Byggemodning Tune Nordøst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggemodning Tune Nordøst"

Transkript

1 Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 Projektnr P Dokumentnr P TAG Version 20 Udgivelsesdato 8 november 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt PEPL / SBJE MANI / KRFR HEHO

3 1 Indholdsfortegnelse 0 Generelt Indledning Ydelsesomfang Mængder Tilbudssum og entreprisesum 4 1 Generelle arbejder og ydelser Arbejdsplads mv Færdselsregulerende foranstaltninger Slutdokumentation 6 2 Jordarbejde mv Forberedende arbejder Opbrydning Muldjordsarbejder Råjordsarbejder Jordarbejde for belysning 11 3 Vejvanding- og kloakarbejder Vejafvanding Kloakarbejder 13 4 Bundsikring Bundsikringsarbejder, BL 18 5 Stabile ubudne bærelag Stabile ubundne bærelag, SG 20 6 Varmblandet asfalt Grusasfaltbeton (GAB) Asfaltbeton (AB) Pulverasfalt (PA) 23

4 2 7 Brolægningsarbejder Levering og sætning 24 8 Belysningsarbejder Belysning Belysningsmast til vej og sti Kabler Armaturer og lyskilder Skabe og styring Eftersyn og afprøvning Dokumentation 28 9 Afmærkning Afstribning Færdselstavler Beplantningsarbejder Jordløsning Strukturforbedring Jordbearbejdning Græs levering og såning Beplantning - træer og planter at levere og plante Levering og udbringning af gødning Jorddækning Pleje i 3 år efter aflevering Eventuelle tillægsarbejder Mandskab, timesatser Materiel Øvrige ydelser Vinterforanstaltninger 38

5 3 0 Generelt 001 Indledning Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsætningerne for fastsættelse af såvel tilbudslistens mængder som afregningsmængderne, herunder ydelser og mængder relateret til eventuelle faste summer Desuden er angivet særlige bestemmelser om mængdeændringer/variationsprocenter Endelig angives bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser såvel generelt som for de enkelte hovedposter Særlige bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser for de enkelte poster og underposter er angivet særskilt under disse Tilbudslisten (TBL) er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underposter (UP) Frem for at være angivet som en mængde, kan en ydelse i stedet være angivet som en fast sum og er da angivet som "Sum" 002 Ydelsesomfang Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder: De i SAB og AAB foreskrevne arbejder, prøver, dokumentationer, beregninger mv Spild samt eventuelle mermængder ud over de teoretiske Alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser herunder interimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og afløbsledninger trafikafvikling mv Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger Gennemførelse af ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsledelses- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse Såfremt der ved bortskaffelse af materialer mv kræves depotafgift eller lignende skal dette være indeholdt i enhedsprisen medmindre andet er specificeret

6 4 Kun hvor det i beskrivelsen udtrykkeligt er angivet, betales en ydelse særskilt 003 Mængder Mængdefastsættelse Alle mængder er - med mindre andet er angivet under den enkelte post/ underpost - fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild, merforbrug eller overlap) i henhold til AAB, SAB og tegninger Variationsprocenter Mængderne skal - med mindre andet er angivet - kunne variere som beskrevet i AB Ved variation på -100 % skal PO eller UP kunne udgå mod fuld reduktion Skønnede mængder angivet med S i TBL kan variere -100% til +300% Afregningsmængder Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenør som bygherre før arbejdet igangsættes I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg For ydelser, hvis begrænsning først fastsættes i forbindelse med arbejdets udførelse, feks udskiftning af blød bund, erstatningsgrusfyld o lign, ydes der ingen betaling for udskiftning ud over de sidebegrænsninger (vertikale begrænsninger), der er fastsat efter nærmere aftale mellem entreprenøren og tilsynet For ydelser, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen den mængde/ de ydelser, der fremgår af entrepriseaftalen samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv 004 Tilbudssum og entreprisesum HP 11 omfatter en række fiktive mængder, som benyttes ved afregning af ekstraarbejder Tilbudsprisen for denne hovedpost indgår i den samlede tilbudssum og dermed konkurrencegrundlaget, men vil ikke indgå i entrepriseaftalens entreprisesum

7 5 1 Generelle arbejder og ydelser 101 Arbejdsplads mv Indretning og afrigning af arbejdsplads Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til etablering og afrigning af arbejdsplads TBLs faste sum vil blive udbetalt efter følgende bestemmelse efter færdiggørelse af de enkelte etaper: 30% udbetales efterhånden som arbejdspladsen etableres 40% udbetales løbende 30% udbetales ved arbejdets aflevering, når rømning af arbejdspladsen har fundet sted, og når adgangsveje, arbejdsarealer mv er tilbageført til oprindelig tilstand Ydelsen omfatter alle udgifter ved etablering og rømning af de af bygherren anviste arbejdspladser Drift af arbejdsplads Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til etablering og afrigning af arbejdsplads og omfatter alle ydelser som er nævnt i SAB, og som ikke i TAG er henført til andre PO eller UP Drift af arbejdsplads udbetales løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden Ydelsen omfatter alle udgifter ved: Miljøgodkendelse Drift og ryddeligholdelse af de af bygherren anviste arbejdsplads- og arbejdsarealer inkl mødelokale til afholdelse af byggemøder, tilhørende stationært materiel og installationer mv

8 6 Adgangs- og arbejdsveje mv samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, herunder midlertidige vejforbindelser og ramper samt eventuel tørholdelse Indhegning af pladsen Foranstaltninger i relation til det eksisterende afløbsanlæg Retablering af arbejdspladsområdet efter arbejdets afslutning Alle afgifter i forbindelse med bortskaffelse af overskydende materialer herunder omkostninger til mellemdeponering skal være indeholdt i tilbuddet Endvidere omfatter posten etablering af og sikring af afsætning samt udarbejdelse af nødvendige beregninger 102 Færdselsregulerende foranstaltninger Færdselsregulerende foranstaltninger, generelt Den faste sum skal inkludere alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger inkl etablering, drift og fjernelse af evt interimsbelægninger, udarbejdelse og godkendelse af afmærkningsplaner samt inspektion Fremføring og levering af el til belysning af afspærringen og afmærkning skal være indregnet i tilbuddet Myndighedsgodkendelse og nødvendige tegninger herfor skal være indregnet i posten Afspærrings- og afmærkningsmateriel til ovennævnte foranstaltninger leveres af entreprenøren Der udbetales 50 % af den faste sum, når de færdselsregulerende foranstaltninger påbegyndes, og de resterende 50 % udbetales i forbindelse med aflevering Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltninger tilfalder entreprenøren efter afsluttet arbejde 103 Slutdokumentation KS, indmåling og slutdokumentation Den faste sum udbetales efter slutdokumentationen er afleveret i en tilfredsstillende kvalitet Der henvises til de særskilte afsnit i SAB hvor KS og kontroller er beskrevet nærmere

9 7 2 Jordarbejde mv Enhedspriserne skal dække bortskaffelse af overskydende materialer inkl miljø- og deponeringsafgifter mv medmindre andet er specifikt anført 201 Forberedende arbejder Rydning af arbejdsområdet Den faste sum omfatter alle udgifter til rydning, fjernelse af bevoksning og affald, deponering/ fjernelse og bortskaffelse af materialer til godkendt affaldsplads samt alle øvrige overskydende materialer og udstyr, der skal ryddes i nærværende entreprise, og som ikke er nævnt i anden PO eller UP 202 Opbrydning Tilslutningsfræsning mellem asfaltlag Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med trappefræsning af eksisterende belægninger inkl bortskaffelse af det affræste materiale til godkendt affaldsdepot inkl deponeringsafgifter Asfalt 100 < t < 150 mm at opbryde og bortskaffe inkl deponeringsafgift Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opbrydning og bortskaffelse af asfaltmaterialer til godkendt affaldsdepot inkl deponeringsafgifter Vejkasse af grus < 200 mm at opbryde og bortskaffe inkl deponeringsafgift Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opbrydning og bortskaffelse af grusmaterialer til godkendt affaldsdepot inkl deponeringsafgifter Skæring i asfalt 0 < t < 200 mm Ydelserne omfatter kun skæringer i eksisterende belægninger samt skæringer, der særskilt rekvireres af tilsynet

10 8 Tilbageskæring forårsaget af udvist forsømmelighed fra entreprenørens side indgår ikke i afregningsmængderne 203 Muldjordsarbejder Afrømning af muld i vejarealet t <0,40 m og oplægge i depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning og deponering af muld på pladsen inkl evt tørholdelse og sortering af mulden Afgravning af muld i områder med terrænregulering Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning og deponering af muld på pladsen inkl evt tørholdelse og sortering af mulden Udlægning af muld i områder med terrænregulering 0< t < 0,30 m Enhedsprisen skal dække alle udgifter i forbindelse med afhentning af muld i depot på pladsen og udlægning på rabatter og skråninger inkl kultivering, regulering, rensning mv jf SAB Muld at afhente i depot og udlægge i rabatarealer Enhedsprisen skal dække alle udgifter i forbindelse med afhentning af muld i depot på pladsen og udlægning på rabatter inkl kultivering, regulering, rensning mv jf SAB Muld at afhente i depot og udlægge i wadi Enhedsprisen skal dække alle udgifter i forbindelse med afhentning af muld i depot på pladsen og udlægning på wadi inkl kultivering, regulering, rensning mv jf SAB 204 Råjordsarbejder Klasse 1 jord, håndtering Eksisterende bundsikringslag og ubundne bærelag i belægninger er henregnet til anvendelse enten som bundsikring eller råjord Råjordsmængder afregnes på basis af opmåling af de faktisk udgravede mængder efter samme principper, som angivet for beregning af tilbudslistemængder Entreprenøren skal indregne udgifterne til tilvejebringelse af dokumentation i form af nivellement som anført i AAB

11 9 Enhedspriserne omfatter alle udgifter til håndtering, herunder sortering af råjorden Regulering og komprimering af råjordsplanum er omfattet af enhedspriserne Enhedspriserne omfatter mellemdeponering for den råjord, som skal køres væk Forinden bortkørsel skal prøveudtagning for analyser finde sted Enhedspriserne omfatter nødvendig mellemlagring og afdækning mod vejrlig i det omfang arbejdet ikke kan tilrettelægges således, at indbygning kan udføres sideløbende med afgravningen Al afgravning af jord afregnes på baggrund af vejesedlerne fra modtageren Hvis der opstår behov for omregning mellem ton og m 3 anvendes en omregningsfaktor på 1,8 t/m Afgravning af råjord inkl oplægning i depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning og deponering på pladsen af indbygningsegnet råjord inkl evt tørholdelse og sortering af jorden Afgravning af råjord for terrænregulering inkl oplægning i depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning og deponering på pladsen af indbygningsegnet råjord inkl evt tørholdelse og sortering af jorden Afhentning og indbygning af råjord fra depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter i forbindelse med indbygning af råjord fra depot på pladsen inkl nødvendig komprimering og kontrol jf SAB Råjord at indbygge i områder med terrænregulering fra depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter i forbindelse med indbygning af råjord fra depot på pladsen inkl nødvendig komprimering og kontrol jf SAB Overskudsjord fra belysningsarbejder at lægge i depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved læsning, transport og deponering på pladsen af indbygningsegnet råjord inkl evt tørholdelse og sortering af jorden Levering og indbygning af råjord Enhedsprisen skal dække alle udgifter til levering og indbygning af jord

12 Afgravning af råjord fra bassin og oplægning i depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning og deponering på pladsen af råjord inkl evt tørholdelse og sortering af jorden Afgravning af råjord fra bassinets våde del og oplægning i depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning og deponering på pladsen af råjord inkl evt tørholdelse og sortering af jorden Afhentning og indbygning af egnet lerjord fra depot i bassinets våde del Enhedsprisen skal dække alle udgifter i forbindelse med indbygning af lerjord fra depot på pladsen inkl nødvendig komprimering og kontrol jf SAB Håndtering, transport og bortskaffelse af forurenet/ikke genindbygningsegnet jord Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til håndtering af klasse 2, 3 og 4 jord, af- og pålæsning, kørsel til godkendt modtager mv Mængder opgøres som indvejet tons Dokumentation ved vejesedler Råjord at læsse og bortkøre kl 2 inkl deponeringsafgift Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning, herunder evt mellemdeponering på arbejdsområdet samt bortskaffelse af klasse 2 jord til godkendt modtagestation inkl deponeringsafgifter Under jord henregnes råjord og overskud af eksisterende opgravede vejkassematerialer Mængder opgøres som indvejet tons Dokumentation ved vejesedler Råjord at læsse og bortkøre kl 3 inkl deponeringsafgift Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning, herunder evt mellemdeponering på arbejdsområdet samt bortskaffelse af klasse 3 jord til godkendt modtagestation inkl deponeringsafgifter Under jord henregnes råjord og overskud af eksisterende opgravede vejkassematerialer Mængder opgøres som indvejet tons Dokumentation ved vejesedler Råjord at læsse og bortkøre kl 4 inkl deponeringsafgift Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning, herunder evt mellemdeponering på arbejdsområdet samt bortskaffelse af klasse 4 jord til godkendt modtagestation Deponiafgift afholdes af bygherren Under jord henregnes råjord og overskud af eksisterende opgravede vejkassematerialer

13 11 Mængder opgøres som indvejet tons Dokumentation ved vejesedler Muldjord at læsse og bortkøre kl 2 inkl deponeringsafgift Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning, herunder evt mellemdeponering på arbejdsområdet samt bortskaffelse af klasse II jord til godkendt modtagestation inkl deponeringsafgifter Under jord henregnes råjord og overskud af eksisterende opgravede vejkassematerialer Mængder opgøres som indvejet tons Dokumentation ved vejesedler Analyse af jord for forurening Enhedsprisen skal dække alle udgifter til evt mellemdeponering, udtagning af jordanalyser, laboratoriemæssige analyser og afrapportering af analyseresultater 205 Jordarbejde for belysning Kabelgravning for belysningskabel i vej Enhedsprisen skal dække alle udgifter til udgravning, udlægning af 0,1 m tykt gruslag under og over kabel Montering af dækbånd og tilbagefyldning af råjord til råjordsplanum inkl evt tørholdelse og sortering af jorden Kabelgravning for belysningskabel i sti Enhedsprisen skal dække alle udgifter til udgravning, udlægning af 0,1 m tykt gruslag under og over kabel Montering af dækbånd og tilbagefyldning af råjord til råjordsplanum inkl evt tørholdelse og sortering af jorden Kabelrør Enhedsprisen skal dække alle udgifter til udgravning, udlægning af 0,1 m tykt gruslag under og over kabel Montering af dækbånd og tilbagefyldning af råjord til råjordsplanum inkl evt tørholdelse og sortering af jorden Udgravning for fundamenter Enhedsprisen skal dække alle udgifter til udgravning for etablering af præfabrikeret fundament

14 12 3 Vejvanding- og kloakarbejder Ledningsdybden måles som den lodrette afstand fra bundløb til overkant af råjordsplanum henholdsvis afrømningsplanum (laveste dybde anvendes) i områder, hvor der udføres nye vejanlæg, og fra bundløb til terræn uden for belægninger Brønddybder måles som den lodrette afstand fra brøndbund til top af dæksel eller rist Sandfang kan maksimalt indgå i brønddybden med 0,5 m Angående genanvendelse af opgravet jord skal tilbuddet baseres på nedenstående: Udjævningslag, støttelag og omkringfyldning herunder filtergrus, omkring ledninger udføres med tilførte materialer som angivet i SAB for de respektive ledningstyper Ledningsgraven for tætte ledninger tilfyldes med de opgravede materialer Ledningsgraven for topslidsede dræn i trug tilfyldes med bundsikringsgrus til niveau råjordsplanum Hvis opgravede materialers naturlige tilstand ikke gør dem egnet til anvendelse til tilfyldning, skal der forud træffes nærmere aftale om fremgangsmåde og afregning Alle enhedspriser og faste summer omfatter sikring af og gener ved krydsning med andre ledninger samt forskriftsmæssig retablering omkring andre ledninger, der krydses 301 Vejafvanding Rendestensbrønd Ø315, d < 2,5 m inkl rist Enhedsprisen skal inkludere levering og udførelse af rendestensbrønd med 70l sandfang og vandlås, inklusiv rist og karm

15 Topslidsede dræn Ø80/92 mm at levere og indbygge i vejkasse Enhedsprisen indeholder levering og udførelse med filtergrus i henhold til leverandørens anvisninger Drænbrønd ø425 at levere og udføre incl karm og dæksel SG jern 40 Ingen supplerende bemærkninger Etablering af wadi, b=4 meter, inkl jordarbejde og indbygning af nøddesten i fiberdug Enhedsprisen dækker afgravning, optagning til depot af råjord samt levering og udførelse af faskine i nøddesten indpakket i geotextil som typar sf27 eller tilsvarende Ved indkørsler skal udføres lerskot på 1 meter længde til afbrydelse af faskinen indeholdt i enhedsprisen Etablering af wadi, b=1 meter, inkl jordarbejde og indbygning af nøddesten i fiberdug Som ovenfor Lerskot etableres pr 20 meter 302 Kloakarbejder Generelt gælder at priserne skal indeholde alle ydelser og leverancer til levering og lægning af rør inkl udjævnings- og omkringfyldningslag, grenrør, overgangsstykker, reduktioner, bøjninger, afpropninger mv, tilslutninger til projekterede ledninger med alle dertil hørende ydelser og materialer, opgravning og gentilfyldning af udgravninger, afstivning, effektiv lænsning i pumpesump af tilstrømmende overflade- og eventuelt grundvand, opretholdelse af eksisterende ledningers drift og funktion mv medmindre andet fremgår af TBL Generelt gælder videre, at overskudsjord skal sorteres efter genindbyningsegenskaberne og bortkøres til deponi samt at øvrige overskudsmaterialer bortskaffes til godkendt modtager indenfor priserne Alle omkostninger for parallelføring af fremmede eksisterende ledninger iht tegninger skal være indeholdt, herunder forsigtig frigravning og håndtering af bløde ledninger og kabler væk fra udgravningsområdet medmindre andet fremgår af TBL Bortskaffelse af overskudsjord afregnes under Jordarbejder Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist (dækselkote) til bundkote af brønd

16 14 Ledningsdybder for ledningsstrækninger beregnes som gennemsnitsdybden af dybder målt ved de to endebygværker (normalt brønde) som bundkote og/eller terrænkote For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger i hele afrundede meter De endelige afregningsmængder for udførte ledninger fastsættes på baggrund af tv-inspektionens angivelse af længder Priserne skal indeholde generelt alle ydelser med afmærkning af anlægget på entreprisearealet og koordinering med tilsynet for endelig godkendelse af den endelige placering inden udførelse Afsætning og opmåling af udført arbejde UP 1 Indeholder alle omkostninger for indmåling af landinspektør og aflevering af digitale data Forberedende arbejder UP 1 Indeholder alle omkostninger for indmåling af landinspektør i god tid inden udførelse af eksisterende kloak hvortil projekteret kloak skal udføres inkl orientering og aflevering af indsmålingsdata til tilsynet Levering og udførelse af ledninger for spildevand ved opgravning Ingen supplerende bemærkninger Levering og udførelse af ledninger for regnvand ved opgravning (over kassetter) Dybder er angivet til BK ledning Indeholdt i enhedspriserne skal være ekstra udgravning til udførelse af kassetter Udførelse af slidser i regnvandsledninger inden lægning Enhedspriserne skal indeholde alle omkostninger for udførelse af slidser ved anvendelse af egnet værktøj Levering og udførelse af tætte ledninger for regnvand ved opgravning (uden slidser) Ingen supplerende bemærkninger

17 Levering og udførelse af stikledninger ved opgravning Mængden er skønnet ud fra en omtrentlig gennemsnitslængde på 10 m til hver ejendom Levering og udførelse af påboringer af stikledninger til eksisterende ledninger Enhedspriserne skal indeholde alle omkostninger for udførelse i henhold til leverandørens anvisninger Levering og udførelse af regnvandskassetter under regnvandsledninger Enhedspriserne skal indeholde alle omkostninger for afsætning og udførelse i sektioner med afbrydelse pr 10 m og således at der udføres flest mulige meter når det forudsættes at alle brønde sættes på intakt jord og en afbrydelse af stik / dæmning maks må være på 0,5 meter Levering og udførelse af sandfangsbrønd Ø3000 inkl dæk Enhedspriserne skal indeholde alle omkostninger for tilslutninger af ledninger iht leverandørens anvisninger Levering og udførelse af udløbsbrønd Ø1000 PP med vandbremse Enhedspriserne skal indeholde alle omkostninger for koordinering med leverandør og udførsel efter dennes anvisninger Levering og udførelse af betonbrønde Ø2000 Enhedspriserne indeholder udførelse af præfabrikerede banketter iht projektet og som anført i SAB Levering og udførelse af betonbrønde Ø1250 Enhedspriserne indeholder udførelse af præfabrikerede banketter iht projektet og som anført i SAB Levering og udførelse af galv jernstiger i betonbrønde Ø1250 Enhedspriserne indeholder udførelse af præfabrikerede stiger som hægtes til top af brønd i korrekt længde iht leverandørens anvisninger

18 Levering og udførelse af tilslutninger af eksisterende store hovedledninger til projekterede Ø1250 brønde Enhedspriserne skal indeholde alle omkostninger inkl diverse nødvendige overgangsstykker mm for udførelse iht leverandørens anvisninger Levering og udførelse af plastbrønde Ø600 Ingen supplerende bemærkninger Levering og udførelse af plastbrønde Ø425 Enhedspriserne skal indeholde udførelse med ekstra 0,4 meter opføringsrør som grundkøber kan afkorte efter behov Mængden (koter på afløbsplan) er opgjort ekskl disse 0,4 meter Montering og regulering af karm og dæksler Ø600 Enhedspriser skal indeholde afhentning fra bygherres depot, afstand 10 km hver vej Montering og regulering af karm og dæksler Ø425 Som post Tæthedsprøvning iht DS 455 Ingen supplerende bemærkninger tv inspektion og brøndrapporter Ingen supplerende bemærkninger Annullering af eksisterende kloak Enhedspriserne skal indeholde alle omkostninger for udførelse iht betonleverandørens anvisninger idet betonen skal fremstilles efter en leverandørs anvisninger Levering og udførelse af erosionssikring ved indløb bassin Enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger inkl gruslag til udjævning samt udgravning og bortskaffelse til deponi af råjord

19 Nedrivning, bortskaffelse og retablering af underjordisk afløbsbygværk i beton Mængden er skønnet og skal kunne variere fra -100 til +300 % Levering og udførelse af ledninger i beton for regnvand ved opgravning Ingen supplerende bemærkninger Levering og udførelse af riste ved rørender betonrør Ingen supplerende bemærkninger

20 18 4 Bundsikring Alment Som for bundsikringslag, jf afsnit 4 Alment for ubundne lag Mængder er opmålt på tegningerne som den komprimerede materialemængde inkl forbrug til opbygning af variable lagtykkelser i bla rabatter, ekstrabredder under kantbegrænsninger mv Eventuelt merforbrug af leverede materialer på grund af eventuel ændring under udførelsen af bundsikringslagets tykkelse afregnes med samme enhedspris pr m 3 på grundlag af opmåling af den faktisk indbyggede mængde Hvor der ikke udføres kantbegrænsning, men en begrænsning af ubundne lag med hældning feks 1,0, måles bredden ud for midten af lagtykkelsen Grundlaget for afregning er de på tegningerne viste teoretiske dimensioner (arealer, lagtykkelser og sidebegrænsninger) Variabel lagtykkelse Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettovolumenet Ensartet lagtykkelse Afregningsmængden opgøres ved opmåling af nettoarealet 401 Bundsikringsarbejder, BL Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering, udlægning og regulering af bundsikringsgrus samt vanding, komprimering og kontrolarbejder Grundlaget for afregning er de på tegningerne viste teoretiske dimensioner (arealer, lagtykkelser og sidebegrænsninger) t = 295 mm i vejkasse Ingen supplerende bemærkninger

21 t = 280 mm i sti anlagt i slotsgrus Ingen supplerende bemærkninger t = 220 mm i fortov Ingen supplerende bemærkninger t = 270 mm i græsarmeret p-areal Ingen supplerende bemærkninger t = 200 mm asfalteret sti Ingen supplerende bemærkninger t = 200 mm i indkørsler Ingen supplerende bemærkninger

22 20 5 Stabile ubudne bærelag 501 Stabile ubundne bærelag, SG Mængder bestemmes som anført for bundsikringsgrus jf 401 Enhedsprisen omfatter alle udgifter til etablering af konditionsmæssige bærelag samt dokumentation heraf efter midlertidig anvendelse til trafik og umiddelbart før udlægning af asfaltbærelag t = 285 mm i vejkasse Ingen supplerende bemærkninger t = 150 mm i fortov Ingen supplerende bemærkninger t = 240 mm i græsarmeret p-areal Ingen supplerende bemærkninger t = 150 mm i asfalteret sti Ingen supplerende bemærkninger t = 150 mm i sti anlagt i slotsgrus Ingen supplerende bemærkninger t = 150 mm i indkørsler Ingen supplerende bemærkninger t = 50 mm slotsgrus på sti Ingen supplerende bemærkninger

23 21 6 Varmblandet asfalt Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser til levering, udlægning og komprimering samt trappe- og tilslutningsfræsning ved tilslutning af nye belægninger til eksisterende belægninger Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af kørebanen med tillæg beregnet som følger: For lag med 1 fri kant er tillægget lig 2 x summen af de overliggende lags tykkelser For lag med 2 frie kanter er tillægget lig 4 x summen af de overliggende lags tykkelser Materiale til overbredden herudover samt til sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne Materialeforbrug, udover disse teoretiske bredder med tillæg, som følge af skråtstillet skjold skal være indeholdt i m 2 - prisen Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning opmåles, jf afsnit 343, 352 og 413 i AAB'en Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med tilsynet For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m 2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m 2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for merog mindreforbrug Hvor andet ikke er anført i TBL, omfatter reguleringspris hele posten Merforbrug Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf afsnit 343 i AAB'en I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug (jf afsnit 343 i AAB'en) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris

24 22 Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf afsnit 343 i AAB'en) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræst med henblik på retablering i korrekt udførelse For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug Mindreforbrug For manglende kompensation i en flerlagsbelægning og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange afhjælpningsperioden øget eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg 601 Grusasfaltbeton (GAB) GAB 0 70/100 i vejkasse, t = 55 mm GAB 0 70/100 i asfalt sti, t = 50 mm GAB0, reguleringspris

25 Asfaltbeton (AB) AB8t 160/220 i vejkasse, t = 30 mm Asfaltramper b = 200 mm AB, Reguleringspris 603 Pulverasfalt (PA) PA 6t i asfaltsti, t = 20 mm Reguleringspris, PA

26 24 7 Brolægningsarbejder Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til sætte-/ læggematerialer, alle afslutnings-, overgangs- og specialelementer, der kan leveres præfabrikeret, alle nødvendige tilpasninger udført med den foreskrevne arbejdsmetode, effektive, gentagne tilfyldninger af fuger, afsluttende rengøring samt eftervanding, afdækning og fjernelse af denne Posten skal endvidere omfatte nødvendig skæring ved tilslutninger til eksisterende kantsten Klining af bagkant kantsten ved fuger skal være indeholdt i prisen 701 Levering og sætning Kløvede granitkantsten, at levere og sætte i beton Enhedsprisen inkluderer alle ydelser til levering, oplagring, transport, håndtering, sætning i henhold til tegninger og beskrivelser inklusiv sættematerialer, alle nødvendige tilpasninger udført med den foreskrevne arbejdsmetode, klining samt afsluttende rengøring Afregningsmængderne opgøres som den færdige synlige længde (nettolængden) Kløvede granitkantsten, at levere og sætte i beton, kurve < 12 m Enhedsprisen inkluderer alle ydelser til levering, oplagring, transport, håndtering, sætning i henhold til tegninger og beskrivelser inklusiv sættematerialer, alle nødvendige tilpasninger udført med den foreskrevne arbejdsmetode, klining samt afsluttende rengøring Afregningsmængderne opgøres som den færdige synlige længde (nettolængden) Fortovsflise 62,5 x 80 x 7 cm, inkl 1 skifte chaussesten Enhedsprisen inkluderer alle ydelser til levering, oplagring, transport, håndtering, lægning i foreskrevne mønstre i henhold til tegninger og beskrivelser inklusiv læggematerialer, alle nødvendige tilpasninger udført med den foreskrev-

27 25 ne arbejdsmetode, gentagne og effektive tilfyldninger af fuger efter komprimering på belægningen samt afsluttende rengøring Afregningsmængderne opgøres som den færdige synlige overflade (nettoarealet) Betonbelægningssten 14 x 21 x 7 cm at levere og sætte i beton i indkørsel Enhedsprisen inkluderer alle ydelser til levering, oplagring, transport, håndtering, lægning i foreskrevne mønstre i henhold til tegninger og beskrivelser inklusiv læggematerialer, alle nødvendige tilpasninger udført med den foreskrevne arbejdsmetode, gentagne og effektive tilfyldninger af fuger efter komprimering på belægningen samt afsluttende rengøring Afregningsmængderne opgøres som den færdige synlige overflade (nettoarealet) Græsarmeringsten 20 x 20 x 10 cm at levere og sætte i grus Enhedsprisen inkluderer alle ydelser til levering, oplagring, transport, håndtering i henhold til tegninger og beskrivelser Græsarmeringsten 20 x 20 x 10 cm at levere og sætte i beton Enhedsprisen inkluderer alle ydelser til levering, oplagring, transport, håndtering i henhold til tegninger og beskrivelser inkl beton

28 26 8 Belysningsarbejder 801 Belysning Levering og sætning af fundamenter Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med levering og sætning af mastefundament på stedet, inkl 2 stk Ø50 mm kabelrør samt afsætning af disse Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder for gravning og tilfyldning for mastefundament sat på stedet 802 Belysningsmast til vej og sti Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med levering og opstilling på fundament af rundkoniske belysningsmast med sikringsindsats i henhold til TBL 803 Kabler Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med udlægning af de i TBL anførte kabeldimensioner i kabelgrav og tilslutning af samtlige kabler såvel som for effektfordeling og styring samt trækning af kabler i rørunderføringer Leverancer og arbejder i forbindelse med trækning af tænd- og armaturkabler i mast Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med trækning af de i TBL anførte kabeldimensioner i underføringsrør

29 Armaturer og lyskilder Armatur til vejbelysning Ydelsen omfatter levering af armaturer ekskl Smartlight i henhold til tegning og TBL inkl lyskilder Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med mekanisk og elektrisk montering af armaturer på mast Indstilling af reflektor og montering af lyskilde samt rengøring af armarur skal være indeholdt i enhedsprisen Armatur til stibelysning Ydelsen omfatter levering af armaturer ekskl Smartlight i henhold til tegning og TBL inkl lyskilder Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med mekanisk og elektrisk montering af armaturer på mast Indstilling af reflektor og montering af lyskilde samt rengøring af armarur skal være indeholdt i enhedsprisen 805 Skabe og styring Levering og montering af kabelskab Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder ved opbygning, opstilling og montering af kabelskab til afgrening af kabler uden for master Levering og montering af måler/ tændskab Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder ved opbygning, opstilling og montering af vejbelysningsskab Ydelsen skal endvidere inkludere alle leverancer og arbejder i forbindelse med udgravning for etablering af fundament for vejbelysningsskab Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder ved etablering af jordelektrode og PE-leder mellem jordelektrode og jordskinne i måler- og gruppetavle Ydelsen omfatter alle leverancer og montering af komponenter til lysstyring angivet under pkt87 (SAB)

30 Stikledning og tilslutning til Dong Energy Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder ved levering, nedlægning og tilslutning af stikledning, samt alt herfor nødvendigt samarbejde med Dong Energy 806 Eftersyn og afprøvning Eftersyn og afprøvning Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med eftersyn og afprøvning af anlægget inkl levering af skriftlig slutkontrolrapport 807 Dokumentation Som-udført tegninger Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med levering af som udført tegninger

31 29 9 Afmærkning 901 Afstribning Enhedspriserne omfatter alle ydelser til etablering af de angivne kørebaneafmærkninger, herunder også nødvendig afsætning, klar- og rengøring samt færdselsregulerende foranstaltninger Afmærkning, der skal udføres i forbindelse med løbende trafikomlægninger afregnes over UP For plan kørebaneafmærkning bestemmes afregningsmængderne ved opmåling af nettolængder/ stk Striber, b = 01 m S11 Hajtænder, b = 05 m S32 Skaktern, b = 03 m 902 Færdselstavler For afregning optælles antallet af monterede og opstillede elementer iht TBL Enhedspriserne omfatter etablering af den angivne skiltning, herunder også nødvendig afsætning, jordarbejde og retablering af rabatter, belægning mv på de enkelte positioner De enkelte UP omfatter beslag og samlearbejde samt de nødvendige ydelser på den enkelte skilteposition

32 B11 vigepligtstavle inkl stander E53 inkl stander E54 på bagside af E Vejnavneskilt 1 sidet, inkl stander, F-tavle D21 inkl stander UD211 at levere og montere på stander UD215 at levere og montere på stander

33 31 10 Beplantningsarbejder Alle poster skal indeholde pleje frem til afleveringen 1001 Jordløsning Jordløsning af plantefelter til træer Enhedsprisen omfatter jordløsning af samt plantefelter forud for plantning af træer som beskrevet i SAB Enhedsprisen skal ligeledes indeholde jordløsningen af bunden af plantehullet og af plantehullets sider, samt afprøvning af vandgennemtrængelighed i plantehullet mv iht SAB Afregnes efter m² Jordløsning af plantefelter til plantearealer Enhedsprisen omfatter jordløsning af plantearealer forud for plantning som beskrevet i SAB Afregnes efter m² 1002 Strukturforbedring Udskiftning af jord med blanding af allétræsmuld og eksisterende muld i plantehuller for Tr 01-07, inkl bortskaffelse af overskydende jord Enhedsprisen omfatter alle udgifter i forbindelse med udskiftning af jord og med en blanding af allétræsmuld, inkl bortskaffelse bortskaffelse af overskydende jord Afregnes efter antal

34 Jordbearbejdning Udførsel af jordbearbejdning til brugsplæne Enhedsprisen for jordbearbejdning til græsflade omfatter afslåning af urteopvækst, afrivning og bortkørsel af afslået urteopvækst, pløjning, harvning, planering og stensamling efter anvisningerne i SAB Afregnes efter m² Udførsel af jordbearbejdning til rabatgræs Enhedsprisen for jordbearbejdning til rabatgræs omfatter afslåning af urteopvækst, afrivning og bortkørsel af afslået urteopvækst, pløjning, harvning, planering og stensamling efter anvisningerne i SAB Afregnes efter m² Udførsel af jordbearbejdning til fælledgræs Enhedsprisen for jordbearbejdning til fælledgræs omfatter afslåning af urteopvækst, afrivning og bortkørsel af afslået urteopvækst, pløjning, harvning, planering og stensamling mv efter anvisningerne i SAB Afregnes efter m² Udførsel af jordbearbejdning til plantearealer Enhedsprisen for jordbearbejdning til plantning på vold omfatter afslåning af urteopvækst, afrivning og bortkørsel af afslået urteopvækst, pløjning, harvning, planering og stensamling mv efter anvisningerne i SAB Afregnes efter m² Udførelse af jordbearbejdning til træer Enhedsprisen for jordbearbejdning til plantninger, undtaget plantning på vold omfatter afslåning af urteopvækst, afrivning og bortkørsel af afslået urteopvækst, pløjning, harvning, planering og stensamling mv efter anvisningerne i SAB Jordbundsanalyser Enhedsprisen for jordbundsanalyser omfatter udtagning og analyse Afregnes efter antal

35 Græs levering og såning Brugsplæne Enhedsprisen omfatter levering og såning, samt gødskning efter anvisningerne i SAB Rabatgræs Enhedsprisen omfatter levering og såning, samt gødskning efter anvisningerne i SAB Afregnes efter m Fælledgræs Enhedsprisen omfatter levering og såning, samt gødskning efter anvisningerne i SAB Afregnes efter m Beplantning - træer og planter at levere og plante Underposterne skal indeholde alle udgifter til opbevaring af planter og til plantedepot Levering og plantning af hegn, H01 Enhedsprisen omfatter levering og plantning af H01 efter anvisningerne i SAB og planteliste Afregnes efter m Levering og plantning af træer TR01 inkl opbinding Enhedspriserne omfatter levering og plantning af træer efter anvisningerne i SAB og planteliste Plantningen er inkl levering og udførelse af opbinding af opbindingsstokke Afregnes efter antal Levering og plantning af træer TR02 inkl opbinding Enhedspriserne omfatter levering og plantning af træer efter anvisningerne i SAB og planteliste Plantningen er inkl levering og udførelse af opbinding af opbindingsstokke Afregnes efter antal

36 Levering og plantning af træer TR03 inkl opbinding Enhedspriserne omfatter levering og plantning af træer efter anvisningerne i SAB og planteliste Plantningen er inkl levering og udførelse af opbinding af opbindingsstokke Afregnes efter antal Levering og plantning af træer TR04 inkl opbinding Enhedspriserne omfatter levering og plantning af træer efter anvisningerne i SAB og planteliste Plantningen er inkl levering og udførelse af opbinding af opbindingsstokke Afregnes efter antal Levering og plantning af træer TR05 inkl opbinding Enhedspriserne omfatter levering og plantning af træer efter anvisningerne i SAB og planteliste Plantningen er inkl levering og udførelse af opbinding af opbindingsstokke Afregnes efter antal Levering og plantning af træer TR06 inkl opbinding Enhedspriserne omfatter levering og plantning af træer efter anvisningerne i SAB og planteliste Plantningen er inkl levering og udførelse af opbinding af opbindingsstokke Afregnes efter antal Levering og plantning af træer TR07 inkl opbinding Enhedspriserne omfatter levering og plantning af træer efter anvisningerne i SAB og planteliste Plantningen er inkl levering og udførelse af opbinding af opbindingsstokke Afregnes efter antal Levering og montering af vandingsrør ved træer, inkl materialer Enhedspriserne omfatter levering og montering af vandingsrør efter anvisningerne i SAB og planteliste Afregnes efter antal

37 Levering og udbringning af gødning Omkring træer i henhold til jordbundsanalyse Enhedsprisen indeholder levering og udlægning af langtidsvirkende gødskning efter anvisningerne i SAB og i henhold til jordbundsanalyserne, Afregnes efter antal træer I plantearealer i henhold til jordbundsanalyse Enhedsprisen indeholder levering og udlægning af langtidsvirkende gødskning efter anvisningerne i SAB og i henhold til jordbundsanalyserne, Afregnes efter m Jorddækning Jorddækning omkring træer i græs med flis, Ø 1,5 m, inkl gødskning, t=0,15 m Enhedsprisen omfatter levering samt udlægning af flis omkring træer i græs inkl gødskning og efter anvisningerne i SAB Afregnes efter antal stk 1008 Pleje i 3 år efter aflevering Pleje af fritvoksende træer Enhedsprisen omfatter pleje af fritvoksende træer efter anvisningerne i SAB og mængderne i TBL Afregnes efter antal Pleje af hegnsplantning Enhedsprisen omfatter pleje af busket efter anvisningerne i SAB og mængder i TBL Afregnes efter m 2

38 36 11 Eventuelle tillægsarbejder Arbejderne kommer kun til udførelse efter særlig aftale HP, PO og UP skal fuldt eller enkeltvis kunne udgå mod fuld reduktion Efter forudgående aftale opgøres afregningsmængden før eller efter arbejdets udførelse som det faktiske udførte arbejde i henhold til de af tilsynet godkendte dagsrapporter TBL s enhedspriser er at forstå som bruttobetaling inkl alle tillæg, salærer og arbejdsledelse Der udbetales kun aften-, weekend- og nattillæg, såfremt dette udtrykkeligt er anført i udbudsmaterialet, eller der er af tilsynet rekvireret arbejde udført i disse perioder Enhedspriserne for materiel skal være de totale lejepriser omfattende bla alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol, vedligeholdelse mv og lønningerne skal omfatte alle evt tillæg De angivne mængder er skønnede og vil kunne variere ubegrænset 1101 Mandskab, timesatser Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med timelønning, herunder sikkerhedsbeklædning og håndværktøj 1102 Materiel Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til maskiner, brændstof, vedligeholdelse og evt fører 1103 Øvrige ydelser Chaussesten at leveres og sætte beton i overkørsler Jf SAB for brolægning Chaussesten at levere og sætte i beton i indkørsel Jf SAB for brolægning

39 Udlægning af geonet Geonet som jordarmering Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til levering, oplagring, transport, håndtering, udlægning inkl overlap og evt tilskæringer, fastgørelse til underlag, kontrol samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse Afregningsmængden fastsættes på baggrund af opmåling af nettoarealet på stedet ekskl overlap og spild Udlægning af SGII i overhøjde i adgangsvej til boliger t= 0,1 meter Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til levering og indbygning inkl evt overbredde, indbygning i flere lag hvor nødvendigt for at sikre påkrævet komprimeringsgrad (jf tegninger) samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse Afregningsmængden fastsættes på baggrund af opmåling af nettoarealet Afretning af SGII i midlertidig kørevej inkl deponering Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til afretning af de 10 cm overhøjde Prisen skal indeholde at overskydende SG II køres i depot for senere anvendelse som BL II Afgravning og bortskaffelse af ikke bæredygtig jord, kl II Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved afgravning, herunder evt mellemdeponering på arbejdsområdet samt bortskaffelse af klasse II jord til godkendt modtagestation inkl deponeringsafgifter Under jord henregnes råjord og overskud af eksisterende opgravede vejkassematerialer Levering og indbygning af grusfyld Jvf SAB for bundsikring Singles i Wadi bredde 0,3 m og dybde 0,5 m Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til levering og indbygning inkl evt overbredde, indbygning i flere lag hvor nødvendigt for at sikre påkrævet komprimeringsgrad (jf tegninger) samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse Afregningsmængden fastsættes på baggrund af opmåling af nettolængden

40 Kalkstabilisering Grundforbedring, jordstabilisering med kalk Enhedsprisen omfatter samtlige arbejder til kalkstabilisering in situ til 400 mm under det teoretiske råjordsplanum Enhedsprisen skal være baseret på et kalkindhold på op til 2% kalk og 1% cement Enhedsprisen skal endvidere omfatte samtlige ydelser i forbindelse med én prøvestrækning som beskrevet i SAB Reetablering af overgravede dræn inkl tilslutning til regnvandsledninger 0 mm < Ø <100 mm Reetablering af overgravede dræn inkl tilslutning til regnvandsledninger 101 mm < Ø <200 mm Regulering af grøfteprofil for hederenden Arbejdet omfatter rydning af beplantning samt jordarbejde for regulering af det sydlige grøfteprofil Stibomme at levere og montere Levering og indbygning af grusfyld/friktionsfyld ved ledningsgrave og brønde Jvf bundsikring Levering og indbygning af grusfyld/friktionsfyld Jf Bundsikring 1105 Vinterforanstaltninger Oprydning af frostskorpe m inkl deponering Enhedsprisen skal dække alle udgifter til opbrydning og afgravning inkl deponering på pladsen

41 Oprydning af frostskorpe m inkl deponering Enhedsprisen skal dække alle udgifter til opbrydning og afgravning inkl deponering på pladsen Levering, udlægning og fjernelse af 50 mm vintermåtter Enhedsprisen omfatter alle ydelser til levering og fjernelse, samt oplagring på arbejdspladsen Afregningsmængden opgøres i m Isolering af vandrette flader med 50 mm vintermåtter Enhedsprisen omfatter alle ydelser til levering og fjernelse, samt oplagring på arbejdspladsen Afregningsmængden opgøres i m Isolering af lodrette flader med 50 mm vintermåtter Enhedsprisen omfatter alle ydelser til levering og fjernelse, samt oplagring på arbejdspladsen Afregningsmængden opgøres i m2

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. P-75766-TBL rev.0 Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise for Byggemodning Tune nordøst i SB ad 2 stk. 2 angivne grundlag for en

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder Byggesag: Tønder kommune Sag. nr.: 1100023838 Entreprise: Dobbeltrettet cykelsti Tønder Daler Dato: 20160727 Revision: 0 Arbejde: Jord og belægningsarbejder Undertegnede entreprenør tilbyder herved at

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etablering af cykelstier Projektnummer 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Rådgiver: Trafik

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Entreprise 1210.27 Jordarbejder

Entreprise 1210.27 Jordarbejder Entreprise 1210.27 Jordarbejder Tilbuds- og afregningsgrundlag Frederikssundmotorvejen Motorring 4 - Motorring 3 Anlægsdivisionen - December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS-

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB.

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2011. I REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Marts 2011. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELS SIDE ORIENTERING..3 BESTEMMELSER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Oktober 2016 Revision 0 Indholdsfortegnelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt TAG

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Bilag 2 til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Revision af udbygningsaftalen Sammen med planforslaget blev der fremlagt en udbygningsaftale mellem projektudvikleren

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.20 Jord- og belægningsarbejde H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TAG H50.08.20 Rundkørsel

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) TAG tekster til udbud H34805.20 Generelt Tilbuds-

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise Hillerød Spildevand A/S Hillerød Centralrenseanlæg Blæserentreprise Tilbudsliste Juli 2012 Bygherre: Hillerød Spildevand A/S Kirsebær Alle 15 3400 Hillerød Rådgiver: Fuglebækvej 1 A 2770 Kastrup Telefon

Læs mere

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbud- og afregningsgrundlag Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: 01

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H00312.20 Jord- og belægningsarbejde Motorring 3 Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen Juli 2015 1 af 15 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt

Læs mere

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. FEBRUAR 2012 TAG Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 72 44

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere