Individuelle moderniseringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuelle moderniseringer"

Transkript

1 Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006

2 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: Tekst: Kathe Weidemann Tegninger: Frank Hjorhöy Layout: Susanne Grenaae Tryk: Nielsen & Krohn a/s Alle er velkomne til helt eller delvist at kopiere fra denne pjece, hvis der angives kilde. Tegninger og fotos i pjecen er beskyttet af normal ophavsret. Pjecen findes på KAB s hjemmeside. Flere eksempla rer kan bestilles i Informationsområdet på telefon

3 Indholdsfortegnelse Råderet og individuelle moderniseringer... 6 Lovgrundlaget... 9 Fordele ved individuelle moderniseringer Inden der tages beslutning...11 Information til beboerne...17 Finansieringsmuligheder Bilag

4 Sådan forløber individuelle moderniseringer Plan laves Den enkelte beslutter Myndigheder inddrages Ny husleje Arbejdet udføres Sådan! Ideén opstår Individuel modernisering af - køkken - bad - vinduer Skitser udformes Økonomi vurderes Forslag udarbejdes Info-møde 4 Info til alle Beboerne beslutter Forslag stilles Ny altan Ny udestue Din idé Afdelingsmøde holdes Udkast udsendes Hvad kan vælges? Hvad er prisen?

5 Forord Nyt køkken eller nyt badeværelse - på et tidspunkt og i et prisleje, som den enkelte beboer vælger. Måske en altan, selvom de andre i opgangen ikke ønsker det. Mulighed for at sætte sit personlige præg på boligen uden at skulle betale omkostningerne her og nu, men i stedet over den månedlige husleje. Det er nogle af de fordele, der ligger i ordningen om individuelle moderniseringer. Denne pjece henvender sig især til afdelingsbestyrelsen og inspektøren, som er dem, der har de fleste opgaver forbundet med ordningen. Udover en beskrivelse af mulighederne i ordningen om individuelle moderniseringer fokuserer pjecen særligt på de små og store detaljer, der skal tænkes på, inden afdelingsmødet beslutter at anvende ordningen. Vi håber, at pjecen både vil bidrage til et større kendskab til ordningen og til, at flere fremover benytter sig af muligheden for individuelle moderniseringer. Kjeld Poulsen Formand Jesper Nygård Adm. direktør 5

6 Råderet og individuelle moderniseringer Der findes i dag flere muligheder, når den enkelte beboer ønsker at forbedre og forandre sin bolig i det almene boligbyggeri, og det bliver mere og mere almindeligt at lade beboerne selv vælge, hvordan og hvornår det skal ske. Råderetten og individuelle moderniseringer er to af de muligheder, der kan anvendes. Om man som beboer - og afdeling - gør brug af den ene eller anden mulighed er afhængig af flere faktorer, men fælles for begge ordninger er, at den enkelte beboer opnår en høj grad af frihed til at forbedre eller forandre sin bolig efter eget ønske. Lidt om ord I KAB har vi valgt at holde fast i udtrykket individuelle moderniseringer for at kunne skelne klart mellem denne ordning og råderetten. Boligselskabernes Landsforening (BL) har valgt at kalde individuelle moderniseringer for kollektiv råderet. I pjecen bruger vi generelt betegnelsen beboer, som i denne sammenhæng skal forstås som den person, der står på lejekontrakten - altså det lejelovgivningen be nævner lejer. Det betyder f.eks., at hvis boligen er fremlejet, kan kun den person, der står på lejekontrakten med boligorganisationen, benytte reglerne om individuelle moderniseringer. Råderetten Råderetten er en mulighed, som hver enkelt beboer i almene boliger har for at foretage forbedringer og boligændringer, som ligger uden for afdelingens forpligtelser. Der er to former: råderet inde i boligen og råderet udenfor boligen. 6

7 Oplysninger om benyttelse af råderetten, generelt og specifikt i afdelingen, beskrives i et Råderetskatalog, som skal godkendes af afdelingsmødet. Beboerne skal altid sende en anmeldelse eller en ansøgning til boligorganisationen, når de ønsker at anvende råderetten. Beboere, der benytter råderetten, skal selv direkte bekoste ændringerne og må enten betale kontant eller optage et privat lån. Hvis man flytter indenfor de første år, kan man få økonomisk godtgørelse efter gældende regler. Råderetten er udførligt beskrevet i KAB's værktøjspjece nr. 10, "Råderet". Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer er en anden mulighed for at foretage forbedringer i boligen. Tidligere gennemførte en afdeling typisk forbedringer hos alle beboere på én gang, måske ud fra et par valgmuligheder. Individuelle moderniseringer er i prin - cippet en kollektiv ordning, men fordelen er, at det kan foregå i etaper og giver beboerne mulighed for at vælge tidspunkt og til en vis grad prisniveau eller for måske helt at vælge forbedringen fra. Følgen er, at det bliver mere og mere almindeligt at have flere forskellige boligafgifter i boliger af samme type, fordi boligafgiften bliver afhængig af tidspunkt for og omfang af moderniseringen. 7

8 Det er afdelingen, der er låntager, og beboeren skal altså ikke, som ved anvendelse af råderetten, betale kontant eller oprette et privat banklån, og det er en fordel, eftersom afdelingen almindeligvis har mulighed for at opnå mere favorable lån, end privatpersoner har. Men det stiller en række krav til ejendommens likviditet og friværdi. Beboeren afdrager sin andel af omkostningerne via en huslejestigning, og tilbagebetalingen sker over maksimalt 20 år. Når lånet er afdraget, falder huslejen tilsvarende. Hvis beboeren flytter, inden lånet er betalt ud, betaler den næste beboer videre på lånet. Der er ingen økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Huslejestigningen opkræves først, når sagen er afsluttet. Den enkelte beboer skal være opmærksom på, at der ydes boligstøtte til forhøjelsen efter gældende regler. Ordningen skal besluttes af afdelingsmødet og udføres indenfor de rammer, der her bliver besluttet. For i sidste ende at få alle boligerne moderniseret kan afdelingen vælge at foretage dette i forbindelse med genudlejning. Den enkelte beboer får frihed til at forbedre eller forandre sin bolig efter eget ønske. 8

9 Lovgrundlaget Med virkning fra den 1. juli 2005 er muligheden for at gennemføre forbedringer som individuelle moderniseringer indskrevet i lovgivningen. Bekendtgørelse af lov om almene boliger, 37b, stk. 1 lyder: Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål. Forbedringerne fi nansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år. Afdelingsmødet kan fastsætte nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til at få forbedret sin bolig, herunder fastsætte maksimumsbeløb for anskaffelsessummerne for de enkelte forbedringsarbejder. Boligorganisationen godkender afdelingsmødets beslutninger. Videre slås det fast i stk. 3, at ordningen ikke omfatter hårde hvidevarer. Med indskrivningen i lovgivningen er der altså sat nogle generelle bestemmelser for ordningen om individuelle moderniseringer: Afdelingsmødet træffer beslutning om at tilbyde ordningen til beboerne Forbedringer kan ske dels efter beboerens ønske, dels af ledige lejemål Forbedringerne skal finansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år Afdelingsmødet kan sætte nærmere rammer for forbedringerne, herunder et maksimumbeløb Boligorganisationen skal godkende afdelingsmødets beslutning Ordningen kan ikke omfatte hårde hvidevarer Eventuelle uenigheder mellem boligorganisationen og afdelingsmødet indbringes for kommunalbestyrelsen, der som tilsynsmyndighed har kompetencen til at træffe den endelige afgørelse. 9

10 Fordele ved individuelle moderniseringer Udover at få moderniseret sin bolig på lige den måde, man har gået og drømt om, viser det sig, at ordningen også har betydning for afdelingens sociale liv. Der bliver skabt kontakter og bekendtskaber mellem beboerne, som snakker sammen om deres nye køkkener, badeværelser m.m., og de besøger hinanden for ved selvsyn at se, hvordan andre har indrettet sig, og viser egne valg frem. Det er kendetegnende for de afdelinger, som har indført ordningen, at beboerne er yderst aktive i hele processen. Det gælder lige fra de store linjer som at lave tegninger af indretningen af et nyt køkken og valg af køkkenelementer til detaljer som at vælge typen af håndklædeholdere og lignende. Alt i alt giver ordningen glade og tilfredse beboere, og det har en afsmittende effekt på afdelingens liv som helhed. Beboerne skaber nye kontakter ved at snakke sammen om deres nye køkkener, badeværelser m.m. 10

11 Inden der tages beslutning Anvendelse af reglerne om individuelle moderniseringer betyder naturligvis nye arbejdsopgaver, og indkøringsfasen er krævende. Ordningen medfører en ændring af arbejdsrutinerne i hverdagen og involverer medarbejdere i KAB, eventuel lokalinspektør og ejendomsfunktionærer samt afdelingsbestyrelsen. Den overordnede administration, herunder kontakt til myndigheder og pengeinstitutter eller kreditforeninger, er opgaver, som KAB står for. Alle de praktiske detaljer i ordningen og information til beboerne sker lokalt og i samarbejde mellem inspektør og afdelingsbestyrelse. Projekterne kan have et omfang, så det kan være nødvendigt at involvere et teknikerfirma, både i projektfasen og i udførelsesfasen. Alt efter afdelingens størrelse og omfanget af moderniseringer må afdelingen også tage stilling til, om man finder det nødvendigt, måske for en periode, at opnormere medarbejdertimerne på ejendomskontoret. Men først og fremmest er det vigtigt at undersøge afdelingens økonomi grundigt og tage højde for, at der i budgettet fortsat er friværdi til såvel forbedringer som forventede og eventuelle uventede istandsættelser og til at kunne opfylde ønsker om andre moderniseringer end dem, man først sætter i gang. Hvis moderniseringerne gennemføres i flere etaper, bør der udarbejdes en plan for, hvordan og hvornår man forventer at kunne afslutte moderniseringerne i alle afdelingens lejemål. Man skal også huske at tage stilling til den forøgede vedligeholdelse, der kan være forbundet med individuelle moderniseringer. 11

12 Processen skridt for skridt Det kan være fristende at kaste sig ud i det, når man brænder for en ny idé. Et projekts forberedelsesfase er som regel tidskrævende og kan virke kaotisk og uoverskuelig, men konsekvensen af ikke at bruge den fornødne tid kan efterfølgende få stor betydning. Og når først ordningen er vedtaget af afdelingsmødet, fanger bordet. Det er derfor vigtigt at bruge den fornødne tid til forberedelserne, så beboerne kan tage den endelige beslutning på et kvalificeret grundlag. Inden man kommer så langt som til på afdelingsmødet at tage beslutning om ordningen, er der altså en række vigtige punkter, som inspektøren, ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen mere eller mindre i fællesskab skal undersøge og forholde sig til - med inspektøren som den bærende kraft og koordinator både i forberedelsesfasen og efterfølgende. Alle muligheder skal afdækkes og undersøges i detaljer. Der er en række fordele og ulemper, der skal vejes op mod hinanden, inden afdelingsbestyrelse og inspektør vælger de modeller, som man mener passer bedst til afdelingen. Disse modeller præsenteres derefter for beboerne. I 1999 fi k ca. 90 beboere i Glostrup Vestergård helt nye badeværelser. Foto: Claus Magnussen. KAB har ansvaret for at udarbejde det/de forslag, som skal forelægges beboerne før afdelingsmødet samt det forslag, som skal endeligt godkendes af afdelingsmødet. Der skal indhentes priser og udarbejdes udkast til forslag, som indeholder oplysninger om 12

13 priserne på de ønskede moderniseringer, finansieringsmulighederne og huslejekonsekvenserne. Men først skal der som nævnt tages stilling til en lang række forhold: Hvor omfattende ønsker man den individuelle modernisering? Totalmodernisering eller mindre ambitiøse løsninger? Nogle afdelinger vælger at give tilladelse til at "rydde" hele køkkenet, andre vælger kun at udskifte låger. Uanset hvad man ender med at foreslå beboerne, er det som nævnt vigtigt at kunne begrunde og forsvare de valg, man foretager. Skal der være en økonomisk maksimumgrænse? Skal der være en økonomisk maksimumgrænse for moderniseringerne? Nogle har en maksimumgrænse, andre har ikke. Hvis afdelingen ikke sætter en maksimumgrænse, må man være forberedt på, at der kan være meget store prisforskelle på de individuelle moderniseringer af f.eks. køkkener. Hvis afdelingen vælger at sætte en maksimumgrænse, er det vigtigt ikke at sætte denne grænse for lavt. Det kan gå ud over kvaliteten. Maksimumgrænsen bliver i de fleste tilfælde fastsat for en årrække. Det er vigtigt at tænke frem og sikre sig, at prisen på et kvalitetskøkken også holder sig indenfor grænsen om 5 år. Den endelige beslutning skal tages på et kvalifi ceret grundlag og vedtages på et afdelingsmøde. 13

14 Hvor mange fabrikater? Der er meget andet at forholde sig til. Det gælder blandt andet: Hvor mange fabrikater skal beboerne kunne vælge mellem? Valg af gulvbelægning, vægfliser, elektriske armaturer og andet fast inventar og overflader. Skal der være frit valg eller begrænsninger for emhætter, køkkenvaske, bordplader og blandingsbatterier? Er det nødvendigt at anskaffe ekstra hængsler, fliser eller andet? Hvidevarer Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at hårde hvidevarer ikke kan indeholdes i en individuel modernisering. Beboerne kan vælge at købe nye hårde hvidevarer for egen regning, og deres ret til at installere hårde hvidevarer er sikret i installa tionsretten. Sådanne installationer er beboerens ejendom, og det er beboerens eget an- I princippet kan alle forbedringer, som fi nder sted i boligen, tænkes. De mest anvendte er nye køkkener, bad, etablering af altaner og udestuer. Billederne viser før og efter moderniseringen af et køkken i Bøgehegnet, Sydkystens Boligselskab. Fotos: Bjarne Nielsen. 14

15 svar at vedligeholde disse installationer, ligesom de kan medtages ved fraflytning. Beboeren skal i den forbindelse være opmærksom på, at installation af f.eks. en opvaskemaskine vil kræve retablering ved fraflytning. Afdelingen bør være opmærksom på, at beboernes valg af køkkenindretning og hårde hvidevarer kan få konsekvenser for afdelingen eller de kommende beboere. Individuel modernisering af et køkken, der udstyres med bordkomfur og -ovn vil ved fraflytning stille krav om, at den nye beboer eller afdelingen indsætter et bordkomfur og -ovn afhængig af ordningen om hvidevarer i den pågældende afdeling. Man skal bl.a. forholde sig til valg af gulvbelægning og vægfl iser. Hvem skal der laves aftaler med? Hvilke leverandører skal der laves aftaler med? Er der eksempelvis nogle, afdelingen vil fravælge? Hvilke kvalitetskrav vil man stille? Er der leverandører, hvor kvaliteten er for ringe? Nogle afdelinger benytter flere leverandører, men fremhæver det firma, som de helst ser beboerne vælger. Totalentreprise eller flere kontrakter på hver sag? Nogle køkkenfirmaer tilbyder en totalentreprise, mens andre kun leverer køkkenelementerne, og der skal så indgås yderligere kontrakter med murer, tømrer o.a. Det er naturligvis administrativt lettere ikke at skulle have op til fire-fem kontrakter på én sag. Men skal beboernes valgmuligheder begrænses af dette hensyn? 15

16 Under alle omstændigheder medfører individuelle moderniseringer, at ejendomskontoret og ejendoms mesteren skal vænne sig til at have kontakt til og samarbejde med flere og "fremmede" håndværkere. KAB vejleder afdelingsbestyrelsen om, hvilke firmaer der kan indgås aftaler med. Der kan henvises til, at KAB har indgået indkøbsaftaler med en række firmaer, hvor der gives forholdsvis store rabatter. Man må udvise tålmodighed over for beboerne, der ønsker at ændre planerne undervejs. Beboerdeltagelse Ved nogle moderniseringer, f.eks. køkkener, er det almindeligt, at firmakonsulenter og beboere i samråd udfærdiger tegningerne. I den fase kan der ind imellem være behov for tålmodighed med beboe re, som ændrer planer undervejs og dukker op med nye tegninger, når de har fået endnu en god idé. Når tegningerne er færdige og godkendt, fremsender inspektøren et tilbudsbrev (se bilag). Man skal være opmærksom på, at individuelle moderniseringer er en byggesag, som afdelingen har besluttet, og som inspektøren har ansvaret for. Som i alle andre byggesager er udgangspunktet, at alt arbejdet skal udføres af momsregistrerede firmaer, og at der således ikke er mulighed for "gør det selv" arbejde. Flere afdelinger giver beboerne mulighed for at nedsætte udgiften på moderniseringen ved at tilbyde, at de selv kan stå for en del af arbejdet inden og efter det egentlige moderniseringsarbejde. Det vil typisk være nedrivning af det gamle køkken eller badeværelse og det efterfølgende malerarbejde. Det må i den enkelte sag præcist afgøres, hvilken del af arbejdet beboerne selv må udføre. 16

17 Information til beboerne Beboerne bør inddrages i processen så tidligt som muligt. Naturligvis kan alle beboere ikke være med i de indledende diskussioner og afgørelser, som afdelingsbestyrelsen overordnet tager ud fra inspektørens og andres faglige ekspertise. Det er heller ikke ønskeligt. Det vigtigste er, at beboerne får en reel opfattelse af, at der kan argumenteres fornuftigt for de fravalg, der på forhånd er taget. Når inspektør, ejendomskontor og afdelingsbestyrelse er nået til enighed om de forslag, der skal fremlægges for beboerne, er det tid at inddrage beboerne i processen. Der er flere muligheder for at forberede beboerne på det forslag, der vil blive forelagt på afdelingsmødet. En præsentation med beskrivelser, illustrationer, fotos og materialeprøver, måske en video, kan vises frem på ejendomskontoret og/eller i fælleshuset. Det kan anbefales at kombinere dette med en aften eller weekend, hvor der lægges op til debat, og hvor beboerne kan få svar på store og små spørgsmål. Det kan også anbefales at få besøg af nogle, som har indført ordningen, samt af firma konsulenter. På den måde kan beboerne få belyst fordele, ulemper og ikke mindst de mange små praktiske detaljer og besværligheder, som man ofte først opdager, når man står midt i dem. Det kan også være værd at undersøge, om beboere i afdelinger, der benytter ordningen, har lyst til på skift at "lægge bolig til", så beboere i andre afdelinger ved selvsyn kan danne sig et indtryk af ordningen i praksis. På det efterfølgende afdelingsmøde besluttes det så endeligt, hvilken model man vil benytte i afdelingen. Efter afdelingsmødet skal alle beboere informeres. Man bør som minimum husstandsomdele en kortfattet appetitvækker om beslutningen med besked om, at yderligere information og tilmeldingsblanket kan fås på ejendomskontoret og hos 17

18 inspektøren. Forudsætningerne for de individuelle moderniseringer og valgmulighederne bør klart fremgå af skrivelsen. Når først moderniseringerne er i gang, snakker beboerne indbyrdes om deres valg, og viden om ordningen spredes effektivt på den måde som ringe i vandet. Det bør dog afklares, om nogle beboergrupper har særlige informationsbehov. Det kunne eksempelvis være ældre beboere, som måske fravælger ordningen, fordi de har vanskeligt ved at overskue det økonomiske aspekt, eller flygtninge og indvandrere, som har svært ved at læse information skrevet på dansk. Beboerne skal præsenteres for de modeller, der passer bedst til afdelingen. 18

19 Finansieringsmuligheder En række faktorer vedrørende afdelingens likviditet og friværdi er afgørende for, om afdelingen kan indføre individuelle moderniseringer, og for, hvilke finansieringsmuligheder der kan benyttes. I Bekendtgørelsen af lov om almene boliger står følgende om finansieringen af individuelle moderniseringer: Forbedringerne fi nansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år ( 37 b.). Lån kan optages som realkreditlån eller banklån. Derudover har boligorganisationen mulighed for at anvende egen trækningsret i Landsbyggefonden. Det skal bemærkes, at nogle afdelinger har besluttet at yde et fast grundtilskud til alle beboere, som foretager individuelle moderniseringer. Økonomiområdet i KAB står for kontakten til banker, realkreditinstitutter og kommunen. Som nævnt er det vigtigt at undersøge økonomien grundigt og tage højde for, at der i budgettet fortsat er plads til såvel forbedringer som forventede og eventuelle uventede istandsættelser og til at kunne opfylde ønsker om andre moderniseringer end dem, man først sætter i gang. 19

20 KAB skal involveres i processen så hurtigt som muligt. KAB står for kontakt og ansøgninger til både banker og realkreditinstitutter og sørger for inden indhentning af lånetilbud at opnå godkendelse på lånoptagning i kommunen. Det er også kommunen, der skal godkende eventuelle byggetilladelser samt det endelige regnskab og dermed også huslejestigningen. Endelig skal man være opmærksom på, at ejendomme, som ligger i kommuner med hjemfaldspligt, ikke kan optage lån, der løber udover det tidspunkt, hvor kommunen kan købe grunden tilbage. Mange beboere i Glostrup Ejendomsselskab fi k i 2000/2001 mulighed for at få altan som individuel forbedring. Foto: Ringsted Bygningsentreprise. 20

21 Tilbudsbrev Bilag Navn Adresse Postnr. Lejemålsnr. / 27. oktober 2005 (Afdelingens navn) - nyt køkken Vi har nu modtaget tilbud på den ønskede modernisering af din bolig, og vi har fornøjelsen af at sende dig tilbuddet med beregning af samlet pris og månedlig huslejestigning. Som vedtaget i afdelingen kan du mod en huslejestigning få udgiften til modernisering af din bolig finansieret af afdelingen. Afdelingen optager et 20-årigt realkreditlån, og huslejestigningen i forbindelse med moderniseringen bortfalder derfor efter 20 år. Tilbud Leverandør Levering og montering af køkken Omkostninger Byggesagshonorar Omkostning til realkreditlån Revision af byggeregnskab Total udgift ,00 kr ,34 kr ,97 kr. 200,00 kr ,31 kr. 21

22 Beregning af huslejestigning: Månedlig ydelse realkredit (foreløbig skøn) Oprettelsesgebyr 522,88 kr. 254,00 kr. Oprettelsesgebyret (engangsbeløb) vil blive opkrævet med første måneds ydelse. Moderniseringen af din bolig vil altså medføre en huslejestigning på 523,00 kr. pr. måned for realkreditlånet. Vi gør opmærksom på, at den månedlige ydelse på realkreditlånet er skønnet med udgangspunkt i dagens renteniveau. En ændring i renten inden huslejestigningen bliver iværksat vil medføre en tilsvarende ændring i huslejestigningen. Din husleje stiger først, når moderniseringen er færdig. Når der er udfærdiget et byggeregnskab, vil vi beregne den endelige lejestigning. Byggeregnskabet er en betingelse for optagelse af realkreditlån, derfor er udgiften til revision medtaget som en omkostning. Vi gør opmærksom på, at der skal søges om lån hos et realkreditinstitut og godkendelse af huslejestigning i kommunen. Hvis du accepterer dette tilbud om modernisering af din bolig, beder vi dig underskrive og returnere vedlagte genpart til KAB indenfor 14 dage. Sagsbehandlingen forventes at vare ca. 2 måneder. Med venlig hilsen KAB Dato: Lejers underskrift 22

23 KAB - Bygge- og Boligadministration er et kundeejet og beboerstyret forretningsførerselskab. Vi administrerer cirka lejemål i hovedstadsområdet og leverer byggeforretningsførelse for almene boligorganisationer, kommuner og andre kunder. Vores overordnede mål er at skabe gode boliger for alle samfundsgrupper. Vi arbejder for et engageret beboerdemokrati, hvor beboeren er i centrum. Få mere information på

24 Dette hæfte er nummer 16 i KAB s værktøjsserie De øvrige pjecer i KAB s værktøjsserie: Nummer 1: Pressekontakt Nummer 2: Budget Nummer 3: Spilleregler for møder Nummer 4: Dirigentens rolle Nummer 5: Afdelingsbestyrelsens udgifter Nummer 6: Beboerklagenævn Nummer 7: Samarbejde og samspil Nummer 8: Husorden Nummer 9: Energi- og Miljøcentret Nummer 10: Råderet Nummer 11: Bygherre for et nybyggeri Nummer 12: Urafstemning Nummer 13: Bygherre for en renovering Nummer 14: Byggesager - hvis samarbejdet ender i konflikt Nummer 15: Adgang til en bolig Nummer 16: Individuelle moderniseringer Nummer 17: Kom indenfor - integration i boligområder Nummer 18: Husdyr

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

ALM E N BOLIGORGANISATION AARHUS

ALM E N BOLIGORGANISATION AARHUS ALM E N BOLIGORGANISATION AARHUS Indhold: Om råderet Forbedrings- eller forandringsarbejder Arbejder inde i boligen Arbejder udenfor boligen Anmeldelse af arbejderne Byggetilladelse Vedligeholdelse af

Læs mere

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Boligselskabet Danbo Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Forbedring inden for boligen Lejeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 33 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! R:\Fraflytning\Råderetskataloger\\2013 til godkendelse i organisationsbestyrelsen\afd 33 Råderetskatalog godkendt 05.09.2013.doc Råderetskatalog Side

Læs mere

Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af

Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet

Læs mere

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog Afdeling 151 Byhusene Kettinvej / Parkgade Hofgården Enghaven/Hertugtorvet Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig INDHOLD Lejet men helt dit eget... 3 Regler i din afdeling...

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Råderetskatalog. Kystparken

Råderetskatalog. Kystparken Råderetskatalog for Kystparken Domea Stevns Råderetskatalog 14001 Kystparken og Kystvejen Side 2 af 8 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 6 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 225 GILLELEJE I GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal

Læs mere

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2 DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKB KLOSTERGÅRDEN II KLOSTERGÅRDEN 70-112 3550 SLANGERUP RÅDERETSKATALOG INDHOLDSFORTEGNELSE I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER.... 2 III. UDEN

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Afsnit 8 - Råderets katalog Om mulighederne for Forbedringer / ændringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Vedtaget på Beboermøde den 24 august 2000

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Glostrup februar 2012 BAB afd. 3 Notat vedr. køkkenudskiftning samt badeværelser Valg af Køkken: Beboerne vælger selv køkkenleverandør. Dog har BAB indgået rabataftale med HTH og Vordingborg-køkkenet.

Læs mere

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Domea Hjørring Afdeling 1951 Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 9 Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Afdeling Kildemarken Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D.

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D. AFDELING 21 Råderetsregler 2006 Karpedam 2 A - D. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Stejlepladsen 2 Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Ballerup Boligselskab. Råderetskatalog Egebjerggård. Administreret af

Ballerup Boligselskab. Råderetskatalog Egebjerggård. Administreret af Ballerup Boligselskab Råderetskatalog Egebjerggård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber.

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber. Lejerbo Rødovre Råderet Gældende for: Afd. 60, Maglekær Gældende fra: 1. Juli. 2009. Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret. Emnet for de følgende sider er den individuelle råderet.

Læs mere

INFO-MØDE OM RÅDERET

INFO-MØDE OM RÅDERET INFO-MØDE OM RÅDERET 1 Hovedpunkter Information om råderetten: -Visionen bag råderetten -Lovgivningens individuelle og kollektive råderet -Boligkontorets Fri individuel finansieret råderet Spørgsmål &

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Råderetskatalog. Egeparken

Råderetskatalog. Egeparken 1. Råderetskatalog for Egeparken Domea Fredensborg EGEPARKEN INDHOLD Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 10 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 29 af 33 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd.

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. Haderslev Boligselskab Råderetskatalog om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. 1627 Byhusene Boligselskabet Haderslev/DOMEA Side 1 INDHOLD Lejet men helt

Læs mere

Råderetskatalog. Retningslinjer vedr. : Kollektiv / Individuel råderet - Installationsretten.

Råderetskatalog. Retningslinjer vedr. : Kollektiv / Individuel råderet - Installationsretten. Råderetskatalog Retningslinjer vedr. : Kollektiv / Individuel råderet - Installationsretten. 0 Indhold Indhold... 1 Indledning... 2 Kollektiv råderet... 2 Individuel råderet... 2 Forandringer.... 2 Installationer,

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

Adgang til en bolig. Hvornår må man gå ind i en bolig - eller andre typer af lejemål?

Adgang til en bolig. Hvornår må man gå ind i en bolig - eller andre typer af lejemål? Adgang til en bolig Hvornår må man gå ind i en bolig - eller andre typer af lejemål? Udgivet august 2002 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 Afsnit 5. RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 BYAGER VÆNGE, 3460 BIRKERØD Hvad er råderet? Råderetten blev indført ved lov i 1993 og ændret i 2005. Råderetten gælder kun de individuelle lejemål, dvs. ikke fællesarealerne.

Læs mere

November Råderetten. og andre muligheder for forbedringer af boligen

November Råderetten. og andre muligheder for forbedringer af boligen November 2016 Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen Tekst og idé: BL Danmarks Almene Boliger Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Fax 3376 2001 www.bl.dk email bl@bl.dk

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Rødovre almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

RÅDIGHEDSRETSKATALOG

RÅDIGHEDSRETSKATALOG RÅDIGHEDSRETSKATALOG for Seniorbofællesskabet Frejas Have Domea afdeling 1668 Hjemmeside: www.frejashave.dk/ Hvad må jeg?????? Vedtaget på det ekstraordinære Afdelingsmøde den 11. September 2011 RÅDERETSKATALOG

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Lindeparken 2-20. Afdeling 20. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Lindeparken 2-20. Afdeling 20. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Lindeparken 2-20 Afdeling 20 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

Råderetskatalog - Lillerød Boligforening, afdeling 12 - Lindebakken/Lindehøj

Råderetskatalog - Lillerød Boligforening, afdeling 12 - Lindebakken/Lindehøj Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin bolig efter egne ønsker og behov. 1. juli 2005 er reglerne

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 26 af 32 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18.

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Viborg 2013. RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården FORORD Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Der skelnes mellem ændringer inde i

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Hvad er råderet Råderetten blev indført i lovgivningen i 1993 og er siden blevet udvidet, og er nu fastlagt i lejeloven 62.a, lov om almene boliger og bekendtgørelse

Læs mere

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo 723-06 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene AlmenBolig+ - Beboermøde II Langhusene Program for beboermøde d. 5. oktober 2011 1. Velkomst og status på byggeriet 2. Status på huslejekontrakter 3a. Hvad skal og må jeg gøre i boligen Vedligeholdelsesordning

Læs mere