Miljøredegørelse. April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse. April 2014"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2013 April 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger Ledelsessystem, miljømål og præstationer EMAS-attest 18 Bilag: 1. Datagrundlag Procesdiagram 2

3 1. Forord TAS ønsker med denne miljøredegørelse at give offentligheden, samt vores interessenter og samarbejdsparter, et indblik i virksomhedens indsats for løbende at skabe miljøforbedringer og forebygge skader på miljøet. TAS har siden 2005 udarbejdet miljøredegørelse i henhold til de stillede krav i EU s EMAS-forordning. På baggrund af kravene i forordningen er virksomhedens miljøbelastninger opgjort både på årsbasis og i forhold til aktivitet/produktion, idet vi opgør selskabets miljøbelastning i forhold til den årligt forbrændte mængde. Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger er kortlagt til at omfatte luftemissioner fra forbrændingsprocessen og ressourceforbrug. Ressourceforbrug skal i denne sammenhæng forstås bredt og omhandler - udover selskabets kernefunktion i at udnytte ressourcerne i det forbrændingsegnede affald så energieffektivt som muligt - bl.a. energiforbrug og afledte luftemissioner herfra, råvareforbrug til røggasrensning og heraf afledt betydning for mængden af røggasrensningsprodukter. Redegørelsen opgør på den baggrund status for de seneste fem års udvikling af virksomhedens luftemissioner, ressourceforbrug og produceret energi - herunder beskriver redegørelsen, hvilke miljøforbedringstiltag, der er arbejdet med i 2013, og hvilke mål og initiativer, der er planlagt for Spørgsmål eller henvendelser omkring redegørelsen kan ske ved henvendelse til: Miljø- og informationskoordinator, Hanne Dal. Tlf.: , Konstitueret direktør, Jan H. Nielsen. Tlf.: , 3

4 2. Ledelsens beretning TAS har i 2013, som opfølgning på selskabets miljø- og arbejdsmiljøpolitik, gennemført en række tiltag for at forbedre virksomhedens miljøforhold. De gennemførte tiltag vedrører de områder, der er kortlagt til at udgøre virksomhedens væsentligste miljøforhold og som derfor indgår i vores målsætninger for miljøforbedringer: Luftemissioner - herunder afledte luftemissioner fra energiforbrug samt ressourceforbrug, i bred forstand. Redegørelsen er en samlet status for de resultater, som TAS har opnået gennem iværksatte aktiviteter og tiltag på miljøområdet i 2013, og angiver samtidig målene for vores planlagte miljøforbedringer i Kortlagte miljøforhold og miljøpåvirkninger - herunder opfølgning på lovkrav Produktion og forbrug Udnyttelsen af anlæggets fulde kapacitet har resulteret i en samlet energiproduktion på MWh, hvilket er ca MWh mere end i Med udgangspunkt i en gennemsnitlig brændværdi tilsvarende 2012 tilskrives den øgede produktion behandling af en øget brændselsmængde i 2013 samt stabil drift af anlægget med et optimalt driftstimetal for begge ovnlinjer. Når det i 2013 er lykkedes at opnå en samlet større energiproduktion på 2 % pr. ton forbrændt i forhold til 2012 tilskrives dette samtidigt et intenst arbejde på at styrke medarbejderinddragelse og -engagement gennem en ændret organisering af driften i 9 teams (fokusområder). Driftsmæssigt fokus har haft væsentlig betydning for de miljømæssige resultater, der er opnået i TAS har i 2013 suppleret modtagne affaldsmængder med biomasse, så anlæggets fulde kapacitet har været udnyttet hen over året. Med de gældende afgiftsstrukturer er det en økonomisk fordel at supplere med biomasse op til fuld kapacitetsudnyttelse af anlægget - samtidig bidrager biomasseandelen med en CO 2 - neutral og økonomisk fordelagtig varmemængde til områdets varmeforsyning. Biomasseandelen har udgjort 26 % af de i alt godt ton, som er behandlet i Det er kortlagt, at det under gældende rammebetingelser og ved fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet - herunder gennem tilkøb af biomasseaffald - vil være økonomisk rentabelt og ikke mindst miljømæssigt fornuftigt at gennemføre projektforslag om etablering af røggaskondensering på begge ovnlinjer. Etablering af røggaskondensering vil indebære en øget energiudnyttelse på i størrelsesordenen 7-10 % - og herved en reduktion af fossil CO 2 -udledning. Der er p.t. ikke truffet politisk beslutning om opstart på forbedringsprojektet. Det videreføres til Der er i 2013 løbende arbejdet på at reducere forbrug af el og varme i anlæggets bygninger henholdsvis gennem udskiftninger til LED-belysning og trimning af ventilations-/køleanlæg. I forhold til 2012 er der herved opnået en elbesparelse på kwh svarende til et forbrug i enfamilieboliger, og det graddagekorrigerede varmeforbrug opgjort pr. ton er reduceret med 13 %. Vandforbrug pr. ton forbrændt er ligeledes reduceret med 13 % i forhold til 2012 bl.a. gennem ændrede rengøringsrutiner. Femdobling af NOx-afgiften pr. 1. juli 2012 er fortsat et såvel miljømæssigt som økonomisk incitament til at sondere yderligere mulige optimeringer af anlæggets SNCR-proces. Der er i 2013 arbejdet med forskellige driftsmæssige justeringer. Det er lykkedes at opnå yderligere en reduceret udledning af NOx pr. ton brændsel på knap 10 % i 2013 for ovnlinje 5, mens det for ovnlinje 2 generelt har været vanskeligt at opnå den ønskede stabilisering af SNCR-processen herunder i forhold til overholdelse emissionskrav. Der arbejdes i 2014 videre med forbedringstiltag omkring stabilisering af processen. 4

5 Krav i miljøgodkendelser Der er krav om gennemførelse af to årlige præstationsmålinger af tungmetallerne Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, samt dioxiner fra hver ovnlinje. Herudover er der i 2013 gennemført en præstationsmåling på hver ovnlinje af PAH som følge af TAS behandling af neddelt kreosotbehandlet træ. Målingerne foretages af et uvildigt, akkrediteret laboratorium. Gennemførte målinger i 2013 overholder emissionsgrænserne for samtlige parametre med god margen. Virksomhedens luftemissioner skal herudover overholde halvtimes- og døgnmiddelværdier for parametrene: Støv, CO, TOC, HCl, SO 2, NOx, HF og NH 3. TAS har i 2013 registreret i alt tre overskridelser af halvtimesmiddelværdier for CO. Der er herudover registreret et mindre antal overskridelser af halvtimesmiddelværdier, som i henhold til forbrændingsbekendtgørelsens bestemmelser, betegnes som accepterede overskridelser, idet disse tilskrives driftsforstyrrelser i anlæggets røggasrensningssystem. TAS har i 2013 registreret 3,5 timer for ovnlinje 5 af sådanne accepterede overskridelser. TAS har herudover haft hhv. 6 og 5 døgnoverskridelser på anlæggets to ovnlinjer. Det er besluttet, at der i 2014 iværksættes tiltag for at reducere antallet af sådanne hændelser. Antal underskridelser af EBK-temperatur har i 2013 udgjort hhv. fire på ovnlinje 2 og syv på ovnlinje 5. Antal underskridelser på ovnlinje 5 er noget lavere i 2013 i forhold til 2012, hvilket - pga. det reducerede forbrug til oliestøttebrænder - bidrager til, at der er registreret et lavere samlet forbrug af dieselolie for Miljøledelse TAS har 2013 arbejdet på at opnå miljøforbedringer gennem tiltag, der forfølger miljømålsætninger om både forbedret udnyttelse af affaldets energiressourcer og reduktion i forbrug og emissioner. De resultater, der er opnået tilskrives i ikke uvæsentlig grad et intenst arbejde med en ny teamorganisering i driften, der styrker medarbejderinddragelse og -engagement. Et arbejde, der videreføres i Målsætninger for TAS miljøarbejde i 2014 omhandler fortsat øget ressourceudnyttelse af affaldet og reduktion i forbrug og emissioner. Den 29. april 2014 Direktør Jan Højte Nielsen 5

6 3. Beskrivelse af virksomheden Navn og beliggenhed: Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) Bronzevej Kolding Tlf Fax CVR-nr.: P-nr.: Lokalplan nr er udarbejdet i forbindelse med etablering af ny forbrændingslinje i Lokalplanen fastlægger, at områdets bebyggelsesprocent ikke må overstige 50. Virksomhedens grundareal er i henhold til BBR-registrering m 2. Bebyggelsen udgør i størrelsesordenen 5000 m 2 og etagearealet i størrelsesordenen m 2. Bebyggelsesprocenten er ca. 44 og bebygget areal i forhold til grundareal udgør ca. 21 % Ledelse: Selskabets bestyrelse består af 10 repræsentanter fra Byrådene i de 4 interessentkommuner og er sammensat som følger: 4 medlemmer fra Kolding Kommunes Byråd 2 medlemmer fra Fredericia Kommunes Byråd 2 medlemmer fra Middelfart Kommunes Byråd 2 medlemmer fra Vejle Kommunes Byråd Heraf udgøres selskabets formandskab af: Formand Per Bødker Andersen, Kolding Kommune, næstformand Kenny Bruun Olsen, Fredericia Kommune, næstformand Peder Hummelmose, Vejle Kommune Daglig ledelse er uddelegeret til Jan Højte Nielsen som konstitueret direktør. Regnskabsperiode: Kalenderåret. Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Odense i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3 vedrørende arbejdsmiljø. Branche, hovedaktivitet og listepunkt: Forbrændingsanlæg hører under branchen "Behandling og bortskaffelse af ikkefarligt affald NACE-kode I CVR-registret hører anlægget under hovedbranchen: , Bortskaffelse af affald med energiproduktion. Virksomhedens hovedaktivitet er affaldsforbrænding. I henhold til bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed, er forbrændingsanlæg omfattet af listepunkt: 5.2. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: a) For dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time Miljøgodkendelser/ afgørelser Virksomhedens drift har i 2013 været reguleret af følgende miljøgodkendelser: 6

7 Revideret miljøgodkendelse af anlæg til oplag og forbrænding af affald, dateret den 3. februar Miljøstyrelsens afgørelse af klage over revideret miljøgodkendelse af 3. februar Tillæg til revideret miljøgodkendelse af 3. februar 2004 samt vilkårsændringer til samme i forbindelse med etablering og drift af ny ovnlinje, dateret den 5. oktober 2004 Generelt påbud om straksindberetning ved overskridelse af emissionsgrænseværdier til alle danske affaldsforbrændingsanlæg, dateret den 5. april 2011 Afgørelse om udvidelse af positivliste, dateret den 21. november 2011 Procesanlæg TAS forbrændingsanlæg har to ovnlinjer: En kraftvarmelinje idriftsat i 1994 (ovn 2) og en hedtvandslinje idriftsat i august 2007 (ovn 5). Anlægget kører i døgndrift alle ugedage og har en kapacitet på maksimalt 20 tons affald pr. time ved en brændværdi på 11 MJ/kg, hvilket svarer til en årlig nominel kapacitet i størrelsesordenen tons affald. Anlægget behandler følgende typer affald: Dagrenovation Ikke-genanvendelige typer af storskrald fra husholdninger Ikke genanvendeligt affald fra erhverv Biomasseaffald Visse typer farligt affald Røggasrensningssystemet er ens for de to ovnlinjer og er et tørt system, hvor røggassen tilføres kalk og aktivt kul inden den renses i et posefilter. Restprodukterne fra forbrændingen er slagge, kedelaske og restprodukt fra røggasrensningen. Slagge genanvendes til bundsikring i forskellige anlægsprojekter. Kedelaske og røggasrensningsprodukt eksporteres til opfyldningsformål. 7

8 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 Selskabets væsentligste miljøforhold er fastlagt til at omfatte: Luftemissioner og restprodukt fra forbrændingsprocessen, afledte luftemissioner fra energiforbrug samt ressourceforbrug. I bilag 1: Datagrundlag er alle væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger fra forbrændingsanlægget opgjort for de seneste fem år.. Data er baseret på faktiske målinger og registreringer og er angivet, dels som totale værdier for året, dels som værdier pr. ton affald behandlet på anlægget. Nøgletallene pr. ton forbrændt affald udgør sammenligningsgrundlaget år for år og muliggør sammenligninger inden for branchen i henhold til intentionerne i EMAS III. Forhold som støj, spildevand og affald, der bortskaffes under kommunale ordninger, er ikke taget med i redegørelsen, da miljøpåvirkningerne herfra er vurderet til at være ubetydelige. Påvirkningerne fra de væsentligste af TAS miljøforhold kan karakteriseres som følger: Global påvirkning: Drivhuseffekt fra emission af CO 2 Regional/lokal påvirkning: Forsuring fra emissioner af HCl og SO 2 Fotokemisk ozondannelse fra emission af NO x Næringssaltbelastning fra emissioner af NO x Humantoksicitet fra emissioner af Hg og dioxin som de væsentligste faktorer Produktion og forbrug Tilført brændsel I 2013 er der på anlæggets to ovnlinjer behandlet i alt ton affald/brændsel - svarende til årets indvejede mængde. Det er skønnet, at silostand hhv. primo 2013 og primo 2014 var på samme niveau. Anlæggets kapacitet har med denne mængde været udnyttet fuldt ud. Ved etableringen af en transmissionsledning til TVIS - idriftsat ultimo blev det selskabs- og samfundsøknomisk rentabelt at udnytte anlæggets fulde kapacitet i kraft af mulig afsætning af al produceret varme fra anlægget. Modtagne affaldsmængder er i den sammenhæng suppleret med biomasseaffald. I 2013 har andelen af biomasseaffald udgjort godt ton svarende til 26 % af de brændte mængder. I 2012 udgjorde biomasseaffald en andel på 36 % af de samlede mængder.. Affald fra TAS eget opland har i 2013 udgjort godt ton - ca. 4 % mere end i Herudover har TAS behandlet affald fra kommunerne Haderslev og Tønder. 8

9 Produktion Både el-og varmeproduktion pr. ton forbrændt affald er i 2013 en anelse højere end i sammenlagt en øget energiproduktion pr. ton på ca. 2 %. Forbedringen tilskrives, at der løbende har været driftsmæssigt fokus på at fintune og optimere anlægget. Elforbrug Det samlede elforbrug pr. ton forbrændt har i 2013 været på samme niveau som i Forbrug til proces udgør hovedparten af forbruget og er udslagsgivende, når elforbrug opgøres samlet for virksomheden. TAS har gennemført tiltag i 2013 for at reducere elforbrug på bygningsdrift (udskiftning til LED-belysning). Disse tiltag har indebåret en besparelse på knap kwh. Det svarer til en reduktion på knap 14 % i forhold til forbruget til bygningsdrift i og et elforbrug i en størrelsesorden svarende til enfamiliehuse. 9

10 Varmeforbrug I opgørelsen af varmeforbrug indgår egenproduceret varme til varmholdelsesformål, olieforbrug til støttebrænder på ovnlinje 5 samt indkøbt fjernvarme til rumopvarmning. Forbruget er i 2013 er opgjort til 4,5 kwh/ton, hvilket er 15 % mindre i forhold til Det graddagekorrigerede fjernvarmeforbrug opgjort pr. ton brændsel er reduceret med 13 %, hvilket tilskrives, at der i 2013 løbende er arbejdet på at optimere opvarmning og køling i anlæggets bygninger. Vedvarende energi VE-energi Det samlede energiforbrug af el og varme pr. ton forbrændt udgjorde i MWh, hvoraf forbruget af egenproduceret el udgjorde knap halvdelen. Andelen af bionedbrydeligt affald, som behandles på et affaldsforbrændingsanlæg er af Energistyrelsen fastlagt til at udgøre 55 %. Dvs. for den andel af vores energiforbrug, der er egenproduceret el og varme kan 55 % af energien regnes for VE-energi. For indkøbt el udgør andelen af VE-energi 46 % i 2013, mens VE-andelen ved køb af fjernvarme udgør 41 %. VE-andelen af TAS samlede energiforbrug er på den baggrund opgjort til ~ 49 % i I 2012 udgjorde VE-andelen af TAS forbrug ~ 46 % VE-andelen i den energi, som TAS producerer og sælger - de 55 % - er indregnet i de opgjorte VE-andele for hhv. indkøbt el og fjernvarme. Vandforbrug Virksomhedens samlede vandforbrug pr. ton forbrændt var i 2013 på knap 0,09 m 3, mens det i 2012 udgjorde 0,11 m 3 - en reduktion på 13 %. Vandforbrug til proces udgør i størrelsesordenen %. Generelt har vandforbruget over de seneste fem år været nedadgående, idet der er gennemført en række tiltag for at reducere vandforbruget til proces. Tiltagene omhandler primært erstatning af vandværksvand med teknisk vand (opsamlet regnvand m.v.), men også ændringer i rengøringsrutiner har gjort det muligt at reducere vandforbruget. Det større forbrug i 2011 skyldtes tekniske problemer med anlæg for vandbehandling til kedlen på ovnlinje 2. 10

11 Forbrug af hjælpestoffer til røggasrensningsproces Forbruget af kalk til rensning af røggasser er i 2013 godt 30 % større i forhold til forbruget i Det større forbrug tilskrives primært, at andelen af biomasseaffald, der blev behandlet i 2013 udgjorde 26 %, mens andelen var 36 % i Hvis kalkforbruget opgøres alene i forhold til de forbrændte affaldsmængder dvs. uden andelen af biomasseaffald svarer forbruget i 2013 til det gennemsnitlige forbrug for de foregående år. Forbruget af aktivt kul pr. ton forbrændt er fordoblet i 2013 i forhold til Dette skyldes dels den mindre andel af biomasseaffald, men først og fremmest justering af processen. Forbrug af ammoniakvand medgår til DeNOx-rensning i SNCR-anlæg. Forbruget pr. ton forbrændt er 37 % større i 2013 end forbruget i Det større forbrug skyldes, at der i 2013 er arbejdet med forskellige driftsmæssige justeringer for at opnå en reduceret udledning af NOx. Der er opnået en reduktion pr. ton forbrændt på næsten 10 % for ovnlinje 5, mens det for ovnlinje 2 generelt har været vanskeligt at opnå den ønskede stabilisering af SNCRprocessen herunder i forhold til overholdelse emissionskrav. Der arbejdes i 2014 videre med forbedringstiltag omkring stabilisering af processen 11

12 Restprodukter Slagge Mængden af slagge (inkl. jern) pr. ton forbrændt er i 2013 ca. 7 % mindre i 2013 end i 2012 og 4 % mindre i forhold til Slaggen analyseres for indhold af TOC og en række tungmetaller med henblik på genanvendelse. Dette sker for partistørrelser på max ton slagge. Prøvetagning og analyse foregår efter sortering og modning. TAS slaggehåndtering varetages af Meldgaard, der håndterer slaggen på en plads ved Skærbækværket i Fredericia. Analyseværdierne for slaggen i 2013 (jf. bilag 1) er baseret på 6 analyser og fastlægger slaggen til kategori 3 i henhold til bekendtgørelse om genanvendelse af bl.a. restprodukter til bygge- og anlægsarbejder. Alle analyserne overholder endvidere den fastsatte grænseværdi for TOC på 3 % med god margen - og endvidere de i TAS miljøgodkendelse fastsatte målsætninger om et max. indhold af TOC på 1,5 % som årsgennemsnit. Slaggen er genanvendt til bundsikring i anlægsprojekter.. Restprodukt fra røggasrensning Restproduktmængden pr. ton forbrændt er steget med godt 30 % i 2013 i forhold til 2012, hvilket hænger naturligt sammen med et øget forbrug af hhv. kalk og aktivt kul til røggasrensningen. 12

13 Luftemissioner Emissioner fra produktion Røggasserne fra forbrændingen indeholder efter rensning i posefilter og SNCR-anlæg små koncentrationer af støv, HCl, SO 2, TOC, CO, HF, NOx, NH 3 samt tungmetaller og dioxin. Der er krav om gennemførelse af to årlige præstationsmålinger af tungmetallerne Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, samt dioxiner fra hver ovnlinje. Herudover er der i 2013 gennemført en præstationsmåling på hver ovnlinje af PAH som følge af TAS behandling af neddelt kreosotbehandlet træ. Målingerne foretages af et uvildigt, akkrediteret laboratorium. Resultatresumé af kontinuerte målinger og præstationsmålinger for 2013 fremgår af nedenstående. Der er herudover foretaget en opgørelse af mængden af fossilt CO 2 for 2013, idet de danske affaldsforbrændingsanlæg fra 1. januar 2013 er blevet omfattet af EU s CO 2 -kvoteordning. Kontinuerte målinger 2013: Årsgennemsnit for koncentrationerne af: Støv, CO, TOC, HCl, SO 2, HF, NOx og NH 3 er fastlagt på baggrund af TAS kontinuerte målinger af disse parametre. Som det fremgår af figurerne ligger den gennemsnitlige koncentration på årsbasis på et niveau, der er pænt under grænseværdien. TAS opfylder således også de målsætninger for årsgennemsnit, der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse for parametrene: Støv på hhv. 5 mg/nm 3, CO på 10 mg/nm 3, TOC på 5 mg/nm 3 og HF på 0,5 mg/nm 3. TAS har i 2013 registreret i alt tre overskridelser af halvtimesmiddelværdier for CO. Der er herudover registreret et mindre antal overskridelser af halvtimesmiddelværdier, som i henhold til forbrændingsbekendtgørelsens bestemmelser betegnes som accepterede overskridelser, idet disse tilskrives driftsforstyrrelser i anlæggets røggasrensningssystem. I henhold til bekendtgørelsen kan der accepteres op til 60 timer af sådanne overskridelser for hver ovnlinje med eget røggasrensningsanlæg. TAS har i 2013 registreret i alt 3,5 timer for ovnlinje 5 af sådanne accepterede overskridelser for parametrene HCl og SO 2. 13

14 TAS har herudover haft 6 døgnoverskridelser for ovnlinje 2 og 5 døgnoverskridelser for ovnlinje 5. For ovnlinje 2 er overskridelserne på parametrene NOx og NH 3 og for ovnlinje 5 på parametrene HCl og SO 2. Det er besluttet, at der i 2014 iværksættes tiltag for at reducere antallet af sådanne hændelser. Præstationsmålinger i 2013: I 2013 overholdte alle parametre grænseværdierne med god margen. Gennemsnittet for dioxin/furan overholder endvidere den i TAS miljøgodkendelse fastsatte målsætning om en max. koncentration på 0,05 ng/nm 3. Emissionerne af tungmetaller og dioxin er i tabellerne angivet som gennemsnit af de to gennemførte præstationsmålinger, mens værdien for PAH er baseret på én præstationsmåling iht. miljøgodkendelsens krav. Pb, Cr, Cu, Mn, Sb, As, Co, Ni, V Ovn 2: Parameter Måling 1 Måling 2 Årsgennemsnit 0,007 0,008 0,0075 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 0, , ,0002 0,0002 Hg 0,0004 mg/nm 3 mgnm 3 mg/nm 3 Cd, TI 0,0002 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 Dioxin/ Furan 0,02 ng/nm 3 0,042 ng/nm 3 0,03 ng/nm 3 PAH 0,00004 mg/nm 3 Ovn 5: Parameter Måling 1 Måling 2 Årsgennemsnit Pb, Cr, Cu, Mn, Sb, As, Co, Ni, V 0,004 0,01 0,007 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 0,0007 0,0005 0,0002 0,0002 Hg 0,0003 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 Cd, TI 0,0002 mg/nm 3 mg/nm 3 Dioxin/ Furan 0,005 ng/nm 3 0,008 ng/nm 3 0,007 ng/nm 3 PAH 0,00003 mg/nm 3 Drivhusgasser Den danske forbrændingssektor blev pr. 1. januar 2013 omfattet af EU s CO2-kvoteordning. Ordningen indbefatter, at TAS skal opgøre den fossile andel af CO2-udledningen ved forbrænding af affald. Dette sker på baggrund af standardværdier for indfyret brændsel og CO 2 -emission. I 2013 er den opgjorte og verificerede udledte mængde af fossilt CO 2 fra TAS fastlagt til ton. Hvis den mængde energi, som er grundlaget for TAS energiproduktion i 2013, skulle erstattes af energi fra f.eks. naturgas, ville udledningen af fossilt CO 2 i stedet have udgjort i størrelsesordenen ton. 14

15 Emissioner fra energiforbrug Opgjorte emissioner fra energiforbrug omfatter CO 2 - emissioner, SO 2 -emissioner og NOx-emissioner fra el- og varmeforbrug. Opgjort SO 2 - og NOx-udledning omfatter alene udledningen fra indkøbt elmængde samt indkøbt varmemængde til bygningsopvarmning, idet emissionerne fra egetforbrug af el og varme samt fra forbrug af olie til støttebrændere, er omfattet af opgjorte emissioner via luftafkast. Tilsvarende skal det bemærkes, at opgjort fossil CO 2 - udledning fra egetforbrug af el og varme tillige indgår i den produktionsrelaterede fossile CO 2 -emission - og nøgletal for CO 2 -emissioner fra forbrug af indkøbt el og fjernvarme er bl.a. baseret på den fossile CO 2 -andel fra TAS energiproduktion. CO 2 -udledning fra hhv. TAS el- og varmeforbrug og produktion kan derfor ikke lægges sammen til en samlet opgørelse. Som det fremgår af opgørelsen af CO 2 -emission bidrager elforbruget til langt størstedelen af CO 2 -udledningen fra energiforbrug. Elforbrugets andel udgør %. Den større CO 2 -udledning fra elforbrug i 2013 i forhold til 2012 skyldes primært en større CO 2 -emissionsfaktor for indkøbt el pga. en større andel af el produceret på kulfyrede kraftværker. 15

16 5. Ledelsessystem, miljømål og -præstationer TAS blev miljø- og arbejdsmiljøcertificeret første gang i 2006 efter standarderne ISO og DS/OHSAS Den erfaring, som selskabet har opnået ved udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af ledelsessystemet viser, at systemet understøtter, at der skabes en dynamisk proces omkring virksomhedens miljøarbejde, som resulterer i øget fokus og løbende miljømæssige forbedringer. TAS har gennem et intenst arbejde med en ændret organisering af driften med organisering i 9 teams (fokusområder) styrket medarbejderdeltagelsen i optimerings- og forbedringstiltag, hvilket har haft væsentlig betydning for de miljømæssige resultater, der er opnået i Den styrede proces, som skaber de opnåede resultater, kan illustreres som følger: Løbende forbedringer Ledelsens evaluering Politik Kontrol Implementering og drift Planlægning Processen pågår løbende hen over året i forskellige interne mødefora. En gang årligt gennemføres en samlet evaluering af ledelsessystemet. Miljø og arbejdsmiljøpolitik: TAS varetager en central miljøopgave i Trekantområdet ved forfølgelsen af selskabets overordnede formål om at sikre en effektiv ressourceudnyttelse inden for de områder af affaldsbehandlingen, hvor selskabet er tillagt kompetence. Med dette overordnede formål ser TAS et naturligt sammenfald mellem selskabets forretningsmæssige målsætninger og selskabets målsætninger for miljø samt menneskers sundhed og sikkerhed: TAS vil over de kommende år: Forbedre forbrændingsprocessens ressourceudnyttelse gennem øget energiproduktion ift. indfyret energi samt et reduceret energi- og råvareforbrug, Reducere udledninger af luftemissioner og restprodukter til omgivelserne 16

17 Forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at styrke medarbejdernes beslutningsevne og omstillingsparathed gennem kompetenceudvikling Forbedre arbejdsprocesser, så sikkerheds- og sundhedsmæssig belastning reduceres Forebygge risici for skadelig miljøpåvirkning og sikkerheds- og sundhedsmæssig belastning af medarbejdere under løsning af selskabets opgaver TAS målsætninger for miljø samt menneskers sundhed og sikkerhed tager afsæt i selskabets miljø- og arbejdsmiljøpolitik. Vi vil: 1. som minimum overholde gældende krav på miljø- og arbejdsmiljøområdet, både lovmæssige og andre krav selskabet har tilsluttet sig, for derved at være på forkant i forhold til implementeringen af evt. nye miljø- og arbejdsmiljøkrav i relation til affaldsforbrænding. 2. gennem evaluering af eksisterende og planlægning af nye aktiviteter sikre, at forbrænding af affald foregår ved en effektiv udnyttelse af affaldets ressourcer, og at etablering, drift og servicering af alle anlæg er karakteriseret ved en høj miljø- og arbejdsmiljømæssig kvalitet, der er under stadig forbedring. 3. forebygge svigt gennem risikovurderinger, planlægning og styring af de aktiviteter, der i vores forretningsprocesser er vurderet og fastlagt til at være de væsentligste i forhold til miljø og arbejdsmiljø. 4. løbende ajourføre vores styring og sikre, at denne styring i nødvendigt omfang dokumenteres og bliver overvåget, hvor det er vurderet, at der er størst risiko. Risiko skal forstås både i forhold til eksternt miljø og i forhold til medarbejderes sundhed og sikkerhed. Et kort resumé af status for, hvordan TAS har fulgt op på ledelsessystemet gennem mål og tiltag i 2013 samt planlagte tiltag og mål for 2014, gennemgås i det følgende. Mål og resultater for 2013: Målsætning/mål Tidsplan Resultater og bemærkninger Forbedre forbrændingsprocessens ressourceudnyttelse bl.a. gennem øget energiproduktion ift. indfyret energi Reducere energi- og råvareforbrug samt emissioner til omgivelserne, Projekt med etablering af røggaskondensering på begge ovnlinjer (forbedret energiudnyttelse på 7-10%) Kortlægning af muligheder for at udsortere metal/plast fra forbrændingsegnet affald med henblik på genanvendelse Kortlægning af muligheder for at udnytte spildvarme fra støtteprocesser til fjernvarme. Optimere varme- og kølesystemer i bygninger. Fjernvarmeforbrug pr. ton forbrændt er i 2013 reduceret med 13 % i forhold til 2012 Optimere drift og overvågning af røggasrensningsprocesser 17

18 6. EMAS-attest 18

19 Bilag 1: Datagrundlag Produktion: År Driftstimer Timer/år Ovn Ovn Affald/brændsel Ton Dagrenovation Stort/småt brændbart Malingsslam Øvrigt farligt affald Farligt affald i alt Biomasse Træflis til indfyring Indvejet affaldsmængde Forbrændt affaldsmængde Forbrændt pr. Ton ovnlinje Ovn Ovn Forbrændt pr. Ton/h driftstime Ovn 2 8,8 9,5 9,4 9,9 10,0 Ovn 5 9,8 10,4 10,2 10,8 11,3 Energiproduktion i alt MWh Elproduktion Solgt el Varmeproduktion, ovn (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion, ovn (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion i alt Bortkølet varme Solgt varme

20 Energiprod./ton MWh/ton forbrændt Elproduktion 0,58 0,64 0,65 0,61 0,63 Solgt el 0,52 0,58 0,60 0,56 0,56 Varmeproduktion, ovn 1,97 1,91 1,97 1,80 1,87 2 (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion, ovn 2,45 2,54 2,67 2,41 2,41 5 (inkl. egetforbrug) Varmeproduktion, i alt 2,19 2,17 2,33 2,12 2,16 Bortkølet varme 0,02 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 Solgt varme 2,17 2,14 2,28 2,07 2,12 Forbrug: Elforbrug År MWh Elforbrug egenproduktion Elforbrug indkøbt Elforbrug fj.pumper Elforbrug i alt Elforbrug pr. ton kwh/ton forbrændt Elforbrug i alt Varmeforbrug MWh Varmeforbrug egenproduktion (proces) Gasolieforbrug til proces (støttebrændere) Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug (opvarmningsformål) Varmeforbrug i alt Varmeforbrug pr. ton kwh/ton forbrændt Varmeforbrug i alt 19,5 14,5 6,6 5,3 4,5 Vandforbrug m 3 Vandværksvand, proces Vandværksvand, sanitært Vandforbrug i alt

21 Vandforbrug pr. ton m 3 /ton forbrændt Vandforbrug i alt 0,13 0,12 0,13 0,11 0,10 Forbrugsstoffer Ton Hydratkalk/Sorbacal Ammoniakvand (24 %) Aktivt kul 41,1 47,4 50,5 31,5 66,7 Forbrugsstoffer pr. Kg/ton ton forbrændt affald Hydratkalk/Sorbacal 12,9 11,4 9,7 6,6 8,8 Ammoniakvand (24 %) 0,66 0,75 1,0 1,4 1,9 Aktivt kul 0,34 0,39 0,34 0,20 0,41 Restprodukter: År Røggasrensningsprodukt Røggasrensningsprodukt Røggasrensningsprodukt pr. ton forbrændt Røggasrensningsprodukt Slagge Ton ,82 28,54 27,56 19,68 25,90 Råslagge, inkl. jern Slagge pr. ton Kg/ton forbrændt affald Råslagge, inkl. jern Slaggeindhold 1 : Slagge År Grænseværdi TOC 0,38 % 0,60 % 0,92 % 0,52 % 0,52 3 % Klorid mg/l Sulfat mg/l Natrium mg/l Arsen 1,9 µg/l 2,3 µg/l 2,9 µg/l 3,4 µg/l 3,1 50 µg/l 1 Gennemsnitlige koncentrationer fra analyser af eluat er opgjort fra og med 2011 for det samlede analyseprogram 21

22 Barium µg/l Cadmium 0,08 0,08 0,05 0,05 0,06 40 µg/l Chrom µg/l Kobber µg/l Nikkel 5,7 3,7 3,4 2,6 2,5 70 µg/l Kviksølv < 0,05 < 0,05 < 0,05 1 µg/l Selen 5,4 5,9 5,8 30 µg/l Bly 3,9 7,1 0,9 0,6 < 0,5 100 µg/l Zink 38,2 17,3 8,2 < 5,0 < 5, µg/l Luftemissioner: Emissioner fra produktion: År Grænse -værdi mg/nm 3 Ovn 2, Middelværdi (mg/nm 3 ) koncentrationer Støv 2,4 ~0,0 ~0,0 ~0,0 ~0,0 10 HCl 9,3 9,1 7,0 6, SO ,0 11, TOC 0,1 0,2 0,1 0,3 0,8 10 CO 1,0 2,0 ~0,0 ~0,0 0,7 50 HF 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 1 NOx , /200 NH 3 0,8 0,4 1,5 4, Pb+Cr+Cu++Mn 0,041 0,010 0,009 0,007 0,008 0,5 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0003 0,05 Cd+Tl 0,001 0,000 0,000 0,000 0,0002 0,05 PAH 0, ,005 3 Dioxin/Furan 0,020 0,006 0,03 0,049 0,03 0,1 ng/nm ng/nm 3 ng/nm 3 ng/nm 3 ng/nm 3 Ovn 5, Middelværdi (mg/nm 3 ) koncentrationer Støv ~0,0 ~0,0 ~0,0 ~0,0 ~0,0 10 HCl 3,6 5,9 6,5 3,

23 SO , TOC 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 10 CO ~0,0 ~0,0 ~0,0 0,3 0,1 50 HF 0,2 ~0,0 ~0,0 ~0,0 0,1 1 NOx , /200 NH 3 1,0 1,0 1,0 3, Pb+Cr+Cu++Mn 0,03 0,010 0,009 0,008 0,007 0,5 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,000 0,001 0,025 ~0,000 0,001 0,05 Cd+Tl 0,001 ~0,000 ~0,000 ~0,000 ~0,000 0,05 PAH 0, ,005 Dioxin/Furan 0,01 ng/nm 3 0,02 ng/nm 3 0,01 ng/nm 3 0,007 ng/nm 3 0,007 ng/nm 3 0,1 Ovn 2, udledt total Kg mængde Støv HCl SO TOC CO HF 1, NOx NH Pb+Cr+Cu++Mn 16,2 3,1 2,8 1,9 3,4 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,20 0,17 0,21 0,15 0,15 Cd+Tl 0,36 0,11 0,08 0,07 0,09 PAH 0,02 Dioxin/Furan 0,006 g 0,002 g 0,01 g 0,01 g 0,01 Ovn 5, udledt total Kg mængde Støv ,2 HCl SO TOC CO HF ~ 0 ~ 0 41 ng/nm 3 23

24 NOx NH Pb+Cr+Cu++Mn 9,6 0,4 0,8 3,2 3,6 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,09 0,08 2,4 0,15 0,26 Cd+Tl 0,2 0,01 0,02 0,11 0,10 PAH 0,02 Dioxin/Furan 0,004 g 0,001 g 0,001 g 0,003 g 0,003 Ovn 2, udledt mængde pr ton forbrændt g/ton Støv HCl SO TOC 1,0 0,8 0,3 1,1 4,1 CO ,2 18,5 HF 0,60 0,13 0,5 0,5 0,9 NOx NH Pb+Cr+Cu++Mn 0,24 0,04 0,04 0,03 0,05 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cd+Tl 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 PAH 0,00 Dioxin/Furan 0,09 µg/ton 0,03 µg/ton 0,14 µg/ton 0,19 µg/ton 0,18 µg/ton Ovn 5, udledt mængde g/ton pr ton forbrændt affald Støv ,02 HCl SO TOC 1,7 1,6 1,1 0,2 1,5 CO 7, ,4 7,9 8,5 HF 1,30 0,22 0,00 0,0 0,5 NOx NH

25 Pb+Cr+Cu++Mn 0,17 0,01 0,01 0,04 0,04 Sb+As+Co+Ni+V Hg 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 Cd+Tl 0, ,00 0,00 0,00 PAH 0,00 Dioxin/Furan 0,06 µg/ton 0,02 µg/ton 0,01 µg/ton 0,04 µg/ton 0,04 µg/ton Emissioner fra energiforbrug: Forbrug egenproduktion År CO 2 -el CO 2 -varme 16,3 27, Forbrug indkøbt el og varme CO 2 -el CO 2 -varme CO 2 i alt SO 2 -el 0,29 0,37 0,33 0,31 0,37 SO 2 -varme 0,06 0,06 0,03 0,03 0,01 SO 2 i alt 0,35 0,43 0,36 0,34 0,38 NOx-el 1,7 1,5 1,5 1,3 1,3 NOx-varme 0,20 0,20 0,23 0,20 0,20 NOx i alt 1,9 1,7 1,7 1,5 1,5 CO 2 i alt pr. ton forbrændt affald (kg/ton) Ton 41,2 33,9 26,8 22,1 27,1 SO 2 i alt pr. ton forbrændt affald (g/ton) NOx i alt pr. ton forbrændt affald (g/ton) 2,8 3,5 2,4 2,2 2,3 15,5 14,3 11,7 9,7 9,1 25

26 Bilag 2: Procesdiagram Støtteproces: Administration Affaldsmodtagelse Kerneproces: Forbrænding Energiproduktion Restprodukter (slagge/røggasprodukter) aldsmodtagelse Hjælpestoffer Luftemissioner/ røggasemissioner 26

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 7 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2009 9 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1271-00144 Ref. melso/susbe 19. september 2013 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Affald Plus Næstved forbrændingsanlæg med tilhørende aktiviteter Ved Fjorden 20, 4700 Næstved Genbrugsterminalens

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Miljøredegørelse 2013 en del af byen ARC Amager Ressource Center er en affaldsbehandling og energi virksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket København d. 3. december 2012 Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket I vores kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 15/31180 Udgivet januar 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort.

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort. Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2008-09

Læs mere

Miljørapport 2014, bilagsdel

Miljørapport 2014, bilagsdel Miljørapport 2014, bilagsdel 1 28 AffaldPlus tal og data Tal og data for 2014 Indholdsfortegnelse Supplerende oplysninger... 29 Biobrændsel... CO 2 -fodaftryk... 29 30 Næstved Forbrændingsanlæg... 31 Næstved

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1

GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1 GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1 Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 BASISOPLYSNINGER Navn, beliggenhed og ejerforhold

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Køkkenkværne energi der går i vasken?

Køkkenkværne energi der går i vasken? Køkkenkværne energi der går i vasken? V/ Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning, Kloak A/S repræsentant for Komité for Spildevand, DANVA 1 Hvorfor drøfte køkkenkværne? Stigende efterspørgsel flere henvendelser

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet

Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet Notat Dato: 25. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet affald I dette notat redegøres der for energiforbrug og miljøbelastning

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab Energi og miljøredegørelse 10 Region Syddanmark Grønt regnskab Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi og miljøredegørelse indtil videre har regionen udgivet fire redegørelser i perioden 07

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

FREMTID I FJERNVARME

FREMTID I FJERNVARME FREMTID I FJERNVARME Vi kan ikke få nok varme i radiatorerne med fjernvarme Din nye fjernvarme-unit kan levere samme varme og fremløbstemperatur, som du er vant til. Fordelen ved at skifte til fjernvarme

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Odense Renovation A/S Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Rapport August 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland GRØNT REGNSKAB 214 VA 57 Blokland Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 57 Blokland. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Casper Frost Thorhauge cfrot@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00178

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere