Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012"

Transkript

1 Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Godt nytår N y Bestyrelsen ønsker alle beboere et godt t nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at informere lidt om, hvad der åer sket i 2011 og planerne for r o v Postkasser ved vejen e Vores ejendomsfunktionær har flyttet alle postkasserne ud til vejen, så r vi lever op til postlovens krav. H Der er enkelte boliger, i enden af vangene, der ikke har fået deres postkasser a flyttet, da det ikke er lykkedes at finde noget fornuftigt sted at placere postkasserne. Vi forventer at Post vdanmark er tilfreds med denne løsning. Hvis I som beboere får henvendelse fra Post Danmark om at løsningen e ikke accepteres, skal I henvende jer på kontoret - Det er afdelingens ansvar at bringe tingene i borden. y Enkelte beboere har nævnt, at man kunne have fundet en smukkere løsning. e Bestyrelsen tager dette til efterretning, men ved at genbruge de gamle postkasser har vi sparet rigtigt n mange penge Det er muligt for beboerne efter ansøgning og for egen regning at udskifte postkassen med en anden. Det er en betingelse, at de postkasser, der sidder parvis skiftes samtidig og til samme type. Deler ( man stander med sin nabo, skal man altså være enig med sin nabo om at skifte til nye ens postkasser. Hvis du f og din nabo bliver enige om, at I, for egen regning, ønsker et andet sæt postkasser, skal I ansøge bestyrelsen rom dette. I ansøgningen skal der vedlægges et billede af de nye postkasser og I skal oplyse om farven. a Enkelte aviser annoncerer med, at man fortsat kan få bragt avisen til døren, hvis man har en postkasse ved w gadedøren. Der må intet monteres på husene i afd. 20 uden forudgående ansøgning. w w. h 1 a v e

2 Hund og kat Efter medlemsmødet i efteråret 2011 blev det, ved urafstemning, godkendt at man i afd. 20 må holde en hund eller en kat pr. husstand. Det blev vedtaget at afd. 20 følger AAB`s generelle regler for hunde og kattehold, og at der nedsættes et udvalg, der holder reglerne ajour med hensyn til lovgivningen m.m.: Dette udvalg skal udarbejde mere detaljerede regler omkring husdyrhold i afd. 20. Udvalget skal gå ind som mægler mellem beboere ved eventuelle uoverensstemmelser omkring husdyrhold. Udvalget registrerer hunde og kattehold i afdelingen. - Udvalget består af: Liselotte Nielsen, Jane Kaimer, Pernille Lykke Larsen og Dorte Hansen (Bestyrelsen). Vi har desværre konstateret, at en del beboere ikke har været opmærksomme på, at man skal have sit husdyr registreret og derfor burde afvente reglerne inden man anskaffede husdyret! Dette er der også blevet informeret om tidligere. Se venligst de generelle regler for husdyrhold på AAB hjemmeside Bestyrelsen ser frem til at udvalget færdiggør sit arbejde så alle hunde og katte kan registreres og der kan udsendes information til alle beboere om reglerne. Fastelavn Fastelavsudvalget: Inge Egede, Peter Bøgild, Allan Røschmann, Nicolaj Krogstrup, arrangerer også i 2012 fastelavn i AAB afd. 20. Desværre har det ikke været muligt at låne lokale på Bellahøj Skole på grund af vinterferie. Der bliver slået katten af tønden på hjørnet af Tjørnevangen og Bavnevangen, søndag d. 19. februar kl

3 Skur og overdækning i haverne Der må IKKE opsættes hverken halvtag eller skur i AAB afd. 20 uden forudgående ansøgning til bestyrelsen Bestyrelsen har udarbejdet nogle retningslinjer for en ansøgning til opførslen af et skut eller en overdækning i haverne. Arbejdet må ikke påbegyndes før der foreligger en skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Når/hvis bestyrelsen godkender et projekt vil det være under betingelserne: - afdelingen vedligeholder ikke det skur eller halvtag som beboeren selv har opsat efter tilladelse fra bestyrelsen. - halvtage og skure, der er opsat af beboeren skal fjernes, for beboerens regning, ved fraflytning. For at ansøge om opsætning af et skur eller et halvtag skal du aflevere og forklare dit projekt til bestyrelsen ud fra følgende retningslinjer: - Hvis muligt, tag et foto af stedet, hvor du ønsker at opføre projektet. - Tegn en skitse af projektet: en plan med angivelse af placering i forhold til eksisterende hus og skel. - Angiv længde og bredde, samt højde og vinkel på taghældningen. - Et skur eller halvtag må ikke være større 10 m 2. - Et skur må på ingen måde genere din nabo. Derfor tal med din nabo om projektet før du kommer og søger om tilladelse hos bestyrelsen. - Opfører du et skur eller halvtag, må det på ingen måde være fæstnet i eksisterende husvægge og der må ikke være bagvæg mod eksisterende murværk. - Dit projekt skal være placeret min. 1 m fra skel, så både skur og stakit kan vedligeholdes, og højden på projektet må ikke tage sollys fra din nabo eller på anden måde genere din nabo (jvf. tidligere punkt) - Der kan anvendes stolpespyd i jorden til befæstelse af stolper. Ellers skal stolper graves min. 70 cm i jorden. - Ovenstående indikerer klart, at dit projekt skal være selvbærende og stabilt, da der ikke må fæstnes i eksisterende murværk. - Husk! Der skal stadig kunne renses tagrender på boligen. Vedrørende materialer: - Vi ser helst, at dit skur bliver opført i en trækonstruktion. Det ville være flot, hvis taget var røde tegl, som på vores tage, men lette tage af andre materialer kan også godkendes. En anden mulighed er også at anlægge et grønt tag, hvilket er til gavn for både os selv og miljøet. Her kan bestyrelsen være behjælpelig. 3

4 Containerpladsen Der er på containerpladsen i Tjørnevangen opsat et skillerum, så den opdeles i 2 rum. Dette gør det muligt for os at få plads til flere containere til blandt andet pap. Det skulle forhåbentligt gøre det muligt at komme af med sit affald. Jo mere genbrug vi laver jo mere kan vi nedbringe mængden af dagrenovation, så vi skal betale mindre i renovationsafgift! Den nye opdaterede containerplads VIGTIGT Sorter dit affald! Vi oplever desværre, at der ikke altid bliver sorteret rigtigt og store papkasser for eksempel ender i containerne til husholdningsaffald. Husk også at folde papkasserne sammen inden de smides ud så er der plads til mere. DV-planen DV-planen eller som det hedder i virkeligheden, Drifts- og vedligeholdelsesplanen, beskriver de opgaver som vi skal gennemføre for at vedligeholde bebyggelsen. Planen er vedtaget af medlemsmødet og det er bestyrelsens opgave at få udført de opgaver som medlemsmødet har besluttet og bevilget penge til. I 2012 er der blandt andet afsat penge til følgende: - Opstart af kitning og maling af vinduer både etage- og rækkehusene - Reparation af fortovet langs Bavnevangen (højre side set fra Frederikssundsvej ulige numre) - Vedligeholdelse af varmevekslere i rækkehusene - Reparation af de sokler, facader, døre, tage, trappetrin, toiletter, tagrender med mere, som er trængende Vi vil i løbet af året løbende informere om arbejder, der igangsættes og afsluttes og om hvad det har kostet. Vi vil fortsat opfordre beboere til selv at bidrage til vedligeholdelsen af vore boliger, eksempelvist ved selv at male hoveddør eller sokler. Det er oplagt et male soklerne i det tidligere forår inden beplantningen i vejen. Man kan som beboer have den opfattelse, at når man er lejer, så skal alt udføres af andre: jeg behøver ikke selv yde en indsats - jeg har betalt husleje!. Dette er for sådan juridisk korrekt. Men, jo mindre vi selv yder, jo mere er vi nødt til at betale i husleje for at få opgaven løst. Der er ikke andre der betaler desværre! Så ved at yde en indsats selv, er man med til at holde huslejen nede. 4

5 Kælder- og kloakprojektet For at dokumentere de eventuelle fejl og mangler, der er ved kælder- og kloakprojektet, har vi i samarbejde med AAB s byggetekniske afdeling indgået en aftale med et rådgivende ingeniørfirma om at forberede 5 års gennemgangen af projektet. De vil i løbet af foråret 2012 gennemgå alle kældre for at registrere følgende: - det udførte arbejde og virkningen af det. Hvilke kældre er fortsat ramt af vand og fugt. - er pumperne monteret korrekt og virker de. - er køkkenbrøndene i ordentlig stand. - er der opgaver som burde have været udført, men som ikke er det. Det er vores forventning, at der ved gennemgangen også kan peges på andre fejl og/eller mangler, men som ikke skyldes kælderprojektet. Det er aftalt, at dette også registreres og at AAB s byggetekniske afdeling efterfølgende vil understøtte os i at lave en handlingsplan for løsningen af disse problemer. Forberedelse af 5 års gennemgangen er indeholdt i kælder- og kloakprojektet og vil ikke belaste afdeling 20 s økonomi yderligere. Det rente- og afdragsfri lån fra AAB På medlemsmødet i foråret 2011 informerede vi om de misforståelser, der var omkring et lån afdeling 20 havde fået fra AAB s dispositionsfond. I forbindelse med kælder- og kloakprojektet havde et medlemsmøde udvidet projektet med 5 millioner, men da AAB s administration ikke havde søgt om udvidelse af projektet hos Københavns kommune, kunne vi ikke tage yderligere lån til projektet. Derudover blev projektet overskredet med yderligere 5 millioner. Samlet manglede vi 10 millioner, som vi lånte af dispositionsfonden i AAB. Disse lån blev bevilget som rente- og afdragsfri indtil vi havde mulighed for at tilbagebetale lånet uden huslejeforhøjelse. I virkeligheden var lånet ikke rente- og afdragsfrit! De renter, der løb på indtil vi havde mulighed for at tilbagebetale lånet i 2016 blev lagt oven i gælden. Så i stedet for at skylde 10 millioner skulle vi tilbagebetale næsten 12 millioner. Da bestyrelsen præsenterede denne kendsgerning for direktøren og formanden for AAB, var de enige i, at dette ikke var meningen med det rente- og afdragsfri lån. Spørgsmålet om lånet til afd. 20 er derfor, for tredje gang, behandlet i organisationsbestyrelsen. Her er det blevet vedtaget at bevilge 1,9 millioner til afd. 20 til dækning af renterne på lånet fra dispositionsfonden. Vi er så heldige, at afdeling 20 har sin helt egen hjemmeside, der løbende bliver opdateret. Desuden udsendes der også jævnligt nyhedsmails med de seneste vigtige informationer. Tilmelding til nyhedsmailen: Send en mail til og skriv nyhedsmail i emnefeltet. 5

6 Træer og tage En af de ting vi kan forvente i fremtiden er oftere og kraftigere storme. Vi vil meget gerne være på forkant med dette og har derfor bedt flere beboere om at beskære deres træer, således de ikke slår på tagstenene. Vi har desværre tidligere oplevet tagsten blive slået af og i stykker på grund af træer tæt ved. - Dette har I været meget forstående overfor. Tak. Samtidigt opfordrer vi jer til at være opmærksomme på eventuelle træer i haverne, der kan udgøre en risiko for bebyggelsen, og ligeledes beskære disse. Bestyrelsen i AAB Afd. 20 Bestyrelsen består af: Thomas Borg Mogensen (formand), Jan Samuel (kasser), Charlotte Steffens Binau (bestyrelsesmedlem), Dorte Erritsøe Hansen (bestyrelsesmedlem), Martin Nielsen (bestyrelsesmedlem), Conny Kokholm (suppleant) og Kim Davidsen (suppleant) Bestyrelsen træffes på kontoret på følgende dage i januar maj februar juni marts juli Lukket (Sommerferie) 29. marts august april Lukket (Skærtorsdag) 6. september Nødtelefon Dette skal bruges, hvis der opstår akutte problemer uden for normale åbningstider (f.eks. et sprængt vandrør i weekenden). Nødtelefonnummeret er på dette nummer er det altid muligt at få fat på en fra bestyrelsen udenfor varmemesterens arbejdstid. Nummeret må kun bruges i nødstilfælde! Mail til bestyrelsen (nyhed) Det er nu også muligt at kontakte bestyrelsen på mail. Dette kan gøres på mail-adressen: Mailen er en supplerende kontaktmulighed. Bestyrelsen vil således ikke svare pr. mail, men behandle henvendelsen ved næste bestyrelsesmøde (som andre henvendelser). Bestyrelsesmøder i 2012 Bestyrelsen holder møde på følgende dage i 2012: 5. januar 3. maj 2. februar 7. juni 8. marts 16. august 29. marts 6. september Der afholdes medlemsmøde 18. september

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård 15. april 2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsen Ejerforeningens bestyrelse har i 2010-2011 holdt 10 bestyrelsesmøder, heraf et kort, ekstra møde i december.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere