LOKALPLAN NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 9-0109"

Transkript

1 LOKALPLAN NR Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf Fax dk

2 Lokalplan nr Indhold 2 Side 3-8 Baggrund og Formål 3 Område 3 Formål 4 Historie 5 Bevaringsværdige sammenhænge 6 Bevaringsværdige bygninger 7 Bebyggelsesstruktur 8 Grøn struktur Side 9 Lokalplanens indhold 9 Delområder 9 Bebyggelsens fremtræden Side Side Forhold til anden planlægning Lokalplanens bestemmelser 12 1 Formål 12 2 Zonestatus 13 3 Områdets anvendelse 14 4 Udstykning 14 5 Veje & stier 14 6 Ledningsanlæg 14 7 Bebyggelsens omfang & placering Bebyggelsens ydre fremtræden 16 9 Bevaring af bebyggelse/ Eksisterende bebyggelse Retsvirkninger Ubebyggede arealer Grundejerforening Eksisterende bindinger Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Side Kortbilag 18 Lokalplankort, bilag 1 19 Bevaringsværdige sammenhænge, bilag 2 20 Bevaringsværdige bygninger, bilag 3 21 Miljø, bilag 4 22 Delområde, bilag 5 Side 23 Vedtagelse Side Kommuneplantillæg nr.17 Registrering af ældre bebyggelser i Kær- Ormstoft

3 3 Lokalplan nr Baggrund og formål Område Kær-halvø Lokalplanen omfatter landsbyen Kær-Ormstoft. Lokalplanens område omfatter Sønderborg kommunes kompetenceområde. Kær Formål Lokalplanens hovedformål er at bevare det eksisterende landsbymiljø med gårde og huse langs Kær Bygade, samt Ormstoft og Honninghul. Helheden skal bevares og sikres på baggrund af en samlet planlægning, således at ændringer i landsbyen ikke alene reguleres gennem zonetilladelser. Det er også et formål med lokalplanen, at området omkring Midtborrevej og Stensgård skal være grønt rekreativt område og udlægges derfor til offentlig formål. Området skal bl.a. indeholde ny ringriderplads for landsbyen samt andre udendørs klub aktiviteter. Derudover skal lokalplanen sikre et område ved Kær Bygade til boinstitution for psykisk/fysisk handicappede. Endelig er det lokalplanens formål at medvirke til at fastholde og genskabe de kvaliteter, der er karakteristiske for Kær-Ormstoft.

4 4 Lokalplan nr Baggrund og formål Historie I 1794 ophævedes dyrknings og græsnings fællesskabet mellem landsbyerne på Kær-halvø og det gamle landskab blev brudt op og hovedstrukturen lagt til det nuværende landskab. Da landsbyen er meget langstrakt er udstykningen en kamudstykning med et stort antal meget lange parceller. For at skabe den nødvendige plads blev 5 af landsbyens 17 gårde udflyttet til Kær vestermark. Et karakteristisk træk ved udskiftningen er at gårdende har et lille område(toft) i umiddelbar tilknytning til gårdende og større lodder spredt om i området. Det at hele 12 af landsbyens gårde fortsat ligger uudflyttet, samtidig med at en meget stor del af de levende hegn, som blev plantet efter udskiftningen, stadig eksistere, betyder, at formen på de oprindelige udskiftede marktilliggender er markeret overordentlig tydeligt i landskabet. Som i resten af området har krigen i 1864 også sat sine spor i Kær-Ormstoft. Mange af de gamle gårde nedbrændte og flere steder i landsbyen og dens omegn findes krigergrave og mindesten over faldne. Bebyggelsen i Kær har førhen udelukkende ligget på den gamle bygades nordside, som små huse og aftægtsboliger mellem gårdende. Men efterhånden er bebyggelsen også placeret syd for denne. En del af landbruget er nu lagt sammen til større enheder og kun to af gårdene fungerer i dag som erhvervslandbrug. De gamle bygninger er beboet af folk udenfor landbruget. Enkelte bygninger er indrettet som blandet bolig og erhverv, men folk er hovedsageligt pendlere til og fra Sønderborg, hvor også børnene går i skole og der købes ind. Bortset fra en enkelt smedie er alle byens oprindelige håndværk, - handels og servicefunktioner nedlagt. Den gamle skole, placeret centralt på Kær Bygade, er i dag indrettet som flyttefirma og i Ormstoft er kroen ombygget til boliger. I Ormstoft ligger en plastfabrik samt et gartneri. Stensgård, er nu hjemsted for flere foreninger og en ungdomsklub drevet af kommunen. Krigergrav

5 5 Lokalplan nr Baggrund og formål Bevaringsværdige Sammenhænge Kær-Ormstoft ligger lidt nord for Sønderborg og er en ca. 2 km lang slynget vejbebyggelse, som ligger på tværs af Kær-halvø, fra Kær-vig i vest til Kydsnor i øst. Landsbyen ligger på et lille bakkedrag og er det højeste punkt på Kærhalvø. Mod syd/sydvest er landsbyen omkranset af en lavning med åbent agerland. Før i tiden løb der et vandløb syd for byen der endte i Kær-vig, men området er i dag drænet og kun nogle vandhuller er tilbage. Kær Bygade ligger som tværvej mellem to større veje, der løber rundt langs halvøen og som bl.a. forbinder Sønderborg med lufthavnen. Alléer og levende hegn som løber vinkelret på bygaden gør, at landsbymiljøet er præget af udsyn over det åbne land. Man har fra Kær Bygade et flot view ind mod Sønderborg, og man fornemmer her den klare adskillelse mellem land og by. Udsigt fra Sønderborg Den ene del af landsbyen Kær ligger langs en næsten lige vej og har stort set al bebyggelse på nordsiden. Landsbyens gamle gårde ligger forholdsvis tæt, alle nord for bygaden, mens deres udstrakte jorder rækker helt ind til landsbygaden fra syd. Et stykke syd for vejen ligger Stensgård, frit i det åbne landskab, forbundet med Kær Bygade af en lang allé. Det at byen strækker sig over en forholdsvis stor afstand betyder, at landsbyen kan opfattes som flere mindre enheder. Mod vest hvor Kær Bygade svinger mod nord ligger den lille bebyggelse Honninghul, der ligger i en sænkning faldende ned mod Kær-vig. Tæt bevokset og omgivet af store træer er der en klar adskillelse fra det åbne forløb på Kær Bygade. Det samme gør sig gældende i den østlige ende ved Ormstoft. Ormstoft, der er udviklet selvstændigt er modsat Kær en lukket bebyggelse og opleves meget mere fortættet med smalle landsbygader og småhuse. Sammenfattet udgør området en smuk helhed med det omgivende landskab og indenholder sammen med resten af Kær-halvø stor kulturhistorisk værdi.

6 6 Lokalplan nr Baggrund og formål Bevaringsværdige Bygninger Landsbyen rummer en spændende samling af gårdbygninger, der bredt repræsentere byggeskikkens udvikling fra 1700-tallet til begyndelsen af det forrige århundrede og der findes i landsbyen flere bygninger med høj bevaringsværdig. Tombølgårgvej 1 er således en velbevaret enlænget gård fra 1716, omgivet af små fritliggende bygninger. Gården som oprindeligt havde en flot tilkørslen fra Kær Bygade er nu gemt væk bag nyere byggeri. Hovedparten af gårdene er dog yngre og firlængede, mange med et ældre stuehus og nyere store avlsbygninger. Tombølgaardvej 1 Desuden findes et par eksempler på den tysk inspirerede Schweiserstil et murstensbyggeri, hvor ydervæggene er forhøjet, så der dannes en trempel, d.v.s. en lav væg over etageniveau. I denne type huse har tagene fået et udhæng og de synlige dele af spær under tagudhænget over både langsider, gavle og kviste er forsynet med udskæringer deraf navnet. Denne type konstruktioner er dog mest udbredt i de store lade og staldbygninger, men bl.a. Kær Bygade 40 har et flot stuehus i denne stil. Ud over gårdene ligger her en række enfamiliehuse, heriblandt flere aftægtsboliger. Mange af disse små huse er i sig selv uden særlig bevaringsværdig, bl.a. på grund af ombygning af tag og udskiftning af de oprindelige vinduer, men indgår med deres beliggenhed parallelt med Kær Bygade en vigtig del af det samlede gadebillede. I Honninghul er der både nogle meget velbevaret bindingsværkshuse, samt grundmurede bygninger. I Ormstoft er bebyggelsen gennemgående yngre, men der findes dog enkelte ældre huse, samt en ældre fabriksbygning.

7 7 Lokalplan nr Baggrund og formål Bebyggelsesstruktur Kær-Ormstofts bebyggelsesstruktur fortæller om det åbne lands kulturhistorie. Bygninger, veje og tofter har deres oprindelige beliggenhed og det er muligt at genkalde sig landsbyens gamle struktur. De nye bebyggelser i landsbyen har imidlertid betydet, at der er en stor opsplitning og overgange fra den gamle by til den nye by, fra den ene slags bebyggelse til den anden og fra den ene side af Kær Bygade til den anden. For at sikre at denne opsplitning ikke forsætter er det vigtigt at evt. ny bebyggelse placeres på en sådan måde, at der bliver skabt sammenhæng på tværs af Kær Bygade. Samtidig er det vigtigt at ny bebyggelse ikke hindrer det frie udsyn over landskabet, som er karakteristisk ved Kær- Ormstoft. Evt. nybyggeri indenfor landsbyafgrænsningen skal vurderes fra sag til sag efter almindelig ansøgning om zonetilladelse. Der må ikke foretages udstykning til bebyggelse på arealer foran de bevaringsværdige bygninger, der er beliggende ud til Kær Bygade. Se bilag nr. 3 samt 4.3. Boinstitutionen vil være beliggende ud til Kær Bygade og det er derfor vigtigt af institutionen udformes og placeres i overensstemmelse med den lokale byggeskik.

8 8 Lokalplan nr Baggrund og formål Grøn struktur Kær-Ormstoft og området omkring landsbyen er præget af de mange levende hegn og de gamle frodige gårdhaver, med deres store træer og hække langs småhaver og marker. Et par af de gamle solitærtræer er specielt værdifulde da de med deres størrelse og vælde er med til at indramme og afgrænse landsbyen. Ved evt. nybyggeri skal den karakteristiske beplantning respekteres, styrkes og bevares. I forbindelse med opførelse af boinstitutionen ved Kær Bygade, skal der etableres et grønt område omkring vandhullet og samtidig skal beplantningen omkring boinstitutionen indramme bygningen og visuelt give området en gårdmæssig karakter set i relation til de omkringliggende gårde og landsbyens grønne karakter. På det resterende offentlige område, langs Midtborrevej, den ny ringridderplads og omkring Stensgård skal beplantningen bestå af solitærtræer og anden grov beplantning. Beplantningen skal tilpasses de levende hegn i omgivelserne på en sådan måde, at der fortsat vil være mulighed for at benytte større dele af området til mere pladskrævende aktiviteter.

9 Lokalplan nr Lokalplanens indhold 9 Delområder Lokalplanens delområder Lokalplanen opdeler Kær-Ormstoft i 3 typer af områder : Område A : den nuværende bebyggelse Område 9.D3 : offentlig formål, boinstitution Område 9.F2 : fritidsformål Bebyggelsens Fremtræden Et karakteristisk træk ved den ældre bebyggelse i Kær- Ormstoft er, at gårdenes stuehuse ofte fremtræder som pudset mur i en lys farve, og med skifer eller tegl på taget, mens udlængerne står i ren tegl. Herudover er bebyggelsen fortrinsvis længehuse med saddeltag, en del med halvvalm Mange af de ældre huse har udnyttet tagetage, mens de nyere parcelhuse er primært opført i én etage. Ny bebyggelse i området skal fremtræde som muret, eventuelt pudset eller vandskuret og fortrinsvis med tage af tegl. Glaspartier skal udføres opsprodset og træværk skal males. Ombygning og vedligeholdelse af eksisterende bebyggelse skal ske med respekt for den oprindelige byggeskik. Bygninger med høj og middel bevaringsværdig, som er registreret i Kommuneatlas Sønderborg, skal i den omdannelse der finder sted respekteres i deres ydre eller føres tilbage.

10 10 Lokalplan nr Forhold til anden planlægning Regionplan Kommuneplan Kær-Ormstoft ligger i jordbrugsområde. Arealerne umiddelbart syd for landsbyen er i regionplanen udpeget til erhvervsområde. Nord for byen er udlagt et område til fritidsformål. Sønderborg kommuneplan er godkendt af byrådet d. 17. december Lokalplanens område ligger i kystnærhedszonen, men kan ikke ses fra vandet. Området er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr.17 til kommuneplanen. (kommuneplantillæg side 24 og 25) Vandforsyningsplan Området vandforsynes fra det private vandværk i Kær - Hestehave. - Planområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og er opland til Kær vandværk. - I områder med særlige drikkevandsinteesser må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal fremmes. - Hensynet til drikkevandsinteresserne skal indarbejdes i kommuneplanerne, og kommunerne skal forholde sig til grundvandsbeskyttelse. - Virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurenening, må ikke etableres i områder med særlige drikkevandsinteresser, medmindre det ved en konkret dokumentation påvises, at det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, der minimerer forureningsrisikoen. Spildevandsplan Jordbrugslov Forsyning Miljøforhold Spildevandsafledning til Sønderborg rensningsanlæg. Det forudsættes, at landbrugspligten for de matrikler som er indeholdt i lokalplanen, ophæves ved en eventuel udstykning efter lokalplanen bestemmelser. I følge Sønderborg Kommunes varmeplan skal ny bebyggelse i området tilsluttes kolletktiv varmeforsyning for området. Lokalplanområdet er i henhold til kommunens varmeplan beliggende i naturgasdistrikt. I forbindelse med forsvarets skydebaneanlæg ved Sønderborg øvelsesplads, Kær Vestermark, er der udlagt en støjkonsekvenszone for nybyggeri (se bilag 4). En tilsvarende støjkonsekvenszone er udlagt omkring lufthavnen. Denne zone har dog ingen konsekvenser for området i denne lokalplan. Områdets ny bebyggelse er begrænset og det vurderes, at den medfølgende øgede bilmængde ikke vil have nogen effekt, støjmæssigt.

11 Lokalplan nr Forhold til anden planlægning Indenfor lokalplanområdet har de to eksisterende erhvervslandbrug en miljøgodkendelse (se bilag 4). 11 Indenfor lokalplanområdet er plastfabriken angivet som en klasse 3-4 virksomhed. På adressen Midtborrevej 2, matr. nr. 10 Kær, er der registreret følgende aktiviteter under fritidsloven og ungdomsskolen: Modelflyveklub, Cykel og Motions klub, radioamatører, Sønderborg Amts Motorsport, Dansk Røde Kors, cykel-crossbane, schæfferhundeklub, knallert og motorværksted. (Reparation af diverse køretøjer, afprøvning af modelbiler og biler udendørs. Her er hverken i karakter eller omfang tale om en egentlig motorbane). Jordforurening Kær Bygade 59 og 60 er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje (OM). Efter tilmelding er det Miljøpuljerådet, der beslutter, i hvilken rækkefølge grunden skal undersøges og renses op. Det sker ved årlige prioriteringsmøder. Det er Miljøpuljerådet og OM, der afgør, om en grund opfylder betingelserne for af være omfattet af ordningen, og dermed om den kan blive undersøgt og renset op for OM-midler. Hvis man har konkrete byggeplaner på den tilmeldte grund, er det vigtigt, at man ikke uden videre går i gang, da OM ikke er forpligtet til at afholde ekstra udgifter, som dette vil medføre. Sønderjyllands Amt er ikke påbegyndt at kortlægge industrigrunde i Sønderborg Kommune i henhold til ny lov om jordforurening, 4 og 5, der kan være omfattet af jordforureningslovens regler. Jordforureningslovens 71: Såfremt der under byggeeller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneloven 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de bebyggelser eller anlæg, der er indenholdt i planen. Privatretslige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor - enelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

12 12 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Formålet med lokalplanen er - at det eksisterende landsbymiljø bevares, - at eksisterende karakteristisk bebyggelse med tilhørende omgivelser samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares, eventuelt omdannes med respekt for oprindelig byggeskik - at karakteristiske træer, hegn, udsigter m.v. bevares - at ny bebyggelse får en udformning og indpasning der medvirker til at bevare karakteren af det eksisterende miljø, samtidig med at miljøkonflikter i forhold til eksisterende landbrug så vidt muligt undgås. - at skabe et område ved Midtborrevej og Stensgård til - forskellige fælles- og klubaktiviteter. - at sikre et område til en boinstitution for psykisk/fysisk - handicappede. 2 Zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses helt eller delvist af følgende matr.: 35, 43, 135, 242, 244, 375, 586 og 741 alle af Ulkebøl ejerlav og matr. : 2, 5, 6, 11,1215, 16, 17, 21, 23, 2831, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 66, 70, 72, 74, 75, 77, 80, 84, 86, 87, 88, 129, 130, 131, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 153, 163, 167, 168, 169, 172, 171, 174, 176, 177, 188, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 204, 224, 226, 229, 234, 249, 252, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 268, 271, 272, 273, 274, 279, 282, 285, 287, 288. alle af Kær ejerlav samt alle parceller, der efter den 27. oktober 2001 udstykkes indenfor området. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområder, som vist på kortbilag Lokalplanområdet ligger i landzone

13 13 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 3 Områdets anvendelse 3.1 Område A (på kortbilag 5) må kun anvendes til boligformål. Langs eksisterende bebyggelse ved Kær Bygade må der dog indrettes mindre butikker og liberalt erhverv, såfremt - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, - der ikke er plads til på pågældende ejendom. - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom og - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende i form af støj, luftforurening eller lugt. 3.2 Eksisterende landbrugsejendomme beliggende i område A må også anvendes til jordbrugsformål. *) 3.3 Område 9.F2 må kun anvendes til fritidsformål, herunder rekreative formål, kolonihaver, sportsanlæg og grønne områder. 3.4 Område 9.D3 må kun anvendes til offentlige formål, herunder institution, sportsanlæg og grønne områder. Planloven *) 37 Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter 35, stk. 1 tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed samt lager- og kontor formål m.v. på betingelse af: 1) at virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang, og 2) at bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år. Stk 2. I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der endvidere etableres mindre ikke skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. 38 Anvendelsen af bygninger til den virksomhed, der er nævnt i 37, må kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter 37 er opfyldt. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke har gjort indsigelse

14 14 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 4 Udstykning 4.1 Indenfor område 9.D3 må der udstykkes et område på ca m 2 til boinstitution ud mod Kær Bygade. (Se bilag 5). 4.2 Indenfor område 9.F2 må der ikke ske udstykning. 4.3 Indenfor område A må der ikke foretages udstykning til bebyggelse på arealer foran de bevaringsværdige bygninger, der er beliggende ud til Kær Bygade. De bevaringsværdige bygninger er markeret på bilag nr. 3 Dette inkluderer matrikel numrene: 17, 285, 11, 5, 15, 12, 31, 6, 249, 2, 264, 84, 16, 77, 9, 88,171, 47 alle af Kær ejerlav samt matrikel nr.43 af Ulkebøl ejerlav. 4.4 Nedlagte virksomheder indenfor område A kan efter afvikling udstykkes til boliger efter en samlet godkendt plan og jf. lokalplanens bestemmelser vedrørende ny bebyggelse. 4.5 For de arealer, der er beliggende inden for lokalplanområdet forudsættes det, at landbrugspligten ophæves i forbindelse med evt. udstykning. Ophævelsen skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 5 Veje, stier og parkering 5.1 De eksisterende veje og stier inden for lokalplanområdet opretholdes i deres nuværende bredde og forløb, ligesom lignende færdselsarealer opretholdes som sådan. 6 Ledningsanlæg 6.1 Alle forsyningsledninger skal føres i jorden. 7 Bebyggelsens omfang og placering 6.2 Inden for lokalplanområdet må der ikke etableres synlige sender- eller modtageantenner. Parabolantenner kan dog tillades i en max. højde af 2 m. fra terræn. 7.1 Indenfor område 9.D3 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 10 % for området som helhed.

15 15 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. Ny bebyggelse 8.1 Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til materialer, farver, døre og vinduers udformning, jf. de på figuren viste retningslinjer. Inden for lokalplanområdet skal ny bebyggelse opføres efter følgende regler om bebyggelsens fremtræden : - bebyggelsen skal udgøre en helhed og harmonere med omgivelserne - til udvendige bygningssider og tagflader skal fortrinsvis anvendes tegl og tegllignende materialer, som må vandskures - ved anvendelse af andet murmateriale end tegl skal bygningssider glatpudses - reflekterende materiale må ikke anvendes som tagmateriale - udhuse må udføres i træ og skal gives en udformning og udseende i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse - solfang og lignende, som tilpasses bygningen, kan etableres efter nærmere tilladelse. - Udhæng over facader må max. være 40 cm, incl. Tagrende. - Gavle skal udformes med max. 20 cm udhæng. - Tagvinduer må max. Have en størrelse af 1 m 2 og det samlede glasareal på taget må ikke overstige 10 % - vinduer skal være opsprossede, jf. de på - figuren viste retningslinjer. Udestuer og kanapper er undtaget denne bestemmelse. Princip for enfamiliehus Symmetrisk saddeltag Taghældning Princip for udformning af dannebrogs vinduer til større huse Max. 8,5 m Max. 3,5 m Princip for en-og torammede vinduer til mindre huse Max. 7 m

16 16 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 8.2 De byggeregulerende bestemmelser gælder ikke for landbrugsejendomme, der er i drift. 9 Bevaring af bebyggelse. Eksisterende bebyggelse 9.1 De på kortbilag 3 med tæt skravering viste bevaringsværdige bebyggelser må ikke ombygges, nedrives eller på anden måde ændres i det ydre, med mindre byrådet giver tilladelse hertil. 9.2 De på kortbilaget 3 med let skravering, viste bygninger skal fastholdes, således at istandsættelse og vedligeholdelse sker med respekt for oprindelig byggeskik og efter nærmere godkendelse 9.3 Såfremt bygningen på et senere tidspunkt er blevet forsynet med nogle i forhold til sin arkitektur fremmede bygningsdetaljer, skal det tilstræbes, at huset ved istandsættelse udføres således, at der bliver harmoni mellem det eksisterende og det ny. 9.4 I forbindelse med indretning af butik/forretning i eksisterende bebyggelse langs Kær Bygade gælder følgende - vindueshuller må være op til max. 4 m 2, forudsat at de anbringes i forhold til hinanden, således at facadens præg af murflade ikke brydes. - Skiltning må kun foregå som bogstaver sat direkte på facaden. På håndværksvirksomheders bygninger og bygninger med liberalt erhverv må der for hver virksomhed opsættes skilte og reklamer i en højde af 0,30 m og en brede af 1 m. 9.5 På grunde, hvor det bliver nødvendigt at nedrive en bygning, kan byrådet tillade, at den nye bebyggelse i princippet opføres med samme beliggenhed og hovedform som den nedrevne. Dette kan ske uanset bebyggelsesprocentens størrelse. 9.6 Tage på eksisterende byggeri skal ved ombygning have en hældning mellem grader. Huset må dog ikke få en højde over 8,5 m. 10 Retsvirkninger Lokalplanen hindrer ikke bibeholdelsen af eksisterende lovlig bebyggelse, eller fortsættelse af hidtil lovliggjort brug af ejendommen. Udvidelse ved om- og tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser må ikke finde sted.

17 17 Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser 11 Ubebyggede arealer 11.1 Indenfor område A må ubebyggede arealer kun anvendes som gårdplads, have og fælles friarealer/græsning. Arealerne skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende De på kortbilag 2 viste træer, levende hegn og hække bør bevares i princippet. Træer og hegn, som er markeret særskilt på kortbilaget må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse Hegn skal plantes som klippet eller uklippet bøgehæk. Hegn mod fællesarealer skal, inden for det enkelte byggeområde, bestå af samme planteart. Hegn som løber op til eksisterende levende hegn skal bestå af hassel, tjørn og/eller andre egnskarakteristiske træer 12 Grundejerforening 12.1 Nye grundejere i landsbyen har pligt til at være medlem af en grundejerforening med vedtægter godkendt af byrådet, senest 1 år efter indflytning 13 Eksisterende bindinger 13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. lov om planlægning 15. Arkæologiske fund kan medføre krav om øjeblikkelig standsning af et bygge og anlægsarbejde, jf. museumsloven Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 14.1 Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

18 Tombølgårdvej 18 Lokalplan nr Bilag 1 Lokalplankort Ormstoft Kær Bygade Ormstoft 4.00m Kær Bygade Sti Kær, Ulkebøl Lokalplanafgrænsning Vestermark Sti

19 Lokalplan nr Bilag 2- Bevaringsværdige sammenhænge 19

20 Lokalplan nr Bilag 3 - Bevaringsværdige bygninger 20

21 lokalplan nr Bilag 4 - Miljøforhold 21

22 Lokalplan nr Bilag 5 - Delområder 22 Ormstoft Kær Bygade Ormstoft Tombølgårdvej Kær Bygade 4.00m A A A A 9.D3 9.F2 A A Sti Kær, Ulkebøl Område A :den nuværende bebyggelse Kun område A er omfattet af lokalplanafgrænsningen Område 9.D3 :offentlig formål, boinstitution Område 9.F2 :fritidsformål Vestermark

23 Lokalplan nr Vedtagelse 23 Lokalplan nr Bilag 7 Kommuneplantillæg nr. 17 Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 20. juni 2001 Kær-Ormstoft landsbyområde P.b.v A.P. Hansen borgmester Lokalplanen er endelig vedtaget af Sønderborg Byråd den 10. oktober 2001 P.v.b. A.P.Hansen borgmester Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme

24 Lokalplan nr Kommuneplan tillæg nr Tillæg nr. 17 til kommuneplan De nye arealer 9.D3 og 9.F2 er ifølge kommuneplanen udlagt til jordbrugsarealer 9.J1. Områderne er på henholdsvis ca m 2 og ca m 2. og omfatter del af matrikel nr. 10 af Kær. Område 9.F2 oprettes til fritidsformål, herunder rekreative formål, kolonihaver, sportsanlæg og grønne områder. Området 9.D3 oprettes til offentligt formål og institutioner, herunder sportsanlæg og grønne områder, hvor følgende bestemmelser er gældende: bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 30 etageantal max. 1,5 bygningshøjde max. 8,5 opholdsareal min. 100% af etageareal. til parkering udlægges 1 plads pr. 100 m2 bruttoareal. De to udfyldte områder ved Ormstoft er dele af matrikel numrene 10 og 13 af Ulkebøl og udgår af kommuneplanens landsbyafgrænsning. Områderne er fortsat beliggende i rammeområdet 9.J1 Sti Tombølgårdvej 9.F1 vej Vestermark Sti 9.D3 Kær Bygade Midtborrevej 9.F2 4.00m Ormstoft Kær Bygade Ormstoft Tvedmark Kær, Ulkebøl Landsbyafgrænsningen er vist med stiplet linie. Arealet 9.F1 er udlagt til fritidsformål og er uændret i forhold til gældende kommuneplanen Eksisterende lovlig anvendelse og eksisterende bygninger kan i henhold til planloven fortsætte som hidtil.

25 Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr Kommunen har jf. planloven pligt til at oplyse, at kommunalbestyrelsen kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i Kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forslagenes fremlæggelse: Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været fremlagt i otte uger fra den 30. juni Forslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 20. juni P.b.v A.P. Hansen Borgmester Kommuneplantillæget er i henhold til planlovens 27 vedtaget endeligt af Sønderborg Byråd den 10. oktober P.b.v A.P. Hansen Borgmester

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1 LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1 PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk i NDHOLD [ I N D H O L D

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005.

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen Hovkrog Tillæg til T.D.2. Gl.Skolevej Tillæg til T.D.2. Østerbro Forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere