsen har valgt at afvige helt eller delvist fra Nørby-udvalgets anbefalinger, efter følg eller forklar princippet. Bestyrelsens samlede stillingtagen kan findes på sparnord.dk/ir/corporategovernance SPAR NORD HAR FOKUS PÅ GOD KOMMUNIKATION MED AKTIONÆRERNE - MEN FINDER AT INVESTERINGSBESLUTNINGER ER EN PRIVAT SAG fokuserer i sin selskabsledelse på at skabe en god investorpleje og et højt informationsniveau til aktionærerne. Banken afholder hvert år ca. 40 aktionærmøder, hvor mere end aktionærer møder op for at høre om og diskutere bankens udvikling. fremmer endvidere kommunikationen med aktionærerne via sparnord.dk/ir og aktionærmagasinet Nyt, som udkommer til samtlige aktionærer. Modsat Nørby-udvalgets anbefalinger har valgt ikke at offentliggøre aktiebogen. Beslutningen skyldes dels s aktionærantal og -struktur, dels at bestyrelsen finder, at investeringsdispositioner er en privat sag. Ledelsens aktiebeholdninger fremgår af årsrapporten. DELEGERETMODEL OG FULDMAGTER følger generelt anbefalingerne for forberedelse af generalforsamlingen, herunder indkaldelse og afgivelse af fuldmagter. Aktionærer med færre end aktier vælger delegerede på de årlige aktionærmøder, som repræsenterer aktionærkredsens samlede aktiekapital på generalforsamlingen. Der vælges 8 delegerede i hver kreds. I tilfælde af forfald fra en af de delegerede gives fuldmagt til en af de fremmødte delegerede fra samme område. Aktionærer med eller flere aktier kan selv møde som delegerede på generalforsamlingen. I forhold til disse aktionærer er s vedtægter og praksis i tråd med Nørby-udvalgets anbefalinger. Delegeretmodellen medfører, at samtlige lokale aktionærers stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. INTERESSENTERNES INTERESSER SIKRES VIA DIALOG OG UNDER- SØGELSER OG KOMMUNIKERES VIA IKKE-FINANSIEL RAPPORTERING I tråd med Fondsbørsens anbefalinger prioriterer Spar Nord den gode dialog med bankens interessenter højt. Hvert år gennemføres omfattende kundeundersøgelser, dels én større årlig undersøgelse, dels mindre, målrettede undersøgelser blandt kunder, som netop har været i kontakt med banken. Resultaterne offentliggøres i hovedtræk i årsrapporten. Endvidere gennemføres undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed, udvikling mv. Resultaterne fra disse undersøgelser offentliggøres også i årsrapporten, og anvendes i øvrigt - lige som kundeundersøgelsen - som internt styringsværktøj. S. 20

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 TID TIL KUNDER Årsrapport 1 SPAR NORD BANK DANMARKS FEMTESTØRSTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET OG FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR SPAR NORD

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 TId til kunder Årsrapport 1 Bank DANMARKS FEMTESTØRsTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET og FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE VIRKSOMHEDER.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2007 14. februar 2007 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Årsrapport Bank Bank fik for et rekordresultat på 1033,2 mio. kr. før skat, hvilket

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK ÅRSRAPPORT EN ENKEL BANK 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

INVESTERINGER I FREMTIDENS FORRETNING

INVESTERINGER I FREMTIDENS FORRETNING ÅRSRAPPORT INVESTERINGER I FREMTIDENS FORRETNING 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT FOR SPAR NORD BANK A/S Til NASDAQ OMX Copenhagen 6. februar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2, 2013 ÅRSRAPPORT FOR SPAR NORD BANK A/S Administrerende direktør Lasse Nybys kommentar til regnskabet: har for været det mest begivenhedsrige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk ÅRSREGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse FAKTA 3 BANKENS LEDELSE 4 5 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 6 KONCERNBERETNING 7 CORPORATE GOVERNANCE 11 AKTIONÆRFORHOLD 12 KVALITETSREGNSKABET 13 FORRETNINGSOMRÅDERNE 16 SPAR

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere