Tekniske bestemmelser i Fors Vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser i Fors Vand"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser i Fors Vand Dato: Sagsnr.: S Fors A/S Betonvej Roskilde Tåstrup Møllevej Holbæk Tlf.: CVR: EAN:

2 Indhold Tekniske bestemmelser i Fors Vand Generelt Varsling Tilbageløbssikring Byggevand Målere og målerbrønde Materialer Koblinger i jord Målere og målerbrønd Vandrør Komponenter Dæksler Indmåling Idriftsættelse af vandledninger Trykprøvning Skylning Vandprøve / 7

3 1. Generelt Vandtilførslen til den enkelte enhed, eller hver afgrening, skal være udført med stophane, se BEK nr 837 af Stophanen til den enkelte enhed skal topanbores på vandledningen for dimensioner lig med og større end ø63mm. Stophanen sættes i umiddelbar nærhed af afgreningen for dimensioner under ø63mm. Stikledningen skal afproppes med slutmuffe. Smedearbejder på Fors anlæg skal udføres af medarbejdere med godkendt svejsecertifikat (USME). Gravearbejder skal udføres af medarbejdere med hygiejne bevis. Arbejder på private vandforsyningsanlæg eller private vandinstallationer skal udføres af autoriserede VVSinstallatører. Koblinger, herunder samling af vandrør skal være svejste, se afsnit 7. Arbejder skal overholde gældende lovgivning og i henhold til nedenstående normer i nyeste version. Se Arbejdstilsynets oversigt for bekendtgørelser indenfor arbejdsmiljø her. DS/INF 70-6 Plastrør. Stuksvejsning af polyolefinerørsystemer DS/EN Brønddæksler med karm til kørebane- og gangarealer DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. DS 439 Norm for vandinstallationer. DS 442 Norm for almene vandforsyningsanlæg. DS 455 Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. DS 462 Norm for registrering af ledninger. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. DS/EN Plastrørsystemer til vandforsyning DS 2383 Certificering af plastsvejsere. DS/EN ISO 9001 Kvalitetsledelsessystemer, DS/EN ISO Miljøledelsessystemer, Varsling Fors skal adviseres minimum 5 dage før opstart af arbejder på anlæg tilhørende Fors Vand. Fors skal adviseres minimum 7 dage før lukning af vand Fors skal adviseres minimum 3 uger før dæksler skal anvendes, se afsnit 11. Fors skal adviseres minimum 5 dage før opmåling skal foretages, se afsnit 12. Fors skal adviseres minimum 3 dage før trykprøvning udføres, se afsnit Tilbageløbssikring Vandforsyningsanlæg skal sikres imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, med etablering tilbagestrømssikring på vandanlægget. Bygherren skal udføre tilbagestrømssikring iht. Rørcenter-anvisning nr. 015 fra oktober I installationer udført efter Bygningsreglementet skal hvert tapsted, hvor vand kan aftappes, være udført, så tilbagestrømning ikke kan finde sted. Du skal f.eks. være opmærksom på tilbagestrømssikring ved decentrale blødgøringsanlæg eller erhverv med særlige risici. Kontakt Fors Vand, hvis du er i tvivl om, hvilken 3 / 7

4 tilbagestrømssikring, som du skal installere. 4. Byggevand Der opsættes en byggevandsmåler for alle byggemodninger, undtagen enkelte husstande. Bygherren er ansvarlig for at ansøge om Midlertidigt vand via Fors hjemmeside. Bygherren kan tidligst ansøge når målerbrønden er etableret og stikledningen er omkoblet. Bygherren skal etablere en standard målerbrønd på allerede eksisterende stikledninger. Bygherren skal forinden målerbrønden neddimensionere vandledningen til en ø32mm. Bygherren er ansvarlig for at fjerne målerbrønden efter endt brug. Bygherren skal sætte den midlertidige byggevandsmåler der, hvor den permanente vandmåler skal installeres. Fors etablerer ikke midlertidige stikledninger med byggevandsformål. Der etableres en permanente stikledning med det samme til byggevand, hvis der ikke er en eksisterende stikledning. For etablering af en permanent stikledning skal bygherren indsende ansøge om Tilslutning til vand via Fors hjemmeside 5. Målere og målerbrønde Vandmålere installeres i egnede bygninger og målerbrønde undgås så vidt muligt. I skal ansøge om opsætning af vandmålere via Fors hjemmeside, kaldt Installation af vand. I kan først ansøge når I er klar til opsætning af vandmålere. I er klar til installation af vandmålere når følgende er installeret: - Målerstativ, VVS-nummer eller lignende - Kuglehane før og efter vandmåler, VVS-nummer eller lignende - Kontrollerbar kontraventil, VVS-nummer eller lignende I det tilfælde, hvor der ikke er en egnet bygning til opsætning af vandmålere skal Fors Vand kontaktes forinden anlæg. Følgende er Fors Vand standardkrav for målerbrønde: - Minimum ø400mm i diameter. - Målerstativ skal være installeret - Kontrollerbar ventil skal være installeret - Der skal være installeret en kuglehane på hver side - Udtræksmulighed 6. Materialer Alle materialer skal være beregnet til benyttelse i en vandbane. Alle materialer skal overholde gældende lovgivning, gældende normer og de nyeste standarder. Overensstemmelse med kravene i standarderne skal dokumenteres enten ved fremvisning af prøvningsrapporter fra anerkendt prøvningsinstitut, eller ved dokumentation af 3. parts kontrol. Dokumentationen skal være resultatet af gennemførte prøvninger eller medlemskab af en frivillig kontrolordning f.eks. betonvarekontrollen eller Nordic Polymark. Dokumentationen skal være på dansk. Der skal fremlægges dokumentation for anvendte materialer, f.eks. via en følgeseddel. 7. Koblinger i jord Koblinger, herunder samling af vandrør, skal svejses. Koblinger skal være el-svejste eller stuksvejste. Ved overgang til ikke-plast vandrør må vandrør samles mekanisk. Materialerne for kobling skal overholde krav beskrevet i afsnit 6. 4 / 7

5 8. Målere og målerbrønd Vandmålere installeres i egnede bygninger og målerbrønde undgås så vidt muligt. I skal ansøge om opsætning af vandmålere via Fors hjemmeside, kaldt Installation af vand. I kan først ansøge når I er klar til opsætning af vandmålere. I er klar til installation af vandmålere når følgende er installeret: - Målerstativ - Kuglehane før og efter vandmåler - Kontrollerbar kontraventil I det tilfælde, hvor der ikke er en egnet bygning til opsætning af vandmålere skal Fors Vand kontaktes forinden anlæg. Er der ikke en egnet bygning så skal det undersøges om måleren kan installeres i et egnet målerskab. Følgende er Fors Vand standardkrav for målerbrønde: - Minimum ø400mm i diameter. - Målerstativ skal være installeret - Kontrollerbar ventil skal være installeret - Der skal være installeret en kuglehane på hver side - Udtræksmulighed 9. Vandrør Alle rør skal være produceret efter DS/EN12201 samt være VA og Nordic Polymark godkendt. Alle produkter skal i øvrigt overholde gældende lovgivning og normer. Vandrør under og lig med ø63mm skal være trykklasse SDR-11, tidligere kendt som PN16. Vandrør over ø63mm skal være trykklasse SDR-17, tidligere kendt som PN10. Rørenes farve skal være blå. For kapperør skal kappen være blå, men medierøret kan være sort. Medierøret i Aluminiumskapperør skal være mærket med EN12201 og Nordic Polymark eller producenten skal kunne garantere at rørene er lavet af en råvare som lever op til disse krav. Der anvendes altid almindelige plastrør medmindre andet aftales med Fors, f.eks. i tilfælde med jordforurening. Vandrør skal lægges 1,4-1,2m under terræn. I tilfælde af større byggemodninger skal Fors Vand godkende bygherres forslag for dimensionering af vandrørene. 10. Komponenter Fittings skal være mærket med Nordic Polymark og udført i henhold til EN Ventiler skal have garniture der slutter tæt i dets samlinger. Garniture inkluderer PE-ben og flanger på ventiler. Spindel og garniture skal kunne forlænges. Fors anvender Hawle ventiler. I kan anvende andre materialer, men det skal have lignende specifikationer og Fors skal orienteres. Teleskopgarniture skal kunne fastgøres i en dækplade for et dæksel eller lignende så den er fikseret i et punkt. Fors anvender Isoflow hybrid garniture til stikledninger. I kan anvende andre materialer, men det skal have lignende specifikationer og Fors skal orienteres. 5 / 7

6 11. Dæksler Dæksler i befæstede arealer skal være støbejernsdæksler udført iht. DS/EN 124:1996. Der benyttes flydende karm i asfaltarealer. I øvrige befæstede arealer benyttes fast karm. Fors anvender Hawle faste dæksler og Hawle flydende dæksler. I kan anvende andre materialer, men det skal have lignende specifikationer og Fors skal orienteres. 12. Indmåling Fors er kun ansvarlig for opmåling af eget anlæg. Bygherre er ansvarlig for opmåling af privat vandforsyningsanlæg. Bygherre skal fremsende opmåling af privat vandanlæg inden skriftlig færdigmelding. Som minimum skal opmålingen indeholde ledningstracé, samlinger, reduktioner og afspærringsventiler/jordstophaner. Opmålingen skal leveres i tekstfil i csv-format, x,y, z- koordinater, samt som dgn- eller dwg-fil i 3D. 13. Idriftsættelse af vandledninger 13.1 Trykprøvning Der skal udføres trykprøve af ledningsstræk med mere end 2 samlinger, både af Fors vandforsyningsanlæg og af private vandforsyningsanlæg. Fors Vand skal godkende metoden fremlagt af bygherren. Fors skal altid varsles før trykprøvning udføres. Fors kan forlange at trykprøven udføres igen, hvis Fors ikke godkender den udførte trykprøve. Fors kan forlange at trykprøven udføres igen, hvis entreprenøren ikke har varslet Fors. Trykprøvning skal udføres før sammenkoblingen med eksisterende ledningsstrækninger. Metoden for trykprøvning kan baseres på SFS 3115:E, DS 455 eller andre anerkendte metoder. Dokumentation for trykprøvning skal afleveres til Fors ved skriftlig færdigmelding Skylning Alle vandledninger skal skylles med minimum tre gange ledningsvolumenet. Volumenet anvendt til skylning skal angives til Fors. For ledningsstræk større end 50m skal du kontakte Fors. Fors laver en vurdering af om arbejdernes omfang medfører at nedenstående procedure for skylning skal følges. Den nylagte ledning skylles med en blød svamp og derefter skylles ledningen 8 gange rørvolumenet med turbulent flow. Svampen skal være egnet til formålet og håndteres sikkert. Der skal påsættes en Fors skyllekasse på ledningen forinden skylning. Fors kan pålægge entreprenøren at skylle tilgangsrøret efter specifikke vurderinger. Vurderes det at tilgangsrøret skal skylles, skal skyllemængden være 8 gange rørvolumenet for den nye ledning. Udledning af skyllevand skal ske til en egnet brønd anvist af Fors. 6 / 7

7 13.3 Vandprøve For ledningsstræk større end 50m skal du kontakte Fors. Fors laver en vurdering af om arbejdernes omfang medfører at nedenstående procedure for vandprøve skal følges. Vandanalyseresultater skal afleveres til Fors ved skriftlig færdigmelding. Prøvetagningsmuligheden skal placeres over terræn og efter aftale med Fors. Entreprenøren bistår ved prøvetagning og yder bistand med udpegning af lokation, start og stop af skylning mv. Bygherren skal varetage vandprøven, hvis det er det et privat vandanlæg. Prøven skal analyseres af en akkrediteret analyseinstitution. Entreprenøren skal rekvirere vandprøven hos Fors minimum 5 hverdage før, hvis det er et Fors vandanlæg. Vandprøven analyses for parametrene coliforme og E. coli. Fors kan efter specifik vurdering forlange ekstra prøver, forlange flere prøvetagningssteder og forlange andre analyseparametre. Er vandprøven ikke godkendt, skal entreprenøren gentage skylningsproceduren, hvorefter en ny vandprøve udtages. Er vandprøven stadig ikke godkendt, skal den fremadrettet procedure aftales med Fors. Fors kan dispensere og tillade desinficering af ledningen efter to vandprøver i træk med overskredne værdier. Til desinficering skal der anvendes brintoverilteopløsninger, som er godkendt af Fors Vand, f.eks. MultiC og P2 desinfektionsspray fra Aquatex. Såfremt der dispenseres for vand med desinficeringsmiddel til rensning af ledning, må der først udtages vandprøve til laboratorietest, når der ikke kan konstateres desinficeringsmiddel i vandprøven. Der skylles indtil der ikke kan konstateres rester af desinficeringsmidlet. Skylning med desinficeringsmiddel skal ske i overensstemmelse med Miljømyndighedens betingelser for udledning til kloak. 7 / 7

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Retningslinjer for VVS-installatører

Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjerne skal overholdes af alle VVS-installatører, og rådgiver som arbejder med vandinstallationer i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde. Generelle

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Sikring af vandinstallationer

Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Installation og kalibrering Oversigt Hvordan kan tilbagestrømning opstå. Årsager og eksempler Lovgivning og regler

Læs mere

Arbejde med vandledninger

Arbejde med vandledninger Arbejde med vandledninger > Retningslinjer til dig, der arbejder med vandledninger Vi sikrer sundt vand Til hvem I denne pjece kan du læse om de retningslinjer, som du skal overholde, når du arbejder med

Læs mere

Appendiks D Kloring og udtagning af vandprøver m.v.

Appendiks D Kloring og udtagning af vandprøver m.v. Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 9 D Kloring og udtagning af vandprøver m.v. Eksempel på Klorskema (1 side) Procedure for kloring m.v. (7 sider) Entrepriseaftale 2011 Side 2 af 9 Eksempel på klorskema:

Læs mere

Håndbog for VVSinstallatører

Håndbog for VVSinstallatører Håndbog for VVSinstallatører VEJEN FORSYNING A/S 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Generelt om vandinstallationer... 3 3. ISO 22 000 Certificeret... 4 4. Krav til vandinstallationer... 4 5. Forsyningsgrænser/Ansvar...

Læs mere

Indhold. Bygherrevejledning, vandforsyning

Indhold. Bygherrevejledning, vandforsyning Indhold Indledning... 2 Anmeldelse... 3 Grundlag for installations arbejder... 3 Grundlag for ledningsarbejder i jord... 3 Forberedende arbejde... 3 Materialer og dimensioner... 4 Ledningsarbejder... 4

Læs mere

Hvordan skal DS/EN 1717 forstås?

Hvordan skal DS/EN 1717 forstås? Hvordan skal DS/EN 1717 forstås? Leon Buhl Teknologisk Institut Energi og Klima 2009-02-18 Bygningsreglementerne 8.4.1 Vandinstallationer, 8.4.1.1 Generelt Stk. 3 Til sikring af vandforsyningsanlægget

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Vandtilslutning ved byggemodninger i TREFOR Vands forsyningsområde

Vandtilslutning ved byggemodninger i TREFOR Vands forsyningsområde Vejledning til bygherre og entreprenør Vandtilslutning ved byggemodninger i TREFOR Vands forsyningsområde Revideret maj 2018 Indholdsfortegnelse 1. Inden projektopstart... 2 1.1. Bygherre retter henvendelse

Læs mere

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering Hvor gælder hvad? BR08 kap 8.4.1 Stk. 1 Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så de frembyder tilfredsstillende

Læs mere

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Bygningsreglementet 8.4.2 Vandinstallationer, 8.4.2.1 Generelt Stk. 2 Koldt

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning Carsten Hammer Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998 Renovering og nyanlæg af vandledning Odense Vandforsyning Grundlagt 1853 Odense Vandselskab as Dannet i 1994 Navneskifte 1. januar 2010 til VandCenter

Læs mere

Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Marts 2012

Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Marts 2012 Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Marts 2012 Kursus Sikring af vandinstallationer Marts 2012 Formål: At give deltagerne teoretisk og praktisk viden om sikring af offentlige vandforsyningsanlæg

Læs mere

19.0 Litteraturliste. ikke-almene vandforsyningsanlæg; Dansk standard DS 441:1989

19.0 Litteraturliste. ikke-almene vandforsyningsanlæg; Dansk standard DS 441:1989 Litteraturliste 647 19.0 Litteraturliste Faglitteratur Nedenstående liste giver en oversigt over litteratur, som vi har henvist eller refereret til samt anden relevant litteratur til Uponor teknisk håndbog.

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Krav til vandinstallationer Sikring mod Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & klima Center for installation og kalibrering Oversigt Generelle krav til vandinstallation

Læs mere

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet.

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet. Vandkvalitet: Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 1. Kvalitetskrav, som drikkevand og vand, hvortil der stilles særlige kvalitetskrav, herunder vand til

Læs mere

Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Vand

Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Vand Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Alment 2 3. Grundlag 2 4. Materialer 3 4.1 Rør 3 4.2 Anboringer 3 4.3 Stophane 3 4.4 Hovedledningsventiler 4 4.5 Garniture 4 4.6 Underlag og dæksler 4 4.7 Brandhaner

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Osted Vandværk I /S 4320 Lejre CVR v/ Niels Grann Stentoften 3, Osted 4320 Lejre

Osted Vandværk I /S 4320 Lejre CVR v/ Niels Grann Stentoften 3, Osted 4320 Lejre Osted Vandværk v/ Niels Grann Stentoften 3, Osted 4320 Lejre 1. Vandmålernr. Forbrugsadresse 2. Hvilken mediumkategori mener I at jeres virksomhed/institution/ejendom er placeret i? Spørgsmål 2.a. til

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Vejledning i forbindelse med byggemodninger og eventuel overtagelse af spildevand/kloakanlægget af Kalundborg Spildevandsanlæg A/S

Vejledning i forbindelse med byggemodninger og eventuel overtagelse af spildevand/kloakanlægget af Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Vers. April 2019 Vejledning i forbindelse med byggemodninger og eventuel overtagelse af spildevand/kloakanlægget af Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Indholdsfortegnelse Generelle principper... 1 Krav til

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. METRO Fordelerunit - Compact og Slimline til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 08:

FJERNVARMEUNITS. Manual. METRO Fordelerunit - Compact og Slimline til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 08: FJERNVARMEUNITS 08:038-1801 Manual METRO Fordelerunit - Compact og Slimline til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits METRO Fordelerunit - Compact METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910

Læs mere

PRODUKT LISTE 2014. Hawle

PRODUKT LISTE 2014. Hawle PRODUKT LISTE 2014 Hawle Induflow, Agerhatten 16 A 8, DK-5220 Odense Sø Tel: (+45) 63 10 00 36, Fax: (+45) 63 10 00 37, www.induflow.dk Mobil: John Rønhave (+45) 26 39 80 63 Søren Kjærsgaard (+45) 53 63

Læs mere

Drikkevand set fra vandværket

Drikkevand set fra vandværket Københavns Energi Bynet og Teknik Drikkevand set fra vandværket Sikring mod tilbagestrømning af forurenet vand Sikring mod tilbagestrømning I mere end de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Vandsystemer på Hospitaler FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Præsentation: Navn: Ole Vestergaard Uddannelse: Akademiingeniør Stilling: Chefrådgiver Afdeling: VVS-teknik, Virum Dagsorden: Vandtyper

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR. DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR. DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle Program for den 13. maj Kl. 16.15 Munkebjergsalen Plastprodukter Klassifikation

Læs mere

Bestil når du har tid

Bestil når du har tid Vandforsyning Bestil når du har tid Dine fordele ved branchens bedste nethandelssystem Nem bestilling. Let produktsøgning. Projektstyring. Overblik over relevante nyheder. Elektronisk fakturaoverførsel

Læs mere

10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, isiflo

10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, isiflo 10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, isiflo Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: PEM- og PEL-rør i hele ruller PP samlemuffe PP samlevinkel PP t-stykke side 10-2 side 10-3 side

Læs mere

Spørgsmål 2.a. til 2.f. skal kun besvares, såfremt mediumkategorien i spørgsmål 2 er større end 1.

Spørgsmål 2.a. til 2.f. skal kun besvares, såfremt mediumkategorien i spørgsmål 2 er større end 1. SKAL SKAL SKAL Til: Ulstrup Vandværk Kærsangervej 15 8860 Ulstrup Selverklæring vedr. installerede tilbagestrømningssikringer. Skemaet udfyldes af skødeholder subsidiært af dennes aut. VVS er. 1. Vandmålernr.

Læs mere

Retningslinjer ved arbejde med vandledninger

Retningslinjer ved arbejde med vandledninger Retningslinjer ved arbejde med vandledninger Retningslinjerne som er beskrevet i denne anvisning skal overholdes af alle medarbejdere hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed og af byggemodner, rådgiver, rørarbejder,

Læs mere

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Vejle Spildevand A/S Drift og anlæg Dato: 29.april 2014 Revision: 4 Indledning Vejle Spildevand har mange forskellige samarbejdspartnere,

Læs mere

Vandmand A/S og Honeywell har i fællesskab, lavet en profilbrochure. som skal hjælpe dig med at vælge den rigtige tilbagestrømssikring.

Vandmand A/S og Honeywell har i fællesskab, lavet en profilbrochure. som skal hjælpe dig med at vælge den rigtige tilbagestrømssikring. Vandmand A/S og Honeywell har i fællesskab, lavet en profilbrochure som skal hjælpe dig med at vælge den rigtige tilbagestrømssikring. På de efterfølgende sider, er der en udførlig beskrivelse af de forskellige

Læs mere

Ulefos Målerbrønde. Et montagevenligt kvalitetsprodukt

Ulefos Målerbrønde. Et montagevenligt kvalitetsprodukt Ulefos Målerbrønde Et montagevenligt kvalitetsprodukt Ulefos Målerbrønde - To modulopbyggede standard modeller Ulefos producerer to typer målerbrønde, én udført i korrugeret PE/PP anlægsrør og én fuldisoleret

Læs mere

Tilbagestrømningssikring

Tilbagestrømningssikring Tilbagestrømningssikring Beskyttelse af vandværkets drikkevandsledninger Henrik Blomhøj Teknisk Rådgiver Egne erfaringer med TBS Varmt vand i forsyningsledninger ved reparationsarbejder. Opringninger om

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings installationsvejledning

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings installationsvejledning Til installatørerne 31-05-2018 rev. 3 Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings installationsvejledning For at sikre ensartethed i de primære installationer i Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings (RKF)

Læs mere

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen TEMADAG-VAND 09. april 2008 Leon Buhl Teknologisk Institut Lovgivning og bygningsreglementet Hvordan fungerer regelsættet? Bygningsreglementet

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 20. april 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 20. april 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 20. april 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1 PP-H Prisliste 2016 Version 2016.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: Polypropylen PP-H 100 alphaplus.

Læs mere

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1 PP-H Prisliste 2018 Version 2018.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: Polypropylen PP-H 100 alphaplus.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND DRAGØR 1. BAGGRUND

Læs mere

2. I 6, stk. 1, ændres»tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med brine,«til:»tilladelser til etablering af et jordvarmeanlæg«, og stk. 2 ophæves.

2. I 6, stk. 1, ændres»tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med brine,«til:»tilladelser til etablering af et jordvarmeanlæg«, og stk. 2 ophæves. UDKAST til Ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I bekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2013 om jordvarmeanlæg, som ændret ved bekendtgørelse nr. 680 af 19. juni 2014, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk 04-07-07 1 Monteringsvejledning KEN

Læs mere

Regler for hygiejne Når du arbejder med drikkevand

Regler for hygiejne Når du arbejder med drikkevand Regler for hygiejne Når du arbejder med drikkevand Version 01 december 2018 2 Hvor finder du hvad? Generelle regler for hygiejne... 4 Når du arbejder på produktionsanlæg... 6 Arbejde med vandledninger...

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSKELLE SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER FORSKELLE SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER FORSKELLE SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Hvidovre C:\Users\lhm\AppData\Local\Temp\16\TRI11848\300285-14_v1_Oversigt

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Installatørvejledning 1 VEJLEDNING OM VANDINSTALLATIONER > Sikring af installationer > Placering af stophane > Målerbrønd > Rørskader nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 I Herning Vand

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Appendiks H Teknisk grundlag for rammeaftale om vandledningsarbejder

Appendiks H Teknisk grundlag for rammeaftale om vandledningsarbejder Rammeaftale 2015-2017 2015-08-21 Vandledningsarbejder Appendiks H Appendiks H Teknisk grundlag for rammeaftale om Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Alment 3 3. Grundlag 3 4. Materialer 4 4.1 Rør 4

Læs mere

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Overtagelse Forudsætningen for overtagelse af et privat spildevandsanlæg er, at bestemmelserne

Læs mere

Scanregn A/S Thorsvej 105 DK-7200 Grindsted Tlf 75 32 52 22 Fax 75 32 52 42

Scanregn A/S Thorsvej 105 DK-7200 Grindsted Tlf 75 32 52 22 Fax 75 32 52 42 VAREGRUPPE INDEKS 305 HYDRANTER Hydranter, komplet Side 305-1 Hydranter, alene Side 305-2 310 HYDRANTVENTILER Scanregn, Irriserra, ABC og Perrot Side 310-1 315 HYDRANTHANER Scanregn, Irriserra, ABC og

Læs mere

Tilbagestrømningssikring Instruktion IN 160

Tilbagestrømningssikring Instruktion IN 160 Ventilen anvendes hvor der er risiko for forurening af drikkevandet ved tilbagestrømning fra et medium, som medfører menneskelig sundhedsrisiko (gift, kræftfremkaldende m.m.) VA godkendt Funktion Tilbagestrømningssikringen

Læs mere

Velkommen til. Vandrådet i Favrskovs Generalforsamling D. Information fra Favrskov Forsyning og Favrskov Kommune

Velkommen til. Vandrådet i Favrskovs Generalforsamling D. Information fra Favrskov Forsyning og Favrskov Kommune Velkommen til Vandrådet i Favrskovs Generalforsamling 2015 A. Vi starter med spisning! B. Indlæg fra Vand og Teknik C. Ordinær general forsamling D. Information fra Favrskov Forsyning og Favrskov Kommune

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

PVC-U. Prisliste GAVATEC A/S - PVC-U Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: Side 1

PVC-U. Prisliste GAVATEC A/S - PVC-U Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: Side 1 PVC-U Prisliste 2016 Version 2016.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: PVC-U er fremstillet af uplastificeret

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Viborg Vand A/S. Viborg Vand A/S er datterselskab af Energi Viborg A/S. Viborg Vand A/S driver vandforsyningsvirksomhed.

Indholdsfortegnelse. Viborg Vand A/S. Viborg Vand A/S er datterselskab af Energi Viborg A/S. Viborg Vand A/S driver vandforsyningsvirksomhed. Viborg Vand A/S Viborg Vand A/S er datterselskab af Energi Viborg A/S. Viborg Vand A/S driver vandforsyningsvirksomhed. At drive en vandforsyning omfatter: Oppumpning af grundvandet. Behandling af grundvandet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Side 1 af 42

Side 1 af 42 01-08-2018 Side 1 af 42 Bilagsoversigt B.1_Projekt B.15_Stikledningsventil (stophane) B.2_Kataloger B.16_Forbruger B.3_Punkt Skel B.17_Forsyningsledning B.4_Punkt Privat B.18_Stikledning B.5_Anboring B.19_Privat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Energi Viborg Vand A/S

Indholdsfortegnelse. Energi Viborg Vand A/S Energi Viborg Vand A/S Der tages forbehold for trykfejl Energi Viborg Vand A/S er datterselskab af Energi Viborg A/S. Energi Viborg Vand A/S driver vandforsyningsvirksomhed. At drive en vandforsyning omfatter:

Læs mere

Regnvandsanlæg Lovgivning og myndighedsbehandling

Regnvandsanlæg Lovgivning og myndighedsbehandling Regnvandsanlæg Lovgivning og myndighedsbehandling Inge Faldager,, 1 BEK nr. 1449 af 11/12/2007 Gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningssystemer

Læs mere

I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse)

I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den Skødehavers navn og adresse I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) By/kvarter Nr. Etage Side

Læs mere

KAMPAGNE OM. Mandag den 15. marts 2016 Martin Kehlet Gross

KAMPAGNE OM. Mandag den 15. marts 2016 Martin Kehlet Gross KAMPAGNE OM TILBAGESTRØMNINGSSIKRING Mandag den 15. marts 2016 Martin Kehlet Gross Hvad er DDS? Hvad er tilbagestrømning? Kampagne om tilbagestrømningssikring Mediumkategorier i DS/EN 1717 Tilbagestrømningssikringer

Læs mere

Når du arbejder for. Jels Vandværk

Når du arbejder for. Jels Vandværk Når du arbejder for Jels Vandværk Jels Vandværk Dixensvej 2a, Jels 6630 Rødding Tlf. 7355 2100 Mobil 2021 2128 E-mail: info@jelsvand.dk www.jelsvand.dk Hygiejne: HUSK: Du arbejder med verdens vigtigste

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATION OG TILSLUTNING TIL VORDINGBORG VAND A/S

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATION OG TILSLUTNING TIL VORDINGBORG VAND A/S RETNINGSLINJER FOR INSTALLATION OG TILSLUTNING TIL VORDINGBORG VAND A/S Juni 2016 INDLEDNING Nedenstående retningslinjer gælder for arbejder på vandinstallationer, der tilsluttes Vordingborg Vand A/S (fremover

Læs mere

Megapress S med SC-Contur. Systemteknik. DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt.

Megapress S med SC-Contur. Systemteknik. DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt. Megapress S Systemteknik F3 DK 6/18 Katalog 2018/2019 Ændringer forbeholdt. Presfittingsystem med presfittings af ulegeret stål 1.0308 til sorte, forzinkede, industrielt lakerede og pulverlakerede stålrør

Læs mere

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials September 2012 Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials En vital infrastruktur stiller ekstreme krav under overfladen Wavin/AVK ventilerne indgår som en del af vandforsyningsnettet,

Læs mere

Hvor mange af jer har besøgt klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk Institut i Taastrup?

Hvor mange af jer har besøgt klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk Institut i Taastrup? Hvor mange af jer har besøgt klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk Institut i Taastrup? 1 Klimatilpasningslab, dokumentation og test v/ Hanne Kjær Jørgensen, Rørcentret A3 Nye klimatilpasningsprodukter

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

Prisliste. JCH A/S Katalog version JCH A/S katalog gældende fra 1. januar Der tages forbehold mod trykfejl.

Prisliste. JCH A/S Katalog version JCH A/S katalog gældende fra 1. januar Der tages forbehold mod trykfejl. Prisliste JCH A/S Katalog 2013 2017 version 0117 Der tages forbehold mod trykfejl. 1 Beskrivelse Bestillingsnr. Dim JCH kuglehaner fuldt gennemløb Type 745511-0 745511-006 ¾ Kuglehane nip/muf 745511-008

Læs mere

Velkommen til Scanvand - din leverandør af rørsystemer i plast!

Velkommen til Scanvand - din leverandør af rørsystemer i plast! Velkommen til Scanvand - din leverandør af rørsystemer i plast! Skal du bruge rør, fittings m.m. i plast, så sidder du med det helt rigtige produkt-/priskatalog foran dig. Vores speciale og primære forretningsområde

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Strømpeforing af stikledninger. Flemming Springborg, Teknologisk Institut

Strømpeforing af stikledninger. Flemming Springborg, Teknologisk Institut Strømpeforing af stikledninger Flemming Springborg, Teknologisk Institut Flemming Springborg Ansat på Teknologisk Institut siden 1998. Tilknyttet Kontrolordning for Ledningsrenovering siden 1998. Deltaget

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISK SPECIFIKATION KUGLEHANER

TEKNISK SPECIFIKATION KUGLEHANER Til CTR Dokumenttype Teknisk Specifikation Dato Juni, 2015 Teknisk Specifikation Kuglehaner TEKNISK SPECIFIKATION KUGLEHANER TEKNISK SPECIFIKATION KUGLEHANER Revision 02Q Dato 2015-06-23 Udarbejdet af

Læs mere

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø...

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø... Side 1 af 5 Publikationer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Forside Indhold Kolofon Download Søg Forrige Næste 5 Krav til tilbagestrømningssikring i dansk lovgivning De overordnede krav

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

VAFOS Målerbrønde og armaturer

VAFOS Målerbrønde og armaturer plug and play versioner og armaturer Et montagevenligt kvalitetsprodukt Fuldisoleret i helstøbt PU Korrugeret PE/PP anlægsrør VAFOS Vand- og afløbsprodukter VISION Ulefos NV A/S vil være det stærkeste

Læs mere

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk.

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. Vinkler 90 63 58 58 108 L 1072507 077701067 477701067 C5-1-2 139,00 75 28 73 127 L 1075338 077701079 477701079 C5-1-2 188,00 90 20 82 154 L 1052093 077701094 477701094 C5-1-2 243,00 110 15 91 153 L 1033653

Læs mere