Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse"

Transkript

1 Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse /version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4 Kladdeindberetning... 8 Endelig indberetning... 9 Supplerende indberetning Overvågning af indberetning Revisorerklæringsblanket Beskrivelse af elektronisk arkiv til årselevindberetningen Generelt Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører selve administrationen omkring beregning og indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Indberetninger skal dannes som kladder. Ved bestillingen er der nogle tvungne afgrænsninger, der skal anføres, og nogle valgfrie afgrænsninger, som kan anvendes. Ved at benytte de valgfrie afgrænsninger, er det muligt at afgrænse kladderne mere snævert. På den måde kan skolen uddelegere kontrollen af datagrundlaget, svarende til den måde skolen har valgt at opbygge sin administration af området på. Det er vigtigt, at kontrollen gennemføres omhyggeligt, inden den endelige indberetning skal foretages. Årselevbidragene beregnes automatisk i EASY-A i forbindelse med, at eleverne på et skoleforløb. Arbejdsgange I det følgende beskrives følgende emner: Registrering af grundlag for indberetning 1

2 Kontrol af grundlag Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende indberetning Overvågning af indberetning Revisorerklæring Beskrivelse af elektronisk arkiv til årselevindberetningen Registrering af grundlag for indberetning Grundlaget for indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever er elevernes placering på skoleforløb varighedsuafhængige bidrag for eleverne Oprettelse af varighedsuafhængige bidrag kan du læse om i den særlige vejledning om dette. I forbindelse med at du placerer en elev på et skoleforløb vil systemet automatisk oprette et årselevbidrag svarende til tilskudsdagene på de tælleperioder skoleforløbsplaceringen omfatter og forsøge at tilknytte en tilskudsmærkekombination (TMK). Det er en betingelse for at der kan udløses årselevbidrag, at der er tilknyttet en TMK. For fuldtidselever vil systemet vælge den TMK som er gældende for langt de fleste elever. Det kræver dog at de pågældende TMK er er gyldige for den skoleperiode som skoleforløbet er en realisering af. For fuldtidselever vil det være TMK en UNDER. For langt de fleste elever vil den TMK systemet foreslår være korrekt, og du skal således ikke gøre noget. For specielle elever skal du sørge for at ændre TMK en således at den svarer til den enkelte elev. Det er vigtigt at du gør det omhyggeligt da systemet ikke har nogen mulighed for at kontrollere om de registrerede oplysninger er korrekte kun om de er lovlige på den pågældende skoleperiode. Oplysningerne om TMK er og deres gyldighed leveres fra ministeriet. De kan ikke ændres af skolerne. Af TMK en fremgår det, om der skal dannes årselevbidrag for elever med denne kombination. Af de gyldige TMK er fremgår det hvilket CØSA-formål årselevbidragene skal indberettes på. Bemærk at TMK en kan anføre et andet CØSA-formål end det der svarer til uddannelsen. Det anvendes bl.a. til at adskille elever på fjernundervisning fra almindelige elever der alle følger den samme uddannelse. 2

3 Du kan regulere årselevbidraget for hver enkelt elev. Det vil dog være meget sjældent at du for brug for det på hovedforløb fordi der dér kun er en skoleperiode med tælleperioder af en uges varighed. I langt de fleste tilfælde vil du kunne angive det korrekte antal tilskudsdage på skoleforløbet så bidragene beregnes korrekt. Du kan regulere varigheden og dermed bidraget for den enkelte elev på vinduerne A696b og A699b. Du skal sørge for at gøre det for de elever hvor det er aktuelt inden årselevindberetningen. 3

4 Du kan også anvende et af de to vinduer der er til masseregulering af varigheden og dermed årselevbidraget for eleverne. De to vinduer fungerer principielt ens, men det ene tager udgangspunkt i et hold mens det andet tager udgangspunkt i et skoleforløb. Vinduerne hedder B287 Masseredigering årselevbidrag, skoleforløb og B288 Masseredigering årselevbidrag, hold. Begge vinduer kaldes via Elever Elever på fuldtidsuddannelser. Du skal som udgangspunkt sikre dig at skoledagskalenderen er opdateret/ajourført inden du opretter skoleforløbene og placerer eleverne på dem. Hvis der efterfølgende rettes i skoledagskalenderen skal du køre batchjobbet B340 Genopretning efter ændring i skoledagskalender for at få rettet bidragsperioderne og årselevbidragene til svarende til de nye skoledage. Der ændres kun på de tælledatoer der endnu ikke er indberettet. I forbindelse med oprettelsen af årselevbidragene skal du også være opmærksom hvem der er rekvirent og hvilken UVM-afdeling bidragene tilknyttes. Rekvirent: Skolen får ikke tilskud fra UVM for de elever som er tilmeldt fra de forskellige kommuner og Jobcentre. Skolen skal selv sørge for at opkræve disse rekvirenter. Derfor er det nødvendigt at være meget omhyggelig med registreringen af hvem der er rekvirent for de enkelte elevers undervisning. Det gør du ved hjælp af ÅErekvirenten. Oplysningen om ÅE-rekvirent benyttes ved indberetningen til UVM. Bemærk at hvis man ændrer på ÅE-rekvirenten skal der foretages en supplerende indberetning. UVM-afdeling: Hvis din skole har flere UVM-afdelinger (identificeres ved et DS-nummer) skal du være opmærksom på at indberetningen opdeles på skolens forskellige UVM-afdelinger. Opdelingen sker bl.a. af hensyn til skolernes grundtilskud til byskoler og lokal skoler. Der henvises til den administrative vejledning om UVM-afdelinger. Når du opretter skoleforløb skal de tilknyttes en UVM-afdeling. De tilhørende årselevbidrag knyttes automatisk til den pågældende UVM-afdeling. Det er dog muligt at ændre UVM-afdelingen på årselevbidragene (på vinduerne A696b og A699b). Se endvidere den til enhver tid gældende IEU instruks Kontrol af grundlag Skolen skal kontrollere grundlaget for indberetning, inden den endelige indberetning sendes til undervisningsministeriet (UVM). Alle fejl i loggen og i udskrifterne skal rettes eller skal kunne forklares for revisor, inden indberetningskladden godkendes. 4

5 Bestil A777 for det pågældende kvartal og medtag alle automatiske udskrifter. Bestillingen resulterer i: Brugerlog for batchjob A730 Indberetningsudskrift, alm. Årselever A734 Elever der ikke er holdplaceret på A735 Bidragsperioder med afv. Udstrækning A737 Elever med afvigende bidrag A739 Årselevbidrag fra omgængere A785 Bidragsperioder med afv. Tælledato B261 Personer m. overlappende skoleforløb B346 Holdplaceringer uden skoleforløbsplaceringer B765 Uddannelse skolen ikke er godkendt til B830 Elever uden færdiggørelsestaksameter B831 Forløbsplaceringer med forkert arrangerende skole B841 Pauser på aftaler C067 Personer der udløser for meget bidrag C040 Fuldtidselever der udløser for meget bidrag R018 Elever med flere færdiggørelsestaksametre A726 Elever i skoleforløb m. tilskudsmærkekombinationer R090 Forkert anvendelse af TMK MESTU Brugerlog for batchjob. Loggen indeholder evt. fejl og advarsler som ikke ses af andre kontroludskifter f.eks. hvis eleven har overlappende pauser. A730 Indberetningsudskrift, alm. Årselever Udskriften viser de årselevbidrag, der er blevet dannet i forbindelse med afviklingen af batchjobbet Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelser, og som indberettes. Udskriften viser de oplysninger, der er/vil blive indberettet til UVM. Blokken kan være opdelt efter opgørelsesmetode: Årselev, Kroner og Antal. Bidragene vises for hver uddannelse, version, speciale og skoleperiode. A734 Elever der ikke er holdplaceret på tælledato: Det er naturligvis ikke meningen at skolen skal kunne modtage taxametertilskud for en elev uden at undervise eleven. Ved hjælp af denne udskrift kan du se om der er elever med årselevbidrag som ikke er holdplaceret og dermed ikke modtager undervisning på tælledatoen. Det må normalt ikke være tilfældet. A735 Bidragsperioder med afv. udstrækning og A785 Bidragsperioder med afv. tælledato: I forbindelse med oprettelsen af skoleforløbene opretter systemet automatisk de tilknyttede bidragsperioder. Det sker ud fra oplysninger om skoleforlø- 5

6 bets start og slutdato, den tilknyttede skoledagskalender og tælleperiodernes varighed (leveres fra UVM). Du kan rette i oplysningerne om bidragsperioderne dvs. startdato, slutdato og tælledato, men det ændrer ikke ved årselevbidragenes størrelse. Som udgangspunkt betragtes de oplysninger systemet automatisk opretter som værende de korrekte, og du skal derfor kunne redegøre for gennemførte ændringer over for revisoren. Til dette formål kan du anvende én af to udskrifter, én der viser bidragsperioder med afvigende udstrækning, og én der viser bidragsperioder med afvigende tælledatoer. Udskrifterne viser kun oplysninger som er knyttet til selve skoleforløbene og ikke til elevernes placering på skoleforløbene. A735 medtager kun bidragsperioder hvor tælledatoen ligger i den afgrænsede periode. Udskriften medtager også de skoleforløb som har en periode der er længere end det antal dage der gives tilskud til dvs. hvor der er dele af skoleforløbet som ikke er dækket af bidragsperioder. A737 Elever med afvigende bidrag: Inden du sender den endelige indberetning er det vigtigt at du har overblik over hvilke elever der giver et andet årselevbidrag end forventet. De elever som kommer med her er følgende: Elever med reguleret varighed Elever med en TMK som ikke udløser årselevbidrag Elever som ikke følger skoleforløbet på en given tælledag (uden at være udmeldt af uddannelsen) Du skal kontrollere at forholdene for de enkelte elever er i orden. A739 Årselevbidrag fra omgængere: Udskriften viser de elever der har udløst årselevbidrag på en skoleperiode hvor eleven på skoleforløbsplaceringen er markeret som omgænger. Udover de tvungne afgrænsninger kan du afgrænse udskriften til uddannelse, forløbsgruppe, ansvarsområde og projektområde. Udskriften skal alene anvendes ved indberetning af STÅ-elever på Erhvervsakademierne. B261 Personer m. overlappende skoleforløbsplaceringer Under visse omstændigheder (påbygning) er det tilladt at en elev følger to skoleforløb samtidig og modtager årselevbidrag for begge. Udskriften viser om der er sammenfald som ikke er lovlige. B346 Holdplaceringer uden skoleforløbsplaceringer: Det er muligt at holdplacere elever uden at holdplaceringen er knyttet til en skoleforløbsplacering. Disse holdplaceringer vil ikke resultere i noget årselevbidrag for fuldtidselever. Skolen skal derfor sørge for at hver enkelt holdplacerede elev får tilknyttet det korrekte skoleforløb. Udskriften viser de elever som på deres holdplacering ikke har fået tilknyttet et skoleforløb. Du kan derfor anvende vinduet B347 Tilknytning af skoleforløb til holdplacering (Menu: Elever Elev på fuldtidsuddannelser) og rette op på de manglende skoleforløboplysninger. 6

7 B765Uddannelser skolen ikke er godkendt til Udskriften viser for en given periode om der er årselevbidrag på uddannelser hvor skolen ikke er godkendt. Disse bidrag indberettes ikke. B830 Elever uden færdiggørelsestaksameter: Udskriften viser elever som måske bør udløse færdiggørelsestaxameter, men hvor der ikke er registreret et varighedsuafhængigt bidrag (vindue B828 Varighedsuafhængige tilskud fuldtid (Menu: Elever Elever på fuldtidsuddannelser)) med et TMK som findes i trimmeparameteren TMK for færdiggørelsestaxameter. Kriterierne for at elever kommer med på udskriften er følgende: Eleverne på hovedforløb skal i indberetningsperioden udløse ÅEbidrag på en skoleperiode som er en afgangsperiode. Elever på grundforløb skal i indberetningsperioden have opnået kvalifikation til et hovedforløb. Eleverne mangler et varighedsuafhængigt bidrag (vindue B828 Varighedsuafhængige tilskud fuldtid) med en TMK som findes i trimmeparameteren TMK for færdiggørelses-taxameter. Eleven skal være placeret på skoleforløbet på forløbets slutdato. Eleven må ikke have en forløbsplacering med samme forløbstype senere end den aktuelle forløbsplacering Den skoleperiode, som giver anledning til at eleven udskrives, skal som gyldig TMK have en tilskudsmærkekombination beregnet til færdiggørelsestaxameter. B831 Forløbsplaceringer med forkert arrangerende skole: Udskriften viser forløbsplaceringer hvor skolen ikke er arrangerende skole for eleven i hele forløbsplaceringens periode, og hvor der ikke er et udlån til skolen på den pågældende skoleperiode. Disse elever tæller ikke med i indberetningen. B841 Pauser på aftaler: Udskriften indeholder oplysninger om en elevs Pauseperioder, som er registreret på elevens aftaler. C067 Personer der udløser for meget bidrag: Udskriften viser personer, der udløser for meget bidrag af en af følgende årsager: Fuldtidselever, som i samme periode udløser både ÅE-bidrag og AMU-bidrag. Skolepraktikelever, der er udlånt til undervisning i samme periode, som de udløser skolepraktikbidrag. C040 Fuldtidselever der udløser for meget bidrag Udskriften viser elever som udløser mere ÅE-bidrag end forventet ifølge UVMs udmeldinger. Hvis en elev er placeret i skoleforløb på flere skoleperioder, kan eleven optræde på udskriften flere gange. 7

8 Det bidrag den enkelte elev maximalt må udløse, opgøres som det samlede bidrag på samtlige tælleperioder i skoleperioden. Det bidrag den enkelte elev faktisk udløser, beregnes ved at summere alle de ÅE-bidrag eleven udløser i skoleperioden. Bidrag eleven har udløst som omgænger tæller ikke med ved beregning af faktisk årselev på denne liste, men udløser selvfølgelig tilskud og er med i års-elevindberetningen. R018 Elever med flere færdiggørelsestaksametre: Udskriften viser de elever der udløser færdiggørelsestaksameter i denne periode, men som også har et andet færdiggørelsestaxameter (på samme uddannelse). A726 Elever i skoleforløb m. tilskudsmærkekombinationer: Udskriften kan du bruge til kontrol af at eleverne har fået den korrekte TMK. Udskriften giver et overblik over eleverne og deres TMK og kan på den måde danne et grundlag for at rette op på oplysningerne hvis der er behov for det. R090 Forkert anvendelse af TMK MESTU: Udskriften viser elever, der er registeret med forkert TMK på deres skoleforløbsplacering. Hvis eleven er mesterlæreelev, skal TMK være MESTU på hovedforløb. Hvis eleven ikke er mesterlæreelev, må TMK ikke være MESTU. Hvis eleven er mesterlæreelev og på skoleperiode EH eller SR, skal TMK være UNDER. Disse elever vises p.t. på listen, og det skal blot forklares til revisor. Kladdeindberetning Alle indberetninger skal dannes i form af kladder, inden der kan foretages en endelig indberetning. Kladdeindberetninger dannes ved hjælp af jobbet A777 Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelser. Jobbet bestilles på vinduet A104Jobbestilling. I forbindelse med at kladdeindberetningen skabes, dannes der nogle loglinjer som fortæller om der er problemer med nogle af de bidrag der behandles. Log-linjerne skal gennemgås. Det kan gøres ved på vindue A103 Jobovervågning at anvende højre musetast og derved få loglinjerne frem eller ved at udskrive dem (tryk på knappen 6 Udskriv log). Når du danner kladdeindberetning, skal du afgrænse på en sådan måde, at de udskrifter, der produceres i forbindelse med den enkelte kladdeindberetning, danner grundlag for en grundig og effektiv kontrol af forholdene, svarende til den måde skolen har valgt at organisere arbejdsgangene. 8

9 Udover periodestart, som er en tvungen afgrænsning, kan du også afgrænse til en uddannelse og på den måde evt. fordele arbejde med at kontrollere grundlaget. Når man bestiller en kladdeindberetning bestiller systemet automatisk de udskrifter (dette kan dog fravælges) som beskrevet ovenfor under Kontrol. Kladdeindberetning kan ses i A512 Indberetningskladder og har type ÅEfuldtid. Her kan man vælge at se indhold, at udskrive indberetningen eller endelig godkende indberetningen ved at anvende de relevante knapper. OBS dette gøres først når alle kontroller er gennemført. Når indberetningen bestilles med indberetningskvartalet som eneste afgrænsning, bliver de udskrifter, der bestilles samtidig automatisk gemt som en PDF-fil og flere af dem også som en CSV-fil og vil fremgå af A512 Indberetningskladder nederst på vinduet, i afsnittet tilknyttede filer. Når kladdeindberetningen godkendes med knap 3Godkend vil disse filer automatisk blive overført til A513 Endelige indberetninger. Endelig indberetning Indberetningskladder, der kun er afgrænset til periodestart, kan godkendes. På den måde bliver kladderne til endelige indberetninger og kan ses på vinduet A513 Endelige indberetninger. Skolen skal selv sørge for at udskrive A730 Indberetningsudskrift, alm. Årselever og uploade den i filarkivet, som beskrives senere i denne vejledning 9

10 Ved hjælp af knapper på vinduet kan man se indholdet af en indberetning, udskrive (svarer til udskriften A743) indberetningen og gensende indberetningen, hvis der er noget galt med den første afsendelse. CSV-filer man selv har overført til regneark og bearbejdet kan uploades (knap 5) som en ny fil, således at man altid har alle bilag vedr. en indberetning gemt samlet i det elektroniske filarkiv. HUSK at Endelige indberetninger kan ikke slettes fra systemet. Ud over de udskrifter som bestilles automatisk og som gemmes i filarkiv (se senere i denne vejledning) findes der udskrifter der dokumenterer det samlede resultat af de foretagne indberetninger for en eller flere indberetningsperioder dvs. det samlede resultat af den første endelige indberetning og evt. efterfølgende supplerende indberetninger for de pågældende indberetningsperioder: A731 Indberetningsdetail fuldtidselever A732 Totaludskrift, fuldtidselever A733 Detailudskrift, fuldtidselever Supplerende indberetning Selv om skolen har været omhyggelig med kontrollen af datagrundlaget, inden afsendelsen af den endelige indberetning kan det ske, at man bagefter opdager en fejl, som skulle være rettet inden afsendelsen f.eks. ændring af en ÅE-rekvirent som skolen først efter indberetningen får besked om. 10

11 Skolen har så mulighed for at sende en supplerende indberetning, som angiver tillæg/fradrag i forhold til den tidligere indsendte endelige indberetning. Dette gøres på helt samme måde, som ved bestilling af den oprindelige indberetning. Dvs. du bestiller en kladdeindberetning udelukkende afgrænset til den samme periode, som den allerede afsendte endelige indberetning og godkender denne. Systemet kan selv se, at der tidligere er foretaget en endelig indberetning for den pågældende periode, og derfor bliver den nye indberetning til en supplerende indberetning. Udskriften A731 Indberetningsdetail, fuldtidselever kan bestilles så den kun medtager de elever der er sket ændringer på (feltet medtage alle elever sættes til N ved bestilling), det gør kontrollen lidt mere overskuelig. Overvågning af indberetning Når den endelige indberetning er sendt af sted, har skolen to muligheder for at overvåge, hvorledes det går med kommunikationen. A513 Endelige indberetninger A520 Overvågning dataafsendelser. Der henvises til den generelle administrative vejledning om overvågning af indberetninger hvor funktionaliteten i disse vinduer er beskrevet. Revisorerklæringsblanket Skolen skal anvende en revisorerklæringsblanket, som udsendes fra UVM. Den kan findes via LINKS på EASY-webben. Beskrivelse af elektronisk arkiv til årselevindberetningen Når den endelige indberetning godkendes på A512 Kladdeindberetninger overføres de filer, som blev dannet ved bestillingen af A777 Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse uden andre afgrænsninger end selve indberetningskvartalet, til A513 Endelige indberetninger - nederst som Tilknyttede filer. Da nogen af udskrifterne kan bestilles både som almindelig udskrift og som CSV-fil, vil både udskriften og CSV-filen blive lagt i filarkivet. Hvis du åbner en af de automatisk dannede filer (knap 6Åben fil) og retter i den vil både den oprindelige og den ændrede version ligge i filarkivet. 11

12 Det er også muligt at knytte en eller flere kommentarer til den enkelte fil det gør du ved at åbne A513c Filkommentarer og der skrive din kommentar. Ud over de automatisk dannede PDF- og CSV-filer kan du selv uploade filer (knap 5Upload nyt dokument) både PDF-, word- og excel-filer og på den måde få gemt alt om den aktuelle indberetning. Filer markeret med J i kolonnen Mark. - kan samles (knap 7Gem markerede som zip) og sendes i f.eks. en mail til revisor. Centrale begreber Centralt begreb Årselevbidrag ÅE-rekvirent Varighedsuafhængige bidrag STÅ-bidrag Kladdeindberetning Godkendelse Endelig indberetning TMK Forklaring eller beskrivelse De normale (varighedsafhængige) årselevbidrag oprettes automatisk i forbindelse med at eleverne placeres på skoleforløb. Hvis undervisningen af en elev er rekvireret af Jobcentret (tidligere AF) skal ÅE-rekvirenten ikke være UVM. Det er ÅE-rekvirenten som skal betale skolen for elevens undervisning. Skolen skal selv sørge for at opkræve ÅE-rekvirenten. Varighedsuafhængige bidrag oprettes ikke automatisk. Det skal gøres manuelt når betingelserne for at eleverne kan udløse disse er opfyldt. Se vejledningen om varighedsuafhængige bidrag. Studenterårsværk svarer til årselevbidrag, men anvendes kun på erhvervsakademierne. Se vejledningen om studenterårsværk En indberetning som endnu ikke er sendt til UVM. En kladdeindberetning kan udover periodestart som er krævet afgrænses yderligere. Kladdeindberetninger kan godkendes og dermed omdannes til endelige indberetninger som automa-tisk sendes til UVM. En indberetning som er sendt til UVM. Tilskudsmærkekombination. Alle former for bidrag der udløser tilskud er knyttet til en TMK. 12

13 13

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden Indledning UNI C etablerede i efteråret 2004 en central statistikserver, EASY-S, der løbende modtager visse registreringer fra samtlige skolers EASY-databaser,

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2013 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2014 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem August 2015 Version 01-2015 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere