Nordgroup a/s. Miljøredegørelse. KK [Vælg datoen] FINAL_EMAS_RAPPORT_2013_10MARTS2014.docx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordgroup a/s. Miljøredegørelse. KK [Vælg datoen] FINAL_EMAS_RAPPORT_2013_10MARTS2014.docx"

Transkript

1 KK [Vælg datoen] Nordgroup a/s Miljøredegørelse 2013 FINAL_EMAS_RAPPORT_2013_10MARTS2014.docx

2 EMAS redegørelse 2013 omfatter rapportering for perioden Redegørelsen omfatter aktiviteterne for Nordgroup a/s på Lindholmvej 3, 5800 Nyborg og Klintholmvej 56, 5874 Hesselager. Nordgroup a/s er ejet af Duke Infrastructure a/s, der ligeledes ejer selskabet Gunnar Lund Olieservice a/s. Gunnar Lund Olieservice er ejer af firmaerne Jysk Miljørens, H2O Liquid Waste og UF-Teknik. Nordgroup a/s har desuden aktiviteter på P-vej 1, Prøvesten, København. Alle disse selskaber udgør firmaet NORD. DK Redegørelsen er verificeret iht. EMAS af Det Norske Veritas, Business Assurance, Danmark A/S, DANAK akkreditering nr. 6001, den Side 2 af 22

3 Forord fra den administrerende direktør NORD kommunikerer de nordiske værdier som sikkerhed, ansvarlighed, kvalitet og bæredygtighed. Det er værdier, som Norden er kendt for over hele verden, og som stemmer godt overens med vores værdigrundlag. Vi signalerer med vores navn og breddegradstegnet, at vi kommer fra Norden, der går foran i verden, når det gælder om at tænke nyt og passe på miljøet. NORD lægger vægt på de nordiske kendetegn. Vi vil kombinere ambitioner og ydmyghed. Vi stræber efter, at vores ydelser bliver bedre hver dag. Vi arbejder for en renere verden for a cleaner tomorrow for vores kunder, for naturen og for vores børn. Verden er desværre langt fra clean og selv i Danmark og vores nabolande er der mange uløste udfordringer vedrørende farligt affald. Det handler ikke om en fjern fremtid, det handler om nu og her og i morgen. Vi mener at vores høje niveau for miljø og sikkerhed er med til at skabe værdi for vores kunder. De ønsker ansvarlighed i håndteringen af deres farlige affald, hvor både medarbejdere og naboer er trygge og veltilpasse, fordi behandlingen sker i et kontrolleret, sporbart, sikkert og bæredygtigt miljø. Bæredygtighed er således en central værdi for både NORD og vores kunder og vi ændrer derfor i vores rapporteringer, så vi fra 2013 udarbejder en særskilt bæredygtighedsrapport. Den årlige miljøredegørelse har hidtil redegjort for de miljø- og klimamæssige aktiviteter, sociale aktiviteter samt den danske forpligtigelse til rapportering af samfundsansvar. For 2013 er miljøredegørelsen fokuseret på eksternt miljø og NORD udarbejder desuden en bæredygtighedsrapport, en specifik klimarapport med vores verificerede klimaregnskab samt en specifik afrapportering af vores indsats i forhold til samfundsansvar. Alle rapporter er tilgængelige fra vores hjemmeside NORD er i udvikling. Vi har i de sidste to år udvidet vores virksomhed ved tilkøb af fire nye virksomheder og vi har etableret os med en afdeling i Sverige. Dette er affødt af vores ambitioner om at forøge andelen af genanvendelse og udvide vores forretningsområde. I denne omstillingsproces har vi markedsfokus mod øget genvinding samt forretningsudvikling og vi fortsætter med høje ambitioner for miljø og sikkerhed. Carsten Fich, CEO Side 3 af 22

4 Beskrivelse af virksomheden NORD er en miljøvirksomhed, der tilbyder tilpassede miljøløsninger til private og offentlige virksomheder indenfor håndtering, genanvendelse og bortskaffelse af farligt affald. Vi tilbyder serviceydelser, der kan varetage opgaven med at afgifte farligt affald og udnytte ressourcerne under anvendelse af processer, der giver størst mulig nytteværdi og færrest mulig omkostninger for mennesker, miljø og klima. Denne samfundsopgave har vi defineret i vores mission: Sikker afgiftning af farligt affald. Missionen bygger på tre grundsten; Service, Sikkerhed og Udvikling. Service er vital, for at kunderne på en nem og effektiv måde kan få håndteret deres farlige affald, så deres virksomheds omdømme ikke lider skade på grund af forkert håndtering af farligt affald. Sikkerhed er essentielt, og ved at efterleve de bedste standarder kan vi præstere en bæredygtig afgiftning i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Udvikling og innovation er den tredje grundsten, der sikrer, at værdierne i affaldet udnyttes, så vi nu og i fremtiden, er konkurrencedygtige. Vi har en vision om, at vi vil være de bedste i verden til at løse denne opgave. Det betyder, at vi i samarbejde med kunder og andre interessenter vil udvikle innovative behandlingsløsninger, hvor affaldsmængderne reduceres, og hvor ressourcerne føres tilbage i kredsløbet i stedet for at gå tabt. Vi skal imidlertid også være opmærksomme på at nogle stoffer skal ud af kredsløbet, fordi de er farlige også selv om der ikke kan fås nytteværdi ud af destruktionen. Rådgivning om mulighed for substitution af farlige stoffer er i disse tilfælde også relevant. Vi skal således have de bedste kompetencer og dokumenterede ydelser, så kunder og samfundets beslutningstagere søger NORD til løsning af deres konkrete udfordringer med affald og ønsker om udvinding af ressourcerne i affaldet. Vi skal også dokumentere, at sikkerhed og bæredygtighed overfor mennesker, miljø og klima er på højeste niveau. NORD s behandlingsanlæg i Nyborg modtager og behandler omkring tons farligt affald årligt. Behandlingsprocesserne består af forbrændingsanlægget og uorganisk anlæg. Nogle af restprodukterne fra disse processer sendes videre til genanvendelse/oparbejdning, mens andre restprodukter sendes til deponering. Desuden producerer vi fjernvarme og elektricitet ved at udnytte overskudsvarmen fra forbrændingsprocessen. Side 4 af 22

5 Miljøpolitik Vi er bevidste om, at vi har et ansvar overfor både medarbejdere og samfundet omkring os i efterlevelsen af vores mission og opfyldelsen af vores vision. Vi har i vores EHS-politik fastlagt, hvordan vi vil leve op til dette ansvar. EHS politik For os er bæredygtighed at afgifte og udnytte ressourcerne i farligt affald, så vi påvirker miljøet mindst muligt og gavner samfundet mest muligt. - Det er vores ansvar at udnytte energi og råstoffer i farligt affald optimalt. - Det er vores ansvar at begrænse påvirkningen af miljø og klima. For os er sikker affaldsbehandling at håndtere og behandle farligt affald korrekt, så vi undgår at udsætte medarbejdere og omverden for risiko. - Det er vores ansvar hele tiden at forbedre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere, så sikkerhed og sundhed er på højeste niveau. - Det er vores ansvar, at medarbejderne oplever en sund balance mellem arbejde, udvikling og familieliv. - Det er vores ansvar at tage de nødvendige forholdsregler, så vores anlæg og processer ikke udgør unødig risiko for det omgivende samfund. Vi er bevidste om, at vi i kraft af vores aktiviteter ved håndtering af farligt affald har et stort ansvar for vores omgivelser. NORD lever op til dette ansvar og har en åben og ærlig dialog omkring miljø og sikkerhed. Vi lever som minimum op til alle relevante standarder og lovgivning, og vi afstemmer vores aktiviteter med eksterne interessenter. Vores styring af miljø og sikkerhed NORDs miljø- og sikkerhedsledelsessystem er et af midlerne til, at vi lever op til vores miljø- og sikkerhedspolitik og sikrer, at virksomheden fortsat udvikler sig positivt i relation til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Ledelsessystemets opbygning er beskrevet i NORDs miljø- og sikkerhedshåndbøger, - procedurer og -instruktioner. Ledelsessystemet er et værktøj, der bruges i dagligdagen for at sikre, at affaldet behandles optimalt, og at niveauet for miljøet, arbejdsmiljøet og sikkerheden løbende forbedres. Medarbejderne bidrager til, at systemet opdateres og er operationelt i dagligdagen. Virksomhedens ledelsessystem er certificeret indenfor miljøledelse i henhold til DS/ISO og indenfor arbejdsmiljøledelse i henhold til DS/OHSAS samt bekendtgørelse NORD har elautorisation, og det lovbefalede kvalitetssystem for el-sikkerhed, SKS, er integreret i miljø- og sikkerhedsledelsessystemet. NORDs aktiviteter i Nyborg og Klintholm er registreret under EU's frivillige miljøledelsesordning, EMAS. Vi dokumenterer hermed, at direkte og indirekte miljøbelastninger fra vores aktiviteter løbende kortlægges og reduceres. 1 Er erstattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1191:2013, i november Side 5 af 22

6 Vi overholder den gældende danske lovgivning på områderne miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. De største leverandører evalueres i forhold til principperne i FN s Global Compact. NORD er gennem Dansk Industri tilsluttet Responsible Care-programmet under The International Council of Chemical Associations (ICCA). Vores virksomhed er omfattet af den danske implementering af Seveso II direktivet (Risikobekendtgørelsen 2 ), og vi har i den sammenhæng udarbejdet en sikkerhedsrapport, der er godkendt af miljøstyrelsen, arbejdstilsynet, politi og beredskabet. Sikkerhedsrapporten opdateres løbende og er implementeret i ledelsessystemet. Vores målsætninger og mål for miljø NORD arbejder med risikostyring og har for eksternt miljø identificeret nedenstående større risici og målsætninger: Risiko Målsætning 1 Væsentlig forurening af jord og grundvand. Det er vores målsætning, at forureningstilstanden for vores arealer ikke må påvirke undergrund, grundvand eller tilstødende recipienter uacceptabelt, samt at forureningstilstanden ikke har negativ indflydelse på mulighederne for arealudnyttelse eller giver en væsentlig værdiforringelse. 2 Oversvømmelse af arealer med fare for alvorlig miljøpåvirkning Det er vores målsætning at sikre vores arealer mod en oversvømmelse i forbindelse med ekstremt højvande som vil forekomme 1 gang indenfor 100 år. 3 Non compliance Det er vores målsætning, at vi er på forkant med lovgivning, så vi i god tid kender nye eller ændrede lovkrav og er i stand til at implementere lovgivning rettidigt. Vi vil også kunne varsle kunderne om ændringer i lovgivningen indenfor affaldsområdet NORD vil arbejde for at påvirke lovgivningsarbejdet i både DK og EU, i retning mod mest mulig bæredygtighed i afgiftningen af farligt affald. 4 Store emissionsoverskridelser Det er vores målsætning, at vi styrer vores emissioner, så vi opnår, at vi ikke har emissionsoverskridelser på de gældende emissionsvilkår. For udvalgte stoffer følges emissionen tættere end krævet i godkendelser og tilladelser, som en ekstra sikring af miljøet. 5 Legitimitet vs legalitet Det er vores målsætning, at vi som minimum overholder de gældende love og regler, og at vi så godt som muligt efterlever de samfundsmæssige forventninger om bæredygtig påvirkning af mennesker og miljø i vores omgivelser. De opstillede målsætninger er retningsgivende for fastlæggelse af de årlige miljømål. 2 Miljøstyrelsens bekendtgørelse om risikovirksomheder Nr af Side 6 af 22

7 Det er NORD s mål at en større andel af vores affaldsbehandling fører til genanvendelse af ressourcerne i affaldet. Overordnet ønsker vi løbende at udvikle vores virksomhed, så vi til hver en tid kan tilbyde tidssvarende behandlingsløsninger, der lever op til forventningerne hos både samfund og kunder. Vi har i tråd med samfundsudviklingen fokus på nyttiggørelse af ressourcer, og vi arbejder på at udvide vores behandlingsløsninger indenfor genanvendelse. Vi har derfor i 2012 og 2013 investeret i selskaber, der oparbejder olie i olie/vand-blandinger. Hvis en affaldstype kan afgiftes mere hensigtsmæssigt eller kan oparbejdes mere efter NORDs behandling sendes affaldet videre til nedstrøms løsninger. For 2014 er der særlig fokus på bæredygtighed og på at reducere vores ressourceforbrug og gøre en ekstra indsats for at udnytte ressourcerne i affaldet vi behandler. I tabellen med mål, og opfølgning på målopfyldelse henvises til målsætningen, som det konkrete mål tager udgangspunkt i. Målsætningen omkring Jord og grundvand opfyldes ved overholdelse af gældende miljøgodkendelser og kontrolprogrammer for hhv. Nyborg og Klintholm. Der er ikke opsat nye mål for dette område i Målsætning Mål for Nyborg Status ultimo Udarbejde tidsplan for iværksættelse af tiltag i forhold til oversvømmelse 3-5 Opnå genanvendelse af >400 tons filterkage til byggematerialer (*N) Der udarbejdes tids og investeringsplan for etablering af stormflodssikring med henblik på gennemførelse i de næste 5 år. Dette arbejde tager udgangspunkt i den gennemførte kortlægning af stormflodsrisiko. Der er sendt 282 tons filterkage til oparbejdning til byggematerialer i I 2014 vil vi gennemføre en bæredygtighedsvurderer af genanvendelsen. Nyt 70% opfyldt Nyt 3 Reducere antallet af lugtemissions registreringer med mindst 50% i andet halvår af 2013 ved fjernelse af kilder til lugt (*N) 5 Udnytte energien i carbon black/oil pellets ved konvertering af fast affald til flydende brandbart medie. Herved opnås at energien i carbon black udnyttes som brændsel samt at støttebrændsel kan genvindes til andre formål. 5 Reducere forbrug af vand og kemikalier ved etablering af ny vandbehandling til fremstilling af kedelvand. I 2. halvår af 2013 har der været 2/6 meldinger om lugtgener hhv. internt og eksternt. I 2012 var der tilsvarende meldinger om lugtgener 17/6. Der vil fortsat blive fulgt op på problemstillingen i Det er målet at der for 2014 sker en reduktion i eksterne henvendelser om lugt med 50%. Der gennemføres et laboratorieforsøg og et pilotprojekt, som skal skabe grundlaget for en vurdering af om projektet skal gennemføres i fuldskala. Det er målet at 2000 tons energisubstituerende affald erstattes af carbon black/oil pellets Effekten af vandbehandlingsanlægget skal verificeres og det er målet at det opnås en reduktion af vandforbruget til regenerering og forbrug af kemikalier på 40%. Opfyldt for interne ikke opfyldt for eksterne Nyt Nyt Nyt 5 Energibesparelse ved etablering af lydrens af economiser i stedet for sodblæsning. Ud over energibesparelse forventes desuden en ressourcebesparelse ved levetidsforlængelse af economiser fra 3 år til forventet 5-6 år. Der forventes en reduktion på sodblæsninger, hvilket vil forventes at give en besparelse på damp med 50%. På basis af erfaringer i 2014 skal det afgøres om anlægget skal være permanent. 5 Invitere til Interessentmøde på NORD Invitere nabovirksomheder til dialog omkring påvirkningerne fra NORD. Mål for Klintholm Opfølgning på mål status ultimo Slutafdækning af etape 1-5 herunder etablering af faunapassage og levesteder for områdets bestand af frøer inden udgangen af 2014 (*K) Afgørelse om nedlukning fra Miljøstyrelsen meddelt i februar Nedsivningstilladelse fra Svendborg Kommune meddelt i februar Arbejdet udbydes og igangsættes i Nyt Nyt I gang Side 7 af 22

8 Nyborg Det er væsentligt, at naboer og andre borgere ikke påvirkes eller generes af vores aktiviteter. Det er vores mål at gennemføre en målrettet indsats for at begrænse lugtemissioner mest muligt, så vores naboer ikke bliver generet. I 2014 vil vi afholde interessentmøde for nabovirksomhederne, hvor vi vil inviterer til dialog omkring de påvirkninger, som NORD har for deres virksomheder. Interessentinvolveringen er en del af en styrket indsats i forhold til samfundsansvar. Fremadrettet vil NORD også invitere andre interessenter som fx naboer, børnehaven samt NGO er. Klintholm Bæredygtige behandlingsløsninger omfatter også varetagelse af de arealer, hvor vi tidligere deponerede restprodukter. Det er vores mål, at det nu nedlukkede deponi på Klintholm, slutafdækkes og beplantes, så det kan fungere som et nyt naturområde for områdets dyre- og planteliv. Der skal samtidig etableres en naturkorridor, som forbinder to adskilte biotoper, hvilket giver mulighed for kontakt mellem to populationer af klokkefrøer. Olie- vand afdelingen I EMAS-rapporten for 2013 var der opstillet mål for anlægget i Grenaa. Disse mål vil ikke blive vurderet i denne rapport da de i stedet vil blive indarbejdet i en samlet bæredygtighedsrapport for aktiviteterne i Nordgroup og i miljøredegørelsen for denne afdeling. Side 8 af 22

9 Produkt - Vores ydelser gavner miljøet og samfundet NORD medvirker til, at Danmark kan løfte sin del af det internationale ansvar i relation til at håndtere farligt affald. NORD behandler ca. halvdelen af det farlige affald, der genereres i Danmark, og NORD bidrager således væsentligt til den danske forsyningssikkerhed for behandling af farligt affald. NORD håndterer også affald fra udlandet ligesom restprodukter sendes ud af landet fra NORD dels til oparbejdning eller genanvendelse og dels til slutdeponering. NORD er slutbehandler af hovedparten af det farlige affald. Det betyder, at der er fuld sporbarhed fra en affaldsproducent afsender affaldet til endelig bortskaffelse og nyttiggørelse. Det er dermed sikkert, at farligt affald, der behandles hos os, bliver afgiftet effektivt og bæredygtigt, samt at klimapåvirkningerne og øvrige miljøpåvirkninger er veldokumenterede. Som direkte behandler kan vi ydermere vejlede kunderne om minimering af deres affaldsstrømme, og vi kan tilpasse behandlingsløsningen, så den bliver optimal for både kunderne og os. Behandlet affald på NORD i Nyborg i andet Uorganisk Spildevand (forbrænding) Flydende (forbrænding) Fast (forbrænding) NORD nyttiggør ressourcer i farligt affald. Vi nyttiggør energien i farligt affald i NORDs waste to energy forbrændingsanlæg, hvor ca. ¾ af energien nyttiggøres til fjernvarme og elektricitet. Det ses af figuren ovenfor at hovedparten af det affald der behandles på NORD forbrændes. Produceret energi på NORD Varme [MWh] Elektricitet [MWh] Nyttevirkningsgrad [%] Side 9 af 22

10 Nyttevirkningsgraden har været på et godt og stabilt niveau de sidste 2 år. Nyttevirkningsgraden er fastlagt ud fra Energistyrelsens definition, og NORD har ingen forventning om at den kan forøges væsentligt Jern oparbejdes til genanvendelse, og i 2012 investerede NORD i et sorteringsanlæg til yderligere udnyttelse af jern, så genanvendelsen forøgedes til over tons jern pr. år. Mængden af udsorteret jern i tons fra aktiviteterne i Nyborg Samlet genanvendelse [tons jern pr år] Specifik genanvendelse [kg jern pr tons fast affald] Den mængde metal som er indregnet i metalmængden her stammer dels fra emballage der er blevet schrettet i forbindelse med tømning af emballage, og dels metal som er udsorteret fra slaggen fra forbrændingsanlægget. Det ses vi fastholder det høje niveau som vi opnåede i 2012 Filterkage indeholder værdifulde metaller. Igennem mange år har vi klargjort filterkage til genvinding af specielt metallerne zink og kobber. I 2013 er der sendt 661 tons filterkage til denne type genbrug. I 2013 supplerer vi med at sende 282 tons filterkage til genanvendelse som byggemateriale. I 2014 vil vi vurdere om genanvendelse i byggemateriale kan betragtes som bæredygtig genanvendelse med henblik på at sikre det omgivende miljø mod utilsigtet spredning af uønskede stoffer. Håndteringen af affald fra skibet Flaminia har resulteret i mere affald end sædvanligt har kunnet genanvendes. Der er afleveret 799 tons jern ud over den mængde der er sorteret ud fra aktiviteterne i Nyborg, og der er afleveret 855 tons olie- vand til NORD, Aarhus, og endelig er der afleveret 2593 tons til NORD, Grenaa. Samlet set er der således afleveret godt 7000 tons til genanvendelse eller yderligere oparbejdning, hvor der i 2012 blev afleveret tons til genanvendelse eller yderligere oparbejdning. Trods vores fokus på øget genanvendelse, er det en vigtig forudsætning, at der altid sker en sikker og effektiv destruktion af affaldets farlige egenskaber, og at genvindingsandelen ikke bliver forøget på bekostning af sikkerhed for afgiftning. Eksempelvis er de fleste lande enige om at PCB er så giftigt at stoffet skal destrueres og ikke anvendes mere. Hvis PCB findes i betonaffald, bør betonen brændes ved 1100 grader, for at sikre at PCB destrueres, herefter kan betonen evt. genanvendes. Hvis den forurenede beton ikke behandles, men i stedt knuses og genanvendes, vil PCB blive spredt i miljøet til fare for både dyr og mennesker. Det er vores holdning at PCB skal destrueres og at der bør tages udgangspunkt i forsigtighedsprincippet. Side 10 af 22

11 Miljø og klima- Bæredygtighed er vores mål NORDs kerneforretning med fjernelse af farligt affald fra naturens kredsløb bidrager med en stor indsats til samlet samfundsmæssig bæredygtighed. Vi er desuden fokuserede på, at påvirkningerne på det omgivende miljø fra vores behandlingsaktiviteter også skal være bæredygtig. Vores behandlingsaktiviteter NORD har procesanlæg i Nyborg samt deponi på Klintholm. Procesanlægget i Nyborg behandler farligt affald ved fysisk-kemisk behandling og forbrænding. Den primære behandlingsform hos NORD i Nyborg er forbrænding. Forbrændingen foregår under kontrollerede forhold for at sikre, at destruktionen sker effektivt, og for at der ikke dannes forbrændingsprodukter, som efterfølgende kan medføre unødig påvirkning af omgivelserne. Før affaldet kan forbrændes, skal det kontrolleres og evt. forbehandles, og efter forbrændingen gennemgår røggassen en effektiv rensning, inden den udledes til atmosfæren. Uorganisk affald behandles ved en fysisk-kemisk behandling med fældning af metaller og neutralisering af spildevand inden udledning til det kommunale renseanlæg. Behandlingsprocessen for farligt affald sker hos NORD under anvendelse af de bedst tilgængelige teknikker (BAT), så det sikres, at der ikke sker unødig påvirkning af mennesker og natur. Teknikkerne er beskrevet i EU kommissionens referencedokumenter (BREF noter) om bedst tilgængelige teknik for Affaldsforbrænding, Affaldshåndtering og Emissioner fra oplag. Standarderne for sikkerheden ved oplagring og behandling af farligt affald tager udgangspunkt i kravene i EU s Seveso II direktiv. Deponiet på Klintholm har tidligere været benyttet til deponering af restprodukterne fra affaldsbehandlingen (filterkager, slagge, aske og gips). Deponiet er under nedlukning, idet en enkelt etape fortsat holdes åben for eventuel fremtidig brug. Frem til 2009 blev der deponeret farligt affald og slagge på fem etaper ved Klintholm. I den nye deponeringsbekendtgørelse blev kravene til drift af deponier skærpet. Der blev derfor etableret en ny etape og der blev ikke længere deponeret på de fem gamle etaper. Den nye etape blev anvendt til deponering frem til Fra 2011 er alle restprodukter deponeret på Langøya i Norge. Affald deponeret i perioden 2009 til 2011 på Klintholm er fjernet og ligeledes deponeret i Norge, så deponiet på Klintholm i dag står med en ubenyttet etape. Regulering af miljøpåvirkningerne fra vores proces NORD er omfattet af direktivet for industrielle emissioner (Industrial Emission Directive), der i dansk lovgivning blandt andet er implementeret via Godkendelsebekendtgørelsen og Forbrændingsbekendtgørelsen. Aktiviteterne for NORD i Nyborg er reguleret af en generel miljøgodkendelse for emissioner til luft, støj, spild og lugt samt to tilladelser for udledning af henholdsvis spildevand og regnvand/kølevand. Foruden disse godkendelser har en række delanlæg godkendelser, der knytter sig til etableringen og driften af det enkelte anlæg. NORD råder desuden over et deponi ved Klintholm. Deponiet er omfattet af reguleringen af den danske implementering af Landfill direktivet, og etableringen og driften af deponiet har sin egen godkendelse og et selvstændigt kontrolprogram for grundvandet og en tilladelse til nedsivning af overfladevand ved anlægget. Miljøgodkendelserne samt tilladelser til afledning af spildevand er tilgængelige via Side 11 af 22

12 Vurdering af miljøpåvirkningernes væsentlighed Miljøpåvirkningerne fra NORD kommer fra udledning af røggas fra forbrændingsanlæggene til luften, udledning af spildevand fra røggasrensningen og det fysik-kemiske fældningsanlæg samt udledning af regnvand fra vores overfladearealer. Desuden er der miljøpåvirkninger ved lugt fra diffuse emissioner, støjpåvirkninger, forbrug af elektricitet, vand og hjælpestoffer samt håndtering af restprodukter fra behandlingen. Disse miljøpåvirkninger er velbeskrevet i EU kommissionens BREF noter. Vi benchmarker vores miljøpåvirkninger op imod BREF noternes angivelser. Væsentligheden af miljøpåvirkninger er uanset anvendelse af BAT afhængig af de omgivelser, der påvirkes, idet påvirkningen kan være forskellig i forhold til, om den har en global eller en regional og lokal effekt. I global målestok er påvirkninger med grænseoverskridende effekt væsentlige, mens det i regional og lokal målestok er påvirkninger med effekt på det nære miljø, der er væsentlige. Miljøpåvirkninger kender ingen landegrænser, og effekten af en udledning kan udløses langt fra kilden. Det internationale samfund har derfor en interesse i at kende miljøpåvirkningerne. EU har derfor vedtaget PRTR protokollen (Pollutant Release and Transfer Register), der forpligter landene til at rapportere virksomhedernes væsentligste emissioner og overførsler af forurenende stoffer. PRTRprotokollen hører til under Århus konventionen om offentlighedens adgang til oplysninger om miljøforhold. I regional sammenhæng er der også stor fokus på de nære påvirkninger af miljøet. I det moderne samfund er naturen kommet under pres. For at sikre at de vigtigste naturtyper også består i fremtiden, skal miljøpåvirkningerne være bæredygtige. EU har udpeget en række følsomme naturtyper, NATURA 2000 områder, som skal bevares, og NORD ligger op til områderne Østerø sø, Storebælt og Kajbjerg skov. Hensynet til disse områder afspejles i kravene til vores udledninger. Lokalt sker NORDs udledninger af spildevand og regnvand indirekte eller direkte til recipienten, Storebælt. Storebælt er i regionsplanen udpeget som velegnet recipient for industrielle emissioner, idet området overordnet er en mindre følsom recipient. Lokalt kan støj og lugt være baggrund for påvirkninger. Ovenstående indgår som vurderingsgrundlag ved vurdering af væsentligheden af NORDs miljøpåvirkninger. For NORD er det vigtigt, at vi lever op til vores forpligtigelser i forhold til bæredygtighed på lokalt, national og internationalt plan. Vi har identificeret disse væsentlige miljøpåvirkninger: Udledning af røggas til luften Klimapåvirkning Indirekte udledning af spildevand til recipient Direkte udledning af overfladevand til recipient Nedsivning af metaller til grundvandet fra deponerede restprodukter Diffuse lugtemissioner Alle påvirkningerne overholder lovgivningen, der gælder for vores virksomhed. Baggrunden for vurderingen af påvirkningernes væsentlighed uddybes nedenfor. Side 12 af 22

13 Udledninger til luft En af NORDs primære emissioner er udledning af røggas fra forbrændingsanlæggene til luften. Udledningen til luft omfatter CO 2, vanddamp, NOx, organiske kulstofforbindelser (TOC), kulmonooxid (CO), svovldioxid (SO 2 ), klorbrinte (HCl), metaller bl.a. kviksølv og cadmium samt støv. På er de seneste kontrolmålinger på røggassen tilgængelige. NORD indberetter emissioner for udledning af røggas jf. PRTR ( og de væsentlige påvirkninger målt på denne internationale skala er udledning af CO 2 og NOx. NORDs direkte udledning af CO 2 udgør jf. PRTR under 1% af den samlede virksomhedsudledning fra Danmark. Her er kraftværkerne den dominerende udleder med knap 90% af udledningen. Den direkte udledning af CO 2 bidrager til vores samlede klimapåvirkning, hvilket vi redegør for nedenstående. NOx, der udledes til atmosfæren, kan transporteres over store afstande, og det vil kunne medvirke til sur nedbør til skade for ferskvandslevende organismer og til skade for vegetation på kalkfattig jord. NORDs udledning af NOx udgør jf. PRTR under 1% af den samlede virksomhedsudledning fra Danmark. Her er kraftværkerne, affaldsforbrændingsanlæg og cementværker de dominerende udledere med ca. 95% af udledningen. En del af faldet i kg udledt NOx pr. tons behandlet affald, skyldes forbedringer på DeNOx-anlægget ,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 Samlet NOx udledning [tons NOx pr år] Specifik Nox udledning [kg NOx pr tons behandlet affald] Udledningen af organisk stof (TOC) med røggassen indikerer en ufuldstændig forbrænding. NORDs udledning af organisk stof er på et meget lavt niveau og udgør jf. PRTR ca. 0,02 % af den samlede udledning fra danske virksomheder. CO omdannes til CO 2 og bidrager til klimapåvirkningen. HCl og SO 2 er sure gasser, der bidrager til sur nedbør. Metaller spredes til miljøet og indgår i naturens kredsløb, hvor kviksølv og cadmium er de mest alvorlige. NORDs bidrag til den samlede danske industrielle udledning af disse stoffer udgør 0,02-0,5%. Udledningen ligger generelt langt under emissionsgrænseværdien. Bortset fra udledningen af CO 2 og NO x er påvirkningen af miljøet fra NORDs udledninger af røggas ikke væsentlige. Ud over ovennævnte stoffer udledes der i langt mindre udstrækning dioxiner og furaner. Der er fremsendt 4 straksindberetninger for overskridelser af emissionsgrænserne i Alle indberetninger er taget til efterretning. Side 13 af 22

14 Klimapåvirkning Aktiviterne hos NORD medfører både direkte og indirekte udledning af CO 2 samt sparet udledning af CO 2. Direkte udledning sker ved udledning af CO 2 med røggassen, hvor både affald og støttebrændsel bidrager. Inddirekte udledning af CO 2 fremkommer via forbruget af elektricitet og hjælpestoffer. Vores produktion af elektricitet og fjernvarme godskriver udledning af CO 2 udledning, idet denne udledning spares på kraftværker og fjernvarmeværker. NORD har udarbejdet et klimaregnskab og iværksat tiltag for at reducere den specifikke udledning af CO 2. Klimaregnskabet er verificeret af DS Certificering i henhold til DS/ISO :2006 og klimaregnskabet er tilgængeligt fra Forbrug af elektricitet bidrager til de indirekte klimapåvirkninger, og vi har igennem flere år arbejdet på at reducere forbruget og opnået, at det specifikke energiforbrug er reduceret til ca. 150 kwh/tons behandlet affald. Jf. BREF noterne er dette et lavt energiforbrug Samlet elforbrug [MWh pr år] Specifik elforbrug [kwh pr tons affald] Forbruget af støttebrændsel bidrager til de direkte klimapåvirkninger ved udledning af CO 2 med røggassen. Vi har fokus på, at andelen af den direkte CO 2 udledning fra brugen af støttebrændsel skal være så lav som muligt Samlet forbrug af fyringsgasolie [tons pr år] Samlet forbrug af støttebrændsel [tons pr år] ¹ Specifik forbrug af støttebrændsel og fyringsgasolie[kg pr tons affald] Side 14 af 22

15 Indirekte udledninger til recipient Spildevand fra røggasrensningens vandbehandling og vores fysik-kemiske fældningsanlæg udledes til det kommunale renseanlæg. NORDs spildevand indeholder primært uorganiske stoffer, herunder metaller, salte og næringssalte. I 2013 er der udledt m 3. Vandforbrug til affaldsbehandlingen ,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Samlet forbrug fra egen boring [m3 pr år] Samlet forbrug af byvand [m3 pr år] ¹ Specifik forbrug af vand[m3 pr tons affald] ,00 Som det ses af figuren er der sket et væsentligt fald i vandforbruger pr. tons affald over de sidste 4 år. En del af årsagen er der anvendes perkolat fra Klintholm som erstatning for rentvand i behandlingen af affaldet. Spildevandet har et stort indhold af klorid. Ved udledning til ferske recipienter som vandløb og søer, vil klorid kunne påvirke dyre- og planteliv, og derfor er der fokus på virksomheders udledning af klorid. NORD er jf. PRTR den største udleder af klorid i Danmark. Udledningen sker til Storebælt, hvor saltholdigheden i forvejen er høj. Udledningen af klorid giver derfor ikke nogen væsentlig påvirkning af recipienten. Spildevandet indeholder metaller og næringssalte. Ved udledning til recipienter kan metaller medføre akkumulering i fødekæden og næringssalte kan medføre eutrofiering. Tilledningen af metaller og næringssalte fra NORD til det kommunale renseanlæg overholder grænseværdierne i den danske miljøstyrelses vejledning, og NORDs udledning er ikke væsentlig. Der har i 2013 været tre overskridelse på emissionsvilkår for spildevand. I uge 24 er ugevilkåret for udledning af cyanid i spildevand fra uorganisk anlæg overskredet ved udledning af 2,8 mg/l, hvor vilkåret er 2,3 mg/l. For udledningen af spildevand fra røggasrensningens vandbehandling er døgnvilkåret for udledning af kviksølv den 8. april overskredet ved udledning af 41 µg/l, hvor vilkåret er 12 µg/l og døgnvilkåret for udledning af cadmium er den 5. september overskredet ved udledning af 15 µg/l, hvor vilkåret er 12 µg/l. I døgnet den 11. til 12. september skete der ved en fejl en udledning af kviksølv med spildevandet fra røggasrensningen. Der blev udledt 1,99 kg kviksølv til Nyborg renseanlægget. Udledningen medførte at 107 tons spildevandsslam fra Nyborg Rensningsanlæg måtte behandles på NORD som følge af et forhøjet indhold af kviksølv. Koncentrationen af kviksølv i spildevand og slam blev løbende overvåget for at ssikre recipienten bedst muligt. Der var et rigtigt godt samarbejde mellem spildevandsselskabet, Nyborg Kommune og NORD i forbindelse med uheldet. Der er udarbejdet en redegørelse for forløbet og en massebalance som dokumenterer uheldet og oprydningen. Side 15 af 22

16 Direkte udledninger til recipient Der er udledt årligt omkring m 3 regnvand og kølevand til Storebælt i Regnvandet bortledes fra de befæstede arealer, og kølevandet består af brakvand fra vores egen grundvandsboring, der udledes efter anvendelse som kølevand på vores olieanlæg. Regnvandet kan blive forurenet ved spild på de befæstede arealer. For at sikre at spild ikke udledes, er regnvandet under kontinuert overvågning, hvor udledning af regnvand stoppes, hvis der har været spild. Der udtages desuden kontinuert flowproportional prøve af det udledte vand til dokumentation for udledningerne. Der har i 2013 ikke været overskridelser på emissionsvilkår på regnvand/kølevand. Påvirkninger af jord Vores deponi indeholder slagge, aske, gips og filterkage fra behandlingen af farligt affald. Fra starten af 2011 er der ikke deponeret restprodukter på deponiet, og de anvendte etaper er nedlukket. Den nyeste del af deponiet er tømt for restprodukter, men miljøbeskyttelsessystemerne er aktive, og etapen vil fortsat kunne anvendes til deponering. Deponiet er underlagt et omfattende kontrolprogram for grundvand, perkolat og overfladisk regnvandsafløb, hvor nedsivninger og påvirkningerne på undergrunden følges. Resultaterne indrapporteres løbende til myndighederne med henblik på eventuelle opfølgninger. Den forestående slutafdækning af deponiets afsluttede etaper forventes at reducere denne nedsivning og sikrer, at den fremtidige udsivning også fremover overholder kvalitetskriterierne for Storebælt. Fra 2011 sendes aske, gips og filterkage til deponi hos NOAH på Langøya i Norge. Slagge genanvendes samme sted til køreveje. Lugt Ved modtagelsen, oplagringen og behandlingen af farligt affald kan der ind i mellem optræde diffuse udslip af lugtende stoffer. Der har i årets løb været 12 tilfælde, hvor dette har givet anledning til klager fra naboer. I alle tilfælde har lugten været generende men uden sundhedsmæssige risici. Diffuse udslip er, på trods af at de ikke er forbundet med sundhedsfare, væsentlige miljøpåvirkninger, idet de rækker ud over NORDs eget område. Vi følger derfor op på alle tilfælde af lugtemissioner med henblik på at begrænse dem mest muligt. Vi sørger for omhyggelig tilbagemelding til de personer, der har været påvirket, så de ikke føler sig utrygge. På baggrund af henvendelserne har vi igangsat en forstærket indsats imod lugtemissioner. Vi har etableret en lugttelefon med vagtordning til hurtig udrykning ved problemer, en miljøvagt med ansvar for opfølgning over eksterne henvendelser og et forebyggelsespanel, der skal koordinere indsatsen, så der skabes holdbare løsninger. I 2013 har der været 5 eksterne henvendelser om lugtgener og 18 interne henvendelser. Lugtemissioner registreres, og det er målet, at antallet af registreringer er reduceret antallet af både interne og eksterne med mindst 30%. Side 16 af 22

17 EMAS regnskab NORD styrer sin miljøindsats med udgangspunkt i virksomhedens væsentlige miljøpåvirkninger. Dem gør EMAS-regnskabet status over ved at kvantificere forbruget af ressourcer samt udledninger til luft, vand og jord. Vi prioriterer vores fremtidige miljøindsats efter bl.a. EMAS-regnskabet. Behandlingsanlægget, Nyborg Input Modtaget mængde affald Elforbrug Modtaget affald tons Totalt elforbrug MWh Vandforbrug Vandværksvand m Egen boring m Hjælpestoffer, forbrænding 1) Fyringsgasolie m Støttebrændsel tons Hjælpestoffer, røggasrensning 1) Kalk tons Natriumhydroxid tons Natriumsulfit tons Fældningsmidler tons Kul/kalk til dioxinfjernelse tons Hjælpestoffer, uorganisk anlæg 1) Natriumhypochlorit tons Saltsyre tons ) Natriumhydroxid tons Brændt kalk tons Karbidkalk tons Hjælpestoffer, kvælstofdækning af tanke 1) Nitrogen m Hjælpestoffer, brændstof, egne køretøjer 1) Dieselolie liter Benzin liter Side 17 af 22

18 Output Energiproduktion ) Produceret el MWh Produceret fjernvarme MWh Produceret mængde gødning 4) Flydende gødningsprodukt tons Produkter til genanvendelse 5) Genanvendt mængde, slagge tons Genanvendt mængde, øvrigt tons Restprodukter til deponering 5) Eget deponi, Klintholm tons ) Deponering i udlandet tons Luftemissioner, røggas 6) 7) TOC (organiske kulstofforbindelser) tons 0,15 0,18 0,54 0,43 0,37 7) CO (kulmonoxid) tons ) CO 2 (kuldioxid) tons ) SO 2 (svovldioxid) tons 4,7 5,2 4,2 4,0 2,3 7) HCl (saltsyre) tons 1,5 1,7 2,0 1,8 1,7 7) PM (Støv) tons 0,9 1,6 1,6 0,9 1,0 7) NOx (kvælstofoxider) tons Processpildevand 9) Udledt mængde m Ammonium-N kg ) BI 5 (fem-døgns biokemisk iltforbrug) kg ) Chlorid tons Cyanid kg ) Dioxiner/furaner (I-TEQ) mg 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 11) Ag (sølv) kg ,03 10) As (arsen) kg 0,40 0,32 0,23 0,23 0,42 Cd (cadmium) kg 0,23 0,22 0,12 0,07 0,07 10) Co (kobolt) kg ,15 0,15 0,12 0,23 Cr (chrom) kg 2,7 4,2 1,5 2,4 4,3 Cu (kobber) kg 0,96 0,86 0,60 2,64 0,79 13) Hg (Kviksølv) kg 2,15 0,11 0,16 0,33 0,10 10) Mn (mangan) kg 0,9 0,6 3,0 1,1 1,4 Ni (nikkel) kg 5, Pb (bly) kg 3,9 0,20 0,11 0,12 0,12 10) Sb (antimon) kg ,8 10) Sn (tin) kg 0,40 0,12 0,14 0,21 0,19 10) Tl (thallium) kg 0,20 0,22 0,17 0,07 0,04 10) V (vanadium) kg 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 12) Zn (zink) kg 8,0 3,8 5,2 3,2 4,0 Nitrat-N kg ) Nonioniske detergenter kg NPOC kg Phenol kg 2,8 0,8 0,8 0,6 1,2 10) Sulfid kg 2,4 2,4 2,2 2,2 0,70 Total-N (total kvælstof) kg ) Total-P (total fosfor) kg Side 18 af 22

19 Regnvand og kølevand Udledt mængde m Ag (sølv) kg 0,10 0,16 0,17 0,33 0,12 As (Arsen) kg ,31 0,46 0,80 0,66 Cd (cadnium) kg 0,05 0,22 0,14 0,08 0,07 Cr (chrom) kg 0,6 5,1 0,92 1,1 0,78 Cu (kobber) kg 1,7 3,2 2,9 4,1 4,6 Hg (kviksølv) kg 0,01 0,02 0,04 0,05 0,04 Ni (nikkel) kg 1,1 1,9 1,9 2,1 2,6 Pb (bly) kg 1,1 2,3 2,0 2,9 2,1 Zn (zink) kg Cyanid kg 0,8 1,1 0,9 1,2 1,3 Olie og fedt kg Phenol kg 0,1 0,15 0,95 0,13 0,24 BI5 (fem-døgns biokemisk iltforbrug) kg Total P (total fosfor) kg Ammomium-N kg COD (organisk stof) kg Noter til regnskab 1) Alle hjælpestoffer er opgjort som indkøbte mængder. 2) Mængden er opgjort samlet under "Hjælpestoffer, røggasrensning. 3) Faldet i el-produktionen i 2011 i forhold til 2010 skyldes hovedsageligt et turbinehavari med efterfølgende reparation i perioden april-september. 4) Årsagen til ændringerne i produktion af flydende gødningsprodukt fra år til år er, at tilgangen af aske fra vores kunder varierer. 5) Årsagen til ændringen fra 2010 til 2011 er, at NORD i 2011 er ophørt med at deponere restprodukter på virksomhedens eget deponi på Klintholm. Slagge genanvendes i dag, mens de øvrige typer restprodukter deponeres i udlandet. 6) Beregningsmetoden for udledt mængde NO x og SO 2 er i 2012 ændret som følge af nye retningslinjer, for disse parametre. Beregningsmetoden for øvrige stoffer udledt via røggas er ændret, som en tilnærmet model, der ligger op af de nye retningslinjer for NO x og SO 2. 7) Mængden af stoffer er beregnet på grundlag af månedsmiddelværdier for koncentration af stofferne udledt med røggassen samt udledte mængder røggas. 8) Mængden af CO 2 er beregnet på grundlag af forholdet mellem O 2/CO. Kilde: Curt Ulvås, ENERGI ) Processpildevand omfatter spildevand fra rensning af røggas samt spildevand fra uorganisk anlæg. 10) Mængden omfatter kun udledt spildevand fra røggasrensning. 11) Emissionsvilkår for sølv er bortfaldet fra ) Mængden omfatter kun udledt spildevand fra uorganisk anlæg. 13) Uheldet som er beskrevet i afsnittet om indirekte påvirkning af recipienter, hvor spildevand og slam efterfølgende blev behandlet på NORD, så der samlet set blev udledt 8g i stedt for 1,99 kg kviksølv indgår i opgørelsen. 14) For chlorid overholdes emissionskrav med god margin. For chlorid gælder det specielt at det er variationen i indhold, der kan være kritisk for renseanlægget. Side 19 af 22

20 Deponiet, Klintholm Input Deponerede mængder restprodukter Deponerede restprodukter eget anlæg tons Deponerede restprodukter fra kunder tons Vandforbrug 1) Vandværksvand m Overfladevand m Nedbørsmængde Målt mængde mm Output Nedsivning af metaller og regnvand 2) Cu (kobber) kg 0,16 0,04 0,10 0,18 0,11 Cd (cadmium) kg 0,05 0,002 0,02 0,04 0,04 Pb (bly) kg 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 Zn (zink) kg 0,78 0,43 0,54 1,06 5,32 Cr (chrom) kg 0,39 0,19 0,32 0,26 0,08 Hg (kviksølv) kg 0,01 0,0006 0,0012 0,0015 0,0037 As (arsen) kg 0,19 0,12 0,20 0,20 0,12 Ni (nikkel) kg 1,00 0,52 1,00 0,69 3,06 Perkolat 3) Fraført perkolat m Fjernet mængde restprodukter 4) Genanvendelse tons ) Deponering i udlandet tons Noter til regnskab 1) Forbruget af vand har været højt i 2008, da der er anvendt vand til spuling af drænrør. 2) Den beregnede mængde af metaller skal betragtes som en maksimumværdi. Dette skyldes bl.a., at metalindholdet i perkolatet ofte er lavere, end det kan måles ved hjælp af den anvendte analyseteknik. I disse tilfælde kendes det sande indhold af metaller ikke, og i stedet anvendes analysemetodens detektionsgrænse som udtryk for koncentrationen af metaller i perkolatet. 3) Den behandlede mængde perkolat er steget fra 2010, da al perkolat fra de nye deponeringsetaper, der er taget i brug i foråret 2010 opsamles iht. gældende lovgivning. 4) I forbindelse med nedlukning af ibrugtaget deponeringsetape, er fjernelse af deponerede restprodukter i denne etape påbegyndt i Side 20 af 22

21 Nøgleindikatorer for NORD Som noget nyt stilles der i EMAS-forordningen krav om, at NORD skal gøre rede for de nøgleindikatorer, der relaterer sig til virksomhedens direkte miljøforhold. Indikatorerne er udvalgt med udgangspunkt i NORDs væsentlige miljøforhold. Indikatorerne er valgt ud fra, at de er let forståelige og entydige samt giver en nøjagtig vurdering af NORDs miljøpræstation. Nøgleindikatorerne udtrykker forholdet mellem A/B, hvor A er det årlige samlede input/output, og B er den årlige samlede behandlede affaldsmængde. Behandlingsanlægget, Nyborg Der er beregnet nøgleindikatorer for følgende input/output (A); energieffektivitet, vand, affald, emissioner og biodiversitet med udgangspunkt i de krav, der stilles i EMAS-forordningen. Der er ikke beregnet nøgleindikatorer for materialeudnyttelse, da materialeforbrug ikke er udpeget som et væsentligt miljøforhold i forbindelse med den gennemførte kortlægning af NORDs miljøforhold. NORD anvender ikke materialer til fremstilling af energi, men udelukkende affald. Der er beregnet en nøgleindikator for energifremstilling. Dette er ikke et krav i EMAS-forordningen, men er fundet relevant i henhold til NORDs aktiviteter. B er for indikatorerne for behandlingsanlægget i Nyborg defineret som total mængde behandlet affald og for enkelte indikatorer som forbrændt mængde affald, hvor det er mere retvisende. Det vurderes, at begrebet i EMAS-forordningen, bilag IV, afsnit C, 2, d, i, fysisk output i ton, kan sidestilles med behandlet mængde affald, da dette er et udtryk for NORDs aktivitet, ligesom produktion af en given mængde produkter (fysisk output) er det for en fremstillingsvirksomhed. Deponiet, Klintholm Der er ikke beregnet nøgleindikatorer for deponiet ved Klintholm, fordi der ikke længere er affaldsbehandling der. Der foretages alene nedlukning af deponiet, samt overvågning af grundvandspåvirkningen og opsamling og bortkørsel af perkolat. Side 21 af 22

22 Behandlingsanlægget, Nyborg Input Energieffektivitet Samlet direkte energiforbrug 1,1 1,0 1,3 1,8 1,3 GJ/behandlet ton eksternt affald Vedvarende energiforbrug % af samlet direkte energiforbrug Vand Samlet vandforbrug 0,7 1,0 1,2 1,4 1,2 m3/behandlet ton eksternt affald Output Affald Samlet årlig affaldsproduktion Flyveaske 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 tons/forbrændt ton eksternt affald Slagge 0,12 0,12 0,15 0,13 0,11 tons/forbrændt ton eksternt affald Filterkage/gips 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 tons/behandlet ton eksternt affald Heraf farligt affald Flyveaske 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 tons/forbrændt ton eksternt affald Filterkage/gips 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 tons/behandlet ton eksternt affald Emissioner CO 2-ækvivalente (drivhusgasser) 1 0,76 0,89 0,93 1,01 0,95 tons/forbrændt ton eksternt affald SO 2 (svovldioxid) 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 kg/forbrændt ton eksternt affald NOx (kvælstofoxider) 0,80 0,88 0,87 0,94 0,85 kg/forbrændt ton eksternt affald PM (støv) 0,004 0,01 0,01 0,01 0,01 kg/forbrændt ton eksternt affald Biodiversitet Arealforbrug, bebygget areal 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 m 2 /behandlet ton eksternt affald Energiproduktion Produceret el/varme 3,8 4,6 4,2 5,5 4,8 GJ/behandlet ton eksternt affald 1) Direkte emissioner fra forbrænding Side 22 af 22

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Miljøredegørelse

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Miljøredegørelse PART OF THE EKOKEM GROUP Nordgroup a/s Miljøredegørelse 2014 EMAS redegørelse 2014 omfatter rapportering for perioden 1.1.2014-31.12.2014. DK 000010 Redegørelsen omfatter aktiviteterne for Nordgroup a/s

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Vi er specialister i at afgifte farligt affald

Vi er specialister i at afgifte farligt affald for a cleaner tomorrow Vi er specialister i at afgifte farligt affald PART OF THE EKOKEM GROUP NORD a/s Lindholmvej 3 DK-5800 Nyborg Kundeservice Tel +45 8031 7100 Fax +45 8031 7300 Mandag til torsdag

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx PART OF THE EKOKEM GROUP Nordgroup a/s Klimaregnskab 2014 Indhold Indledning...3 Konklusion...3 Omfang...4 Metode...4 Carbon Footprint for forbrænding...8 Carbon Footprint for kemisk afgiftning...9 CO2-beregner...

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 MBL 19 og 33 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 2 Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens 19 og 33 Kontekst og problemstilling Der har i en årrække været tvivl hos

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Køkkenkværne energi der går i vasken?

Køkkenkværne energi der går i vasken? Køkkenkværne energi der går i vasken? V/ Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning, Kloak A/S repræsentant for Komité for Spildevand, DANVA 1 Hvorfor drøfte køkkenkværne? Stigende efterspørgsel flere henvendelser

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Virksomheden: Furesø Golfklub - CVR nr.: 54278314 Stamdata ved afslutning: Miljø- og arbejdsmiljøpolitik: Ansvarlig leder: Miljømyndighed: Hestkøb Vænge 4 3460 Birkerød Tlf. nr.: 45817444 Fax: 45820224

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Miljøredegørelse 2013 en del af byen ARC Amager Ressource Center er en affaldsbehandling og energi virksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Regionsudvalget. Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om forbrænding af affald DEN EUROPÆISKE UNION

Regionsudvalget. Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om forbrænding af affald DEN EUROPÆISKE UNION ISSN 1027-250X Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om forbrænding af affald DEN EUROPÆISKE UNION «Regionsudvalget DA Bruxelles, den10.-11. marts 1999 CdR 447/98 fin COM-4/017 Bruxelles,

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Center for Kultur, Idræt og byplanlægning, Snekkersten Idrætsanlæg, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Bilag 1. Leverancebeskrivelse

Bilag 1. Leverancebeskrivelse Bilag 1 Leverancebeskrivelse Bilag 1.a Kravspecifikation 2 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Kapacitetsaftalerne... 5 2. Krav til ydelsen... 6 2.1. Modtagekontrol... 6 2.2. Oplag...

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport.

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Miljøredegørelse - 2001

Miljøredegørelse - 2001 Miljøredegørelse - 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Virksomheden... 3 Daglig ledelse... 3 Driftsenhederne... 4 Renosyds miljøpolitik... 5 De væsentligste miljøforhold... 5 Resultater for 2001...

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere