Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen 1/76

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen 1/76"

Transkript

1 1/76

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...5 Motivation...5 Introduktion til Snoezelen... 5 Problemfelt...7 Design-idé... 8 Problemformulering... 8 Afgrænsning... 9 METODOLOGI...10 Projektets HumTek Dimensioner...11 Subjektivitet, teknologi og samfund Design og konstruktion Projekt design delanalyse - Teoretisk grundlag Empiri Del analyse Visuelle og auditive virkemidler...14 Metodisk tilgang til egen empiri...16 Interviews Afprøvning og evaluering TEORI...19 Børns læring gennem legen...19 Design refleksioner Børns kreative, sociale og emotionelle udvikling gennem legen...21 Det sociale & emotionelle aspekt Koncentration kontra stress Sansernes betydning - for den menneskelig udvikling...25 Målgruppe refleksion Faglige aspekter af sansning Sanserne generelt Børn og sanseintegration Projekt og produktrefleksioner Snoezelen...31 Filosofi & Teori /76

3 Besøg i snoezelhuset Guldhornet Erfaringer med snoezelen Visuelle virkemidler...42 Farvers påvirkning Farvesignalernes kulturelle og personlige egenskaber...44 Brug farverne bevidst Brug af farver i De mange verdeners rum...45 Farvernes signalmæssige egenskaber Auditive virkningsmidler...50 Musik og følelser Musik og børn Brug af Auditive Virkemidler i Installationen...52 DESIGNRATIONALE...54 Konstruktion...54 Teknisk design...56 Bruger-interface Opstillingen i Hestestalden En kort præsentation af rummet Placering af installationen AFPRØVNING & EVALUERING AF DESIGN...60 Testforløb & Observationer dag dag og 4. dag dag Evaluering...65 Rummets brug Temaer Farver Brugsinterface Diskussion...71 Volumen Taktile virkemidler Opstilling i rummet /76

4 KONKLUSION...72 PERSPEKTIVERING...74 Tablets Egne temaer Besøg og lån 'De mange Verdeners rum' Alternativ målgruppe LITTERATURHENVISNINGER /76

5 INDLEDNING MOTIVATION Det som indledende har inspireret os til at lave dette projekt, er et forholdsvist nyt koncept, eller filosofi om man vil, der kaldes 'snoezelen'. Konceptet bruges i dag hovedsagligt i forbindelse med samvær og udviklende aktiviteter for fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Men langsomt er det også begyndt at vise sig brugbart i mange andre henseende. F.eks. for personer med ADHD, autisme, psykiske lidelser, demens og posttraumatisk stresssyndrom m.fl. Positive erfaringer i forbindelse med almindelige børns udvikling er også begyndt at tegne sig. Formålet med dette projekt er, at påvise at snoezelen er et koncept, der vil være til gavn i almindelige institutioner. Derudover vil vi med snoezelfilosofien som grundlag skabe et produkt, der kan bringe en del af denne givende oplevelsesverden ind i de disse almindelige institutioner, til fordel for både personale og børn i mange henseende. Introduktion til Snoezelen Konceptet har sine rødder i Holland og udspringer i midten af halvfjerdserne i forlængelse af en samfundsmæssig holdningsændring i forhold til udviklingshæmmede personer. De blev ikke længere betragtet som genstande, der skulle gemmes væk på offentlige institutioner. Men som ligeværdige mennesker med samme rettigheder som almindelige personer. Ordet Snoezelen er opstået ved en sammentrækning af de to hollandske ord snuffelen og doezelen, der betyder henholdsvis snuse og døse. Den grundlæggende filosofi omkring konceptet er, at man ved at skabe en kontrolleret sanseramme, som giver brugeren ro (døse), kan denne få overskud til mere aktivt at forholde sig til de andre tilbudte sanseindtryk (snuse). To vigtige grundbegreber der pædagogisk arbejdes ud fra og derved kan karakterisere snoezelkonceptet er - Gensidig oplevelse og ligeværdighed (www1). 5/76

6 Det er meningen, at snoezelmetoden skal opleves som en behagelig aktivitet, der er fri fra direkte krav. Disse kan eksempelvis have en stimulerende, underholdende, beroligende eller aktiverende karakter. Herigennem kan der dannes en ramme, der stimulerer til samvær, kommunikation og udvikling på brugerens egne betingelser. Det er netop gennem disse positive multi-sanselige oplevelser, at der skabes gode muligheder for udvikling på mange forskellige planer. Det vi er i dag, er vi bl.a. på grund af de sanselige oplevelser, vi har haft. Vi har en personlig udviklingshistorie, der bygger på vores sanseoplevelser. Selvom vi abstraherer, og danner begreber, baseret på vor oplevelser, husker vi også de sanselige indtryk, der har muliggjort begrebsdannelsen (Eijgendaal, 1991: 29). Hvordan indre udvikling sker igennem sanselige oplevelser og leg, vil vi komme nærmere ind på senere i projektet. I Danmark blev snoezelkonceptet først introduceret i Det var forstanderen for børnehjemmet Solbo ved Silkeborg, Maurits Eijgendaal, der sammen med en gruppe specialpædagoger opdagede konceptet i forbindelse med en inspirationstur til Holland i Herefter fik han sat en proces i gang og fik siden bygget et snoezelhus i Solbo, som var det første af slagsen i Danmark. Herfra bredte konceptet sig videre ud i landet og de andre Skandinaviske lande. I dag er Maurits Eijgendaal udviklingschef i Skanderborg kommune og leder af VISS.dk (Videnscenter Skanderborg, Sølund). Derudover er han forstander for Landsbyen Sølund der med sine ca. 550 ansatte fungerer som er et hjem for ca. 220 mennesker i alderen år, med forskellige vidtgående fysiske og psykiske udviklingsmæssige handicaps. Sølund råder over et af verdens største snoezelhuse - 'Guldhornet', som blev indviet i Dette hus vil vi i forbindelse med projektet besøge og herfra inddrage empiri til udvikling af projektets produktdesign gennem deres erfaringer. 6/76

7 PROBLEMFELT Der bliver stadig flere børn pr. pædagog i de danske institutioner, hvilket medfører, at det kan være vanskeligt for pædagoger at fastholde flere børns koncentration samt indlevelse i forskellige aktiviteter. Dette forringer fleksibiliteten af de pædagogiske aktiviteter, der kan tages initiativ til, samt fjerner i højere grad fokus på det enkelte barns udvikling. Flere internationale forskningsresultater viser, at børn i institutioner med få pædagoger har et forhøjet indhold af stresshormonet kortisol i kroppen, og desuden kan de lave normeringer nedsætte børnenes indlæringsevne og gøre børnene mere aggressive (www2). I forlængelse af dette fastslår seniorforsker, Mogens Nygaard Christoffersen - fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, at når hver pædagog har over syv til otte børn, begynder det at skabe virkelige problemer (www2). Børn med specielle behov i deres hverdag, kan blive de hårdest ramte af denne uheldige udvikling, i det der ikke er ressourcer til at fokusere på og imødegå deres individuelle behov. Specielt i institutioner som ligger i tætte urbane områder, kan dette være et yderligere problem, da der mange gange, hverken er meget plads indendørs eller på legepladsen udenfor. Dette kan bevirke at børn sjældent kan finde ro i deres hverdag, samt at der muligvis er dele af deres sansesystemer, som ikke bliver tilstrækkeligt stimuleret og udviklet. Senere i deres tilværelse kan dette bevirke at de vil opleve problemer med f.eks. indlæring, koncentration sociale relationer mm. Med snoezelkonceptet som inspiration, vil vi gennem et design af en videoinstallation skabe et rum, der kan fungere som et grundlag for en udviklingspædagogisk tilgang, hvor der bl.a. kan arbejdes med sanseintegration. Yderligere er vores formodning, at den grundlæggende stimulering, som en video/lydinstallation kan give, fremmer børns indlevelsesevne, koncentration og fantasi i forbindelse med forskellige aktiviteter. Dette kan f.eks. være i forbindelse med historieoplæsning, kreative/rytmiske aktiviteter eller børnenes frie leg. Vi arbejder ud fra den antagelse, at børn lærer bedst gennem leg, og at deres koncentration kan bevares i længere tid, hvis de synes at noget er sjovt og underholdende. 7/76

8 Der er i forvejen mange pædagogiske værktøjer, der har til formål at underholde børnene i institutionerne. Dette er f.eks. lyd-cd'er, computerspil, film etc. Det vi mener, der gør vores design unikt er, at vores installation vil kunne fungere som et åbent værktøj, hvor rammerne for hvilke aktiviteter det kan bruges til, er meget åbne. Da vores forhåbning og antagelse er, at vores design vil kunne fremme børnenes fantasi, indlevelsesevne og derved også kreativitet, vil en del af de aktiviteter som i forvejen foregår i institutionerne såsom tegning, brætspil og fri leg kunne forstærkes via installationen. Design-idé Ved brug af lys, lyd og billeder, vil vi skabe et stemningsrum, der giver børnene en opfattelse af at befinde sig i andre omgivelser. Rummet skal derved kunne skifte karakter efter brugerens ønske. Dette skal kunne gøres ved et simpelt brugsinterface. Problemformulering Hvordan kan vi, med snoezelen som inspirationsgrundlag, skabe et design der med fordel kan bruges som pædagogisk værktøj børnehaver? - hertil; hvilke pædagogiske aspekter kan indtænkes i et sådant design, samt hvordan kan virkemidler bevidst benyttes? 8/76

9 Afgrænsning Vi har i dette projekt valgt at afgrænse os for en række aspekter, der ligeledes kunne have været relevante i forhold til vores problemstilling. Vi vil følgende begrunde nogle af de fravalg, som vi har gjort os for at begrænse projektets omfang. Vi har valgt ikke at undersøge hvorledes; henholdsvis musik og farver påvirker mennesket fysiologisk. Dette begrunder vi med, at det ingen betydning har, for forståelsen af de følelsesog adfærdsmæssige påvirkninger, som er væsentlige i forhold til designet af vores installation. Vi har ikke fundet det relevant at undersøge, hvorledes lydbølger opstår, samt hvordan de opfanges af øret. Ligeledes vil vi ikke beskæftige os med, hvordan hjernen opfatter disse impulser og omdanner dem til det vi betegner som lyd. Det samme gør sig gældende i forhold til farver, hvor vi har valgt at begrænse os fra at undersøge på hvilken måde farver bliver dannet. Ydermere har vi ikke fundet det relevant at arbejde med den generelle farvelære, der blandt andet beskæftiger sig med kontrastfarver, farvecirkler og farveakkordik. Vi har afgrænset os fra at beskæftige os med hvilke remedier, der kunne indgå i rummet til stimulering af de kropslige sanser. En af målsætningerne i forhold til vores design er, at vi vil skabe et redskab der supplerer de i forvejen eksisterende aktiviteter. Dermed forventer vi, at børnehaven allerede har nogle remedier, som børnene kan gøre brug af i forbindelse med deres lege og andre aktiviteter. Ydermere formoder vi, at personalet gennem deres uddannelse, har opnået en grundlæggende viden omkring sanseintegration hos børn, og at det dermed i forvejen udgør en større eller mindre del af deres pædagogiske arbejde. I forhold til vores design vil vi dermed udelukkende fokusere på sansestimulering af henholdsvis høre- og synssansen, da disse er mest væsentlige i forhold til at fordre en bestemt stemning eller adfærd. Ydermere har vi begrænset os fra at lave en økonomisk vurdering af vores produkt. Denne kunne synes relevant i forhold til en implementeringsproces. Regeringens spareplaner har betydet nedskæring i institutionernes ressourcer, og vi er dermed velvidende om, at børnehaverne ikke har en uanet mængde penge til rådighed. Vi har imidlertid begrænset os til, udelukkende at undersøge om der er interesse for sådan et pædagogisk redskab og ikke hvor vidt der er penge til det. 9/76

10 METODOLOGI Vi vil følgende redegøre for vores metodiske fremgang - herunder argumentere for vores valg af teori samt vores tilgang til egen empiri. Vi vil derudover beskrive vores analysestrategi og vores tilgang til udvikling og konstruktion af projektets produkt. Metodisk model Kilde: Egen konstruktion Ovenstående figur illustrerer vores grundlæggende metodiske tilgang til projektarbejdet. Det vil vi i følgende kapitel udspecificerer. 10/76

11 PROJEKTETS HUMTEK DIMENSIONER Subjektivitet, teknologi og samfund Vi beskæftiger os i projektet med, hvordan vi designer og udvikler et stykke teknologi, der kan bruges af pædagoger som et værktøj i det daglige arbejde i institutionen. I denne forbindelse kommer vi ind på, hvilke vigtige egenskaber børnehavebørn skal tilegne sig for at få et sundt grundlag for den videre tilværelse i samfundet, hertil hvordan vores produktdesign kan stimulere disse læreprocesser gennem legen. I forhold til udvikling og design af vores produkt kommer vi omkring, hvordan forskellige virkemidler påvirker et individ kognitivt. Vi vil også beskæftige os med, hvordan vi bedst muligt former designet, så det passer til vores målgruppes behov og ønsker. Derfor er vi i udviklingsprocessen i dialog med pædagogerne i en børnehave, hvor vi senere også vil installere og teste en prototype af produktet. Dette med henblik på en iterativ designproces og derigennem videreudvikling. Design og konstruktion Eftersom vi i forbindelse med vores projekt skaber en prototype af et produkt, vil det næsten være umuligt for os ikke at berøre emnerne design og konstruktion. I afsnittene om henholdsvis musik og farver, samler vi information, der danner grundlaget for installationens visuelle og auditive design, med udgangspunkt i vores valgte målgruppe. Den ønskede effekt fra de forskellige rum stiller krav, der skal indfries via gennemarbejdet design af både en billedside og musik. Vi vil desuden designe vores eget program fra bunden, der bruges til at afvikle installationen. Dette stiller tekniske krav der omhandler bruger-interaktion, teknisk optimering og videreudvikling. Vi bygger også vores eget fysiske interface, da dette bliver det direkte led mellem brugerne og installationen. Eftersom vores målgruppe er børnehavebørn, stiller især dette punkt særlige krav. Til sidst vil der også være opsætningen af produktet i det specifikke rum, hvor vi må forholde os til rummets fysiske dimensioner og inkorporere vores design bedst muligt. Vi forholder os således til design og konstruktion på flere plan, hvilket gerne skulle resultere i skabelsen af det bedst mulige produkt. 11/76

12 PROJEKT DESIGN 1. delanalyse - Teoretisk grundlag Denne analysedel har, ud fra et teoretisk grundlag, til formål at vise, hvordan vores produktdesign kan bruges som en aktiv del af det pædagogiske arbejde i børnehaver. Denne vil derved samtidigt stå som argumentation for, hvordan teknologien i dette projekt er en del af et større samfundsmæssigt perspektiv - dette med henblik på semesterbindingen Subjektivitet, teknologi & samfund. Teori Børns Læring gennem legen Vi vil gennem dette kapitel danne en forståelse for, hvordan leg og læring går hånd i hånd. Samt hvilke vigtige egenskaber børn tilegner sig igennem legen, og hvordan disse processer kan stimuleres igennem omgivelserne udformning og tilhørende sanseindtryk. Herigennem vil vi pege på nogle centrale egenskaber som vores færdige installation skal opfylde. I denne forbindelse vil vi reflektere og diskutere, hvordan netop vores produkt vil være med til at bidrage til vigtige elementer af børns udvikling. Litteratur der anvendes i dette kapitel: Ellneby, Ylva (1999) Om børn og stress og hvad vi kan gøre ved det. Samuelsson, Ingrid Pramling & Carlsson, Maj Aspund (2005) Det legende lærende barn. Teori Sansernes Betydning for den menneskelige udvikling Da vi arbejder med at skabe et rum, der kan stimulere til både kropslig og indre udvikling hos børn, er det vigtigt at forstå hvordan disse sanser grundlæggende virker, samt hvilken betydning de har for vores udvikling som mennesker. Dette afsnit har til formål at give en indsigt i. I denne forbindelse vil vi reflektere over, hvordan vores produktdesign som grundlag kan være medvirkende til at stimulere disse sanser på forskellig vis. Litteratur der anvendes i dette kapitel: Ayres, A. Jean (2007) Sanseintegration hos børn. Flendt, Helene (ed.) et al. (1994) Snoezelen som redskab til et bedre liv. 12/76

13 Snoezelen Teori og filosofi Det som indledningsvis har inspireret til dette projekt og produktdesign er snoezelkonceptet. Vi ønsker derfor at inddrage perspektiver fra den filosofi og teori, der ligger til grund for snoezelen i dette projekts designrationale og dertilhørende refleksioner. Dette kapitel skal derfor give et grundlæggende indblik i konceptet, dette gennem den empiri vi indhenter fra vores besøg i snoezelhuset Guldhornet i Skanderborg, samt fra artikler og litteratur om emnet. Ud fra dette vil vi uddrage elementer som kan bruges i forbindelse med vores produktdesign. I forbindelse med dette vil vi lave et lille foto essay der giver et indblik i et snoezelhus' udformning. Litteratur der anvendes i dette kapitel: Eijgendaal, Maurits A. (1991) Snoezelen også en måde at være sammen på. Flendt, Helene (ed.) et al. (1994) Snoezelen som redskab til et bedre liv. Empiri der anvendes i dette kapitel: Interview med specialpædagog, Gitte Andersson, i forbindelse med ekskursion til snoezelhuset 'Guldhornet. Empiri Interviews Vi vil i forbindelse med denne del-analyse foretage interviews med pædagoger som til dagligt arbejder med børn i aldersgruppen tre til seks år. De interviewede er en del af målgruppen for projektets produkt, da det netop er dem som har "hands-on" i arbejdet med børns tidlige udvikling, og derfor repræsenterer den gruppe, der vil anvende produktet som en del af deres pædagogiske arbejde. Disse interviews foretages i børnehaven Hestestalden, som ligger på Vesterbro, København. Pædagogerne her har erfaring med at arbejde med børnene i forskellige omgivelse, da de to afdelinger af institutionen skiftevis, er enten hjemme på adressen i Vesterbro, eller i deres udflytterdel - som er en 2000m2 stor naturgrund beliggende udenfor byen. Disse interviews skal give et indblik i, hvilke udfordringer pædagogerne står overfor i forbindelse med at gennemfører læringsplaner, holde stressniveauet for børn og voksne i 13/76

14 institutionen nede, samt give en tilstrækkelige opmærksomhed til de enkelte børn Dette set i forlængelse af de besparelser, der har været på børn-og-unge-området i seneste år, som har medført mindre ressourcer og dårligere normeringer. Ud fra dette vil vi reflektere over hvordan denne empiri kan give input til funktionen og udformningen af vores produkt, så det netop kan fungere som et multi-purpose-værktøj for institutioner. Som vores metodiske tilgang har vi valgt at foretage semi-strukturerede interviews (mere om dette i afsnittet 'Metodisk tilgang til egen empiri'). Ekskursion til snoezelhuset Guldhornet i Skanderborg Det som indledende har inspireret os til idéen om at udforme "De mange Verdeners Rum", er det Hollandske sanseintegrationskoncept snoezelen, hvor der arbejdes med stimulering og integration af sanserne i forbindelse med det pædagogiske arbejde. Konceptet gør stor brug af forskelligartede teknologier i forbindelse med udformningen af de mange sanserum, der hver har unikke temaer og kan bruges på forskellig vis. Vi vil derfor besøge dette snoezelhus, som er et af verdens største, dette med formålet at få indsigt i metoden samt hvordan de aktivt bruger de forskellige teknologier i deres arbejde. Derudover selv at opleve og blive inspireret til udformningen af produktdesignet. I denne forbindelse vil vi også foretage et semi-struktureret interview med en af de ansatte specialpædagoger Gitte Andersson, med det formål at få indblik i, hvordan der aktivt arbejdes med sanseintegration som en del af en udviklingsteoretisk pædagogisk tilgang. Samt hvordan der gøres brug af teknologien i forbindelse med dette. 2. Del analyse Visuelle og auditive virkemidler Denne analysedel har til formål at afdække forskellige sanselige virkemidlers påvirkning på henholdsvis adfærd og sindstilstand. Dette med henblik på at definere hvordan vi aktivt kan bruge farver og lyd i forbindelse med vores designrationale. Gennem dette kapitel vil vi beskrive, hvordan forskellige sanselige virkemidler; lyd og farver påvirker individet kognitivt. Ud fra dette vil vi diskutere og redegøre for, hvordan denne viden til fordel kan inddrages i udførelsen af projektets design. Litteratur der anvendes i dette kapitel: Bjerregaard, Lene (1996) "Brug farverne bevidst. 14/76

15 Bjerregaard, Lene (2002) Farveordbog. Bjerregaard, Lene (2005) Den nye helhedsfarvelære. Olsen, Ole Andkjær & Møhl, Bo (2007) Musik og psykologi set fra sidelinjen. Hammershøj, Henny (2005) Barnets musikalske vej. Karpatschof, Benny; Olsen, Ole Andkjær; Berliner, Peter; Møhl, Bo; Bang, Jytte; Tønnesvang, Jan & Væver, Mette Skovgård (eds.) (2007) Psyke & Logos. Lüscher, Max & Scott, Ian (1991) Lüschers farvetest. Marstal, Inge (2004) Dit musikalske barn. Sharamon, Shalila & Baginski, Bodo J. (1996) Chakrahåndbogen. METODISK TILGANG TIL EGEN EMPIRI Interviews Vi vil i forbindelse med indsamlingen af empiri til projektet foretage en række kvalitative interviews. Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at producere viden. Det udfolder sig som en samtale mellem interviewer og interviewperson, hvor samspillet mellem de to konstruerer viden. Intervieweren ønsker her en forståelse af et givent emne ud fra interviewpersonen fremfor videnskabelige forklaringer. Det kan f.eks. være en interviewpersons viden, holdning, erfaring eller oplevelse med noget bestemt, som er relevant for ens projektarbejde (Kvale og Brinkmann, 2009: 17-18). Det kvalitative forskningsinterview er karakteriseret ved kun at have få præstrukturerede udførelsesprocedurer, hvilket gør, at man i høj grad selv kan strukturere det efter behov (32). Vi har i forbindelse med vores interview valgt at kigge på nogen af de teknikker der kan hentes fra Steinar Kvale. Da der er nogle konkrete områder vi ønsker at få afdækket gennem interviews, har vi valgt det semi-strukturerede interview som metodisk tilgang. Ved det semi-strukturede interview, har man en generel idé om nogen væsentlige spørgsmål, man skal have afdækket og en foreløbig rækkefølge for disse. Det er dog ikke en rækkefølge der skal følges stringent, og der gives plads til at stille opfølgende spørgsmål undervejs som 15/76

16 disse måtte opstå (Kvale, 2009: 65). Gennem samtalen afdækkes den relevante viden ved at spørge ind efter som emnet åbenbare sig for intervieweren (7). Det er i forbindelse med det semi-strukturede interview en fordel at sikre sig at informanterne er bevidst om emnet på forhånd, og har haft mulighed for at gøre sig nogle tanker herom. På denne måde er der større sandsynlighed for at åbne en bredere forståelse af emnets område. Det er også, i en hvilken som helst given situation, vigtigt at huske på, at give plads til at den interviewede kan komme med opfølgende svar, som kan vise sig af væsentlig værdi (65). Afprøvning og evaluering I forbindelse med afprøvning og evaluering af projektets produkt, har vi gjort os forskellige overvejelser for, hvordan vi ville gribe denne proces an. Kilde: Design og metode, forelæsning 11 (2009): slide 24 Ovenstående illustration viser nogle forskellige metoder, der kan bruges til evaluering af produktets design. Da vi ønsker en høj grad af validitet i vores evaluering, har vi besluttet at bestræbe en såkaldt 'naturalistisk' metodisk tilgang, hvor vi i refleksion med informanter fra vores målgruppe, vil evaluere produktdesignet. Dette argumenteres der for gennem Sun & Kantor's (2006) tre virkeligheder: Real users, real systems - real problems (Design og metode, forelæsning 11 16/76

17 (2009): slide 17). Vi vil foretage en evaluering af vores design både i udviklingsfasen samt ved afprøvning af den endelige prototype. Derved har vi både en 'ex ante' samt en 'ex post' metodisk tilgang til evalueringen af vores produktdesign. 'Naturalistisk Ex Post': Ved denne tilgang forstås at vi vil installerer prototypen af vores produktdesign i dens naturlige omgivelser, det vil sige - en børnehave. Derved kan vi teste produktdesignets funktionalitet direkte på målgruppen og dets potentielle fremtidige brugere. Gennem denne metode skulle vi gerne opnå en god indsigt i hvilke reelle problemer, der findes ved produktdesignet i forhold til den direkte brug. Derudover håber vi på, at vi gennem vores test og evaluering delvist1 kan konkludere, om teorien bag designet kan overføres til praksis i børnehaven. Resultaterne fra evalueringen vil videre kunne bruges til en iterativ udvikling af designet. 1 Delvist da vi på baggrund af det korte tidsrum vi laver observationer og opfølgende interviews i, ikke med sikkerhed kan fastslå om produktdesignet er fyldestgørende i forhold til de brugte teorier. 17/76

18 TEORI BØRNS LÆRING GENNEM LEGEN Leg er som en forelskelse, noget, der bare sker uden mål eller hensigt og uden at være noget, de voksne kan manipulerer frem (Samuelsson & Carlsson, 2005: 230) Dette gør den langt fra meningsløs i et større perspektiv. Selvom legen umiddelbart ikke har noget decideret formål, har den stor indflydelse på et barns udvikling og videre liv på mange forskellige områder. Vi vil i følgende redegøre for legens betydning og hvilke vigtige aspekter af læring, der er forbundets til dens natur. I denne forbindelse vil vi løbende reflektere over, hvordan vi med dette projekts produktdesign, kan være med til at skabe et sundt grundlag for disse lege og læringsprocesser i institutionen. Leg og læring er to begreber, der i sig selv tildels har konflikterende betydninger. Leg karakteriseres traditionelt ved at den er: Lystfyldt, fri, spontan, symbolsk, engagerende, social og en aktivitet fri fra krav og mål. Læring er traditionelt knyttet til videregivelse af specifik viden eller en egenskab. Disse begreber som er knyttet til legen, er alle dimensioner i det læringsperspektiv, som i dag kaldes lystfyldt læring (230/231). Legen er et vigtigt element i begyndelsen af livet. Det er først og fremmest igennem legen at børn oplever og lærer at interagere med den fysiske verden. Senere bevæger legen sig over i sociale rollelege. Her bruger barnet både kroppen samt forskellige materialer og remedier til at danne sig personlige og sociale erfaringer. Det er herigennem at børnenes verdensopfattelse begynder at blive meningsfyldt (53). Når børn leger og prøver forskellige ting, støder de på nye og uventede situationer. Når den nye information eller situation ikke passer ind i det, barnet ved, kan der først opstå en frustration. Derefter forsøger barnet at håndtere det nye indhold og tilpasse det til det, det allerede kan eller ved. I denne proces opstår der ny viden, som det føler sig tilfreds med. Legeprocessen bliver på denne måde en del af læringen (53). Gennem legen udvikles barnet kognitive færdigheder også, da en symbolsk tænkegang er en centralt evne der bruges i legen. Gennem legen findes der uendelige muligheder for benytte forskellige materialer og remedier til at udtrykke sig symbolsk, på en måde som er meningsfuld for børnene. (53) Gennem forestillingsevnen, eller fantasien om man vil, 18/76

19 forvandles forskellige døde remedier til et udtryk, der tillægges værdi og giver mening i legen. Det er i forbindelse med legen vigtigt, at barnet bliver tilstrækkeligt stimuleret af omgivelser og/eller de tilgængelige remedier. Det opleves i dag tit, at børn keder sig når de ikke bliver stimuleret tilstrækkeligt. F.eks. i forbindelse med aktiviteter, der bærer præg af en for høj grad forudbestemt planlægning, eller af kommercielt legetøj, der ikke overlader noget til fantasien. Dette bevirker at der ikke overlades tilstrækkeligt til barnets egne impulsive og kreative evner (Ellneby, 1999: 39) En velfungerende hjerne hos børn og voksne er afhængig af indtryk fra omgivelserne. Hvis barnet ikke får tilstrækkeligt med stimulans, mister hjernen den grad af vågenhed, der skal til for at kunne tænke og handle meningsfuldt, at koncentrere sig og at opretholde en følelsesmæssig balance (38). Design refleksioner Tilgængelighed af forskellige remedier, som kan indgå i skabelsen af det univers der understøtter legens form, er derfor også et vigtig element, som bør indtænkes i forbindelse med den endelige installation af 'De mange Verdeners Rum'. I forbindelse med idéudvikling omkring udformningen og udtrykket af vores design, er et meget vigtigt aspekt, overvejelser omkring graden af stimulering der vil forekomme. Vi vil her skulle sigte efter at opnå en balance imellem en utilstrækkeligt stimulering og en overstimulering. Ved en utilstrækkelighed af stimulerende elementer vil installationen ikke være i stand til at skabe og fastholde i ønsket stemning. Børnenes indlevelsesevne og koncentration i forhold til legen/aktiviteten vil derfor ikke være påvirket og derved vil designet ikke opfylde dets formål. Ved en for høj grad af stimulerende/opmærksomhedskrævende elementer, vil oplevelsen af installationen komme til at bærer præg af passiv underholdning, hvor der ikke overlades nok til børnenes egne skabende og legende evner. Yderligere vil det i forbindelse med installationens brug som værktøj i en pædagogisk aktivitet, kunne betyde at opmærksomheden fra selve aktiviteten/legen ville flyttes over på designets udtryk. 19/76

20 I forhold til forskellige typer af aktiviteter i forbindelse med installationen, vil der være behov for større eller mindre grad af stimulerende elementer. Det vil derfor være nødvendigt at man som bruger kan manipulere installationens udtryksgrad af forskellige virkemidler. Dette vil f.eks. være i forhold til farvernes nuance og intensitet samt volumen og genre af musik. Børns kreative, sociale og emotionelle udvikling gennem legen et fremtidsperspektiv på vigtigheden af legen som fænomen Det vestlige samfund har i løbet af det seneste århundrede bevæget sig fra at være et grundlæggende industrisamfund, til nu at være et såkaldt videnssamfund. Dette betyder at det nu og for fremtidens generationer, vil være generelt andre færdigheder som vægtes højt i samfundet. Tidligere var nøglefaktoren i en generation rigdom jord, arbejde og materielle ting. I fremtidens vi det være ideer, kreativitet og viden (Samuelsson & Carlsson, 2005: 227). I børnenes fantasifulde og legende univers er alting muligt og tilladt, hvilket er grunden til at vi som oftest opfatter børn som værende mere kreative end voksne. Selvom børn kan skelne mellem fantasi og virkelighed, er det i dette grænseland, at kreative tanker fødes, og der, det ene beriger det andet (232). Denne legende, fantasifulde og undersøgende indstilling til verden er netop den faktor, som underbygger evnen til senere at tænke abstrakt og kreativt i forbindelse med forskellige problemstillinger, og som derfor en dag vil resultere i forskellige former for nydannelse og udvikling. At skabe et godt grundlæg for at børns kreative evner har mulighed for at udvikle sig, kræver både et mangfoldigt læringsmiljø og pædagoger, som aktivt er med til at understøtte disse processer. Leg, læring og kreativitet er fænomener som alle er sammenvævende og gensidigt afhængige ( ). 20/76

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

De forunderlige sanser

De forunderlige sanser De forunderlige sanser Fokus på sanserne og sensoriske aspekter - særligt hos mennesker med stress, som følge af autisme og mental retardering Tirsdag d. 23. februar 2016 og Pernille Fynne Program d. 23.

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke.

Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke. Sanse-stimulering i passende mængde Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke. Nogle børn har det sværere end andre. De er klodsede, usikre og tør ikke være

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 22 NOVEMBER 2010 DET LEGENDE LÆRENDE BARN V. DITTE WINTHER-LINDQVIST ADJUNKT I LÆRINGSTEORI V. DPU/IUP. a r t s

AARHUS UNIVERSITET 22 NOVEMBER 2010 DET LEGENDE LÆRENDE BARN V. DITTE WINTHER-LINDQVIST ADJUNKT I LÆRINGSTEORI V. DPU/IUP. a r t s AARHUS UNIVERSITET 22 NOVEMBER 2010 DET LEGENDE LÆRENDE BARN V. DITTE WINTHER-LINDQVIST ADJUNKT I LÆRINGSTEORI V. DPU/IUP a r t s VELKOMMEN TIL! Målet med workshoppen: At kvalificere et læringsbegreb om

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Motorik. Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne!

Motorik. Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne! Motorik Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne! Hvis grundmotorikken er dårlig, vil barnets følgende udviklingstrin visne! (Anne Brodersen og Bente Pedersen) Børn og motorik

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Krop og bevægelse et oplæg om motorik.

Krop og bevægelse et oplæg om motorik. Tirsdag d. 29. Maj 2012 Krop og bevægelse et oplæg om motorik. v/ VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe KOSMOS, Nationalt Videncenter for Sundhed, Kost og Motion Mail: gsa@viauc.dk VIA UCVIA / PSS Fokus

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Pædagogiske kompetencer

Pædagogiske kompetencer Pædagogiske kompetencer Den samlede pædagogiske opdragelses-, udviklings-, lærings- og dannelsesopgave indebærer, at pædagogen selvstændigt og i samarbejde med andre skal understøtte og stimulere barnets/brugerens

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

STU. Linie. estegnen. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Unge med fysiske, sansemæssige og kognitive hjælpebehov JOB & AKTIVITETSCENTER

STU. Linie. estegnen. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Unge med fysiske, sansemæssige og kognitive hjælpebehov JOB & AKTIVITETSCENTER STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse K Linie Unge med fysiske, sansemæssige og kognitive hjælpebehov estegnen JOB & AKTIVITETSCENTER Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen Hos os kan

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Brumbassens - Pædagogiske læreplaner

Brumbassens - Pædagogiske læreplaner Brumbassens - Pædagogiske læreplaner 2016/2017 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Læringsmål for 2016/2017... 3 Mindfulnessen s læringsmiljø... 4 - Mål... 4 Udelivets læringsmiljø... 5 - Mål... 5 Det anerkendende

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Om sansemotorik, motorik og sanseintegration i forbindelse med temaet

Om sansemotorik, motorik og sanseintegration i forbindelse med temaet Kursuseftermiddag på ICDPs konferencen på d. 6. oktober 2016: Om sansemotorik, motorik og sanseintegration i forbindelse med temaet Berørt og bevæget Samt om betydningen af gode og sunde samspil i forbindelse

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser.

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser. Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

Informationsfolder til dagplejer og vuggestuer

Informationsfolder til dagplejer og vuggestuer Informationsfolder til dagplejer og vuggestuer Indholdsfortegnelse Hvad er Hej skal vi tumle? Hvem står bag Hej skal vi tumle? Hvorfor skal vi tumle? Hej skal vi tumle? Følesansen Muskelledsansen Vestibulærsansen

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere