Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11"

Transkript

1 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje, som frivillige sociale organisationer og foreninger kan ansøge. Puljen har lovhjemmel i lov om social service 18, og formålet er at fremme de frivillige indsatser. Puljen fordeles en gang årligt efter forudgående ansøgninger. Der er gode muligheder for i den årlige prioritering at målrette tilskud til foreningerne endnu mere, end det sker i dag. Dette kan fx ske med udgangspunkt i handleplanerne i forlængelse af de nye handicap- og integrationspolitikker. Samtidig kan der sættes fokus på effekten af foreningernes indsats, sådan at der i fordelingen af midlerne bliver skabt gode rammer for klub-, aktivitets- og netværksskabende tilbud til de udsatte borgere. Den frivillige indsats er et væsentligt supplement til de lovgivningsmæssige opgaver, der påhviler kommunen, og målet med de samlede aktiviteter er at understøtte sammenhængskraften i lokalsamfundet. De frivillige sociale tilbud skal derfor også med udgangspunkt i det aktiverende og forebyggende sigte medvirke til, at den enkelte borger kan støttes i bedst muligt at udleve egne potentialer og muligheder. Rehabilitering og evnen til at yde en indsats der styrker og løfter borgeren vil således være den primære effekt i fordelingen af midlerne. Puljen er oprindeligt finansieret via bloktilskuddet, hvortil Frederiksberg Kommune har valgt at forøge puljen til det nuværende niveau. I 2015 udgør bloktilskuddet t. kr. På den baggrund foreslås det, at puljen permanent reduceres til kun at omfatte den andel, som er finansieret via bloktilskuddet. Det svarer til en permanent reduktion af puljen på t. kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Ændringen kan effektueres inden for den eksisterende ramme. Tiltag 10: Reduktion i åbningstid på væresteder og klubber Væresteder og klubber er en kommunal opgave efter servicelovens 104. Frederiksberg Kommune driver eller yder direkte tilskud til følgende væresteder og klubber: Café Paraplyen, Netværkstedet Thorvaldsen, Flinten, Bakspejlet og Aftenklubben. Hvert tilbud er er nærmere beskrevet nedenfor. En del af de borgere, som benytter væresteder og klubber, modtager i dag andre ydelser og tilbud fra Frederiksberg Kommune. Muligheden for at kunne deltage i væresteders og klubbernes aktiviteter kan være medvirkende til, at omfanget af andre ydelser holdes på et minimum. Fælles for væresteder og klubberne er derfor, at en eventuel revurdering af drift/tilskud og deraf følgende tilpasning af driften kan have betydning i forhold til den forebyggende og stabiliserende indsats, som i dag medvirker til at dyrere og mere omfattende tilbud til målgrupperne kan undgås. Samtidig vurderes der dog at være et effektiviseringspotentiale forbundet med at revurdere åbningstiden, idet tilbuddene kan målrette og koncentrere aktiviteterne på færre dage. De pågældende aktiviteter i væresteder og klubber kan eventuelt fremadrettet søge særlige projekter og indsatser finansieret via puljen til frivilligt socialt arbejde ( 18-puljen) eller via ekstern finansiering. Alternativt må de pågældende steder omlægge driften eventuelt i samarbejde med borgerne, så det fra borgerperspektiv stadig vil være muligt at opretholde et bæredygtigt tilbud. På den måde vil det også være muligt at skabe mest mulig effekt for både borgere og kommunen. Frederiksberg Kommune visiterer ikke til væresteder og klubber. Der foreligger derfor ikke egentlig dokumentation for eventuelle effekter af værestedernes og klubbernes aktiviteter, idet der ikke i forhold til disse 1

2 tilbud bliver gennemført en udredning af borgerens behov. Væresteder og klubber udgør sammen med den frivillige indsats et væsentligt supplement til de lovgivningsmæssige opgaver, der påhviler kommunen, og en afledt effekt af de samlede aktiviteter er således også at understøtte sammenhængskraften i lokalområdet. Forslaget består af et forslag A og B, som gensidigt udelukker hinanden: A Revurdering af åbningstid for væresteder og klubber, og B Strategisk udvikling af væresteder og klubber med fokus på mere effekt. Det er effekten af forslag A, som er indregnet i skemaet ovenfor. DELFORSLAG A Revurdering af åbningstid for væresteder og klubber, beskrivelse af hvert tilbud og effektiviseringspotentiale: Effektiviseringspotentialet ved en hel eller delvis revurdering af åbningstiden er beregnet for på baggrund af tre mulige scenarier: delvis revurdering af åbningstiden med 1 dag/uge eller 3 dage/uge samt helt nedlukning. For hvert enkelt tilbud er effektiviseringspotentialet angivet for budget 2016 og overslagsårene. Værestedet Flinten Flinten er et værested til psykisk sårbare borgere i Frederiksberg kommune. Det kræver ikke medlemskab at benytte værestedet. Det er forbudt at indtage alkohol og stoffer. Frederiksberg Kommune driver værestedet, og der er ansat medarbejdere til at forestå aktiviteterne. Der er forskellige aktiviteter på Flinten i løbet af måneden, nogle af dem er daglige, andre ugentlige og andre igen mindre hyppige. Fx syværksted, svømning, fitness, gåture, udflugter, billard og dart, og mange andre bræteller kortspil, Computer med adgang til internet, tekstbehandling, o.a., kreativt værksted. Derudover er der brugermøde en gang om måneden. Værestedet Flinten BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Åbningstid (antal timer pr. uge) Mandag 10:00 16:00 Tirsdag 10:00 16:00 Onsdag 11:00 16:00 Torsdag 10:00 16:00 Fredag 10:00 16:00 Lørdag 10:30 14:30 Søndag 10:30 14:30 Budget i alt Udgift pr. time pr. uge 1,4 1,4 1,4 1,4 Reduktion 1 dag/uge (fx mandag) Reduktion 3 dage/uge (fx mandag, onsdag og fredag) Lukkes helt

3 Bakspejlet Bakspejlet er Frederiksberg Kommunes værested for voksne udviklingshæmmede. Der er ansat medarbejdere til at forestå aktiviteterne. Værestedet har til huse i nyindrettede lyse lokaler, der består af et café-lokale og en butik med kunsthåndværk. Herudover er der et mindre computerrum til caféens gæster, køkken, toilet, kontor og en kælder der rummer et lille værksted, toilet og et støtte alrum. Værestedet er tænkt som en oase, hvor brugerne kan slappe af fra gøremål i bolig og på arbejde, samt træffe gamle og måske også nye venner. For de der har lyst, er det også en inspiration til at deltage i aktiviteter, og selv være med til at foreslå og udforme aktiviteter. Bakspejlet BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Åbningstid (antal timer pr. måned) Mandag, tirsdag, onsdag ugentlig Lørdag en gang månedligt Budget i alt Udgift pr. time pr. måned 1,3 1,3 1,3 1,3 Reduktion 1 dag/uge (fx mandag) Reduktion 2 dage/uge (fx mandag og lørdag) Lukkes helt Aftenklubben v Bakspejlet Aftenklubtilbud i forbindelse med Bakspejlet, dvs. for voksne udviklingshæmmede. Aftenklubben har åbent hver torsdag aften samt til enkelte andre arrangementer. Der er ansat timelønnede medarbejdere til at forestå aktiviteterne. Disse omfatter fx ture i København og omegn, kulturarrangementer og 1-2 årlige ferieture. Aftenklubbens aktiviteter kan ses som supplement til botilbuddenes fritids- og kulturaktiviteter og ferieture. Socialudvalget har på møde den 27. april 2015 truffet beslutning om at fritids- og kulturaktiviteter skal dækkes indenfor tilbuddenes budgetramme, mens prioritering af ferieture er udsat til budget 2016-drøftelserne. Regnskabsresultatet for 2014 viste, at Aftenklubben kun har brugt ca. 37 procent af tilskuddet. Ca. 1/3 af budgettet er løn til timelønnede medarbejdere, og 2/3 er finansiering af aktiviteter. Aftenklubben v Bakspejlet BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Åbningstid (antal timer pr. måned) Hver torsdag Budget i alt Udgift pr. time pr. måned 1,6 1,4 1,4 1,4 Reduktion 1 dag/måned Reduktion 2 dage/måned Lukkes helt

4 Café Paraplyen Café Paraplyen er en alkoholfri social café, drevet af KFUM's Sociale Arbejde i et samarbejde med Frederiksberg Kommune. Budgettet ydes som et direkte tilskud. Cafeen har åbent alle ugen dage og benyttes af borgere, som ønsker at købe et måltid mad, eller som ønsker at deltage i husets forskellige aktiviteter. Man kan også være tilknyttet huset som frivillig medarbejder. Cafe Paraplyen BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Åbningstid (antal timer pr. uge) Mandag: 10:00-16:00 Tirsdag: 10:00-16:00 Onsdag: 10:00-19:00 Torsdag: 10:00-16:00 Fredag: 10:00-16:00 Lørdag: 10:00-15:00 Søndag: 10:00-15:00 Budget i alt Udgift pr. time pr. uge 0,8 0,8 0,8 0,8 Reduktion 1 dag/uge (fx mandag) Reduktion 3 dage/uge (fx mandag, torsdag og lørdag) Lukkes helt Netværkstedet Thorvaldsen Netværksstedet Thorvaldsen er et brugerstyret aktivitetssted, som arbejder med udvikling af recovery inden for det psykosociale område. Det er brugerne selv, der forestår og definerer recovery, dvs. at arbejde hen mod en bedre tilværelse og dermed komme videre i sit liv. Netværksstedet har åbent alle hverdage mellem kl. 10 og 16. Der er åbent for alle, hvad enten de vil være med i aktiviteter eller bare kigge forbi. Budgettet ydes som et direkte tilskud. Netværksstedet Thorvaldsen BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Åbningstid (antal timer pr. uge) Mandag: 10:00-16:00 Tirsdag: 10:00-16:00 Onsdag: 10:00-16:00 Torsdag: 10:00-16:00 Fredag: 10:00-16:00 Budget i alt Udgift pr. time pr. uge 0,7 0,7 0,7 0,7 Reduktion 1 dag/uge (fx mandag) Reduktion 3 dage/uge (fx mandag, onsdag og fredag) Lukkes helt

5 Den samlede effekt af forslag A er opgjort i nedenstående skema. Revurdering af åbningstid i klubber og væresteder samlet overblik over effekt i 2019: Værested/klub Revurdering svarende til 1 dag/uge Revurdering svarende til 3 dag/uge Lukkes helt Flinten Bakspejlet Aftenklubben Cafe Paraplyen Netværkstedet Thorvaldsen I alt Det er effekten svarende til, at væresteder og klubber lukkes helt, som er indarbejdet i den samlede effektivisering på t. kr. Der vil være personalemæssige konsekvenser forbundet med at revurdere åbningstiden for de tre kommunalt drevne væresteder og klubber på 6,7 årsværk samlet set. For Café Paraplyen og Netværkstedet Thorvaldsen er der ikke direkte personalemæssige konsekvenser, da budgettet ydes som et direkte tilskud. Værestedet Flinten Der er 5 årsværk ansat på værestedet. En revurdering af åbningstiden vil medføre følgende personalemæssige konsekvenser: Værestedet Flinten BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Kommunalt drevet Reduktion 1 dag/uge 0,75 0,75 0,75 0,75 Reduktion 3 dage/uge Lukkes helt Bakspejlet Der er 1,5 årsværk ansat på værestedet. En revurdering af åbningstiden vil medføre følgende personalemæssige konsekvenser: Bakspejlet BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Kommunalt drevet Reduktion 1 dag/uge 0,75 0,75 0,75 0,75 Reduktion 3 dage/uge 1,0 1,0 1,0 1,0 Lukkes helt 1,5 1,5 1,5 1,5 Aftenklubben v Bakspejlet Der er 5 timelønnede medarbejdere tilknyttet Aftenklubben, som skal opsiges ved helt eller delvist revurdering af åbningstiden. De timelønnede medarbejdere svarer til ca. 0,2 årsværk. Aftenklubben v Bakspejlet BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Kommunalt drevet Reduktion 1 dag/uge 0,05 0,05 0,05 0,05 Reduktion 3 dage/uge 0,1 0,1 0,1 0,1 Lukkes helt 0,2 0,2 0,2 0,2 5

6 DELFORSLAG B STRATEGISK UDVIKLING AF VÆRESTEDER OG KLUBBER MED FOKUS PÅ MERE EFFEKT Frederiksberg Kommune arbejder aktivt med rehabilitering som omdrejningspunkt for mødet med borgeren med fokus på, hvordan borgeren kan støttes i bedst muligt at udleve egne potentialer og muligheder. Rehabilitering og evnen til at yde en indsats, der styrker og løfter borgeren, er således den primære effekt Frederiksberg Kommune ønsker at opnå med den hjælp, der ydes. For at det kan ske er det nødvendigt med en mere strategisk udvikling af væresteders og klubbernes aktiviteter i forhold til at gentænke og samle tilbuddene i ét tilbud, evt. ud fra en netværkstankegang. Heri skal indgå mulighederne i forhold til en bedre anvendelse af nuværende lokationer, nye ledelsesformer og styrket faglighed. Målgrupperne skal samtidig redefineres i forhold til, at der skal være plads til flere forskellige målgrupper for derigennem at skabe synergi. Gentænkning af væresteder og klubber skal foregå i tæt samspil med borgere, pårørende og de frivillige organisationer for at få skabt et tilbud, som er både borgernært og baseret på samskabelse med civilsamfundet. Det vil ligeledes være relevant at tage erfaringerne fra Åben dialog-modellen med i overvejelserne. Åben dialog er en netværksskabende og samarbejdsorienteret støtte- og behandlingsmodel for socialt udsatte borgere med psykiske lidelser. Hertil kommer, at der også skal være et stærkere samarbejde med Københavns Kommune om målgrupper og væresteder. Det skal sikre, at der samlet set i København og på Frederiksberg er et hensigtsmæssigt udbud for de to kommuners udsatte og handicappede borgere. Området er i forvejen karakteriseret ved stor bevægelse over kommunegrænsen i forhold til disse borgere/målgrupper. En strategisk udvikling af væresteder og klubber understøtter ligeledes de socialpolitiske pejlemærker og også en ny/revideret sociallovgivning, som forventes fremsat i næste folketingssamling. Det er forventningen, at lovgivningen vil have et mere rehabiliterende og forebyggende sigte, end den nuværende lovgivning. Effektiviseringspotentialet skal afdækkes gennem en nærmere analyse, men er i udgangspunktet estimeret til at være på niveau med beregningen i forslag A for revurdering af åbningstiden med en dag pr. uge. I og svarende til beregningen i forslag A for revurdering af åbningstiden med tre dage pr. uge i BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Effektiviseringspotentiale ved forslag B Der vil være personalemæssige konsekvenser ved at samle værestederne til et tilbud. Omfanget svarer til revurdering af åbningstiden med en dag pr. uge i (1,6 årsværk årligt) og tre dage pr. uge i (3,1 årsværk årligt). 6

7 Tiltag 11: Værestedet Roskildevej Værestedet har ugentligt ca. 30 brugere, som er fortrinsvis ældre brugere i substitutionsbehandling (medicinsk behandling for misbrug). Brugerne henvises gennem FKRC. Der foretages ikke egentlig visitation til tilbuddet. Der foreligger derfor ikke dokumentation for eventuelle effekter af værestedets aktiviteter. Aktiviteterne omfatter blandt andet hjælp til praktiske gøremål og digital posthåndtering, måltider, adgang til tv, aviser og blade, samt adgang til pc og vaskemaskine. En reduktion i åbningstiden kan have betydning i forhold til den forebyggende og stabiliserende indsats, som i dag medvirker til at dyrere og mere omfattende tilbud til udsatte og sårbare målgrupper kan undgås. Der findes i dag i et vist omfang forskellige supplerende tilbud o.a. fra frivillige foreninger og klubber, blandt andet finansieret helt eller delvist gennem tilskud fra puljen vedrørende frivilligt socialt arbejde (pgf. 18). Disse tilbud kan synliggøres som supplement til omlægningen af indsatsen på FKRC. Ligeledes kan dette fokus styrkes i den fremadrettede årlige udmøntning af pgf. 18-puljen, når Socialudvalget konkret udmønter denne pulje. Der er angivet tre muligheder for reduktion i åbningstiden: 1 dag/uge, 2 dage/uge eller nedlukning. Det er effekten svarende til lukning af værestedet (2,0 mio.kr.) der er indarbejdet. Værestedet Roskildevej BF2016 BF2017 BF2018 BF2019 Åbningstid (antal timer pr. uge) Mandag 9:00 15:00 Tirsdag 9:00 17:00 Onsdag: Lukket Torsdag 9:00 15:00 Fredag 9:00 14:00 Budget i alt Udgift pr. time pr. uge 1,7 1,7 1,7 1,7 Reduktion 1 dag/uge (fx mandag) Reduktion 2 dage/uge (fx mandag og fredag) Lukkes helt

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere