L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne"

Transkript

1 Skatteudvalget L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget. Investeringsfondsbranchen (IFB) ser alvorlige udfordringer med lovforslaget i dets nuværende form. Afsnit 2.4 og 2.5 i L 123 bør trækkes tilbage med det formål at udarbejde en samlet løsning Skatteministeriet fremsatte den 23. februar lovforslaget L 123, der har til formål at forhindre visse professionelle investorers muligheder for at omgå dansk udbyttebeskatning. IFB anerkender og lægger stor vægt på hensynet til, at skattesystemet er robust over for omgåelse af udbyttebeskatningen. Den store udfordring i forbindelse med L 123 er, at det ikke har nogen sammenhæng med den svindel, der er foregået med tilbagesøgning af dansk udbytteskat. Intet tyder på, at kollektive investeringsinstitutter er blevet benyttet til at unddrage udbytteskat. L 123 etablerer derimod nye barrierer for eksport af investeringsfonde, som kan lægges oveni de barrierer, som de nuværende skatteregler giver. Desuden resulterer forslaget i væsentlige forringelser for danske investorer. Dette notat beskriver de skadevirkninger for danske og udenlandske investorer, som vedtagelse af afsnit 2.4 og 2.5 i L 123 vil give anledning til. Notatet peger på, hvordan der kan etableres en forsvarlig løsning, der både sikrer et robust skattesystem og en ordentlig skattemæssig behandling af investorerne. Hvordan rammer L 123 investorer i danske investeringsfonde? Investeringsfonde er anderledes end almindelige aktieselskaber. Deres opgave er at forvalte investorernes opsparing. Når investeringsfondene modtager opsparingen, udsteder de nye investeringsbeviser. Når investorerne vil have deres penge tilbage, har de ifølge loven ret til at sælge investeringsbeviserne tilbage til investeringsfonden til en kurs, der beregnes dagligt. Når en kunde indskyder kr., har han eller hun altså ret til at få alle pengene igen, når vedkommende ønsker det. De gældende skatteregler for investeringsfonde, som har været uændrede i mange år, er udformet på en sådan måde, at investorerne avancebeskattes, når de sælger investeringsbeviserne tilbage til investeringsfonden. Dermed sikres, at investorerne kun beskattes af deres avance. Eventuelt udbytte beskattes separat. Faktaark til FT Skatteudvalg om L (E)Side 1 af 7

2 L 123 respekterer ikke kundernes ret til at få deres penge igen, og dermed undergraver L 123 et af hovedprincipperne i investeringsfonde. I stedet bliver tilbagesalg til investeringsfonden anset for at være mulig spekulation i, at udenlandske investorer kan undgå beskatning i Danmark. Lovforslaget skader udenlandske investorer, men det rammer også danske livsforsikringsselskaber og private investorer. Forslaget rammer ikke alle typer investeringsfonde. Almindelige investeringsforeninger, de såkaldte UCITS, går fri, og det samme gælder investeringsfonde, der er børsnoterede. Men der er ca. 400 mia. kr. af danske og udenlandske investorers penge i danske investeringsfonde, der kan blive ramt. Det forsøger lovforslaget at rette op på ved at give investorerne en dispensationsadgang, uden at det dog i praksis lykkes. L 123 har følgende konsekvenser: Det ødelægger de danske investorers mulighed for at købe investeringsbeviser ex-kupon, som investorerne benytter for at undgå at blive beskattet af udbytter optjent i tidligere år, hvor de ikke ejede investeringsbeviserne. Det påfører danske investorer i udbyttebetalende investeringsfonde en overbeskatning, og presser dem til investering direkte i enkeltaktier, hvorved de påføres en helt anden risiko end ved investering i investeringsfonde. Det betyder, at udenlandske investorer beskattes af hele afståelsessummen som udbytte, når de tilbagesælger investeringsbeviser til investeringsfonden. Ved en direkte investering i værdipapirer ville den udenlandske investor kun have været skattepligtig i Danmark af udbytter fra danske aktier, mens alt andet afkast, herunder avancer på danske aktier, afkast fra obligationer og udenlandske aktier ville være friholdt fra dansk beskatning. L 123 beskatter alt afkastet, når der investeres via en dansk investeringsfond samt endda også investors oprindelige købesum. Afsnit 2.4 og 2.5 i L 123 er i modstrid med Skatteministeriets eget princip om, at skattereglerne for investeringsfonde skal være neutrale sammenlignet med en direkte investering i værdipapirer. Danske private investorer og danske livsforsikringsselskaber rammes på tilsvarende måde som udenlandske investorer. Hvis L 123 vedtages i den nuværende form, vil det føre til udflytning af administrationen af store dele af de 400 mia. kr. i de berørte danske investeringsfonde, da problemerne kan undgås ved at investere gennem udenlandske investeringsfonde. Det skyldes, at skattereglerne i andre europæiske lande ikke anser investeringsfonde for at være almindelige selskaber. Andre lande har skatteregler, der passer til formålet med investeringsfonde. Investeringsfonde er danskernes foretrukne investeringsform danskere ejer investeringsbeviser direkte. Tæller man pensionsopsparingerne med er flere end 4 mio. danskere indirekte ejere af investeringsbeviser. Det giver danskerne mulighed for at investere nemt, med en høj grad af risikospredning og med et langt bedre afkast end man kan få på bankkontoen. Når L 123 skader danske og udenlandske investorer i danske investeringsfonde, skader det naturligvis også danske udbydere af investeringsfonde. Det er en dansk kompetenceklynge, der forvalter og administrerer mia. kr. Dansk kapitalforvaltning beskæftiger ca ansatte direkte og langt flere indirekte. Lovforslagets afsnit 2.5 om tilbagesalg til investeringsfonden Faktaark til FT Skatteudvalg om L (E)Side 2 af 7

3 Udenlandske kunder beskattes af udbytter fra danske investeringsfonde for at sikre den danske beskatningsret til danske aktieudbytter Udenlandske kunder beskattes ikke ved tilbagesalg til investeringsfonden Forskellen er et hul Det skal lukkes ved at indføre skat ved tilbagesalg til investeringsfonden Lovforslaget bygger på en analogi til reglerne for almindelige selskaber, hvor tilbagesalg til selskabet anses for at være udbytte. Reglerne er indført for at sikre, at f.eks. hovedaktionærer i almindelige selskaber ikke kan trække penge ud af selskabet uden udbyttebeskatning. Denne analogi er imidlertid fejlagtig, fordi tilbagesalg til en investeringsfond er en lovsikret ret, så investorerne kan få deres penge tilbage. Der er intet, der tyder på at denne ret til tilbagesalg er blevet benyttet til skatteomgåelse. Hver gang ordet skattehul bliver sagt, er alle på vagt, men det er der ikke grundlag for her. IFB har undersøgt beskatningsforholdene i andre europæiske lande. De 11 andre lande, som er omfattet af undersøgelsen, og som Danmark normalt sammenligner sig med, har ingen skat overfor udenlandske kunder på udbytter fra investeringsfonde. De sikrer beskatningsretten til nationale aktieudbytter på en anden måde end i Danmark. Den danske metode umuliggør eksport af investeringsfonde, der udbetaler udbytte. IFB har længe bedt om en ændring heraf. Hvordan virker lovforslagets regler om tilbagesalg på investorerne Eksempel 1 En tysk pensionskasse køber investeringsbeviser for 100 mio. kr. i en investeringsfond, der investerer i udenlandske aktier Et halvt år senere benytter pensionskassen den lovsikrede ret til at sælge investeringsbeviserne tilbage til investeringsfonden til 100 mio. kr. (Afkastet er 0 kr.) L 123 anser tilbagesalget for at være omgåelse Derfor skal investeringsfonden tilbageholde 27 mio. kr. og kun udbetale 73 mio. kr. til pensionskassen Pensionskassen bliver dermed beskattet af sine egne penge. Pensionskassen kan få dispensation til at trække alle pengene ud uden skat og får et stærkt incitament til anbringe dem i en udenlandsk investeringsfond i stedet. L 123 fremmer dermed udflytning af investeringerne, da den danske kapitalforvalter kan etablere en investeringsfond i et andet EU land og derved bevare kunden. Det betyder, at en række arbejdspladser i den danske branche forsvinder til udlandet. Det handler om arbejdspladser indenfor administration af investeringsfonde og hos advokater, revisorer og ITvirksomheder, der hjælper branchen med at håndtere tingene professionelt. Eksempel 2 er analogt Et dansk livsforsikringsselskab køber investeringsbeviser for 100 mio. kr. i en investeringsfond, der investerer i udenlandske aktier Et halvt år senere sælger selskabet investeringsbeviserne tilbage til investeringsfonden til 100 mio. kr. (Afkastet er 0 kr.) L 123 anser tilbagesalget for at være omgåelse Faktaark til FT Skatteudvalg om L (E)Side 3 af 7

4 Derfor skal investeringsfonden tilbageholde 27 mio. kr. og kun udbetale 73 mio. kr. til selskabet Livsforsikringsselskabet bliver dermed beskattet af sine egne penge, men kan som dansk selskab muligvis få dem igen senere. Likviditetspåvirkningen vil dog være meget stor og uønsket. Selskabet kan få dispensation til at trække alle pengene ud uden skat og får et stærkt incitament til at anbringe dem i en udenlandsk investeringsfond for at undgå problemerne. L 123 fremmer dermed udflytning, da den danske kapitalforvalter kan etablere en investeringsfond i et andet EU land og derved bevare kunden. Det betyder, at en række arbejdspladser i den danske branche forsvinder til udlandet. Private udenlandske og danske investorer bliver ramt på samme måde af lovforslaget og disse investorer vil derfor også foretrække at købe den ramte type investeringsbeviser i et udenlandsk investeringsinstitut. Alt i alt betyder det, at investorerne fremover vil fravælge de berørte danske investeringsfonde og købe dem i udlandet. Lovforslaget kan reelt ses som en statsligt initieret afvikling af aktiviteterne inden for administration af investeringsfonde i Danmark. Skatteministeriet til investorerne: Sælg tilbage gennem banken og undgå problemerne med udbytteskatten Skatteministeriet har i høringsskemaet til L 123 peget på, at udenlandske kunder kan undgå problemerne ved at sælge tilbage gennem en bank og undgå skatten ved tilbagesalg 1. Hvilken bank vil give kunden flere penge end de modtager fra den investeringsfond, der tilbageholder skatten? For når banken sælger investeringsbeviserne tilbage til investeringsfonden vil den også få trukket udbytteskat (som banken dog i forbindelse med indlevering selvangivelsen kan få tilbagebetalt), men banken skal selv lægge pengene ud. Desuden ønsker institutionelle investorer at sælge direkte tilbage til investeringsfonden for at få den helt rigtige pris, som er baseret på salg af investeringsfondens værdipapirer. Det er det som lovgivningen giver dem ret til. Salg gennem en bank er forbundet med yderligere omkostninger i form af spreads og handelsomkostninger. Danske private investorer bliver ramt af L 123 på flere måder Lovforslagets afsnit 2.5 lukker ned for muligheden for, at investorerne fremover kan købe aktiebaserede investeringsbeviser, som ikke giver ret til udbytte ved førstkommende generalforsamling (ex-kupon beviser). Det betyder, at danske investorer, som køber nye beviser i udbyttebetalende aktiefonde i begyndelsen af et nyt år, fremover bliver beskattet af det udbytte, som de eksisterende investorer har tjent året før. Eksempel: Hvis en dansker havde købt almindelige investeringsbeviser med ret til udbytte for kr. i Nordea Invest, afdeling Danmark, den 1. marts 2016 ville vedkommende den 12. april 2016 have fået et skattepligtigt udbytte på kr. Det skyldes, at afdelingen i 2015 havde 1 Hvorfor er det i øvrigt så vigtigt at beskatte ved tilbagesalg til investeringsfonden, når Skatteministeriet påstår, at man kan undgå skatten ved at sælge gennem en bank? Faktaark til FT Skatteudvalg om L (E)Side 4 af 7

5 realiseret store avancer på danske aktier. Afhængig af om investor betaler lav eller høj aktieindkomstskat, ville skatten af udbyttet være henholdsvis ca kr. (27 pct.) eller ca kr. (42 pct.). Efter udbyttet er udbetalt, er situationen den, at investeringsbeviserne kun er kr. værd, idet udbyttet fragår bevisets værdi. Resultatet er, at investor uden at have fået et afkast af sin investering er blevet skatten af udbyttet fattigere, dvs. ca kr. eller kr. afhængig af om aktieindkomsten er lav eller høj. De danske skatteregler for investeringsinstitutter er udformet med henblik på, at investorerne skal beskattes på samme måde, som hvis de havde investeret direkte i investeringsfondens værdipapirer, jf. eksempelvis afsnit 1.5. i skatteministeriets analyse af 6. november 2016 af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer. En afskaffelse af muligheden for ex-kupon beviser strider afgørende mod dette princip. Kort sagt: Hvis investorerne ikke kan bruge ex-kupon beviser, vil de kort tid efter deres køb få en del af deres egne penge retur som skattepligtigt udbytte. Det påfører danske investorer i udbyttebetalende investeringsfonde en overbeskatning, og presser dem ud i at investere direkte i enkeltaktier, hvorved de påføres en helt anden risiko end ved investering i investeringsfonde. Skatteministeriet begrunder forslaget om afskaffelse af muligheden for ex-kuponbeviser med, at udenlandske investorer, der ejer aktiebaserede investeringsfonde, som udbetaler udbytte en gang om året, kan sælge deres investeringsbeviser inden udbyttedatoen og i stedet købe investeringsbeviser uden ret til udbytte. Derved kan de undgå den danske udbytteskat på udbyttet, og det anses for at være et skattehul. Der er tale om en teoretisk problemstilling, og der er ingen eksempler på, at der har været en sådan trafik. Udenlandske kunder bliver nemlig overbeskattet af udbytter fra danske aktiebaserede investeringsfonde, idet der tilbageholdes dansk udbytteskat af udbyttet, hvad enten det stammer fra danske aktier eller afkast af andre værdipapirer (obligationer og udenlandske aktier), hvor de udenlandske investorer ikke er skattepligtige i Danmark. Derfor er de udenlandske investorer slet ikke interesserede i at købe danske aktiebaserede investeringsfonde, der udbetaler udbytte. Når de udenlandske investorer ikke invester i udbyttebetalende investeringsfonde, kan de ikke sælge dem for at købe tilsvarende investeringsbeviser uden ret til udbytte. I øvrigt kan udenlandske investorer også sælge Novo- eller Carlsberg-aktier eller danske investeringsbeviser inden udbyttedatoen og dermed undgå dansk udbytteskat. Til gengæld har de handelsomkostninger og skal også betale skat af kursgevinster på aktierne i deres hjemland, så det er heller ikke udbredt. Hvad er løsningen? IFB har gentagne gange peget på behovet for at fjerne den nuværende skattelovgivnings barrierer for eksport og import og har udarbejdet et konkret skattelovforslag, der etablerer robust og bedre værn mod omgåelse, fjerner en stor del af den nuværende danske skattemur og undgår L 123 s skadevirkninger overfor danske investorer. Forslaget er trykprøvet af førende danske skatteeksperter for at sikre, at det ikke kan give anledning til omgåelse. Forslaget drøftes i øjeblikket med Skatteministeriet og er kort omtalt i bilag 1. Skatteministeriet har peget på, at der er tale om en kompleks problemstilling, og at der skal være tid til at gennemføre de nødvendige overvejelser. Det er IFB enig i, og ser frem til de kommende drøftelser. Dette notat har vist, at L 123 går i den modsatte retning og bygger skattemuren højere omkring Danmark i stedet for at rive den ned. Desuden giver L 123 væsentlige skadevirkninger for danske private investorer og Faktaark til FT Skatteudvalg om L (E)Side 5 af 7

6 for en række danske og udenlandske institutionelle investorer, som fremover vil anbringe pengene i udenlandske investeringsfonde i stedet for danske. Hvis der er politisk tilslutning til at fremme eksporten af danske investeringsfonde i stedet for at lukke ned for eksporten, er det nødvendigt at trække afsnit 2.4 og 2.5 i L 123 tilbage. Et forslag med så mange skadevirkninger kan ikke siges at være gennemarbejdet. I øvrigt bemærkes, at afsnit 2.4 og 2.5 i L 123 og IFB s forslag er tæt forbundne, da de vedrører det samme emne. Derfor kan de med fordel behandles i et samlet lovforslag i Folketinget. IFB foreslår derfor, at Skatteministeriet henover sommeren udformer en gennemarbejdet løsning i tæt samarbejde med branchen. Løsningen skal: Sikre Danmarks beskatningsret til danske aktieudbytter, indeholde et effektivt værn mod omgåelse og forbedre eksportmulighederne i stedet for at lukke ned for eksporten undgå de skadevirkninger for danske og udenlandske investorer, som L 123 i henhold til dette notat vil give. Med venlig hilsen Investeringsfondsbranchen Anders Klinkby Adm. direktør Jens Jørgen Holm Møller Direktør Faktaark til FT Skatteudvalg om L (E)Side 6 af 7

7 Bilag 1: Den nugældende skattelovgivning giver eksportproblemer, som IFB har foreslået at løse Skattereglerne betragter investeringsfonde som aktieselskaber. Det betyder, at udenlandske investorer beskattes af udbytter fra investeringsfonde som om det var et aktieselskab. Det begrænser eksporten væsentligt allerede i dag: 1. Eksportproblemet for udloddende investeringsselskaber: Udbytter fra investeringsfonden beskattes, selv om investeringsfonden selv har betalt skat af danske aktieudbytter Det er dobbeltbeskatning, så udenlandske kunder køber ikke dansk 2. Eksportproblemet for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning Udbytter fra investeringsfonden beskattes, selv om den både indeholder danske aktieudbytter og indkomst, som Danmark ikke har beskatningsret til ved udenlandske investorers direkte investering Det er overbeskatning, så udenlandske kunder køber ikke dansk IFB s forslag i hovedtræk Danmark skal fremover som hovedregel sikre sin beskatningsret ved, at investeringsfonde betaler skat af danske aktieudbytter Følgelig skal udenlandske kunder ikke længere betale skat af udbytter fra danske investeringsfonde Som konsekvens skal udenlandske kunder heller ikke betale skat ved tilbagesalg til investeringsfonden. Det svarer til de nugældende regler Overblik over det samlede forslag fremgår nedenfor Faktaark til FT Skatteudvalg om L (E)Side 7 af 7

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne?

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 11 Offentligt Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? 12. maj 2016 Stort behov for bedre balance i L 123 IFB siger

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 13 Offentligt Notat København, 10. maj 2016 L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk

Læs mere

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer objekter lpelinjer skærmen r til gitter Vælg OK Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt sbillede onet midt på slidet et bagud din tekst lg layout r dit slide t fra

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Lovforslag om bedre vilkår for opsparing. for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

Lovforslag om bedre vilkår for opsparing. for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter. Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 3 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Lovforslag om bedre vilkår for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter

Læs mere

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard H Ø R I N G Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard Høringssvar vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Foretræde for Folketingets skatteudvalg. Hvordan kan skattereglerne fremme eksport og give danskernes flere investeringsmuligheder?

Foretræde for Folketingets skatteudvalg. Hvordan kan skattereglerne fremme eksport og give danskernes flere investeringsmuligheder? Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 78 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 20 Offentligt Foretræde for Folketingets skatteudvalg Hvordan kan skattereglerne fremme

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget 2018-19 L 26 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt 21. november 2018 J.nr. 2018-6527 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 26 - Forslag til Aktiesparekontolov. Hermed sendes svar

Læs mere

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer Rapport 6. november 2015 Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration

Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 20. april 2016. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse 28-årige Rasmus Viggers og 31-årige Thøger Dam Johansen har opsagt hver deres drømmejob i København for at gå solo med en nordjysk formueforvalter. De

Læs mere

ANALYSE. Markedsstatistik

ANALYSE. Markedsstatistik ANALYSE 2016 Markedsstatistik 27. januar 2017 Markedsstatistik 2016 Formuen i de danske investeringsfonde fortsatte væksten i 2016 og steg til 1.974 mia. kr. Samtidig udbetalte de danske investeringsforeninger

Læs mere

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, og forskellige andre love. Høringssvar

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, og forskellige andre love. Høringssvar lovgivningogoekonomi@skm.dk Journal nr. 2017-5308 Bemærkninger til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Baggrund Finans Danmark

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 14 Offentligt. L10: Skattevilkår for risikovillig kapital til danske vækstvirksomheder forringes

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 14 Offentligt. L10: Skattevilkår for risikovillig kapital til danske vækstvirksomheder forringes Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 14 Offentligt L10: Skattevilkår for risikovillig kapital til danske vækstvirksomheder forringes Sammenfatning Regeringen har i oktober 2012 fremsat et forslag om ændringer

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. J. nr København, den 30.

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. J. nr København, den 30. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk J. nr. 15-1386553 København, den 30. marts 2016 L 123 - Forslag til lov om ændring af indkomstbeskatning af selskaber,

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere