EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON"

Transkript

1 DA EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON Del B specifikke spørgsmål 1. Meddelelsen om det globale Europa betragtes som Kommissionens politiske erklæring om international handel og som den ydre komponent af dens strategi for konkurrenceevnen. Har De på baggrund af den akutte finanskrise, de hastigt stigende fødevarepriser og de stadig dårligere miljøforhold verden over, som vil få alvorlige følger for den internationale handel og verdensøkonomien, til hensigt at tilpasse nogle af handelspolitikkerne i denne meddelelse, især markedsadgangen for EU-varer og -tjenesteydelser til tredjelande, brugen af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og adgangen for EU-virksomheder til vigtige udbudsmarkeder i udlandet? Meddelelsen om det globale Europa behandler et specifikt spørgsmål: Hvordan kan handelspolitik styrke Europas eksterne økonomiske konkurrenceevne og bidrage til at skabe stærkere samfund? Den centrale idé i strategien for det globale Europa er, at vores økonomis og samfunds styrke afhænger af vores åbenhed over for handel, andres åbenhed over for os og engagement i den globale økonomi. Vi må naturligvis være rede til at tilpasse visse elementer i denne politik til de nye forhold i verden. Vi må hele tiden tilpasse vores arbejdsmetoder og sikre os, at vi tager fat på de rette emner. Men efter min mening viser den nuværende krise netop, hvor vigtigt det er, at Europa tilstræber rimelige handelsvilkår og en åben global økonomi baseret på regler og effektive midler til at håndhæve dem. Den økonomiske analyse bag strategien for det globale Europa gælder stadig. Den bakkes op af data for 2007, som viser, at Europa fortsat klarer sig godt på eksportmarkederne, især for varer og tjenesteydelser, som kræver specielle færdigheder og særlig knowhow. Vi er og bliver et handelskontinent, som er stærkt integreret i den globale forsyningskæde og afhængig af globale markeder både med hensyn til de varer, vi køber, og vores eksport. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvordan den aktuelle finanskrise vil påvirke dette forhold eller den internationale handel generelt. Vi må forvente faldende efterspørgsel i udviklede markeder i takt med, at forbruget falder, og formodentlig et lignende fald hos nogle af vores partnere med vækstøkonomi. Global nedgang er også det tidspunkt, hvor presset om protektionisme i Europa og hos 1

2 vores handelspartnere sandsynligvis er stærkest. Dette forværres af stigende pres på ressourcer, såsom basale fødevarer, og et akut behov for at mindske de følger, økonomisk vækst har for miljøet både her og i udviklingslandene. Generelt mener jeg, at det globale Europas prioriteter er de rette i den nuværende situation. Det er vigtigt, at vi fortsat gør en indsats for at sikre, at virksomheder får god adgang til eksportmarkeder, og at vores handelspartnere opfylder deres WTOforpligtelser. Forhandlingerne om frihandelsaftaler med vækstøkonomierne er et vigtigt værktøj i denne sammenhæng. Lanceringen i 2007 af markedsadgangspartnerskabet mellem Kommissionen, medlemsstaterne og erhvervslivet har også styrket vores tilgang på en god måde. Vi må fortsat koncentrere indsatsen og ved hjælp af markedsadgangspartnerskabet og andre værktøjer sikre, at vores eksportører, uanset størrelse, får en rimelige behandling i udlandet. Dette vil især være vigtigt i forbindelse med offentlige indkøb, som fortsat er et af de mest lukkede markeder i den globale økonomi, men som er et område, hvor europæiske virksomheder af enhver størrelse har stor ekspertise. Jeg er dog klar over, at det er et af de vanskeligste områder at gøre fremskridt på, men også et område, hvor vi må vise forståelse for de lokale vilkår, der ligger til grund for vores partneres forhandlingspositioner. Jeg så gerne, at vi f.eks. opnår bedre adgang for europæiske miljøinvesteringer og miljøteknologi til store nye industrimarkeder, hvor de vil kunne bidrage til omlægningen til en økonomi med lave CO 2 -emissioner. Det er et område, jeg ville forsøge at få øverst på dagsordenen for handel med Kina. Vi bør også være rede til at anvende vores handelsforsvarssystem til at sikre, at andre også anvender rimelige handelsvilkår og ikke sælger varer til vores markeder på en måde, der skader Europas økonomiske interesser. Et effektivt handelsforsvar er den anden side af et åbent marked: Vi er villige til at åbne op for handel, men forventer, at vores handelspartnere anvender rimelige handelsvilkår. Jeg mener også, at vi gør ret i at sætte ind mod vareforfalskning globalt, ikke alene fordi det er til stor skade for vores virksomheder og direkte rammer deres berettigede komparative fordel, men også fordi forfalskede varer let kan være farlige eller af dårlig kvalitet. 2. Efter de mislykkede WTO-ministermøder i juli og med manglende udsigt til en afslutning på Doharunden, hvilke langsigtede følger vil det da få for Den Europæiske Union og resten af verden, at WTOforhandlingerne trækkes i langdrag? Hvilken fremtid har det WTOcentrerede multilaterale handelssystem, hvis Doharunden ikke holder sit løfte om udvikling? Mener De, at det kan blive nødvendigt at gå bort fra det ledende princip om en helhedsløsning? Støtter De aktivt en reform af WTO, som omfatter indførelsen af en parlamentarisk dimension i organisationen med henblik på at fremme WTOforhandlingernes demokratiske legitimitet og gennemsigtighed? For det første har vi aldrig været tættere på en aftale om Dohaudviklingsdagsordenen, end vi var i juli, og jeg ville bygge videre på denne indsats. Det ville få konsekvenser på en række niveauer, hvis Doharunden ikke afsluttes. Den mulighed, Doharunden 2

3 giver for at sikre en ambitiøs udviklingspakke, herunder told- og kontingentfri adgang for de mindst udviklede lande, handelsstøtte og handelsfremmende foranstaltninger, ville gå tabt. Der er også handelsmuligheder, både i den udviklede verden og i vækstøkonomierne, der ville gå tabt. Man ville gå glip af den garanti, der ligger en handelsaftale, for at kunne fastholde alle de nye markedsadgange, som har været tilbudt unilateralt, siden den seneste multilaterale handelsaftale blev indgået for fjorten/femten år siden, og af muligheden for at gøre dem uigenkaldelige. Man ville forspilde chancen for at kunne påvirke USA i retning af en større landbrugsreform, således at den amerikanske landbrugsstøtte ville have en mindre skadelig virkning for landmænd i udviklingslandene. Der er mange andre områder, hvor Doharunden gradvis ville bidrage til åbenhed i den globale økonomi eller blot til en finjustering og forbedring af de overordnede regler, der er med til at sikre, at verdenshandelen er fair. En manglende afslutning på Doharunden ville underminere WTO's troværdighed ikke mindst over for vækstøkonomierne og udviklingslandene på et lavere udviklingstrin. Tanken med Doharunden var at skabe en ny form for handelsaftale, som viste, at det multilaterale handelssystem kunne afspejle udviklingslandenes forskellige behov. Hvis Doharunden ikke afsluttes, er der en risiko for, at nogle udviklingslande vil nå til den konklusion, at deres interesser ikke kan varetages af de eksisterende institutioner. Jeg er klar over, at princippet om en helhedsløsning giver store politiske og tekniske vanskeligheder med 153 medlemmer i WTO, og jeg tror, det er sandsynligt, at WTO vil indføre mere forskellige forhandlingsstrukturer i fremtiden. Men Doharunden er udformet som en helhedsløsning, og den balance, en helhedsløsning sikrer, er vigtig både for balancen mellem forskellige dele af forhandlingerne, såsom landbrug og varer og tjenesteydelser, og for den overordnede balance mellem handelsliberalisering og de specielle udviklingsforanstaltninger, der er centrale for Doharunden. Principielt støtter jeg enhver ændring af WTO's praksis, som gør forhandlings- og tvistbilæggelsesprocessen mere gennemsigtig, og som øger parlamentarikernes mulighed for at følge og påvirke den holdning, deres regeringer indtager. 3. Hvilken indflydelse mener De, at de økonomiske partnerskabsaftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og Afrika og AVS-landene vil have på AVS-landenes økonomiske vækst, udvikling, integration, samhørighed og deres fremtidige rolle? Er De på baggrund af anmodningerne fra nogle AVS-lande, som har indgået interimsaftaler med Kommissionen, der udelukkende omfatter varehandel, rede til at genforhandle de kapitler, der indgår i de foreløbige aftaler? Vil De fortsat forhandle om endelige ØPA er? Hvordan har De til hensigt at forbedre Den Europæiske Unions offentlige omdømme med hensyn til forbindelserne med AVS-landene? Målene med de økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) er uændrede i forhold til dem, AVS og EU blev enige om i Cotonou-aftalen i ØPA'er skal fremme bæredygtig udvikling og bidrage til at nedbringe fattigdommen i AVS-landene. Dette indebærer, at der specifikt bygges på AVS-landenes regionale integrationsinitiativer for at øge deres integration i verdensøkonomien. Vi skal hjælpe AVS-landene til 3

4 gradvis at blive integreret i den globale økonomi frem for konstant at udelukke dem. Handelspræferencerne i Cotonou-aftalen betød, at AVS-landenes andel af EUhandelen var faldende og blev stadig mere koncentreret om basale uforarbejdede råmaterialer. At få stoppet denne nedgang vil i sig selv være positivt, men vi bør også stræbe efter at støtte disse økonomiers diversificering. Dertil har vi brug for fuldstændige regionale ØPA'er, som hjælper AVS-industrier til at opfylde internationale standarder, åbner op for nye muligheder i handelen med tjenesteydelser, hvilket er afgørende for udvikling, og skaber de sikre juridiske og økonomiske vilkår, der er med til at tiltrække investeringer. Med hensyn til de interimsaftaler, der blev paraferet i 2007, bør vi undertegne dem for at bringe vores egen handelsordning i overensstemmelse med WTO-reglerne og beskytte vores partneres markedsadgang. Vi bør også erkende, at lande i øjeblikket deltager i forhandlinger om fuldstændige ØPA'er for at erstatte interimsaftalerne. Landene kan frit rejse ethvert problem som led i disse forhandlinger, herunder problemer, som stammer fra interimsaftalerne. Jeg er opmærksom på de problemer, der er blevet rejst af forskellige regioner, og jeg er klar over, at de selv samme regioner også har gentaget deres ønske om at få fuldstændige udviklingsorienterede ØPA'er. ØPA'erne vil ikke blive ens. Det giver naturligvis ingen mening at undertegne en aftale, som den pågældende region ikke kan gennemføre, så aftalerne må afspejle de regionale forskelle. Men alle ØPA'er bør være "fuldstændige" forstået på den måde, at de udnytter ethvert middel til at støtte udvikling. ØPA-forhandlinger handler om reform og om at ændre en 30 år gammel handelspræferenceordning. Vores forhandlinger lå under for en streng frist i og med, at Cotonou-aftalens handelsordning udløb i Det er aldrig let at gennemføre reformer af denne størrelse. Det, at fristen skulle overholdes, betød, at alle måtte indgå kompromisser og træffe svære valg. Hvis vi får undertegnet interimsaftalerne, vil vi kunne arbejde under mindre direkte pres. Jeg tror, at vi kan og bør give forhandlingerne en anden karakter. Jeg ville helt sikkert gå personligt ind i samarbejdet med AVS-partnerne og forklare, hvad vi ønsker at opnå, og lytte til deres forventninger til aftalerne såvel som til deres betænkeligheder. Jeg håber at sætte mit personlige præg på disse forbindelser og ville gøre alt, hvad der står min magt for at videreføre arbejdet med at styrke forbindelserne med AVS-landene. Et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet og civilsamfundet er for mig at se en væsentlig del heraf. 4. Mener De, at det i betragtning af den seneste udvikling i den globale økonomi, de manglende fremskridt i de multilaterale handelsforhandlinger og udviklingen i nogle bilaterale forhandlinger, som går langsommere end forventet, er nødvendigt at tage EU s strategi over for dets vigtigste handelspartnere op til fornyet overvejelse? Hvordan har De især til hensigt at løse lovgivningsmæssige og andre spørgsmål, som har medført meningsforskelle med USA? Hvilke foranstaltninger agter De at træffe for at skabe mere afbalancerede handelsforbindelser med Kina? Og hvad har De i sinde at gøre for at sikre, at forhandlingerne om frihandelsaftaler med Asien, 4

5 Latinamerika og Middelhavsregionerne bidrager til at opnå større regional integration og således vil være langt mere værdifulde for begge sider end en række bilaterale aftaler? Jeg er overbevist om, at vi ud over vores forpligtelse til at forvalte den multilaterale handelsordning under WTO er nødt til at have solide, strategiske økonomiske forbindelser med vores største handelspartnere. De store ændringer, vi ser på den økonomiske verdensscene, og den grad af økonomisk uafhængighed, vi nyder i forhold til økonomier i vækst, betyder, at det nu er vigtigere end nogensinde at etablere effektive og konstruktive partnerskaber med Indien, Kina, Japan, Korea, ASEAN-landene og Latinamerika. Det økonomiske samarbejde med Europas nabolande, herunder Rusland og landene i Middelhavsområdet, er ligeledes vigtigt. Vores forbindelse med USA er fortsat fundamentet for den globale økonomi og den største handelsforbindelse i verden. Med hensyn til USA er det korrekt, at forskelle i vores lovgivning og metoder fortsat står i vejen for handel. Det er sjældent muligt at finde hurtige løsninger på lovgivningsmæssige handelshindringer. Sammen med USA har vi dog et intensivt arbejdsprogram for at finde en løsning på disse problemer. Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC), som blev oprettet i 2007, er et nyt værktøj, som måske kan sætte politisk fokus på lovgivningsmæssige problemer. Med det rette politiske engagement fra den kommende amerikanske regering er der store mulighed i TEC og vores dialog om lovgivning med USA. Vi bør dog ikke lade handelsgnidninger overskygge det faktum, at EU og USA spiller en afgørende rolle for globaliseringens næste fase og for et konstruktivt samarbejde med andre, såsom Kina og Indien. Min forgænger plejede at sige, at Kina er den største udfordring i europæisk handelspolitik, og jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Jeg tror, forbindelserne er både meget vigtige og potentielt til meget stor gavn for begge parter. Vores handelsunderskud med Kina er slående og afspejler til en vis grad det forhold, at kinesiske markeder ikke er så åbne for vores varer, tjenester og investeringer, som man kunne ønske og forvente. Etableringen af en mekanismen på højt niveau i 2008 var et tegn fra Kina på, at man der anerkender vores betænkeligheder ved den handelsmæssige ubalance, men lad os dømme mekanismen på resultaterne og ikke på de gode hensigter. Jeg ville i forholdet til Kina fokusere på forbindelser, der er konstruktive nok til at kunne rumme en åben dialog om problemer vedrørende markedsadgang, men som anerkender vores indbyrdes økonomiske afhængighed og fælles strategiske interesser. Vores frihandelsaftaler vil fortsat indeholde målet om stærk regional markedsopbygning. Det er centralt for de økonomiske partnerskabsaftaler og ligger til grund for de valg, vi har truffet vedrørende strukturen for forhandlingerne med ASEAN, Mellemamerika, Det Andinske Fællesskab, Middelhavsregionen og Golfsamarbejdsrådet. Denne tilgang er økonomisk fornuftig og sikrer, at mindre partnere har kollektiv vægt i samarbejdet med EU. Det afspejler også vores egen erfaring i Europa, nemlig at et større regionalt marked er en større økonomisk drivkraft og et mere attraktivt sted for investering og handel. Selv om vi er åbne for, at man kan gå frem i forskellige hastigheder som vi gør det i Sydøstasien, Middelhavsområdet og Det Andinske Fællesskab, hvor denne fleksibilitet blot 5

6 afspejler den varierende udviklingskapacitet i regionen bør det endelige mål fortsat være en større økonomisk integration fra region til region. 5. Det er klart, at Kommissionen og dens medlemmer er bundet af de eksisterende traktater, indtil Lissabontraktaten ratificeres. Men hvad kan Kommissionen efter Deres opfattelse foretage sig allerede nu uden at afvente den formelle ratifikation? Kan De forestille Dem at støtte Europa-Parlamentet ved at anmode om en interinstitutionel aftale, som giver Europa-Parlamentet de beføjelser inden for ekstern handel, som det ville få i henhold til Lissabontraktaten? I hvilken udstrækning er De rede til at udvide samarbejdet med Europa-Parlamentet inden for handelsspørgsmål ud over forpligtelserne i traktaterne? Hvordan agter De at rapportere til Europa-Parlamentet? Hvilke erfaringer og kvalifikationer bringer De med til opgaven som EU-kommissær for handel? Som engageret parlamentariker med ti års erfaring som medlem af det britiske overhus er det min faste overbevisning, at Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle både som Kommissionens samarbejdspartner ved udformningen af handelspolitikken, og når Kommissionen eventuelt skal drages ansvar. Jeg er helt enig med dette udvalg i, at de ændringer, som Lissabontraktaten indfører inden for fælles handelspolitik, navnlig dem, der styrker Europa-Parlamentets rolle og sidestiller det med Rådet, vil være med til at styrke handelspolitikkens demokratiske legitimitet og gøre den mere effektiv, især i de tilfælde hvor Parlamentets beføjelser øges betydeligt. Kommissionen var aktiv fortaler for, at Parlamentet skulle spille en større rolle på regeringskonferencen forud for Lissabontraktaten. Det er i denne ånd, at mine forgængere, Pascal Lamy og Peter Mandelson, allerede lovede at holde Parlamentet underrettet om udviklingen i politikken og i forhandlingerne. Jeg er helt enig i, at hvis dette forhold skal bære frugt, er det vigtigt, at Kommissionen går til Parlamentet i god tid forud for forhandlingerne og underretter det om, at den har til hensigt at anmode Rådet om forhandlingsdirektiver. Parlamentet skal kunne fremsætte bemærkninger til forhandlingsdirektiverne, følge status i forhandlingerne gennem hele forløbet og eventuelt forberede formelle udtalelser. Jeg ville videreføre og respektere denne praksis meget nøje. Men indtil Lissabontraktaten er ratificeret, er Kommissionen og dens medlemmer naturligvis nød til at handle inden for rammerne af de eksisterende traktater, hvilket også gælder Parlamentet. Men selv om jeg af samme grund ikke kan forpligte Kommissionen til at anvende bestemmelserne i Lissabontraktaten på forhånd, er jeg villig til at udnytte de eksisterende regler fuldt ud til at bevare og styrke Parlamentets deltagelse i handelspolitik. Det ville f.eks. indebære: at holde Europa-Parlamentet og dette udvalg fuldt ud underrettet om forberedelsen, gennemførelsen og afslutningen af internationale forhandlinger 6

7 at dele alle relevante oplysninger og dermed behandle Europa-Parlamentet på lige fod med Rådet at deltage regelmæssigt i plenarforsamlinger og formelle og uformelle møder i Europa-Parlamentet (navnlig i dette udvalg) i overensstemmelse med rammeaftalen af 2004 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen at rådføre sig med Parlamentet, tage hensyn til Parlamentets holdning til de største udfordringer på handelsområdet og om muligt tage udgangspunkt i Parlamentets anbefalinger. Den generelle karakter af de komplekse aftaler, som forhandles i dag, omfatter endvidere ofte områder, som sikrer, at Parlamentet har indflydelse på de endelige aftaler. Det er jeg kun glad for. 7

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Doha: Hvad står der på spil?

Doha: Hvad står der på spil? SPEECH/06/407 Peter Mandelson EU-kommissær for handel Doha: Hvad står der på spil? Canada-UK Chamber of Commerce London, den 23, juni 2006 EU-kommissær Peter Mandelson giver i denne tale en nøgtern vurdering

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 1. november 2007 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 1. november 2007 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget Info-note - I 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 1. november 2007 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Referat af åbent samråd

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 COM(2015) 33 final 2015/0023 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2017 COM(2017) 492 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En afbalanceret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA

LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU og USA Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0136 Bilag 10 Offentligt Sagsnr. 13-1204 Vores ref. TSJ/PWA/lph Den 2. september 2014 LO s holdning til de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen (TTIP) mellem EU

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Samlenotat EU/USA-frihandelsforhandlinger KOM-dokument foreligger ikke. Revideret notat 1. Resumé Kommissionen anbefaler åbning af forhandlinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2015 COM(2015) 464 final 2015/0215 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i WTO's

Læs mere

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE 23. november 2005/FH WTO Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 7719 WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE Resumé: Udfaldet af WTO-mødet i Hong Kong kan blive afgørende for, om det lykkes at afslutte den

Læs mere

GRUNDNOTAT. Grønbog om de fremtidige forbindelser mellem EU og de oversøiske lande og territorier.

GRUNDNOTAT. Grønbog om de fremtidige forbindelser mellem EU og de oversøiske lande og territorier. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0383 Bilag 1 Offentligt Udenrigsministeriet Syd- og Nordgruppen GRUNDNOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: UDV 400.E.17.OLT NFG 400.A.8-1 Fra: Udenrigsministeriet Dato:

Læs mere

BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1.

BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010) 101 endelig /2 BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0873 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0873 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0873 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.1.2007 KOM(2006) 873 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS ÅRSBERETNING TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Foranstaltninger til beskyttelse af EU's marked mod ekstremt

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

BESLUTNING. Udvalget om Økonomiske, Finansielle og Handelsmæssige Spørgsmål DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING

BESLUTNING. Udvalget om Økonomiske, Finansielle og Handelsmæssige Spørgsmål DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latin American Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana DEN EURO-LATINAMERIKANSKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Brexit konsekvenser for UK og EU

Brexit konsekvenser for UK og EU Center for Europæisk Politik Brexit konsekvenser for UK og EU Marlene Wind, Professor, centerleder Center for Europæisk Politik & Professor, icourts Juridisk Fakultet begge Københavns Universitet Dias

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 4.9.2015

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 4.9.2015 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 4.9.2015 ARBEJDSDOKUMENT om henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) Udvalget om International

Læs mere

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Først og fremmest mange tak for invitationen her til SSWs traditionsrige nytårsreception. Det glæder mig meget at få lejlighed til at præsentere mig selv og fortælle

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3348 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3348 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3348 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr. 2014-18558 Center for Europa og Nordamerika Den 5. november 2014 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Porters nye budskab til erhvervslederne

Porters nye budskab til erhvervslederne Porters nye budskab til erhvervslederne Harvard-professor Michael Porter, en af verdens førende vækststrateger, opfordrer erhvervslederne til at engagere sig mere direkte i samfundsudviklingen. Politikerne

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere