Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder"

Transkript

1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni

2 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni

3 Udbudsrådet Nyropsgade København V Tlf.: Fax: ISBN On-line: Layout og grafisk produktion Scanprint A/S Billedmateriale istockphoto Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet.

4 FORORD De kommunale opgaver på socialområdet udgør over halvdelen af de opgaver, der samlet set kan skabes konkurrence om i kommunerne. I 2010 blev der skabt konkurrence om 23,6 pct. af opgaverne på området. Fra 2009 til 2010 var der en stigning i 1,2 procentpoint. Men der er fortsat et stort, uudnyttet potentiale for både velfærdsgevinster som fx mere kvalitet for de samme penge, og muligheden for at introducere nye interessante spillere. Udbudsrådet besluttede i november 2010 at igangsætte en analyse med det formål at undersøge hvilke barrierer, der står i vejen for, at private virksomheder kan løse opgaver på det sociale område. Denne analyse, der er den første af to analyser, sætter fokus på de barrierer, som private leverandører oplever som de væsentligste for at drive privat virksomhed inden for områderne plejeboliger, botilbud og opholdssteder. Den anden analyse udgives i efteråret 2011 og vil have fokus på private leverandørers syn på barrierer for privat virksomhedsdrift på det kommunale sundheds- og forebyggelsesområde. Det er mit håb, at analysen vil skabe debat om de barrierer, som de private aktører oplever på det sociale område, så konkurrencen om de offentlige opgaver kan få endnu et skub i den rigtige retning. God læselyst. Jørdegaard Formand for Udbudsrådet

5 Indhold Kapitel 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område 1.1 Resume og konklusioner... 5 Kapitel 2 Plejeboliger 2.1 Rammevilkår for privat levering af service og pleje i plejeboliger Udbredelse af privat levering af pleje og service til plejeboliger Barrierer for privat levering af service og pleje til plejeboliger Kapitel 3 Botilbud og opholdssteder 3.1 Rammevilkår for botilbud og opholdssteder Barrierer for privat levering af bolig- og serviceydelser i botilbud og opholdssteder Kapitel 4 Barrierer og opmærksomhedspunkter 4.1 Barrierer for privat levering af service og plejeydelser Opmærksomhedspunkter... 44

6 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Kapitel 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område 1.1 RESUME OG KONKLUSIONER Det sociale område dækker over en stor del af de kommunale udgifter. Mere end halvdelen af de opgaver, det er muligt at skabe konkurrence om i kommunerne, er placeret inden for det sociale område. I 2010 skabte kommunerne konkurrence om 23,6 pct. af de opgaver, de potentielt kunne skabe konkurrence om på området 1. Af de 23,6 pct. er langt størsteparten følgeydelser, som fx rengøring og vedligehold af bygninger og dermed ikke kerneydelsen service og pleje. Det er regeringens målsætning, at der i 2015 skal skabes konkurrence om 31,5 pct. af de kommunale opgaver samlet set. På grund af det sociale områdes størrelse er der et stort potentiale for yderligere inddragelse af private aktører inden for denne ramme. En række barrierer for at drive privat virksomhed på det sociale område begrænser dog ifølge de private leverandører deres muligheder for og interesse i - at løse opgaver på området. Med henblik på at skabe større viden om de væsentligste barrierer, og hvad der kan bidrage til at reducere dem, besluttede Udbudsrådet i november 2010 at igangsætte en analyse af det sociale område med fokus på de private leverandørers forhold, nærmere bestemt hvilke konkrete barrierer der eksisterer for at drive privat virksomhed på almindelige markedsvilkår inden for kerneydelserne på det sociale område. Nærværende analyse er afgrænset til at identificere barrierer for plejeboliger, botilbud og opholdssteder. Analysen er opdelt i to underafsnit. Den første del fokuserer på plejebolig-området, hvor analysen er afgrænset til levering af service og plejeydelser. I den anden del er fokus på botilbud og opholdssteder. Her er analysen rettet mod barrierer for privat levering af ydelser indenfor både boligdel og servicedel særligt i relation til 66, stk. 5 samt 107 og 108 i 1 Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) for hovedkonto 5 (Social og beskæftigelsesområdet) var i ,6 pct. 5

7 UDBUDSRÅDET Serviceloven. Analysen reflekterer generelt de private leverandørers perspektiv på barrierer på det sociale område. 2 Analysens resultater skal bidrage til at kaste lys over, hvordan konkurrence kan styrkes på det sociale område for at sikre, at opgaverne varetages af de leverandører, der kan løse opgaven bedst til prisen. Der opereres i analysen med en forholdsvis bred forståelse af private leverandører. Således anvendes udtrykket private leverandører i analysen om private virksomheder, selvejende institutioner, frivillige organisationer og non-profit organisationer. Herudover bearbejder analysen forskellige former for privat inddragelse. Hovedsageligt skelnes der i analysen mellem inddragelse af private gennem udbud, inddragelse af private på baggrund af godkendelse og driftsoverenskomst og inddragelse af private leverandører uden overenskomst. På baggrund af resultaterne i analysen kan det konkluderes, at mange private leverandører ønsker at blive inddraget yderligere i løsningen af opgaver på det sociale område. Det er de private leverandørers oplevelse at deres arbejde på det sociale område besværliggøres af en række barrierer. Barriererne kan medføre, at private leverandører, der allerede er etableret på det sociale område, ikke ønsker at give flere tilbud, og at private leverandører, der overvejer at indtræde på det sociale område, vælger det fra. I analysen identificeredes fem overordnede udfordringer, som private leverandører peger på i forbindelse med levering af ydelser på det sociale område: Muligheder for at skabe profit, styring og samspil med kommunerne, brugere og pårørende, styring af flere tilbud samt friplejeboligloven. Til hver af disse overskrifter knytter der sig en række konkrete barrierer, som de private leverandører har fremhævet. De private leverandørers muligheder for at skabe profit er ifølge private leverandører en væsentlig udfordring for øget involvering af private på det sociale område. De private fremhæver en række barrierer, der er med til at gøre det svært for dem at have en velfungerende økonomi. Der er bl.a. tale om udgifter, der begrænser de privates indtjening, herunder omkostninger i forbindelse med at byde på et udbud og kravet om driftsgaranti, som mange kommuner stiller. Herudover er der visse juridiske barrierer for at skabe profit. Inden for plejeboliger er det således ifølge private leverandører begrænsende for privat aktivitet, at privat levering af service og pleje ikke kan knyttes sammen (bundles) med et udbud af personlig og praktisk hjælp efter frit valg-reglerne. Dette reducerer de private leverandørers mulighed for at opnå stordriftsfordele, men sikrer, at et bredt felt af leverandører 2 Analysens afgrænsninger er uddybet i bilag 1. 6

8 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE kan byde på frit valg-ydelserne. Endelig peger de private på, at det udgør en barriere, at en kommune, der har indgået en aftale på ikke-markedslignende vilkår, har ret til at råde over, hvordan et eventuelt overskud, som en privat leverandør genererer, skal anvendes. I denne forbindelse er det relevant at bemærke, at Folketinget den 30. maj 2011 har vedtaget et lovforslag om ophævelse af retssikkerhedslovens 43, stk. 1, hvilket vil reducere denne barriere. Overskriften styring og samspil med kommunerne danner rammen om en række barrierer, der kan opstå, når de private virksomheder og kommunerne indgår i tæt samarbejde. Det er de private leverandørers opfattelse, at kommunernes interesse i at inddrage private er varierende. Samtidig peges der på, at der mangler viden både blandt kommunerne og blandt de private leverandører om rammerne for inddragelse af private. Dette kan medføre barrierer for inddragelse af de private leverandører. Overskriften styring og samspil dækker bl.a. over kommunale praksisser, private leverandører fremhæver som barrierer, som forlængede godkendelsesprocesser og overdetaljerede tilsyn og kommunens tredelte rolle som dels godkendelses- og tilsynsinstans, dels kunde og som konkurrent til de private leverandører. Kommunal detaljestyring af de private leverandører og begrænset gennemsigtighed i kommunale omkostninger er ligeledes barrierer, private leverandører fremhæver i forbindelse med deres samspil med kommunen. Private leverandørers succes afhænger af, om der er et marked til at aftage deres ydelser. Derfor er det en udfordring for de private leverandører, hvis brugere og pårørende ikke har kendskab eller tillid til de private leverandører. Brugere og pårørende kan bl.a. få oplysninger om de forskellige tilbud ved at benytte Servicestyrelsens tilbudsportal. 3 Visse mangler ved de indberettede oplysninger på tilbudsportalen reducerer dog ifølge private leverandører brugernes mulighed for at træffe et informeret valg. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at det blev besluttet at videreudvikle Serviceportalen i forbindelse med økonomiaftalen i Herudover dækker overskriften over en barriere med hensyn til genudbud i forbindelse med situationer, hvor der gennemføres udbud. Dette skyldes, at et genudbud og en potentiel ny leverandør kan medføre utryghed blandt brugere og pårørende. Genudbud gennemføres for at sikre, at det fortsat er den leverandør, der tilbyder den bedste løsning til prisen, som varetager opgaven. Inden for levering af bolig- og serviceydelser til botilbud og opholdssteder efter bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, kapitel 3 identificeres i analysen en udfordring angående muligheder for, at en privat leverandør kan drive og styre 3 Tilbudsportalen er en internetside, der drives af Servicestyrelsen, hvor bl.a. brugere og pårørende kan få overblik over de forskellige godkendte tilbud, de har adgang til, og disses hovedkarakteristika. 7

9 UDBUDSRÅDET flere botilbud eller opholdssteder. Bekendtgørelsen 4 indebærer et krav om, at de private tilbud skal være selvstændige juridiske enheder med særskilt økonomi. Denne bestemmelse medfører ifølge private leverandører visse barrierer for privat levering af bolig- og serviceydelser til midlertidige botilbud til voksne og opholdssteder til børn og unge, da den begrænser de privates muligheder for central styring af flere tilbud og reducerer de stordriftsfordele, central styring kan medføre. Blandt leverandører af service og pleje til plejeboliger anses elementer af Friplejeboligloven som en udfordring for øget konkurrence. Blandt de barrierer for privat virksomhed, som private leverandører peger på, at friplejeboligloven medfører, er omfattende krav til leverandørerne. Herudover er det en barriere, at boligdriften og leveringen af service og pleje er koblet sammen i friplejeboligloven. Dette medfører, at private leverandører, der kun er interesserede i den ene type virksomhed fx service- og plejeydelser, enten skal indgå i et konsortium med en anden privat aktør, der er interesseret i den anden del af driften, eller undlade at drive friplejeboliger. Socialministeriet står for at skulle gennemføre en evaluering af friplejeboligloven. Herudover er der i regeringens Konkurrencepakke 5 initiativer, der vil kunne bidrage til at fremme konkurrence på friplejeboligområdet. Ovenstående barrierer er identificeret af private leverandører på en workshop om barrierer for privat virksomhed på det sociale område afholdt i januar Barriererne er efterfølgende bearbejdet gennem desk-research og opfølgende interviews. De identificerede barrierer vil typisk indgå i en kontekst, der indebærer andre hensyn end det til de private leverandørers vilkår. Fx kan hensynet til det kommunale styringsbehov have betydning for visse af barriererne. Det er dog analysens præmis, at de barrierer, de private leverandører oplever, for privat virksomhed er hovedfokus. Barriererne opsummeres nedenfor i boks Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, 12. Aftale om Konkurrencepakken blev indgået 11. april 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. 8

10 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Boks 1.1 Barrierer for privat levering på socialområdet Barriererne, der identificeres i analysen, kan opsummeres som følger: Mulighed for at skabe profit Omkostninger ved udbud Krav om driftsgaranti Manglende mulighed for bundling af ydelser Råderet over overskud Styring og samspil med kommunen Kommunens tredelte rolle Styring på detaljeniveau Begrænset viden om rammerne for samarbejde Begrænset gennemsigtighed i de kommunale omkostninger Brugere og pårørende Servicestyrelsens tilbudsportal Genudbud af ydelser Private leverandørers styring af flere botilbud eller opholdssteder Privates mulighed for central styring Mulighed for at opnå stordriftsfordele Friplejeboligloven Omfattende krav Sammenkobling af boligdrift og levering af service og pleje På baggrund af analysens resultater har Udbudsrådet identificeret en række forhold, som private leverandører oplever, kan virke begrænsende for konkurrencen om de offentlige opgaver på det sociale område. Opmærksomhedspunkterne opsummeres i boks og uddybes i afsnit

11 UDBUDSRÅDET Boks 1.2. Opmærksomhedspunkter På baggrund af analysens resultater peger Udbudsrådet på følgende forhold, som private leverandører oplever, begrænser konkurrence om opgaverne på det sociale område, der kan ses nærmere på, hvis det ønskes at styrke konkurrence på området: Rammerne for at private leverandører kan generere et overskud, når de indgår på det sociale område Begrænset kendskab til effekterne af inddragelse af private på det sociale område Kompleksiteten i det kommunale godkendelses- og tilsynssystem Brugere og pårørendes adgang til oplysninger om private tilbud Friplejeboliglovens krav og rammer for private leverandører Udbudsrådet vurderer, at konkurrence gennem udbud kan bidrage til, at opgaverne på socialområdet løses bedst til prisen, fordi udbud medfører konkurrence på både pris og indhold. Dette gør sig ikke mindst gældende på områder, hvor udbudsdreven konkurrence har vist positive effekter, som de der er påvist inden for privat levering af service og pleje i plejecentre i Udbudsrådets effektanalyse af konkurrenceudsættelse af pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne (2009). 10

12 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Kapitel 2 Plejeboliger 2.1 RAMMEVILKÅR FOR PRIVAT LEVERING AF SERVICE OG PLEJE I PLEJEBOLIGER Fokus er i dette afsnit af analysen på privat levering af service og pleje i plejeboliger. Begrebet plejeboliger bruges i denne sammenhæng om plejeboliger og plejecentre til ældre og handicappede, der er kommunalt visiterede til at bo i sådanne boliger. Til boligen er der knyttet pleje- og servicefunktioner med tilknyttet personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. Plejeboliger er siden 1997 opført som almene plejeboliger, hvor der betales indskud og husleje. I 2009 var de kommunale udgifter til pleje- og omsorg af ældre og handicappede ca. 43,7 mia. kr. 6 Udgifterne til levering af pleje og service i plejeboliger er en del af dette beløb. Der er tale om et økonomisk set stort område, hvor inddragelsen af private i leveringen af service og pleje gennem udbud er begrænset. Inden for den overordnede kategori sociale opgaver og beskæftigelse er der skabt konkurrence om 23,6 pct. af de driftsopgaver, der kan konkurrenceudsættes. 7 Privat levering af service og pleje i plejeboliger forekommer især i tre former: Udbud af privat levering af service og pleje: En kommune kan vælge at skabe konkurrence om driften af leveringen af service og pleje i plejeboliger ved at gennemføre et udbud og herigennem vælge den private leverandør, der tilbyder den bedste løsning til prisen. Alle former for private leverandører kan give tilbud om at overtage leveringen af service og pleje i udbudte plejeboliger. Et udbud af en ydelse medfører, at markedet afprøves, ved at interesserede private leverandører kan komme med deres bud på, hvordan og til hvilken pris en opgave kan løses. De private leverandører konkurrerer således på kommercielle vilkår. 6 7 Statistikbanken, REGK31: Kommunale regnskaber (1000 kr.) efter område, funktion, dranst og art, Udgifter eksklusiv beregnede omkostninger, konto : Pleje og omsorg til ældre og handicappede. IKU-tal for 2010 på hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse. 11

13 UDBUDSRÅDET Selvejende almene plejeboliger med driftsoverenskomst: 8 Levering af service og pleje kan varetages af private leverandører i form af selvejende institutioner. De selvejende institutioner skal godkendes af kommunen. Leveringen af service og pleje varetages efter en driftsoverenskomst med kommunen, der fastlægger rammerne for drift, tilskud og tilsyn med den private leverandør. Ydelser, der løses af en privat leverandør medfører ikke en afprøvning af markedet, fordi opgaveløsningen overlades direkte til den enkelte leverandør. Der er dermed ikke konkurrence blandt de private leverandører om at vinde leveringen af service og pleje. Friplejeboliger: Friplejeboliger kan etableres og drives efter friplejeboligloven, herunder virksomheder, fonde, selvejende institutioner eller enkeltpersoner. Friplejeboliger opnår en markedsandel via en toleddet proces. Først skal leverandøren certificeres af Servicestyrelsen, og derefter skal leverandøren vinde del i en kvote af friplejeboliger, der administreres af Socialministeriet. Private kan også indgå i leveringen af service og pleje i plejeboliger på anden vis, bl.a. i form af friplejehjem, der skal godkendes kommunalt, men som i øvrigt etableres og drives uden driftsoverenskomst med kommunen. Der var især fokus på de tre ovennævnte typer på Udbudsrådets workshop i forbindelse med analysen. Derfor afgrænses fokus herefter til udbud, selvejende almene plejeboliger og friplejeboliger. I det følgende skitseres rammerne omkring disse former for privat levering af service og pleje i plejeboliger Udbudte plejeboliger En privat leverandør, der har vundet leveringen af service og pleje i kommunale plejeboliger gennem udbud, indgår i den kommunale forsyning. Kommunale plejeboliger er opført i henhold til lov om almene boliger og kan enten være kommunalt ejede eller fx tilhøre en almennyttig boligorganisation. Beboerne er lejere og betaler indskud og husleje. Uanset om kommunen eller en almennyttig boligorganisation ejer boligen, varetager kommunen den service og pleje, der leveres i plejecentrene og plejeboligerne. Når der gennemføres et udbud af leveringen af service og pleje i plejeboliger, er det disse opgaver, den private leverandør byder på. Der kan dog også indgå andre ydelser i udbuddet, fx bygningsdrift eller madservice. 8 Svarende til selvejende almene ældreboliginstitutioner jf. almenboligloven. 12

14 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Gennem en kontrakt fastsættes de nærmere vilkår for den private levering af service og pleje i plejeboligen. Kontrakten fastsætter både indholdsmæssige og økonomiske elementer af den private leverandørs opgave. Kommunen fører løbende tilsyn med de udbudte plejeboliger Selvejende almene plejeboliger 9 Selvejende almene plejeboliger leverer pleje og service i almene plejeboliger på baggrund af en kommunal godkendelse og en driftsoverenskomst med kommunen. Overenskomsten fastsætter såvel den økonomiske som den indholdsmæssige ramme om leveringen af service og pleje. Selvejende almene plejeboliger er en del af den kommunale forsyning, og kommunen har således anvisningsret. Selvejende plejeboliger skal godkendes af kommunen inden leveringen af service og pleje kan påbegyndes. Under driften er kommunen ansvarlig for det løbende tilsyn med plejeboligen. Kommunen betaler for den service og pleje, som de selvejende almene plejeleverandører leverer til brugerne i henhold til driftsaftalen. Selve driften af boligerne holdes adskilt fra leveringen af service og pleje. Denne drift varetages af en separat selvejende leverandør og finansieres gennem den leje, brugerne betaler samt eventuel kommunalt betalt tomgangsleje Friplejeboliger Friplejeboliger blev indført i 2007 med friplejeboligloven for at øge valgmulighederne inden for plejeboliger for personer, der er visiteret til en sådan bolig. Friplejeboligerne giver bl.a. virksomheder, selvejende institutioner, fonde o.l. mulighed for at etablere og drive plejeboliger i konkurrence med den kommunale plejeboligforsyning. En friplejebolig ejes og drives af den samme certificerede friplejeboligleverandør. Friplejeboliger adskiller sig fra de øvrige plejeboliger, ved at leveringen af bolig og leveringen af service og pleje er koblet sammen. Hvor det i de øvrige tilbud er muligt alene at levere bolig eller service og pleje, skal en friplejeleverandør levere begge dele. Det er dog også muligt for to eller flere private virksomheder at gå sammen i et konsortium, som derefter kan blive certificeret som friplejeboligleverandør. 9 Svarende til Almenboliglovens selvejende almene ældreboliginstitutioner. 13

15 UDBUDSRÅDET Friplejeboligleverandører certificeres af Servicestyrelsen efter ansøgning. Herefter kan leverandøren opnå andel i en kvote af friplejeboliger hos Socialministeriet. Tildelingen sker i første omgang på baggrund af pris. Hvis flere ansøgere tilbyder at levere personlig og praktisk hjælp til samme pris, meddeles der tilsagn til den ansøger, hvis boliger ligger i den kommune, hvor der er etableret det laveste antal friplejeboliger pr. indbygger. Friplejeboligerne kan maksimalt være tildelt den enkelte leverandør i 10 år. Herefter skal Socialministeriet sætte leveringen af service og pleje i friplejeboligerne i udbud. Hvis vinderen af et udbud bliver en ny friplejeleverandør, skal både drift og service overgå til den nye leverandør, og den tidligere leverandør skal sælge de samlede friplejeboliger (grund, boliger og serviceareal) til den nye leverandør. Kommunen har ikke anvisningsret til friplejeboliger, men den har ansvaret for visitation af borgere. En borger, der er visiteret til en plejebolig, har ret til at vælge en friplejebolig. Herudover har beliggenhedskommunen ansvaret for tilsynet med friplejeboliger. Borgerens ret til at vælge friplejebolig er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere alle de ydelser, som opholdskommunen har visiteret borgeren til. En friplejeboligleverandør skal som minimum være certificeret til at levere personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 og 87. Afregningen mellem kommunen og friplejeboligerne foregår gennem et landsdækkende, plejebehovsrelateret modulsystem, der er udarbejdet af socialministeriet. Systemet fungerer således, at der fastsættes en øvre ramme for, den pris, som friplejeleverandørerne kan opkræve af kommunerne for henholdsvis færre end 35 timers personlig og praktisk hjælp pr. fire uger, mellem 35 og 106 timers hjælp pr. fire uger og over 106 timers hjælp pr. fire uger. Herudover er der moduler, der fastsætter en pris for fx socialpædagogisk bistand, træning og ledsagelse. Friplejeboligleverandører konkurrerer ved, hver især at angive en pris indenfor den givne maksimale prisramme. Den pris leverandøren tilbyder, er den pris der indgås aftale om. Der er fastlagt en række overordnede krav til friplejeboligleverandører. Fx skal der være overensstemmelse mellem personalets sammensætning og de ydelser, som friplejeboligleverandøren ønsker at blive certificeret til. Endvidere skal friplejeboligleverandøren sikre, at der indføres systematiserede kontrolsystemer. 10 Friplejeboligerne skal desuden opfylde kravene til udstyr og udformning gældende for almene ældreboliger Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører. 11 Friplejeboligloven

16 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Tabel Oversigt over hovedformer af privat levering af pleje og service til plejeboliger Finansiering Del af kommunens forsyning Kommunale Udbudte Selvejende Friplejeboliger Kommunal betalt pleje og service Kommunal betalt pleje og service Kommunal betalt pleje og service Kommunal betalt pleje og service Ja Ja Ja Nej Godkendelse - Kommunalt Kommunalt Servicestyrelsen certificerer Socialministeriet tildeler kvote Visitation Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Tilsyn Kommunalt Kommunalt Kommunalt Kommunalt Mulighed for profit Nej Ja Nej Ja 2.2 UDBREDELSE AF PRIVAT LEVERING AF PLEJE OG SERVICE TIL PLEJEBOLIGER Udbudte plejecentre Ifølge Udbudsrådets effektanalyse af konkurrenceudsættelse af pleje- og omsorgsopgaverne har fire kommuner i perioden skabt konkurrence om plejeopgaver på deres plejecentre. I alt er der tale om seks plejecentre. Tre i Gribskov Kommune, et i Solrød Kommune, et i Kolding Kommune og et i Vejle Kommune. Plejecentrene er drevet af Aleris, Attendo Care og OK-fonden, dvs. både af private virksomheder og fonde. Efter 2009 er udbud anvendt i andre tilfælde i forbindelse med levering af service og pleje til plejeboliger, fx har Syddjurs kommune i november 2010 besluttet at sende leveringen af service og pleje til et plejecenter i Ebeltoft i udbud som et servicepartnerskab Selvejende plejecentre En del selvejende plejecentre drives af fonde og non-profitorganisationer, såsom OK-fonden, Mariefonden og Diakonissestiftelsen. Herudover findes der individuelle selvejende plejecentre, der ikke indgår i en større organisation

17 UDBUDSRÅDET Ifølge Ældresagen er selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen den mest udbredte form for plejeboliger i Danmark ved siden af kommunale tilbud Friplejeboliger I 2010 var der 503 indskrevne i friplejeboliger i Danmark. Til sammenligning var der i 2010 indskrevet på plejehjem og i plejeboliger til ældre. I november 2010 var der i alt 32 certificerede friplejeboligleverandører i Danmark. 14 Størstedelen af disse er selvejende institutioner, bl.a. drevet af Diakonissestiftelsen og Danske Diakonhjem. Sidstnævnte driver 13 centre i form af friplejeboliger. Herudover er enkelte private virksomheder certificeret som friplejeboligleverandører. 2.3 BARRIERER FOR PRIVAT LEVERING AF SERVICE OG PLEJE TIL PLEJEBOLIGER Der er identificeret en række barrierer, der ifølge private leverandører gør sig gældende for privat levering af service og pleje i plejeboliger. Visse af barriererne påvirker såvel leveringen af service og pleje i udbudte som selvejende plejeboliger samt friplejeboliger, mens andre af barriererne er mere snævert knyttet til en enkelt form. Barriererne knytter sig til fire overskrifter: Private virksomheders mulighed for at skabe økonomisk profit, friplejeboligloven, styring og samspil med kommunerne og brugere og pårørende. De fire overskrifter og de konkrete barrierer, der knytter sig til overskrifterne fremgår af tabel Ifølge oplysninger fra Servicestyrelsen. 16

18 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Tabel Overskrifter og tilknyttede barrierer for privat levering af service og pleje til plejeboliger Muligheder for at skabe profit Friplejeboligloven Samspil og styring med kommunen Brugere og pårørende Udbudsomkostninger Råderet over overskud Omfattende krav Sammenkobling af anlæg og drift Kommunens tredelte rolle Begrænset gennemsigtighed Genudbud Bundling Driftsgaranti Begrænset viden om rammerne for samarbejde Barriererne er identificeret på en workshop afholdt af Udbudsrådet i forbindelse med analysen. De inputs, der kom frem på workshoppen, er sidenhen behandlet gennem desk-research og opfølgende interviews. Analysens resultater giver således udtryk for de barrierer, som de private leverandører fremhæver at opleve i forbindelse med drift af plejecentre og plejeboliger. Der tages i analysen ikke særskilt stilling til de enkelte barrierers udbredelse og omfang Privates muligheder for at skabe profit I forbindelse med privat levering af service og pleje i plejeboliger kan der opstå udfordringer i forhold til at optjene økonomisk profit af driften. Overskriften dækker både over barrierer, der lovmæssigt indskrænker visse private leverandørers muligheder for at råde over et potentielt overskud, og barrierer, der gør det svært for de private leverandører at optjene et overskud. Manglende mulighed for at optjene profit udgør selvsagt en barriere, da både private virksomheder og andre private leverandører kan have brug for et overskud, enten med det formål at få en virksomhed til at løbe rundt, eller med det formål at muliggøre investeringer og udvikling. Barrieren bygger på en række delelementer, der gør sig gældende for forskellige former for privat inddragelse. Udgifter i forbindelse med udbud I forbindelse med privat levering af service og pleje til plejeboliger efter udbud anses transaktionsomkostninger af private leverandører som en væsentlig barriere. Det vil ofte kræve en vis mængde ressourcer at indgå i en udbudsproces, der er reguleret af udbudsreglerne. Markedet er præget af forholdsvis mange mindre leverandører, der ikke nødvendigvis er i besiddelse af de økonomiske og vi- 17

19 UDBUDSRÅDET densmæssige ressourcer, som det kræver at indgå i en sådan udbudsproces. Hertil kommer at de udbudte enheder ofte vil være af en forholdsvis lille størrelse. Det gælder for både større og mindre leverandører, at det udgør en barriere, hvis transaktionsomkostningerne ikke står mål med opgavens størrelse. De forholdsvis små enheder, der udbydes, har endvidere den konsekvens, at det bliver sværere for de private leverandører at skabe profit gennem stordriftsfordele. Råderet over overskud I forbindelse med muligheden for at råde over et eventuelt overskud har de private leverandører peget på en barriere i form af 43, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). Denne bestemmelse forholder sig til overdragelse af opgaver til private leverandører på det sociale område og stillingtagen til eventuel formuedannelse i denne forbindelse. Bestemmelsen indebærer, at kommunen i forbindelse med indgåelse af længerevarende aftaler på det sociale område skal tages stilling til, hvad der skal ske med evt. formue, som opstår på grund af aftalens vilkår. Bestemmelsen sigter mod aftaler, som ikke er indgået på forretningsmæssige vilkår, og hvor der fx er tale om at afdrage lån på fast ejendom eller lignende, uden at det er intentionen, at disse midler skal komme den private leverandør til gode. Det er ifølge bemærkningerne til loven ikke intentionen, at bestemmelsen skal være til hinder for, at private leverandører kan opnå en fortjeneste ved driften, men da reglen på grund af sin meget brede formulering er blevet fortolket sådan, har den bidraget til en vis tilbageholdenhed med at gå ind på markedet blandt potentielle private leverandører. Folketinget har den 30. maj 2011 vedtaget et lovforslag om ophævelse af retssikkerhedslovens 43, stk. 1, for at fjerne den nævnte fortolkningstvivl og reducere tilbageholdenheden hos en række private leverandører. Den vedtagne lov træder i kraft 1. juli Ophævelsen af retssikkerhedslovens 43, stk. 1 ændrer ikke på, at en kommune, der indgår længerevarende aftaler på ikke forretningsmæssige vilkår, vil kunne indgå eventuelle aftaler om stillingtagen til utilsigtet formueophobning. Dette kan eksempelvis indebære at kommunen stiller som betingelse for, at indgå en aftale med en leverandør, at kommunen får et pantebrev for et lån til en renovering eller lignende. Da kommunens ret til at træffe beslutninger om anvendelse af et eventuelt overskud er knyttet til driftsaftaler, der er indgået på ikke forretningsmæssige vilkår, kan denne barriere undgås ved at gennemføre et udbud af leveringen af service og 18

20 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE pleje. I forbindelse med et udbud er det den private leverandørs ret at udtage et eventuelt overskud. Manglende mulighed for bundling af ydelser En generel barriere, for at optjene profit på leveringen af service og pleje i plejeboliger, består ifølge private leverandører i en manglende mulighed for at anvende bundling. Bundling indebærer, at forskellige ydelser kobles sammen i et enkelt udbud. Baggrunden for barrieren er, at det ikke kan lade sig gøre inden for frit valg-reglerne at bundle leveringen af service- og plejeydelser i plejeboliger med frit valg-ydelser i et enkelt udbud. Mange private leverandører er aktive på plejeområdet som frit valg-leverandører af personlig og praktisk pleje. Imidlertid tillader de nuværende regler for frit valg-området ikke, at der kan stilles krav om at frit valg-leverandører også skal tilbyde levering af service og pleje i plejeboliger. En sådan kobling ville kunne give private leverandører mulighed for at opnå stordriftsfordele og økonomisk profit. Baggrunden for, at frit valg-reglerne ikke tillader at ydelserne kobles sammen, er, at det vil skabe en ulige konkurrence mellem frit valg-leverandører. Det skyldes, at visse leverandører vil kunne udnytte stordriftsfordelene til at skabe en kunstigt lav pris, som mindre leverandører, der ikke er i stand til også at byde på plejecentre, ikke kan matche. Omvendt er det muligt at stille krav i forbindelse med udbud af levering af service og pleje i plejeboliger, om at leverandøren også skal søge godkendelse som frit valg-leverandør. En privat leverandør, der vinder et sådant udbud, vil være sikret en vis mængde brugere gennem plejecentret og kan øge denne mængde, hvis den private leverandør godkendes som frit valg-leverandør. Et sådant udbud vil dog have den konsekvens for kommunen, at byderne alene vil være virksomheder, der har den fornødne kapacitet til at løse begge opgaver. Det vil kunne medføre, at feltet af tilbudsgivere indskrænkes, og dermed at konkurrencen om at vinde udbuddet begrænses. Hvis konkurrencen begrænses, kan det have den konsekvens, at det vindende tilbud om levering af pleje og service til plejeboligen ikke nødvendigvis er det bedste til prisen. Driftsgaranti Herudover anses det som en barriere blandt private, at man som privat leverandør på det sociale område ofte skal stille en driftsgaranti. Det kan fx være tilfældet i forbindelse med at en privat leverandør indgår en aftale med en kommune om at levere service og pleje til plejeboliger. Baggrunden for driftsgarantien er kommunens forsyningspligt. Når kommunen inddrager private leverandører indebærer det en risiko for kommunen for, at den private leverandør pludselig kan forsvinde fra markedet. Forsyningsforpligtelsen indebærer, at kommunen i dette tilfælde fortsat vil have pligt til at sikre service og pleje til de brugere, der hidtil har benyttet det private tilbud. Med denne baggrund stiller kommunen krav om en driftsgaranti, 19

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres "stk. 2" til: "stk. 1". Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres stk. 2 til: stk. 1. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Socialministeriet Udkast 16-03-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven) 1 I lov

Læs mere

2010/1 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 24. november Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2010/1 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 24. november Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2010/1 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 24. november 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-1879 Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Konkurrence på daginstitutionsområdet. - konklusioner og anbefalinger

Konkurrence på daginstitutionsområdet. - konklusioner og anbefalinger Konkurrence på daginstitutionsområdet - konklusioner og anbefalinger Maj 2011 Konkurrence på daginstitutionsområdet - konklusioner og anbefalinger Maj 2011 1 UDBUDSRÅDET Oplag 300 stk. Udbudsrådet Nyropsgade

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

FAQ, udbud af opholdssteder, unge-området. Nov. 2016

FAQ, udbud af opholdssteder, unge-området. Nov. 2016 FAQ, udbud af opholdssteder, unge-området. Nov. 2016 Målgruppe 1. Spørgsmål: Hvorfor har I lavet en så bred målgruppebeskrivelse? Det medfører, at ingen institution kan opfylde hele målgruppen. 2. Spørgsmål:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Sundhedschef Mette Bierbaum 9. maj 2012 Dagsorden Kort om Gribskov Kommune Udbudshistorik i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune Muligheder

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Debatmøde AAU Sydhavnen 4. december 2014, København Baggrund 2012:

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Plejecentre som OPP Erfaringer og overvejelser vedrørende udbud, organisering og kontraktomfang

Plejecentre som OPP Erfaringer og overvejelser vedrørende udbud, organisering og kontraktomfang www.pwc.dk Plejecentre som OPP Erfaringer og overvejelser vedrørende udbud, organisering og kontraktomfang Indhold Introduktion Organisering og finansiering af plejecentre som OPP Hvorfor udbyde et plejecenter

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte 1 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen I 2011 fik borgerne leveret 30,7 mio. timers praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Borgerne valgte at få 4 mio. af timerne leveret af

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

INFORMATION OM SYDHJØRNET

INFORMATION OM SYDHJØRNET INFORMATION OM SYDHJØRNET Grønnegade 3, 6580 Vamdrup Bofællesskabet sydhjørnet Bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup ved Kolding Den selvejende Institution Sydhjørnet, Grønnegade 3, 6580 Vamdrup CVR-nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere