Generelle oplysninger. Aktivitetens titel DUS Demens Uddannelse Struer. Kommune Struer. Navn på tilskudsansvarlig Rasmus Gamst Beltofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle oplysninger. Aktivitetens titel DUS Demens Uddannelse Struer. Kommune Struer. Navn på tilskudsansvarlig Rasmus Gamst Beltofte"

Transkript

1 Generelle oplysninger Aktivitetens titel DUS Demens Uddannelse Struer Kommune Struer Navn på tilskudsansvarlig Rasmus Gamst Beltofte Tilskudsansvarliges adresse Tidligere ansøgninger til denne pulje NEJ ikke støtteform A Ansøgt beløb Budgetskema Se fil Projektoplysninger Frivilligcenter Organisationens hovedformål Deltagerne på kurset arbejder alle i foreninger som vennekredse og besøgstjenester med at skabe omsorg og trivsel for ældre og demente på de lokale plejehjem. Frivilligcentret har disse foreninger som medlemmer og vil bidrage til at styrke deres indsats. At udvikle, fremme, inspirere og synliggøre det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde i Struer Kommune. Ved at servicere de frivillige aktører efter behov og ved at gøre det tilgængeligt og attraktivt at involvere sig i frivilligt arbejde. Ved at fremme frivillige initiativer efterspurgt af borgere og frivillige, fremme kvaliteten af det frivillige arbejde og samarbejdet med andre frivillige, At øge antallet af frivillige og brugere i det lokale frivillige sociale arbejde At styrke samarbejdet og sikre ligeværdighed mellem de frivillige aktører og Struer Kommune samt at styrke koblingen mellem ressourcer, kompetencer og viden i det frivillige og professionelle arbejde. At samle og dagsordensætte frivilligheden og varetage dens behov ift. borgere og beslutningstagere. Struer Frivilligcenter kan høres, hvor Struer Kommune tager initiativer med betydning for frivilligheden At være et samarbejdsorgan om frivillighedspolitik, udpegning af repræsentanter til 18-uddeling En eller flere ansøgere Frivilligcentret søger efter ønske fra vennekredse, besøgstjenester m.m. i kommunen. Frivillige foreninger, der er medlemmer af frivilligcentret og som alle arbejder med ældre borgere, hvoraf en stor del er demente.

2 Uddannelsesaktivitetens målgruppe Kurset retter sig mod alle frivillige med brugerrettede opgaver i de nævnte frivillige foreninger. Vennekredsenes frivillige indsats og tildels besøgstjenesternes foregår på plejehjem og ældrecentre i kommunen, hvor de i dag vurderes, at 80% af beboerne er demente. De frivillige savner forståelse, viden, inspiration og efterspørger redskaber til at arbejde mere kompetent og nærværende med de demente på den dementes præmisser. De frivillige deltager arbejder alle med brugerne/beboerne. Kurset vil også blive tilbudt ansatte aktivitetskoordinatorer og plejepersonale, som forventes at udgøre 30-35% af deltagerne. Dette for at understøtte, at arbejde med aktiviteter og omsorg for brugerne netop sker i et samarbejde mellem personale og frivillige. Og for at skabe fælles platform, grundlag og accept. Det bemærkes dog, at plejepersonalet tidligere har fået tilbud lignende kursus og demensteater, hvorfor indsatsen koncentreres om de frivillige. De frivillige i vennekredse udfører en bred opgave af aktiviteter for beboere/brugere. Samvær, fællesspisning, udflugter, spilleeftermiddage, musik og kultur, højtlæsning, gudstjenester, fester, gåture/køreture, hyggedage, kreative aktiviteter osv, ligesom de arbejder med omsorgen og trivslen for den enkelte beboer/bruger. Besøgstjenesternes brugere er først og fremmest ensomme ældre, i nogle besøgstjenester i eget hjem, men mindst halvdelen på netop plejehjem. Besøgsvennernes fokus er først og fremmest gennem besøg at afhjælpe ensomhedsproblematikker og styrke trivslen blandt de ensomme ældre og i nogen grad at hjælpe ældre til eller med aktiviteter.. Forventet antal deltagere i uddannelsesaktiviteten: i alt - forventet 65 frivillige og 25 ansatte. Målsætninger for uddannelsesaktiviteten At give frivillige indsigt i og forståelse for, hvordan det kan være at leve med en demenssygdom (teater+ undervisning dag 1. 5 timer). At give frivillige ideer og inspiration til, hvordan som frivillig bedst muligt kan støtte op om og selv deltage i demensrejsen, der viser vej til samvær med ny bevidsthed, ny virkelig, ny forståelser af tid, rum og sted (dag 2. i alt 7 timer). At udforske og berige hinanden med de bedste frivillige og professionelle erfaringer lokalt ift samværet med mennesker med demens (dag 2 og dag3). At få forståelse for hvor mange uudnyttede ressourcer vi som frivillige har, som bare venter på at blive sat i spil. At afdække egne og dele fælles sum af særlige ressourcer og potentialer, som vi kan gøre brug af ift. at skabe livgivende og trivsel for mennesker med demens At få accept af egne og andres grænser ift. at rejse med til en ny virkelighed, hvor andre normer, sprogligheder og samværsformer viser sig. At give forståelse for at der gøres et solidt arbejde allerede, og samtidig skabe GEJST og lyst til at tage med på en endnu mere spændende rejse som frivillig omkring mennesker med demens. Det er vores klare forventning at uddannelsesforløbet vil bidrage til følgende: At deltagerne i langt større grad end i dag, vil få lyst til, mod på og at afprøve nye måder at være sammen med mennesker med demens, mere anerkendende og værdsættende, identitetsstyrkende, personstyrkende og relationsstyrkende, mere spontane, mere på den andens - den dementes - præmisser, mere i NU et, mere overgivende. At deltagerne i langt større grad end i dag får øje på uudnyttede potentialer og får lyst til og mod på at bruge disse andre sider af sig selv. At opleve øget selvværd, glæde og begejstring ved at give sin tid til samvær på nye måder med demente mennesker; herunder øget grad af forståelse, sikkerhed, tryghed, og gejst. De nye erkendelser og inspirationer søges anvendt umiddelbart efter undervisningdagene. Der afholdes kort efter en tredie dag faciliteret af Struer Frivilligcenter, med de lokale demenskonsulenter som undervisere og med inddragelse og inspiration fra de frivillige foreninger, som allerede i dag arbejder med demens og kan inspirere andre frivillige med gode erfaringer og eksempler. En frivillig cafe, frivillige på et demensplejehjem/afsnit og evt alzheimerforeningen

3 (ikke kontaktet pt). Udover den tredie dag, bliver der et tilbud om individuel sparring og erfaringsudveksling for hver af de deltagende foreninger/frivilliggrupper, ligesom friivlligcentret vil tage initiativ til et fælles erfa-og-inspirations-møde for alle deltagende foreninger/grupper i Med det store antal kursusdeltagere vil vi også sikre, at indsatsen - den ny forståelse, viden og værktøjer - bliver forankret bredt modsat, når kun 1-2 fra en forening har været på kursus. Det skal sikre et reelt og massivt løft. Brugerne kommer til at mærke en forskel efter at de frivillige har deltaget i uddannelsesaktiviteten ved: At de føler sig mere set, hørt og forstået, At de oplever sig værdsatte og betydningsfulde, At de oplever at verden bliver mere på deres præmisser end de frivilliges, At de oplever en hverdag, der er mere meningsfuld og livgivende, At de oplever sig på sikker og tryg grund, hvor de ikke kan fejle, At de får øget overskud til at prøve nye ting ad, Vurdering af aktiviteten På individuelt plan gennemfører frivilligcentret en deltagerevaluering umiddelbart efter kurset samt et halvt år efter. På gruppeniveau tilbydes alle deltagende forneinger/frivilligrupper, at frivilligcenter og demenskonsulent deltager i erfaringsudveksling og inspirationsdrøftelser i den enkelte forening for at fastholde fokus. Der vil vi komme tæt på hver gruppe og kunne vurdere, om/at uddannelsen bliver omsat i dagligdagen På gruppeniveau samlet set bliver der inviteret til fælles erfamøde med ny inspiration i 2015, hvor vi kan vurdere, om hver enkelt forening/gruppe har kvalificeret indsatsen efter kurset. Og grupperne kan igen inspirere hinanden. Beskrivelse af uddannelsesaktiviteten Temaer og indhold At forstå demens som den kan se ud indefra - som en rejse i forskellige tilstande, virkeligheder, sprog, tider, rum og følelser At sige JA til at ville øve sig i at rejse med og være i samvær omkring disse forskellige tilstande, virkeligheder, sprog, tider, rum og følelser. At øge sig i at rejse med lade den anden tage føring. At forstå aktivitet på helt nye måder. At se på egne uudnyttede ressourcer. At se på egne grænser og paratheder til at krydse en ny grænse. At se på fælles uudnyttede potentialer og skabe en skattekiste af ideer. At bakke hinanden op, når vi tager del i en rejse, som vi slet ikke kender. Allervigtigste indhold er Forståelsen af, hvad det vil sige at opleve og leve med demens, og hvad man derfor har brug for fra omverdenen, hvis man skal leve med høj grad af livskvalitet. Forståelsen af, at det er Vi der er rundt omkring, der må være og tilbyde noget andet og bedre, hvis vi oprigtigt vil skabe livsduelighed selv sent i demensforløbet. At der ER MASSER vi kan gøre det kræver bare et indre ja, OG parathed til at begynde at øve sig hver især og sammen! Læringsformer DAG1 Vi lægger ud med et teaterstykke Rejsen til Månen (Labcat) med opfølgende fortællingsforedrag/undervisning. Begge dele hænger sammen og viser, hvordan det KAN opleves at være den anden. Deltagerne kommer gennem disse to ting til at forstå og MÆRKE, hvilke behov, relations-, og samværsformer, som vil være mest livgivende og styrkende for den enkelte, ligesom deltagerne vil komme i kontakt med egne uudnyttede ressourcer præferencer, muligheder og grænser, som de alt sammen skal anvende dag II. Denne pakke er primært tænkt som en sanse-pakke, der åbner til medfølelse og forståelse og lyst til at gøre nyt. Dag 1 rummer også praksisinspiration fra den frivillige lokale demenscafe.

4 DAG2 Ud fra ønsket om at skabe så meget effekt som muligt, er dagen tilrettelagt så den vækker lysten til deltagerinvolvering, ejerskab og læring. Formen på dagen er en skøn blanding af processer, hvor man lytter, deler, udforsker, skaber overblik, prøver af og taler forankringsstrategi. PROCES Vi åbner dagen med en åbningsproces, hvor deltagerne snakker sammen om forrige dags indhold (2 personer), dernæst får de et nyt spørgsmål og samtaler (4 personer), dernæst et tredje spørgsmål til dagens indhold og tanker de selv gør sig (nu 8 personer). Vi gen-husker og deler hovedbudskaber sammen og udfærdiger en HUSKE liste, som vi fremadrettet hver især og sammen vil bruge og rette fokus på OPLÆG - Vibeke Oplæg om betydningen af at arbejde med det åbne versus det lukkede hjerte, at arbejde i NU et og at arbejde på skæve måder med medarbejdere og familier, som måske ikke har været på kursus. Hvad kan man gøre, for at få dem med? DIALOG - mellem 2 deltagere og dernæst 4 deltagere Udforsker hinandens uudnyttede ressourcer, næste udviklingsskridt og særlige grænser. Nedfælder ressourcerne på et stykke papir og deler det i første omgang med en anden gruppe Når alle har delt deres uudnyttede ressourcer og evt. ideer, deler vi, hvad vi tror dette ville ændre for borgerne og os selv, hvis vi bragte dem i spil. Det gør vi for at kick-starte lysten og for at inspirere, dele og tale om det svære i at tage med til et så nyt og tosset land MINI TEATER (2 deltagere stiller sig til rådighed) V. Vibeke Vi laver en fiktiv case, for at øve os i at tage med til månen, Vi laver forskellige scenarier, hvor deltagerne på skift kan prøve sig af og se hvad der sker. Undervejs stopper vi op og tager fælles refleksioner om, hvad man OGSÅ kunne gøre og hvordan man ved hvad der vil være bedst at gøre. (Evt vil Søren, den mandlige skuespiller fra DAG1 agere den ene deltager) Vi sætter en streg på Blomstringsbarometret, for at tilkendegive i hvilken udstrækning dette nye indhold har givet mening. I hvilken udstrækning man har fået lyst, i hvilken udstærkning man tror man vil få det sat i anvendelse, i hvilken udstærkning man tror det er indre barrierer eller ydre barrierer, som evt. står i vejen. Dag3 Lokal erfa og inspirationsdag faciliteret af Struer Frivilligcenter og med oplæg og inspirationsundervising fra kommunens to demenskonsulenter. Samt inputs og praksiserfaringer fra foreninger, som arbejder frivilligt med demente, frivillige på demensafsnit, i demenscafe m.m. Formål at få de deltagende foreningerne i gang med de lokale processer med at forstå de demente beboere og tilrettelægge det frivillige arbejde på institutionen med den ny viden og værktøjer. En fælles undervisnings- og udviklingsdag med fokus på de lokale forhold i hver forening. Dernæst opfølgning i hver forening og fælles erfamøde i 2015 Undervisere Teatret Labcat samt Vibeke Drevsen Bach Labcat: Labcat har lavet forestillingen Rejsen til Månen om demens om demens set indefra. Set fra den demente borgers perspektiv. Det er en historie om, hvordan det er at leve i en verden, der forsvinder. Det er en historie om kærligheden og om betydningen af at leve i nuet. Labcat har udviklet forestillingen i samarbejde med Demenscenter Klarahus i De Gamles By i København. Demens er mere end 200 forskellige sygdomme og endnu flere skæbner. Derfor har Labcat valgt at fokusere på ét menneske og én skæbne. Vibeke Vibeke er uddannet omsorgskvalitetssikrer i demens fra University of Bradford, UK, og har selvstændigt udviklet et helstøbt metaforisk læringsunivers for omsorgspersoner omkring mennesker med demens, deres ledere og organisationen omkring. Har undervist mere end

5 mennesker i Danmark og Norden i den personcentrerede omsorgsteori og om at få mennesker med demens og medarbejdere omkring disse, til at blomstre gennem omsorgssystemets måde være i relation og understøtte borgerens nye livssituation. Vibeke har stor erfaring i at arbejde med og arbejde på tværs af frivillige, familier, ansatte og ledelser med organisationsudvikling, som kan understøtte at menneskelig blomstring kan blive en relalitet på plejehjem. Vibeke er tidligere direktør i Livslinien, der forebygger selvmord og er voksenpædagogisk underviser fra Suhr s Seminarium. Vibeke har desucen en master i Organisations- og proceskonsultation og kan kunsten at arbejde med læring på mange planer i en samtidighedsproces. Endelig som eksterne de lokale demenskonsulenter Karin Thøgersen og Inga Primdahl. Samt foreninger og frivillige, der alleerede arbejde med demens. Struer Frivillicenter og foreningerne med inputs ses som interne. Varighed Dag 1: 5 timer - Folkets Hus Struer Dag 2: 7-8 timer - Folkets Hus Struer Dag 3: 6-8 timer - Afholdt i Aktivitetscenter Struer Efterfølgende tilbud om rådgvivning og inspiration fra demenskonsulenter og frivilligcenter, lokalt erfamøde i hver forening og opfølgende erfamøde i 2015 med alle deltagere.

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere