Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet."

Transkript

1 Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Generelle bestemmelser Enhedspriser skal indeholde alle udgifter til arbejdets fuldstændige færdiggørelse som beskrevet i arbejdsbeskrivelse herunder arbejdsløn og alle dermed forbundne udgifter, indkøb og tilkørsel af materiale, bortskaffelse af overskudsmaterialer, risiko og fortjeneste samt alle øvrige nødvendige biydelser. I enhedspriser, hvor der anvendes maskinel er enhedsprisen inkl. nødvendige operatør(er), slitage, vedligehold og forbrugsstoffer. Generelt gælder for enhedspriserne er, at alle ydelser, angivet i arbejdsbeskrivelse, som udgangspunkt indgår i enhedspriserne, med mindre andet eksplicit er angivet Ved leverancer og underentrepriser, som udføres i regning kan entreprenøren fakturere nettoprisen + 10 %. Definition: Bortskaffelse omfatter: demontering, optagning, læsning, sortering, transport, aflæsning på godkendt deponi og er inkl. alle udgifter hertil også eventuelle afgifter. Alle mængder opmåles som teoretiske nettomængder i færdig udførelse iht. projekt og enhedspriserne skal indeholde tillæg for evt. for udførelsen nødvendige mermængder samt spild. Herudover skal enhedspriserne også dække entreprenørens udgifter til: Arbejdsledelse og tilsyn. Arbejdsmiljøarbejde herunder varetagelse af rollen som arbejdsmiljøkoordinator B og udføre bygherrens opgaver i forbindelse med arbejdsmiljøkoordinering. Indkaldelse til og deltagelse i og referering af møder jf. ARB Kontakt til de berørte lodsejere. Udarbejdelse af afspærringsplaner og indhentning af godkendelse. Udarbejdelse af jordhåndteringsplan. Ansøgning om gravetilladelse, krydsningstilladelser og diverse andre relevante myndighedstilladelser. Afsætninger inkl. dokumentation. 1 / 9

2 Renholdelse af offentlige og private veje efter f.eks. jordkørsel. Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation. Aktiviteter i forbindelse med sikkerheds-og sundhedsarbejde iht. SB. Forsikring i henhold til forsikringserklæring. Deltagelse i afkald af og modtagelse og håndtering af bygherreleverancer. Deltagelse i indmåling af ledninger herunder evt. flytning af gang- og kørebroer af hensyn til indmålingen. Gener i forbindelse med afbrydelse af fjernvarme. Sortering og bortskaffelse af affald. Returnering af overskudsmaterieler som er leveret af bygherre til samme. 2. Arbejdsplads mv. 2.1 Byggeplads herunder skurby og materialeplads inkl. etablering og afrigning Reference: ARB Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til: Ansøgning om byggetilladelse til skurby. Etablering og ved arbejdets afslutning fjernelse af byggeplads med tilhørende stationært materiel og installationer mv., adgangs-og arbejdsveje mv., samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, herunder interimsveje på jernplader, og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning samt etablering af alle nødvendige forsyninger. Etablering, indretning og ved arbejdets afslutning fjernelse af skurby og materialeplads med velfærdsforanstaltninger samt containere til materialer og værktøj inkl. evt. stabilgrusbelægning, hvor pladsen ikke etableres på befæstet areal og inkl. retablering af alle arealer samt etablering af alle nødvendige forsyninger. Byggepladshegn omkring materialeplads. Posten omfatter endvidere alle ydelser/leverancer, som er beskrevet i følgende afsnit i Arbejdsbeskrivelse og tilbuds- og afregningsgrundlag: 2.6.1, 2.7.2, 2.8, og Posten udbetales med 50 % ved etablering og 50 % ved aflevering. 2.2 Drift Enhedsprisen er pr. arbejdsdag og skal dække alle omkostninger til drift herunder lejeomkostninger af de i post 2.1 nævnte ydelser. 2 / 9

3 3 Forberedende arbejder 3.1 Sikringsarbejder, beplantning og træer Reference: ARB 3.1. Prisen er en fast sum, som skal dække alle udgifter til sikring inden for byggepladsen. Denne post kan ikke medtages i rammeaftaleudbud da der ikke kan specificeres et omfang 3.2 Rydning Reference: ARB 3.2. Prisen er en fast sum, som skal dække alle udgifter til rydning inden for byggepladsen. Denne post kan ikke medtages i rammeaftaleudbud da der ikke kan specificeres et omfang 3.3 Muldafrømning Reference: ARB 3.3. Prisen er en fast sum som skal dække alle udgifter til afrømning af muld samt henlæggelse i depot. Denne post kan ikke medtages i rammeaftaleudbud, da der ikke kan specificeres et omfang og afstand til depot er ukendt 3.4 Opbrydning af asfalt Reference: ARB 3.4. Enhedsprisen skal dække alle udgifter til opbrydning af asfaltbelægning anstilling, ophugning, bortskaffelse. Enhedsprisen er pr. kvm. belægning. 3.5 Optagning og nedlægning af eksisterende flisebelægning Reference: ARB 3.4. Enhedsprisen omfatter arbejde i alle typer fliser og evt. betontrapper. Til flisebelægning henregnes alle former for belægning.. Arbejdet omfatter optagning, rensning, hensættelse i depot af eksisterende fliser og evt. betontrapper samt gennedlægning af samme (dog ikke sætning 3 / 9

4 af betontrapper som afregnes iht. 5.4), alternativt nedlægning af nye fliser leveret af vejmyndigheden og inkl. levering af nødvendig SG og AG. Arbejdet omfatter eventuelle chausse- og brostensskifter, asfaltborter samt tilpasning af fliser ved skæring mv. Endvidere regulering ved bagkant af belægning med muld eller lignende. Enhedsprisen er pr. kvm. belægning. 3.6 Optagning og nedlægning af kantsten Reference: ARB 3.4 og 5.5. Enhedsprisen omfatter optagning, rensning og hensættelse depot af kantsten uanset type, renhugning af 10 cm bred asfaltfuge langs kantsten, bortskaffelse af asfalt, gl. kantstensbeton og overskudsfyld. Arbejdet omfatter desuden sætning af optagne kantsten i beton samt retablering af fuge med GAB 0 samt forsegling af fuger mellem kantsten og retablering af asfaltramper. Enhedsprisen er pr. lbm kantsten 3.7 Fjernelse af brønde og fjernvarmeskabe Enhedsprisen skal indeholde ophugning, fjernelse eller afmontering af brønde/fjernvarmeskabe med alle tilhørende komponenter og fremmede ledninger mv., samt bortskaffelse af materialer og oprydning på arbejdsplads. Enhedsprisen er pr. brønd/fjernvarmeskab. 3.8 Fjernelse fastspændinger 114,4 mm Enhedsprisen skal indeholde ophugning, fjernelse eller afmontering af fastspændig på alle rørdimensioner op til og med Ø114,3 mm., inklusiv bortskaffelse af materialer og oprydning på arbejdsplads. Enhedsprisen er pr. fastspænding. 3.9 Fjernelse fastspændinger > 114,4 mm Enhedsprisen skal indeholde ophugning, fjernelse eller afmontering af fastspænding på alle rørdimensioner større end Ø114,3 mm., inklusiv bortskaffelse af materialer og oprydning på arbejdsplads. Enhedsprisen er pr. fastspænding Optagning og nedlægning af eksisterende chausséstens- og betonstensbelægning 4 / 9

5 Reference: ARB 3.4 og 5.5. Enhedsprisen omfatter optagning, rensning og hensættelse depot af belægningssten uanset type samt bortskaffelse af overskudsmaterialer. Arbejdet omfatter desuden lægning af optagne belægninger eller af nye belægninger leveret af vejmyndigheden og inkl. levering af nødvendig SG og AG. Enhedsprisen er pr. kvm belægning Plantestensmur Enhedsprisen omfatter nedtagning, rensning og hensættelse i depot, samt genopsætning af plantestensmur alt inkl. Enhedsprisen er pr. kvm mur Flytning og deponi af forurenet jord 3.13 Ekstra jordprøver 4 Etablering af ledningsgrav 4.1 Etablering af hovedledningsgrav - generelt Posterne i tilbudslisten skal omfatte alle arbejder for udgravning, etablering af hovedledninger og tilfyldning til underside fast belægning herunder: Prøvetagning og analyser for klassificering af overskudsjord. Indhentning af ledningsoplysninger fra ledningsejere. Prøvegravning for lokalisering af ledninger. Alle nødvendige udgifter til afspærring, afmærkning og skiltning, herunder alle udgifter til opstilling, flytning og fjernelse af afspærring, afmærkning og skiltning i forbindelse med trafikregulering for arbejdspladsen f.eks. ved etablering af omkørsel. Tilsyn med og vedligehold af afspærringer og afmærkninger. Etablering af ledningsgrav iht. tegninger inkl. bortskaffelse af alle overskudsmaterialer herunder eksisterende rør. Løbende oprensning af udgravninger. Gener ved og sikring af langsgående og krydsende ledninger iht. ledningsejernes anvisninger, herunder evt. flytning af ledninger og midlertidig nedtagning og genopsætning af luftledninger. Gener ved hvor trace for stikledninger evt. går under eller gennem garager, carporte eller anden bebyggelse Tørholdelse af ledningsgrav. Alle nødvendige tilpasninger for at kunne etablere anlæg af præisolere- 5 / 9

6 de rør, fittings, muffer og opskumning. Midlertidige arbejder for opretholdelse af kundernes forsyning. Levering og forskriftsmæssig indbygning under, omkring og over rør af alle tilfyldningsmaterialer iht. tegninger til underside af fast belægning.. Komprimeringskontroller. 4.2 Etablering af hovedledning i eksisterende trace, enkeltrør Reference ARB 4. Enhedspris er pr. løbende meter for den pågældende rørdimension og med det korresponderende kanalprofil iht. tegningsmaterialet. Længde opmåles langs rørenes centerlinje. Anført rørdimension henviser til medierørets ydre diameter. Ledningsdybden regnes som kappediameter + 80 cm iht. tegninger. 4.3 Etablering af hovedledning i eksisterende trace, twinrør Reference ARB 4. Enhedspris er pr. løbende meter for den pågældende rørdimension og med det korresponderende kanalprofil iht. tegningsmaterialet. Længde opmåles langs rørenes centerlinje. Anført rørdimension henviser til medierørets ydre diameter. Ledningsdybden regnes som kappediameter + 80 cm iht. tegninger. 4.4 Fradrag for trace ved nyt fjernvarmetrace Reference ARB 4. Fradrag til pos. 4.2 og 4.3. Fradraget dækker over de besparelser, der er i forbindelse med, at der ikke skal udføres opskæring og bortskaffelse af eksisterende præisolerede rør. Fradraget sættes om en samlet procentsats, gældende for samtlige rørdimensioner. Ved beregning af denne position, kan de estimeres, at 20 % af det samlet beløb til etablering af hovedledningen bruges uden for eksisterende tracé. 4.5 Fjernelse af betonkanal Enhedsprisen er pr. lbm eksisterende betonkanal og omfatter ophugning og bortskaffelse af alle typer betonkanaler helt eller delvist. Enhedsprisen omfatter også fjernelse af støbte overgange mellem prærør og betonkanal Enhedsprisen omfatter tillige tilmuring af afbrudt kanal med ½-stens væg i cementsten (evt. fundablokke). Ved mindre dimensioner benyttes beton til lukning af kanalen. 4.6 Overdybder Tillægspris på dybder større end 1,7 m. Kommer til udbetaling pr. 1 m. dybde 6 / 9

7 større end 1,7 m hvor afstivning eller anlæg er nødvendigt. Enhedsprisen skal dække over alle kanalbredder. 4.7 Stikledning generelt Alle ydelser nævnt under er også gældende for posterne ? 4.8 Etablering af stikledning i eksisterende trace - enkeltrør Reference ARB 4.2 Enhedspris er pr. løbende meter kanal for den pågældende rørdimension og med det korresponderende kanalprofil iht. tegningsmaterialet. Længde opmåles langs rørenes centerlinje. 4.9 Etablering af stikledning i eksisterende trace Twinrør (PEX) Reference ARB 4.2. Enhedspris er pr. løbende meter for den pågældende rørdimension og med det korresponderende kanalprofil iht. tegningsmaterialet. Længde opmåles langs rørenes centerlinje Etablering af stikledning Twinrør (Stål) Reference ARB 4.2. Enhedspris er pr. løbende meter for den pågældende rørdimension og med det korresponderende kanalprofil iht. tegningsmaterialet. Længde opmåles langs rørenes centerlinje Etablering af afgrening Reference ARB 4.2. Enhedsprisen er pr. afgrening og omfatter udover ydelser nævnt i 4.7 alle arbejder for udførelse af afgrening iht. tegning 2.1 og Stikindføring, stueplan Reference ARB Enhedsprisen er pr. indføring og omfatter udover ydelser nævnt i 4.7 desuden skråboring i henhold til tegning 3.9 samt levering og udlægning af 1 stk. betonflise (50 x 50 x 5 cm) og tilstøbning omkring nye rør, fjernelse af eksisterende rør samt retablering ved elastisk fuge, opskumning og tilmuring af huller inkl. efterpudsning og finish Stikindføring i kælder Reference ARB / 9

8 Enhedsprisen er pr. indføring og omfatter udover ydelser nævnt i 4.7 desuden retablering ved elastisk fuge, opskumning, tilmuring af huller i vægge inkl. efterpudsning og finish, tilmuring med labyrinttætning omkring nye rør Stikindføring, udvendigt skab Reference ARB Enhedsprisen er pr. indføring og omfatter udover ydelser nævnt i 4.7 desuden boring af 2 stk. Ø70 mm huller gennem mur og montage af skab. 5 Retablering 5.1 Asfalt Reference ARB 5.5. Enhedsprisen omfatter levering og indbygning af 10 cm GAB 0. I ydelsen er indeholdt etablering af evt. asfaltramper. Enhedsprisen er pr. kvm. opbrudt belægning jf Reguleringspris asfalt Reference ARB 5.5. Enhedsprisen er en reguleringspris (tillæg/fradrag) til pos. 5.1 pr. ton mere/mindre leveret og indbygget end svarende til 10 cm GAB 0 uanset arealstørrelse. 5.3 Genetablering af vejafvandingsbrønd Enhedsprisen omfatter levering og sætning af en Ø315 vejbrønd med 70 l sandfang og 1 m stikledning. Enhedsprisen indeholder alle nødvendige leveracer og ydelser herunder opgravning og bortskaffelse af eksisterende brønd, levering og sætning af ny brønd, tilslutning af ledning og tilfyldning omkring brønd til us. belægning. Enhedsprisen gælder i de tilfælde, hvor arbejdet udføres i sammenhæng med andet fjernvarmearbejde, hvor der er anstillet og afspærring i forvejen. Støbegods er bygherreleverance. 5.4 Genetablering af betontrappe Enhedsprisen omfatter genetablering af betontrappe nedtaget iht. 3.4 pr. trin pr. m, sat i 15 cm beton 10 Mpa.. 6 Afsluttende arbejder 6.2 Skilte hegn mv. Reference ARB 6.2 Prisen er en fast sum, som skal dække alle udgifter til retablering af skilte, hegn mv. Denne post kan ikke medtages i rammeaftaleudbud da der ikke kan specificeres et omfang. 8 / 9

9 7 Andre arbejder 7.1 Alarmskab/detektorskab og omløbsskab Reference ARB Enhedsprisen omfatter sætning af alarmskab/detektorskab/omløbsskab jf. tegning 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4 (udbudsmaterialets bilag 2). Arbejdet omfatter opgravning, opstilling af skab, tildækning og retablering samt levering og nedlægning af trækrør. 7.2 Præventilbrønd Reference ARB 7.6. Enhedsprisen omfatter etablering af alle typer brønde til både enkel og twinrør iht. tegning inkl. boring af 138 mm hul i rendestensbrønd, samt montering af normeret insitu tilslutning, dræntilslutning samt rotterist. Enhedsprisen omfatter hvor både for dræntilslutning eller hvor der bruges faskine (tegning 3.3) i direkte forbindelse med brønden. Der skal i prisen tages hensyn til mindre leverance af dræntilslutning. Enhedsprisen er pr. brønd. 7.3 Kloak- og drænarbejder ved fjernvarmeinstallationer I tilbuddet skal være indbefattet alle til anlæggene hørende dele med tillæg af alle materiale- og arbejdsydelser, som er nødvendige for den komplette færdiggørelse af anlæggene til fuld driftsmæssig stand, undtaget er dog bygherreleverancer, jf. ARB afsnit Smedearbejder Posterne i tilbudslisten skal omfatte alle arbejder for lægning, sammensvejsning og mufning af rør inkl. alle nødvendige biydelser og forbrugsgods herunder Svejseelektroder Beskyttelse af arbejdssteder mod vejrlig. Aflukning af rørender med indtrængende vand. Strøer, afstivninger, opklodsninger Udrullervogn for fleksible ledninger Tæthedsprøver Muffer Måling af alarmsystem j:\35xxx\35497 affaldvarme aarhus udbudsmateriale\06 projekt\tag nwh docx 9 / 9

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland

Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Issortarfik 3 Postbox 6002 3905 Nuussuaq Tlf.: 00 299 34 95 00 Fax: 00 299 34 96 60 4. udgave januar 2005

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Side 1 af 8 CIR nr 174 af 10/10/1991 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-10-1991 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9784 af 28/11/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere