HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen), Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (advokat Bjarne Becher Jensen) og advokat Flemming Dahl (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling den 9. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Vibeke Rønne og Hanne Schmidt. Påstande mv. Appellanten, Kresten Damgaard, har påstået de indstævnte, TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og advokat Flemming Dahl, forpligtet til solidarisk eller alternativt at betale ,50 kr. med procesrente fra den 22. juni TLK har påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Byggeskadefonden og advokat Flemming Dahl har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Kresten Damgaard har for Højesteret anerkendt en reduktion i påstandsbeløbet i forbindelse med ejernes egenfinansiering på 17 % samt selvrisiko ved Byggeskadefonden på 5 %. Påstanden er herefter opgjort således, idet forskellen til beløbet i påstanden skyldes en regnefejl ved opgørelsen af påstanden på 17 kr.: Samlede renoveringsudgifter Fratrukket forbedringsdel Fratrukket 17 % egenfinansiering Ejernes selvrisiko 5 % ,04 kr ,00 kr ,04 kr ,57 kr ,47 kr ,50 kr ,50 kr. Advokat Flemming Dahl har for Højesteret anerkendt at have begået en faglig fejl ved ikke at oplyse ejerne af ejendommen ved Hans Jeremiassen om muligheden for at opnå skadedækning hos Byggeskadefonden. Til støtte for frifindelsespåstanden har han navnlig gjort gældende, at der ikke er årsagssammenhæng mellem fejlen og et eventuelt tab. Advokat Flemming Dahl har ikke for Højesteret gentaget sin friholdelsespåstand over for TLK. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af Hans Jeremiassen og af Ulla Misser Sørensen. Der er endvidere afgivet supplerende forklaring af A, Arne Elkjær og Inge Marie Kryger. Hans Jeremiassen har forklaret bl.a., at han var en af ejerne af ejendommen. Ejendommen blev renoveret med henblik på salg og opnåelse af en fortjeneste. De tog kontakt til Preben Kjær Pedersen, og det var ham, der fik idéen om at søge midler til byfornyelse. Arne Elkjær kom ind i billedet via Preben Kjær Pedersen. Arne Elkjær havde holdt et foredrag i Nykredit om forskellige problemer med tagkonstruktioner, og han skulle derfor se på taget. De forsøgte i første omgang at få håndværkerne til at udbedre manglerne ved taget. Det viste sig dog, at

3 - 3 - arkitekten og flere af håndværkerne stoppede med at drive virksomhed eller gik konkurs og ikke havde mulighed for at udbedre projektet. I sommeren 2001 bad han om, at Arne Elkjær fik en tættere tilknytning til projektet. Der skulle ske noget, og de havde tiltro til, at Arne Elkjær kunne styre det teknisk. Arne Elkjær havde udarbejdet tilstandsrapporten, og han havde gjort et godt stykke arbejde. De søgte i september 2001 om et lån hos Grundejernes Investeringsfond. Baggrunden var, at det var billigere at låne hos investeringsfonden end hos banker og kreditforeninger. I tiden op til låneansøgningen den 26. september havde de rykket A for at sende ansøgningen af sted. Den 3. oktober 2001 holdt de i ejerkredsen et møde bl.a. med Arne Elkjær. På mødet blev der truffet beslutning om at påbegynde tagrenoveringen. Der blev den 23. oktober 2001 meddelt afslag på ansøgningen om lån fra Grundejernes Investeringsfond. Han har noteret på dokumentet, at han har modtaget det den 10. november Han tog straks kontakt til Arne Elkjær, da de ikke havde fået penge til projektet. Arne Elkjær blev meget fortørnet. Han blev ved med at gentage: "Hvorfor har hun ikke sagt, at det er en byggeskadesag vi skulle ikke have sat det i gang." Arne Elkjær sagde, at han ville prøve at tage kontakt til Byggeskadefonden og gøre noget ved det. Han havde tidligere arbejdet for fonden og havde gennemfotograferet hele projektet. I tiden derefter forsøgte Arne Elkjær at kontakte Byggeskadefonden. På et tidspunkt fortalte Arne Elkjær, at A slet ikke havde sendt en skadesanmeldelse ind til fonden. Herefter sendte Arne Elkjær et udfyldt skema til anmeldelse, som han underskrev og returnerede til Arne Elkjær. Han husker ikke på noget tidspunkt at have haft en samtale med A om muligheden for at standse renoveringsarbejdet for at søge penge til projektet eller erstatning. Han havde under hele forløbet fokus på at skaffe penge til håndværkerne. Han tror heller ikke, at Arne Elkjær undervejs har foreslået ham at standse byggeriet. Det var efter hans opfattelse Arne Elkjær, der burde standse byggeriet, hvis nogen skulle. Han havde fuldmagt til det og kunne have gjort det af egen drift. Han ville ikke selv have truffet beslutningen om at standse arbejdet. Var det blevet forelagt af Arne Elkjær som et forslag, ville de have besluttet at standse arbejdet. Ejendommen var sat til salg undervejs, mens renoveringen pågik. De forventede at opnå en bedre pris efter renoveringen af ejendommen. De havde en god økonomi i ejerkredsen og havde råd til at finansiere projektet undervejs. Ulla Misser Sørensen har forklaret bl.a., at hun har arbejdet som sagsbehandler for Byggeskadefonden, hvor hun varetog administrativ sagsbehandling i modsætning til teknisk og juridisk

4 - 4 - behandling. Hun rykkede Århus Kommune og TLK Ejendomsadministration talrige gange i perioden fra 14. august 2000 og frem for fremsendelse af afleveringsprotokollen vedrørende færdiggørelsen af byggeriet. Hun har ikke opfattet brevet af 12. marts 2001 fra A som en skadesanmeldelse. Hun opfattede det som et fremsendelsesbrev vedhæftet en kopi af tilstandsrapporten, som jo var lavet, inden byggeriet gik i gang. Det faldt hende ikke ind, at dette kunne have nogen sammenhæng med anmeldelse af en skade vedrørende byggeriet. I byfornyelsessagerne blev der altid udarbejdet tilstandsrapport ved sagens opstart, og hun opfattede derfor ikke denne rapport som andet end en rapport udarbejdet inden påbegyndelsen af byggeriet. Hun rykkede i marts og juni TLK kraftigt for fremsendelse af afleveringsprotokollen. Hun havde den 29. august 2001 en samtale med A hos TLK. I telefonbeskeden har hun noteret, at den nye forventede afleveringsdato var 1. november Hun regnede derfor ikke med, at arbejdet var færdigt, og herefter rykkede hun ikke mere for fremsendelsen af afleveringsprotokollen. Hun har senere påført bilaget en håndskrevet påtegning. Hun mener, at det må have været A, der skulle have et møde med Arne Elkjær. Hun husker ikke, hvornår påtegningen er lavet. Hun havde intet med låneansøgningerne til Grundejernes Investeringsfond at gøre. Pia Jensen var en kollega, der bl.a. havde med 1 og 5 års eftersyn af ejendommene at gøre. Hun søgte råd hos Pia Jensen vedrørende de sager, der gik i hårdknude. Hun overgav disse sager til Pia Jensen. Hun overgav også denne sag til Pia Jensen. Hun havde ikke selv noget med eftersyn af ejendommene at gøre. Fra det tidspunkt, hun overgav sagen til Pia Jensen, havde hun ikke mere med sagen at gøre. Sagerne i Byggeskadefonden fik journalnummer, allerede når tilskud til byfornyelserne blev bevilget. Byggeskadefonden modtager i sagerne et tilsagn fra kommunerne, og herefter får sagerne et journalnummer, som bliver på sagerne hele vejen igennem sagsbehandlingen. Når der bliver anmeldt en skade til fonden, overgår sagen straks til dennes jurister og teknikere. Alle væsentlige henvendelser i sagerne bliver journaliseret. Hun kan ikke sige, om man ville have registreret en henvendelse fra Arne Elkjær i sagen. Hun husker ikke at have drøftet sagen med Arne Elkjær. Hun havde dog samtaler med Arne Elkjær om mange af de sager, der var ved Byggeskadefonden. Sagen havde det oprindelige journalnummer fra Hvis det var blevet en skadessag, ville sagen have fortsat med samme journalnummer, men med en ny juridisk sagsbehandler. Det ville have fremgået klart af sagen, at der var anmeldt en skade.

5 - 5 - A har supplerende forklaret bl.a., at hun ikke husker præcis, hvornår hun har videresendt brevet af 23. oktober 2001 til ejerne af ejendommen. Sædvanligvis sender hun sådanne breve enten samme dag eller dagen efter modtagelsen. Hun havde været i forbindelse med Byggeskadefonden forud for den 23. oktober I denne periode havde hun megen kontakt med Arne Elkjær. Hun havde en samtale med Hans Jeremiassen kort forinden, arbejdet gik i gang. Det var nok omkring den 1. oktober Arbejdet gik reelt først i gang den 15. oktober eller måske den 1. november 2001, men de havde i hvert fald en samtale inden dette tidspunkt. TLK Ejendomsadministration var ikke med på opstartsmødet vedrørende udbedringsarbejdet på ejendommen. På det tidspunkt havde de kun med den økonomiske del af projektet at gøre, og Arne Elkjær tog sig af den tekniske rådgivning. De søgte om lånet hos Grundejernes Investeringsfond den 26. september De sendte låneansøgningen hurtigt efter, at de var blevet bedt om det. De indhentede et tilbud hos Risskov Tømrer- og Snedkerforretning A/S den 15. august 2001, men selve låneansøgningen blev lavet på baggrund af et senere indhentet tilbud. Det var Arne Elkjær, der indhentede det senere tilbud. I løbet af august måned 2000 blev hun flere gange rykket for en afleveringsprotokol. Det var bl.a. Ulla Misser Sørensen fra Byggeskadefonden, der rykkede for afleveringsprotokollen. Hun tror ikke, at arbejdet på noget tidspunkt blev formelt afsluttet. Hun rykkede mange gange arkitekten Frank Buus for en afleveringsprotokol, men der skete ikke noget. Hun rykkede telefonisk og skrev måske et enkelt brev i den forbindelse. Hun havde brug for afleveringsprotokollen for at afslutte sagen over for kommunen og Byggeskadefonden. Hun sendte den 12. marts 2001 en kopi af tilstandsrapporten vedrørende ejendommen til fonden med bemærkning om, at TLK og ejerne ikke var tilfredse med det udførte arbejde. Hun vidste på det tidspunkt, at der fandtes skemaer til brug for skadesanmeldelse over for Byggeskadefonden, selv om hun ikke tidligere har behandlet byfornyelsessager. Hun er af den overbevisning, at fremsendelsen af tilstandsrapporten med den nævnte bemærkning til Byggeskadefonden udgjorde en skadesanmeldelse. Hun meddelte igen i marts 2001 fonden, at der endnu ikke fandtes nogen afleveringsprotokol vedrørende byggeriet. Hun havde igen i juni 2001 kontakt med sagsbehandleren hos fonden. Hun husker ikke, at hun ved den lejlighed skulle have sagt, at hun havde dårlig samvittighed. Hun husker ikke, om hun efterfølgende vendte skriftligt tilbage over for Byggeskadefonden. I slutningen af august 2001 meddelte hun telefonisk fonden, at arbejdet først kunne færdiggøres omkring den 1. november Der var nu nye håndværkere på arbejdet. Hun sendte på et tidspunkt noget materiale over til Byggeskadefon-

6 - 6 - den bl.a. en avisartikel fra Århus Stiftstidende om mangler ved taget på ejendommen. Hun orienterede fonden om, at der nu skulle ske en udbedring ved en anden håndværker end den oprindelige. Hun husker ikke, hvornår i forløbet dette foregik. Da hun fik brevet af 23. oktober 2001 fra Grundejernes Investeringsfond med afslag på låneansøgningen, sendte hun brevet videre enten samme dag eller dagen efter. Hun regnede med at få en respons fra ejerne efter at have videresendt brevet. Hun har med sikkerhed advaret Hans Jeremiassen om at gå i gang med projektet med skadesudbedring, inden der var et endeligt tilsagn fra Byggeskadefonden. Hun har også drøftet dette med Arne Elkjær. Hun drøftede dette med dem begge, inden arbejdet gik i gang. Hun havde disse samtaler i starten af oktober Da hun søgte om lån til færdiggørelse af byggeriet, satte hun ikke kryds i rubrikken vedrørende byfornyelse, fordi de oprindeligt havde fået midler til byfornyelsesprojektet. Dette var et projekt, der vedrørte udbedring af mangler og færdiggørelse af byggeriet. Arne Elkjær har supplerende forklaret bl.a., at han havde drøftelser med Hans Jeremiassen om, hvorvidt byggeriet skulle stoppes, således at Byggeskadefonden kunne komme og besigtige arbejdet, men de valgte at lade være, da fonden havde den holdning, at de ikke ville besigtige arbejdet, når der ikke var oprettet nogen sag. Baggrunden for, at Byggeskadefonden ikke havde oprettet en sag, var, at der ikke var indleveret en afleveringsprotokol vedrørende færdiggørelsen af byggeriet. Han forsøgte gentagne gange at få fonden til at rykke ud, men anbefalede ikke på denne baggrund Hans Jeremiassen at stoppe arbejdet. Han fik forevist afslaget på lånoptagningen fra Grundejernes Investeringsfond den 10. eller 11. november Det var Hans Jeremiassen, der viste ham afslaget. Han blev oprindelig bedt om at lave en tilstandsrapport vedrørende det udførte arbejde på ejendommen, men var ikke på det tidspunkt klar over, at der var søgt om og bevilget byfornyelse til ombygning af ejendommen. Der gik ca. 1 år, hvorefter han blev kontaktet af ejerne igen for at gå ind i den tekniske færdiggørelse af renoveringen af ejendommen. Han blev i juni 2001 bedt om at styre projektet i forhold til håndværkerne med kontrol af udførelsen, priser og fakturaer. Ejendommen var på det tidspunkt ved at blive handlet, og arbejdet skulle derfor færdiggøres hurtigt. Han fik forelagt et tilbud på færdiggørelsen af arbejdet fra Risskov Tømrer- og Snedkerforretning A/S. Han fik tilsendt dette tilbud fra TLK. Tilbuddet var mangelfuldt, idet der efter hans opfattelse skulle laves en løsning med et fast undertag. Han aftalte med ejerne, at han skulle indhente en række tilbud på denne løsning. Efter en licitationsrunde blev det Risskov Tømrer- og Snedkerforretning A/S, der var de billigste, og de fik kontrakten. Han indgik den 22. august 2001 en aftale-

7 - 7 - formular for rådgivning og bistand vedrørende færdiggørelsen af byggeriet med Hans Jeremiassen. Der var den 3. oktober 2001 et møde mellem ham, ejerne af ejendommen og en repræsentant for Risskov Tømrer- og Snedkerforretning A/S. Han havde på det tidspunkt anbefalet Hans Jeremiassen at optage lån i Grundejernes Investeringsfond. Han mener, at A ikke på noget tidspunkt omkring oktober 2001 har advaret ham eller ejerne om at igangsætte byggeriet. Han var teknisk rådgiver på projektet og koncentrerede sig om den tekniske færdiggørelse af arbejdet. Han fik omkring den 10. november 2001 af Hans Jeremiassen forevist afslaget fra Grundejernes Investeringsfond af 23. oktober I tiden herefter forsøgte han mange gange at få kontakt med Byggeskadefonden. Han kunne ikke få fonden til at behandle sagen. Fonden havde den holdning, at når der ikke var indsendt en afleveringsrapport vedrørende byggeriet, kunne de ikke behandle sagen. De nægtede med samme begrundelse at komme ud og besigtige arbejdet. Han har gennem en lang årrække samarbejdet med Byggeskadefonden, idet han har lavet 1 og 5 års eftersyn af byggerier for fonden. Han ved, at fonden skal besigtige skader, før de udbedres, og før der kan ydes dækning. Han ved ikke, om det kunne have gjort en forskel, såfremt færdiggørelsen af byggeriet havde været standset og skaden anmeldt, f.eks. i november Han vurderede, at det havde været nyttesløst at standse byggeriet i november, da Byggeskadefonden havde den meget stejle holdning om, at de ikke ville komme ud og besigtige byggeriet. Efter hans opfattelse var det bygherren, der skulle standse arbejdet, hvis nogen skulle. Det er bygherrens ansvar og en økonomisk beslutning at standse et påbegyndt byggeri. Han og Hans Jeremiassen havde en dialog om, hvorvidt byggeriet skulle standses, men de vurderede sammen, at det ikke skulle ske. Han refererede over for Hans Jeremiassen, hvad han fik at vide i en telefonsamtale med Byggeskadefonden, nemlig at de ikke ville komme ud og besigtige ejendommen. Herefter besluttede de at fortsætte byggeriet. Han mener, at fonden kunne have besigtiget ejendommen på det tidspunkt, hvor der var ca % af tagstenene på gadesiden, der var fjernet. Det blev ikke til noget, da fonden nægtede at komme ud til byggeriet. Han talte ved den lejlighed med Inge- Marie Kryger hos fonden. Under færdiggørelsen af arbejdet har han sendt supplerende digitale billeder til Byggeskadefonden. Han sendte billederne sammen med anmeldelsen af byggeskaden den 12. december Han gjorde det for at lægge et yderligere pres på medarbejderne hos fonden.

8 - 8 - Inge-Marie Kryger har supplerende forklaret bl.a., at hun ikke har talt med Arne Elkjær hverken den 10. eller 11. november Hun talte først med ham i december måned, hvor Byggeskadefonden havde meddelt afslag på dækning. Hun tog ved den lejlighed til Århus og havde en samtale med ham. Under samtalen talte de om både fondens afslag og forløbet op til afslaget. Arne Elkjær var ked af forløbet og spurgte, om Byggeskadefonden ikke kunne gøre en undtagelse. Det sagde hun nej til. Han kunne sådan set godt forstå forløbet og det, at Byggeskadefonden havde givet afslag, men han var ærgerlig over det samlede forløb. Juristerne i Byggeskadefonden laver telefonnotater og journaliseringer vedrørende de samtaler, de har. Der blev ikke lavet et egentligt referat af mødet, hun havde med Arne Elkjær i Århus. Hun henviste efterfølgende til mødet i et brev. Hun drøftede i oktober 2001 sagen med Pia Jensen. Både hun og Pia Jensen var overbevist om, at den oprindelige byfornyelsessag ikke var afsluttet på det tidspunkt. Det kunne have været muligt for Byggeskadefonden at rykke ud og besigtige byggeriet på det tidspunkt, hvor der var fjernet ca. 20 % af tagstenene, såfremt man havde vidst, at byggeriet var færdigmeldt, og at der var påbegyndt en udbedring af skader. De ville have reageret anderledes i deres sagsbehandling i Byggeskadefonden, såfremt de havde vidst, at den oprindelige byfornyelsessag var afsluttet, og at man var påbegyndt udbedring af skaderne på byggeriet. Hun har gennemgået de fotografier og den CD-rom, Arne Elkjær har fremsendt til fonden i forbindelse med anmeldelsen af skaden. Materialet kunne ikke bruges ved selve afgørelsen. Såfremt man i fonden havde vidst, at der ikke kunne laves en egentlig afleveringsforretning på grund af arkitektens og entreprenørernes konkurs, kunne man i samråd med kommunen have fastsat en afleveringsdag, som kunne have indgået i sagsbehandlingen hos fonden. Hun mener, at de har rådgivet TLK derved, at Ulla Misser Sørensen har meddelt, at man kunne anvende fremgangsmåden med at kontakte kommunen og blive enige om at fastsætte en afleveringsdag for byggeriet. Herefter kunne man have indleveret en skadesanmeldelse til fonden, og sagsbehandlingen kunne herefter være påbegyndt. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 231 af 26. april 1993 om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelsesforanstaltninger blev med virkning fra den 1. januar 1998 afløst af bekendtgørelse nr af 7. december 1997 om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse (BvB). Bestemmelserne i de to bekendtgørelser er i vidt omfang identiske. I 8 i bekendtgørelsen fra 1997 hedder det:

9 BvB dækker indtil 95 pct. af udgifterne til udbedring af byggeskader, herunder udgifter til 1) tekniske undersøgelser, 2) juridisk bistand, voldgiftssager og retssager samt, 3) provision og renter af byggelån. Højesterets begrundelse og resultat Vedrørende Byggeskadefonden Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at Byggeskadefonden er frifundet. Vedrørende TLK Ejendomsadministration og advokat Flemming Dahl Advokat Flemming Dahl har for Højesteret anerkendt, at han har begået en faglig fejl. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at TLK og advokat Flemming Dahl har handlet ansvarspådragende i forbindelse med behandlingen af byggesagen. Byggeskadefondens afgørelse af 8. maj 2002 er truffet i medfør af 11 i bekendtgørelsen om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), og det må lægges til grund, at Byggeskadefonden ville have anerkendt byggeskaderne som dækningsberettigede, hvis fonden havde fået lejlighed til at træffe afgørelse inden igangsættelsen af udbedringsarbejdet. Efter bevisførelsen for Højesteret er det ikke godtgjort, at TLK advarede ejerne af ejendommen mod at igangsætte udbedringsarbejdet, inden fonden traf en afgørelse. Det må lægges til grund, at ejerne af ejendommen først ved modtagelsen den 10. november 2001 af Grundejernes Investeringsfonds brev af 23. oktober 2001 blev bekendt med muligheden for at søge skadedækning hos Byggeskadefonden. På dette tidspunkt var tidsplanen for udbedringsarbejdet imidlertid aftalt og arbejdet påbegyndt. Under disse omstændigheder kan det ikke bebrejdes ejerne, at man valgte at færdiggøre arbejdet frem for at vente på, om fonden trods bestemmelserne i bekendtgørelsen om skadedækning ville give tilsagn om dækning. Der foreligger herefter den fornødne årsagssammenhæng mellem de ansvarspådragende fejl og ejernes tab.

10 De poster, der indgår i Kresten Damgaards erstatningsopgørelse, er efter deres art dækningsberettigede, jf. 8 i 1997-bekendtgørelsen. TLK og Flemming Dahl har ikke anført omstændigheder, der sandsynliggør, at Byggeskadefonden ikke ville have ydet dækning med det beløb, der fremgår af påstanden. Herefter, og da det TLK og Flemming Dahl i øvrigt har anført, ikke kan føre til et andet resultat, tages Kresten Damgaards påstand til følge, således at TLK og Flemming Dahl solidarisk skal betale ,50 kr. Sagsomkostninger I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Kresten Damgaard betale kr. til Byggeskadefonden. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal TLK til Kresten Damgaard betale i alt kr., som omfatter kr. til dækning af advokatudgifter og kr. til dækning af retsafgift. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal advokat Flemming Dahl til Kresten Damgaard betale i alt kr., som omfatter kr. til dækning af advokatudgifter og kr. til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse frifindes. TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971 og advokat Flemming Dahl skal solidarisk til Kresten Damgaard betale ,50 kr. med procesrente fra den 22. juni I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Kresten Damgaard betale kr. til Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971 betale kr. til Kresten Damgaard.

11 I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal advokat Flemming Dahl betale kr. til Kresten Damgaard. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

D O M. Retten i Randers har den 11. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-804/2013).

D O M. Retten i Randers har den 11. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-804/2013). D O M afsagt den 10. september 2015 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, Eva Staal og Rasmus Blaabjerg (kst.)) i ankesag V.L. B 0932 14 Thomas Mattsson (advokat Kasper Westberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2009 Sag 337/2007 (2. afdeling) JKM Transport ApS (advokat Per Hansen) mod Danish Crown a.m.b.a. (advokat Martin Beck) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere