LOKALPLAN NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 9-0109"

Transkript

1 LOKALPLAN NR Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf Fax dk

2 Lokalplan nr Indhold 2 Side 3-8 Baggrund og Formål 3 Område 3 Formål 4 Historie 5 Bevaringsværdige sammenhænge 6 Bevaringsværdige bygninger 7 Bebyggelsesstruktur 8 Grøn struktur Side 9 Lokalplanens indhold 9 Delområder 9 Bebyggelsens fremtræden Side Side Forhold til anden planlægning Lokalplanens bestemmelser 12 1 Formål 12 2 Zonestatus 13 3 Områdets anvendelse 14 4 Udstykning 14 5 Veje & stier 14 6 Ledningsanlæg 14 7 Bebyggelsens omfang & placering Bebyggelsens ydre fremtræden 16 9 Bevaring af bebyggelse/ Eksisterende bebyggelse Retsvirkninger Ubebyggede arealer Grundejerforening Eksisterende bindinger Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Side Kortbilag 18 Lokalplankort, bilag 1 19 Bevaringsværdige sammenhænge, bilag 2 20 Bevaringsværdige bygninger, bilag 3 21 Miljø, bilag 4 22 Delområde, bilag 5 Side 23 Vedtagelse Side Kommuneplantillæg nr.17 Registrering af ældre bebyggelser i Kær- Ormstoft

3 3 Lokalplan nr Baggrund og formål Område Kær-halvø Lokalplanen omfatter landsbyen Kær-Ormstoft. Lokalplanens område omfatter Sønderborg kommunes kompetenceområde. Kær Formål Lokalplanens hovedformål er at bevare det eksisterende landsbymiljø med gårde og huse langs Kær Bygade, samt Ormstoft og Honninghul. Helheden skal bevares og sikres på baggrund af en samlet planlægning, således at ændringer i landsbyen ikke alene reguleres gennem zonetilladelser. Det er også et formål med lokalplanen, at området omkring Midtborrevej og Stensgård skal være grønt rekreativt område og udlægges derfor til offentlig formål. Området skal bl.a. indeholde ny ringriderplads for landsbyen samt andre udendørs klub aktiviteter. Derudover skal lokalplanen sikre et område ved Kær Bygade til boinstitution for psykisk/fysisk handicappede. Endelig er det lokalplanens formål at medvirke til at fastholde og genskabe de kvaliteter, der er karakteristiske for Kær-Ormstoft.

4 4 Lokalplan nr Baggrund og formål Historie I 1794 ophævedes dyrknings og græsnings fællesskabet mellem landsbyerne på Kær-halvø og det gamle landskab blev brudt op og hovedstrukturen lagt til det nuværende landskab. Da landsbyen er meget langstrakt er udstykningen en kamudstykning med et stort antal meget lange parceller. For at skabe den nødvendige plads blev 5 af landsbyens 17 gårde udflyttet til Kær vestermark. Et karakteristisk træk ved udskiftningen er at gårdende har et lille område(toft) i umiddelbar tilknytning til gårdende og større lodder spredt om i området. Det at hele 12 af landsbyens gårde fortsat ligger uudflyttet, samtidig med at en meget stor del af de levende hegn, som blev plantet efter udskiftningen, stadig eksistere, betyder, at formen på de oprindelige udskiftede marktilliggender er markeret overordentlig tydeligt i landskabet. Som i resten af området har krigen i 1864 også sat sine spor i Kær-Ormstoft. Mange af de gamle gårde nedbrændte og flere steder i landsbyen og dens omegn findes krigergrave og mindesten over faldne. Bebyggelsen i Kær har førhen udelukkende ligget på den gamle bygades nordside, som små huse og aftægtsboliger mellem gårdende. Men efterhånden er bebyggelsen også placeret syd for denne. En del af landbruget er nu lagt sammen til større enheder og kun to af gårdene fungerer i dag som erhvervslandbrug. De gamle bygninger er beboet af folk udenfor landbruget. Enkelte bygninger er indrettet som blandet bolig og erhverv, men folk er hovedsageligt pendlere til og fra Sønderborg, hvor også børnene går i skole og der købes ind. Bortset fra en enkelt smedie er alle byens oprindelige håndværk, - handels og servicefunktioner nedlagt. Den gamle skole, placeret centralt på Kær Bygade, er i dag indrettet som flyttefirma og i Ormstoft er kroen ombygget til boliger. I Ormstoft ligger en plastfabrik samt et gartneri. Stensgård, er nu hjemsted for flere foreninger og en ungdomsklub drevet af kommunen. Krigergrav

5 5 Lokalplan nr Baggrund og formål Bevaringsværdige Sammenhænge Kær-Ormstoft ligger lidt nord for Sønderborg og er en ca. 2 km lang slynget vejbebyggelse, som ligger på tværs af Kær-halvø, fra Kær-vig i vest til Kydsnor i øst. Landsbyen ligger på et lille bakkedrag og er det højeste punkt på Kærhalvø. Mod syd/sydvest er landsbyen omkranset af en lavning med åbent agerland. Før i tiden løb der et vandløb syd for byen der endte i Kær-vig, men området er i dag drænet og kun nogle vandhuller er tilbage. Kær Bygade ligger som tværvej mellem to større veje, der løber rundt langs halvøen og som bl.a. forbinder Sønderborg med lufthavnen. Alléer og levende hegn som løber vinkelret på bygaden gør, at landsbymiljøet er præget af udsyn over det åbne land. Man har fra Kær Bygade et flot view ind mod Sønderborg, og man fornemmer her den klare adskillelse mellem land og by. Udsigt fra Sønderborg Den ene del af landsbyen Kær ligger langs en næsten lige vej og har stort set al bebyggelse på nordsiden. Landsbyens gamle gårde ligger forholdsvis tæt, alle nord for bygaden, mens deres udstrakte jorder rækker helt ind til landsbygaden fra syd. Et stykke syd for vejen ligger Stensgård, frit i det åbne landskab, forbundet med Kær Bygade af en lang allé. Det at byen strækker sig over en forholdsvis stor afstand betyder, at landsbyen kan opfattes som flere mindre enheder. Mod vest hvor Kær Bygade svinger mod nord ligger den lille bebyggelse Honninghul, der ligger i en sænkning faldende ned mod Kær-vig. Tæt bevokset og omgivet af store træer er der en klar adskillelse fra det åbne forløb på Kær Bygade. Det samme gør sig gældende i den østlige ende ved Ormstoft. Ormstoft, der er udviklet selvstændigt er modsat Kær en lukket bebyggelse og opleves meget mere fortættet med smalle landsbygader og småhuse. Sammenfattet udgør området en smuk helhed med det omgivende landskab og indenholder sammen med resten af Kær-halvø stor kulturhistorisk værdi.

6 6 Lokalplan nr Baggrund og formål Bevaringsværdige Bygninger Landsbyen rummer en spændende samling af gårdbygninger, der bredt repræsentere byggeskikkens udvikling fra 1700-tallet til begyndelsen af det forrige århundrede og der findes i landsbyen flere bygninger med høj bevaringsværdig. Tombølgårgvej 1 er således en velbevaret enlænget gård fra 1716, omgivet af små fritliggende bygninger. Gården som oprindeligt havde en flot tilkørslen fra Kær Bygade er nu gemt væk bag nyere byggeri. Hovedparten af gårdene er dog yngre og firlængede, mange med et ældre stuehus og nyere store avlsbygninger. Tombølgaardvej 1 Desuden findes et par eksempler på den tysk inspirerede Schweiserstil et murstensbyggeri, hvor ydervæggene er forhøjet, så der dannes en trempel, d.v.s. en lav væg over etageniveau. I denne type huse har tagene fået et udhæng og de synlige dele af spær under tagudhænget over både langsider, gavle og kviste er forsynet med udskæringer deraf navnet. Denne type konstruktioner er dog mest udbredt i de store lade og staldbygninger, men bl.a. Kær Bygade 40 har et flot stuehus i denne stil. Ud over gårdene ligger her en række enfamiliehuse, heriblandt flere aftægtsboliger. Mange af disse små huse er i sig selv uden særlig bevaringsværdig, bl.a. på grund af ombygning af tag og udskiftning af de oprindelige vinduer, men indgår med deres beliggenhed parallelt med Kær Bygade en vigtig del af det samlede gadebillede. I Honninghul er der både nogle meget velbevaret bindingsværkshuse, samt grundmurede bygninger. I Ormstoft er bebyggelsen gennemgående yngre, men der findes dog enkelte ældre huse, samt en ældre fabriksbygning.

7 7 Lokalplan nr Baggrund og formål Bebyggelsesstruktur Kær-Ormstofts bebyggelsesstruktur fortæller om det åbne lands kulturhistorie. Bygninger, veje og tofter har deres oprindelige beliggenhed og det er muligt at genkalde sig landsbyens gamle struktur. De nye bebyggelser i landsbyen har imidlertid betydet, at der er en stor opsplitning og overgange fra den gamle by til den nye by, fra den ene slags bebyggelse til den anden og fra den ene side af Kær Bygade til den anden. For at sikre at denne opsplitning ikke forsætter er det vigtigt at evt. ny bebyggelse placeres på en sådan måde, at der bliver skabt sammenhæng på tværs af Kær Bygade. Samtidig er det vigtigt at ny bebyggelse ikke hindrer det frie udsyn over landskabet, som er karakteristisk ved Kær- Ormstoft. Evt. nybyggeri indenfor landsbyafgrænsningen skal vurderes fra sag til sag efter almindelig ansøgning om zonetilladelse. Der må ikke foretages udstykning til bebyggelse på arealer foran de bevaringsværdige bygninger, der er beliggende ud til Kær Bygade. Se bilag nr. 3 samt 4.3. Boinstitutionen vil være beliggende ud til Kær Bygade og det er derfor vigtigt af institutionen udformes og placeres i overensstemmelse med den lokale byggeskik.

8 8 Lokalplan nr Baggrund og formål Grøn struktur Kær-Ormstoft og området omkring landsbyen er præget af de mange levende hegn og de gamle frodige gårdhaver, med deres store træer og hække langs småhaver og marker. Et par af de gamle solitærtræer er specielt værdifulde da de med deres størrelse og vælde er med til at indramme og afgrænse landsbyen. Ved evt. nybyggeri skal den karakteristiske beplantning respekteres, styrkes og bevares. I forbindelse med opførelse af boinstitutionen ved Kær Bygade, skal der etableres et grønt område omkring vandhullet og samtidig skal beplantningen omkring boinstitutionen indramme bygningen og visuelt give området en gårdmæssig karakter set i relation til de omkringliggende gårde og landsbyens grønne karakter. På det resterende offentlige område, langs Midtborrevej, den ny ringridderplads og omkring Stensgård skal beplantningen bestå af solitærtræer og anden grov beplantning. Beplantningen skal tilpasses de levende hegn i omgivelserne på en sådan måde, at der fortsat vil være mulighed for at benytte større dele af området til mere pladskrævende aktiviteter.

9 Lokalplan nr Lokalplanens indhold 9 Delområder Lokalplanens delområder Lokalplanen opdeler Kær-Ormstoft i 3 typer af områder : Område A : den nuværende bebyggelse Område 9.D3 : offentlig formål, boinstitution Område 9.F2 : fritidsformål Bebyggelsens Fremtræden Et karakteristisk træk ved den ældre bebyggelse i Kær- Ormstoft er, at gårdenes stuehuse ofte fremtræder som pudset mur i en lys farve, og med skifer eller tegl på taget, mens udlængerne står i ren tegl. Herudover er bebyggelsen fortrinsvis længehuse med saddeltag, en del med halvvalm Mange af de ældre huse har udnyttet tagetage, mens de nyere parcelhuse er primært opført i én etage. Ny bebyggelse i området skal fremtræde som muret, eventuelt pudset eller vandskuret og fortrinsvis med tage af tegl. Glaspartier skal udføres opsprodset og træværk skal males. Ombygning og vedligeholdelse af eksisterende bebyggelse skal ske med respekt for den oprindelige byggeskik. Bygninger med høj og middel bevaringsværdig, som er registreret i Kommuneatlas Sønderborg, skal i den omdannelse der finder sted respekteres i deres ydre eller føres tilbage.

10 10 Lokalplan nr Forhold til anden planlægning Regionplan Kommuneplan Kær-Ormstoft ligger i jordbrugsområde. Arealerne umiddelbart syd for landsbyen er i regionplanen udpeget til erhvervsområde. Nord for byen er udlagt et område til fritidsformål. Sønderborg kommuneplan er godkendt af byrådet d. 17. december Lokalplanens område ligger i kystnærhedszonen, men kan ikke ses fra vandet. Området er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr.17 til kommuneplanen. (kommuneplantillæg side 24 og 25) Vandforsyningsplan Området vandforsynes fra det private vandværk i Kær - Hestehave. - Planområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og er opland til Kær vandværk. - I områder med særlige drikkevandsinteesser må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal fremmes. - Hensynet til drikkevandsinteresserne skal indarbejdes i kommuneplanerne, og kommunerne skal forholde sig til grundvandsbeskyttelse. - Virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurenening, må ikke etableres i områder med særlige drikkevandsinteresser, medmindre det ved en konkret dokumentation påvises, at det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, der minimerer forureningsrisikoen. Spildevandsplan Jordbrugslov Forsyning Miljøforhold Spildevandsafledning til Sønderborg rensningsanlæg. Det forudsættes, at landbrugspligten for de matrikler som er indeholdt i lokalplanen, ophæves ved en eventuel udstykning efter lokalplanen bestemmelser. I følge Sønderborg Kommunes varmeplan skal ny bebyggelse i området tilsluttes kolletktiv varmeforsyning for området. Lokalplanområdet er i henhold til kommunens varmeplan beliggende i naturgasdistrikt. I forbindelse med forsvarets skydebaneanlæg ved Sønderborg øvelsesplads, Kær Vestermark, er der udlagt en støjkonsekvenszone for nybyggeri (se bilag 4). En tilsvarende støjkonsekvenszone er udlagt omkring lufthavnen. Denne zone har dog ingen konsekvenser for området i denne lokalplan. Områdets ny bebyggelse er begrænset og det vurderes, at den medfølgende øgede bilmængde ikke vil have nogen effekt, støjmæssigt.

11 Lokalplan nr Forhold til anden planlægning Indenfor lokalplanområdet har de to eksisterende erhvervslandbrug en miljøgodkendelse (se bilag 4). 11 Indenfor lokalplanområdet er plastfabriken angivet som en klasse 3-4 virksomhed. På adressen Midtborrevej 2, matr. nr. 10 Kær, er der registreret følgende aktiviteter under fritidsloven og ungdomsskolen: Modelflyveklub, Cykel og Motions klub, radioamatører, Sønderborg Amts Motorsport, Dansk Røde Kors, cykel-crossbane, schæfferhundeklub, knallert og motorværksted. (Reparation af diverse køretøjer, afprøvning af modelbiler og biler udendørs. Her er hverken i karakter eller omfang tale om en egentlig motorbane). Jordforurening Kær Bygade 59 og 60 er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje (OM). Efter tilmelding er det Miljøpuljerådet, der beslutter, i hvilken rækkefølge grunden skal undersøges og renses op. Det sker ved årlige prioriteringsmøder. Det er Miljøpuljerådet og OM, der afgør, om en grund opfylder betingelserne for af være omfattet af ordningen, og dermed om den kan blive undersøgt og renset op for OM-midler. Hvis man har konkrete byggeplaner på den tilmeldte grund, er det vigtigt, at man ikke uden videre går i gang, da OM ikke er forpligtet til at afholde ekstra udgifter, som dette vil medføre. Sønderjyllands Amt er ikke påbegyndt at kortlægge industrigrunde i Sønderborg Kommune i henhold til ny lov om jordforurening, 4 og 5, der kan være omfattet af jordforureningslovens regler. Jordforureningslovens 71: Såfremt der under byggeeller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneloven 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de bebyggelser eller anlæg, der er indenholdt i planen. Privatretslige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor - enelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

12 12 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Formålet med lokalplanen er - at det eksisterende landsbymiljø bevares, - at eksisterende karakteristisk bebyggelse med tilhørende omgivelser samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares, eventuelt omdannes med respekt for oprindelig byggeskik - at karakteristiske træer, hegn, udsigter m.v. bevares - at ny bebyggelse får en udformning og indpasning der medvirker til at bevare karakteren af det eksisterende miljø, samtidig med at miljøkonflikter i forhold til eksisterende landbrug så vidt muligt undgås. - at skabe et område ved Midtborrevej og Stensgård til - forskellige fælles- og klubaktiviteter. - at sikre et område til en boinstitution for psykisk/fysisk - handicappede. 2 Zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses helt eller delvist af følgende matr.: 35, 43, 135, 242, 244, 375, 586 og 741 alle af Ulkebøl ejerlav og matr. : 2, 5, 6, 11,1215, 16, 17, 21, 23, 2831, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 66, 70, 72, 74, 75, 77, 80, 84, 86, 87, 88, 129, 130, 131, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 153, 163, 167, 168, 169, 172, 171, 174, 176, 177, 188, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 204, 224, 226, 229, 234, 249, 252, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 268, 271, 272, 273, 274, 279, 282, 285, 287, 288. alle af Kær ejerlav samt alle parceller, der efter den 27. oktober 2001 udstykkes indenfor området. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområder, som vist på kortbilag Lokalplanområdet ligger i landzone

13 13 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 3 Områdets anvendelse 3.1 Område A (på kortbilag 5) må kun anvendes til boligformål. Langs eksisterende bebyggelse ved Kær Bygade må der dog indrettes mindre butikker og liberalt erhverv, såfremt - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, - der ikke er plads til på pågældende ejendom. - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom og - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende i form af støj, luftforurening eller lugt. 3.2 Eksisterende landbrugsejendomme beliggende i område A må også anvendes til jordbrugsformål. *) 3.3 Område 9.F2 må kun anvendes til fritidsformål, herunder rekreative formål, kolonihaver, sportsanlæg og grønne områder. 3.4 Område 9.D3 må kun anvendes til offentlige formål, herunder institution, sportsanlæg og grønne områder. Planloven *) 37 Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter 35, stk. 1 tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed samt lager- og kontor formål m.v. på betingelse af: 1) at virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang, og 2) at bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år. Stk 2. I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der endvidere etableres mindre ikke skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. 38 Anvendelsen af bygninger til den virksomhed, der er nævnt i 37, må kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter 37 er opfyldt. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke har gjort indsigelse

14 14 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 4 Udstykning 4.1 Indenfor område 9.D3 må der udstykkes et område på ca m 2 til boinstitution ud mod Kær Bygade. (Se bilag 5). 4.2 Indenfor område 9.F2 må der ikke ske udstykning. 4.3 Indenfor område A må der ikke foretages udstykning til bebyggelse på arealer foran de bevaringsværdige bygninger, der er beliggende ud til Kær Bygade. De bevaringsværdige bygninger er markeret på bilag nr. 3 Dette inkluderer matrikel numrene: 17, 285, 11, 5, 15, 12, 31, 6, 249, 2, 264, 84, 16, 77, 9, 88,171, 47 alle af Kær ejerlav samt matrikel nr.43 af Ulkebøl ejerlav. 4.4 Nedlagte virksomheder indenfor område A kan efter afvikling udstykkes til boliger efter en samlet godkendt plan og jf. lokalplanens bestemmelser vedrørende ny bebyggelse. 4.5 For de arealer, der er beliggende inden for lokalplanområdet forudsættes det, at landbrugspligten ophæves i forbindelse med evt. udstykning. Ophævelsen skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 5 Veje, stier og parkering 5.1 De eksisterende veje og stier inden for lokalplanområdet opretholdes i deres nuværende bredde og forløb, ligesom lignende færdselsarealer opretholdes som sådan. 6 Ledningsanlæg 6.1 Alle forsyningsledninger skal føres i jorden. 7 Bebyggelsens omfang og placering 6.2 Inden for lokalplanområdet må der ikke etableres synlige sender- eller modtageantenner. Parabolantenner kan dog tillades i en max. højde af 2 m. fra terræn. 7.1 Indenfor område 9.D3 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 10 % for området som helhed.

15 15 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. Ny bebyggelse 8.1 Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til materialer, farver, døre og vinduers udformning, jf. de på figuren viste retningslinjer. Inden for lokalplanområdet skal ny bebyggelse opføres efter følgende regler om bebyggelsens fremtræden : - bebyggelsen skal udgøre en helhed og harmonere med omgivelserne - til udvendige bygningssider og tagflader skal fortrinsvis anvendes tegl og tegllignende materialer, som må vandskures - ved anvendelse af andet murmateriale end tegl skal bygningssider glatpudses - reflekterende materiale må ikke anvendes som tagmateriale - udhuse må udføres i træ og skal gives en udformning og udseende i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse - solfang og lignende, som tilpasses bygningen, kan etableres efter nærmere tilladelse. - Udhæng over facader må max. være 40 cm, incl. Tagrende. - Gavle skal udformes med max. 20 cm udhæng. - Tagvinduer må max. Have en størrelse af 1 m 2 og det samlede glasareal på taget må ikke overstige 10 % - vinduer skal være opsprossede, jf. de på - figuren viste retningslinjer. Udestuer og kanapper er undtaget denne bestemmelse. Princip for enfamiliehus Symmetrisk saddeltag Taghældning Princip for udformning af dannebrogs vinduer til større huse Max. 8,5 m Max. 3,5 m Princip for en-og torammede vinduer til mindre huse Max. 7 m

16 16 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 8.2 De byggeregulerende bestemmelser gælder ikke for landbrugsejendomme, der er i drift. 9 Bevaring af bebyggelse. Eksisterende bebyggelse 9.1 De på kortbilag 3 med tæt skravering viste bevaringsværdige bebyggelser må ikke ombygges, nedrives eller på anden måde ændres i det ydre, med mindre byrådet giver tilladelse hertil. 9.2 De på kortbilaget 3 med let skravering, viste bygninger skal fastholdes, således at istandsættelse og vedligeholdelse sker med respekt for oprindelig byggeskik og efter nærmere godkendelse 9.3 Såfremt bygningen på et senere tidspunkt er blevet forsynet med nogle i forhold til sin arkitektur fremmede bygningsdetaljer, skal det tilstræbes, at huset ved istandsættelse udføres således, at der bliver harmoni mellem det eksisterende og det ny. 9.4 I forbindelse med indretning af butik/forretning i eksisterende bebyggelse langs Kær Bygade gælder følgende - vindueshuller må være op til max. 4 m 2, forudsat at de anbringes i forhold til hinanden, således at facadens præg af murflade ikke brydes. - Skiltning må kun foregå som bogstaver sat direkte på facaden. På håndværksvirksomheders bygninger og bygninger med liberalt erhverv må der for hver virksomhed opsættes skilte og reklamer i en højde af 0,30 m og en brede af 1 m. 9.5 På grunde, hvor det bliver nødvendigt at nedrive en bygning, kan byrådet tillade, at den nye bebyggelse i princippet opføres med samme beliggenhed og hovedform som den nedrevne. Dette kan ske uanset bebyggelsesprocentens størrelse. 9.6 Tage på eksisterende byggeri skal ved ombygning have en hældning mellem grader. Huset må dog ikke få en højde over 8,5 m. 10 Retsvirkninger Lokalplanen hindrer ikke bibeholdelsen af eksisterende lovlig bebyggelse, eller fortsættelse af hidtil lovliggjort brug af ejendommen. Udvidelse ved om- og tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser må ikke finde sted.

17 17 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 11 Ubebyggede arealer 11.1 Indenfor område A må ubebyggede arealer kun anvendes som gårdplads, have og fælles friarealer/græsning. Arealerne skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende De på kortbilag 2 viste træer, levende hegn og hække bør bevares i princippet. Træer og hegn, som er markeret særskilt på kortbilaget må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse Hegn skal plantes som klippet eller uklippet bøgehæk. Hegn mod fællesarealer skal, inden for det enkelte byggeområde, bestå af samme planteart. Hegn som løber op til eksisterende levende hegn skal bestå af hassel, tjørn og/eller andre egnskarakteristiske træer 12 Grundejerforening 12.1 Nye grundejere i landsbyen har pligt til at være medlem af en grundejerforening med vedtægter godkendt af byrådet, senest 1 år efter indflytning 13 Eksisterende bindinger 13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. lov om planlægning 15. Arkæologiske fund kan medføre krav om øjeblikkelig standsning af et bygge og anlægsarbejde, jf. museumsloven Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 14.1 Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

18 Tombølgårdvej 18 Lokalplan nr Bilag 1 Lokalplankort Ormstoft Kær Bygade Ormstoft 4.00m Kær Bygade Sti Kær, Ulkebøl Lokalplanafgrænsning Vestermark Sti

19 Lokalplan nr Bilag 2- Bevaringsværdige sammenhænge 19

20 Lokalplan nr Bilag 3 - Bevaringsværdige bygninger 20

21 lokalplan nr Bilag 4 - Miljøforhold 21

22 Lokalplan nr Bilag 5 - Delområder 22 Ormstoft Kær Bygade Ormstoft Tombølgårdvej Kær Bygade 4.00m A A A A 9.D3 9.F2 A A Sti Kær, Ulkebøl Område A :den nuværende bebyggelse Kun område A er omfattet af lokalplanafgrænsningen Område 9.D3 :offentlig formål, boinstitution Område 9.F2 :fritidsformål Vestermark

23 Lokalplan nr Vedtagelse 23 Lokalplan nr Bilag 7 Kommuneplantillæg nr. 17 Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 20. juni 2001 Kær-Ormstoft landsbyområde P.b.v A.P. Hansen borgmester Lokalplanen er endelig vedtaget af Sønderborg Byråd den 10. oktober 2001 P.v.b. A.P.Hansen borgmester Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme

24 Lokalplan nr Kommuneplan tillæg nr Tillæg nr. 17 til kommuneplan De nye arealer 9.D3 og 9.F2 er ifølge kommuneplanen udlagt til jordbrugsarealer 9.J1. Områderne er på henholdsvis ca m 2 og ca m 2. og omfatter del af matrikel nr. 10 af Kær. Område 9.F2 oprettes til fritidsformål, herunder rekreative formål, kolonihaver, sportsanlæg og grønne områder. Området 9.D3 oprettes til offentligt formål og institutioner, herunder sportsanlæg og grønne områder, hvor følgende bestemmelser er gældende: bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 30 etageantal max. 1,5 bygningshøjde max. 8,5 opholdsareal min. 100% af etageareal. til parkering udlægges 1 plads pr. 100 m2 bruttoareal. De to udfyldte områder ved Ormstoft er dele af matrikel numrene 10 og 13 af Ulkebøl og udgår af kommuneplanens landsbyafgrænsning. Områderne er fortsat beliggende i rammeområdet 9.J1 Sti Tombølgårdvej 9.F1 vej Vestermark Sti 9.D3 Kær Bygade Midtborrevej 9.F2 4.00m Ormstoft Kær Bygade Ormstoft Tvedmark Kær, Ulkebøl Landsbyafgrænsningen er vist med stiplet linie. Arealet 9.F1 er udlagt til fritidsformål og er uændret i forhold til gældende kommuneplanen Eksisterende lovlig anvendelse og eksisterende bygninger kan i henhold til planloven fortsætte som hidtil.

25 Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr Kommunen har jf. planloven pligt til at oplyse, at kommunalbestyrelsen kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i Kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forslagenes fremlæggelse: Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været fremlagt i otte uger fra den 30. juni Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 20. juni P.b.v A.P. Hansen Borgmester Kommuneplantillæget er i henhold til planlovens 27 vedtaget endeligt af Sønderborg Byråd den 10. oktober P.b.v A.P. Hansen Borgmester

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 407-1 Solvarmeanlæg og varmecentral i Vollerup PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk Vedtagelse Lokalplanen er endeligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere