Indberetning til SU Sidst opdateret /version 1.3/UNI C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C"

Transkript

1 Indberetning til SU Sidst opdateret /version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning Indskrivnings- og studieaktivitetskontrol Bilag 1: Indskrivningsperioder Bilag 2: Eksempler Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en hurtig indføring i de begreber, der omhandler elektroniske indberetning til SU. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med emnet. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Vejledningen er præciseret omkring anvendelse af afgangskoden 1 Ej påbegyndt. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Indskrivning Orlov En oplysning til SU om at en elev starter på en uddannelse hvor eleven kan modtage SU. Det er muligt at registrere orlovsperioder og orlovsårsager i EASY-A. Oplysning om orlovsperioderne (men ikke årsagerne) indberettes automatisk til SU hvis eleven er SU-berettiget. 1

2 Afgangsmelding Lønnet praktik Når en SU-berettiget elev afgangsmeldes, sendes oplysning om dette automatisk til SU. SU stopper så elevens SU (dog særlige forhold omkring juli måned). På enkelte erhvervsakademiuddannelser kan eleverne have lønnet praktik. Det drejer sig om uddannelserne optometrist, handelsøkonom og laborant. I EASY-A er der ikke indarbejdet faciliteter til at indberette oplysning om lønnet praktik elektronisk til US2000. Det betyder at oplysningerne om elevernes lønnede praktik må registreres manuelt i US2000. Elektronisk indberetning Som udgangspunkt indberettes alle oplysninger elektronisk til SU. indbe- Manuel retning Hvis en elev har været afgangsmeldt og afgangsmeldingen fjernes igen skal alle evt. indberetninger som vedrører perioden før den oprindelige afgangsmelding ske manuelt. Indskrivningskontrol For EUD og EGYM skal skolerne foretage en indskrivningskontrol, efter de retningslinjer som er udstukket af SU. Kontrollen skal sikre at der er overensstemmelse mellem EASY-A og US200 om elevernes status omkring SU. (Der skal også foretages en studieaktivitetskontrol for EUD og EGYM, denne er dog ikke systemunderstøttet) Studieaktivitetskontrol For erhvervsakademiuddannelser skal der gennemføres en studieaktivitetskontrol, der skal sikre at der er overensstemmelse mellem det antal klip eleven har fået og det antal ECTS-point eleven har opnået. (Der skal også foretages en indskrivningskontrol for akademiuddannelserne, denne er dog ikke systemunderstøttet) 2

3 Generelt SU-administrationen og elevadministrationen er meget integrerede arbejdsprocesser. Det er således elevadministrationen der danner grundlaget for den elektroniske og den manuelle indberetning til SU. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være behov for at en af skolens SUmedarbejdere skal kunne logge på US2000 og registrere direkte i dette system. Dette kan der være behov for hvis oplysningerne i US2000 af en eller anden grund er forkerte eller hvis det ikke er muligt at foretage en elektronisk indberetning fra EASY-A for den pågældende elev. Skolen bør desuden jævnligt tjekke kontrollisten i US2000 for evt. fejl. Arbejdsgange I de næste afsnit beskrives følgende emner: Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning Indskrivnings- og studieaktivitetskontrol Bilag 1: Indskrivningsperioder Bilag 2: Eksempler Grundlag for indberetninger Skoleforløbsplaceringer og indskrivning Oplysninger om elever indberettes først til SU i forbindelse med at eleven placeres på et skoleforløb. Selve indmeldelsen af eleven medfører ingen indberetning til SU. Der indberettes kun oplysninger om elever der er på uddannelser der kan udløse SU (SU har selv styr på elevens alder ud fra CPR-nummeret). På vinduet R008 SU Uddannelser kan du se hvilke kombinationer af uddannelser og adgangsveje der er SU berettigede (menu: Elever SU). Når en elev på en SU-uddannelse første gang placeres på et skoleforløb sendes en indskrivning til SU. Bemærk, at dette ikke ændrer på at eleven selv skal søge om SU helt på samme måde som hidtil. Indskrivningen indeholder oplysning om eleven (CPR-nummer), uddannelsen, hvilken DS-afdeling eleven er knyttet til (via Elevafdelingen), startdato og slutdato. Startdatoen er startdatoen på skoleforløbsplaceringen slutdatoen hentes fra en tabel MBU leverer med standardvarigheder for den aktuelle uddannelse, version og speciale. Det er derfor ikke nødvendigt at placere eleven på alle elevens efterfølgende skoleforløb på én gang. 3

4 Ved senere skoleforløbsplaceringer for eleven (inkl. sletninger) undersøger EASY-A om dette ændrer på den indskrivning der allerede er sendt til US2000. Hvis det er tilfældet sendes en rettelse af indskrivningen. Ellers gøres ikke noget. Disse SU-hændelser ses på vinduet R002. Ændringer kan fx være at elevens første skoleforløbsplacering flyttes så den starter senere. Det vil medføre en ændring af indskrivningen. Tilsvarende vil en skoleforløbsplacering hvis slutdato ligger senere end den slutdato der er givet ved indskrivningen også medføre en ændring af indskrivningen. En skoleforløbsplacering der ligger mellem den indberettede startdato og slutdato for indskrivningen medfører ikke nogen rettelse af indskrivningen. Lønnet praktik På enkelte erhvervsakademiuddannelser har eleverne lønnet praktik. I den periode er eleverne ikke berettigede til SU. Oplysning om lønnet praktik skal derfor registreres hos SU. Der er ikke indført funktionalitet i EASY-A til at registrere og foretage elektronisk indberetning af dette til US2000. Det betyder at registrering af oplysninger om lønnet praktik skal ske manuelt i US2000. Orlov SU skal have indberettet oplysninger om elevernes orlovsperioder i det omfang de påvirker elevens SU. Orlovsperioder med orlovsårsag Graviditet-Barsel og Sygdom registreret i EASY-A men indberettes ikke til SU og stopper derfor ikke elevens SU. For at kunne understøtte dette er der indført funktionalitet i EASY-A til at registrere orlov for elever på fuldtidsuddannelser (uanset om eleven er SU-berettiget). Registrering af orlov sker på vinduet R001 Orlovsperioder (menu: Elever SU). 4

5 Eleven kan ikke både være aktiv og samtidig have orlov. Derfor er der indført en række forretningsregler der afkorter skoleforløbsplaceringer, holdplaceringer, praktikforløbsplacering, og skolepraktik, hvis disse overlappes af en orlov. Der vil komme advarsler herom i forbindelse med registreringen af orloven. Ligeledes vil det ikke være muligt at registrere en forløbsplacering der overlapper en eksisterende orlov. Det vil desuden efterfølgende være muligt at se hvilke afkortninger eller sletninger der er sket på vinduet R015 Forløb og placeringer ændret ved orlovsregistrering (menu: Elever SU). På vinduet kan du til enhver tid se hvilke afkortninger og sletninger, der er forårsaget af registrering af orlov for eleven. Ved F2/højremus kan du navigere til R001 Orlovsperioder og se hvilke orlover der findes for eleven. En orlovsperiode som slutter senere end den tidligere fremsendte indskrivning medfører at der sendes en rettelse til indskrivningen således, at 5

6 slutdatoen ændres til orlovsperiodens slutdato. Dette gælder uanset om orloven indberettes til SU. Hvis orloven slutter tidligere end den tidligere indskrivningsperiode sker der ingen opdatering af indskrivningen. Bemærk, at indførsel af orlov på denne måde betyder at elever på orlov ikke længere skal afgangsmeldes i EASY-A i forbindelse med orlov. For at sikre at den studerende fortsat får SU efter endt orlov, er det vigtigt, at eleven skoleforløbsplaceres i god tid inden orloven slutter. Det gælder både for en elev hvis nye skoleforløb ligger i umiddelbar forlængelse af orloven men især hvis der er ophold i perioden fra orloven slutter og til det er muligt for eleven at starte på et nyt skoleforløb. Hvis elevens orlov slutter i april og først kan skoleforløbsplaceres pr. 1. august, så vil en placering af eleven på det nye skoleforløb (i god tid inden orloven slutter) sikre, at eleven også får sin retmæssige SU i maj, juni og juli. Afgangsmelding Når en elev afgangsmeldes, sendes der en besked til SU herom. SU stopper herefter elevens SU med udgangen af den pågældende måned. Der skelnes mellem afbrud og afslutning. Afbrud betyder at eleven dropper ud uden at gennemføre uddannelse. Afslutning betyder at eleven har gennemført uddannelsen. Som nævnt i afsnittet om skoleforløb og indskrivning indberettes der en forventet slutdato når der sendes en indskrivning til SU. Det vil ofte forekomme at elever rent faktisk bliver færdige tidligere end den indberettede forventede slutdato. Hvis en elev ikke afgangsmeldes inden for samme måned hvor eleven afslutter uddannelsen kan det medføre, at eleven vil få et tilbagebetalingskrav fra SU. Det er derfor vigtigt at afgangsdatoer registreres i EASY-A så hurtigt som muligt. Hvis en afgangsmeldt elev begynder på den samme uddannelse igen er det meget vigtigt at være opmærksom på hvilke ændringer der kan indberettes automatisk og hvilke der skal indberettes manuelt. Helt generelt gælder det at du ikke bør forlænge tidligere skoleforløbsplaceringer og holdplaceringer fra inden eleven oprindelig blev afgangsmeldt. Du bør i stedet oprette nye skoleforløbsplaceringer og holdplaceringer som gælder for den nye periode. Hvis du gør sådan betyder det at alle ændringen der vedrører den nye periode kan indberettes automatisk til SU. Kun ændringer der måtte vedrører perioden inden eleven oprindelig blev afgangsmeldt skal indberettes manuelt til SU. Bemærk: Vær opmærksom på, at afgangskoden 1 Ej påbegyndt for elever på grundforløb i helt særlige tilfælde kan give problemer i forhold til elevens SU.. Da US2000 anvender samme SU-retningskode for de forskelli- 6

7 ge tekniske grundforløb vil en sådan afgangskode medføre at hele elevens SU trækkes tilbage. Hvis eleven fx er startet på ét grundforløb og så ønsker at fortsætte på et andet grundforløb, men aldrig dukker op her, vil en afgangsårsag 1 som jo teknisk er helt korrekt betyde at hele elevens SU - herunder også SU for det første grundforløb - trækkes tilbage. Det vil derfor være nødvendigt at gå ind i US2000 og registrere at eleven stadig skal have sin SU for det første grundforløb. Af hensyn til elever som skifter mellem indgange eller melder fra og til samme indgang er det aftalt med SU-styrelsen af en afgangsmelding (afbrud) først realiseres efter 14 dage. På den måde undgår eleven at skulle søge om SU igen i forbindelse med at sådant skift. Det betyder at en afgangsmelding først rigtigt kan ses i US2000 i form af at elevens SU stoppes efter 14 dage. Hvis der ikke er kommet en ny indskrivning i mellemtiden stoppes elevens SU med tilbagevirkende kraft svarende til den afgangsdato der er registreret i EASY-A. Det kan medføre at SU rejser krav om tilbagebetaling af en måneds SU. Inden afgangsmeldingen rigtigt slår igennem i US2000 kan afgangsdatoen ses i vis journaloplysninger i US2000. Eksempler Se eksempler på håndtering af elever i bilag 2. Elektronisk indberetning Som udgangspunkt indberettes alle hændelser som vedrører elevens SU automatisk til SU. Hvad der kan indberettes elektronisk og hvad der skal indberettes manuelt styres i EASY A ved hjælp af indskrivningsperioder. Dette er nærmere forklaret i bilag 1. Hvis en afgangsmeldt elev aktiveres igen (ved at fjerne afgangsmeldingen), gælder det yderligere, at du skal undlade at forlænge elevens tidligere skoleforløbsplaceringer fra før afgangsmeldingen. Hvis du gør det, skal alle de efterfølgende hændelser så indberettes manuelt til SU. I stedet skal du oprette nye skoleforløbsplaceringer som starter efter den oprindelige afgangsdato. På den måde sikrer du at efterfølgende hændelser kan indberettes automatisk (elektronisk) til SU. Bemærk, at elever som er under 18 år også indberettes til SU selv om de endnu ikke er SU-berettigede. Det kan give lidt forvirring i forbindelse med kontrollen. SU-hændelser Alle de oplysninger der sendes elektronisk til SU sker i form af SUhændelser. Du kan se alle de elever der er afsendt SU hændelser for på vinduet R002 SU-hændelser (menu: Elever SU). 7

8 Hvis eleven har været aktiv på flere uddannelser på skolen, skal/kan der bladres mellem uddannelserne med pil op/ned. Manuel indberetning Som det er beskrevet ovenfor er der situationer, hvor det muligvis er nødvendigt, at du registrerer ændringer for en elev direkte i US2000. Indskrivningskontrollen R028 kan vise elever der muligvis ikke fået indberettet korrekte oplysninger til US2000, disse bør tjekkes direkte i US2000. Indskrivnings- og studieaktivitetskontrol Du skal sørge for at gennemføre indskrivningskontrol og studieaktivitetskontrol efter de retningslinjer som SU har angivet. I EASY-A anvendes begreberne indskrivningskontrol og studieaktivitetskontrol lidt anderledes end SU-styrelsen anvender begreberne. SU-styrelsen kræver at såvel erhvervsskoler som erhvervsakademier gennemfører en indskrivningskontrol og en studieaktivitetskontrol. På hver af de to skoleformer er det kun én af kontrollerne der understøttes rent systemmæssigt af EASY-A. Indskrivningskontrollen skal sikre, at alle der får SU stadig er indskrevet på en uddannelse. Denne kontrol gennemføres på erhvervsuddannelserne ved at bestille jobbet R028 Indskrivningskontrol. Denne kontrol tager bl.a. højde for, at en indberetning om afbrud (maskinel eller manuel) er fejlet og støtten ikke er blevet stoppet. Det er kun erhvervsskolerne der skal anvende R028. Bemærk, at den liste der kommer ud meget sjældent vil være tom fordi en afgangsmelding i EASY-A først får effekt i US200 godt 14 dage efter at den er sendt fra EASY-A. På erhvervsakademierne findes der ingen systemmæssig understøttelse af denne kontrol. Skolen skal selvfølgelig sikre at elever der ikke længere følger en uddannelse afgangsmeldes. Dette er også en logisk del af den kontrol der skal gennemføres i forbindelse med indberetning af STÅbidrag. 8

9 At være studieaktiv betyder, at den studerende skal deltage i den obligatoriske undervisning, foreskrevne prøver og aflevere opgaver efter de regler, der gælder for uddannelsen. Dette understøttes på erhvervsakademiuddannelserne ved at bestille jobbet R029 Studieaktivitetskontrol. Det er kun erhvervsakademierne der skal anvende R029. Bemærk at der i loggen kan komme nogle advarsler om elever som mangler CØSA-formål. Det er elever som er oprettet direkte i US2000 dvs. ikke først overført fra EASY-A. Disse elever vil aldrig falde rigtigt på plads selv når der er sket overførsler fra EASY-A på eleverne. Det kan vedrøre såvel elever på erhvervsuddannelser som elever på erhvervsakademiuddannelser. Man bør derfor undgå at oprette eleverne direkte i US2000. Studerende der ikke fuldt ud opfylder kravene om studieaktivitet, kan dog evt. fortsat få SU. Det kan ske, hvis skolen vurderer, at de kan indhente det forsømte. Indskrivningskontrol Indskrivningskontrollen skal sikre, at alle der får SU stadig er indskrevet på en uddannelse. Denne kontrol tager bl.a. højde for, at en indberetning om afbrud (maskinel eller manuel) er fejlet og støtten ikke er blevet stoppet. Kontrollen skal således sikre at der er overensstemmelse mellem oplysningerne om elevens SU-status i EASY-A og i US2000. For elever på uddannelser med klippekort (akademiuddannelserne) er der ikke nogen systemunderstøttelse af denne kontrol i EASY-A. For elever på ungdomsuddannelser gennemfører du kontrollen ved at bestille batchjobbet R028 Indskrivningskontrol og efterfølgende kontrollere loggen. Du kan angive en dato for hvilket sæt af stamdata fra SU du ønsker at anvendt. Systemet foreslår default dags dato. Det anbefales at du lader datofeltet stå tomt i så tilfælde benyttes det nyeste sæt af Stamdata. Hvis datofeltet udfyldes, SKAL der findes et sæt stamdata med den valgte dato. Kontrol For hver elev modtaget i det aktuelle sæt af SU-stamdata fra US2000 tjekkes, at eleven er indskrevet på den i stamdata oplyste uddannelsesretning. Ligeledes tjekkes at indskrivningsdatoen og DS-afdelingen fra SUstamdata stemmer overens med det der står i SU-hændelserne for eleven. Hvis der er uoverensstemmelse mellem registreringerne i EASY-A og US2000 skrives det i loglinjerne og jobbet afsluttes med status Fejl-data. Derudover gør jobbet følgende: Hvis der er uoverensstemmelse mellem US2000 og EASY-A hvad angår indskrivningsdato, oprettes en SU-hændelse af typen Indskrivning med operation Opdater, hvor den i EASY-A regi- 9

10 strerede startdato anføres (findes på SU-hændelsen for eleven), således at US2000 informeres om den korrekte startdato for eleven. Hvis der er uoverensstemmelse mellem US2000 og EASY-A hvad angår elevafdeling, oprettes en SU-hændelse af typen Indskrivning med operation Opdater, hvor det i EASY-A registrerede afdelingsnummer anføres (findes via elevens elevafdeling), således at US2000 informeres om den korrekte afdeling eleven tilhører. For at sikre at en elev er indskrevet, tjekkes det at eleven ikke har en afgangsmelding i EASY-A, hvor datoen for afgangsmeldingen er mindre end dags dato der ikke er registreret en SU-ophørshændelse for eleven, hvor datoen for ophøret er mindre end dags dato kombinationen af CØSA-formål, version og adgangsvej, der er registreret for eleven, er SU-berettigende Er et af kriterierne ikke opfyldt, skrives det i loglinjerne. Bemærk! I US2000 er der indført en forsinkelse af stop for elevernes SU når der indberettes et afbrud til SU. Der går godt 14 dage fra indberetningen af en afgangshændelse til elevens SU stoppes. Det betyder at denne kontroludskrift stor set aldrig vil være tom. Håndtering af fejl i loglinjerne Bemærk, at der i loglinjerne skrives, hvornår stamdata-udtrækket fra SU er udtrukket. Fx skrives der Stamdata dato: , hvis stamdata er fra den Rettelser foretaget i US-2000 efter den vil derfor ikke kunne ses i disse stamdata. Nedenfor ses en tabel, der viser hvilke fejl, der kan opstå i loglinjerne og hvordan man som bruger kan håndtere dem i EASY-A og US2000. Loglinje EASY-A handling US2000 handling Det af US2000 via stamdata oplyste CPR-nr <CPR-nr> var ikke at finde i EASY-A Der fandtes ikke en elev i EASY-A for det af US2000 via stamdata oplyste CPR-nr <CPRnr> og CØSA-formål Tjek om eleven ved en fejl ikke er oprettet i EASY-A. Tjek at uddannelsen er rigtig på vinduet A580. Find eleven i US2000 og tjek at eleven er korrekt registreret på din institution. Tjek at retningskoden er rigtig i US

11 <CØSA-formål> Der er uoverensstemmelse mellem den i EASY-A registrerede indskrivningsdato og den registreret i US2000 for eleven <CPR-nr> på uddannelsen <CØSAformål> Der er uoverensstemmelse mellem den i EASY-A registrerede elevafdeling og den registreret i US2000 for eleven <CPR-nr>. Ikke nødvendig, idet batchjobbet automatisk sender en SU-hændelse til SU, så indskrivningsdatoen korrigeres. Bemærk, at man først vil se at eleven ikke fejler, når SU har indlæst rettelsen OG lavet et nyt udtræk af Stamdata. Ikke nødvendig, idet batchjobbet automatisk sender en SU-hændelse til SU, så Elevafdelingen korrigeres. Bemærk, at man først vil se at eleven ikke fejler, når SU har indlæst rettelsen OG lavet et nyt udtræk af Stamdata. Men tjek alligevel om elevens elevafdeling er korrekt på vinduet A580 og ret den, hvis den er forkert. Hvis Elevafdelingen er korrekt, så tjek på vinduet B501 om Elevafdelingen har det rigtige DS-nummer. Hvis DSnummeret ikke er korrekt, så ret det. Bør ikke være nødvendig, da EASY-A automatisk sender en opdatering til US Bør ikke være nødvendig, da EASY-A automatisk sender en opdatering til US Det anbefales at afvikle R028 med passende mellemrum f.eks. én gang om ugen således at det vil være muligt løbende at rette eventuelle fejl. Når du har kontrolleret loggen og rettet de fejl der måtte være i henholdsvis EASY-A og US2000 kan du registrere at indskrivningskontrollen er gennemført, når SU kræver det. Pt. skal registrering af gennemført indskrivningskontrol ske 1. april og 1. oktober i US2000. Studieaktivitetskontrol At være studieaktiv betyder, at den studerende skal deltage i den obligatoriske undervisning, foreskrevne prøver og aflevere opgaver efter de regler, der gælder for uddannelsen. 11

12 Studerende der ikke fuldt ud opfylder disse krav, kan dog fortsat få SU. Det kan ske, hvis uddannelsesstedet vurderer, at de kan indhente det forsømte. For elever på erhvervsuddannelser dvs. uden klippekort er der ikke nogen systemunderstøttelse af denne kontrol i EASY-A. Kontrollen gennemføres for elever på uddannelser med klippekort (erhvervsakademiuddannelser) ved at bestille batchjobbet R029 Studieaktivitetskontrol. Kontrollen skal sikre at der er overensstemmelse mellem oplysningerne om elevens SU-status i EASY-A og i US2000. Formålet med batchjobbet er at give en oversigt over aktive og inaktive elever i form af en CSV fil. Ved at anvende oplysningerne skal du i US2000 registrere hvilke elever på erhvervsakademiuddannelser, der ikke opfylder studieaktivitetskravene (således at skolen vurderer at elevens SU skal stoppes). Jobbet foretager sig altså ikke andet end at danne en oversigt over aktive og inaktive elever. Du kan angive en dato for hvilket sæt af stamdata fra SU du ønsker anvendt. Systemet foreslår default dags dato. Det anbefales at du lader datofeltet stå tomt i så tilfælde benyttes det nyeste sæt af Stamdata. Hvis datofeltet udfyldes, SKAL der findes et sæt stamdata med den valgte dato. Du skal også angive en Karakterdato der foreslås dags dato. Karakterer opnået til og med den angivne dato regnes med i studieaktivitetskontrollen (det antal ECTS-point eleverne har opnået). I den forbindelse skal du huske at påføre ECTS-point på de skolefag hvor elevernes karakterer registreres. Endelig skal du angive hvor CSV-filen skal gemmes. Kontrol For hver elev i det aktuelle sæt af SU-stamdata udregnes om eleven er studieaktiv. Studieaktivitetskontrollen udføres ved at sammentælle antal ECTS point for de skolefag, hvor der er registreret en karakter på mindst 2 for 7-trins skalaen eller bestået for skalaen BE/IB. Meritoverførte fag tæller også med i ECTS optællingen, såfremt eleven har fået overført max 20 ECTS point via merit. Har eleven fået overført mere end 20 ECTS point via merit tæller ingen af fagene med, dvs. at eleven ikke får point godskrevet for meritoverførslen. Hvert skolefag med niveau skal kun tælles én gang i beregningen af ECTS-points. Hvis der er flere EKS/STA karakterforekomster for et skolefag med niveau, tæller faget med, hvis én af karakterforekomsterne er bestået - uanset at andre forekomster ikke er bestået. Antallet af ECTS point sammentalt for den enkelte elev tjekkes op mod det antal ECTS point, som eleven skal have opnået i henhold til antallet 12

13 af udbetalte SU-klip (ses i SU-stamdata). Antallet af ECTS point, som en elev skal have opnået, fremgår af tabellen. Klip ECTS-krav I CSV-filen angiver kolonnen Studieaktiv hvorvidt den pågældende elev er studieaktiv iht. den gennemførte studieaktivitetskontrol. Ja angiver at eleven opfattes som studieaktiv iht. opnåede ECTS point, og Nej at eleven opfattes som inaktiv iht. opnåede ECTS point. Bemærk, at det enkelte skolefags antal ECTS point kan ses og rettes på vinduet A890 Skolefag. Hvis denne tabel derfor ikke er opdateret, kan CSV-filen vise forkerte oplysninger om en elev er studieaktiv i forhold til opnåede ECTS-points. Bemærk! I loggen kan der komme besked om at nogle elever mangler CØSAformål. Det skyldes at de pågældende elevers indskrivninger er oprettet direkte i US2000. Her vil der ikke blive registreret oplysninger om elevens CØSA-formål. Det betyder at når kontrollen skal gennemføres er det ikke muligt helt at stemme oplysningerne fra EASY-A og US2000 sammen. Efterfølgende indberetninger af hændelser fra EASY-A ændrer ikke på dette forhold dvs. eleverne vil i US2000 fortsat stå uden CØSA-formål. Der må derfor frarådes at oprette indskrivninger direkte i US2000. Bemærk, at dette både kan vedrøre elever på erhvervsuddannelser og elever på erhvervsakademiuddannelser. 13

14 Bilag 1: Indskrivningsperioder Hvad der kan indberettes elektronisk og hvad der må indberettes manuelt styres i EASY-A ved hjælp af indskrivningsperioder. Når en elev som er på en uddannelse der kan udløse SU første gang placeres på et skoleforløb oprettes der en indskrivningsperiode. Peter indmeldes på med start i august. Og skoleforløbsplaceres således: August September Oktober November December Skoleforløbsplacering Indskrivning A Alt omkring denne indskrivningsperiode kan indberettes elektronisk fx nye skoleforløbsplaceringer, orlov der skal indberettes til SU og afgangsmelding. Peter afgangsmeldes med dato Det betyder, at hans skoleforløbsplacering afkortes og at indskrivningsperioden lukkes. August September Oktober November December Skolefoløbsplacering. Indskrivning A Manuel SU Manuel Når der registreres en afgangsmelding låses indberetningsperioden. Det betyder at alle ændringer der måtte vedrører indskrivningsperiode A skal indrapporteres manuelt til US2000. Hvis en elev der er afgangsmeldt igen indmeldes (afgangsmeldingen fjernes) åbnes en ny indskrivningsperiode: August September Oktober November December Skoleforløbspacering. Indskrivning A Manuel SU Indskrivning B Elektronisk SU Manuel SU 14

15 Hvis Peter efterfølgende skoleforløbsplaceres i periode B, vil dette kunne udløse automatiske SU-hændelser. August September Oktober November December Skoleforløbsplacering Ny skoleforløbsplacering Indskrivning A Manuel SU Indskrivning B Elektronisk SU Sker der ændringer i periode A, skal disse håndteres manuelt. Eksempelvis skal følgende ændring håndteres manuelt: Manuel SU August September Oktober November December Skolforløbsplacering gg Ny skoleforløbsplacering Indskrivning A Manuel SU Indskrivning B Elektronisk SU Sker der ændringer i indskrivningsperiode A som påvirker indskrivningsperiode Manuel SU B vil også alt vedrørende indskrivningsperiode B skulle behandles manuelt. Vælger skolen fx at forlænge den første skoleforløbsplacering skal alt vedrørende begge indskrivningsperioder registreres manuelt. August September Oktober November December Skoleforløbsplacering Indskrivning A Manuel SU Ny skoleforløbsplacering Indskrivning B Manuel SU Det må derfor anbefales aldrig at ændre i data fx skoleforløbsplacering som Manuel vedrører SU en indskrivningsperiode som skal indberettes manuelt således skoleforløbsplaceringen går ind i en indskrivningsperiode som kan indberettes elektronisk. Sørg i stedet for at oprette en ny skoleforløbsplacering. 15

16 Bilag 2: Eksempler Eksempel 1: Peter Ligeud Peter kunne godt tænke sig at blive tømrer. Peter indmeldes på uddannelse 1034 Bygge og anlæg den Peter er ikke SU-berettiget da Peter jo ikke er startet på uddannelsen endnu. Der sendes ingen besked til SU. Peter placeres på et introduktionsforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 4 måneder). Bemærk, at Peter dermed ikke automatisk modtager SU fra og med august måned. Peter skal - som hidtil - selv søge om SU. SU starter først udbetaling af SU når Peter fylder 18 år. Peter placeres på et skoleforløb fra Skoleforløbsplaceringen ligger efter indskrivningsdatoen så der sendes en rettelse til indskrivningen til SU med slutdatoen (selv om det ingen betydning har for Peters SU). Peter afslutter grundforløbet og udmeldes af uddannelsen. EASY-A sender automatisk en udmeldelse til SU med datoen SU stopper Peters SU pr Eksempel 2: Claus Lærling Claus har været så heldig at han har fået en uddannelsesaftale med den lokale smedemester. Claus indmeldes på uddannelse 1110 Smed den Claus placeres på et skoleforløb Uddannelse 1110 er ikke SU-berettiget da praktikvejselever modtager løn fra deres arbejdsgiver. Der sendes derfor ikke nogen besked til SU. Eksempel 3: Niels Skifter Niels vil gerne være smed, men har ikke nogen uddannelsesaftale. Niels indmeldes på 1031 Produktion og udvikling den Niels placeres på et skoleforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 4 måneder). Niels er nu så heldig at han får en uddannelsesaftale som starter

17 Niels udmeldes på uddannelsen 1031 pr EASY-A sender besked om udmeldelsen til SU som stopper Niels SU med udgangen af september. Niels indmeldes på uddannelse 1110 pr og placeres på skoleforløb. Da denne uddannelse ikke er SU-berettiget sendes der ingen besked til SU. Eksempel 4: Hanne Orlov Hanne kunne godt tænke sig at blive butiksassistent i en tøjbutik. Hanne har gennemført 10. klasse. Hanne indmeldes på uddannelsen 1036 Merkantil grundforløb den Hanne placeres på et skoleforløb EASY-A sender en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 10 måneder). Hanne placeres på et skoleforløb fra Der sendes en rettelse til indskrivningen til SU med slutdato Hanne skal gennemføre et 2-årigt forløb og placeres derfor på et skoleforløb i efteråret 2011 i perioden Da denne slutdato ligger senere end den indberettede slutdato for indskrivningen til SU sender EASY-A en rettelse til indskrivningen med startdato og slutdato SU forlænger Hannes SU til og med december Hannes skoleforløbsplaceringer ser nu således ud: Hanne finder ud af hun har brug for et halv års pause og får derfor orlov. I EASY-A registreres en orlovsperiode (ny funktionalitet i EASY-A). EASY-A sender automatisk besked om orlovsperioden til SU. Samtidig ændrer EASY-A automatisk i Hannes skoleforløbsplaceringer således at skoleforløbsplaceringen afkortes til (evt. senere skoleforløbsplaceringer slettes). Hannes skoleforløbsplaceringer ser nu således ud: Eksempel 5: Karen Lønnet praktik Karen vil gerne være laborant. Karen indmeldes på uddannelse 3282 version 2 Laborant. 17

18 Karen placeres på et skoleforløb EASY-A sender en indskrivning til SU med startdato og slutdato (beregnet ud fra en varighed på 28 måneder). Karen placeres efterfølgende på skoleforløb i foråret 2011, efterår 2011 og forår Da alle disse ligger inden for indskrivningsperioden sendes der ikke nogen besked til SU. En del af efteråret 2012 skal Karen i lønnet praktik. Karen placeres på skoleforløb i de perioder hvor der ikke er lønnet praktik. Der sendes ingen besked til SU. EASY-A understøtter ikke registrering og indberetning af lønnet praktik til SU. Når Karen skal i lønnet praktik, er en af skolens SU-medarbejdere derfor nødt til at registrere oplysningen direkte i US2000 således at Karens SU kan stoppes i denne periode. Eksempel 6: Else Forvirret Else ved ikke rigtig hvad hun gerne vil være, men tror nok at hun vil være frisør. Else har gennemført 9. klasse. Else indmeldes på uddannelsen 1040 Krop og stil den Else placeres på et introduktionsskoleforløb EASY- A sender en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 4 måneder). Else finder ud at det er ikke lige hende. Hun vil nu i stedet være kok. Else afgangsmeldes på 1040 Krop og stil den EASY-A sender besked til SU om at Else er stoppet på sin uddannelse Else indmeldes på 1038 Mad til mennesker. Else placeres på et skoleforløb på 1038 Mad til mennesker fra EASY-A sender en ny indskrivning for Else til SU (på 1038) med startdato og slutdato Set fra SUs side er der tale om samme uddannelseskode. Resultatet er at Else fortsat modtager SU da der ikke er nogen måned hvor Else ikke er i gang med en uddannelse. Else afslutter grundforløbet og afgangsmeldes EASY-A sender besked om afgangsmeldingen til SU som stopper Elses SU med udgangen af januar 2011 (med mindre Else går i gang med en ny uddannelse som er SU-berettiget). Eksempel 7: Hans Frem og tilbage Hans er rigtig skoletræt og ved ikke rigtig hvad han vil. Efter en snak med studievejlederen tror han dog nok at han vil være tømrer. Hans indmeldes på uddannelse 1034 Bygge og anlæg den

19 Hans placeres på et introduktionsskoleforløb EASY- A sender en indskrivning til SU med startdato og slutdato Allerede under introduktionsforløbet kniber det med at følge med og Hans dropper ud selv om skolen forsøger at fastholde ham i et uddannelsesforløb. Han vil i stedet ud at se verden. Hans afgangsmeldes EASY-A sender besked til SU om at Hans er stoppet pr Efter at Hans har været ude at se verden har Hans nu besluttet at det med tømrer slet ikke er så dårlig en idé trods alt. Hans vil derfor gerne i gang med bygge og anlæg grundforløbet igen. Da Hans allerede er oprettet som elev på 1034 Bygge og anlæg fjerner skolen Hans afgangsårsag og afgangsdato i EASY-A. Der oprettes nu en ny indskrivningsperiode for Hans på uddannelse Hans placeres på et skoleforløb Dette bevirker at der sendes en besked til US2000 med startdatoen for skoleforløbsplaceringen som startdato for den nye SU periode. Eksempel 8: Bente hhx Bente har gennemført 10. klasse og vil gerne læse hhx. Bente indmeldes på 3010 version 3 den Bente placeres på et skoleforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 34 måneder). Bente placeres på et nyt skoleforløb Da skoleforløbsplaceringen falder inden for indskrivningens periode sendes der ikke nogen besked til SU. Bente placeres senere på skoleforløb i efteråret 2011, foråret 2012, efteråret 2012 og foråret De første af disse placeringer falder inden for indskrivningens periode, men den sidste vil typisk betyde en lille rettelse til indskrivningen fx med en slutdato på Bente består eksamen i foråret 2013 og afgangsmeldes EASY-A sender besked om at Bente har afsluttet uddannelsen SU stopper støtten med udgangen af juni. Eksempel 9: Kurt htx omgænger Kurt har gennemført 10. klasse og vil gerne læse htx. Kurt indmeldes på 3310 version 3 den Kurt placeres på et skoleforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato 19

20 (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 34 måneder). Kurt placeres på et nyt skoleforløb Da skoleforløbsplaceringen falder inden for indskrivningens periode sendes der ikke nogen besked til SU. Kurt placeres på senere skoleforløb i efteråret 2011 og foråret Da disse falder inden for indskrivningens periode sendes der ingen besked til SU. Kurt har meget fravær og må gå 2. g om igen. Kurt placeres på skoleforløb i efteråret 2012 og foråret Den sidste af disse vil typisk medføre en rettelse til indskrivningen med en slutdato omkring Der sker reelt ingen forlængelse af Kurts SU. Kurt placeres senere på skoleforløb i efteråret Da denne placering har en senere slutdato end indskrivningens dato sendes der igen en rettelse til indskrivningen til SU med slutdato på denne skoleforløbsplacerings slutdato. SU forlænger Kurts SU til og med december Kurt placeres senere på skoleforløb i foråret Da denne placering igen har en senere slutdato end den dato der blev sendt på grund af skoleforløbsplaceringen i efteråret 2013 sendes der igen en rettelse til indskrivningen til SU. SU forlænger igen Kurts SU. Kurt består og afgangsmeldes EASY-A sender besked om afgangsmeldingen til SU som stopper Kurts SU efter de gældende regler. Eksempel 10: Lis GSK Lis læser GSK. Da EASY-A kun indberetter for fuldtidselever og GSK rent teknisk er modeleret som en enkeltfagsuddannelse (ÅU) skal oplysninger for Lis registreres manuelt i US2000. EASY-A gemmer ikke nogen oplysninger om dette. Eksempel 11: Uffe Starter senere Uffe vil gerne være smed, men har ikke nogen uddannelsesaftale. Uffe indmeldes på 1031 Produktion og udvikling den Uffe placeres på et skoleforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 4 måneder). I løbet af juni finder Uffe ud af at han vil vente med at starte på uddannelsen til januar Den bedste måde at administrere dette på er følgende: 20

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden Indledning UNI C etablerede i efteråret 2004 en central statistikserver, EASY-S, der løbende modtager visse registreringer fra samtlige skolers EASY-databaser,

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Erhvervsuddannelser: Fra rå indberetning til register.

Erhvervsuddannelser: Fra rå indberetning til register. Danmarks Statistik, Befolkning og uddannelse 09-09-2003 Erhvervsfaglige og korte videregående uddannelser KID/- Akt.nr. 4011-00 Til Erhvervsskolerne Erhvervsuddannelser: Fra rå indberetning til register.

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

UNI C Statistik & Analyse Har du et spørgsmål? Vi hjælper med svaret!

UNI C Statistik & Analyse Har du et spørgsmål? Vi hjælper med svaret! UNI C Statistik & Analyse Har du et spørgsmål? Vi hjælper med svaret! Kursus i anvendelse af EUD-forløbsstatistik Og hvordan er det lige med handlingsplaner til øget gennemførelse? WWW.STATISTIK.UNI-C.DK

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Workshop Nyborg den 4. november 2014. Emner: Højst 5 ungdomsuddannelser med SU. Udenlandske studerende uden dansk personnummer

Workshop Nyborg den 4. november 2014. Emner: Højst 5 ungdomsuddannelser med SU. Udenlandske studerende uden dansk personnummer Workshop Nyborg den 4. november 2014 Emner: Højst 5 ungdomsuddannelser med SU. Udenlandske studerende uden dansk personnummer Betina Jensen, Statens Uddannelsesstøtte Højst 5 ungdomsuddannelser Reglerne

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor.

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Skærmdumps af EASY-P Generelt Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Bemærk menulinien, hvor fra du kan fremsøge diverse oplysninger. Du vil oftest have brug

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema Bilag 4.5 Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade Anmeldelsesskema Personskade, der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold for uddannelsessøgende på arbejdsmarkedsuddannelserne,

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning Medlemslister. Kære Tillidsvalgte. Vi har flyttet dine Medlemslister over på hjemmesiden bag login.

Vejledning Medlemslister. Kære Tillidsvalgte. Vi har flyttet dine Medlemslister over på hjemmesiden bag login. Vejledning Medlemslister Kære Tillidsvalgte Vi har flyttet dine Medlemslister over på hjemmesiden bag login. Hvis du som tillidsmand ønsker adgang til oplysninger om egne medlemmer, skal du fremover logge

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere