HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen), Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (advokat Bjarne Becher Jensen) og advokat Flemming Dahl (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling den 9. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Vibeke Rønne og Hanne Schmidt. Påstande mv. Appellanten, Kresten Damgaard, har påstået de indstævnte, TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og advokat Flemming Dahl, forpligtet til solidarisk eller alternativt at betale ,50 kr. med procesrente fra den 22. juni TLK har påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Byggeskadefonden og advokat Flemming Dahl har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Kresten Damgaard har for Højesteret anerkendt en reduktion i påstandsbeløbet i forbindelse med ejernes egenfinansiering på 17 % samt selvrisiko ved Byggeskadefonden på 5 %. Påstanden er herefter opgjort således, idet forskellen til beløbet i påstanden skyldes en regnefejl ved opgørelsen af påstanden på 17 kr.: Samlede renoveringsudgifter Fratrukket forbedringsdel Fratrukket 17 % egenfinansiering Ejernes selvrisiko 5 % ,04 kr ,00 kr ,04 kr ,57 kr ,47 kr ,50 kr ,50 kr. Advokat Flemming Dahl har for Højesteret anerkendt at have begået en faglig fejl ved ikke at oplyse ejerne af ejendommen ved Hans Jeremiassen om muligheden for at opnå skadedækning hos Byggeskadefonden. Til støtte for frifindelsespåstanden har han navnlig gjort gældende, at der ikke er årsagssammenhæng mellem fejlen og et eventuelt tab. Advokat Flemming Dahl har ikke for Højesteret gentaget sin friholdelsespåstand over for TLK. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af Hans Jeremiassen og af Ulla Misser Sørensen. Der er endvidere afgivet supplerende forklaring af A, Arne Elkjær og Inge Marie Kryger. Hans Jeremiassen har forklaret bl.a., at han var en af ejerne af ejendommen. Ejendommen blev renoveret med henblik på salg og opnåelse af en fortjeneste. De tog kontakt til Preben Kjær Pedersen, og det var ham, der fik idéen om at søge midler til byfornyelse. Arne Elkjær kom ind i billedet via Preben Kjær Pedersen. Arne Elkjær havde holdt et foredrag i Nykredit om forskellige problemer med tagkonstruktioner, og han skulle derfor se på taget. De forsøgte i første omgang at få håndværkerne til at udbedre manglerne ved taget. Det viste sig dog, at

3 - 3 - arkitekten og flere af håndværkerne stoppede med at drive virksomhed eller gik konkurs og ikke havde mulighed for at udbedre projektet. I sommeren 2001 bad han om, at Arne Elkjær fik en tættere tilknytning til projektet. Der skulle ske noget, og de havde tiltro til, at Arne Elkjær kunne styre det teknisk. Arne Elkjær havde udarbejdet tilstandsrapporten, og han havde gjort et godt stykke arbejde. De søgte i september 2001 om et lån hos Grundejernes Investeringsfond. Baggrunden var, at det var billigere at låne hos investeringsfonden end hos banker og kreditforeninger. I tiden op til låneansøgningen den 26. september havde de rykket A for at sende ansøgningen af sted. Den 3. oktober 2001 holdt de i ejerkredsen et møde bl.a. med Arne Elkjær. På mødet blev der truffet beslutning om at påbegynde tagrenoveringen. Der blev den 23. oktober 2001 meddelt afslag på ansøgningen om lån fra Grundejernes Investeringsfond. Han har noteret på dokumentet, at han har modtaget det den 10. november Han tog straks kontakt til Arne Elkjær, da de ikke havde fået penge til projektet. Arne Elkjær blev meget fortørnet. Han blev ved med at gentage: "Hvorfor har hun ikke sagt, at det er en byggeskadesag vi skulle ikke have sat det i gang." Arne Elkjær sagde, at han ville prøve at tage kontakt til Byggeskadefonden og gøre noget ved det. Han havde tidligere arbejdet for fonden og havde gennemfotograferet hele projektet. I tiden derefter forsøgte Arne Elkjær at kontakte Byggeskadefonden. På et tidspunkt fortalte Arne Elkjær, at A slet ikke havde sendt en skadesanmeldelse ind til fonden. Herefter sendte Arne Elkjær et udfyldt skema til anmeldelse, som han underskrev og returnerede til Arne Elkjær. Han husker ikke på noget tidspunkt at have haft en samtale med A om muligheden for at standse renoveringsarbejdet for at søge penge til projektet eller erstatning. Han havde under hele forløbet fokus på at skaffe penge til håndværkerne. Han tror heller ikke, at Arne Elkjær undervejs har foreslået ham at standse byggeriet. Det var efter hans opfattelse Arne Elkjær, der burde standse byggeriet, hvis nogen skulle. Han havde fuldmagt til det og kunne have gjort det af egen drift. Han ville ikke selv have truffet beslutningen om at standse arbejdet. Var det blevet forelagt af Arne Elkjær som et forslag, ville de have besluttet at standse arbejdet. Ejendommen var sat til salg undervejs, mens renoveringen pågik. De forventede at opnå en bedre pris efter renoveringen af ejendommen. De havde en god økonomi i ejerkredsen og havde råd til at finansiere projektet undervejs. Ulla Misser Sørensen har forklaret bl.a., at hun har arbejdet som sagsbehandler for Byggeskadefonden, hvor hun varetog administrativ sagsbehandling i modsætning til teknisk og juridisk

4 - 4 - behandling. Hun rykkede Århus Kommune og TLK Ejendomsadministration talrige gange i perioden fra 14. august 2000 og frem for fremsendelse af afleveringsprotokollen vedrørende færdiggørelsen af byggeriet. Hun har ikke opfattet brevet af 12. marts 2001 fra A som en skadesanmeldelse. Hun opfattede det som et fremsendelsesbrev vedhæftet en kopi af tilstandsrapporten, som jo var lavet, inden byggeriet gik i gang. Det faldt hende ikke ind, at dette kunne have nogen sammenhæng med anmeldelse af en skade vedrørende byggeriet. I byfornyelsessagerne blev der altid udarbejdet tilstandsrapport ved sagens opstart, og hun opfattede derfor ikke denne rapport som andet end en rapport udarbejdet inden påbegyndelsen af byggeriet. Hun rykkede i marts og juni TLK kraftigt for fremsendelse af afleveringsprotokollen. Hun havde den 29. august 2001 en samtale med A hos TLK. I telefonbeskeden har hun noteret, at den nye forventede afleveringsdato var 1. november Hun regnede derfor ikke med, at arbejdet var færdigt, og herefter rykkede hun ikke mere for fremsendelsen af afleveringsprotokollen. Hun har senere påført bilaget en håndskrevet påtegning. Hun mener, at det må have været A, der skulle have et møde med Arne Elkjær. Hun husker ikke, hvornår påtegningen er lavet. Hun havde intet med låneansøgningerne til Grundejernes Investeringsfond at gøre. Pia Jensen var en kollega, der bl.a. havde med 1 og 5 års eftersyn af ejendommene at gøre. Hun søgte råd hos Pia Jensen vedrørende de sager, der gik i hårdknude. Hun overgav disse sager til Pia Jensen. Hun overgav også denne sag til Pia Jensen. Hun havde ikke selv noget med eftersyn af ejendommene at gøre. Fra det tidspunkt, hun overgav sagen til Pia Jensen, havde hun ikke mere med sagen at gøre. Sagerne i Byggeskadefonden fik journalnummer, allerede når tilskud til byfornyelserne blev bevilget. Byggeskadefonden modtager i sagerne et tilsagn fra kommunerne, og herefter får sagerne et journalnummer, som bliver på sagerne hele vejen igennem sagsbehandlingen. Når der bliver anmeldt en skade til fonden, overgår sagen straks til dennes jurister og teknikere. Alle væsentlige henvendelser i sagerne bliver journaliseret. Hun kan ikke sige, om man ville have registreret en henvendelse fra Arne Elkjær i sagen. Hun husker ikke at have drøftet sagen med Arne Elkjær. Hun havde dog samtaler med Arne Elkjær om mange af de sager, der var ved Byggeskadefonden. Sagen havde det oprindelige journalnummer fra Hvis det var blevet en skadessag, ville sagen have fortsat med samme journalnummer, men med en ny juridisk sagsbehandler. Det ville have fremgået klart af sagen, at der var anmeldt en skade.

5 - 5 - A har supplerende forklaret bl.a., at hun ikke husker præcis, hvornår hun har videresendt brevet af 23. oktober 2001 til ejerne af ejendommen. Sædvanligvis sender hun sådanne breve enten samme dag eller dagen efter modtagelsen. Hun havde været i forbindelse med Byggeskadefonden forud for den 23. oktober I denne periode havde hun megen kontakt med Arne Elkjær. Hun havde en samtale med Hans Jeremiassen kort forinden, arbejdet gik i gang. Det var nok omkring den 1. oktober Arbejdet gik reelt først i gang den 15. oktober eller måske den 1. november 2001, men de havde i hvert fald en samtale inden dette tidspunkt. TLK Ejendomsadministration var ikke med på opstartsmødet vedrørende udbedringsarbejdet på ejendommen. På det tidspunkt havde de kun med den økonomiske del af projektet at gøre, og Arne Elkjær tog sig af den tekniske rådgivning. De søgte om lånet hos Grundejernes Investeringsfond den 26. september De sendte låneansøgningen hurtigt efter, at de var blevet bedt om det. De indhentede et tilbud hos Risskov Tømrer- og Snedkerforretning A/S den 15. august 2001, men selve låneansøgningen blev lavet på baggrund af et senere indhentet tilbud. Det var Arne Elkjær, der indhentede det senere tilbud. I løbet af august måned 2000 blev hun flere gange rykket for en afleveringsprotokol. Det var bl.a. Ulla Misser Sørensen fra Byggeskadefonden, der rykkede for afleveringsprotokollen. Hun tror ikke, at arbejdet på noget tidspunkt blev formelt afsluttet. Hun rykkede mange gange arkitekten Frank Buus for en afleveringsprotokol, men der skete ikke noget. Hun rykkede telefonisk og skrev måske et enkelt brev i den forbindelse. Hun havde brug for afleveringsprotokollen for at afslutte sagen over for kommunen og Byggeskadefonden. Hun sendte den 12. marts 2001 en kopi af tilstandsrapporten vedrørende ejendommen til fonden med bemærkning om, at TLK og ejerne ikke var tilfredse med det udførte arbejde. Hun vidste på det tidspunkt, at der fandtes skemaer til brug for skadesanmeldelse over for Byggeskadefonden, selv om hun ikke tidligere har behandlet byfornyelsessager. Hun er af den overbevisning, at fremsendelsen af tilstandsrapporten med den nævnte bemærkning til Byggeskadefonden udgjorde en skadesanmeldelse. Hun meddelte igen i marts 2001 fonden, at der endnu ikke fandtes nogen afleveringsprotokol vedrørende byggeriet. Hun havde igen i juni 2001 kontakt med sagsbehandleren hos fonden. Hun husker ikke, at hun ved den lejlighed skulle have sagt, at hun havde dårlig samvittighed. Hun husker ikke, om hun efterfølgende vendte skriftligt tilbage over for Byggeskadefonden. I slutningen af august 2001 meddelte hun telefonisk fonden, at arbejdet først kunne færdiggøres omkring den 1. november Der var nu nye håndværkere på arbejdet. Hun sendte på et tidspunkt noget materiale over til Byggeskadefon-

6 - 6 - den bl.a. en avisartikel fra Århus Stiftstidende om mangler ved taget på ejendommen. Hun orienterede fonden om, at der nu skulle ske en udbedring ved en anden håndværker end den oprindelige. Hun husker ikke, hvornår i forløbet dette foregik. Da hun fik brevet af 23. oktober 2001 fra Grundejernes Investeringsfond med afslag på låneansøgningen, sendte hun brevet videre enten samme dag eller dagen efter. Hun regnede med at få en respons fra ejerne efter at have videresendt brevet. Hun har med sikkerhed advaret Hans Jeremiassen om at gå i gang med projektet med skadesudbedring, inden der var et endeligt tilsagn fra Byggeskadefonden. Hun har også drøftet dette med Arne Elkjær. Hun drøftede dette med dem begge, inden arbejdet gik i gang. Hun havde disse samtaler i starten af oktober Da hun søgte om lån til færdiggørelse af byggeriet, satte hun ikke kryds i rubrikken vedrørende byfornyelse, fordi de oprindeligt havde fået midler til byfornyelsesprojektet. Dette var et projekt, der vedrørte udbedring af mangler og færdiggørelse af byggeriet. Arne Elkjær har supplerende forklaret bl.a., at han havde drøftelser med Hans Jeremiassen om, hvorvidt byggeriet skulle stoppes, således at Byggeskadefonden kunne komme og besigtige arbejdet, men de valgte at lade være, da fonden havde den holdning, at de ikke ville besigtige arbejdet, når der ikke var oprettet nogen sag. Baggrunden for, at Byggeskadefonden ikke havde oprettet en sag, var, at der ikke var indleveret en afleveringsprotokol vedrørende færdiggørelsen af byggeriet. Han forsøgte gentagne gange at få fonden til at rykke ud, men anbefalede ikke på denne baggrund Hans Jeremiassen at stoppe arbejdet. Han fik forevist afslaget på lånoptagningen fra Grundejernes Investeringsfond den 10. eller 11. november Det var Hans Jeremiassen, der viste ham afslaget. Han blev oprindelig bedt om at lave en tilstandsrapport vedrørende det udførte arbejde på ejendommen, men var ikke på det tidspunkt klar over, at der var søgt om og bevilget byfornyelse til ombygning af ejendommen. Der gik ca. 1 år, hvorefter han blev kontaktet af ejerne igen for at gå ind i den tekniske færdiggørelse af renoveringen af ejendommen. Han blev i juni 2001 bedt om at styre projektet i forhold til håndværkerne med kontrol af udførelsen, priser og fakturaer. Ejendommen var på det tidspunkt ved at blive handlet, og arbejdet skulle derfor færdiggøres hurtigt. Han fik forelagt et tilbud på færdiggørelsen af arbejdet fra Risskov Tømrer- og Snedkerforretning A/S. Han fik tilsendt dette tilbud fra TLK. Tilbuddet var mangelfuldt, idet der efter hans opfattelse skulle laves en løsning med et fast undertag. Han aftalte med ejerne, at han skulle indhente en række tilbud på denne løsning. Efter en licitationsrunde blev det Risskov Tømrer- og Snedkerforretning A/S, der var de billigste, og de fik kontrakten. Han indgik den 22. august 2001 en aftale-

7 - 7 - formular for rådgivning og bistand vedrørende færdiggørelsen af byggeriet med Hans Jeremiassen. Der var den 3. oktober 2001 et møde mellem ham, ejerne af ejendommen og en repræsentant for Risskov Tømrer- og Snedkerforretning A/S. Han havde på det tidspunkt anbefalet Hans Jeremiassen at optage lån i Grundejernes Investeringsfond. Han mener, at A ikke på noget tidspunkt omkring oktober 2001 har advaret ham eller ejerne om at igangsætte byggeriet. Han var teknisk rådgiver på projektet og koncentrerede sig om den tekniske færdiggørelse af arbejdet. Han fik omkring den 10. november 2001 af Hans Jeremiassen forevist afslaget fra Grundejernes Investeringsfond af 23. oktober I tiden herefter forsøgte han mange gange at få kontakt med Byggeskadefonden. Han kunne ikke få fonden til at behandle sagen. Fonden havde den holdning, at når der ikke var indsendt en afleveringsrapport vedrørende byggeriet, kunne de ikke behandle sagen. De nægtede med samme begrundelse at komme ud og besigtige arbejdet. Han har gennem en lang årrække samarbejdet med Byggeskadefonden, idet han har lavet 1 og 5 års eftersyn af byggerier for fonden. Han ved, at fonden skal besigtige skader, før de udbedres, og før der kan ydes dækning. Han ved ikke, om det kunne have gjort en forskel, såfremt færdiggørelsen af byggeriet havde været standset og skaden anmeldt, f.eks. i november Han vurderede, at det havde været nyttesløst at standse byggeriet i november, da Byggeskadefonden havde den meget stejle holdning om, at de ikke ville komme ud og besigtige byggeriet. Efter hans opfattelse var det bygherren, der skulle standse arbejdet, hvis nogen skulle. Det er bygherrens ansvar og en økonomisk beslutning at standse et påbegyndt byggeri. Han og Hans Jeremiassen havde en dialog om, hvorvidt byggeriet skulle standses, men de vurderede sammen, at det ikke skulle ske. Han refererede over for Hans Jeremiassen, hvad han fik at vide i en telefonsamtale med Byggeskadefonden, nemlig at de ikke ville komme ud og besigtige ejendommen. Herefter besluttede de at fortsætte byggeriet. Han mener, at fonden kunne have besigtiget ejendommen på det tidspunkt, hvor der var ca % af tagstenene på gadesiden, der var fjernet. Det blev ikke til noget, da fonden nægtede at komme ud til byggeriet. Han talte ved den lejlighed med Inge- Marie Kryger hos fonden. Under færdiggørelsen af arbejdet har han sendt supplerende digitale billeder til Byggeskadefonden. Han sendte billederne sammen med anmeldelsen af byggeskaden den 12. december Han gjorde det for at lægge et yderligere pres på medarbejderne hos fonden.

8 - 8 - Inge-Marie Kryger har supplerende forklaret bl.a., at hun ikke har talt med Arne Elkjær hverken den 10. eller 11. november Hun talte først med ham i december måned, hvor Byggeskadefonden havde meddelt afslag på dækning. Hun tog ved den lejlighed til Århus og havde en samtale med ham. Under samtalen talte de om både fondens afslag og forløbet op til afslaget. Arne Elkjær var ked af forløbet og spurgte, om Byggeskadefonden ikke kunne gøre en undtagelse. Det sagde hun nej til. Han kunne sådan set godt forstå forløbet og det, at Byggeskadefonden havde givet afslag, men han var ærgerlig over det samlede forløb. Juristerne i Byggeskadefonden laver telefonnotater og journaliseringer vedrørende de samtaler, de har. Der blev ikke lavet et egentligt referat af mødet, hun havde med Arne Elkjær i Århus. Hun henviste efterfølgende til mødet i et brev. Hun drøftede i oktober 2001 sagen med Pia Jensen. Både hun og Pia Jensen var overbevist om, at den oprindelige byfornyelsessag ikke var afsluttet på det tidspunkt. Det kunne have været muligt for Byggeskadefonden at rykke ud og besigtige byggeriet på det tidspunkt, hvor der var fjernet ca. 20 % af tagstenene, såfremt man havde vidst, at byggeriet var færdigmeldt, og at der var påbegyndt en udbedring af skader. De ville have reageret anderledes i deres sagsbehandling i Byggeskadefonden, såfremt de havde vidst, at den oprindelige byfornyelsessag var afsluttet, og at man var påbegyndt udbedring af skaderne på byggeriet. Hun har gennemgået de fotografier og den CD-rom, Arne Elkjær har fremsendt til fonden i forbindelse med anmeldelsen af skaden. Materialet kunne ikke bruges ved selve afgørelsen. Såfremt man i fonden havde vidst, at der ikke kunne laves en egentlig afleveringsforretning på grund af arkitektens og entreprenørernes konkurs, kunne man i samråd med kommunen have fastsat en afleveringsdag, som kunne have indgået i sagsbehandlingen hos fonden. Hun mener, at de har rådgivet TLK derved, at Ulla Misser Sørensen har meddelt, at man kunne anvende fremgangsmåden med at kontakte kommunen og blive enige om at fastsætte en afleveringsdag for byggeriet. Herefter kunne man have indleveret en skadesanmeldelse til fonden, og sagsbehandlingen kunne herefter være påbegyndt. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 231 af 26. april 1993 om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelsesforanstaltninger blev med virkning fra den 1. januar 1998 afløst af bekendtgørelse nr af 7. december 1997 om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse (BvB). Bestemmelserne i de to bekendtgørelser er i vidt omfang identiske. I 8 i bekendtgørelsen fra 1997 hedder det:

9 BvB dækker indtil 95 pct. af udgifterne til udbedring af byggeskader, herunder udgifter til 1) tekniske undersøgelser, 2) juridisk bistand, voldgiftssager og retssager samt, 3) provision og renter af byggelån. Højesterets begrundelse og resultat Vedrørende Byggeskadefonden Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at Byggeskadefonden er frifundet. Vedrørende TLK Ejendomsadministration og advokat Flemming Dahl Advokat Flemming Dahl har for Højesteret anerkendt, at han har begået en faglig fejl. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at TLK og advokat Flemming Dahl har handlet ansvarspådragende i forbindelse med behandlingen af byggesagen. Byggeskadefondens afgørelse af 8. maj 2002 er truffet i medfør af 11 i bekendtgørelsen om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), og det må lægges til grund, at Byggeskadefonden ville have anerkendt byggeskaderne som dækningsberettigede, hvis fonden havde fået lejlighed til at træffe afgørelse inden igangsættelsen af udbedringsarbejdet. Efter bevisførelsen for Højesteret er det ikke godtgjort, at TLK advarede ejerne af ejendommen mod at igangsætte udbedringsarbejdet, inden fonden traf en afgørelse. Det må lægges til grund, at ejerne af ejendommen først ved modtagelsen den 10. november 2001 af Grundejernes Investeringsfonds brev af 23. oktober 2001 blev bekendt med muligheden for at søge skadedækning hos Byggeskadefonden. På dette tidspunkt var tidsplanen for udbedringsarbejdet imidlertid aftalt og arbejdet påbegyndt. Under disse omstændigheder kan det ikke bebrejdes ejerne, at man valgte at færdiggøre arbejdet frem for at vente på, om fonden trods bestemmelserne i bekendtgørelsen om skadedækning ville give tilsagn om dækning. Der foreligger herefter den fornødne årsagssammenhæng mellem de ansvarspådragende fejl og ejernes tab.

10 De poster, der indgår i Kresten Damgaards erstatningsopgørelse, er efter deres art dækningsberettigede, jf. 8 i 1997-bekendtgørelsen. TLK og Flemming Dahl har ikke anført omstændigheder, der sandsynliggør, at Byggeskadefonden ikke ville have ydet dækning med det beløb, der fremgår af påstanden. Herefter, og da det TLK og Flemming Dahl i øvrigt har anført, ikke kan føre til et andet resultat, tages Kresten Damgaards påstand til følge, således at TLK og Flemming Dahl solidarisk skal betale ,50 kr. Sagsomkostninger I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Kresten Damgaard betale kr. til Byggeskadefonden. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal TLK til Kresten Damgaard betale i alt kr., som omfatter kr. til dækning af advokatudgifter og kr. til dækning af retsafgift. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal advokat Flemming Dahl til Kresten Damgaard betale i alt kr., som omfatter kr. til dækning af advokatudgifter og kr. til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse frifindes. TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971 og advokat Flemming Dahl skal solidarisk til Kresten Damgaard betale ,50 kr. med procesrente fra den 22. juni I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Kresten Damgaard betale kr. til Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971 betale kr. til Kresten Damgaard.

11 I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal advokat Flemming Dahl betale kr. til Kresten Damgaard. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/4 2000 ApS og HKR Holding af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere