Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder"

Transkript

1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni

2 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni

3 Udbudsrådet Nyropsgade København V Tlf.: Fax: ISBN On-line: Layout og grafisk produktion Scanprint A/S Billedmateriale istockphoto Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet.

4 FORORD De kommunale opgaver på socialområdet udgør over halvdelen af de opgaver, der samlet set kan skabes konkurrence om i kommunerne. I 2010 blev der skabt konkurrence om 23,6 pct. af opgaverne på området. Fra 2009 til 2010 var der en stigning i 1,2 procentpoint. Men der er fortsat et stort, uudnyttet potentiale for både velfærdsgevinster som fx mere kvalitet for de samme penge, og muligheden for at introducere nye interessante spillere. Udbudsrådet besluttede i november 2010 at igangsætte en analyse med det formål at undersøge hvilke barrierer, der står i vejen for, at private virksomheder kan løse opgaver på det sociale område. Denne analyse, der er den første af to analyser, sætter fokus på de barrierer, som private leverandører oplever som de væsentligste for at drive privat virksomhed inden for områderne plejeboliger, botilbud og opholdssteder. Den anden analyse udgives i efteråret 2011 og vil have fokus på private leverandørers syn på barrierer for privat virksomhedsdrift på det kommunale sundheds- og forebyggelsesområde. Det er mit håb, at analysen vil skabe debat om de barrierer, som de private aktører oplever på det sociale område, så konkurrencen om de offentlige opgaver kan få endnu et skub i den rigtige retning. God læselyst. Jørdegaard Formand for Udbudsrådet

5 Indhold Kapitel 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område 1.1 Resume og konklusioner... 5 Kapitel 2 Plejeboliger 2.1 Rammevilkår for privat levering af service og pleje i plejeboliger Udbredelse af privat levering af pleje og service til plejeboliger Barrierer for privat levering af service og pleje til plejeboliger Kapitel 3 Botilbud og opholdssteder 3.1 Rammevilkår for botilbud og opholdssteder Barrierer for privat levering af bolig- og serviceydelser i botilbud og opholdssteder Kapitel 4 Barrierer og opmærksomhedspunkter 4.1 Barrierer for privat levering af service og plejeydelser Opmærksomhedspunkter... 44

6 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Kapitel 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område 1.1 RESUME OG KONKLUSIONER Det sociale område dækker over en stor del af de kommunale udgifter. Mere end halvdelen af de opgaver, det er muligt at skabe konkurrence om i kommunerne, er placeret inden for det sociale område. I 2010 skabte kommunerne konkurrence om 23,6 pct. af de opgaver, de potentielt kunne skabe konkurrence om på området 1. Af de 23,6 pct. er langt størsteparten følgeydelser, som fx rengøring og vedligehold af bygninger og dermed ikke kerneydelsen service og pleje. Det er regeringens målsætning, at der i 2015 skal skabes konkurrence om 31,5 pct. af de kommunale opgaver samlet set. På grund af det sociale områdes størrelse er der et stort potentiale for yderligere inddragelse af private aktører inden for denne ramme. En række barrierer for at drive privat virksomhed på det sociale område begrænser dog ifølge de private leverandører deres muligheder for og interesse i - at løse opgaver på området. Med henblik på at skabe større viden om de væsentligste barrierer, og hvad der kan bidrage til at reducere dem, besluttede Udbudsrådet i november 2010 at igangsætte en analyse af det sociale område med fokus på de private leverandørers forhold, nærmere bestemt hvilke konkrete barrierer der eksisterer for at drive privat virksomhed på almindelige markedsvilkår inden for kerneydelserne på det sociale område. Nærværende analyse er afgrænset til at identificere barrierer for plejeboliger, botilbud og opholdssteder. Analysen er opdelt i to underafsnit. Den første del fokuserer på plejebolig-området, hvor analysen er afgrænset til levering af service og plejeydelser. I den anden del er fokus på botilbud og opholdssteder. Her er analysen rettet mod barrierer for privat levering af ydelser indenfor både boligdel og servicedel særligt i relation til 66, stk. 5 samt 107 og 108 i 1 Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) for hovedkonto 5 (Social og beskæftigelsesområdet) var i ,6 pct. 5

7 UDBUDSRÅDET Serviceloven. Analysen reflekterer generelt de private leverandørers perspektiv på barrierer på det sociale område. 2 Analysens resultater skal bidrage til at kaste lys over, hvordan konkurrence kan styrkes på det sociale område for at sikre, at opgaverne varetages af de leverandører, der kan løse opgaven bedst til prisen. Der opereres i analysen med en forholdsvis bred forståelse af private leverandører. Således anvendes udtrykket private leverandører i analysen om private virksomheder, selvejende institutioner, frivillige organisationer og non-profit organisationer. Herudover bearbejder analysen forskellige former for privat inddragelse. Hovedsageligt skelnes der i analysen mellem inddragelse af private gennem udbud, inddragelse af private på baggrund af godkendelse og driftsoverenskomst og inddragelse af private leverandører uden overenskomst. På baggrund af resultaterne i analysen kan det konkluderes, at mange private leverandører ønsker at blive inddraget yderligere i løsningen af opgaver på det sociale område. Det er de private leverandørers oplevelse at deres arbejde på det sociale område besværliggøres af en række barrierer. Barriererne kan medføre, at private leverandører, der allerede er etableret på det sociale område, ikke ønsker at give flere tilbud, og at private leverandører, der overvejer at indtræde på det sociale område, vælger det fra. I analysen identificeredes fem overordnede udfordringer, som private leverandører peger på i forbindelse med levering af ydelser på det sociale område: Muligheder for at skabe profit, styring og samspil med kommunerne, brugere og pårørende, styring af flere tilbud samt friplejeboligloven. Til hver af disse overskrifter knytter der sig en række konkrete barrierer, som de private leverandører har fremhævet. De private leverandørers muligheder for at skabe profit er ifølge private leverandører en væsentlig udfordring for øget involvering af private på det sociale område. De private fremhæver en række barrierer, der er med til at gøre det svært for dem at have en velfungerende økonomi. Der er bl.a. tale om udgifter, der begrænser de privates indtjening, herunder omkostninger i forbindelse med at byde på et udbud og kravet om driftsgaranti, som mange kommuner stiller. Herudover er der visse juridiske barrierer for at skabe profit. Inden for plejeboliger er det således ifølge private leverandører begrænsende for privat aktivitet, at privat levering af service og pleje ikke kan knyttes sammen (bundles) med et udbud af personlig og praktisk hjælp efter frit valg-reglerne. Dette reducerer de private leverandørers mulighed for at opnå stordriftsfordele, men sikrer, at et bredt felt af leverandører 2 Analysens afgrænsninger er uddybet i bilag 1. 6

8 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE kan byde på frit valg-ydelserne. Endelig peger de private på, at det udgør en barriere, at en kommune, der har indgået en aftale på ikke-markedslignende vilkår, har ret til at råde over, hvordan et eventuelt overskud, som en privat leverandør genererer, skal anvendes. I denne forbindelse er det relevant at bemærke, at Folketinget den 30. maj 2011 har vedtaget et lovforslag om ophævelse af retssikkerhedslovens 43, stk. 1, hvilket vil reducere denne barriere. Overskriften styring og samspil med kommunerne danner rammen om en række barrierer, der kan opstå, når de private virksomheder og kommunerne indgår i tæt samarbejde. Det er de private leverandørers opfattelse, at kommunernes interesse i at inddrage private er varierende. Samtidig peges der på, at der mangler viden både blandt kommunerne og blandt de private leverandører om rammerne for inddragelse af private. Dette kan medføre barrierer for inddragelse af de private leverandører. Overskriften styring og samspil dækker bl.a. over kommunale praksisser, private leverandører fremhæver som barrierer, som forlængede godkendelsesprocesser og overdetaljerede tilsyn og kommunens tredelte rolle som dels godkendelses- og tilsynsinstans, dels kunde og som konkurrent til de private leverandører. Kommunal detaljestyring af de private leverandører og begrænset gennemsigtighed i kommunale omkostninger er ligeledes barrierer, private leverandører fremhæver i forbindelse med deres samspil med kommunen. Private leverandørers succes afhænger af, om der er et marked til at aftage deres ydelser. Derfor er det en udfordring for de private leverandører, hvis brugere og pårørende ikke har kendskab eller tillid til de private leverandører. Brugere og pårørende kan bl.a. få oplysninger om de forskellige tilbud ved at benytte Servicestyrelsens tilbudsportal. 3 Visse mangler ved de indberettede oplysninger på tilbudsportalen reducerer dog ifølge private leverandører brugernes mulighed for at træffe et informeret valg. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at det blev besluttet at videreudvikle Serviceportalen i forbindelse med økonomiaftalen i Herudover dækker overskriften over en barriere med hensyn til genudbud i forbindelse med situationer, hvor der gennemføres udbud. Dette skyldes, at et genudbud og en potentiel ny leverandør kan medføre utryghed blandt brugere og pårørende. Genudbud gennemføres for at sikre, at det fortsat er den leverandør, der tilbyder den bedste løsning til prisen, som varetager opgaven. Inden for levering af bolig- og serviceydelser til botilbud og opholdssteder efter bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, kapitel 3 identificeres i analysen en udfordring angående muligheder for, at en privat leverandør kan drive og styre 3 Tilbudsportalen er en internetside, der drives af Servicestyrelsen, hvor bl.a. brugere og pårørende kan få overblik over de forskellige godkendte tilbud, de har adgang til, og disses hovedkarakteristika. 7

9 UDBUDSRÅDET flere botilbud eller opholdssteder. Bekendtgørelsen 4 indebærer et krav om, at de private tilbud skal være selvstændige juridiske enheder med særskilt økonomi. Denne bestemmelse medfører ifølge private leverandører visse barrierer for privat levering af bolig- og serviceydelser til midlertidige botilbud til voksne og opholdssteder til børn og unge, da den begrænser de privates muligheder for central styring af flere tilbud og reducerer de stordriftsfordele, central styring kan medføre. Blandt leverandører af service og pleje til plejeboliger anses elementer af Friplejeboligloven som en udfordring for øget konkurrence. Blandt de barrierer for privat virksomhed, som private leverandører peger på, at friplejeboligloven medfører, er omfattende krav til leverandørerne. Herudover er det en barriere, at boligdriften og leveringen af service og pleje er koblet sammen i friplejeboligloven. Dette medfører, at private leverandører, der kun er interesserede i den ene type virksomhed fx service- og plejeydelser, enten skal indgå i et konsortium med en anden privat aktør, der er interesseret i den anden del af driften, eller undlade at drive friplejeboliger. Socialministeriet står for at skulle gennemføre en evaluering af friplejeboligloven. Herudover er der i regeringens Konkurrencepakke 5 initiativer, der vil kunne bidrage til at fremme konkurrence på friplejeboligområdet. Ovenstående barrierer er identificeret af private leverandører på en workshop om barrierer for privat virksomhed på det sociale område afholdt i januar Barriererne er efterfølgende bearbejdet gennem desk-research og opfølgende interviews. De identificerede barrierer vil typisk indgå i en kontekst, der indebærer andre hensyn end det til de private leverandørers vilkår. Fx kan hensynet til det kommunale styringsbehov have betydning for visse af barriererne. Det er dog analysens præmis, at de barrierer, de private leverandører oplever, for privat virksomhed er hovedfokus. Barriererne opsummeres nedenfor i boks Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, 12. Aftale om Konkurrencepakken blev indgået 11. april 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. 8

10 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Boks 1.1 Barrierer for privat levering på socialområdet Barriererne, der identificeres i analysen, kan opsummeres som følger: Mulighed for at skabe profit Omkostninger ved udbud Krav om driftsgaranti Manglende mulighed for bundling af ydelser Råderet over overskud Styring og samspil med kommunen Kommunens tredelte rolle Styring på detaljeniveau Begrænset viden om rammerne for samarbejde Begrænset gennemsigtighed i de kommunale omkostninger Brugere og pårørende Servicestyrelsens tilbudsportal Genudbud af ydelser Private leverandørers styring af flere botilbud eller opholdssteder Privates mulighed for central styring Mulighed for at opnå stordriftsfordele Friplejeboligloven Omfattende krav Sammenkobling af boligdrift og levering af service og pleje På baggrund af analysens resultater har Udbudsrådet identificeret en række forhold, som private leverandører oplever, kan virke begrænsende for konkurrencen om de offentlige opgaver på det sociale område. Opmærksomhedspunkterne opsummeres i boks og uddybes i afsnit

11 UDBUDSRÅDET Boks 1.2. Opmærksomhedspunkter På baggrund af analysens resultater peger Udbudsrådet på følgende forhold, som private leverandører oplever, begrænser konkurrence om opgaverne på det sociale område, der kan ses nærmere på, hvis det ønskes at styrke konkurrence på området: Rammerne for at private leverandører kan generere et overskud, når de indgår på det sociale område Begrænset kendskab til effekterne af inddragelse af private på det sociale område Kompleksiteten i det kommunale godkendelses- og tilsynssystem Brugere og pårørendes adgang til oplysninger om private tilbud Friplejeboliglovens krav og rammer for private leverandører Udbudsrådet vurderer, at konkurrence gennem udbud kan bidrage til, at opgaverne på socialområdet løses bedst til prisen, fordi udbud medfører konkurrence på både pris og indhold. Dette gør sig ikke mindst gældende på områder, hvor udbudsdreven konkurrence har vist positive effekter, som de der er påvist inden for privat levering af service og pleje i plejecentre i Udbudsrådets effektanalyse af konkurrenceudsættelse af pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne (2009). 10

12 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Kapitel 2 Plejeboliger 2.1 RAMMEVILKÅR FOR PRIVAT LEVERING AF SERVICE OG PLEJE I PLEJEBOLIGER Fokus er i dette afsnit af analysen på privat levering af service og pleje i plejeboliger. Begrebet plejeboliger bruges i denne sammenhæng om plejeboliger og plejecentre til ældre og handicappede, der er kommunalt visiterede til at bo i sådanne boliger. Til boligen er der knyttet pleje- og servicefunktioner med tilknyttet personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. Plejeboliger er siden 1997 opført som almene plejeboliger, hvor der betales indskud og husleje. I 2009 var de kommunale udgifter til pleje- og omsorg af ældre og handicappede ca. 43,7 mia. kr. 6 Udgifterne til levering af pleje og service i plejeboliger er en del af dette beløb. Der er tale om et økonomisk set stort område, hvor inddragelsen af private i leveringen af service og pleje gennem udbud er begrænset. Inden for den overordnede kategori sociale opgaver og beskæftigelse er der skabt konkurrence om 23,6 pct. af de driftsopgaver, der kan konkurrenceudsættes. 7 Privat levering af service og pleje i plejeboliger forekommer især i tre former: Udbud af privat levering af service og pleje: En kommune kan vælge at skabe konkurrence om driften af leveringen af service og pleje i plejeboliger ved at gennemføre et udbud og herigennem vælge den private leverandør, der tilbyder den bedste løsning til prisen. Alle former for private leverandører kan give tilbud om at overtage leveringen af service og pleje i udbudte plejeboliger. Et udbud af en ydelse medfører, at markedet afprøves, ved at interesserede private leverandører kan komme med deres bud på, hvordan og til hvilken pris en opgave kan løses. De private leverandører konkurrerer således på kommercielle vilkår. 6 7 Statistikbanken, REGK31: Kommunale regnskaber (1000 kr.) efter område, funktion, dranst og art, Udgifter eksklusiv beregnede omkostninger, konto : Pleje og omsorg til ældre og handicappede. IKU-tal for 2010 på hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse. 11

13 UDBUDSRÅDET Selvejende almene plejeboliger med driftsoverenskomst: 8 Levering af service og pleje kan varetages af private leverandører i form af selvejende institutioner. De selvejende institutioner skal godkendes af kommunen. Leveringen af service og pleje varetages efter en driftsoverenskomst med kommunen, der fastlægger rammerne for drift, tilskud og tilsyn med den private leverandør. Ydelser, der løses af en privat leverandør medfører ikke en afprøvning af markedet, fordi opgaveløsningen overlades direkte til den enkelte leverandør. Der er dermed ikke konkurrence blandt de private leverandører om at vinde leveringen af service og pleje. Friplejeboliger: Friplejeboliger kan etableres og drives efter friplejeboligloven, herunder virksomheder, fonde, selvejende institutioner eller enkeltpersoner. Friplejeboliger opnår en markedsandel via en toleddet proces. Først skal leverandøren certificeres af Servicestyrelsen, og derefter skal leverandøren vinde del i en kvote af friplejeboliger, der administreres af Socialministeriet. Private kan også indgå i leveringen af service og pleje i plejeboliger på anden vis, bl.a. i form af friplejehjem, der skal godkendes kommunalt, men som i øvrigt etableres og drives uden driftsoverenskomst med kommunen. Der var især fokus på de tre ovennævnte typer på Udbudsrådets workshop i forbindelse med analysen. Derfor afgrænses fokus herefter til udbud, selvejende almene plejeboliger og friplejeboliger. I det følgende skitseres rammerne omkring disse former for privat levering af service og pleje i plejeboliger Udbudte plejeboliger En privat leverandør, der har vundet leveringen af service og pleje i kommunale plejeboliger gennem udbud, indgår i den kommunale forsyning. Kommunale plejeboliger er opført i henhold til lov om almene boliger og kan enten være kommunalt ejede eller fx tilhøre en almennyttig boligorganisation. Beboerne er lejere og betaler indskud og husleje. Uanset om kommunen eller en almennyttig boligorganisation ejer boligen, varetager kommunen den service og pleje, der leveres i plejecentrene og plejeboligerne. Når der gennemføres et udbud af leveringen af service og pleje i plejeboliger, er det disse opgaver, den private leverandør byder på. Der kan dog også indgå andre ydelser i udbuddet, fx bygningsdrift eller madservice. 8 Svarende til selvejende almene ældreboliginstitutioner jf. almenboligloven. 12

14 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Gennem en kontrakt fastsættes de nærmere vilkår for den private levering af service og pleje i plejeboligen. Kontrakten fastsætter både indholdsmæssige og økonomiske elementer af den private leverandørs opgave. Kommunen fører løbende tilsyn med de udbudte plejeboliger Selvejende almene plejeboliger 9 Selvejende almene plejeboliger leverer pleje og service i almene plejeboliger på baggrund af en kommunal godkendelse og en driftsoverenskomst med kommunen. Overenskomsten fastsætter såvel den økonomiske som den indholdsmæssige ramme om leveringen af service og pleje. Selvejende almene plejeboliger er en del af den kommunale forsyning, og kommunen har således anvisningsret. Selvejende plejeboliger skal godkendes af kommunen inden leveringen af service og pleje kan påbegyndes. Under driften er kommunen ansvarlig for det løbende tilsyn med plejeboligen. Kommunen betaler for den service og pleje, som de selvejende almene plejeleverandører leverer til brugerne i henhold til driftsaftalen. Selve driften af boligerne holdes adskilt fra leveringen af service og pleje. Denne drift varetages af en separat selvejende leverandør og finansieres gennem den leje, brugerne betaler samt eventuel kommunalt betalt tomgangsleje Friplejeboliger Friplejeboliger blev indført i 2007 med friplejeboligloven for at øge valgmulighederne inden for plejeboliger for personer, der er visiteret til en sådan bolig. Friplejeboligerne giver bl.a. virksomheder, selvejende institutioner, fonde o.l. mulighed for at etablere og drive plejeboliger i konkurrence med den kommunale plejeboligforsyning. En friplejebolig ejes og drives af den samme certificerede friplejeboligleverandør. Friplejeboliger adskiller sig fra de øvrige plejeboliger, ved at leveringen af bolig og leveringen af service og pleje er koblet sammen. Hvor det i de øvrige tilbud er muligt alene at levere bolig eller service og pleje, skal en friplejeleverandør levere begge dele. Det er dog også muligt for to eller flere private virksomheder at gå sammen i et konsortium, som derefter kan blive certificeret som friplejeboligleverandør. 9 Svarende til Almenboliglovens selvejende almene ældreboliginstitutioner. 13

15 UDBUDSRÅDET Friplejeboligleverandører certificeres af Servicestyrelsen efter ansøgning. Herefter kan leverandøren opnå andel i en kvote af friplejeboliger hos Socialministeriet. Tildelingen sker i første omgang på baggrund af pris. Hvis flere ansøgere tilbyder at levere personlig og praktisk hjælp til samme pris, meddeles der tilsagn til den ansøger, hvis boliger ligger i den kommune, hvor der er etableret det laveste antal friplejeboliger pr. indbygger. Friplejeboligerne kan maksimalt være tildelt den enkelte leverandør i 10 år. Herefter skal Socialministeriet sætte leveringen af service og pleje i friplejeboligerne i udbud. Hvis vinderen af et udbud bliver en ny friplejeleverandør, skal både drift og service overgå til den nye leverandør, og den tidligere leverandør skal sælge de samlede friplejeboliger (grund, boliger og serviceareal) til den nye leverandør. Kommunen har ikke anvisningsret til friplejeboliger, men den har ansvaret for visitation af borgere. En borger, der er visiteret til en plejebolig, har ret til at vælge en friplejebolig. Herudover har beliggenhedskommunen ansvaret for tilsynet med friplejeboliger. Borgerens ret til at vælge friplejebolig er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere alle de ydelser, som opholdskommunen har visiteret borgeren til. En friplejeboligleverandør skal som minimum være certificeret til at levere personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 og 87. Afregningen mellem kommunen og friplejeboligerne foregår gennem et landsdækkende, plejebehovsrelateret modulsystem, der er udarbejdet af socialministeriet. Systemet fungerer således, at der fastsættes en øvre ramme for, den pris, som friplejeleverandørerne kan opkræve af kommunerne for henholdsvis færre end 35 timers personlig og praktisk hjælp pr. fire uger, mellem 35 og 106 timers hjælp pr. fire uger og over 106 timers hjælp pr. fire uger. Herudover er der moduler, der fastsætter en pris for fx socialpædagogisk bistand, træning og ledsagelse. Friplejeboligleverandører konkurrerer ved, hver især at angive en pris indenfor den givne maksimale prisramme. Den pris leverandøren tilbyder, er den pris der indgås aftale om. Der er fastlagt en række overordnede krav til friplejeboligleverandører. Fx skal der være overensstemmelse mellem personalets sammensætning og de ydelser, som friplejeboligleverandøren ønsker at blive certificeret til. Endvidere skal friplejeboligleverandøren sikre, at der indføres systematiserede kontrolsystemer. 10 Friplejeboligerne skal desuden opfylde kravene til udstyr og udformning gældende for almene ældreboliger Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører. 11 Friplejeboligloven

16 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Tabel Oversigt over hovedformer af privat levering af pleje og service til plejeboliger Finansiering Del af kommunens forsyning Kommunale Udbudte Selvejende Friplejeboliger Kommunal betalt pleje og service Kommunal betalt pleje og service Kommunal betalt pleje og service Kommunal betalt pleje og service Ja Ja Ja Nej Godkendelse - Kommunalt Kommunalt Servicestyrelsen certificerer Socialministeriet tildeler kvote Visitation Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Tilsyn Kommunalt Kommunalt Kommunalt Kommunalt Mulighed for profit Nej Ja Nej Ja 2.2 UDBREDELSE AF PRIVAT LEVERING AF PLEJE OG SERVICE TIL PLEJEBOLIGER Udbudte plejecentre Ifølge Udbudsrådets effektanalyse af konkurrenceudsættelse af pleje- og omsorgsopgaverne har fire kommuner i perioden skabt konkurrence om plejeopgaver på deres plejecentre. I alt er der tale om seks plejecentre. Tre i Gribskov Kommune, et i Solrød Kommune, et i Kolding Kommune og et i Vejle Kommune. Plejecentrene er drevet af Aleris, Attendo Care og OK-fonden, dvs. både af private virksomheder og fonde. Efter 2009 er udbud anvendt i andre tilfælde i forbindelse med levering af service og pleje til plejeboliger, fx har Syddjurs kommune i november 2010 besluttet at sende leveringen af service og pleje til et plejecenter i Ebeltoft i udbud som et servicepartnerskab Selvejende plejecentre En del selvejende plejecentre drives af fonde og non-profitorganisationer, såsom OK-fonden, Mariefonden og Diakonissestiftelsen. Herudover findes der individuelle selvejende plejecentre, der ikke indgår i en større organisation

17 UDBUDSRÅDET Ifølge Ældresagen er selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen den mest udbredte form for plejeboliger i Danmark ved siden af kommunale tilbud Friplejeboliger I 2010 var der 503 indskrevne i friplejeboliger i Danmark. Til sammenligning var der i 2010 indskrevet på plejehjem og i plejeboliger til ældre. I november 2010 var der i alt 32 certificerede friplejeboligleverandører i Danmark. 14 Størstedelen af disse er selvejende institutioner, bl.a. drevet af Diakonissestiftelsen og Danske Diakonhjem. Sidstnævnte driver 13 centre i form af friplejeboliger. Herudover er enkelte private virksomheder certificeret som friplejeboligleverandører. 2.3 BARRIERER FOR PRIVAT LEVERING AF SERVICE OG PLEJE TIL PLEJEBOLIGER Der er identificeret en række barrierer, der ifølge private leverandører gør sig gældende for privat levering af service og pleje i plejeboliger. Visse af barriererne påvirker såvel leveringen af service og pleje i udbudte som selvejende plejeboliger samt friplejeboliger, mens andre af barriererne er mere snævert knyttet til en enkelt form. Barriererne knytter sig til fire overskrifter: Private virksomheders mulighed for at skabe økonomisk profit, friplejeboligloven, styring og samspil med kommunerne og brugere og pårørende. De fire overskrifter og de konkrete barrierer, der knytter sig til overskrifterne fremgår af tabel Ifølge oplysninger fra Servicestyrelsen. 16

18 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Tabel Overskrifter og tilknyttede barrierer for privat levering af service og pleje til plejeboliger Muligheder for at skabe profit Friplejeboligloven Samspil og styring med kommunen Brugere og pårørende Udbudsomkostninger Råderet over overskud Omfattende krav Sammenkobling af anlæg og drift Kommunens tredelte rolle Begrænset gennemsigtighed Genudbud Bundling Driftsgaranti Begrænset viden om rammerne for samarbejde Barriererne er identificeret på en workshop afholdt af Udbudsrådet i forbindelse med analysen. De inputs, der kom frem på workshoppen, er sidenhen behandlet gennem desk-research og opfølgende interviews. Analysens resultater giver således udtryk for de barrierer, som de private leverandører fremhæver at opleve i forbindelse med drift af plejecentre og plejeboliger. Der tages i analysen ikke særskilt stilling til de enkelte barrierers udbredelse og omfang Privates muligheder for at skabe profit I forbindelse med privat levering af service og pleje i plejeboliger kan der opstå udfordringer i forhold til at optjene økonomisk profit af driften. Overskriften dækker både over barrierer, der lovmæssigt indskrænker visse private leverandørers muligheder for at råde over et potentielt overskud, og barrierer, der gør det svært for de private leverandører at optjene et overskud. Manglende mulighed for at optjene profit udgør selvsagt en barriere, da både private virksomheder og andre private leverandører kan have brug for et overskud, enten med det formål at få en virksomhed til at løbe rundt, eller med det formål at muliggøre investeringer og udvikling. Barrieren bygger på en række delelementer, der gør sig gældende for forskellige former for privat inddragelse. Udgifter i forbindelse med udbud I forbindelse med privat levering af service og pleje til plejeboliger efter udbud anses transaktionsomkostninger af private leverandører som en væsentlig barriere. Det vil ofte kræve en vis mængde ressourcer at indgå i en udbudsproces, der er reguleret af udbudsreglerne. Markedet er præget af forholdsvis mange mindre leverandører, der ikke nødvendigvis er i besiddelse af de økonomiske og vi- 17

19 UDBUDSRÅDET densmæssige ressourcer, som det kræver at indgå i en sådan udbudsproces. Hertil kommer at de udbudte enheder ofte vil være af en forholdsvis lille størrelse. Det gælder for både større og mindre leverandører, at det udgør en barriere, hvis transaktionsomkostningerne ikke står mål med opgavens størrelse. De forholdsvis små enheder, der udbydes, har endvidere den konsekvens, at det bliver sværere for de private leverandører at skabe profit gennem stordriftsfordele. Råderet over overskud I forbindelse med muligheden for at råde over et eventuelt overskud har de private leverandører peget på en barriere i form af 43, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). Denne bestemmelse forholder sig til overdragelse af opgaver til private leverandører på det sociale område og stillingtagen til eventuel formuedannelse i denne forbindelse. Bestemmelsen indebærer, at kommunen i forbindelse med indgåelse af længerevarende aftaler på det sociale område skal tages stilling til, hvad der skal ske med evt. formue, som opstår på grund af aftalens vilkår. Bestemmelsen sigter mod aftaler, som ikke er indgået på forretningsmæssige vilkår, og hvor der fx er tale om at afdrage lån på fast ejendom eller lignende, uden at det er intentionen, at disse midler skal komme den private leverandør til gode. Det er ifølge bemærkningerne til loven ikke intentionen, at bestemmelsen skal være til hinder for, at private leverandører kan opnå en fortjeneste ved driften, men da reglen på grund af sin meget brede formulering er blevet fortolket sådan, har den bidraget til en vis tilbageholdenhed med at gå ind på markedet blandt potentielle private leverandører. Folketinget har den 30. maj 2011 vedtaget et lovforslag om ophævelse af retssikkerhedslovens 43, stk. 1, for at fjerne den nævnte fortolkningstvivl og reducere tilbageholdenheden hos en række private leverandører. Den vedtagne lov træder i kraft 1. juli Ophævelsen af retssikkerhedslovens 43, stk. 1 ændrer ikke på, at en kommune, der indgår længerevarende aftaler på ikke forretningsmæssige vilkår, vil kunne indgå eventuelle aftaler om stillingtagen til utilsigtet formueophobning. Dette kan eksempelvis indebære at kommunen stiller som betingelse for, at indgå en aftale med en leverandør, at kommunen får et pantebrev for et lån til en renovering eller lignende. Da kommunens ret til at træffe beslutninger om anvendelse af et eventuelt overskud er knyttet til driftsaftaler, der er indgået på ikke forretningsmæssige vilkår, kan denne barriere undgås ved at gennemføre et udbud af leveringen af service og 18

20 BARRIERER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE pleje. I forbindelse med et udbud er det den private leverandørs ret at udtage et eventuelt overskud. Manglende mulighed for bundling af ydelser En generel barriere, for at optjene profit på leveringen af service og pleje i plejeboliger, består ifølge private leverandører i en manglende mulighed for at anvende bundling. Bundling indebærer, at forskellige ydelser kobles sammen i et enkelt udbud. Baggrunden for barrieren er, at det ikke kan lade sig gøre inden for frit valg-reglerne at bundle leveringen af service- og plejeydelser i plejeboliger med frit valg-ydelser i et enkelt udbud. Mange private leverandører er aktive på plejeområdet som frit valg-leverandører af personlig og praktisk pleje. Imidlertid tillader de nuværende regler for frit valg-området ikke, at der kan stilles krav om at frit valg-leverandører også skal tilbyde levering af service og pleje i plejeboliger. En sådan kobling ville kunne give private leverandører mulighed for at opnå stordriftsfordele og økonomisk profit. Baggrunden for, at frit valg-reglerne ikke tillader at ydelserne kobles sammen, er, at det vil skabe en ulige konkurrence mellem frit valg-leverandører. Det skyldes, at visse leverandører vil kunne udnytte stordriftsfordelene til at skabe en kunstigt lav pris, som mindre leverandører, der ikke er i stand til også at byde på plejecentre, ikke kan matche. Omvendt er det muligt at stille krav i forbindelse med udbud af levering af service og pleje i plejeboliger, om at leverandøren også skal søge godkendelse som frit valg-leverandør. En privat leverandør, der vinder et sådant udbud, vil være sikret en vis mængde brugere gennem plejecentret og kan øge denne mængde, hvis den private leverandør godkendes som frit valg-leverandør. Et sådant udbud vil dog have den konsekvens for kommunen, at byderne alene vil være virksomheder, der har den fornødne kapacitet til at løse begge opgaver. Det vil kunne medføre, at feltet af tilbudsgivere indskrænkes, og dermed at konkurrencen om at vinde udbuddet begrænses. Hvis konkurrencen begrænses, kan det have den konsekvens, at det vindende tilbud om levering af pleje og service til plejeboligen ikke nødvendigvis er det bedste til prisen. Driftsgaranti Herudover anses det som en barriere blandt private, at man som privat leverandør på det sociale område ofte skal stille en driftsgaranti. Det kan fx være tilfældet i forbindelse med at en privat leverandør indgår en aftale med en kommune om at levere service og pleje til plejeboliger. Baggrunden for driftsgarantien er kommunens forsyningspligt. Når kommunen inddrager private leverandører indebærer det en risiko for kommunen for, at den private leverandør pludselig kan forsvinde fra markedet. Forsyningsforpligtelsen indebærer, at kommunen i dette tilfælde fortsat vil have pligt til at sikre service og pleje til de brugere, der hidtil har benyttet det private tilbud. Med denne baggrund stiller kommunen krav om en driftsgaranti, 19

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Debatmøde AAU Sydhavnen 4. december 2014, København Baggrund 2012:

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Konkurrence på daginstitutionsområdet. -erfaringer, muligheder og effekter. April 2011 1

Konkurrence på daginstitutionsområdet. -erfaringer, muligheder og effekter. April 2011 1 Konkurrence på daginstitutionsområdet -erfaringer, muligheder og effekter April 2011 1 2 3 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 ISBN On-line 9788770294522 Layout

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011 Steen Houmark www.sbbu.dk Udpluk af uddannelsesbaggrund. Kort om baggrund MBA (Teknologi, Marked og Organisation) fra CBS Assesor i EFQM Diplom i Offentlig Ledelse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere