Indberetning til SU Sidst opdateret /version 1.3/UNI C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C"

Transkript

1 Indberetning til SU Sidst opdateret /version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning Indskrivnings- og studieaktivitetskontrol Bilag 1: Indskrivningsperioder Bilag 2: Eksempler Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en hurtig indføring i de begreber, der omhandler elektroniske indberetning til SU. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med emnet. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Vejledningen er præciseret omkring anvendelse af afgangskoden 1 Ej påbegyndt. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Indskrivning Orlov En oplysning til SU om at en elev starter på en uddannelse hvor eleven kan modtage SU. Det er muligt at registrere orlovsperioder og orlovsårsager i EASY-A. Oplysning om orlovsperioderne (men ikke årsagerne) indberettes automatisk til SU hvis eleven er SU-berettiget. 1

2 Afgangsmelding Lønnet praktik Når en SU-berettiget elev afgangsmeldes, sendes oplysning om dette automatisk til SU. SU stopper så elevens SU (dog særlige forhold omkring juli måned). På enkelte erhvervsakademiuddannelser kan eleverne have lønnet praktik. Det drejer sig om uddannelserne optometrist, handelsøkonom og laborant. I EASY-A er der ikke indarbejdet faciliteter til at indberette oplysning om lønnet praktik elektronisk til US2000. Det betyder at oplysningerne om elevernes lønnede praktik må registreres manuelt i US2000. Elektronisk indberetning Som udgangspunkt indberettes alle oplysninger elektronisk til SU. indbe- Manuel retning Hvis en elev har været afgangsmeldt og afgangsmeldingen fjernes igen skal alle evt. indberetninger som vedrører perioden før den oprindelige afgangsmelding ske manuelt. Indskrivningskontrol For EUD og EGYM skal skolerne foretage en indskrivningskontrol, efter de retningslinjer som er udstukket af SU. Kontrollen skal sikre at der er overensstemmelse mellem EASY-A og US200 om elevernes status omkring SU. (Der skal også foretages en studieaktivitetskontrol for EUD og EGYM, denne er dog ikke systemunderstøttet) Studieaktivitetskontrol For erhvervsakademiuddannelser skal der gennemføres en studieaktivitetskontrol, der skal sikre at der er overensstemmelse mellem det antal klip eleven har fået og det antal ECTS-point eleven har opnået. (Der skal også foretages en indskrivningskontrol for akademiuddannelserne, denne er dog ikke systemunderstøttet) 2

3 Generelt SU-administrationen og elevadministrationen er meget integrerede arbejdsprocesser. Det er således elevadministrationen der danner grundlaget for den elektroniske og den manuelle indberetning til SU. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være behov for at en af skolens SUmedarbejdere skal kunne logge på US2000 og registrere direkte i dette system. Dette kan der være behov for hvis oplysningerne i US2000 af en eller anden grund er forkerte eller hvis det ikke er muligt at foretage en elektronisk indberetning fra EASY-A for den pågældende elev. Skolen bør desuden jævnligt tjekke kontrollisten i US2000 for evt. fejl. Arbejdsgange I de næste afsnit beskrives følgende emner: Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning Indskrivnings- og studieaktivitetskontrol Bilag 1: Indskrivningsperioder Bilag 2: Eksempler Grundlag for indberetninger Skoleforløbsplaceringer og indskrivning Oplysninger om elever indberettes først til SU i forbindelse med at eleven placeres på et skoleforløb. Selve indmeldelsen af eleven medfører ingen indberetning til SU. Der indberettes kun oplysninger om elever der er på uddannelser der kan udløse SU (SU har selv styr på elevens alder ud fra CPR-nummeret). På vinduet R008 SU Uddannelser kan du se hvilke kombinationer af uddannelser og adgangsveje der er SU berettigede (menu: Elever SU). Når en elev på en SU-uddannelse første gang placeres på et skoleforløb sendes en indskrivning til SU. Bemærk, at dette ikke ændrer på at eleven selv skal søge om SU helt på samme måde som hidtil. Indskrivningen indeholder oplysning om eleven (CPR-nummer), uddannelsen, hvilken DS-afdeling eleven er knyttet til (via Elevafdelingen), startdato og slutdato. Startdatoen er startdatoen på skoleforløbsplaceringen slutdatoen hentes fra en tabel MBU leverer med standardvarigheder for den aktuelle uddannelse, version og speciale. Det er derfor ikke nødvendigt at placere eleven på alle elevens efterfølgende skoleforløb på én gang. 3

4 Ved senere skoleforløbsplaceringer for eleven (inkl. sletninger) undersøger EASY-A om dette ændrer på den indskrivning der allerede er sendt til US2000. Hvis det er tilfældet sendes en rettelse af indskrivningen. Ellers gøres ikke noget. Disse SU-hændelser ses på vinduet R002. Ændringer kan fx være at elevens første skoleforløbsplacering flyttes så den starter senere. Det vil medføre en ændring af indskrivningen. Tilsvarende vil en skoleforløbsplacering hvis slutdato ligger senere end den slutdato der er givet ved indskrivningen også medføre en ændring af indskrivningen. En skoleforløbsplacering der ligger mellem den indberettede startdato og slutdato for indskrivningen medfører ikke nogen rettelse af indskrivningen. Lønnet praktik På enkelte erhvervsakademiuddannelser har eleverne lønnet praktik. I den periode er eleverne ikke berettigede til SU. Oplysning om lønnet praktik skal derfor registreres hos SU. Der er ikke indført funktionalitet i EASY-A til at registrere og foretage elektronisk indberetning af dette til US2000. Det betyder at registrering af oplysninger om lønnet praktik skal ske manuelt i US2000. Orlov SU skal have indberettet oplysninger om elevernes orlovsperioder i det omfang de påvirker elevens SU. Orlovsperioder med orlovsårsag Graviditet-Barsel og Sygdom registreret i EASY-A men indberettes ikke til SU og stopper derfor ikke elevens SU. For at kunne understøtte dette er der indført funktionalitet i EASY-A til at registrere orlov for elever på fuldtidsuddannelser (uanset om eleven er SU-berettiget). Registrering af orlov sker på vinduet R001 Orlovsperioder (menu: Elever SU). 4

5 Eleven kan ikke både være aktiv og samtidig have orlov. Derfor er der indført en række forretningsregler der afkorter skoleforløbsplaceringer, holdplaceringer, praktikforløbsplacering, og skolepraktik, hvis disse overlappes af en orlov. Der vil komme advarsler herom i forbindelse med registreringen af orloven. Ligeledes vil det ikke være muligt at registrere en forløbsplacering der overlapper en eksisterende orlov. Det vil desuden efterfølgende være muligt at se hvilke afkortninger eller sletninger der er sket på vinduet R015 Forløb og placeringer ændret ved orlovsregistrering (menu: Elever SU). På vinduet kan du til enhver tid se hvilke afkortninger og sletninger, der er forårsaget af registrering af orlov for eleven. Ved F2/højremus kan du navigere til R001 Orlovsperioder og se hvilke orlover der findes for eleven. En orlovsperiode som slutter senere end den tidligere fremsendte indskrivning medfører at der sendes en rettelse til indskrivningen således, at 5

6 slutdatoen ændres til orlovsperiodens slutdato. Dette gælder uanset om orloven indberettes til SU. Hvis orloven slutter tidligere end den tidligere indskrivningsperiode sker der ingen opdatering af indskrivningen. Bemærk, at indførsel af orlov på denne måde betyder at elever på orlov ikke længere skal afgangsmeldes i EASY-A i forbindelse med orlov. For at sikre at den studerende fortsat får SU efter endt orlov, er det vigtigt, at eleven skoleforløbsplaceres i god tid inden orloven slutter. Det gælder både for en elev hvis nye skoleforløb ligger i umiddelbar forlængelse af orloven men især hvis der er ophold i perioden fra orloven slutter og til det er muligt for eleven at starte på et nyt skoleforløb. Hvis elevens orlov slutter i april og først kan skoleforløbsplaceres pr. 1. august, så vil en placering af eleven på det nye skoleforløb (i god tid inden orloven slutter) sikre, at eleven også får sin retmæssige SU i maj, juni og juli. Afgangsmelding Når en elev afgangsmeldes, sendes der en besked til SU herom. SU stopper herefter elevens SU med udgangen af den pågældende måned. Der skelnes mellem afbrud og afslutning. Afbrud betyder at eleven dropper ud uden at gennemføre uddannelse. Afslutning betyder at eleven har gennemført uddannelsen. Som nævnt i afsnittet om skoleforløb og indskrivning indberettes der en forventet slutdato når der sendes en indskrivning til SU. Det vil ofte forekomme at elever rent faktisk bliver færdige tidligere end den indberettede forventede slutdato. Hvis en elev ikke afgangsmeldes inden for samme måned hvor eleven afslutter uddannelsen kan det medføre, at eleven vil få et tilbagebetalingskrav fra SU. Det er derfor vigtigt at afgangsdatoer registreres i EASY-A så hurtigt som muligt. Hvis en afgangsmeldt elev begynder på den samme uddannelse igen er det meget vigtigt at være opmærksom på hvilke ændringer der kan indberettes automatisk og hvilke der skal indberettes manuelt. Helt generelt gælder det at du ikke bør forlænge tidligere skoleforløbsplaceringer og holdplaceringer fra inden eleven oprindelig blev afgangsmeldt. Du bør i stedet oprette nye skoleforløbsplaceringer og holdplaceringer som gælder for den nye periode. Hvis du gør sådan betyder det at alle ændringen der vedrører den nye periode kan indberettes automatisk til SU. Kun ændringer der måtte vedrører perioden inden eleven oprindelig blev afgangsmeldt skal indberettes manuelt til SU. Bemærk: Vær opmærksom på, at afgangskoden 1 Ej påbegyndt for elever på grundforløb i helt særlige tilfælde kan give problemer i forhold til elevens SU.. Da US2000 anvender samme SU-retningskode for de forskelli- 6

7 ge tekniske grundforløb vil en sådan afgangskode medføre at hele elevens SU trækkes tilbage. Hvis eleven fx er startet på ét grundforløb og så ønsker at fortsætte på et andet grundforløb, men aldrig dukker op her, vil en afgangsårsag 1 som jo teknisk er helt korrekt betyde at hele elevens SU - herunder også SU for det første grundforløb - trækkes tilbage. Det vil derfor være nødvendigt at gå ind i US2000 og registrere at eleven stadig skal have sin SU for det første grundforløb. Af hensyn til elever som skifter mellem indgange eller melder fra og til samme indgang er det aftalt med SU-styrelsen af en afgangsmelding (afbrud) først realiseres efter 14 dage. På den måde undgår eleven at skulle søge om SU igen i forbindelse med at sådant skift. Det betyder at en afgangsmelding først rigtigt kan ses i US2000 i form af at elevens SU stoppes efter 14 dage. Hvis der ikke er kommet en ny indskrivning i mellemtiden stoppes elevens SU med tilbagevirkende kraft svarende til den afgangsdato der er registreret i EASY-A. Det kan medføre at SU rejser krav om tilbagebetaling af en måneds SU. Inden afgangsmeldingen rigtigt slår igennem i US2000 kan afgangsdatoen ses i vis journaloplysninger i US2000. Eksempler Se eksempler på håndtering af elever i bilag 2. Elektronisk indberetning Som udgangspunkt indberettes alle hændelser som vedrører elevens SU automatisk til SU. Hvad der kan indberettes elektronisk og hvad der skal indberettes manuelt styres i EASY A ved hjælp af indskrivningsperioder. Dette er nærmere forklaret i bilag 1. Hvis en afgangsmeldt elev aktiveres igen (ved at fjerne afgangsmeldingen), gælder det yderligere, at du skal undlade at forlænge elevens tidligere skoleforløbsplaceringer fra før afgangsmeldingen. Hvis du gør det, skal alle de efterfølgende hændelser så indberettes manuelt til SU. I stedet skal du oprette nye skoleforløbsplaceringer som starter efter den oprindelige afgangsdato. På den måde sikrer du at efterfølgende hændelser kan indberettes automatisk (elektronisk) til SU. Bemærk, at elever som er under 18 år også indberettes til SU selv om de endnu ikke er SU-berettigede. Det kan give lidt forvirring i forbindelse med kontrollen. SU-hændelser Alle de oplysninger der sendes elektronisk til SU sker i form af SUhændelser. Du kan se alle de elever der er afsendt SU hændelser for på vinduet R002 SU-hændelser (menu: Elever SU). 7

8 Hvis eleven har været aktiv på flere uddannelser på skolen, skal/kan der bladres mellem uddannelserne med pil op/ned. Manuel indberetning Som det er beskrevet ovenfor er der situationer, hvor det muligvis er nødvendigt, at du registrerer ændringer for en elev direkte i US2000. Indskrivningskontrollen R028 kan vise elever der muligvis ikke fået indberettet korrekte oplysninger til US2000, disse bør tjekkes direkte i US2000. Indskrivnings- og studieaktivitetskontrol Du skal sørge for at gennemføre indskrivningskontrol og studieaktivitetskontrol efter de retningslinjer som SU har angivet. I EASY-A anvendes begreberne indskrivningskontrol og studieaktivitetskontrol lidt anderledes end SU-styrelsen anvender begreberne. SU-styrelsen kræver at såvel erhvervsskoler som erhvervsakademier gennemfører en indskrivningskontrol og en studieaktivitetskontrol. På hver af de to skoleformer er det kun én af kontrollerne der understøttes rent systemmæssigt af EASY-A. Indskrivningskontrollen skal sikre, at alle der får SU stadig er indskrevet på en uddannelse. Denne kontrol gennemføres på erhvervsuddannelserne ved at bestille jobbet R028 Indskrivningskontrol. Denne kontrol tager bl.a. højde for, at en indberetning om afbrud (maskinel eller manuel) er fejlet og støtten ikke er blevet stoppet. Det er kun erhvervsskolerne der skal anvende R028. Bemærk, at den liste der kommer ud meget sjældent vil være tom fordi en afgangsmelding i EASY-A først får effekt i US200 godt 14 dage efter at den er sendt fra EASY-A. På erhvervsakademierne findes der ingen systemmæssig understøttelse af denne kontrol. Skolen skal selvfølgelig sikre at elever der ikke længere følger en uddannelse afgangsmeldes. Dette er også en logisk del af den kontrol der skal gennemføres i forbindelse med indberetning af STÅbidrag. 8

9 At være studieaktiv betyder, at den studerende skal deltage i den obligatoriske undervisning, foreskrevne prøver og aflevere opgaver efter de regler, der gælder for uddannelsen. Dette understøttes på erhvervsakademiuddannelserne ved at bestille jobbet R029 Studieaktivitetskontrol. Det er kun erhvervsakademierne der skal anvende R029. Bemærk at der i loggen kan komme nogle advarsler om elever som mangler CØSA-formål. Det er elever som er oprettet direkte i US2000 dvs. ikke først overført fra EASY-A. Disse elever vil aldrig falde rigtigt på plads selv når der er sket overførsler fra EASY-A på eleverne. Det kan vedrøre såvel elever på erhvervsuddannelser som elever på erhvervsakademiuddannelser. Man bør derfor undgå at oprette eleverne direkte i US2000. Studerende der ikke fuldt ud opfylder kravene om studieaktivitet, kan dog evt. fortsat få SU. Det kan ske, hvis skolen vurderer, at de kan indhente det forsømte. Indskrivningskontrol Indskrivningskontrollen skal sikre, at alle der får SU stadig er indskrevet på en uddannelse. Denne kontrol tager bl.a. højde for, at en indberetning om afbrud (maskinel eller manuel) er fejlet og støtten ikke er blevet stoppet. Kontrollen skal således sikre at der er overensstemmelse mellem oplysningerne om elevens SU-status i EASY-A og i US2000. For elever på uddannelser med klippekort (akademiuddannelserne) er der ikke nogen systemunderstøttelse af denne kontrol i EASY-A. For elever på ungdomsuddannelser gennemfører du kontrollen ved at bestille batchjobbet R028 Indskrivningskontrol og efterfølgende kontrollere loggen. Du kan angive en dato for hvilket sæt af stamdata fra SU du ønsker at anvendt. Systemet foreslår default dags dato. Det anbefales at du lader datofeltet stå tomt i så tilfælde benyttes det nyeste sæt af Stamdata. Hvis datofeltet udfyldes, SKAL der findes et sæt stamdata med den valgte dato. Kontrol For hver elev modtaget i det aktuelle sæt af SU-stamdata fra US2000 tjekkes, at eleven er indskrevet på den i stamdata oplyste uddannelsesretning. Ligeledes tjekkes at indskrivningsdatoen og DS-afdelingen fra SUstamdata stemmer overens med det der står i SU-hændelserne for eleven. Hvis der er uoverensstemmelse mellem registreringerne i EASY-A og US2000 skrives det i loglinjerne og jobbet afsluttes med status Fejl-data. Derudover gør jobbet følgende: Hvis der er uoverensstemmelse mellem US2000 og EASY-A hvad angår indskrivningsdato, oprettes en SU-hændelse af typen Indskrivning med operation Opdater, hvor den i EASY-A regi- 9

10 strerede startdato anføres (findes på SU-hændelsen for eleven), således at US2000 informeres om den korrekte startdato for eleven. Hvis der er uoverensstemmelse mellem US2000 og EASY-A hvad angår elevafdeling, oprettes en SU-hændelse af typen Indskrivning med operation Opdater, hvor det i EASY-A registrerede afdelingsnummer anføres (findes via elevens elevafdeling), således at US2000 informeres om den korrekte afdeling eleven tilhører. For at sikre at en elev er indskrevet, tjekkes det at eleven ikke har en afgangsmelding i EASY-A, hvor datoen for afgangsmeldingen er mindre end dags dato der ikke er registreret en SU-ophørshændelse for eleven, hvor datoen for ophøret er mindre end dags dato kombinationen af CØSA-formål, version og adgangsvej, der er registreret for eleven, er SU-berettigende Er et af kriterierne ikke opfyldt, skrives det i loglinjerne. Bemærk! I US2000 er der indført en forsinkelse af stop for elevernes SU når der indberettes et afbrud til SU. Der går godt 14 dage fra indberetningen af en afgangshændelse til elevens SU stoppes. Det betyder at denne kontroludskrift stor set aldrig vil være tom. Håndtering af fejl i loglinjerne Bemærk, at der i loglinjerne skrives, hvornår stamdata-udtrækket fra SU er udtrukket. Fx skrives der Stamdata dato: , hvis stamdata er fra den Rettelser foretaget i US-2000 efter den vil derfor ikke kunne ses i disse stamdata. Nedenfor ses en tabel, der viser hvilke fejl, der kan opstå i loglinjerne og hvordan man som bruger kan håndtere dem i EASY-A og US2000. Loglinje EASY-A handling US2000 handling Det af US2000 via stamdata oplyste CPR-nr <CPR-nr> var ikke at finde i EASY-A Der fandtes ikke en elev i EASY-A for det af US2000 via stamdata oplyste CPR-nr <CPRnr> og CØSA-formål Tjek om eleven ved en fejl ikke er oprettet i EASY-A. Tjek at uddannelsen er rigtig på vinduet A580. Find eleven i US2000 og tjek at eleven er korrekt registreret på din institution. Tjek at retningskoden er rigtig i US

11 <CØSA-formål> Der er uoverensstemmelse mellem den i EASY-A registrerede indskrivningsdato og den registreret i US2000 for eleven <CPR-nr> på uddannelsen <CØSAformål> Der er uoverensstemmelse mellem den i EASY-A registrerede elevafdeling og den registreret i US2000 for eleven <CPR-nr>. Ikke nødvendig, idet batchjobbet automatisk sender en SU-hændelse til SU, så indskrivningsdatoen korrigeres. Bemærk, at man først vil se at eleven ikke fejler, når SU har indlæst rettelsen OG lavet et nyt udtræk af Stamdata. Ikke nødvendig, idet batchjobbet automatisk sender en SU-hændelse til SU, så Elevafdelingen korrigeres. Bemærk, at man først vil se at eleven ikke fejler, når SU har indlæst rettelsen OG lavet et nyt udtræk af Stamdata. Men tjek alligevel om elevens elevafdeling er korrekt på vinduet A580 og ret den, hvis den er forkert. Hvis Elevafdelingen er korrekt, så tjek på vinduet B501 om Elevafdelingen har det rigtige DS-nummer. Hvis DSnummeret ikke er korrekt, så ret det. Bør ikke være nødvendig, da EASY-A automatisk sender en opdatering til US Bør ikke være nødvendig, da EASY-A automatisk sender en opdatering til US Det anbefales at afvikle R028 med passende mellemrum f.eks. én gang om ugen således at det vil være muligt løbende at rette eventuelle fejl. Når du har kontrolleret loggen og rettet de fejl der måtte være i henholdsvis EASY-A og US2000 kan du registrere at indskrivningskontrollen er gennemført, når SU kræver det. Pt. skal registrering af gennemført indskrivningskontrol ske 1. april og 1. oktober i US2000. Studieaktivitetskontrol At være studieaktiv betyder, at den studerende skal deltage i den obligatoriske undervisning, foreskrevne prøver og aflevere opgaver efter de regler, der gælder for uddannelsen. 11

12 Studerende der ikke fuldt ud opfylder disse krav, kan dog fortsat få SU. Det kan ske, hvis uddannelsesstedet vurderer, at de kan indhente det forsømte. For elever på erhvervsuddannelser dvs. uden klippekort er der ikke nogen systemunderstøttelse af denne kontrol i EASY-A. Kontrollen gennemføres for elever på uddannelser med klippekort (erhvervsakademiuddannelser) ved at bestille batchjobbet R029 Studieaktivitetskontrol. Kontrollen skal sikre at der er overensstemmelse mellem oplysningerne om elevens SU-status i EASY-A og i US2000. Formålet med batchjobbet er at give en oversigt over aktive og inaktive elever i form af en CSV fil. Ved at anvende oplysningerne skal du i US2000 registrere hvilke elever på erhvervsakademiuddannelser, der ikke opfylder studieaktivitetskravene (således at skolen vurderer at elevens SU skal stoppes). Jobbet foretager sig altså ikke andet end at danne en oversigt over aktive og inaktive elever. Du kan angive en dato for hvilket sæt af stamdata fra SU du ønsker anvendt. Systemet foreslår default dags dato. Det anbefales at du lader datofeltet stå tomt i så tilfælde benyttes det nyeste sæt af Stamdata. Hvis datofeltet udfyldes, SKAL der findes et sæt stamdata med den valgte dato. Du skal også angive en Karakterdato der foreslås dags dato. Karakterer opnået til og med den angivne dato regnes med i studieaktivitetskontrollen (det antal ECTS-point eleverne har opnået). I den forbindelse skal du huske at påføre ECTS-point på de skolefag hvor elevernes karakterer registreres. Endelig skal du angive hvor CSV-filen skal gemmes. Kontrol For hver elev i det aktuelle sæt af SU-stamdata udregnes om eleven er studieaktiv. Studieaktivitetskontrollen udføres ved at sammentælle antal ECTS point for de skolefag, hvor der er registreret en karakter på mindst 2 for 7-trins skalaen eller bestået for skalaen BE/IB. Meritoverførte fag tæller også med i ECTS optællingen, såfremt eleven har fået overført max 20 ECTS point via merit. Har eleven fået overført mere end 20 ECTS point via merit tæller ingen af fagene med, dvs. at eleven ikke får point godskrevet for meritoverførslen. Hvert skolefag med niveau skal kun tælles én gang i beregningen af ECTS-points. Hvis der er flere EKS/STA karakterforekomster for et skolefag med niveau, tæller faget med, hvis én af karakterforekomsterne er bestået - uanset at andre forekomster ikke er bestået. Antallet af ECTS point sammentalt for den enkelte elev tjekkes op mod det antal ECTS point, som eleven skal have opnået i henhold til antallet 12

13 af udbetalte SU-klip (ses i SU-stamdata). Antallet af ECTS point, som en elev skal have opnået, fremgår af tabellen. Klip ECTS-krav I CSV-filen angiver kolonnen Studieaktiv hvorvidt den pågældende elev er studieaktiv iht. den gennemførte studieaktivitetskontrol. Ja angiver at eleven opfattes som studieaktiv iht. opnåede ECTS point, og Nej at eleven opfattes som inaktiv iht. opnåede ECTS point. Bemærk, at det enkelte skolefags antal ECTS point kan ses og rettes på vinduet A890 Skolefag. Hvis denne tabel derfor ikke er opdateret, kan CSV-filen vise forkerte oplysninger om en elev er studieaktiv i forhold til opnåede ECTS-points. Bemærk! I loggen kan der komme besked om at nogle elever mangler CØSAformål. Det skyldes at de pågældende elevers indskrivninger er oprettet direkte i US2000. Her vil der ikke blive registreret oplysninger om elevens CØSA-formål. Det betyder at når kontrollen skal gennemføres er det ikke muligt helt at stemme oplysningerne fra EASY-A og US2000 sammen. Efterfølgende indberetninger af hændelser fra EASY-A ændrer ikke på dette forhold dvs. eleverne vil i US2000 fortsat stå uden CØSA-formål. Der må derfor frarådes at oprette indskrivninger direkte i US2000. Bemærk, at dette både kan vedrøre elever på erhvervsuddannelser og elever på erhvervsakademiuddannelser. 13

14 Bilag 1: Indskrivningsperioder Hvad der kan indberettes elektronisk og hvad der må indberettes manuelt styres i EASY-A ved hjælp af indskrivningsperioder. Når en elev som er på en uddannelse der kan udløse SU første gang placeres på et skoleforløb oprettes der en indskrivningsperiode. Peter indmeldes på med start i august. Og skoleforløbsplaceres således: August September Oktober November December Skoleforløbsplacering Indskrivning A Alt omkring denne indskrivningsperiode kan indberettes elektronisk fx nye skoleforløbsplaceringer, orlov der skal indberettes til SU og afgangsmelding. Peter afgangsmeldes med dato Det betyder, at hans skoleforløbsplacering afkortes og at indskrivningsperioden lukkes. August September Oktober November December Skolefoløbsplacering. Indskrivning A Manuel SU Manuel Når der registreres en afgangsmelding låses indberetningsperioden. Det betyder at alle ændringer der måtte vedrører indskrivningsperiode A skal indrapporteres manuelt til US2000. Hvis en elev der er afgangsmeldt igen indmeldes (afgangsmeldingen fjernes) åbnes en ny indskrivningsperiode: August September Oktober November December Skoleforløbspacering. Indskrivning A Manuel SU Indskrivning B Elektronisk SU Manuel SU 14

15 Hvis Peter efterfølgende skoleforløbsplaceres i periode B, vil dette kunne udløse automatiske SU-hændelser. August September Oktober November December Skoleforløbsplacering Ny skoleforløbsplacering Indskrivning A Manuel SU Indskrivning B Elektronisk SU Sker der ændringer i periode A, skal disse håndteres manuelt. Eksempelvis skal følgende ændring håndteres manuelt: Manuel SU August September Oktober November December Skolforløbsplacering gg Ny skoleforløbsplacering Indskrivning A Manuel SU Indskrivning B Elektronisk SU Sker der ændringer i indskrivningsperiode A som påvirker indskrivningsperiode Manuel SU B vil også alt vedrørende indskrivningsperiode B skulle behandles manuelt. Vælger skolen fx at forlænge den første skoleforløbsplacering skal alt vedrørende begge indskrivningsperioder registreres manuelt. August September Oktober November December Skoleforløbsplacering Indskrivning A Manuel SU Ny skoleforløbsplacering Indskrivning B Manuel SU Det må derfor anbefales aldrig at ændre i data fx skoleforløbsplacering som Manuel vedrører SU en indskrivningsperiode som skal indberettes manuelt således skoleforløbsplaceringen går ind i en indskrivningsperiode som kan indberettes elektronisk. Sørg i stedet for at oprette en ny skoleforløbsplacering. 15

16 Bilag 2: Eksempler Eksempel 1: Peter Ligeud Peter kunne godt tænke sig at blive tømrer. Peter indmeldes på uddannelse 1034 Bygge og anlæg den Peter er ikke SU-berettiget da Peter jo ikke er startet på uddannelsen endnu. Der sendes ingen besked til SU. Peter placeres på et introduktionsforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 4 måneder). Bemærk, at Peter dermed ikke automatisk modtager SU fra og med august måned. Peter skal - som hidtil - selv søge om SU. SU starter først udbetaling af SU når Peter fylder 18 år. Peter placeres på et skoleforløb fra Skoleforløbsplaceringen ligger efter indskrivningsdatoen så der sendes en rettelse til indskrivningen til SU med slutdatoen (selv om det ingen betydning har for Peters SU). Peter afslutter grundforløbet og udmeldes af uddannelsen. EASY-A sender automatisk en udmeldelse til SU med datoen SU stopper Peters SU pr Eksempel 2: Claus Lærling Claus har været så heldig at han har fået en uddannelsesaftale med den lokale smedemester. Claus indmeldes på uddannelse 1110 Smed den Claus placeres på et skoleforløb Uddannelse 1110 er ikke SU-berettiget da praktikvejselever modtager løn fra deres arbejdsgiver. Der sendes derfor ikke nogen besked til SU. Eksempel 3: Niels Skifter Niels vil gerne være smed, men har ikke nogen uddannelsesaftale. Niels indmeldes på 1031 Produktion og udvikling den Niels placeres på et skoleforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 4 måneder). Niels er nu så heldig at han får en uddannelsesaftale som starter

17 Niels udmeldes på uddannelsen 1031 pr EASY-A sender besked om udmeldelsen til SU som stopper Niels SU med udgangen af september. Niels indmeldes på uddannelse 1110 pr og placeres på skoleforløb. Da denne uddannelse ikke er SU-berettiget sendes der ingen besked til SU. Eksempel 4: Hanne Orlov Hanne kunne godt tænke sig at blive butiksassistent i en tøjbutik. Hanne har gennemført 10. klasse. Hanne indmeldes på uddannelsen 1036 Merkantil grundforløb den Hanne placeres på et skoleforløb EASY-A sender en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 10 måneder). Hanne placeres på et skoleforløb fra Der sendes en rettelse til indskrivningen til SU med slutdato Hanne skal gennemføre et 2-årigt forløb og placeres derfor på et skoleforløb i efteråret 2011 i perioden Da denne slutdato ligger senere end den indberettede slutdato for indskrivningen til SU sender EASY-A en rettelse til indskrivningen med startdato og slutdato SU forlænger Hannes SU til og med december Hannes skoleforløbsplaceringer ser nu således ud: Hanne finder ud af hun har brug for et halv års pause og får derfor orlov. I EASY-A registreres en orlovsperiode (ny funktionalitet i EASY-A). EASY-A sender automatisk besked om orlovsperioden til SU. Samtidig ændrer EASY-A automatisk i Hannes skoleforløbsplaceringer således at skoleforløbsplaceringen afkortes til (evt. senere skoleforløbsplaceringer slettes). Hannes skoleforløbsplaceringer ser nu således ud: Eksempel 5: Karen Lønnet praktik Karen vil gerne være laborant. Karen indmeldes på uddannelse 3282 version 2 Laborant. 17

18 Karen placeres på et skoleforløb EASY-A sender en indskrivning til SU med startdato og slutdato (beregnet ud fra en varighed på 28 måneder). Karen placeres efterfølgende på skoleforløb i foråret 2011, efterår 2011 og forår Da alle disse ligger inden for indskrivningsperioden sendes der ikke nogen besked til SU. En del af efteråret 2012 skal Karen i lønnet praktik. Karen placeres på skoleforløb i de perioder hvor der ikke er lønnet praktik. Der sendes ingen besked til SU. EASY-A understøtter ikke registrering og indberetning af lønnet praktik til SU. Når Karen skal i lønnet praktik, er en af skolens SU-medarbejdere derfor nødt til at registrere oplysningen direkte i US2000 således at Karens SU kan stoppes i denne periode. Eksempel 6: Else Forvirret Else ved ikke rigtig hvad hun gerne vil være, men tror nok at hun vil være frisør. Else har gennemført 9. klasse. Else indmeldes på uddannelsen 1040 Krop og stil den Else placeres på et introduktionsskoleforløb EASY- A sender en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 4 måneder). Else finder ud at det er ikke lige hende. Hun vil nu i stedet være kok. Else afgangsmeldes på 1040 Krop og stil den EASY-A sender besked til SU om at Else er stoppet på sin uddannelse Else indmeldes på 1038 Mad til mennesker. Else placeres på et skoleforløb på 1038 Mad til mennesker fra EASY-A sender en ny indskrivning for Else til SU (på 1038) med startdato og slutdato Set fra SUs side er der tale om samme uddannelseskode. Resultatet er at Else fortsat modtager SU da der ikke er nogen måned hvor Else ikke er i gang med en uddannelse. Else afslutter grundforløbet og afgangsmeldes EASY-A sender besked om afgangsmeldingen til SU som stopper Elses SU med udgangen af januar 2011 (med mindre Else går i gang med en ny uddannelse som er SU-berettiget). Eksempel 7: Hans Frem og tilbage Hans er rigtig skoletræt og ved ikke rigtig hvad han vil. Efter en snak med studievejlederen tror han dog nok at han vil være tømrer. Hans indmeldes på uddannelse 1034 Bygge og anlæg den

19 Hans placeres på et introduktionsskoleforløb EASY- A sender en indskrivning til SU med startdato og slutdato Allerede under introduktionsforløbet kniber det med at følge med og Hans dropper ud selv om skolen forsøger at fastholde ham i et uddannelsesforløb. Han vil i stedet ud at se verden. Hans afgangsmeldes EASY-A sender besked til SU om at Hans er stoppet pr Efter at Hans har været ude at se verden har Hans nu besluttet at det med tømrer slet ikke er så dårlig en idé trods alt. Hans vil derfor gerne i gang med bygge og anlæg grundforløbet igen. Da Hans allerede er oprettet som elev på 1034 Bygge og anlæg fjerner skolen Hans afgangsårsag og afgangsdato i EASY-A. Der oprettes nu en ny indskrivningsperiode for Hans på uddannelse Hans placeres på et skoleforløb Dette bevirker at der sendes en besked til US2000 med startdatoen for skoleforløbsplaceringen som startdato for den nye SU periode. Eksempel 8: Bente hhx Bente har gennemført 10. klasse og vil gerne læse hhx. Bente indmeldes på 3010 version 3 den Bente placeres på et skoleforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 34 måneder). Bente placeres på et nyt skoleforløb Da skoleforløbsplaceringen falder inden for indskrivningens periode sendes der ikke nogen besked til SU. Bente placeres senere på skoleforløb i efteråret 2011, foråret 2012, efteråret 2012 og foråret De første af disse placeringer falder inden for indskrivningens periode, men den sidste vil typisk betyde en lille rettelse til indskrivningen fx med en slutdato på Bente består eksamen i foråret 2013 og afgangsmeldes EASY-A sender besked om at Bente har afsluttet uddannelsen SU stopper støtten med udgangen af juni. Eksempel 9: Kurt htx omgænger Kurt har gennemført 10. klasse og vil gerne læse htx. Kurt indmeldes på 3310 version 3 den Kurt placeres på et skoleforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato 19

20 (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 34 måneder). Kurt placeres på et nyt skoleforløb Da skoleforløbsplaceringen falder inden for indskrivningens periode sendes der ikke nogen besked til SU. Kurt placeres på senere skoleforløb i efteråret 2011 og foråret Da disse falder inden for indskrivningens periode sendes der ingen besked til SU. Kurt har meget fravær og må gå 2. g om igen. Kurt placeres på skoleforløb i efteråret 2012 og foråret Den sidste af disse vil typisk medføre en rettelse til indskrivningen med en slutdato omkring Der sker reelt ingen forlængelse af Kurts SU. Kurt placeres senere på skoleforløb i efteråret Da denne placering har en senere slutdato end indskrivningens dato sendes der igen en rettelse til indskrivningen til SU med slutdato på denne skoleforløbsplacerings slutdato. SU forlænger Kurts SU til og med december Kurt placeres senere på skoleforløb i foråret Da denne placering igen har en senere slutdato end den dato der blev sendt på grund af skoleforløbsplaceringen i efteråret 2013 sendes der igen en rettelse til indskrivningen til SU. SU forlænger igen Kurts SU. Kurt består og afgangsmeldes EASY-A sender besked om afgangsmeldingen til SU som stopper Kurts SU efter de gældende regler. Eksempel 10: Lis GSK Lis læser GSK. Da EASY-A kun indberetter for fuldtidselever og GSK rent teknisk er modeleret som en enkeltfagsuddannelse (ÅU) skal oplysninger for Lis registreres manuelt i US2000. EASY-A gemmer ikke nogen oplysninger om dette. Eksempel 11: Uffe Starter senere Uffe vil gerne være smed, men har ikke nogen uddannelsesaftale. Uffe indmeldes på 1031 Produktion og udvikling den Uffe placeres på et skoleforløb EASY-A sender automatisk en indskrivning til SU med startdato og slutdato (slutdatoen er bestemt ud fra startdatoen og en forventet varighed på 4 måneder). I løbet af juni finder Uffe ud af at han vil vente med at starte på uddannelsen til januar Den bedste måde at administrere dette på er følgende: 20

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

EASY-A KONFERENCE 20. og 21. marts 2013

EASY-A KONFERENCE 20. og 21. marts 2013 EASY-A KONFERENCE 20. og 21. marts 2013 SU og hvorfor går det galt? SU - hvorfor går det galt? Side 1 Tilbage i 2009 indledtes digitaliseringen af SU-arbejdet mod forskellige administrative systemer. Det

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune.

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune. Kommunebreve 28.06.2012/version 4/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Kontrol af kommunbrevs afsendelse Kode oversættelses skema Hvad sender vi til UU-Centrene? Fejlkoder fra Tilbagemelding.dk

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer

Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer Spørgsmål til EUD-understøttelsen i EASY-A Frank Rise Egon Nør Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Punkter Optagelse.dk

Læs mere

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Indhold Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Workshop SU Nyborg den 7. november 2017

Workshop SU Nyborg den 7. november 2017 Workshop SU Nyborg den 7. november 2017 Charlotte Nykjær Betina Jensen Emner workshop SU: Nyt Udbetalingsprogram Nyt Krav rejsningsprogram Uddannelsesskift og institutionsskift Kontrolliste (Journalspor)

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A EUD konference 28. og 29. september 2015 Side 1 Hvorfor? Som følge af ændring af loven om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indføres

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000 NR. 79 LUDUS Web SU-synkronisering med US2000 DEN 30. JULI 2012 Indledning Fremsøg kursister med mærke i Kursisten håndteres manuelt i US2000 Synkroniser SU indskrivning i LUDUS Web med indskrivning i

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Fordeling af elever på undervisningsforløb

Fordeling af elever på undervisningsforløb Fordeling af elever på undervisningsforløb Senest opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Sådan får du adgang til fordelingssiden Søg undervisningsforløb frem Søg elever frem

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable underfag Sidst opdateret 6-1-2011/version 1.1/UNI C/Steen Eske Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Program gældende både den 20. og den 21. marts

Program gældende både den 20. og den 21. marts - Easy-A konferencen afholdes i Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle. http://www.torvehallerne.dk Målgruppen for konferencen er administrative medarbejdere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser,

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret 16.01.2013/version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Udmelding af prøvefagsudtræk På grundlag af 2. indberetning af elever

Læs mere

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden Indledning UNI C etablerede i efteråret 2004 en central statistikserver, EASY-S, der løbende modtager visse registreringer fra samtlige skolers EASY-databaser,

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Optagelse af elever i EASY-A Reformkonference 2015: Optagelse af Elever i EASY-A Side 1 Fra programmet Vi skal snakke om: Hvordan håndteres karakterkravet Ansøger der kommer fra optagelse.dk

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/-

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Skolens elevtilgang og elevbestand 2015 Masterfilen fra Danmarks Statistik med elevbestanden fra 1. oktober 2015 henter I ind i SIS. De lokale institutioner

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

STADS - kravspecifikation og design. Indberetning til Statens Arkiver

STADS - kravspecifikation og design. Indberetning til Statens Arkiver - kravspecifikation og design Indberetning til Statens Arkiver Indgår i eksternt review nr. # Delsystemer: Statistik Referencer: Aflevering til Statens Arkiver, Anders Bøgebjerg Hansen, -samarbejdet, 12.

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere