I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E"

Transkript

1 20. oktober 2014 I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E Indledning For udenlandske investorer vil det ofte være afgørende, at deres investeringer i danske kapitalfonde ikke medfører, at de pålægges dansk skattepligt. Det er derfor sædvanligt, at danske kapitalfonde struktureres som kommanditselskaber (K/S). De pågældende K/S er foretager herefter forskellige investeringer. Selskabsstrukturen omkring kapitalfondene etableres normalt med et dansk managementselskab og et dansk selskab som komplementar, mens de udenlandske investorer deltager som kommanditister. Da et K/S ikke er et selvstændigt skattesubjekt, er der mulighed for at sikre, at udenlandske investorer kun beskattes i deres hjemland. Dette forudsætter imidlertid, at den anvendte struktur ikke medfører fast driftssted i Danmark for de udenlandske investorer. I 2013 fandt Skatterådet i forbindelse med en anmodning om et bindende svar, at udenlandske investorer i et dansk K/S i den konkrete sag ville have fast driftssted i Danmark 1. Afgørelsen er konkret begrundet med blandt andet direkte eller indirekte sammenfald i ejerkredsen i managementselskabet og i komplementaren samt væsentligt personsammenfald med hensyn til beslutningskompetencen for det pågældende K/S, dvs. kompetencen til at udarbejde, oprette, forvalte og styre investeringerne i K/ S et. Skatterådet lægger i den forbindelse vægt på, at det er de samme personer, der enten via managementselskabet eller komplementaren er aktiv i alle led af beslutningsprocesserne for investeringerne i K/S et. Ligeledes medførte det forhold, at generalforsamlingen fast blev afholdt på managementselskabets adresse i sig selv fast driftssted. Uanset disse konkrete forhold vakte afgørelsen betydelig opsigt og usikkerhed. Med en ny afgørelse 2 i 2014 i forbindelse med en anden anmodning om et bindende svar tilkendegav Skatterådet imidlertid klart, at anvendelse af K/S-strukturen ikke nødvendigvis vil medføre fast driftssted for udenlandske investorer. I den konkrete sag var det blandt andet af afgørende betydning, at beslutningskompetencen i K/S et blev holdt adskilt fra managementselskabet, og at der således ikke var personsammenfald, som tilfældet var i 2013-afgørelsen. Endvidere lagde Skatterådet vægt på, at generalforsamlingen ikke blev afholdt på noget fast sted. Skatterådet fandt herefter, at der ikke i den nye sag ville være tale om fast driftssted for de udenlandske investorer. De ovennævnte afgørelser viser, at det fortsat er muligt at tilrettelægge en K/S-struktur således, at udenlandske investorer opnår en hensigtsmæssig dansk skattemæssig behandling. Imidlertid viser afgørelserne også, at struktureringen af K/S et er af afgørende betydning. Af begge afgørelser fremgår en lang række momenter, der er af afgørende betydning ved vurderingen 1 SKM SR. 2 SKM SR.

2 af, om investering i et dansk K/S medfører dansk fast driftssted for de udenlandske investorer. Det er derfor af væsentlig betydning, at alle disse momenter nøje overvejes ved tilrettelæggelse af K/Sstrukturer. Afgørelserne, deres betydning og de pågældende momenter gennemgås i det følgende. Retsgrundlaget Visse udenlandske investorer underlægges begrænset skattepligt til Danmark, såfremt de (1) selv udøver erhverv med fast driftssted i Danmark eller (2) deltager i en erhvervsvirksomhed med dansk fast driftssted, jf. Selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra a. Bestemmelsen fortolkes som udgangspunkt efter OECD's modeloverenskomst 3 og kommentaren hertil, jf. den juridiske vejledning 4. Følgende krav skal herefter som udgangspunkt være opfyldt, for at der foreligger et fast driftssted: Der skal være tale om et forretningssted (f.eks. filialer, lokaler, areal eller lignende), og forretningsstedet skal være fast, dvs. etableret et bestemt sted og have en vis varighed. Der skal udøves erhvervsvirksomhed gennem forretningsstedet, dvs. der skal foregå en eller anden form for erhvervsmæssig aktivitet eller drift fra forretningsstedet. Herudover gælder den såkaldte agentregel 5, hvorefter der kan statueres fast driftssted, såfremt en "afhængig" agent udøver virksomhed for foretagendet. I modsætning hertil medfører en "uafhængig" agent ikke fast driftssted. Ved vurderingen af om der foreligger fast driftssted, vil der således både skulle foretages en vurdering i henhold til (1) hovedreglen og (2) agentreglen. Hvis blot ét af disse forhold er opfyldt, kan der statueres fast driftssted for det udenlandske selskab. Praksis I de to ovenstående afgørelser opregnes en række tidligere afgørelser af Skatterådet om K/S er med lignende strukturer, hvor der ikke blev statueret fast driftssted 6. Ligeledes henvises til en højesteretsdom. Disse afgørelser vil nedenfor kort blive gennemgået. SKM SR Denne sag vedrørte et K/S, der investerede i opstartsvirksomheder. Beslutningskompetencen vedrørende køb og salg af porteføljeselskaber lå hos direktionen i det danske komplementarselskab, der ikke havde retlig eller faktisk råderet over et forretningssted i Danmark, ligesom komplementarselskabet ikke havde ansatte ud over direktionen. Direktionsmøderne blev ikke holdt på et fast forretningssted i Danmark. 3 Modeloverenskomstens art. 5, stk Den juridiske vejledning 2013, C.F Artikel 5: Fast driftssted. 5 Modeloverenskomstens art. 5, stk SKM SR, side 18 af 25.

3 Skatterådet fandt ikke, at kommanditselskabet havde fast driftssted i Danmark efter artikel 5, stk. 1 i modeloverenskomsten, idet K/S et eller komplementarselskabet ikke havde et forretningssted, der var fast i Danmark. SKM SR En bank under tilsyn af Finanstilsynet udbød til institutionelle og professionelle kunder en investeringsmulighed i et K/S. K/S ets formål var at yde lån mod sikkerhed og med garanti fra statslig garantistiller. Der var ikke anden aktivitet i K/S et. K/S et havde ikke ansatte eller rådighed over egne lokaler. Generalforsamlinger blev afholdt i Danmark. Komplementarselskabet udgjorde K/S ets ledelse. Beslutningskompetence vedrørende ydelse af lån og andre væsentlige beslutninger blev uddelegeret til et investment board bestående af 3-8 personer, der blev udpeget af investorerne og komplementarselskabet i fællesskab. Investment boardet var alene underlagt K/S ets vedtægter og strategi. Øvrige ledelsesmæssige funktioner, f.eks. regnskabsaflæggelse og indkaldelse til generalforsamling, blev varetaget af komplementarselskabet I henhold til hovedreglen i modeloverenskomstens artikel 5, stk. 1 fandt Skatterådet ikke, at K/S havde fast driftssted i Danmark, idet K/S et ikke havde et forretningssted, der var fast i Danmark. Yderligere var medlemmerne af investment boardet ikke sammenfaldende med ejerkredsen i det pågældende K/S. I henhold til agentreglen fandt Skatterådet, at investment boardet og rådgiver måtte betragtes som uafhængige parter efter OECD s modeloverenskomst artikel 5, stk. 6, idet disse enheder selv havde risikoen for det udførte arbejde, herunder det sædvanlige rådgiveransvar. SKM SR Et managementselskab, der forvaltede flere fonde, skulle fungere som manager for et K/S, der skulle udbydes til udenlandske investorer. K/S ets formål var at investere i danske virksomheder med en investeringshorisont på tre til seks år. K/S et havde ikke retlig eller faktisk rådighed over forretningslokaler i Danmark og var registreret med en c/o adresse hos et advokatfirma i Danmark. K/S havde ikke ansatte eller nogen bestyrelse i Danmark, men havde et investor board, som førte tilsyn med managementselskabet. Investor boardet havde intet fast sted at mødes. Generalforsamlinger afholdes én gang årligt i Danmark, hvor lokaliteten afhang af, hvad der var mest hensigtsmæssigt. Generalforsamlingen var ikke involveret i investerings- og salgsbeslutningerne. Beslutninger om køb og salg af selskaber blev truffet formelt af komplementaren efter indstilling fra en afdeling i managementselskabet, der havde indgået en aftale med K/ S et om at varetage den daglige forvaltning/drift af K/S et. Komplementaren kunne ikke godkende en beslutning om køb eller salg af investeringer mv., uden at der forelå en indstilling fra afdelingen i managementselskabet. I henhold til hovedreglen fandt Skatterådet ikke, at K/S et havde fast driftssted i Danmark, idet K/S

4 ikke havde et forretningssted, der var fast i Danmark. Yderligere fandt Skatterådet ikke, at der var personsammenfald mellem managementselskabet og ejerkredsen i det pågældende K/S. I henhold til agentreglen fandt Skatterådet på baggrund af en konkret vurdering, at B A/S samt de øvrige forvaltnings- og beslutningsorganer måtte betragtes som uafhængige agenter i henhold til OECD s modeloverenskomst artikel 5, stk. 6, hvorfor Investorerne i A ikke fik fast driftssted i Danmark. SKM SR Det i sagen omhandlede K/S var en Fund-of-funds, der henvendte sig til danske og udenlandske investorer. Det kunne ikke på forhånd fastlægges, hvilke investeringstyper K/S et ville foretage. K/S et havde ikke egne ansatte i Danmark og havde ikke retlig eller faktisk rådighed over forretningslokaler i Danmark. Generalforsamlingen var den øverste myndighed i K/S et og havde sædvanlige generalforsamlingsbeføjelser. Alle købs- og salgsbeslutninger blev truffet af et investment board på baggrund af anbefalinger fra et managementselskab, der havde indgået rådgivningsaftale med K/S et herom. Investment boardet holdt fysiske møder på managementselskabets kontoradresse i Danmark, men lokaliteten ville afhænge af, hvad der var mest hensigtsmæssigt. Komplementarselskabet var ejet af managementselskabet, der også var udbyder af K/S et. Komplementarselskabet blev ledet af en bestyrelse, der blev sammensat af personer i managementselskabet. Komplementarselskabet varetog nogle få bestemte funktioner for K/S et, f.eks. lovpligtige registreringer og valg af revisor. Managementselskabet kunne alene indgå bindende aftaler på vegne af K/S et om interne anliggender, f.eks. advokat, revisor, etc. Skatterådet bekræftede, at udenlandske investorer i K/S et ikke fik fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra a, idet K/S ikke havde et forretningssted, der var fast i Danmark. SKM SR Et K/S blev stiftet med det formål at være en investeringsenhed med danske og udenlandske investorer. K/S et havde ikke retlig eller faktisk rådighed over forretningslokaler i Danmark, og havde c/o adresse hos et advokatfirma. K/S et havde ingen ansatte i Danmark og ingen bestyrelse i Danmark. Generalforsamlinger afholdtes i Danmark, men lokaliteten ville afhænge af, hvad der var mest hensigtsmæssigt. Beslutninger om køb og salg blev truffet af et investor board efter indstilling fra et advisory board, der modtog indstillinger til investering fra manager. Investor boardet bestod af to personer, der blev udpeget af investorerne, men var ellers uafhængige af disse. Manageren kunne indgå bindende aftaler på vegne af K/S et i det omfang, der er tale om interne anliggender, f.eks. med advokat, revisor samt oprette og lukke konti, selvangive mv. Manageren kunne afsættes af investorerne efter nærmere retningslinjer.

5 I henhold til hovedreglen fandt Skatterådet, at de udenlandske investorer i K/S et ikke ville få fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra a, idet K/S et ikke havde et forretningssted, der var fast i Danmark. For så vidt angår generalforsamlingen i K/S et, som skulle afholdes i Danmark, var betingelsen om fast forretningssted ikke opfyldt, idet møderne ikke ville foregå et fast sted, men afhænge af, hvad der var mest hensigtsmæssigt. I henhold til agentreglen fandt Skatterådet på baggrund af en konkret vurdering, at K/S et samt de øvrige forvaltnings- og beslutningsorganer måtte betragtes som uafhængige agenter i henhold til OECD s modeloverenskomst artikel 5, stk. 6, hvorfor investorerne i K/S et ikke fik fast driftssted i Danmark. SKM LR Der blev stiftet et K/S med det formål at investere i danske biotekvirksomheder. K/S havde ikke egne ansatte og havde ikke retlig eller faktisk rådighed over forretningslokaler i Danmark. Bestyrelsesmøder og generalforsamling afholdtes i Danmark, men lokaliteten afhang af, hvad der konkret var mest hensigtsmæssigt. K/S ets administrative rutinefunktioner, f.eks. bogføring, regnskab og rapportering, blev outsourcet til et managementselskab, der også var investeringsrådgiver for K/S et. Managementselskabet havde ikke kompetence til at indgå bindende aftaler for K/S, bortset fra rutinefunktioner, f.eks. revisor og advokat. Ligningsrådet fandt ikke, at de udenlandske investorer havde fast driftssted i Danmark, idet K/S et alene havde til formål at erhverve anlægsaktier, og den udøvede aktivitet dermed ikke opfyldte betingelsen om, at der skal udøves erhverv fra et fast driftssted i Danmark. TfS H Sagen drejede sig om en fysisk person bosat i Schweiz, som var kommanditist i et dansk K/S. K/S et blev administreret af danske advokater, hvoraf den ene var medejer i K/S et. Højesteret fastslog, at den fysiske person ikke havde fast driftssted i Danmark vedrørende K/S et, idet personen deltog aktivt i forhold til ejendommens drift fra sin bopæl i Schweiz. Advokaterne var ikke afhængige agenter, idet de udøvede virksomhed, der er sædvanlig for ejendomsadministratorer, og i den forbindelse handlede inden for rammerne af deres sædvanlige forretningsvirksomhed. Vurdering af om der foreligger et forretningssted, og om dette er fast Skatterådet anfører i SKM SR, at såfremt generalforsamlingen i K/S et fast afholdes på managementselskabets adresse, medfører dette i sig selv fast driftssted. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal der foretages en konkret vurdering af K/S et. I den forbindelse anfører Skatterådet, at det er nødvendigt at inddrage de forskellige enheder, som indgår i strukturen, da strukturen er opbygget, således at beslutningskompetence, forhandlings- og monitoreringsopgaver samt administrative opgaver formelt er tillagt andre enheder i strukturen end K/S et.

6 Ved bedømmelsen af K/S et og de andre enheder i strukturen angiver Skatterådet følgende momenter, der konkret kan medføre, at et K/S har fast driftssted i Danmark. Hvis K/S et ikke har personale mv. i Danmark, og der således ikke allerede af denne grund kan statueres fast forretningssted, er det af afgørende betydning, om K/S et reelt bliver ledet af ejerkredsen. Såfremt dette er tilfældet, og ejerkredsen har lokaler i Danmark, vil K/S et blive anset for at have fast forretningssted i Danmark. Ledelsen kan ske gennem et managementselskab og omfatter bl.a. opgaver af administration og forvaltningsmæssig karakter samt vedtagelse og gennemførelse af investeringer. Ved vurdering af om K/S et reelt ledes af ejerkredsen, anfører Skatterådet, at det tillægges afgørende betydning, om der er direkte eller indirekte sammenfald i ejerkredsen i managementselskabet og komplementaren. Endvidere tillægges det betydning, om der er personsammenfald i managementselskabet og komplementaren i forhold til de personer, som tillægges beslutningskompetencen for K/S et. Skatterådet fremfører i SKM SR, at det pågældende K/S er udarbejdet, oprettet, forvaltet og styret af personer gennem managementselskabet og komplementaren, hvor der er væsentlige personsammenfald. Dermed er det Skatterådets opfattelse, at de samme personer er aktive i alle led af beslutningsprocesserne i strukturen. Dvs. de personer, der gennem komplementaren godkender og eksekverer alle investeringer i K/S et, også gennem managementselskabet varetager investeringsprocessen og kapitalforvaltningen. Efter Skatterådets opfattelse ledes K/S et reelt af komplementaren gennem managementselskabet. Henset hertil, og idet managementselskabet har lokaler og ansatte i Danmark, finder Skatterådet, at K/S et har fast forretningssted beliggende i managementselskabets lokaler. I SKM SR fandt Skatterådet, at der er en afgørende forskel mellem det pågældende K/S og det i 2013-afgørelsen omhandlede K/S, idet beslutningskompetencen i det i 2014-afgørelsen omhandlede K/S var adskilt fra managementselskabet, og idet der ikke var personsammenfald mellem managementselskabet og K/S et. Vurdering af om der udøves erhvervsvirksomhed gennem forretningsstedet Begrebet erhvervsvirksomhed skal forstås bredt og omfatter enhver form for erhvervsudøvelse. Særligt på baggrund af den ovenfor omtalte afgørelse i SKM LR har det tidligere været anført, at investering i anlægsaktier ikke udgør en erhvervsmæssig virksomhed. I 2013-afgørelsen vælger Skatterådet imidlertid at fortolke SKM LR således, at denne alene tager stilling til, om der foreligger et fast forretningssted, men ikke om der udøves erhvervsvirksomhed fra dette. Skatterådets fortolkning er ligeledes i tråd med SKATs opfattelse af, at passive investorer kan blive begrænset skattepligtige pga. fast driftssted 8. I samme forbindelse bemærker Skatterådet i 2013-afgørelsen, at en evt. individuel næringsstatus hos en eller flere investorer kan have betydning ved en vurdering af erhvervsmæssig virksomhed i relation 7 Den juridiske vejledning C.F Den juridiske vejledning C.D

7 til fast driftsstedsvurderingen, såfremt K/S et som sådant ikke kan anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Henset til Skatterådets fortolkning og SKATs opfattelse kan det således ikke udelukkes, at investering i anlægsaktier kan medføre fast driftssted, såfremt de øvrige betingelser for at statuere dette i øvrigt er opfyldt. Oversigt over de væsentligste momenter i vurderingen af hvorvidt der foreligger fast driftssted Figur: Oversigt over de væsentligste momenter i vurderingen af, hvorvidt der foreligger fast driftssted Taler for fast driftssted K/S et og/eller komplementaren har egen adresse, hvor den erhvervsmæssige virksomhed drives. Generalforsamlingen for K/S et afholdes på managementselskabets adresse. Bestyrelsesmøder i komplementaren afholdes på managementselskabets adresse. K/S et har ansatte, direktion eller bestyrelse i Danmark, som udøver opgaver for K/S. Taler imod fast driftssted Både K/S et og komplementaren har c/o adresse hos en advokat eller lignende. Generalforsamlingen for K/S et afholdes på forskellige adresser. Bestyrelsesmøder i komplementaren afholdes på forskellige adresser. K/S et har ingen ansatte, direktion og bestyrelse i Danmark. Managementselskabet har beslutningskompetencen vedrørende K/S ets investeringer. Direkte eller indirekte personsammenfald mellem ejerkredsen i managementselskabet og komplementaren. Direkte eller indirekte personsammenfald mellem de personer i managementselskabet og komplementaren, som tillægges beslutningskompetence for K/S et. Beslutningskompetencen holdes adskilt fra managementselskabet. Intet direkte eller indirekte personsammenfald mellem ejerkredsen i managementselskabet og komplementaren. Ingen direkte eller indirekte personsammenfald mellem de personer i managementselskabet og komplementaren, som tillægges beslutningskompetence for K/S et. Det må ligeledes vurderes, om managementselskabet kan anses for at være en uafhængig agent, herunder om managementselskabet udfører tilsvarende opgaver for andre enheder, er uafhængigt i forhold til K/S et, er omfattet af rådgiveransvar eller selv bærer driftsherrerisikoen og i øvrigt handler

8 inden for sin sædvanlige erhvervsvirksomheds rammer. Hvis managementselskabet ikke anses for at være en uafhængig agent, kan dette i sig selv føre til, at der statueres fast driftssted. Vores vurdering af K/S-strukturen I forbindelse med etableringen af et K/S er det af væsentlig betydning, at danske kapitalfonde er opmærksomme på strukturen i det pågældende K/S, særligt om SKAT vil anse K/S et for at have fast driftssted i Danmark. Kapitalfondene bør særligt tage hensyn til ovenstående vurderingsmomenter i forbindelse med den endelige konstruktion af K/S et. Yderligere kan der som følge af den nyeste praksis på området være behov for at tilpasse eksisterende K/S er med henblik på at undgå fast driftssted i Danmark. Konklusion Det er med afgørelserne fastslået, at K/S-strukturen fortsat med fordel kan anvendes af udenlandske investorer, men at der samtidig stilles betydelig krav til de overvejelser, både kapitalfondene, investorer og rådgivere må gøre sig i forbindelse med etableringen heraf. Etablering af K/S et skal ske, således at det struktureres på en forretnings- og hensigtsmæssig måde, samt at der ikke etableres fast driftssted i Danmark. Kapitalfondene kan bruge muligheden for at indhente et bindende svar fra SKAT for sikre, at der ikke etableres fast driftssted i Danmark ved en påtænkt K/S-struktur. Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.

9 Kontakt Christian Bredtoft Guldmann, Partner Tel Mob Henning Hedegaard Thomsen, Advokat Tel Mob Rasmus Albrechtsen, Advokatfuldmægtig Tel Mob

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR

Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR Dansk Skattevidenskabelig Forening diskuterer: Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR Ved indlægsholder: Claus Kirkeby Olsen, R&L Niels Winther-Sørensen, PwC Agenda 1. Præsentation af faktum og

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R Indledning Den 4. juli 2012 offentliggjorde Finanstilsynet en ny vejledende udtalelse om reglerne om udstedelse

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Der indføres mulighed for, at Finanstilsynet kan suspendere stemmerettigheder ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne.

Der indføres mulighed for, at Finanstilsynet kan suspendere stemmerettigheder ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne. 21. maj 2015 N Y E F L A G N I N G S R E G L E R F O R S T O R A K T I O N Æ R E R Indledning Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget en ændringslov til værdipapirhandelsloven, der blandt andet medfører

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering Kapitalmarked og finansielle virksomheder 24. juni 2013 Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 84089 Brevid. 1419543 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune 9. marts

Læs mere

Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt

Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt Kapitalmarked og Corporate Governance 24. april 2013 Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt Finanstilsynet har den 19. april 2013 udstedt en ny markedsmisbrugsbekendtgørelse. Den

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 25. januar 2016 Seniorbolig Danmark K/S c/o NH-Cap A/S Christian IXs Gade 2, 2

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret. Fonden til Bevarelse af Anne Justs Have. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger 7. juli 2014 NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE Indledning Den 3. juni 2014, vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven moderniserer den eksisterende lov og medfører en række væsentlige

Læs mere

REGLER FOR MARKEDSFØRING AF BONUS

REGLER FOR MARKEDSFØRING AF BONUS REGLER FOR MARKEDSFØRING AF BONUS Særligt med henvisning til spillelovens forbrugerbeskyttende formål har området for tilladelsesindehavernes markedsføring af og tilbud om bonus stor bevågenhed hos Spillemyndigheden.

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S

M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Revideret udkast 24. november 2014 Advokat J.nr. 295540 VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE 15. NOVEMBER 2010 NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget det såkaldte AIFM-direktiv, 1 der indebærer en omfattende regulering af blandt andet kapitalfonde.

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Takshaven - godkendelse af nye vedtægter

NOTAT. Allerød Kommune. Takshaven - godkendelse af nye vedtægter NOTAT Takshaven - godkendelse af nye vedtægter 1. Baggrunden for notatet Den selvejende daginstitution, børnehaven Takshaven overgik til privat daginstitution pr. 1. januar 2010 (privat leverandør), idet

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Fokus Forslag til forordning om benchmarks

Fokus Forslag til forordning om benchmarks Kapitalmarked og finansielle virksomheder 31. oktober 2013 Fokus Forslag til forordning om benchmarks I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 29.01.2014 SKAT GODKENDER DANSK-TYSK INVESTERINGSSTRUKTUR I et nyligt bindende svar, har Skatterådet bekræftet, at et dansk selskab i en tysk investeringsstruktur var skattemæssigt

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association)

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) (Vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2014) Hjemsted og formål 1. Investeringsfondsbranchens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus Vedtægter for Fonden VisitAarhus 1. Navn Fondens navn er Fonden VisitAarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv Århus (oprindelig Aarhus Handels- og Industriforening) Århus

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation

Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Bestyrelser i danske børsnoterede selskaber samt forventninger til fremtidig investorkommunikation Undersøgelse blandt de fjorten største danske institutionelle investorer 26. maj 2006 Copyright Reliance

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer)

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer) Revisoreksamen 2004 Opgave 1. dag Mandag, den 9. august 2004 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven, bortset fra: disketter, mobiltelefoner, eller andet elektronisk kommunikationsudstyr

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt HD(R) 2015 FULD SKATTEPLIGT med fokus på til- og fraflytningssituationer Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Afleveringsdato:

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter.

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter. Kendelse af 17. september 1999. 98-180.953. Filial af amerikansk selskab opfyldte ikke betingelserne for registrering. Lov om aktieselskaber 1. Anmeldelsesbekendtgørelsens 8 og 12 (Finn Møller Kristensen,

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsforeningen Danmark

Vedtægter for Ejendomsforeningen Danmark Vedtægter for Ejendomsforeningen Danmark Stiftet den 23. maj 1860 1 I 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Ejendomsforeningen Danmark. Foreningens navn forkortes ED. Foreningens binavne

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 HEMPEL FONDEN Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Nomineringsudvalget

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere