Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs"

Transkript

1 Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag

2 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse af vandbårne sygdomme. At arbejde med drikkevandssikkerhed er ikke noget nyt for Københavns Energi. Det har været et centralt emne i virksomheden i 150 år. Det nye er at vi nu kan dokumentere overfor kunderne, at vi kan styre vores produktion og leverancer, så kravene til drikkevandskvaliteten overholdes. Vi har risikovurderet hele vores system, fra indvinding, over produktion, distribution og ud til forbrugerne.

3 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb Styringen sker gennem en DDS plan, hvor risikofaktorer og tilhørende styringspunkter er beskrevet. Her er også beskrevet, hvilke foranstaltninger der skal til for at eliminere/formindske risici for drikkevandssikkerheden. Dokumentationen svarer til den, som anvendes i fødevarevirksomheder under betegnelsen HACCP, Hazard Analysis & Critical Control Points KE har valgt at blive certificeret efter den internationale standard ISO for fødevarer. Det er Norske Veritas som forestår certificeringen som kom på plads i marts 2009

4 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb Det vigtigste i processen er, at vi ser os selv som en fødevarevirksomhed, hvilket giver fokus på hygiejne og dokumentation. Vi har udarbejdet et regelsæt for hygiejnen og et kursus i drikkevandssikkerhed for alle medarbejderne. Der er indført zoneopdeling på vores vandværker. Alle medarbejdere og underleverandører som arbejder med drikkevand, har gennemgået et kursus i drikkevandssikkerhed, i alt har 165 KE medarbejdere været på kursus. Vi bliver auditeret løbende af interne auditører, med fokus på hele tiden at forbedre systemet.

5 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb Eksempel: Ved nyanlæg indkøbes kun KE godkendte PE ledninger. Ledningerne renses ved svamp, klores med 12 % natriumhypoclorit, og gennemskylles grundigt med 3-5 gange volumet. Herefter udtages bakteriologisk vandprøve. KE udtager analyse af vandet tre gange ugentligt året rundt, ved bl.a. 12 prøvehaner som er monteret i København. Herudover udtager et eksternt laboratorium analyse en gang ugentligt. Fra værkerne bliver der taget analyse af vandet hver dag året rundt.

6 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I forbindelse med DDS viser der sig ved gennemgang af hele vandforsyningsprocessen, fra vandværk og helt ud til forbrugerens taphane utallige risici for forurening af drikkevandet. Ikke kun fra vandværkerne, men også fra de private installationer Men hvad med tilsyn med vandinstallationer på privat grund? De mange tusinde vandinstallationer der etableres på privat grund indebærer en risiko for at forurene vandet. Er tilsyn på private vandinstallationer noget der foregår i Danmark? Hvem udfører det mon? Kommunen eller vandforsyningen? Er det nødvendigt at udføre tilsyn eller er det blot VVS installatørens ansvar at vandinstallationen er udført forsvarligt efter gældende lov? Hvad med alle de installationer som udføres af uautoriserede?

7 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb Definitioner Vi har valgt at benytte følgende definitioner for sandsynlighed og konsekvens i vores risikovurdering, hver risikofaktor er vurderet ud fra en sandsynlighed og en konsekvens og indplaceret i en risikomatrix Stor sandsynlighed : jævnligt Mellem sandsynlighed : en gang pr. år Lille sandsynlighed : mindre end en gang pr. år Stor konsekvens : forbrugerne bliver syge Mellem konsekvens : forbrugerne opdager der er noget galt, f.eks. ved at embedslægen udsteder kogeanbefaling eller forsyningen svigter Lille konsekvens : overskridelse af lovkrav uden gener for forbrugerne

8 DDS eksempel 9. Fejlagtig sammenkobling af procesvand med drikkevandsinstallationer Konsekvens : stor Sandsynlighed : mellem Køge-sagen er det bedste eksempel: sammenkobling af kloakprocesspildevand med drikkevand 10. Fejlagtig installation og manglende vedligehold af regnvandsanlæg forurening af drikkevand med regnvand Konsekvens : stor Sandsynlighed : mellem Vi har kendskab til at det sker og konsekvensen kan være stor, man kan blive syg af det.

9 DDS eksempel

10 DDS eksempel

11 DDS eksempel

12 Tilsyn med vandinstallationer på privat grund Det kan undre, især på baggrund af Køgesagen og generel fokus på DDS Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed at mange kommuner og vandforsyninger gennemgår egen virksomhed og ledningsnet omhyggeligt for fejlkilder og trusler, og samtidig undlader at undersøge tingenes tilstand på privat grund. For at sikre drikkevandet, er det nødvendigt med et mere finmasket net, en form for kontrol i privat eller offentlig regi, der kan sikre, at forsømmelighed eller uvidenhed på privat grund ikke truer drikkevandssikkerheden i hele ledningsnettet. Det er nemlig langt fra altid, at det er en autoriseret vvs-installatør, som udfører vandinstallationer. Rigtig mange gør det selv mekanikere installerer vandinstallationer uden at ænse konsekvenserne ved evt. fejlinstallationer.

13 Tilsyn med vandinstallationer på privat grund I 2002 gennemførte KE en første større og systematisk kontrol af installationerne på 90 udskænkningssteder i indre København, og i mere end 50 tilfælde var anlæggene installeret uden lovpligtig tilbagestrømssikring. Efterfølgende er installationerne på 38 udskænkningssteder i Tivoli og 35 restauranter i Nyhavn blevet undersøgt, og her var resultaterne tilsvarende nedslående. Ved en ny omfattende undersøgelse i 2005 fandt vi igen tilsvarende fejlinstallationer i 34 ud af 110 udskænkningssteder. Fejlene er blevet rettet af autoriserede installatører, men der vil altid være behov for tilsyn af distributionen af vores vigtigste levnedsmiddel, drikkevandet!

14 Tilsyn med vandinstallationer på privat grund Det kan give store problemer, når et tilsyn konstaterer fejl i en udført og afsluttet installation. Her er et par eksempler der har givet installatører eller borgere i København store udgifter: I flere tilfælde har KE ved rutinemæssigt tilsyn af regnvandsanlæg i København konstateret, at der var direkte tilslutning af drikkevandsspædeledningen og regnvandstanken. I et tilfælde blev der konstateret coli i drikkevandsledningerne i en ejendom. Københavns Energi måtte give kogepåbud for 92 lejligheder, en blomsterhandel, en frisør, en restaurant (!) og en bankfilial.

15 Tilsyn med vandinstallationer på privat grund På de private installationer har vi set eksempler på diverse risici for forurening af drikkevandet: Nyinstallation uden kontrollerbar kontraventil ved stikkets indføring i bygning. Fejlinstallation ved spulearrangementer til spildevand! Diverse vandslanger på byggepladser uden monteret tilbagestrømningssikring. Fejlinstallationer ved regnvandsanlæg, direkte forbindelse mellem drikkevand og regnvand. Koldtvandsledninger i jord som ligger for tæt på fjernvarmeledninger eller kloakledninger.

16 Tilsyn med vandinstallationer på privat grund Installationer ved dyrehold uden tilbagestrømningssikring. Blødgøringsanlæg, filtre og lignende uden kontrollerbar kontraventil, vakuumventil eller tilsvarende sikringer mod tilbageløb. PE ledninger uden diffusionstæthed i forurenet jord. Armaturer til drikkebrug monteret med gummislanger.

17 Tilsyn med vandinstallationer på privat grund I Københavns Kommune har Center for Byggeri overtaget byggesagsbehandling og tilsyn med vandinstallationer på privat grund, efter at KE (Københavns Vand) har udført det i årtier. KE fokuserede på to væsentlige områder, nemlig risici for forurening af drikkevandet og risici for skader på bygninger Tilsynet i Københavns Energi fandt ofte installationer som truede både drikkevandssikkerhed og bygninger. Med vandforsyningsbranchens fokus på Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed, vil det stadig være nødvendigt at Vandforsyningen i KE tager på tilsyn.

18 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb KE har i DDS regi udelukkende fokus på sikring af det vand som Vandforsyningen leverer ved stikket. KE vil udføre tilsyn og registrering af alle nye målerinstallationer, lig med og større end Qn 6m3/h. KE vil føre et register over ejendomme, virksomheder, marine installationer m.v. som har monteret en kontrollerbar kontraventil på installationen. To gange årligt udsendes breve til alle registrerede virksomheder, hvor de opfordres til at udføre kontrol af den kontrollerbare kontraventil. KE udfører stikprøvevis kontrol af, om virksomhederne får udført denne kontrol.

19 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb Erfaringen viser at det er nødvendigt at tilse regnvandsanlæg min. To gange årligt. KE aflæser anlæggets regnvandsmålere årligt, og vil samtidig tilse installationen med henblik på risici for forurening af drikkevandet, herunder tilbagestrømningssikringen ved spædevandstilslutningen. KE gennemgår samtlige pumpestationer og rensningsanlæg i København jævnligt.

20 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb Midlertidigt forbrug, byggepladser m.v. KE aftaler med bygherren at vandet aftages over en kortere periode. Der skal etableres en tilbagestrømningssikring efter KE`s anvisning, der sikrer, at intet vand kan strømme fra byggepladsen retur til vandforsyningsnettet. KE udleverer byggebrugsmåler og kontrollerer både at vandforbruget bliver målt, men samtidig at der ikke etableres nye vandtilslutninger uden tilbagestrømningssikring. Dette tilsyn vil blive udført kvartalsvis med mulighed for yderligere stikprøver.

21 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb Stikledninger, jordledninger, trappesprinkling m.v. KE har udfører tilsyn ved tæthedsprøvning og materialevalg på samtlige jordledninger inden tildækning, da evt. utætheder vil ske før måler. Stikledninger og jordledninger på privat grund skal være beskyttet mod indtrængen af kulbrinter, f.eks. ved benzintankanlæg, havneområder, kemikaliegrunde m.v. dette kræver altid tilsyn inden tildækning! Her vil KE udfører særlige temaundersøgelser, samt påbyde korrekt tilbagestrømningssikring.

22 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb Temaundersøgelser Der findes et utal af laboratorieinstallationer i København, hvor det arbejdes med diverse kemiske eller bakteriologiske stoffer, kloakrenseanlæg, fotografiske installationer. Medicinalfabrikker, farvefabrikker, hospitaler, samtlige folkeskolefysiklokaler, m.fl. bør undersøges for potentielle risici for forurening af drikkevandet.

23 Tømning af fækaliebeholder på DSB regionaltog

24 Tømning af fækaliebeholder på DSB regionaltog

25 Tømning af fækaliebeholder på DSB regionaltog

26 Regnvandsanlæg dec. 2008: direkte forbindelse mellem drikkevand og regnvand

27 Regnvandsanlæg dec. 2008: direkte forbindelse mellem drikkevand og regnvand

28 Regnvandsanlæg dec. 2008: direkte forbindelse mellem drikkevand og regnvand

29 Regnvandsanlæg dec. 2008: direkte forbindelse mellem drikkevand og regnvand

30 Tilsyn med vandinstallationer på privat grund

31 Tilsyn med vandinstallationer på privat grund

32 Tilsyn med vandinstallationer på privat grund

33 DDS i Københavns Energi Vand & Afløb Tak for opmærksomheden

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 01-10-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Referat Der er udarbejdet referater

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere