NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE"

Transkript

1 15. NOVEMBER 2010 NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget det såkaldte AIFM-direktiv, 1 der indebærer en omfattende regulering af blandt andet kapitalfonde. Direktivet forventes at træde i kraft i begyndelsen af Reguleringen skal være implementeret i national lovgivning primo Overordnet om direktivet Direktivet vedrører "alternative investeringsfonde" 4 og omfatter dermed en række meget forskelligartede investeringsaktører, herunder hedgefonde og kapitalfonde. Dette nyhedsbrev tager udgangspunkt i direktivets betydning for danske kapitalfonde, herunder buyout- og venturefonde. I nyhedsbrevet gennemgås betydningen af den nye regulering i forhold til buyout- og venturefonde. Kapitalfonde og deres managementselskaber bør allerede nu forberede sig på de betydelige forpligtigelser, som de nye regler vil medføre. Direktivet har været indgående forhandlet mellem EU's institutioner og har været genstand for et omfattende lobbyarbejde fra interessenter fra det finansielle marked, herunder også DVCA. Direktivet stiller ikke direkte krav til kapitalfondene, men pålægger kapitalfondenes managementselskaber 5 en række forpligtelser, der indebærer 1 P7_TA-PROV(2010)0393. Artikelnummereringen i nyhedsbrevet henviser til nummereringen i dette dokument. Direktivet udstedes først endeligt efter Rådets formelle vedtagelse, og artikelnummereringen vil være anderledes i den endelige udformning af direktivet. AIFM er en forkortelse for Alternative Investment Fund Managers. 2 Artikel Artikel 54, stk Det vil i udgangspunktet sige alle investeringsfællesskaber, der ikke er omfattet af UCITS-direktivet (2009/65/EC), der vedrører investeringsforeninger, jf. artikel 2, stk. 2. UCITS-direktivet forventes implementeret i dansk ret ved lov om investeringsforeninger m.v., som netop har været i høring. 5 Kaldet "forvaltningsselskaber" i direktivet. Forvaltes en kapitalfond ikke af en selvstændig juridisk enhed (et managementselskab), påhviler direktivets forpligtelser kapitalfonden, jf. artikel 3a, stk. 1, litra b.

2 2/ NOVEMBER 2010 dels krav til managementselskabets kapital, dels en omfattende kontrol med og krav om åbenhed i managementselskabet, de forvaltede kapitalfonde og de porteføljeselskaber, som kapitalfondene kontrollerer. Desuden følger det af direktivet, at kapitalandele i kapitalfondene kun må markedsføres over for professionelle investorer. 6 Managementselskaber, der ikke overskrider visse grænseværdier, og som ikke ønsker at forvalte eller markedsføre kapitalfonde uden for Danmark er dog undtaget direktivets bestemmelser og kun underlagt enkelte relativt lempelige regler. 7 Et managementselskab er i direktivets forstand en juridisk enhed, der som minimum varetager en kapitalfonds risikostyring og investeringsforvaltning. 8 En kapitalfond kan kun have ét managementselskab, hvorimod et managementselskab kan forvalte flere kapitalfonde. 9 Kommissionen skal fastsætte detaljerede regler inden for næsten alle dele af direktivet, og visse forhold er også overladt til medlemsstaterne, så de præcise krav, som vil gælde for danske managementselskaber, kendes ikke endnu. Kapitalkravet til managementselskaberne ligger dog fast, og det er utvivlsomt, at implementeringen af direktivet vil indebære, at managementselskaber og kapitalfonde skal udlevere oplysninger i et betydeligt større omfang end tidligere til blandt andet investorer, myndigheder og kontrollerede porteføljeselskaber. 10 I langt de fleste tilfælde vil det kræve en systematisk tilpasning af managementselskabernes organisation at sikre overholdelse af kravene, og det må derfor anbefales, at managementselskaberne allerede nu forholder sig til og eventuelt udarbejder 6 Artikel 34, stk Nærmere herom nedenfor afsnit 2. 8 Artikel 3, stk. 1, litra x, jf. bilag I, pkt. 1(a) og 1(b). 9 Artikel 3a, stk. 1, og artikel 4, stk Oplysningskravene overstiger på væsentlige punkter kravene i retningslinjerne fra Danish Venture Capital and Private Equity Association om ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse, som nogle kapitalfonde allerede følger. en plan for de nødvendige tiltag og strukturelle ændringer. Direktivet tillægger de nationale myndigheder vidtrækkende beføjelse til at varetage tilsynet. 11 For danske managementselskabers 12 vedkommende må det forventes, at den relevante myndighed bliver Finanstilsynet, hvorfor "Finanstilsynet" anvendes i det følgende som betegnelse for managementselskabets myndighed. I tilknytning til direktivet oprettes Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), 13 som skal varetage tilsynet på EU-niveau og udarbejde guidelines Lempeligere regler ved forvaltning af mindre kapitalfonde Inden direktivets generelle regler gennemgås, redegøres i det følgende for direktivets lempeligere regler, der finder anvendelse på managementselskaber, der forvalter mindre kapitalfonde. 15 Grænseværdierne for at være omfattet af de lempeligere regler er følgende: 16 hvis managementselskabet alene eller sammen med andre selskaber, der direkte eller indirekte har samme ledelse eller ejere, forvalter kapitalfonde, der ejer aktiver for mindre end , eller hvis managementselskabet alene eller sammen med andre selskaber, der direkte eller indirekte har samme ledelse eller ejere, forvalter kapitalfonde, der ejer aktiver for mindre end forudsat, at kapitalfondene ikke er gearede, og der ikke kan gøres indløsningsrettigheder gæl- 11 Artikel Det vil sige managementselskaber, der har vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark, artikel 3, stk. 1, litra t. 13 Der er tale om et nyt EU-organ, "European Securities and Markets Authority", der oprettes pr. 1. januar 2011, jf. P7-TA(2010)0339. Endvidere er oprettet European Systemic Risk Board (ESRA). 14 Artikel 42a. 15 Artikel 2a. 16 Artikel 2a, stk. 2.

3 3/ NOVEMBER 2010 dende i en periode på 5 år efter den første investering i hver kapitalfond. pligtelserne til investorinformationer, der følger heraf. Såfremt et managementselskab er under grænseværdierne, gælder alene følgende krav: 17 registrering hos Finanstilsynet med identificering af managementselskabet og dets kapitalfonde samt redegørelse for kapitalfondenes investeringsstrategier, løbende informationer til Finanstilsynet om de instrumenter, der handles med, og om kapitalfondenes vigtigste risici og deres væsentligste virksomheder med henblik på, at Finanstilsynet kan føre kontrol med systemrisici, samt underretning af Finanstilsynet, såfremt managementselskabet overskrider grænseværdierne. 18 Medlemsstaterne kan fastsætte strengere krav end de lempeligere regler. 19 Reglerne er mærkbart mindre indgribende end direktivets generelle regler, men omvendt indebærer anvendelsen af de lempeligere regler, at managementselskabet ikke kan udnytte de rettigheder, som direktivet giver, herunder retten til at forvalte og markedsføre kapitalfonde i andre medlemsstater. Hvis et managementselskab ønsker disse muligheder, skal alle direktivets generelle regler følges. 20 De fleste managementselskaber vil derfor være nødsaget til at følge de generelle regler, hvis de ønsker at tiltrække udenlandsk kapital, og selv hvis dette ikke er tilfældet, vil mange managementselskaber formentligt vælge at følge de generelle regler af hensyn til at kunne tiltrække investorer i konkurrence med kapitalfonde, der følger direktivet med den offentlige blåstempling og for- 17 Artikel 2a, stk Hvis grænseværdierne overskrides, har managementselskabet 30 dage til at søge tilladelse i henhold til direktivets generelle regler, jf. artikel 2a, stk Artikel 2a, stk Artikel 2a, stk. 4. I de følgende afsnit gennemgås direktivets generelle regler, der således gælder for de managementselskaber, der overstiger grænseværdierne, eller som ønsker at følge direktivet. 3. Managementselskabet skal have tilladelse Reguleringen er bygget op om et tilladelsessystem, hvor et managementselskab skal søge Finanstilsynet om tilladelse til at forvalte kapitalfonde. 21 Managementselskaber, der forvalter kapitalfonde før udløbet af implementeringsfristen i 2013, skal søge om tilladelse senest et år efter implementeringsfristens udløb. 22 Ansøgningen om tilladelse skal indeholde oplysninger om: 23 de personer, der de facto varetager managementselskabets virksomhed, alle direkte og indirekte ejere, en aktivitetsplan indeholdende managementselskabets organisatoriske struktur og oplysninger om, hvordan managementselskabet har til hensigt at overholde sine forpligtelser efter direktivet, aflønningspolitik, 24 eventuelle aftaler om uddelegering, 25 stiftelsesdokument og investeringsstrategier, herunder politik for gearing og risikoprofil, for de kapitalfonde, som manage- 21 Artikel 4 og artikel 5, stk. 1. Tilladelse udstedes af den medlemsstat, hvor managementselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. I tilknytning til tilladelsen kan managementselskabet få tilladelse til at forvalte investeringsporteføljer og yde investeringsrådgivning, hvis kravene om startkapital, organisation og god forretningsskik i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EF) er opfyldt, jf. artikel 4, stk. 4 og Artikel 51, stk Artikel 5, stk. 2 og 3. Visse af oplysningerne er ikke påkrævet for at behandle ansøgningen, men disse oplysninger skal i så fald indsendes efterfølgende, og uanset om der er udstedt en tilladelse, må managementselskabet først påbegynde forvaltningen en måned efter indsendelsen af de manglende oplysninger, jf. nærmere artikel 6, stk Nærmere herom nedenfor afsnit Nærmere herom nedenfor afsnit 6.

4 4/ NOVEMBER 2010 mentselskabet forvalter eller har til hensigt at forvalte, etableringssted eller forventet etableringssted for kapitalfondene samt etableringssted for en kapitalfonds eventuelle underliggende fonde eller "master fund", foranstaltninger i forhold til udpegelse af depositarer for hver kapitalfond, samt alle øvrige oplysninger om kapitalfondene, som investorerne har krav på. 26 Ansøgningen behandles inden tre måneder, 27 og udstedelse af tilladelse er betinget af følgende: 28 managementselskabet skal vurderes at ville kunne opfylde direktivets krav, opfyldelse af kapitalkravet, 29 managementselskabets reelle ledelse 30 skal have tilstrækkelig godt omdømme og erfaring i forhold til de relevante investeringsstrategier, managementselskabets ejere skal være "egnede" til at sikre sikker og forsigtig ledelse af managementselskabet, og managementselskabet skal have hovedkontor i sit hjemland. Når en tilladelse er givet, skal managementselskabet underrette Finanstilsynet om væsentlige ændringer af de oplysninger, der lå til grund for tilladelsen, inden ændringerne gennemføres. Finanstil- synet kan beslutte, at ændringerne ikke eller kun delvist må gennemføres. 31 Finanstilsynet kan tilbagekalde en tilladelse eksempelvis i tilfælde af overtrædelse af direktivet, men også hvis managementselskabet ikke benytter tilladelsen i en periode på et år eller i de 6 forudgående måneder ikke har udøvet aktiviteter omfattet af direktivet Kapitalkrav Et managementselskab skal have en selskabskapital på minimum Herudover skal managementselskabets egenkapital, såfremt porteføljeselskaberne i de forvaltede kapitalfonde har en værdi på mere end , som minimum udgøre yderligere 0,02 % af det beløb, som porteføljeselskabernes værdi overstiger Kapitalkravet kan dog maksimalt være Medlemsstaterne kan tillade, at op til halvdelen af dette yderligere kapitalkrav sikres ved bankgaranti. 35 Managementselskabet skal endvidere have enten en ansvarsforsikring eller tilstrækkelig egenkapital til at dække potentielt erstatningsansvar. 36 Beløb til opfyldelse af egenkapitalkravene 37 må kun investeres i let omsættelige aktiver jf. artikel 20, stk. 1. Nærmere herom nedenfor afsnit Artikel 6, stk. 5. Sagsbehandlingen kan forlænges op til 6 måneder i særlige tilfælde. 28 Artikel 6, stk. 1. Tilladelse skal nægtes, hvis Finanstilsynet ikke effektivt kan varetage sit tilsyn med managementselskabet som følge af 1) managementselskabets "snævre forbindelser" med andre fysiske eller juridiske personer, 2) regler i et tredjeland, der gælder for en fysisk eller juridisk person, som managementselskabet har "snævre forbindelser" med, eller 3) problemer med håndhævelsen af disse regler i et tredjeland, jf. artikel 6, stk. 3. "Snævre forbindelser" dækker over direkte eller indirekte ejerskab af mindst 20 % af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed eller kontrol som defineret i 7. selskabsdirektiv (direktiv 83/349/EØF), samt hvis der er en kontrolrelation mellem de to selskaber gennem en permanent tilknytning til et tredje selskab, jf. artikel 3, stk. 1, litra f. 29 Nærmere herom nedenfor afsnit Den reelle ledelse skal bestå af mindst 2 personer. 5. Betydningen af en tilladelse En tilladelse gælder i alle medlemsstater. Finanstilsynet kan begrænse tilladelsen i forhold til, hvil- 31 Artikel 7. Finanstilsynet har i udgangspunktet en måned til at tage stilling til de påtænkte ændringer. 32 Artikel Artikel 6a, stk. 2. Kapitalkravet er , hvis der er tale om en kapitalfond uden et selvstændigt managementselskab, jf. artikel 6a, stk. 1, og note 5 ovenfor. 34 Artikel 6a, stk. 3. Managementselskabet skal dog altid have en egenkapital svarende til en fjerdedel af de årlige driftsomkostninger, jf. artikel 6a, stk. 5, jf. direktiv 2006/49/EC 35 Artikel 6a, stk Artikel 6a, stk Det vil sige 0,02 % af det beløb, som porteføljeselskabernes værdi overstiger og eventuelt yderligere beløb til dækning af potentielt erstatningsansvar. 38 Artikel 6a, stk. 8.

5 5/ NOVEMBER 2010 ke investeringsstrategier de forvaltede kapitalfonde må benytte. 39 Så snart tilladelsen foreligger, kan managementselskabet forvalte kapitalfonde, der er etableret i hjemlandet. 40 Hvis et dansk managementselskab ønsker at forvalte kapitalfonde, der er etableret i andre medlemsstater, 41 skal managementselskabet først oplyse Finanstilsynet om, dels hvilken kapitalfond i hvilket land der er tale om, dels hvilke administrationsydelser der skal leveres. 42 Finanstilsynet sender herefter oplysningerne til kapitalfondens myndighed, hvorefter forvaltningen kan påbegyndes. 43 En tilladelse fra Finanstilsynet giver endvidere adgang til at markedsføre 44 kapitalandele i fondene over for professionelle investorer 45 i Danmark og eventuelt de øvrige medlemsstater, når der indgives anmeldelse herom med angivelse af de oplysninger om den pågældende kapitalfond, som investorerne har krav på, før de investerer, 46 og af de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at der markedsføres over for detailinvestorer. 47 Direktivets udgangspunkt er således, at managementselskaberne ikke må markedsføre kapitalandele i kapitalfondene til detailinvestorer. Medlems- 39 Artikel 6, stk Artikel 6, stk. 5, sidste afsnit. 41 Der gælder særlige regler for forvaltning af kapitalfonde, der er etableret i lande uden for EU, jf. nærmere nedenfor afsnit Artikel 34a, stk. 1 og 2. Hvis managementselskabet vil oprette en filial i den anden medlemsstat til forvaltningen, skal myndigheden i hjemlandet også have oplysninger om filialens struktur og ledelse, jf. artikel 34a, stk Artikel 34a, stk Et managementselskab kan ikke få tilladelse til at markedsføre en kapitalfond, som den ikke forvalter, jf. artikel 4, stk. 5, jf. bilag I. 45 Detailinvestorer kan give afkald på deres status som detailinvestorer, jf. artikel 3, stk. 1, litra ah, og professionelle investorer kan uanset direktivets bestemmelser altid på eget initiativ foretage investering i en hvilken som helst kapitalfond, jf. direktivets indledende betragtning nr. 21q. 46 Nærmere herom nedenfor afsnit 7.3.1, jf. artikel 20, stk Artikel 31, stk. 1 og 2, og artikel 34, stk. 1 og 2, jf. bilag III og IV. Dette gælder dog ikke, hvis kapitalfonden har udarbejdet prospekt i forbindelse med offentligt udbud af kapitalandelene, jf. artikel 51, stk. 2. staterne har imidlertid mulighed for at tillade markedsføring over for detailinvestorer og i den forbindelse at fastsætte skærpede krav til managementselskabet og/eller kapitalfondene Managementselskabets forhold Managementselskabet skal overholde generelle principper om god forretningsskik. 49 Udover at managementselskabet skal handle ærligt og redeligt m.v., skal managementselskabets aflønningspolitik følge en række principper, der skal fremme effektiv risikostyring, 50 og managementselskabet skal træffe alle rimelige forholdsregler for at påvise, forbygge og kontrollere interessekonflikter. 51 Managementselskabet skal have opdelt sin organisation i en risikostyringsafdeling og en investeringsafdeling, 52 og managementselskabet skal have tilstrækkelige og egnede ressourcer til at varetage forvaltningsopgaven. 53 Endvidere stiller direktivet visse mindstekrav til managementselskabets likviditetsstyring, dets risikostyringssystemer, anvendelse af stresstests og interne regler for anvendelse af gearing i de respektive kapitalfonde under forvaltning. 54 Hvis managementselskabet ønsker at uddelegere opgaver til tredjemand, skal Finanstilsynet underrettes først Artikel 35j, stk Artikel Artikel 9a og bilag II. Principperne er baseret på en tilsvarende EU-regulering af aflønningspolitikken i finansielle virksomheder, som der netop er fremsat dansk lovforslag om. De indebærer loft over variabelt vederlag, krav om at mindst 50 % af det variable vederlag skal udbetales i form af ejerandele i den pågældende kapitalfond samt udskydelse af tidspunktet for udbetaling af variabelt vederlag. Carried interest er omfattet af aflønningspolitikken. 51 Artikel Artikel 11, stk. 1. Managementselskabet skal varetage både risikostyring og investeringsforvaltning, jf. artikel 6, stk. 5, jf. bilag I. 53 Artikel Artikel 11 og 12. Der er krav om gearingsgrænser. 55 Artikel 18. Bestemmelserne om uddelegering gælder kun de aktiviteter, der er oplistet i bilag I. Managementselskabet kan således uden begrænsninger uddelegere

6 6/ NOVEMBER 2010 Uddelegering er blandt andet betinget af, at managementselskabet kan give en objektiv begrundelse for at uddelegere. 56 Det er ikke afklaret, hvad en objektiv begrundelse vil kunne være, og det må, indtil dette er nærmere fastlagt, umiddelbart anbefales, at kapitalfonde tilstræber en struktur, hvor det selskab, der er tiltænkt rollen som managementselskab i direktivets forstand, indgår managementaftalen direkte med kapitalfonden, så videredelegering fra eksempelvis en komplementar så vidt muligt undgås. Såfremt de uddelegerede opgaver vedrører investeringsforvaltning eller risikostyring, skal tredjemand være autoriseret eller registreret til at udføre denne opgave. 57 Uddelegeringen må ikke påvirke managementselskabets mulighed for at varetage investorernes interesser, og managementselskabet skal dokumentere, at tredjemand er kvalificeret, og at managementselskabet kan udøve effektiv kontrol med tredjemand. Endvidere skal managementselskabet kunne inddrage de uddelegerede opgaver med øjeblikkelig virkning, hvis det er i investorernes interesse. 58 Uddelegeringen er uden betydning for managementselskabets ansvar over for kapitalfondene og deres investorer. 59 de kapitalfonde, og derudover når det er passende ud fra den enkelte kapitalfonds forhold. 60 Værdiansættelsen skal foretages af en uafhængig evaluator, der kan være selskabets sædvanlige revisor. 61 Managementselskabet er ansvarlig for, at værdiansættelsen, der skal oplyses til investorerne, er korrekt Depositar For hver kapitalfond skal der udpeges en depositar, som skal sikre, at kapitalfondens pengestrømme er tilstrækkeligt overvåget, herunder at alle indbetalinger fra kapitalfondens investorer modtages, og at kontanter indestår på en konto i et kreditinstitut. 63 Alle kapitalfondens aktiver, som kan opbevares i depot (fysisk eller ved registrering), skal deponeres hos depositaren. 64 Depositaren skal blandet andet sikre, at salg, udstedelse, indløsning m.v. af ejerandele i kapitalfonden sker i overensstemmelse med den relevante lovgivning og kapitalfondens vedtægter, og at værdiansættelsen af ejerandelene sker i overensstemmelse med den relevante lovgivning og direktivets bestemmelser. 65 Som depositar kan udpeges kreditinstitutter, investeringsfirmaer og tilsvarende institutioner, som er hjemmehørende i kapitalfondens hjemland Kapitalfondenes forhold, herunder vedrørende porteføljeselskaber 7.1 Værdiansættelse Managementselskabet skal sikre, at der minimum årligt foretages en værdiansættelse af de forvalteopgaver af ren administrativ eller teknisk karakter, jf. direktivets indledende betragtning nr Artikel 18, stk. 1, litra a. 57 Artikel 18, stk. 1, litra c. Hvis tredjemand er hjemmehørende i et land uden for EU ("tredjeland"), er det endvidere en betingelse, at der er indgået et samarbejde mellem Finanstilsynet og den relevante myndighed i tredjelandet om tilsynet med tredjemand, jf. artikel 18, stk. 1, litra d. 58 Artikel 18, stk. stk. 1, litra e og f. Tredjemand kan videredelegere under de samme betingelser, jf. artikel 18, stk. 3 og 3a. 59 Artikel 18, stk Artikel Artikel 16, stk. 4 og 5. Det er ikke et krav, at evaluatoren er revisor. Endvidere kan managementselskabet udpege sig selv om evaluator, hvis denne opgave kan holdes adskilt fra managementselskabets investeringsforvaltning, jf. artikel 16, stk Artikel 16, stk. 3 og Artikel 18a, stk. 1 og Artikel 18a, stk. 7, litra a. Hvis kapitalfonden har aktiver, der ikke kan opbevares i depot, skal depositaren kontrollere, at kapitalfonden ejer aktiverne og føre en optegnelse over aktiverne, jf. artikel 18a, stk. 7, litra b. 65 Artikel 18a, stk Artikel 18a, stk. 3. Hvis der er tale om en kapitalfond uden for EU, skal depositaren enten være hjemmehørende i det pågældende tredjeland eller i managementselskabets hjemland (referenceland for tredjelandsmanagementselskaber, jf. nedenfor afsnit 8). Såfremt der udpeges en depositar i et tredjeland, gælder en række særlige krav, såsom en samarbejdsaftale mellem depositarens myndighed og myndigheden i den medlemsstat, hvor den pågældende kapitalfond skal markedsføres, og myndigheden i managementselskabets hjemland, samt at depositaren kontraktligt forpligter sig til at være an-

7 7/ NOVEMBER 2010 Medlemsstaterne kan fastsætte lempeligere krav til, hvem der kan udpeges som depositar for kapitalfonde, hvor der ikke er indløsningsret i fem år fra den første investering, og hvor den grundlæggende investeringspolitik er, at der generelt investerer i selskaber med henblik på at eje minimum 50 % af stemmerettighederne i selskaberne Oplysningsforpligtelser Oplysninger til investorerne Kapitalfondenes investorer har krav på en række oplysninger fra managementselskabet både, før de investerer, og løbende ved væsentlige ændringer af de relevante forhold. 68 Oplysningerne skal tillige være indeholdt i managementselskabets ansøgning om tilladelse, 69 og kapitalfondenes vedtægter skal indeholde bestemmelser om, hvordan oplysningerne gøres tilgængelige for investorerne. 70 Investorerne skal have oplysninger om blandt andet følgende forhold og væsentlige ændringer identiteten af managementselskabet og eventuelle tredjemænd, der har fået uddelegeret opgaver, identiteten af depositaren og dennes forpligtelser samt eventuelle begrænsninger i depositarens ansvar som følge af uddelegering af depotopbevaringen af kapitalfondens aktiver 72 eventuel fortrinsbehandling af enkelte investorer og deres relationer til kapitalfonden og managementselskabet og investorernes rettigheder, omfanget af gebyrer m.v., den juridiske betydning af investeringen og managementselskabets forsikringsforhold. Managementselskabet skal endvidere regelmæssigt oplyse investorerne om: 73 kapitalfondens andel af illikvide aktiver, nye foranstaltninger til likviditetsstyring og kapitalfondens risikoprofil og de anvendte risikostyringssystemer. heri: 71 kapitalfondens investeringsmålsætninger og -strategi, herunder oplysning om eventuelle tilknyttede kapitalfonde, hvilke aktiver der investeres i, investeringsteknikker og gearingsregler, kapitalfondens værdiansættelsesprocedurer, likviditetsrisikostyring og opnåede resultater, svarlig på samme vilkår, som var direktivet gældende for depositaren, jf. artikel 18a, stk. 5, litra b. 67 Artikel 18a, stk. 3, sidste afsnit. Direktivets indledende betragter nr. 15c nævner en advokat som eksempel på, hvem en medlemsstat vil kunne tillade som depositar i disse tilfælde. De lempeligere krav gælder også, hvis kapitalfonden generelt ikke investerer i aktiver, der kan opbevares i depot, og ikke har indløsningsret i fem år fra den første investering. Et managementselskab kan aldrig være depositar, jf. artikel 18a, stk. 4, litra a. 68 Artikel 20. Managementselskabets oplysningsforpligtelse gælder kun kapitalfonde, som er hjemmehørende i EU, eller som markedsføres i EU. 69 jf. ovenfor afsnit Artikel 20, stk Artikel 20, stk. 1 og 2. Kravene svarer nogenlunde til DVCA's retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. Såfremt kapitalfonden anvender gearing, skal investorerne yderligere løbende oplyses om den maksimale tilladte gearing og eventuel ret til genanvendelse af sikkerhed samt det samlede beløb, der er gearet for Oplysninger til Finanstilsynet Managementselskabet skal løbende underrette Finanstilsynet om blandet andet følgende forhold: 75 de primære markeder og instrumenter, som managementselskabet handler på/med for kapitalfondene, karakteren af kapitalfondenes primære aktiver og deres andel af illikvide aktiver, likviditetsstyringstiltag, kapitalfondenes aktuelle risikoprofiler og anvendt risikostyring m.v., resultaterne af udførte stresstests samt 72 Denne mulighed for ansvarsbegrænsning fremgår af artikel 18a, stk Artikel 20, stk Artikel 20, stk Artikel 21, stk. 1 og 2.

8 8/ NOVEMBER 2010 planlagte ændringer i de forhold om kapitalfondene, som er meddelt til Finanstilsynet forud for forvaltningen og/eller markedsføringen af fondene Årsrapport for kapitalfondene Managementselskabet skal udarbejde en revideret årsrapport for hver kapitalfond, 81 som skal indeholde: 82 opgørelser over formue, indtægter og ud- Herudover kan Finanstilsynet kræve kopi af årsrapporterne for managementselskabets kapitalfonde og kvartalsvis oplysning om, hvilke kapitalfonde managementselskabet forvalter. 77 Såfremt en kapitalfond anvender gearing i væsentligt omfang, skal managementselskabet underrette Finanstilsynet om gearingsniveauet, gearingsformen samt de fem største finansieringskilder til de gearede beløb. 78 Finanstilsynet kontrollerer, at managementselskabets grænser for gearing er rimelige og overholdes. Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at et managementselskabs anvendelse af gearing skal begrænses, såfremt det vurderes, at gearingen medvirker til at opbygge en systemrisiko for det finansielle system eller risici for uro på markedet Oplysninger til myndigheder i andre medlemsstater I det omfang et managementselskab forvalter eller markedsfører kapitalfonde i andre medlemsstater, kan myndigheden i markedsføringslandet kræve de oplysninger af managementselskabet, som den kræver af managementselskaber, der er hjemmehørende i markedsføringslandet. 80 gifter, beretning om fondens aktiviteter i årets løb, oplysninger om lønninger udbetalt af managementselskabet og carried interest fra fonden og angivelse af væsentlige ændringer i de oplysninger, som investorerne har krav på Særlige oplysningsforpligtelser ved kontrollerende indflydelse i porteføljeselskaber Et managementselskab skal underrette Finanstilsynet hver gang en af de forvaltede kapitalfonde opnår, overskrider eller falder under tærskelværdier på 10 %, 20 %, 30 %, 50 % eller 75 % af stemmerettighederne i et unoteret selskab. 84 I det omfang et managementselskab individuelt eller i samarbejde med andre managementselskaber forvalter kapitalfonde, der individuelt eller ved aftale med andre opnår direkte eller indirekte kontrol 85 med et unoteret selskab, skal managementselskabet iagttage yderligere oplysningsforpligtelser. 86 Disse forpligtelser gælder dog ikke i det omfang, at de pågældende unoterede selskaber er små og mellemstore virksomheder, 87 eller selskaber, der alene har til formål at købe, eje eller forvalte fast ejendom Artikel 7, artikel 31, stk. 4, artikel 34, stk. 7, og artikel 34a, stk. 6. Oplysningerne skal gives mindst en måned før de planlagte ændringer. 77 Artikel 21, stk Artikel 21, stk. 4. Finanstilsynet skal i relevant omfang give oplysningerne videre til myndighederne i andre medlemsstater, ESMA og ESRB (European Systemic Risk Board), jf. artikel 25, stk Artikel 25, stk. 3. Finanstilsynet skal følge en underrettelsesprocedure med rådgivning fra ESMA forud for en sådan afgørelse, jf. artikel 25, stk Artikel 40a, stk Det vil sige hver kapitalfond, som er hjemmehørende i EU, eller som markedsføres i EU. 82 Artikel 19. Årsrapporten skal som udgangspunkt aflægges i henhold til lovgivningen i kapitalfondens hjemland, jf. artikel 19, stk jf. ovenfor afsnit Artikel 27, stk. 1, jf. artikel 26, stk. 2 og Kontrol er defineret som besiddelse af mere end 50 % af stemmerettighederne, jf. artikel 26, stk Artikel 27-29a. Ved opnåelse af kontrol med noterede selskaber gælder direktiv nr. 2004/25 om overtagelsestilbud, jf. artikel 26, stk. 5, sidste pkt. 87 Det vil sige selskaber med under 250 ansatte, og en årlig omsætning på under 50 mio. eller en samlet balance på under 43 mio., jf. 2003/361/EC. 88 Artikel 26, stk. 2.

9 9/ NOVEMBER 2010 Oplysningsforpligtelserne indebærer, at managementselskabet på tidspunktet for kapitalfondens opnåelse af kontrol skal oplyse det pågældende selskab, de øvrige aktionærer 89 og Finanstilsynet om: 90 den opnåede andel af stemmerettighederne samt hvornår og hvorledes kontrollen er opnået (direkte, indirekte, fuldmagter eller samarbejdende managementselskaber/kapitalfonde) 91 og managementselskabets identitet, politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og for intern og ekstern kommunikation i forhold til medarbejderne. 92 Opnåelsen af kontrol med et unoteret selskab, der overstiger grænserne for at være en mellemstor virksomhed, 97 indebærer desuden, at managementselskabet skal anmode om og søge at sikre, at årsrapporten for det unoterede selskab indeholder følgende oplysninger: 98 en rimelig gennemgang af udviklingen i selskabets virksomhed frem til regnskabsårets udgang, væsentlige begivenheder siden regnskabsårets udgang og den forventede fremtidige udvikling samt årsag og omfang til erhvervelse af egne aktier. Oplysningsforpligtelsen i sidstnævnte punkt gælder også ved kontrol med noterede selskaber. 93 Endvidere skal managementselskabet oplyse det pågældende unoterede selskab og de øvrige aktionærer 94 om kapitalfondens intentioner for selskabets fremtidige virksomhed og de sandsynlige følger for beskæftigelsen. 95 Endeligt skal managementselskabet oplyse Finanstilsynet og investorerne i kapitalfonden om den anvendte finansiering til opnåelse af kontrollen i det unoterede selskab I det omfang det er muligt for managementselskabet at få oplysninger om de øvrige aktionærers identitet og kontaktoplysninger, jf. artikel 27, stk. 1a, (ii). 90 Artikel 27, stk. 1a og 2. Managementselskabet skal anmode bestyrelsen i det pågældende selskab om at meddele de samme oplysninger til medarbejderrepræsentanter/medarbejderne, jf. artikel 27, stk. 4, og artikel 28, stk Artikel 27, stk Artikel 28, stk. 1a. Medlemsstaterne kan fastsætte, at disse oplysninger tillige skal gives til den relevante myndighed for det unoterede selskab, jf. artikel 28, stk. 1 (i Danmark må det formodes at blive Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). 93 Artikel 26, stk. 4, jf. artikel 28, stk. 1, 1a og 2. Det må anses for en fejl, at artikel 26, stk. 4, ikke henviser til artikel 28, stk. 1a. 94 I det omfang det er muligt for managementselskabet at få oplysninger om de øvrige aktionærers identitet og kontaktoplysninger, jf. artikel 28, stk. 3, litra b. 95 Artikel 28, stk. 3. Managementselskabet skal anmode bestyrelsen i selskabet om at meddele oplysninger til medarbejderrepræsentanter/medarbejderne. 96 Artikel 28, stk. 4. Alternativt kan managementselskabet vælge at medtage disse oplysninger i årsrapporten for den pågældende kapitalfond Selskabstømning I det omfang et managementselskab forvalter en kapitalfond, der har kontrol 100 med et noteret eller et unoteret selskab, er managementselskabet i de første to år fra opnåelsen af kontrollen forpligtet til ikke på nogen måde at medvirke til og til at forsøge at forhindre, at der udloddes udbytte, foretages kapitalnedsættelse, indløses aktier eller erhverves egne aktier i det unoterede selskab, såfremt dette ville medføre, at den tegnede aktiekapital ikke længere vil være til stede, eller såfremt udbetalingen til aktionærerne ville overstige selskabets optjente overskud Og som ikke alene har til formål at købe, eje eller forvalte fast ejendom, jf. artikel 26, stk Artikel 29. Managementselskabet skal sørge for kapitalfondens investorer også modtager disse oplysninger, jf. artikel 29, stk. 3, litra Artikel 29, stk. 1, (ii). Hvis denne model vælges, skal managementselskabet anmode bestyrelsen i det unoterede selskab om at videregive oplysningerne til medarbejderrepræsentanterne, jf. artikel 29, stk. 3, litra b. 100 Kontrol er defineret som besiddelse af mere end 50 % af stemmerettighederne, jf. artikel 26, stk Artikel 29a. Reglen er baseret på det andet selskabsdirektiv om børsnoterede selskaber.

10 10/ NOVEMBER Managementselskaber og kapitalfonde m.v. etableret uden for EU En meget omdiskuteret del af direktivet vedrører de krav, der stilles til managementselskaber og kapitalfonde m.v., der er etableret i tredjelande. 102 tivets bestemmelser og have en juridisk repræsentant i en medlemsstat. 109 Derudover skal ovennævnte tre betingelser være opfyldt, 110 og tredjelandets forhold må ikke hindre mulighederne for tilsyn med tredjelandsmanagementselskabet. 111 Såfremt et dansk managementselskab ønsker at forvalte en tredjelandskapitalfond, skal der være indgået samarbejdsaftaler mellem Finanstilsynet og kapitalfondens myndighed i tredjelandet. 103 Ønsker det danske managementselskab også at markedsføre 104 tredjelandskapitalfonden i EU, skal følgende tre betingelser ud over direktivets generelle regler være opfyldt: 105 der skal foreligge samarbejdsaftaler mellem Finanstilsynet og kapitalfondens myndighed i tredjelandet, tredjelandet må ikke være på listen over ikke-samarbejdsvillige lande og territorier, 106 og tredjelandet skal have en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark og de øvrige EU-lande, hvor kapitalfonden ønskes markedsført. 107 Ønsker et tredjelandsmanagementselskab at forvalte eller markedsføre kapitalfonde i EU, 108 skal tredjelandsmanagementselskabet overholde direk- 102 Bestemmelserne om muligheden for markedsføring af kapitalfonde hjemmehørende uden for EU træder først i kraft efter en overgangsperiode på to år, jf. artikel 54a. 103 Artikel 35, stk. 1. Direktivet skal overholdes bortset fra reglerne om depositar og årsrapport. 104 Til professionelle investorer. 105 Artikel 35a, stk. 2. Managementselskabet opnår herved et "pas" til EU's markeder. Alle bestemmelser i direktivet skal overholdes, og managementselskabet skal på tilsvarende vis og under tilsvarende betingelser som ved markedsføring af EU-kapitalfonde indgive anmeldelse, jf. artikel 35a, stk (sml. artikel 31). 106 Listen, der pt. ikke indeholder nogen lande eller territorier, er udarbejdet af Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge (FATF). 107 Indtil forventeligt 2018 kan medlemsstaterne tillade, at der markedsføres i deres land uden et "pas" til EU's markeder. I så fald skal medlemsstaten som minimum kræve samarbejdsaftaler med et lempeligere indhold end ellers, mens direktivet ikke stiller krav om en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og medlemsstaten kan stille lempeligere krav til, hvem der kan udpeges som depositar, jf. artikel 35c. 108 Uanset om kapitalfondene er etableret i EU eller tredjelande. Hvis et tredjelandsmanagementselskabet ønsker at markedsføre 112 kapitalfonde, skal dette anmeldes på tilsvarende vis og under tilsvarende betingelser som ved et EU-managementselskabs anmeldelse af markedsføring af en kapitalfond. 113 **** Vi står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til direktivet både for så vidt angår kapitalfonde og andre former for investeringsfonde. Jakob Mosegaard Larsen Partner, Advokat, MBA Direkte tlf.: Rebecca Vikjær Sandholt Advokatfuldmægtig Direkte tlf.: Artikel 35d, stk Artikel 35d, stk. 4, fastsætter regler for, i hvilken medlemsstat ("referencelandet") tredjelandsmanagementselskabet skal have en juridisk repræsentant. Hvis disse regler fører til, at referencelandet er Danmark, bliver Finanstilsynet den ansvarlige myndighed for tredjelandsmanagementselskabet, jf. artikel 35d, stk. 2, litra a. 110 Artikel 35d, stk. 7, litra d-f, og artikel 35 g, stk. 2. Samarbejdsaftalerne skal i så fald foreligge mellem myndighederne i tredjelandet og referencelandet samt den eller de medlemsstater, hvor de pågældende kapitalfonde er hjemmehørende, jf. artikel 35d, stk. 7, litra d. 111 Artikel 35d, stk. 7, litra g. Hvis tredjelandsmanagementselskabet ønsker at forvalte EU-fonde i andre medlemsstater end referencelandet, skal dette anmeldes til myndigheden i referencelandet, jf. artikel 35h. 112 Til professionelle investorer. 113 Artikel 35f, jf. artikel 31 (EU-kapitalfonde), og artikel 35g, jf. artikel 35a (tredjelandskapitalfonde). Managementselskabet opnår herved et "pas" til EU's markeder. Indtil forventeligt 2018 kan medlemsstaterne tillade, at der markedsføres i deres land uden et "pas" til EU's markeder, jf. artikel 35i. I så fald gælder kun bestemmelserne om årsrapport og oplysninger til investorerne og myndigheden i markedsføringslandet (artikel 19-21) samt de særlige oplysningsforpligtelser ved kontrollerende indflydelse i porteføljeselskaber (artikel 26-29a).

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på 1) forvaltere af alternative investeringsfonde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. Til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. Til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag Til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26.

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26. Return on Knowledge AIFMD Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance 26. september 2012 Baggrund for direktivet The impact of AIFMs on the markets

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E 20. oktober 2014 I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E Indledning For udenlandske investorer vil

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

FAIF-håndbog for ejendomssektoren. Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016

FAIF-håndbog for ejendomssektoren. Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016 1 FAIF-håndbog for ejendomssektoren Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016 Agenda 1. Hvorfor en FAIF-håndbog for ejendomssektoren? 2. Hvorfor blev forvaltere af ejendomsfonde underlagt finansiel regulering?

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende VEJLEDNING OM overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Overgang til LEF... 2 3. Overgang fra LEF... 3 3.1

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til investeringsinstitutter (UCITS)

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET

NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET 11. marts 2015 JURA Kommissionens grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion (Green Paper - Building a Capital Markets Union), COM(2015)63 1. Resumé Kommissionen offentliggjorde

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde I medfør af 5, stk. 7, i lov nr. XX af XX. XX 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN Søren Skibsted Partner Jakob Sonne Rydahl Advokatfuldmægtig PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN På hjemmebane i UK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

FAIF-lovens betydning for den danske ejendomsbranche. Danske Ejendomsadvokater 21. Januar 2014

FAIF-lovens betydning for den danske ejendomsbranche. Danske Ejendomsadvokater 21. Januar 2014 FAIF-lovens betydning for den danske ejendomsbranche Danske Ejendomsadvokater 21. Januar 2014 1 Hvad er FAIF-loven? FAIF står for Forvalter af Alternative InvesteringsFonde. Lov om forvaltere af alternative

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING

VEDTÆGTER FOR DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING VEDTÆGTER FOR DANSKE EJENDOMSPROJEKTUDBYDERES BRANCHEFORENING Navn 1. Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening ("Foreningen"). Hjemsted 2. Københavns Kommune. Formål 3. Foreningens formål er: at

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde. Indledning

Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde. Indledning Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde Indledning Det følger af 45, stk. 1, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., at forvaltere af alternative

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

2014 Udgivet den 29. april 2014. 28. april 2014. Nr. 403.

2014 Udgivet den 29. april 2014. 28. april 2014. Nr. 403. Lovtidende A 2014 Udgivet den 29. april 2014 28. april 2014. Nr. 403. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) LBK nr 1074 af 06/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 141-0037 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95, L 344/76 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 28.12.2001 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere