Nielsen Global Value

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nielsen Global Value"

Transkript

1 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den 30. august 2012 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Kim Håkonsson Formand Merete Addis Næstformand Peter Pilsborg 1

2 Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr Stiftelse Investeringsforeningen Nielsen Global Value er stiftet den 29. april Finanstilsynet Foreningen er godkendt af Finanstilsynet den 14. juni Finanstilsynet har følgende adresse: Århusgade København Ø Tlf.: , Fax: Prospektets offentliggørelse Prospektet offentliggøres den 31. august Foreningens bestyrelse Formand, Kim Håkonsson, partner i Mortang Advokater Domhuset, Folehavevej Hørsholm Næstformand, Merete Addis Stadagervej Herlev Peter Pilsborg Villavej Roskilde 2

3 Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr v/statsautoriseret revisor Anders O. Gjelstrup og statsautoriseret revisor Per R. Larssen Weidekampsgade København S Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S CVR-nr Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Christina Larsen Klageansvarlig Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver. Ved klager over forholdene i foreningen bedes investor kontakte BI Management A/S klageansvarlige: BI Management A/S Att.: Legal Department Sundkrogsgade København Ø Depotselskab Ringkjøbing Landbobank A/S CVR-nr Torvet Ringkøbing Investeringsrådgiver Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S Østergade 20, 1 th Frederikssund Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S s hovedvirksomhed er at yde investeringsrådgivning. Foreningen har indgået vederlagsfri licensaftale med Nielsen Capital Management Holding A/S om ret til brug af navnet Nielsen Global Value. Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v. 3

4 Midlerne søges til enhver tid placeret således, at der under iagttagelse af et princip om risikospredning opnås et tilfredsstillende afkast eller formueforøgelse, jf. vedtægternes 2. Afdelingerne Nielsen Global Value Afdelingen blev stiftet den 29. april Afdelingen har FT-nr , afd. 1 og SE-nr Afdelingen er udloddende og bevisudstedende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afdelingen er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingen har ISIN: DK Investeringspolitik Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Der kan således være betydelige regionale eller sektormæssige afvigelser i enkelte lande eller sektorer i forhold til sammenlignelige globale indeks. Afdelingen søger at opnå langsigtet vækst af formuen ved investering internationalt i aktier i velkapitaliserede virksomheder til priser, der ligger markant under investeringsrådgiverens vurdering af disse virksomheders forretningsmæssige værdi. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet 4

5 Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan kun benytte afledte finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder, at afdelingen kun kan afdække sine direkte risici, mens der ikke kan foretages indirekte afdækning af risici eller forøgelse af risici ved brug af afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Risikofaktorer Beregnet ud fra afdelingens historiske standardafvigelse (standardafvigelse er et mål for markedsrisiko, se nærmere i afsnittet Risikoklassificering ) ligger afdelingen p.t. i kategori 5. Vær opmærksom på at afdelingens risikokategori kan ændre sig med tiden i både op- og nedadgående retning. Afdelingen investerer i en række danske og udenlandske aktier. Da afdelingen søger at minimere risikoen for permanent tab af kapital, kan aktieinvesteringernes afkast variere betydeligt på kort sigt, og afdelingen er således mest velegnet til langsigtet formueplacering. Foruden kursrisiko på de aktier, som afdelingen investerer i, foreligger der også en væsentlig risiko i form af valutakurser. Hovedparten af afdelingens investeringer findes i udenlandske selskaber, som kvoteres i den valuta, hvori selskabet er hjemmehørende. En nedadgående kursbevægelse på den pågældende valuta i forhold til danske kroner vil medføre en værditilbagegang, såfremt valutaen ikke er sikret ved terminsdækning eller anden risikonedbringende foranstaltning. Der foretages imidlertid ingen eller kun begrænset dækning af valutakursrisikoen i forhold til danske kroner, hvorfor valutarisikoen er stor ved investering i afdelingen. Der er ingen begrænsninger på størrelsen af afdelingens formue placeret i enkelte sektorer, hvorfor en koncentration af aktieinvesteringer i en enkelt sektor kan påvirke afkastet i lighed med denne specifikke sektors økonomiske udvikling. Der er ligeledes ingen begrænsninger på størrelsen af afdelingens formue placeret i enkelte lande, hvorfor en koncentration af aktieinvesteringer i et enkelt land kan påvirke afkastet i lighed med dette lands økonomiske udvikling. 5

6 Benchmark Afdelingen følger ikke noget benchmark. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med lang tidshorisont samt høj risikovillighed. Generelt Investeringsstrategi Foreningens afdeling søger at opnå langsigtet vækst af formuen ved investering internationalt i aktier i velkapitaliserede virksomheder til priser, der ligger markant under investeringsrådgiverens vurdering af disse virksomheders forretningsmæssige værdi. Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S s investeringsfilosofi stammer direkte fra Benjamin Grahams investeringsprincipper. I bogen Benjamin Graham on Value Investing, skriver forfatteren Janet Lowe følgende: Graham s teachings have served as a fixed point from which others could navigate in the world of investments, especially under stormy conditions. Det er Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S s målsætning at maksimere den langsigtede gennemsnitlige egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. I sin oprindelige bog fra 1934, Security Analysis, formulerede Benjamin Graham det således: An investment operation is one, which, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. Der relaterer sig to værdier til børsnoterede virksomheder: markedsværdien og den forretningsmæssige værdi. Den forretningsmæssige værdi er den værdi, som ejeren af en virksomhed ville få tildelt, hvis virksomheden blev handlet mellem ejeren og en velinformeret køber. I en likvidation er den forretningsmæssige værdi den pengemæssige værdi, ejeren ville opnå efter at have realiseret aktiverne i virksomheden og honoreret alle forpligtelser. Over tid fluktuerer markedsværdien op og ned gennem den forretningsmæssige værdi. Nogle gange vil markedsværdien befinde sig på et lavere niveau end den forretningsmæssige værdi influeret af en negativ attitude fra markedsdeltagerne til den kortsigtede økonomiske udvikling eller til aktiemarkedet generelt. I andre perioder vil markedsværdien befinde sig over den forretningsmæssige værdi influeret af optimisme og tillid til individets klarsyn og formodede kontrol-over-situationen-følelse. Disse perioder er blot et spejl, der reflekterer markedsdeltagernes følelsesmæssige svingninger mellem selvtilfredshed og formodet kontrol, når alt ser lyst ud, og konsensussøgen når stemningen er negativ. Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S søger at analysere og evaluere denne forretningsmæssige værdi ved at afgøre, hvad virksomheden kunne sælges for i det private marked eller ved at afgøre værdien af aktiverne i en likvidation. Hovedvægten i analysen er lagt på fundamental analyse og faktisk forretningsmæssig aktivitet, hvilket 6

7 udgør kernen i investeringsprocessen. Når den forretningsmæssige værdi er fastsat, sammenholdes den med markedsværdien på virksomheden. Investeringer vil blive foretaget, når markedsværdien er mindst 40 % lavere end Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S s vurdering af den forretningsmæssige værdi. Forskellen mellem de to værdier defineres som investeringens sikkerhedsmargin. Jo lavere markedsværdi i forhold til forretningsmæssig værdi, jo større sikkerhedsmargin. Ved at fokusere på virksomheder med en stor sikkerhedsmargin minimeres risikoen for permanent tab af kapital, hvilket samtidig forøger det fremtidige potentielle afkast. Screening af selskaber over hele verden øger muligheden for at finde undervurderede selskaber, som igen, med konceptet om sikkerhedsmargin, minimerer risikoen for permanent tab af kapital og forøger muligheden for fremtidigt potentielt afkast. Principperne om forretningsmæssig værdi og sikkerhedsmargin fungerer i alle lande, så længe det enkelte land har en demokratisk proces og er kapitalistisk indstillet. Derfor vil investeringer overvejende foretages i sådanne landes aktiemarkeder. Idet muligheden stiger for at finde undervurderede virksomheder, når flere lande tages i betragtning, så stiger muligheden ligeledes, når hele spektret af selskabers markedsværdier tages i betragtning. Hovedparten af børsnoterede virksomheder internationalt består af mindre og mellemstore selskaber, målt på markedsværdi. At ekskludere disse virksomheder fra analyseprocessen ville praktisk talt være at ekskludere hovedparten af potentielle investeringsmuligheder. Uafhængigt af størrelsen af markedsværdien på et selskab er det investeringsrådgiverens holdning, at aktiemarkedet i dets yderpunkter har og vil fortsætte med at undervurdere og overvurdere virksomheder i relation til deres forretningsmæssige værdi. Konceptet med at investere i undervurderede selskaber med en stor sikkerhedsmargin kræver den svære egenskab, og som går imod den menneskelige natur, mønstringen af tålmodighed. Typisk vil det tage mellem 3 og 5 år for en aktie at gennemgå den cykliske vej fra undervurdering til fair værdi. På den anden side medfører det den positive egenskab for foreningen, at omsætningshastigheden, og derved omkostninger til foreningen, er lavere. Historisk har det vist sig, at antallet af undervurderede virksomheder øges, når frygt sniger sig ind i aktiemarkederne. Faldende aktiemarkeder influeret af en negativ stemning frembringer mangfoldige investeringsmuligheder, der hører ind under principperne om forretningsmæssig værdi og sikkerhedsmargin. Foreningen vil i sådan en situation øge den investerede del af formuen. Omvendt vil en positiv stemning med stærk entusiasme blandt markedsdeltagerne, sammenholdt med nye toppe på aktiemarkederne, medføre færre investeringsmuligheder. Foreningen vil således, i takt med salg af selskaber, der når fair værdi og mangel på nye investeringsmuligheder, mindske den investerede andel. Udvælgelsesprocessen finder sted ved brugen af finansielle databaser til at screene mere end børsnoterede selskaber for derved at filtrere et antal selskaber fra, der møder de absolutte investeringskriterier. Disse selskaber bliver derefter udsat for en detaljeret og intensiv fundamentalanalyse, jf. nærmere herom i afsnittet "Begrænsning af risiko". 7

8 Risikoklassificering En afdelings risiko beregnes ud fra en risikoskala, som er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko, som vist i understående tabel: Figuren viser sammenhængen mellem risiko og afkastmuligheder. Afdelingens placering på figuren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år. Den indre værdi beregnes ved at dividere formuen med antallet af investeringsbeviser. Store udsving i den indre værdi er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoskalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Udsvingene udtrykker summen af en lang række forskellige risici de seneste fem år. For eksempel markedsrisikoen, landerisiko, sektorrisiko, valutarisikoen, risikoen ved den valgte investeringsstrategi, risikoen ved den enkelte investering, risikoen ved eventuelle valuta- og rentestrategier samt risikoen for, at rådgiveren ikke har haft den nødvendige investeringsmæssige kompetence. Afdelingens placering på figuren er ikke fast og kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at placeringen er baseret på historiske data, som opdateres løbende. Placeringen tager heller ikke højde for effekten af pludselige udsving i renter og valutaer, politiske indgreb, devalueringer o. lign. Risikoen beregnes på baggrund af afdelingens afkastvolatilitet i form af standardafvigelsen. Der anvendes ugentlige, onsdag til onsdag, tidsvægtede afkast for de seneste fem år, som annualiseres til en årlig standardafvigelse. Afdelinger, der ikke har fuld femårs historik, forlænges med historik fra afdelingens benchmark eller en repræsentativ modelportefølje, således at der opnås en samlet femårs historik for investeringsuniverset. Dette princip gælder for nye afdelinger, og afdelinger der har skiftet investeringsstrategi. Afdelingerne kategoriseres efter understående risikoklasser inddelt ved årlige standardafvigelser. 8

9 Risikoklasse Standardafvigelse p.a. Lig eller over [ >= ] Mindre end [ < ] 1 0 % 0,5 % 2 0,5 % 2 % 3 2 % 5 % 4 5 % 10 % 5 10 % 15 % 6 15 % 25 % 7 25 % Afdelingens risikoklassifikation er ikke statisk, og afdelingen kan derfor ændre risikoklassifikation over tid. Afdelingen skifter risikoklasse, hvis afdelingen falder uden for sin risikokategori i fire på hinanden følgende måneder og vil herefter placere sig i den risikoklasse som afdelingens standardafvigelse hyppigst har ramt. Begrænsning af risiko Det er foreningens målsætning at maksimere den langsigtede gennemsnitlige egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. Risikoen for negative afkast søges i samarbejde med investeringsrådgiveren, gennem grundig analyse af de virksomheder, der investeres i, begrænset ved en udnyttelse af forskellen mellem den forretningsmæssige værdi af en virksomhed og børsværdien af virksomheden, jf. nærmere herom i afsnittene "Formål og Investeringspolitik". Forskellen mellem virksomhedens forretningsmæssige værdi og børsværdien definerer foreningen som investeringens sikkerhedsmargin. Ved at fokusere på en stor sikkerhedsmargin, minimeres risikoen for permanent tab af kapital. Aktieinvesteringer i foreningen vil typisk have karakteristika som: - Lav absolut kurs i forhold til virksomhedernes indtjening. - Lav absolut kurs i forhold til virksomhedernes egenkapital. - Finansiel stærk balance. - Lav aktiekurs i historisk perspektiv. Hovedvægten i analysen er lagt på fundamental analyse og faktisk forretningsmæssig aktivitet, hvilket udgør kernen i investeringsprocessen. Når den forretningsmæssige værdi er fastsat, sammenholdes den med markedsværdien på virksomheden. Investeringer vil blive foretaget, når markedsværdien er mindst 40 % lavere end investeringsrådgiverens vurdering af den forretningsmæssige værdi. I evalueringen af de enkelte virksomheder, som synes at være markant undervurderede i aktiemarkedet, fokuseres på specifikke kvantitative og kvalitative faktorer som bl.a. indeholder følgende elementer: 1. Den finansielle stilling. 2. De konkurrencemæssige karakteristika. 3. Muligheder for vækst af forretningsmæssig værdi. 4. Regulative og sociale faktorer. 5. Analyse af og forståelse for overtagelser og fusioner. 9

10 6. Aktionærrettigheder og regulativer vedr. overtagelsesprocessen. 7. Ledelsens ejerskab og ejerstruktur i øvrigt. Investeringsrådgivning Foreningen har indgået aftale om investeringsrådgivning med Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Aftalen indebærer, at foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S beslutninger, på afdelingens vegne, om placering af medlemmernes indskud er baseret på Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S s analyser af undervurderede virksomheder. Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S er etableret og ejet af Ole Nielsen. Ole Nielsen har beskæftiget sig med internationale aktieinvesteringer i danske og udenlandske investeringsforeninger i mere end 15 år. Ole Nielsen påbegyndte sin karriere inden for banksektoren i I 1986 blev han ansat i Sparinvest, daværende største danske investeringsforening, som fund manager for udenlandske aktier. I 1990 blev han tilbudt job i Unibank Luxembourg, et datterselskab af Skandinaviens største bank Nordea, og var ansat i 5 år som fund manager for en investeringsforening specialiseret i value aktier internationalt. I 1995 vendte han tilbage til Investeringsforeningen Sparinvest som fondschef og i 2000 som direktør for Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S og fund manager for investeringer i internationale value aktier. I 2002 etablerede han Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Udbud og tegning Andele udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. á kr Andelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til dagskurs. Tegningssted Ringkjøbing Landbobank A/S Torvet Ringkøbing Tegningsordrer kan endvidere afgives gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Betaling for tegning Betaling for foreningsandele i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andelene på konti i Værdipapircentralen. Emission og emissionskurs Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af foreningens andele. Emissionskursen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v., jf. 54, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Kursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. 10

11 Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere foreningens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for regnskabsåret 2006 samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger udgør maksimalt 1 2,13 % af afdelingens indre værdi med følgende fordeling: Vederlag til finansielle formidlere (tegningsprovision) *) 1,00 % Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af værdipapirer 0,41 % Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af værdipapirer 0,22 % Markedsføring, herunder trykning og annoncering 0,50 % Offentlige udgifter 0,00 % I alt 1 2,13 % * ) Provision til finansielle formidlere forudsætter nærmere aftale. Indløsning Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid forpligtet til at indløse medlemmernes foreningsandele. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 4, stk. 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v., jf. 55 stk. 8, i lov om investeringsforeninger m.v. Indløsningsprisen udregnes i henhold hertil på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionskursen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen, skønsmæssigt maksimalt 2 fastsat til nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi med følgende fordeling: Kurtage, spreads og øvrige handelsudgifter ved salg af værdipapirer 0,63 % Markedsføring, herunder trykning og annoncering 0,00 % Offentlige udgifter 0,00 % I alt 2 0,63 % Såfremt der udstedes andele uden ret til udbytte i perioden medio januar og indtil den ordinære generalforsamling, og disse indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. 1 Se afsnit vedrørende Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger. 2 Se afsnit vedrørende Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger. 11

12 Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af foreningens værdier. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i én forening for at købe andele i en anden forening, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af cirkulerende foreningsandele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger De angivne maksimale emissions- og indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af foreningens instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på sin hjemmeside. Offentliggørelse af foreningens indre værdi, emissions- og indløsningspriser samt oplysning om de kvantitative grænser Oplysninger om foreningens indre værdi, aktuelle emissions- og indløsningspriser m.v. kan indhentes hos foreningens market maker, Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, der sikrer, at køb og salg af andele kan ske gennem alle pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Afdelingens indre værdi samt købs- og salgskurser fremgår af NASDAQ OMX Copenhagen A/S hjemmeside og gengives i de førende dagblade. BI Management A/S er forpligtet til på et medlems anmodning at udlevere supplerende oplysninger for foreningen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, BI Management A/S har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i foreningen. Foreningsandele Andelene er frit omsættelige og negotiable. Foreningsandele udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens bøger. Navnenotering er bl.a. en forudsætning for, at medlemmet automatisk modtager orienteringsmateriale fra foreningen. BI Management A/S er aktiebogsfører. Anmodning om notering på navn stiles til medlemmets kontoførende pengeinstitut i Værdipapircentralen. Registrering af foreningsandele i Værdipapircentralen tjener som dokumentation for, at et medlem ejer en så stor del af foreningens formue, som andelens pålydende udgør af det samlede pålydende af registrerede foreningsandele i den pågældende forening. 12

13 Aktieudstedende institut Ringkjøbing Landbobank A/S Torvet Ringkøbing Udlodning Afdelingen er udloddende og foretager udlodning på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster, samt afdelingens administrationsomkostninger, i henhold til de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. I perioden medio januar og indtil den ordinære generalforsamling kan afdelingen efter bestyrelsens beslutning udstede nye andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår. Udbetaling af udbytte sker én gang årligt direkte til medlemmets afkastkonto i det kontoførende pengeinstitut via Værdipapircentralen. I forbindelse med udbetalingen af udbytte tilbageholder foreningen a conto udbytteskat, for tiden 28 %, medmindre der investeres for pensionsmidler. Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges den pågældende afdelings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. Afdelingens udbytte de seneste 5 regnskabsår udgjorde (angivet i kr. pr. 100 kroners foreningsandel samt procent): 2007: 1, : 2, : 0, : 5, : 6,50 Formue og indre værdi Afdelingens formue i henhold til seneste halvårsrapport pr , opgjort som indre værdi, udgjorde t.kr. Andelenes indre værdi pr udgjorde169,94. Indre værdi opgøres dagligt på baggrund af afdelingens formue og cirkulerende andele. Afdelingens resultat pr. 100 kroners foreningsandel for de seneste 5 år udgjorde: 2007: -7,57 % 2008: -23,57 % 2009: 18,23 % 2010: 20,00 % ,07 % halvår 11,23 % 13

14 Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. I øvrigt henvises til foreningens års- og halvårsrapport. Beskatning Da afdelingen opfylder de skattemæssige udlodningskrav, beskattes denne - efter de nugældende regler - ikke selvstændigt. Udlodning og kursavancer beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. Beskatningen sker efter regler, der på alle væsentlige punkter følger principperne for beskatning ved direkte investering i de forskellige værdipapirtyper. Dette gælder uanset, om der investeres for frie midler eller pensionsmidler. Såfremt der er investeret for frie midler, sker beskatningen af udbytte efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af andele i foreningen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Udbyttet kan indeholde elementer af forskellige skattemæssige indkomstkategorier. Foreningen specificerer udbyttet i relevante indkomstkategorier i årsrapporten og foranlediger lovpligtig indberetning af udbetalte udbytter m.v. til skattemyndighederne via det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven. Stemmeret Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Hvert medlem har 1 stemme for hver kr. 100 (1 stk.) pålydende foreningsandel, der har været noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger i 1 uge forud for generalforsamlingen. Intet medlem kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid udstedte andele. Ingen andele har særlige rettigheder. Afvikling af foreningen Beslutning om afvikling af foreningen eller en afdeling kan træffes af henholdsvis foreningens generalforsamling eller en afdelings medlemmer. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes 18. Årsrapport Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret. 14

15 Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., kapitel 10, samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger samt specialforeninger m.v. Årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres gratis fra foreningens kontor. For hvert regnskabsår udarbejdes for foreningen en årsrapport bestående af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt en ledelsesberetning. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Finanskalender Årsrapport for 2011: 21. marts 2012 Foreningens ordinære generalforsamling: 19. april 2012 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2012: 30. august 2012 Administrationsomkostninger Afdelingens samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskab må, jf. foreningens vedtægter 23, ikke overstige 3,0 % af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. Administrationsomkostningerne opgjort i procent af afdelingens gennemsnitlige formue for de seneste 5 år fremgår nedenfor. Beløbet udgjorde for t.kr. 2006: 1,85 % 2007: 1,85 % 2008: 1,85 % 2009: 1,85 % 2010: 1,85 % 2011: 1,85 % Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP for investeringsbeviser er et samlet nøgletal, som under visse standardiserede forudsætninger viser investors forventede samlede omkostninger ved at spare op i foreningen. ÅOP er ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor. ÅOP indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger ved den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Afdelingens ÅOP er 2,26 %. Vederlag og særlige aftaler Foreningen har indgået aftale med Ringkjøbing Landbobank A/S om, at banken som depotselskab varetager de lovmæssige opbevarings- og kontrolfunktioner af foreningens formue. Vederlaget til depotselskabet beregnes p.t. med 0,10 % af de første 300 mio. kr. i depotet og 0,075 % af de næste 300 mio. kr. i depotet og for den del, der overstiger 600 mio. kr. beregnes 0,05 %. For 2011 udgjorde beløbet kr. Depotselskabet modtager endvidere et honorar i forbindelse med afviklingen af foreningens 15

16 handelstransaktioner. Aftalen med depotselskabet kan opsiges med 6 måneders varsel. Depotselskabet ejer 8,47 % af BI Holding A/S. BI Holding A/S er modervirksomhed til det 100 % ejede datterselskab BI Management A/S, som ifølge aftale med foreningen skal fungere som investeringsforvaltningsselskab i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. 32, stk. 4. Foreningen har indgået aftale med Ringkjøbing Landbobank A/S om varetagelse af funktionen som aktieudstedende institut. Vederlaget til aktieudstedende institut er fastsat til et gebyr på 425,- kr. pr. emissions- og indløsningstransaktion samt et fast årligt beløb på kr. Desuden betales gebyrer til Værdipapircentralen efter standardtaksterne. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Foreningen har indgået en administrationsaftale med og delegeret den daglige ledelse af foreningen til BI Management A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Administrationsbidraget for afdelingen udgør et gebyr på 0,10 % af afdelingens formue p.a., dog minimum kr Gebyret beregnes på baggrund af den gennemsnitlige formue, opgjort på basis af formuerne ultimo månederne. Endvidere betaler Foreningen for rapportering, herunder rammeudnyttelsesrapportering, risikorapportering og risikoredegørelse et årligt gebyr på kr. samt kr. p.a. for hver Afdeling. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med en frist på 90 dage til den 1. i en måned. Foreningen har indgået aftale med Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S om ydelse af investeringsrådgivning. Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S formål er at drive fondsmæglerselskab i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og selskabets tilladelse. Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S er ikke foreningens depotselskab og er hverken koncernforbundet med foreningens depotselskab eller investeringsforvaltningsselskab. Foreningen har indgået en aftale med Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S om distribution og markedsføring af foreningens foreningsandele. Foreningen har ikke indgået aftale om markedsføring og formidling af andele med foreningens depotselskab og ej heller med et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet. Vederlag til bestyrelsen godkendes på generalforsamlingen og er som nævnt en del af administrationsomkostningerne. Vederlaget udgjorde for 2011 kr og forventes ikke at overstige kr i Endelig betaler foreningen afgift til Finanstilsynet i henhold til 216 i lov om investeringsforeninger m.v. Bidraget er en del af administrationsomkostningerne og fastlægges af Finanstilsynet. For 2011 udgjorde beløbet kr. Der budgetteres med kr. for år Vedtægter Foreningens vedtægter udleveres fra foreningens kontor. Foreningens vedtægter er en integreret del af nærværende prospekt og skal medfølge ved udleveringen af dette. 16

17 Bilag: Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value 17

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 43 Børsmeddelelse nr. 05.2011, Prospekt,

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere