Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?"

Transkript

1 Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Debatmøde AAU Sydhavnen 4. december 2014, København

2 Baggrund 2012: 25% af de samlede serviceopgaver udbydes af stat og kommuner i Danmark Den danske Produktivitetskommission: Mere udbud og bindende aftaler Regeringen: ingen grund til at være imod konkurrenceudsættelse, når det giver en bedre pris og kvalitet for borgerne (Finansminister Corydon, med henvisning til beslutningsforslag stillet af SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten 25.februar 2011) Afventer konsulentrapport bestilt af Finansministeriet Så mens vi venter billigere og bedre ældrepleje gennem øget konkurrenceudsættelse? 2

3 Formål Hvad er skandinaviske trends i den overordnede politik og policyinstrumenter ift. konkurrenceudsættelse i ældreplejen? Hvor udbredt er anvendelsen af private leverandører i ældreplejen? Hvilke afledte konsekvenser har konkurrenceudsættelse haft for kvalitet, medarbejderforhold og økonomi? 3

4 Data, metode og begreber Baseret på litteraturgennemgang af publiceret forskning, samt offentlige dokumenter, i Danmark, Norge og Sverige, fortrinsvis fra perioden Systematiske studier, men også casestudier. Konkurrenceudsættelse: udbud og/eller frit valg mellem privat og offentlig leverandør Private leverandører kan i nogle tilfælde inkludere non-profit, frivillige organisationer Notat findes på min forskerprofil på 4

5 Overordnede politik og policyinstrumenter Nordisk model: tradition for offentlig levering af ydelser. NPM inspireret til valgfrihed og konkurrenceudsættelse Sverige tidligst med konkurrenceudsættelse. I Norge afprøves det. Frit valg og udbud af drift i begge lande op til kommunen. Danmark gået længst: kommunerne forpligtede til at sikre et frit valg af leverandør i hjemmeplejen. Konkurrenceudsættelse i ældreplejen i Danmark: 2002: Frit valg af kommunale pleje- og ældreboliger mellem kommuner : Frit valg af leverandør af hjemmehjælp 2002: Friplejeboliger 5

6 Hjemmehjælp Sverige: Ændringer i udbudsregler i 2009 skulle stimulere tilkomst af flere og mindre leverandører. Konkurrence udelukkende på kvalitet Danmark: Ændringer i 2013 skal tilgodese mulighed for at konkurrenceudsættelse. Mulighed for at begrænse antal af private leverandører i kommunen. Formodes større konkurrence på pris Kommunen kan fortsætte som leverandør uanset privates tilbud og kan gå sammen om udbud kommunemonopol? Antagelse om færre og større private leverandørfirmaer vil dominere markedet (stordriftsfordele), og at de vil levere personlig pleje Antagelse om økonomisk effekt allerede indregnet i Kommuneøkonomiaftalen i

7 Plejebolig Ikke frit valg af leverandør, men mulighed for privat leverandør gennem Friplejebolig ordning og udbud af drift. Udbud af drift: Fx Gribskov kommune udbudt samlet ældrepleje til et beløb af 250 mill. kr årligt. Friplejebolig: Leverandør ansøger centralt om certificering og kvote. Frit etablere sig uanset den kommunale boligplanlægning. Ingen kommunal driftsoverenskomst. Ikke del af kommunal boligforsyning og leverandør har anvisningsret. Egne ventelister og kriterier. Frit valg for visiterede borgere. Takster bestemmes centralt og serviceniveau bestemmes af leverandør. Kritik af kommunal overbetaling: KL vurderer kr per beboer, 100 mill. kr årligt. 7

8 Tine Rostgaard Kilde: Egne beregninger fra Bertelsen og Rostgaard (2013) på baggrund af tal fra 8 Danmarks Statistik, Statistikbanken, AED06; AED12. Brug af private leverandører i hjemmeplejen Ca 500 for-profit private leverandører. 37,2 procent af alle hjemmehjælpsmodtagere benytter i dag en privat leverandør, fortrinsvis brugere af praktisk hjælp og fortrinsvis i de større byområder.

9 Brug af private leverandører i plejebolig Mere vanskeligt at opgøre. Friplejeboliger: I 2011 var der 33 leverandører af friplejeboliger, heraf 13 frivillige organisationer. 647 pladser i 2013, svarende til 1 % af det samlede udbud af plejehjemspladser Drift: Fx drev Aleris Omsorg i plejehjem/plejeboliger, og Attendo Care drev ét plejehjem/plejebolig. Danske Diakonhjem drev 28 plejehjem, heraf fire som friplejebolig. Fonden Mariehjemmene drev 13 plejehjem, heraf ét som friplejebolig (kilde egne hjemmesider) 9

10 10

11 11

12 Konsekvenser Kun få studier, der ser på konsekvenser af at konkurrenceudsætte ældreplejen (fx Petersen m.fl., 2011 og 2012; Socialstyrelsen, 2012; Borgen, 2013; Pedersen og Hjelmar, 2013). Mangel på metodisk gode studier. Derfor sjældent generaliserbare resultater 12

13 Konsekvenser for kvalitet Ingen entydige konklusioner! Svensk system for (selvrapporterede) kvalitetsindikatorer, Öppna jämförelser: Private leverandører scorer højest på processuelle faktorer (plejebolig) fx at involvere borgeren i udformningen af omsorgsplanen, eller gennemgå medicinplanen med borgen Også ift outcome faktorer (plejebolig): bedre fx ift at undgå faldulykker, tryksår, og underernæring. Mere tilfredse borgere i surveys. Er især tilfredse ift. medbestemmelse, ensartethed i ydelserne og kontinuitet i plejepersonale. Kommunale leverandører bedre på strukturelle faktorer (plejebolig og hjemmehjælp): fx højere personaletæthed, færre medarbejdere ansat på timebasis. I plejebolig flere beboere eget værelse og adgang til køkkenfaciliteter 13

14 Brugerundersøgelser Benyttes som kvalitetsindikator i alle tre lande Problematisk ift repræsentativitet (svage brugere, syns- og/eller hørebesvær, ). Udtryk for om behov dækkes? Svenske Socialstyrelse: sammenligning af brugertilfredshedsundersøgelser fra 17 kommune. Ingen statistisk signifikante forskelle Social- og Integrationsministeriets brugerundersøgelse 2013: signifikante forskelle i tilfredshed med praktisk hjælp til fordel for private (90%), kommunale leverandører (83%). Ingen sign. forskel i personlig pleje 14

15 Stabilitet og kontinuitet i serviceproduktionen Stor fokus i Sverige på de private leverandørvirksomheder, der måtte indgive konkurserklæring (muligvis som konsekvens af konkurrence på prisen) I Danmark mindre fokus, men: 25% af ældrechefer har oplevet misligholdelse af kontrakter (manglende dokumentation, at hjælpen ikke blev leveret i det omfang, der var aftalt, eller at firmaet gik konkurs) 63% oplevet at virksomheden opsagde kontrakten før tid, typisk af økonomiske årsager (FOA rundspørge blandt 60 ældrechefer) 15

16 Konsekvenser for medarbejderforhold Utilstrækkelige data - ikke muligt at påvise systematiske forskelle i arbejdsforhold og arbejdsvilkår Men indikationer af at virksomhedsoverdragelse har store konsekvenser for medarbejderne ift. stress og faldende motivation og arbejdsglæde Og mindre personaleomsætning, og højere grad af fuldtidsansættelse og fastansættelse i den kommunale sektor Dog flere sygedage blandt kommunalt ansatte Større tilfredshed med mellemleder blandt privatansatte 16

17 Konsekvenser for økonomien Indikation af besparende effekt af at udbyde drift af plejeboliger Mens frit valg i hjemmeplejen synes at øge de kommunale udgifter, især til administration og opfølgning. Fx anslås i Kbh Kommuner at man årligt bruger 7.1 mill. kr på udarbejdelse af leverandørkrav, indgåelse og vedligeholdelse af kontrakter, informationsmateriale, vejledning til borgeren, indretning af IT-systemer etc. Dog fremhæves ofte skærpet kvalitet- og ressourceudnyttelse blandt de kommunale leverandører som resultat af konkurrenceudsættelse 17

18 Mere konkurrenceudsættelse? Det svenske Konkurrensverket konkluderede i en rapport i 2007 om fordele og ulemper ved konkurrenceudsættelse at der ikke kunne drages en entydige konklusion: I sidste ende er det dermed politiske eller ideologiske, snarere end økonomiske overvejelser, som afgør dette (Konkurrensverket, 2007: 24, forfatterens oversættelse). Mere konkurrenceudsættelse, flere og større virksomheder eller kommunemonopoler? Konsekvenser for udgifter til tilsyn, oplæring og viden, forebyggelse og rehabilitering, dialog, kompetencer Nødvendigt med bedre evidensgrundlag og bedre indikatorer 18

19 Tak! 19

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Nicolai Kristensen Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere

Læs mere

Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver

Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver En forskningsoversigt over danske og internationale studier fra 2011-2014 Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk og Patricia Thor Larsen November

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,-

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,- Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: Designit Tryk: FTF 1. oplag 1.000 eksemplarer September 2008 ISBN-nummer: 978 87-7356-114-0 Bestilling: Telefon

Læs mere

EN UDVIDET VOUCHERMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET

EN UDVIDET VOUCHERMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 14. oktober 2014 Mennesker ønsker frihed til at indrette tilværelsen efter egne ønsker og behov det gælder også i alderdommen. Ældre ønsker

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

bilag Offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige

bilag Offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige bilag Offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige 2012 OFFENTLIG KONKURRENCE I DANMARK OG SVERIGE Bilag 1: Metode AF UDBUDSRÅDETS SEKRETARIAT Denne analyse baserer sig på såvel kvalitative og kvantitative

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Effects of contracting out public sector tasks

Effects of contracting out public sector tasks Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk & Lisa la Cour Effects of contracting out public sector tasks A research-based review of Danish and international studies from 2000-2011 Appendix to main

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen & Hanne Marlene Dahl Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Hvordan er praksis, og er der en virkning? Publikationen Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Læs mere

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER Til Socialministeriet Dokumenttype Rapport Dato April 2011 SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELVEJENDE DAGINSTITUTIONERS

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Anvendelse af mobile it-løsninger i ældreplejen

Anvendelse af mobile it-løsninger i ældreplejen Anvendelse af mobile it-løsninger i ældreplejen Udbredelse, effekter og drivkræfter for den videre udbredelse Af Jeppe Agger Nielsen* (juli 2008) *Jeppe Agger Nielsen er Kandidatstipendiat ved Institut

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde

Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde Ole Helby Petersen, Leif Olsen, Lena Brogaard og Stella Mia Sieling Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde En analyse af modeller, erfaringer og muligheder Offentlig-privat

Læs mere