Redegørelse om biobanker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om biobanker"

Transkript

1 Redegørelse om biobanker Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning nr Maj 2002

2 Redegørelse om biobanker Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning nr Maj 2002

3 Publikationen kan bestilles hos: IT- og Telestyrelsen Tlf.: ISBN ISBN (Internet) 100 kr. inkl. moms Tryk: Schultz Grafisk Henvendelse om redegørelsen kan iøvrigt ske til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon Telefax E-post Publikationen kan læses på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på Internettet: 1. s. kt. j. nr

4 Indhold Indhold Forord Kapitel 1. Indledning Baggrund Arbejdsgruppens nedsættelse Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning Arbejdsform Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag Indledning Biobanker og afgrænsning Den foreslåede individbeskyttelse Hensynet til forskning og samfund Data og væv Forskellige biobanker Biobankers oprettelse, nedlæggelse, kontrol og tilsyn Vævsafgiverens rettigheder Administrative og økonomiske forhold Kapitel 2. Begrebet biobank og andre generelle spørgsmål Generelt om sundhedsvidenskabelige informationsbanker Arbejdsgruppens definition af biobankbegrebet Arbejdsgruppens sondring mellem data og væv Begreber og sondring Karakteristiske træk ved personoplysninger indeholdt i væv sammenholdt med almindelige personoplysninger Tre aspekter af væv Forskellige typer biobanker Problemstillingens inddeling i typesituationer

5 Redegørelse om biobanker 2.6. Hensyn til forskning, individ og samfund Ejendomsret eller dispositionsret Anvendte betegnelser for love m.v Kapitel 3. Afklaring af persondatalovens regulering af biobanker Kapitel 4. Persondatalovens nærmere regulering af biobanker (data og væv) Indtil persondatalovens ikrafttrædelse Retstilstanden siden den 1. juli Persondatalovens grundlæggende behandlingsregler Betingelser for behandling af persondata, der er knyttet til biobanker. Oplysninger til patientbehandlingsformål Særlige bestemmelser om behandling af følsomme oplysninger til videnskabelige formål Sammenfattende om persondatalovens regler for data tilknyttet en biobank Anmeldelse til Datatilsynet Datasikkerhed Kontrol og tilsyn med databehandling Persondatalovens regler om den registreredes rettigheder Erstatnings- og strafansvar Kapitel 5. Gældende ret om biobankers persondatadel (data) Indsamling og opbevaring af personoplysninger Persondataloven Anden lovgivning Anvendelse og videregivelse af personoplysninger Persondataloven Anden lovgivning

6 Indhold 5.3. Sletning af personoplysninger Persondataloven Anden lovgivning Oprettelse og løbende drift af en biobanks datadel Persondataloven Anden lovgivning Nedlæggelse af en biobanks datadel (Ophør af en persondatabehandling) Persondataloven Anden lovgivning Kontrol og tilsyn med persondatabehandlinger Persondataloven Anden lovgivning Vævsafgiverens rettigheder og klagemuligheder ved registrering m.v Persondataloven Anden lovgivning Kapitel 6. Gældende ret om kliniske biobankers fysiske del (væv) Indsamling og opbevaring af væv fra patienter Persondataloven Anden lovgivning Anvendelse og videregivelse af væv fra patienter Persondataloven Anden lovgivning Destruktion af væv fra patienter Persondataloven Anden lovgivning Oprettelse og løbende drift af kliniske biobanker Persondataloven Anden lovgivning Nedlæggelse af kliniske biobanker Persondataloven Anden lovgivning

7 Redegørelse om biobanker 6.6. Kontrol og tilsyn med kliniske biobanker Persondataloven Anden lovgivning Patienters rettigheder og klagemuligheder Persondataloven Anden lovgivning Kapitel 7. Gældende ret om forskningsbiobankers fysiske del (væv) Indsamling og opbevaring af væv fra forsøgspersoner Persondataloven Anden lovgivning Anvendelse og videregivelse af væv fra forsøgspersoner Persondataloven Anden lovgivning Destruktion af væv fra forsøgspersoner Persondataloven Anden lovgivning Oprettelse og løbende drift af forskningsbiobanker Persondataloven Anden lovgivning Nedlæggelse af forskningsbiobanker Persondataloven Anden lovgivning Kontrol og tilsyn med forskningsbiobanker Persondataloven Anden lovgivning Forsøgspersoners rettigheder og klagemuligheder Persondataloven Anden lovgivning Kapitel 8. Gældende ret om donorbiobankers fysiske del (væv) Ægbanker

8 Indhold 8.2. Sædbanker Organbanker til transplantationsformål Blodbanker Kapitel 9. Gældende ret om biobanker til andre sundhedsformål (væv) Stamcellebiobanker Kommercielle biobanker Kapitel 10. Retstilstanden i andre nordiske lande Norge Biobankudvalgets udredning og lovudkast Lovudkastets anvendelsesområde Biobankers oprettelse, indretning og drift Donors information og samtykke Videregivelse Tilsyn Sanktioner Overgangsregler Sverige Socialstyrelsens udredning og lovudkast Lovudkastets anvendelsesområde Biobankers oprettelse, indretning og drift Prøvers udtagning og donorens information og samtykke Videregivelse Statsligt tilsyn og registrering Erstatning og straf Særregler Overgangsregler Finland Lovens anvendelsesområde

9 Redegørelse om biobanker Opbevaring af organer og væv, information og samtykke Ændret anvendelsesformål for organer og væv Ændret anvendelsesformål for vævsprøver Tilsyn Sanktioner Overgangsregler Island Lovens anvendelsesområde Biobankers oprettelse, indretning og drift Prøvers opbevaring og identifikation Prøvers indsamling, opbevaring og anvendelse, information og samtykke Nedlæggelse af vævsbanker Ejerforhold, råderet og gebyrer Tavshedspligt Tilsyn og statens oplysningspligt Sanktioner Overgangsregler Kapitel 11. Vurdering af biobankers fremtidige regulering håndtering af data og væv Regulering af persondata i tilknytning til menneskeligt biologisk materiale (data) Vurdering af gældende ret Arbejdsgruppens samlede anbefaling vedrørende data udledt af væv Regulering af menneskeligt biologisk materiale (væv) Kliniske biobanker (kliniske formål) Vurdering af gældende ret Arbejdsgruppens samlede anbefaling vedrørende væv udtaget til kliniske formål Forskningsbiobanker (forskningsformål) Vurdering af gældende ret Arbejdsgruppens samlede anbefaling vedrørende væv udtaget til forskningsformål

10 Indhold Donorbiobanker Vurdering af gældende ret Arbejdsgruppens samlede anbefaling vedrørende væv udtaget til donation Biobanker til andre sundhedsformål Vurdering af gældende ret Kapitel 12. Vurdering af biobankers fremtidige regulering oprettelse, nedlæggelse, kontrol og tilsyn samt vævsafgiverens rettigheder Oprettelse af biobanker Vurdering af gældende ret om oprettelse af registre (data) Vurdering af gældende ret om oprettelse af biobanker (væv) Arbejdsgruppens samlede anbefaling vedrørende biobankers oprettelse Nedlæggelse af biobanker Vurdering af gældende ret om ophør af behandling af personoplysninger (data) Vurdering af gældende ret om nedlæggelse af biobanker (væv) Arbejdsgruppens samlede anbefaling vedrørende nedlæggelse af biobanker Kontrol og tilsyn med biobanker Vurdering af gældende ret om kontrol og tilsyn med persondatabehandlinger (data) Vurdering af gældende ret om kontrol og tilsyn med biobanker (væv) Arbejdsgruppens samlede anbefaling vedrørende kontrol og tilsyn med biobanker Vævsafgiverens rettigheder Vurdering af gældende ret om den registreredes rettigheder (data) Vurdering af gældende ret om vævsafgiverens rettigheder (væv)

11 Redegørelse om biobanker Arbejdsgruppens samlede anbefaling vedrørende vævsafgiverens rettigheder Kapitel 13. Samlet opstilling af arbejdsgruppens anbefalinger Registre og behandling af persondata Kliniske biobanker Forskningsbiobanker Donorbiobanker Oprettelse af biobanker Nedlæggelse af biobanker Kontrol og tilsyn Vævsafgiverens rettigheder Kapitel 14. Overgangsbestemmelser Kapitel 15. Særlige spørgsmål rejst af Folketinget Folketingets Sundhedsudvalg, den 16. juni Folketingets Sundhedsudvalg, den 17. maj Kapitel 16. Arbejdsgruppens lovforslag Udkast til lov om ændring af lov om patienters retsstilling Udkast til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Kapitel 17. Summary in English

12 Indhold Bilag 1. Lov om behandling af personoplysninger Lov nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret ved lov nr. 280 af 25. april (Sammenskrivning foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Bilag 2. Lov om patienters retsstilling Lov nr. 482 af 1. juli Bilag 3. Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 som ændret ved lov nr. 337 af 17. maj 2000, lov nr af 19. december 2001 og lov nr. 145 af 25. marts (Sammenskrivning foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Bilag 4. Lov og sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. Lovbekendtgørelse nr. 215 af 9. april 1999 som ændret ved lov nr. 258 af 12. april 2000 og lov nr. 141 af 5. marts (Sammenskrivning foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

13

14 ForordIndhold Forord Biobanker er samlinger af menneskeligt biologisk materiale, hvor oplysninger, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner. Hovedparten af biobankerne findes inden for sundhedsvæsenet og sundhedsvidenskaben. Den videnskabelige udvikling medfører, at der kan udledes stadigt flere oplysninger om en person ved at undersøge en vævsprøve eller andet biologisk materiale fra personen. Et godt eksempel herpå er den revolutionerende udvikling, som har fundet sted som led i udforskningen af menneskets arvemasse (det globale genomprojekt ). Afdækningen af sammenhængen mellem gener og sygdom åbner store perspektiver for sygdomsbehandling (herunder diagnostik) og for forebyggelse af sygdom. Men til dette perspektiv knytter sig også muligheden for at få særdeles følsomme oplysninger om det enkelte menneske. Dette dilemma har gjort det naturligt at undersøge, om den gældende lovgivning på området er tilfredsstillende eller om der er behov for en ny regulering. Arbejdsgruppen vedrørende biobanker, der har bestået af repræsentanter fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og Justitsministeriet, har haft til opgave at foretage en sådan analyse og i givet fald stille forslag til ny lovgivning. Den nødvendige afvejning mellem individets og samfundets interesser har været det fundament, som arbejdsgruppen skulle basere sine overvejelser og forslag på. En væsentlig ledetråd for arbejdsgruppens overvejelser har været, at en biobank efter dansk lovgivning kan anses for et såkaldt manuelt register (ikke-elektronisk register), der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Loven er baseret på EU s direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger m.v., og er derfor udtryk for retsprincipper, der er gældende for hele EU-området. EU-direktivet har skabt eller vil skabe ensartede regler for personoplysninger i mange af de lande, som Danmark samarbejder med og for de personoplysninger, der udveksles mellem disse lande. 13

15 Redegørelse om biobanker Med de begrundelser, som der nærmere redegøres for i redegørelsen, har arbejdsgruppen vurderet, at persondataloven i samspil med den relevante sundheds- og forskningslovgivning (lov om patienters retsstilling, lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter m.fl.) på tilstrækkelig vis regulerer de fleste sider af biobankerne. Arbejdsgruppen finder dog, at der på to områder er behov for ny lovgivning: 1) Selvbestemmelse over biologisk materiale, der afgives i forbindelse med behandling, må særligt reguleres ved, at nye regler indføjes i lov om patienters retsstilling. Herved gives der patienten mulighed for at sige fra over for et centralt register: Vævsanvendelsesregisteret med hensyn til ikke-behandlingsrelateret anvendelse af afgivet biologisk materiale samtidig med, at der gives patienten ret til destruktion og betinget ret til udlevering af afgivet biologiske materiale. 2) Det skal sikres, at alle forskningsprojekter, herunder også registerforskningsprojekter, hvori biologisk materiale indgår, anmeldes til og godkendes af en videnskabsetisk komité. Dette kræver en ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Det grundlæggende sigte med lovforslagene er, at det biologiske materiale ikke må anvendes til andre formål end dem, patienten / forsøgspersonen er blevet informeret om og udtrykkeligt eller stiltiende har accepteret, eller hvor det drejer sig registerforskning, hvori biologisk materiale indgår, ved at komitésystemet i visse forskningsprojekter, der ikke efter den videnskabsetiske vurdering kan belaste forsøgspersonen, varetager dennes interesser uden indhentelse af samtykke. Arbejdsgruppen har med disse få tilføjelser til den eksisterende lovgivning tilstræbt at etablere en ordning, der på afbalanceret måde tilgodeser de vævsafgivende personers integritet og samfundets behov, ligesom det er tilstræbt at indføre en ordning, der er enkel, forståelig, smidig og fremtidssikret, og som minimerer usikkerhed med hensyn til regelkonflikter, fortolkning m.v. En samlet beskrivelse af de retlige forhold på området, herunder de allerede eksisterende regler, bl.a. med hensyn til anmeldelse, kontrol og tilsyn samt patienternes / forsøgspersonernes rettigheder, forudsættes at ske i en 14

16 Forord vejledning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der udsendes til amter, privatpraktiserende læger, forskningsmiljøer m.fl. Et mere detaljeret og teknisk præget resumé af arbejdsgruppens arbejde er givet i afsnit 1.5. Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag. En enig arbejdsgruppe afgiver herved redegørelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, maj 2002 Steen Loiborg (formand) Arbejdsgruppens medlemmer og sekretær: Karen Brøndum-Nielsen Camilla Daasnes Mads Melbye Peter Saugmann-Jensen Hugo von Linstow Nikolaj Aarø-Hansen Bent Rasmussen (sekretær) 15

17

18 Kapitel 1 Indledning I denne redegørelse anvendes de aktuelle betegnelser for de omtalte ministerier, som f.eks. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, også selv om de pågældende ministerier tidligere under arbejdsgruppens nedsættelse havde andre betegnelser Baggrund Biobanker er samlinger af menneskeligt biologisk materiale, hvor oplysninger, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner. Hovedparten af biobankerne findes inden for sundhedsvæsenet og sundhedsvidenskaben. Der henvises til kapitel 2, hvor der er givet en nærmere uddybning af biobankbegrebet. I de senere år har den tekniske, videnskabelige og medicinske udvikling medført, at biobanker og andre informationsbanker på sundhedsområdet er vokset i antal og omfang. Disse banker kan dels være begrundet i den almindelige kvalitetsudvikling af sygehusbehandlingen, dels være begrundet i videnskabelige undersøgelser. Samtidig gør blandt andet den fremadskridende kortlægning af menneskets gener det muligt at udlede en voksende mængde information af menneskers biologiske materiale. Udviklingen medfører, at biologisk information i stigende omfang indgår i biobanker og andre informationsbanker på sundhedsområdet, som det kan være svært for den enkelte at overskue. Med de nyeste analyseteknikker kan der samtidig let hos den pågældende opstå en diffus usikkerhed med hensyn til, om materialet alene bruges til de formål, han eller hun er blevet oplyst om. Af begge de anførte grunde kan der derfor være behov for at fastsætte regler, som giver en vævsafgivende person afgørende indflydelse på, hvorledes en vævsprøve fra den pågældende behandles, og som sikrer, at den berørte er tilstrækkeligt informeret. 17

19 Redegørelse om biobanker Reglerne bør udformes på en sådan måde, at de ovennævnte hensyn er forenelige med den bredere samfundsmæssige interesse i, at der fortsat kan skabes ny værdifuld viden inden for den biomedicinske forskning Arbejdsgruppens nedsættelse Arbejdsgruppen vedrørende sundhedsvidenskabelige informationsbanker (biobankarbejdsgruppen) blev nedsat den 16. november 1999 som en tværministeriel arbejdsgruppe under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Dens formål har været at afdække, hvorvidt der eksisterer et behov for en særskilt retlig regulering af biobanker inden for sundhedsvæsenet og sundhedsvidenskaben og i givet fald at stille forslag til, hvorledes en sådan regulering mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres. Arbejdsgruppens nedsættelse skete på baggrund af retssikkerhedsmæssige overvejelser, idet den tekniske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling har medført en stigende betydning af biobankerne, der efterhånden er vokset i både antal, omfang og informationspotentiale. Udviklingen afspejler til en vis grad en generel tendens til øget registrering i samfundet. Da anvendelse af biobanker som oftest indebærer en systematisk organisering af biobankernes informationer, har det været centralt for arbejdsgruppen, at analysere problemstillingen i forhold til gældende lovgivning på registerområdet. I 1997 fremlagde Justitsministeriets udvalg om registerlovningen sin betænkning nr om behandling af personoplysninger, hvori der var indeholdt et lovudkast, der implementerede Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesdirektivet). Udkastet lagde op til en ny lov om behandling af personoplysninger som erstatning for lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre. Regeringen fremsatte herefter den 30. april 1998 et lovforslag om en ny persondatalov i Folketinget (L 82). Forslaget blev senere genfremsat med visse ændringer, først den 8. oktober 1998 (L 44) og siden hen på ny den 9. december 1999 (L 147). Forslaget blev i foråret 2000 vedtaget i Folketinget og stadfæstet som lov nr. 429 af 31. maj 2000, der trådte i kraft den 1. juli

20 Kapitel 1. Indledning Inden for den offentlige debat om anvendelse af forskelligt menneskeligt materiale til forskning og andre formål har biobanker i flere år været genstand for en særlig interesse. Således foretog en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Det Etiske Råd, Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og Den Centrale Videnskabsetiske Komité i en nærmere undersøgelse af de faktiske og retlige forhold omkring biobankerne. Denne arbejdsgruppe fremover kaldet 1996-arbejdsgruppen fremlagde i begyndelsen af 1996 sine konklusioner i en rapport med titlen "Sundhedsvidenskabelige informationsbanker biobanker". Rapporten omfattede et appendiks udarbejdet af adjunkt, lic. jur. Mette Hartlev, som beskrev den retlige regulering af biobanker rapporten indeholdt dels en beskrivelse af de eksisterende biobanktyper i Danmark og deres anvendelse, dels en beskrivelse af den gældende retlige regulering og de bagvedliggende beskyttelseshensyn. Herudover diskuterede 1996-arbejdsgruppen, om disse beskyttelseshensyn blev varetaget tilstrækkeligt af de gældende regler, og om andre beskyttelseshensyn burde inddrages. Diskussionen mundede ud i en række anbefalinger til fremtidig regulering. Da 1996-rapporten forelå, kontaktede Indenrigs- og Sundhedsministeriet Justitsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med henblik på en afklaring af, hvorledes ministerierne skulle forholde sig til rapportens anbefalinger m.v. Der var i den forbindelse enighed mellem de tre ministerier om, at man burde afvente Folketingets vedtagelse af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), jf. ovenfor, for at kunne vurdere, i hvilket omfang der ud over denne lov var behov for en regulering af biobanker. Siden 1996-arbejdsgruppen afgav sin rapport er retstilstanden blevet ændret på en række væsentlige områder, blandt andet på personoplysningsrettens område gennem vedtagelsen af den nye persondatalov (ikrafttrådt den 1. juli 2000), jf. ovenfor, og på forskningsområdet gennem nye regler fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om information og samtykke i forbindelse med deltagelse i biomedicinske forsøg (vejledning og bekendtgørelse ikrafttrådt den 1. december 2000). Den i 1999 nedsatte tværministerielle biobankarbejdsgruppe har således haft til opgave med afsæt i 1996-rapporten at undersøge, hvorvidt lovgivningen, herunder implementeringen af EU-direktiv 95/46/EF gennem persondatalovens vedtagelse kan tilgodese de særlige forhold, som gælder 19

21 Redegørelse om biobanker for biobanker, eller om der bør overvejes en supplerende retlig regulering af biobankområdet Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning Arbejdsgruppens opgaver blev præciseret i et kommissorium med følgende ordlyd: "Arbejdsgruppen skal, med udgangspunkt i Justitsministeriets lovforslag om behandling af personoplysninger / Europaparlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og under inddragelse af anden relevant lovgivning på sundheds- og forskningsområdet, undersøge behovet for særskilt regulering af sundhedsvidenskabelige informationsbanker (biobanker), særligt for så vidt angår oprettelse, opbevaring og efterfølgende anvendelse af indsamlet biologisk materiale, hvad enten dette materiale er indsamlet i behandlings- eller forskningsøjemed. Arbejdsgruppen skal endvidere særligt vurdere behovet for mulige overgangsordninger for eksisterende biologiske samlinger. Arbejdsgruppen skal i sine overvejelser lægge til grund, at der sker en rimelig afbalancering af hensynet til den vævsafgivende persons integritet, dvs. adgang til at give samtykke, over for samfundets behov for forskning, dvs. muligheden for at benytte de informationer, der er bundet til personhenførbart væv, uden specifik indhentelse af (fornyet) samtykke fra patienten. Hvis arbejdsgruppen finder, at der er behov for supplerende at regulere biobanker, skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til en sådan regulering." 20

22 Kapitel 1. Indledning Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Afdelingschef Jette Mersing (formand, udtrådt i april 2000) Kontorchef Steen Loiborg (formand, indtrådt i april 2000) Fra Sundhedsstyrelsen: Afdelingslæge Peter Saugmann-Jensen Fra Statens Seruminstitut: Professor, dr. med. Mads Melbye Fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: Forskningskonsulent Hugo von Linstow Fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Professor, dr. med. Karen Brøndum-Nielsen Fra Justitsministeriet: Kontorchef Oliver Talevski (udtrådt i april 2000) Fuldmægtig Birgit Thostrup Christensen (indtrådt i april 2000, udtrådt i september 2000) Fuldmægtig Nikolaj Aarø-Hansen (indtrådt i september 2000) Fra Datatilsynet: Specialkonsulent Camilla Daasnes (indtrådt i september 2000) Sekretariatsbistand blev ydet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets 1. s. kontor og varetaget af fuldmægtig Bent Rasmussen, fuldmægtig Iben Rostock-Jensen (indtil januar 2000) og fuldmægtig Stefan Krehbiel (fra januar til december 2000). 21

23 Redegørelse om biobanker 1.4. Arbejdsform Arbejdsgruppen har afholdt 19 møder. Arbejdsgruppen har den 21. september 2000 i forbindelse med afholdelse af et møde - foretaget en besigtigelse af biobankerne på afdeling for epidemiologisk forskning, Statens Seruminstitut. Arbejdsgruppen har i januar og november 2000 rettet henvendelse til Registertilsynet/Datatilsynet med henblik på afklaring af, i hvilket omfang biobanker er omfattet af lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). På formands-/sekretariatsplan har der været afholdt møder med Den Centrale Videnskabsetiske Komité (CVK) med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål og drøftelse af arbejdsgruppens anbefalinger på basis af udkast til arbejdsgruppens redegørelse. Disse møder er blevet fulgt op af fremsendelse af tilrettede versioner af de afsnit i redegørelsen, der er relevante for CVK. De bemærkninger fra CVK, som er fremkommet gennem denne proces, er i vid udstrækning indarbejdet i redegørelsen Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag Indledning Arbejdsgruppen har, som forudsat i gruppens kommissorium, i sine undersøgelser taget udgangspunkt i en undersøgelse af behovet for en særskilt retlig regulering af sundhedsvidenskabelige informationsbanker (biobanker) set i forhold til navnlig følgende 3 eksisterende love: Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (komitéloven). Lov om patienters retsstilling (patientretsstillingsloven). Arbejdsgruppen har derfor i redegørelsen særligt koncentreret sig om den eksisterende retlige regulering af biologisk materiale i de nævnte love samt andre love med berøring til emnet. Gruppen har i sin undersøgelse overvejet, hvorvidt de retlige reguleringer, der måtte være behov for, bedst kunne ske igennem en supplering af eksisterende lovgivning ( suppleringsløsning ) eller gennem en lov, der selvstændigt regulerede samtlige biobankforhold. Den sidste løsning er valgt i Norge, Sverige og Island. 22

24 Kapitel 1. Indledning Finland har inkorporeret bestemmelser om anvendelse af vævsprøver i en lov, der i øvrigt omhandler transplantation, obduktion, definition af dødskriteriet m.v. I begyndelsen af kapitel 11 har arbejdsgruppen særligt redegjort for, hvorfor det i Danmark findes mest hensigtsmæssigt at vælge en suppleringsløsning. Arbejdsgruppen finder, at den tidligere registerlovgivning og den nuværende persondatalov er udformet og administreres på en sådan måde, at den sammen med sundheds- og forskningslovgivningen vil kunne løse hovedparten af de individbeskyttelsesproblemer, som biobankerne rejser. Behovet for at samle alle relevante regler om biobanker ét sted, kan efter arbejdsgruppens opfattelse tilgodeses ved, at der efterfølgende udarbejdes en vejledning, der sammenstiller de forskellige love og regler m.v. på biobankområdet, samt påpeger andre relevante spørgsmål. Da arbejdsgruppens vurderinger således har taget udgangspunkt i en fortolkning og anvendelse af den eksisterende lovgivning på området, har redegørelsen helt naturligt fået et "juridisk præg" og kan derfor visse steder være umiddelbart vanskelig tilgængelig for den almindelige læser. Sammenfatningen af arbejdsgruppens forslag er derfor sket dels ved en direkte sammenskrivning af gruppens anbefalinger fra de enkelte kapitler - i kapitel 13 - dels ved den mere tværgående beskrivelse af arbejdsgruppens vurderinger og forslag, som er givet i de følgende afsnit. Overordnet er redegørelsen disponeret således, at der i kapitel 1-4 er foretaget en afklaring af begreber og afgrænsning af biobanker samt en afklaring af persondatalovens anvendelse på området, hvor særligt kapitel 4 om persondatalovens nærmere regulering af biobanker (data og væv) giver en grundig indføring i denne lovs forskellige reguleringer af området. I kapitel 5-9 er gældende ret på området beskrevet og i kapitel 10 retstilstanden i de andre nordiske lande. Kapitel 11 og 12 indeholder arbejdsgruppens vurderinger af behovet for nærmere reguleringer af biobanker, og i kapitel 13 er givet en samlet beskrivelse af arbejdsgruppens anbefalinger. I kapitel 14 er beskrevet overgangsregler og i kapitel 15 er kommenteret de tidligere af Folketinget opstillede forudsætninger for regulering af biobanker. Endelig indeholder kapitel 16 udkast til de 2 lovforslag, som arbejdsgruppen foreslår. Kapitel 17 indeholder et engelsk resumé. Bilagene indeholder et optryk af de vigtigste af de love, der er henvist til i redegørelsen. 23

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Værdifuld viden i biobanker

Værdifuld viden i biobanker Nr. 9 december 2002 Værdifuld viden i biobanker Kan afdække årsager til folkesygdomme > Måske behov for et biorigsarkiv > Er særlig biobanklov nødvendig? > Biobankers samlinger af væv, blod og andre biologiske

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH Juridiske aspekter ved telemedicin Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH De næste 15 minutter: MAST-MODELLEN trin 1 overordnet lovgivning MAST-MODELLEN trin 2 det konkrete projekt: Hvem er aktørerne? Hvilke

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Thomas Ploug, biobanker

Thomas Ploug, biobanker Thomas Ploug, Formand for Det Etiske Råds Arbejdsgruppe vedrørende Forskning i sundhedsdata og biobanker Forskning i sundhedsdata og biobanker - hvad er dilemmaet? Forskning i sundhedsdata og biobanker

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere