Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark"

Transkript

1 Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle investorer, som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den 19. december 2014 Bestyrelsen for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark: Ole Steffensen Formand Jens Harck Næstformand Ole Richter-Mikkelsen Mikael Bernhoft Bent Erik Carlsen 2

3 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen ValueInvest Da nmark Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark i afdelingen: ValueInvest Global Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen ValueInvest Danmark c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 DK-2100 København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervsstyrelsen: CVR-nr Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Århusgade København Ø Tlf.: Fax: Stiftelse Investeringsforeningen ValueInvest Danmark er stiftet den 16. april Prospektets offentliggørelse Prospektet er offentliggjort den 19. december Foreningens bestyrelse Formand, Ole Steffensen, direktør i Olav W. Hansen A/S Holmboes Allé 1, 8700 Horsens Næstformand, Jens Harck, finansdirektør i Sønderjysk Forsikring G/S Kaholt 2, 6200 Aabenraa 3

4 Ole Richter-Mikkelsen, direktør Råbjergvej 478, Skiveren, 9982 Ålbæk Mikael Bernhoft, advokat hos Moltke-Leth advokater Amaliegade 12, 1256 København K Bent Erik Carlsen, direktør Sundvænget 55, 2900 Hellerup Revision PricewaterhouseCoopers CVR-nr v/statsautoriseret revisor Jesper Edelbo og statsautoriseret revisor Pia Elkjær Bay Strandvejen Hellerup Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S CVR-nr Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Christina Larsen Vicedirektør Henrik Granlund Klageansvarlig Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver. Ved klager over forholdene i foreningen bedes investor kontakte BI Management A/S klageansvarlige: BI Management A/S Att.: Legal Department Sundkrogsgade København Ø Depotselskab og bevisudstedende institut Spar Nord Bank A/S CVR-nr Skelagervej Aalborg Investeringsrådgiver ValueInvest Asset Management S.A. 36, rue Marie-Adelaide L-2128 Luxembourg Tlf.: Fax:

5 Foreningens formål Foreningen har til formål fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i danske og udenlandske værdipapirer med henblik på at opnå den størst mulige værdiforøgelse. Afdelingernes midler skal placeres i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Lån Finanstilsynet har givet de enkelte afdelinger i foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen i den enkelte afdeling til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 68 i lov om investeringsforeninger m.v. ValueInvest Global ekskl. udbytte f or 2014 Afdelingen, der er stiftet den 16. april Afdelingen har FT-nr , afd. 1 og SE-nr Afdelingen er godkendt af Finanstilsynet. Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingen er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele er fra og med den 18. januar 2005 tilsluttet Folkebørsen og optaget på ATP-listen, der er en liste på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, hvor alle fonde tilmeldt SP-valg automatisk er optaget. Afdelingens andele ekskl. udbytte for 2014 har ISIN: DK Efter afholdelsen af foreningens ordinære generalforsamling den 20. april 2015 vil andele tegnet i henhold til nærværende prospekt være identiske med andele i afdelingen tegnet under ISIN DK Denne ISIN vil som følge heraf være gældende for samtlige andele i afdelingen efter generalforsamlingen. Investeringspolitik Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Investeringsstrategien tager sit udgangspunkt i, at der investeres i selskaber, som handles til under den af investeringsrådgiveren beregnede reelle værdi. Det betyder, at porteføljesammensætningen udspringer af en aktieudvælgelsesproces, der går på tværs af lande og sektorer, og dermed ikke underlægges begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte sektorer og/eller enkelte lande. På den baggrund kan porteføljen til tider være sammensat således, at ikke alle sektorer, lande eller regioner er repræsenteret eller indgår med en vægt som afspejler den tilsvarende vægt i globale aktieindeks. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser 5

6 - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet Herudover skal markederne være beliggende i lande som indgår i MSCI Developed Markets Index. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Risikofaktorer Beregnet ud fra afdelingens historiske standardafvigelse (standardafvigelse er et mål for markedsrisiko, se nærmere i afsnittet Risikoklassificering ) ligger afdelingen p.t. i kategori 5. Vær opmærksom på at afdelingens risikokategori kan ændre sig med tiden i både op- og nedadgående retning. Aktieinvesteringernes afkast kan variere betydeligt på kort sigt, og afdelingen er således mest velegnet til langsigtet opsparing. Det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Der kan således ske store udsving i nettoværdien af afdelingens andele bl.a. som følge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer). Ydermere indebærer investering i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Afdelingen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer. Afdelingen kan investere i depotbeviser, såkaldte ADRs, GDRs mv. Depotbeviserne er normalt udstedt af store banker, hvor banken typisk køber en mængde aktier, som ligger til grund for værdien af de enkelte beviser. Dette kan gøres for aktier, hvor den lokale notering er svært tilgængelig eller meget illikvid. Mange depotbeviser indeholder muligheden for ombytning til den lokale aktie. Depotbevisernes markedsrisici er sammenlignelige med aktier, men der er herudover modpartsrisiko forbundet med den bank som har udstedt beviserne. Depotbeviserne skal overholde samme krav, til blandt andet børsnotering, som afdelingens almindelige aktier. Benchmark Afdelingen anvender intet benchmark til sammensætning af porteføljen og styring af risikoprofil. Portefølje afkast og standardafvigelse de seneste fem år fremgår af nedenstående skema: 6

7 halvår* Portefølje afkast, pct. p.a. 27,60% 14,08% -4,37% 7,80% 22,21% 5,27% Portefølje standardafvigelse 16,12% 6,21% 9,48% 5,17% 8,67% - *Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2014, da beregningen for en periode på mindre end 12 måneder vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil Den typiske investor i afdelingen forventes at være private, selskaber samt øvrige investorer, som anerkender den subjektive porteføljestrategi i modsætning til benchmarking. Generelle forhold Risikoklassificering Afdelingernes risiko beregnes ud fra en risikoskala, som er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko, som vist i nedenstående tabel: Figuren viser sammenhængen mellem risiko og afkastmuligheder. Afdelingens placering på figuren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år. Den indre værdi beregnes ved at dividere formuen med antallet af investeringsbeviser. Store udsving i den indre værdi er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoskalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Udsvingene udtrykker summen af en lang række forskellige risici de seneste fem år. For eksempel markedsrisikoen, landerisiko, sektorrisiko, valutarisikoen, risikoen ved den valgte investeringsstrategi, risikoen ved den enkelte investering, risikoen ved eventuelle valuta- og rentestrategier samt risikoen for, at rådgiveren ikke har haft den nødvendige investeringsmæssige kompetence. Afdelingens placering på figuren er ikke fast og kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at placeringen er baseret på historiske data, som opdateres løbende. Placeringen tager heller ikke højde for effekten af pludselige udsving i renter og valutaer, politiske indgreb, devalueringer o. lign. Risikoen beregnes på baggrund af afdelingens afkastvolatilitet i form af standardafvigelsen. Der anvendes ugentlige, onsdag til onsdag, tidsvægtede afkast for de seneste fem år, som annualiseres til en årlig standardafvigelse. Afdelinger, der ikke har fuld femårs historik, forlænges med historik fra afdelingens benchmark eller en repræsentativ modelportefølje, således at der opnås en samlet femårs historik for investeringsuniverset. Dette princip gælder for nye afdelinger, og afdelinger der har skiftet investeringsstrategi. 7

8 Afdelingerne kategoriseres efter understående risikoklasser inddelt ved årlige standardafvigelser. Risikoklasse Standardafvigelse p.a. Lig eller over [ >= ] Mindre end [ < ] 1 0 % 0,5 % 2 0,5 % 2 % 3 2 % 5 % 4 5 % 10 % 5 10 % 15 % 6 15 % 25 % 7 25 % Afdelingens risikoklassifikation er ikke statisk, og afdelingen kan derfor ændre risikoklassifikation over tid. Afdelingen skifter risikoklasse, hvis afdelingen falder uden for sin risikokategori i fire på hinanden følgende måneder og vil herefter placere sig i den risikoklasse som afdelingens standardafvigelse hyppigst har ramt. Udover de risici, som er opsummeret i risikoskalaen, vurderes der, afhængigt af en afdelings investeringsområde, at være følgende væsentlige risici forbundet med den relevante afdelings investeringer: 1) Kreditrisiko: Risikoen for, at kreditkarakteren forværres hos udstederen af en obligation, eller at udstederen går konkurs, 2) Likviditetsrisiko: Risikoen for, at værdipapirer ikke kan sælges eller kun kan sælges med betydelige tab, fordi der ikke er købere nok, 3) Modpartsrisiko: Risikoen for, at optjente gevinster eller indeståender ikke bliver udbetalt for eksempel som følge af en samarbejdspartners konkurs, 4) Afledte finansielle instrumenter: Aftalerne kan bruges til at sænke afdelingens risiko ved for eksempel at sikre sig imod følgerne af valutaudsving. De kan også øge risikoen for eksempel via transaktioner foretaget på grund af forventninger om en bestemt udvikling i renten. 5) Særlige risici: Risikoen for, at værdier mistes, nationaliseres eller ikke længere kan omsættes på grund af for eksempel borgerkrig eller statskup. Begrænsning af risiko Risikoen for negative afkast søges i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de virksomheder, der investeres i. Udbud og tegning Foreningsandele udstedes gennem VP Securities A/S i stk. á kr Andelene udbydes i løbende emission i perioden fra den 12. januar 2015 til og med den 20. april 2015 uden udbytte for 2014 og uden fastsat højeste beløb til dagskurs. Der gælder ikke noget maksimum for emissionen. 8

9 Tegningssted Spar Nord Bank A/S Skelagervej Aalborg ValueInvest Asset Management S.A. 36, rue Marie-Adelaide L-2128 Luxembourg Tegningsordrer kan endvidere afgives gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Betaling for tegning Betaling for foreningsandele i løbende emission afregnes efter gældende standard samtidig med registrering af andelene på konti i VP Securities A/S. Emission og emissionskurs Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af afdelingens andele. Emissionskursen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v., jf. 73, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Kursen for aktieandele fastsættes ved at dividere formuens værdi, med fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for regnskabsåret 2014 samt afkast heraf i perioden, på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele (afdelingens indre værdi). Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger skønnes at udgøre maksimalt 1 nedenstående procentsats af afdelingernes indre værdi med følgende fordeling: Afdeling Vederlag til de finansielle formidlere, herunder tegnings-, salgs- og garantiprovi sion Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af afdelingens værdipapirer Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af afdelingens værdipapirer Markedsførings udgifter, herunder udgifter til annoncering, brochurer og prospekttrykning Udgifter til offentlige myndigheder I alt Maksimalt 1 ValueInvest Global 1,25 % 0,16 % 0,04 % 0,75 % 0,03 % 2,23 % Provision til finansielle formidlere fastsættes individuelt ved aftale med foreningen. Indløsning m.v. Ingen investor har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid forpligtet til at indløse investorernes andele. Indløsningskursen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 4, stk. 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v., jf. 74, stk. 7, i lov om investeringsforeninger m.v. Indløsningsprisen udregnes i henhold hertil på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionskursen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen, skønsmæssigt maksimalt 2 nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi: 1 Se afsnit vedrørende Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger. 2 Se afsnit vedrørende Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger. 9

10 Afdeling Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af afdelingens værdipapirer Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af afdelingens værdipapirer Udgifter til offentlige myndigheder Markedsføringsudgifter, herunder udgifter til annoncering, brochurer og prospekttrykning Indløsningsfradrag maksimalt 2 ValueInvest Global 0,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,20 % Ved eventuel indløsning af aktieandele tegnet i perioden 12. januar 2015 og indtil den ordinære generalforsamling den 20. april 2015 uden ret til udbytte for regnskabsåret 2014 i henhold til nærværende prospekt, samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkast heraf i perioden ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af foreningens værdier, jf. vedtægternes 12, stk. 2. Hvis en investor ønsker at sælge andele i én forening/afdeling for at købe andele i en anden forening/afdeling, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af cirkulerende foreningsandele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Foreningens market maker, Spar Nord Bank A/S sikrer, at køb og salg af andele kan ske gennem alle pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger De angivne maksimale emissions- og indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen offentliggøre en meddelelse herom til markedet. Endvidere vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på sin hjemmeside. Foreningen vil offentliggøre en meddelelse til markedet, når markedsforholdene normaliseres Offentliggørelse af indre værdi, emissions- og indløsningspriser samt oplysning om de kvantitative grænser Oplysninger om afdelingens indre værdi, aktuelle emissions- og indløsningspriser m.v. kan indhentes på foreningens kontor eller hos foreningens depotbank. Foreningens indre værdi samt emissions- og indløsningspriser fremgår af NASDAQ OMX Copenhagen A/S hjemmeside BI Management A/S er forpligtet til på en investors anmodning at udlevere supplerende oplysninger for foreningen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, BI Management A/S har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i foreningen. Foreningsandele Andelene er frit omsættelige og negotiable. 10

11 Andele registreres i investors eget værdipapirdepot. Andele udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens bøger. Navnenotering er bl.a. en forudsætning for udøvelse af stemmeret på generalforsamlinger, og for at investor automatisk modtager orienteringsmateriale fra foreningen. BI Management A/S er ejerbogsfører. Anmodning om notering på navn stiles til investors kontoførende pengeinstitut i VP Securities A/S. Registrering af andele i VP Securities A/S tjener som dokumentation for, at en investor ejer en så stor del af foreningens/afdelingens formue, som andelens pålydende udgør af det samlede pålydende af registrerede andele i den pågældende forening/afdeling. Skatteforhold og udbytte Afdelinger med minimumsbeskatning Foreningens afdelinger med minimumsbeskatning er aktiebaserede og skattefri. I afdelingerne opgøres et udbytte, der opfylder kravene til minimumsindkomsten i skattelovgivningen. Udbetaling af udbytte kan ske én gang årligt direkte til investors afkastkonto i det kontoførende pengeinstitut via VP Securities A/S. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår. Provenu ved formuerealisationer og nettoresultat i øvrigt tillægges afdelingernes formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. Gevinst og tab på andele i aktiebaserede afdelinger med minimumsbeskatning beskattes på samme måde som gevinst og tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder uanset, om afdelingen er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. I forbindelse med udbetaling af udbytte indeholder afdelingen den sædvanlige udbytteskat efter gældende regler og satser med mindre det godtgøres, at der ikke skal indeholdes udbytteskat. Personskattepligtige: Gevinster og udbytte beskattes som aktieindkomst. Tab på andelene kan modregnes i gevinster og udbytter i henhold til skattelovgivningens regler herom. Selskabsskattepligtige: Udbytte beskattes som selskabsindkomst. Beskatning af gevinster og tab sker efter lagerprincippet dvs. at såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab medregnes i selskabsindkomsten. Pensionsafkastbeskatning: Afkast af pensionsopsparing er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens regler. Udloddede udbytter, realiserede og urealiserede gevinster og tab på andelene beskattes med den til enhver tid gældende pensionsafkastsats. Afdelingens udbytte de seneste 5 regnskabsår udgjorde (angivet i kr. pr. 100 kr. s foreningsandel): Afdeling ValueInvest Global 4,00 2,25 2,50 4,50 13,60 11

12 Formue og indre værdi Afdelingens formue i henhold til seneste halvårsrapport pr , opgjort som indre værdi, samt andelenes indre værdi pr , udgjorde: Afdeling Formue Indre værdi ValueInvest Global t.kr. 207,94 Indre værdi opgøres dagligt på baggrund af afdelingens formue og cirkulerende andele. I øvrigt henvises til foreningens seneste års- og halvårsrapport. Stemmeret Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Hver investor har én stemme for hver kr. 100 (1 stk.) pålydende foreningsandel, der har været noteret på vedkommende investors navn i foreningens bøger i 1 uge forud for generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Der skal fremlægges skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Ingen investor kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end 10 % af den samlede mængde andele for den afdeling, som afstemningen vedrører, eller ved afstemning om fælles anliggender 10 % af den samlede mængde andele i foreningen. Ingen andele har særlige rettigheder. Afvikling af foreningen/afdelingen Beslutning om afvikling af foreningen eller en afdeling kan træffes af henholdsvis foreningens generalforsamling eller en afdelings investorer. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes 18. Bestyrelsen vurderer, hvornår vilkår for afvikling af en forening eller en afdeling foreligger. Vilkår, som kan føre til, at bestyrelsen indstiller fusion eller afvikling til generalforsamlingen kan være, at enhedens formue kommer under den lovpligtige minimumsgrænse, at forretningsgrundlaget for enheden er bortfaldet, at lovgivningen f.eks. på skatteområdet har fjernet afkastpotentialet i enheden, at enheden med tiden har et sammenfaldende investeringsområde med andre enheder eller af hensyn til en mere effektiv anvendelse af ressourcer. De nævnte scenarier er ikke udtømmende, da det afhænger af markedsudviklingen og de løbende konkrete omstændigheder. Årsrapport Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten aflægges i henhold til 82 i lov om investeringsforeninger m.v., samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter i investeringsforeninger m.v. Årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres fra foreningens kontor. For hvert regnskabsår udarbejdes for foreningen/afdelingen en årsrapport bestående af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt en ledelsesberetning. 12

13 Årsrapporten revideres af mindst én af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Finanskalender Årsrapport for 2014: 17. marts 2015 Foreningens ordinære generalforsamling: 20. april 2015 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2015: 11. august 2015 Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger må, jf. 19 i lov om investeringsforeninger mv., for hver afdeling ikke overstige 3,50 % p.a. af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. De samlede administrationsomkostninger opgjort i procent af afdelingens gennemsnitlige formue for de seneste fem år fremgår nedenfor. Afdeling I alt 2013 ValueInvest Global 2,16 % 2,07 % 2,05 % 2,06 % 2,04 % t.kr. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP er et nøgletal for danske detailafdelinger, der samler alle omkostningskomponenter, således at danske detailafdelinger kan sammenlignes på tværs. Principperne for beregning af ÅOP er fastlagt af Investeringsfonds-branchen. ÅOP beregnes som summen af fire elementer: - omkostningsprocenten fra Central Investorinformation - direkte handelsomkostninger ved løbende drift, som de fremgår af resultatopgørelsen i det senest reviderede årsregnskab, opgjort i procent af den gennemsnitlige formue - 1/7 af det aktuelle maksimale emissionstillæg, som det fremgår af gældende prospekt - 1/7 af det aktuelle maksimale indløsningsfradrag, som det fremgår af gældende prospekt. Afdelingens ÅOP: Afdeling Årlige omkostninger i procent ValueInvest Global 2,47 % Vederlag og særlige aftaler Aftale vedrørende depotbank og bevisudstedende institut Som foreningens depotbank og bevisudstedende institut er valgt Spar Nord Bank A/S. Som depotbank varetager Spar Nord Bank A/S de lovmæssige opbevarings- og kontrolfunktioner af foreningens formue. Vederlaget herfor beregnes p.t. med 0,03 % p.a. af højeste depotværdi. Aftalen med depotselskabet kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til en måneds udløb. Vederlaget fremgår af nedenstående skema: Afdeling Beløb for 2013 ValueInvest Global kr. 13

14 Depotselskabet ejer 14,24 % af BI Holding A/S. BI Holding A/S er modervirksomhed til det 100 % ejede datterselskab BI Management A/S, som ifølge aftale med foreningen skal fungere som investeringsforvaltningsselskab i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. 47, stk. 4. Honorar for varetagelse af funktionen som bevisudstedende institut er fastsat til et årligt fast gebyr på kr ,- pr. afdeling samt som et gebyr på kr. 200,- pr. emissions- og indløsningstransaktion. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den første i en måned. Administrationsaftale Foreningen har indgået administrationsaftale med og delegeret den daglige ledelse af foreningen til BI Management A/S, hvorefter selskabet udfører foreningens administrative opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Foreningen og dens afdelinger betaler et årligt honorar på kr. Herudover betaler afdelingerne et årligt gebyr til BIM, som udgør 0,10 % p.a. af afdelingernes gennemsnitlige formue op til mio. kr. og 0,05 % p.a. af afdelingernes gennemsnitlige formue over mio. kr., Gebyret beregnes på baggrund af den gennemsnitlige formue, opgjort på basis af formuerne ultimo månederne. Endvidere betaler Foreningen for rapportering, herunder rammeudnyttelsesrapportering, risikorapportering og risikoredegørelse et årligt gebyr på kr. samt kr. p.a. for hver afdeling. Administrationsbidraget til BI Management A/S er ekskl. gebyrer o.lign. til bestyrelse, juridisk assistance og anden rådgivningsbistand, revision, tilsyn, depotselskab, investeringsrådgivning, markedsføring og handelsomkostninger. Aftalen kan opsiges med en frist på 90 dage til den 1. i en måned. Rådgivnings- og markedsføringsaftale Mellem foreningen og ValueInvest Assets Management S.A., Luxembourg er der indgået overenskomst om rådgivning, markedsføring og kundeinformation. ValueInvest Asset Management S.A. er et luxembourgsk rådgivnings- og investeringsselskab med tilladelse fra Finansministeriet i Luxembourg til at drive investeringsrådgivning og formueforvaltning. Selskabet driver investeringsrådgivning ud fra valuekonceptet og har private såvel som institutionelle kunder i ind- og udland. Selskabet har modtaget autorisation nr. 16/01 udstedt den 14. marts 2001, der tillige er notificeret over for Finanstilsynet i Danmark. ValueInvest Asset Management S.A. er ikke foreningens depotselskab og er ikke koncernforbundet med hverken depotselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet. Vederlag i øvrigt Honorar til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Foreningen betaler afgift til Finanstilsynet i henhold til 182 i lov om investeringsforeninger m.v. For 2013 udgjorde bidraget: Afdeling Bestyrelse (kr.) Budgetteret til bestyrelse for 2014 (kr.) Afgift til Finanstilsynet (kr.) Budgetteret afgift til Finanstilsynet for 2014 (kr.) ValueInvest Global kr kr kr kr. Hændelseserklæring Foreningen er ikke involveret i retstvister eller voldgiftsafgørelser, der kan have indflydelse på foreningens finansielle stilling. Foreningen er ikke bekendt med, at sådanne retstvister skulle være i vente. 14

15 Vedtægter Foreningens vedtægter udleveres fra foreningens kontor. Foreningens vedtægter er en integreret del af nærværende prospekt og skal medfølge ved udleveringen af dette. Bilag: Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark 15

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 43 Børsmeddelelse nr. 05.2011, Prospekt,

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere