Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12"

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 7 Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Dokumentation, arkiv og bibliotek 13 Dokumentation, Det arkæologiske Værksted 13 Det Marine Arkiv 13 Fotoværksted og Billedarkiv 14 Bibliotek 14 Forskning 15 Rekonstruktion 15 Eksperimentalarkæologi 15 Arkæologiske forskningsprojekter 17 Publikationer 18 Manuskripter undervejs 19 Medarbejdernes publikationer 20 Konferencer 21 Foredrag 22 Universiteter 27

3 Bådsamling og værft 28 Bådsamling 28 Eksperimentalarkæologi 28 Nationalmuseets fartøjssamling 28 Salg af både og diverse ydelser 29 Formidlingsarrangementer 29 Sejlads 29 Uddannelse 29 Formidling 30 Udstillinger 30 Udstillinger og arrangementer uden for Vikingeskibsmuseet 32 Digital formidling 32 Publikumsaktiviteter 33 Andet kulturformidlende arbejde 34 Skoletjenesten 36 Undervisning og kursusvirksomhed 38 Foredrag 39 Projekt Fuldblod på Havet: Havhingstens forsøgsrejse til Dublin 41 Forsøgsrejsen Dublin Roskilde Hjemkomsten til Roskilde 42 Besætning 43 Forskningsplan 43 Formidling 44 Publikumsanalyse og Havhingste-effekt Passion Points Publikationer 46 Dokumentarfilm 47 Presse 47 Dansk-irsk samarbejde 47 Økonomi 48 Andre aktiviteter 49

4 Bygninger 51 Lager 51 Vikingeskibshallen 51 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen 51 Museumshavnen 51 Snekken 51 Museumsøen 51 Administration og personale 52 Bestyrelse 52 Chefgruppe 52 Samarbejdsudvalg 53 Sikkerhedsudvalg 53 Personale 53 Økonomi 54 Resultatopgørelse 54 Tilskud 55 Besøgende 56 Sejlads 58 Butik 60 Personale 61 Miljøforhold 61 Tilbagebetaling til samfundet 62 Samlet konklusion om museets betydning for samfundet 65 Særlige økonomiske forhold 66 Fremtiden 66 Vikingeskibsmuseets Bådelaug 67 Vikingeskibsmuseets Venner 68

5 Indledning 2008 har været et godt og vigtigt år for Vikingeskibsmuseet. Årsberetningen afspejler et højt aktivitetsniveau i alle afdelinger, hvor de daglige opgaver, aktiviteter og udviklingsprojekter er blevet gennemført parallelt med årets to store opgaver: Projekt Fuldblod på Havet samt udviklingen af en ny organisatorisk ramme for museet. Projekt Fuldblod på Havet Lørdag den 9. august blev Havhingsten modtaget i Roskilde af godt mennesker. Skib og besætning havde i løbet af seks uger tilbagelagt sømil fra Dublin, syd om England til Roskilde. Hjemkomsten markerede afslutningen på en enestående forsøgsrejse, der har givet os væsentlig ny viden om vikingeskibenes sejlegenskaber og sødygtighed. Den er samtidig blevet formidlet til verden via projektets hjemmeside via udstillinger og særlige arrangementer. Publikums- og medieinteressen har været overvældende, og projektet har sat Vikingeskibsmuseet, Roskilde og Danmark på verdenskortet. Projekt Fuldblod på Havet er det største projekt, museet hidtil har gennemført. Det har involveret samtlige afdelinger på museet, og det har engageret et stort antal frivillige besætningsmedlemmer og deres familier. Det har desuden styrket båndene mellem museet, Roskilde by og Dublin, og det har bl.a. ført til indgåelse af en særlig venskabsaftale mellem Roskilde og Dublin. Økonomisk har projektet været en stor mundfuld, der har kunnet gennemføres takket være en stor frivillig indsats samt økonomisk støtte fra fonde, sponsorer samt forsknings- og kulturpuljer. Det er dejligt at kunne konstatere, at skib og besætning er kommet sikkert i havn. Succesen er hjemme! Museumsjuryens specialpris Vikingeskibsmuseet fik ved en højtidelighed på Thorvaldsens Museum i København den 21. maj overrakt Museumsjuryens Specialpris, indstiftet af Bikubenfonden. Prisen blev givet for museets banebrydende forsknings- og formidlingsindsats inden for den eksperimentelle skibsarkæologi, Begrundelsen for tildeling af prisen var bl.a., at museet gennem årene har formået at skabe og udvikle den eksperimentelle skibsarkæologi som et originalt forsknings- og formidlingsfelt. Med Havhingstens rejse til Irland har museet på spektakulær måde markeret potentialet i forskningsbaseret formidling. Museet har tilvejebragt bemærkelsesværdige resultater og opnået international anerkendelse. Det fremstår i dag som en enestående aktiv og nytænkende, kvalitetsskabende kulturinstitution. Prisen på kroner er blevet anvendt til finansiering af ekstern bistand til den visionsog strategiproces, der er igangsat efter Havhingstens hjemkomst. Ny vision for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten Havhingstens hjemkomst markerer afslutningen på Projekt Fuldblod på Havet, der har været en helt central aktivitet på museet igennem mere end 10 år. Resultaterne af det store projekt skal nu publiceres sammen med resultaterne af de sidste 25 års eksperimentalarkæologiske arbejde. 4

6 Dermed nærmer museets sig afslutningen på en periode, hvor arbejdet med de fem Skuldelevskibe har båret udviklingen af museet. I erkendelse af dette igangsatte museets bestyrelse i foråret en visionsproces for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten. Bestyrelsen har udpeget forskning samt restaurering og modernisering af Vikingeskibshallen som de to væsentligste indsatsområder. Gennem en forøget forskningsindsats skal museet udvikle det faglige grundlag for museets fremtidige udvikling. Og gennem restaurerings- og moderniseringsprojektet skal den fredede Vikingeskibshal sikres gennem en restaurering af selve bygningen; samtidig skal hallen leve op til nutidens krav til tilgængelighed, bevaringsforhold, energiforbrug osv. Første skridt i processen har været at etablere en ny organisatorisk ramme. Gennem sensommeren og efteråret er der således blevet gennemført en gennemgribende omorganisering af museet. Den nye organisation træder i kraft pr. 1. marts 2009, og indebærer bl.a. at museets seks gamle afdelinger er blevet nedlagt, og erstattet af fire større afdelinger samt et ledelsessekretariat. Den nye organisation omfatter to vidensproducerende afdelinger en akademisk og en håndværksmæssig en formidlingsafdeling samt en serviceafdeling. Ledelsesstaben skal bl.a. varetage kommunikation og projektstyring. Arbejdet med den nye vision vil fortsætte i det nye år. Marinarkæologi Vikingeskibsmuseet varetager på vegne af Nationalmuseet det nationale marine beredskab på Sjælland, Øerne, Bornholm og det tidligere Vejle Amt. Beredskabet har haft travlt gennem hele året; omfanget af anlægssager på havet i form af havneudvidelser, vindmølleparker, kabelnedlægninger og rørføringer har aldrig været større. Roskildeskibene Efter 11 år kunne dokumentationen af Roskildeskibene afsluttes ved udgangen af året. De 9 skibsvrag fra vikingetid og middelalder, der blev fundet og optaget i forbindelse med anlæggelsen af museumshavnen i 1997, er blevet dokumenteret i 1:1 i arkæologisk værksted. Dokumentationen er udført i et tæt samarbejde med Nationalmuseet, som har finansieret arbejdet i de første ti år, mens Vikingeskibsmuseet har finansieret det sidste års arbejde inden for eget budget. De originale skibsdele er nu under forberedelse til konservering på Nationalmuseets konserveringsværksted i Brede. Færdiggørelse af museumshavnen I løbet af sensommeren og efteråret blev museumshavnen færdiggjort med etablering af friholderværk og sikkerhedsstiger. På grund af besparelser på anlægsbudgettet blev friholderværket ikke realiseret da museumshavnen blev bygget i 1997, og det har lige siden skabt dårlige adgangsforhold til de fartøjer, der ligger fortøjet ved den lange ydermole. Som forberedelse til Havingstens hjemkomst og fremtidige placering i havnen, og som led i visionen om at gøre museumshavnen attraktiv hele året, blev arbejderne derfor gennemført for museets egne midler. Besøgende I alt gæster har besøgt museet i 2008; heraf voksne og børn og unge under 18 år. 72,3 % af museets gæster kom fra udlandet. I forhold til året før er det samlede besøgstal faldet med 3.001, svarende til 2,2 %. 5

7 Særlige besøg Vikingeskibsmuseet havde 20. februar besøg af en delegation af tyrkiske museumsfolk. I forbindelse med Havhingstens hjemkomst til Roskilde 9. august havde museet bl.a. besøg af den irske kulturminister Dr. Martin Mansergh, ambassadør Henrik Iversen og ambassadør Joe Hayes. Den 22. august deltog den canadiske ambassadør i Danmark Peter Lundy og den danske ambassadør i Canada Poul E. D. Kristensen i en reception som startskudet på byggeriet af en Gokstad-færing til Dansk Canadisk National Museum i Dickson, Edmonton. Kulturpolitisk delegation fra Tartu, Estland besøgte Vikingeskibsmuseet 25. september i forbindelse med grundlæggelsen af et maritimt museum omkring Estlands traditionelle skibe til flodtransport. Personale I alt 168 personer (svarende til 58 årsværk) har i kortere eller længere perioder været ansat ved museet. Beskæftigelsen er således øget med tre årsværk i forhold til året før. 4 personer har herudover været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere og længere perioder. Projekt fuldblod på havet: Havhingsten fra Glendalough - forsøgsrejse til Dublin/retur. 6

8 Oplysninger om institutionen Institutionen Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 6. juni 1963 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Daglig ledelse Revision Bankforbindelse Borgmester Poul Lindor Nielsen, formand Leo Bjørnskov, næstformand Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Direktør Tinna Damgård-Sørensen Økonomichef Claus Christiansen Udstillingschef Anne-Christine Larsen, fratrådt Chef for bådeværft Søren Nielsen Aktivitetschef Poul Nygaard, fratrådt Teknisk chef Morten Nielsen, fratrådt RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Himmelev Bygade Roskilde Roskilde Bank Nordea Bank A/S 7

9 Status Formål Samlinger Organisation Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder ( f.v.t e.v.t.). Som statsanerkendt specialmuseum skal Vikingeskibsmuseet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Vikingeskibsmuseet skal virke inden for sit felt gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring, udstilling og anden formidling af relevant arkæologisk, historisk, etnologisk og andet materiale. Museets samlinger skal være tilgængelige for offentligheden og til rådighed for forskningen. Vikingeskibsmuseet skal især formidle resultaterne af forskning baseret på museets samlinger og undersøgelser. Den arkæologiske samling udgøres af 5 vikingeskibe, der er uddeponeret af Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseets egne samlinger omfatter etnografiske både og redskaber, traditionelle nordiske både samt rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund, bl.a. de 5 vikingeskibe. Museet har i 2008 arbejdet på grundlag af den organisation, der blev indført pr Dog er der i årets løb sket en række ændringer: Pr fratrådte Morten Gøthche som konstitueret chef for marinarkæologisk afdeling, og genoptog sin tidligere stilling som museumsinspektør, dog under bådeværftet. Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen overtog ansvaret for marin arkæologisk afdeling. Marinarkæolog Jørgen Dencker blev udpege som mellemleder for den marinarkæologiske driftsehed. Pr fratrådte Poul Nygaard stillingen som aktivitets chef, idet han havde fået andet arbejde. Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen overtog ansvaret for afdelingen året ud. Umiddelbart efter Havhingstens hjemkomst i august indledtes en proces, der skal føre til en ny vision og strategi for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten. Som led i processen er der gennem hele efteråret arbejdet med en omfattende omorganisering af museet. I den forbindelse er stillingen som udstillingschef og stillingen som teknisk chef blevet nedlagt. Ligeledes er stillingen som chefsekretær blevet nedlagt. Den nye organisation omfatter fire afdelinger og en ledelsesstab. Organisationen træder i kraft pr

10 Marinarkæologi Det marine beredskab Vikingeskibsmuseet har varetaget det nationale marine beredskab på vegne af Nationalmuseet på grundlag af den kontrakt, der blev indgået pr Vikingeskibsmuseet har således i 2008 varetaget beredskabet på Sjælland, Øerne, Bornholm og det tidligere Vejle Amt har været et af de travleste år for marinarkæologien på Vikingeskibsmuseet. Omfanget af anlægssager på havet i form af havneudvidelser, vindmølleparker, kabler, rørledninger m.v. har aldrig været større. I løbet af året har 14 forskellige sager været i gang på et eller andet niveau i processen. Nogle sager blev påbegyndt i 2007 og afsluttet i 2008, andre er påbegyndt i 2008 og fortsætter i 2009, mens en tredje kategori er påbegyndt i 2008 oftest med kort varsel - og afsluttet i året. Forundersøgelser I forbindelse med anlægsarbejde har Vikingeskibsmuseet i 2008 gennemført følgende marinarkæologiske forundersøgelser: Ved udvidelse af lystbådehavnen på Endelave udfor Horsens Fjord, blev der ved en forundersøgelse og overvågning af gravearbejdet fundet rester af en stenalderboplads, samt forskellige vragdele. Der blev fundet store mængder udvasket bopladsflint, men ingen bevarede kulturlag. Selve bopladsen ligger under et tidligere opfyldt område. Vragdelene er sandsynligvis fra briggen Anna af Horsens. Skibet har været omkring 29 meter langt, ca. 7,5 m bredt, stukket ca. 5 m og er sandsynligvis bygget Den lokale historie vil vide, at skibet blev sænket med fortsæt omkring 1900 for at danne brohoved for en kommende havn. Historien er ved arkivstudier bekræftet og skibets oprindelsessted og år kan spores til Königsberg i det tidligere Østpreussen. De opgravede konstruktionsdele kan rekonstrueres og passer til de opgivne hovedmål. Der skrives en artikel om vraget til Maritim Kontakt. I forbindelse med Dong Energy s udvidelse af kulterminalen ved Stigsnæsværket blev der lokaliseret en ca år gammel kystlinje, samt udvasket bopladsflint, men ingen intakte kulturlag. Ved en mindre havvindmøllepark nord for Sprogø Nord blev der gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse for Storebælt A/S (Sund & Bælt). Der fremkom ikke fund. 9

11 I 2008 afsluttedes den marinarkæologiske forundersøgelse ved Rødsand 2, havvindmøllepark, som blev påbegyndt i Foruden træstammer fra en år gammel skov, blev der fundet to stokankre. På det ene var træstokken bevaret, mens træstokken var forsvundet på det andet. Ankrene dateres ca og de har formentlig været anvendt på nogle af de skibe, der i 1811 lå for anker i området. På grund af et pludseligt vindspring forliste flere skibe og andre blev nødt til at kappe ankrene. Ankrene er beskyttet af museumsloven og da det ene anker er truet af anlægsarbejdet, skal det bjærges i Ved forundersøgelsen i 2006 blev der fundet yderligere et anker, der var forsynet med jernstok og ankerkæde, samt én ankerkæde uden anker. I tracéet for ilandføringskablet fra havvindmølleparken Rødsand 2 syd for Lolland, påbegyndtes en marinarkæologisk forundersøgelse omfattende dykkerbesigtigelse af magnetiske objekter og rekognoscering efter stenalderbopladser. Der blev i ikke lokaliseret kulturhistoriske objekter, men forundersøgelsen fortsætter i I et område ved Københavns Nordhavn, hvor der skal fyldes op og etableres ny kaj for krydstogtskibe, blev der gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev fundet flere større genstande på havbunden, men alt var af nyere dato. I forbindelse med etableringen af Femern forbindelsen skal Vikingeskibsmuseet i samarbejde med tyske kollegaer fra Schleswig-Holstein gennemføre marinarkæologiske forundersøgelser med Vikingeskibsmuseet som koordinator. I efteråret 2008 er der lavet arkivgennemgang og udarbejdet projektbeskrivelse. I 2009 gennemgås de surveydata, som danner grundlag for dykkerforundersøgelser. En ny fjordforbindelse er under planlægning ved Frederikssund. Vikingeskibsmuseet har i 2008 udarbejdet en rapport over kendte fortidsminder og relevante data om marine aspekter i de mulige områder, hvor forbindelsen kan ligge. Vikingeskibsmuseet har desuden peget på det område, hvor der, ud fra de kendte fund, synes at være mindst risiko for at anlægsarbejdet kolliderer med undersøiske fortidsminder. De marinarkæologiske forundersøgelser påbegyndes antageligt i

12 I efteråret 2008 har Vikingeskibsmuseet gennemgået surveydata fra tracéet for en russisk/ tysk Nord Stream gasledning. Rørledningen passerer dansk farvand øst og syd om Bornholm (alternativt nord og vest). 20 vrag er blevet lokaliseret og for 17 af disse er der udarbejdet en kulturhistorisk vurdering. Desuden fandtes et ror og en køl. Fem af vragene, samt det fundne ror (og muligvis kølen), kan dateres til Tre vrag kan dateres til Seks vrag kan dateres til Tre vrag er nyere fiskerbåde. Dykning på stedet bliver sandsynligvis ikke aktuelt, idet gasledningen søges ført udenom vragene, som i øvrigt ligger på relativt store vanddybder. Besigtigelser På grund af de mange forundersøgelser i forbindelse med anlægsarbejdet, blev en række af de i 2008 planlagte besigtigelser af vrag og stenalderbopladser udsat til Nedenstående besigtigelser blev gennemført i 2008: Dykkerbesigtigelse af vragdel på ca. 17 x 4 m ved Melby, Nordsjælland. Vragdelen er foreløbigt dendrokronologisk dateret til ca og der er fra vraget indtil videre bjærget 9 hjulformede slibesten af sandsten samt enkelte stykker keramik. Det er planen at tømme vraget i 2009, dokumentere det og bevare det in situ med de metoder som Vikingeskibsmuseet har udarbejdet i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Besigtigelsen af en sunken stammebåd i Farum Sø, viste sig at være en recent kopi. Båden er formentlig lavet af lokale spejdere. Dykkerbesigtigelse af en rektangulær, veldefineret struktur, der var observeret på luftfoto ved Kobæk Strand i Storebælt syd for Korsør, viste sig at være et stenrev. I nærheden af revet blev der fundet enkelte stykker bopladsflint. Ved Lynæs er foretaget en dykkerbesigtigelse for at lokalisere skibstræ. Resultatet var negativt. I forbindelse med et bopladskursus for sportsdykkere blev der foretaget besigtigelse af den år gamle submarine stenalderboplads ved Tudse Hage i udmundingen af Skelskør Fjord. Dykning på dybere vand medførte fund af bearbejdet flint og knogler, der er betydeligt ældre end det hidtil kendte. 11

13 Projekter undervejs Der er udarbejdet ansøgninger til Kulturarvsstyrelsens 28-midler til følgende undersøgelser: Diskenvraget. Dokumentation af sedimenttransport ved og nedbrydning af vraget. Foretages i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Melbyvraget. In situ sikrings forsøg. Foretages i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Stigsnæs. Lokalisering af submarine kystlinier ved hjælp af seismik. Metodeudvikling In situ bevaringsforsøg Forsøg og udvikling af nye metoder til in situ sikring af vrag fortsatte i Forsøgene udføres i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. 12

14 Dokumentation, arkiv og bibliotek Dokumentation, Det arkæologiske Værksted Vikingeskibsmuseet har de sidste 11 år gennemført en dokumentation af 9 vikingetids- og middelalder vrag på vegne af Nationalmuseet. Skibene er udgravet i i forbindelse med etableringen af Museumsøen. Dokumentationen af Roskildeskibene er udført i Arkæologisk værksted og kunne afsluttes ved udgangen af Det sidst dokumenterede skib er Roskilde 4-skibet, fra begyndelsen af 1100-tallet. Det har været et ca. 20 m langt og 6,6 m bredt fragtskib. I de første år anvendte Arkæologisk værksted en analog registrering med dokumentation i målestok 1:1 på folie. De sidste seks år er der dokumenteret i 3D med FaroArm og softwareprogrammet Rhinoceros. I begyndelsen af 2008 blev også dokumentationen af de i 2004 udgravede vragdele fra Amager Strandvraget, afsluttet. På grundlag af vikingetidsroret fra Hevring Flak, der er 3D-opmålt i 2007 på Arkæologisk værksted og som på Vikingeskibsmuseets anbefaling er erklæret Danefæ, er der udarbejdet en rekonstruktion, som gør roret sammenligneligt med andre arkæologisk påviste sideror, eksempelvis Vorsåroret. Efterfølgende er der til Kulturhistorisk Museum Randers årbog udarbejde en artikel om roret. Årbogen vil blive trykt i begyndelsen af Rhinokursus. Den september og oktober deltog Vibeke Bischoff, Tom Nicolajsen, Mikkel Haugstrup Thomsen, Ivan Conrad Hansen, Morten Ravn og Anette Hjelm Petersen fra Nationalmuseets Bevaringsafdeling i et NURBS baseret kursus i det tredimensionelle tegneprogram Rhinoceros. Kurset blev afholdt af 3D Connection og var specialdesignet til Vikingeskibsmuseets brug af tegneprogrammet, som en del af bestræbelserne på at optimere dokumentationen og rekonstruktion af arkæologiske skibsvrag. Det Marine Arkiv I 2008 fortsatte gennemgangen af Det Marine Arkiv for gamle sager, der ikke er fundanmeldt fyldestgørende. Registrering af arkivets fotomateriale er gennemført og der planlægges en digitalisering af samtlige foto. Scanning og registrering af målestokstegninger og skitser er fuldført i året og stort set alt tegningsmateriale er digitaliseret og kan indlægges i FotoStation. 13

15 Fotoværksted og Billedarkiv I Vikingeskibsmuseets Fotoarkiv arbejdes fortsat på at overgå fra dias- og papirbilledarkiv til digitalt arkiv. I efteråret 2007 blev der afsat betydelige midler til sikring af det digitale billedarkiv, og der er indkøbt hard- og software til formålet. Den gamle billedsamling bliver gradvist scannet og lagret digitalt, hvorefter de originale billeder vil blive arkiveret under bedre bevaringsforhold. Vikingeskibsmuseets videomateriale vil ligeledes blive sikret i en tidssvarende arkiveringsform. De digitale billeder bliver registreret og arkiveret i FotoStation og derefter gjort tilgængelige foreløbigt internt for museets grafiske, fototekniske og faglige personale. Der blev åbnet for denne adgang ultimo februar på Bibliotek Vikingeskibsmuseet driver sit eget bibliotek samt et specialbibliotek for marinarkæologi, som ifølge kontrakt drives på vegne af Nationalmuseet. Alle bøger registreres i Nationalmuseets elektroniske database NatKat, som er en ekstern database på Det kongelige Bibliotek. Bøgerne er dermed søgbare via Internettet. Biblioteket har i 2008 udbygget sin bestand af aktuel litteratur om marinarkæologi og vikingetids- og middelalderstudier. Bibliotekets videomateriale på VHS og DVD er indsendt til registrering i NatKat. Ved udgangen af 2008 omfattede biblioteket ifølge NatKat monografier, hvoraf er ejet af Nationalmuseet. Biblioteket omfatter desuden 416 periodikaserier, hvoraf de 337 tilhører Nationalmuseet. Herudover råder biblioteket over særtryk, film og søkort. 14

16 Forskning Skibsarkæologien er fortsat kerneområdet i Vikingeskibsmuseets forskning. Det afspejler sig i museets eksperimentalarkæologiske aktiviteter og publikationsvirksomhed. Rekonstruktion Færøbåde. I forbindelse med arkitektstudiet var en af museets medarbejdere på Færøerne i 1976 for at opmåle og registrere færøske både. Der blev opmålt omkring 40 både, der var år gamle og som omfatter alle de 7 gængse størrelser. Foruden opmålingerne blev der foretaget interviews med 15 færøske bådebyggere og taget ca fotos og dias. Der foretages nu en gennemgang af materialet med henblik på en monografi om den Færøske båd. Projekt. Ny form på Osebergskibet. Vikingeskibsmuseet fortsatte i 2008 samarbejdet med foreningen SNOS (Stiftelsen Nyt Osebergskip) og Kulturhistorisk Museum i Oslo om en ny rekonstruktion af Osebergskibet. Skibsrekonstruktør Vibeke Bischoff arbejdede i starten af 2008 på tegninger til bygningen af en model af Osebergskibet april var skibsrekonstruktørerne Vibeke Bischoff og Erik Andersen på NNTU i Trondheim, hvor de fulgte en serie tanktests af den rekonstruerede model. Testresultaterne var gode og det er planen, at byggeriet af en fuldskala rekonstruktion af skibet kan indledes i Tønsberg i sommeren Rekonstruktion af Nydambåden. Selskabet for Nydamforskningen har igangsat bygningen af en rekonstruktion af Nydambåden. Vikingeskibsmuseet står for arbejdet med rekonstruktionen og leverer arbejdstegninger og fører tilsyn med byggeriet. Projektet er iværksat i 2007 og skibet forventes færdigbygget indenfor fem år. Vikingeskibsmuseet har i 2008 leveret tegninger af køl og stævne og udslagstabeller til fremstilling af skabelonerne. Eksperimentalarkæologi Havhingsten fra Glendalough. Arbejdet med museets største eksperimentalarkæologiske projekt hidtil - rekonstruktion af Skuldelev 2-skibet - nåede sit andet højdepunkt i 2008 med afslutningen af forsøgsrejsen fra Dublin til Roskilde i juli og august. Projektet har haft højeste prioritet i museets arbejdsplan og er beskrevet nedenfor i et selvstændigt kapitel. Fremstilling af uldsejl. Tekstilhåndværker Anna Nørgaard afsluttede i 2008 vævningen af en sejldug på opstadvæv til et 25 m2 stort uldsejl, der skal bruges på en af museets Oselver både. Arbejdet blev påbegyndt i sommeren 2006 og afsluttet i sommeren Der blev i alt vævet 45,83 m sejldug og lagt islæt ind i stoffet fordelt på 8 baner af 5 m s længde og 0,63 m s bredde. I sensommeren 2008 blev de 8 vævede baner syet sammen i samarbejde med sejlmager A. Hansen. Sejlet blev prøvet første gang 25. september i forbindelse med et råsejlsseminar på Vikingeskibsmuseet. Sejlet er endnu ikke sejlet til, men de første sejladser er gået over al forventning og en rapport om vævearbejdet er nu under udarbejdelse. I efteråret påbegyndte Anna Nørgård vævningen af en ny ulddug, der skal benyttes på en rekonstruktion af den store båd fra Gokstadfundet fra starten af 900-tallet. Båden bliver bygget på Vikingeskibsmuseets værft i Arbejdet med det nye sejl foregår ligeledes i udstillingen Vikingernes anløbsbro, hvor vævearbejdet har en meget høj attraktionsværdi. 15

17 Til uldsejlet skal benyttes 15 m2 stof, der som sejldugen til Oselveren væves på en opretstående vægtvæv. Det nye sejl til Gokstadbåden væves i en tyndere kvalitet end sejlet til Oselveren. Det er herefter muligt, at foretage sammenlignelige analyser af vævearbejdet og af sejlegenskaberne i de to sejl. Rekonstruktion af en vikingetids stammebåd fra Sebbersund. I forbindelse med en modernisering og udbygning af museet Lindholmhøje blev Vikingeskibsmuseet bedt om at rekonstruere en stammebåd fra vikingetiden. Båden blev rekonstrueret af bådebygger Hanus Jensen og antikvarisk medarbejder Morten Johansen. Båden er bygget af bådebyggerne Peter Rasmussen, Erik Jochumsen og Morten Møller. Rekonstruktion af den lille Gokstadbåd. Vikingeskibsmuseets værft har i 2008 arbejdet på en rekonstruktion af en af bådene fra Gokstadfundet, Oslofjorden i Norge. I begyndelsen af 900-tallet blev en stormand begravet i sit skib - Gokstadskibet. Med sig på rejsen fi k han bl.a. tre småbåde og det er den mindste af disse, en 6,5 m lang og 1,4 m bred færing, der bygges på Vikingeskibsmuseets bådeværft. Båden bygges til Dansk Canadisk National Museum i Dickson, Edmonton, der formidler kultur og historie om danske emigranter i Canada. I august blev der holdt en lille reception for byggeriet på Vikingeskibsmuseets værft. I receptionen deltog bl.a. den canadiske ambassadør i Danmark og den danske ambassadør i Canada. Gokstadbåden transporteres til Canada i april Museumsjuryens specialpris. Vikingeskibsmuseet fik den 21. maj 2008 overrakt Museumsjuryens Specialpris, der blev indstiftet af Bikubenfonden i Begrundelsen for prisen er: Vikingeskibsmuseet har gennem årene formået at skabe og udvikle den eksperimentelle skibsarkæologi som et originalt forsknings- og formidlingsfelt. Med Havhingsten fra Glendaloughs rejse til Irland, har museet på spektakulær måde markeret potentialet i forskningsbaseret formidling. Museet har tilvejebragt bemærkelsesværdige resultater og opnået international anerkendelse. Det fremstår i dag som en enestående aktiv og nytænkende, kvalitetsskabende kulturinstitution. For sin banebrydende forsknings- og formidlingsindsats inden for den eksperimentelle skibsarkæologi tildeles Vikingeskibsmuseet Museumsjuryens Specialpris Museet har anvendt prisen på kr på ekstern bistand til den visions- og strategiproces, der blev igangsat efter Havhingstens hjemkomst. 16

18 Arkæologiske forskningsprojekter RUCMUS-projekt Magtens landskab på Sjælland. I april indgik Vikingeskibsmuseet et formelt samarbejde med Roskilde Museum, Museerne.dk Vordingborg og Roskilde Universitetscenter under betegnelsen RUCMUS. Gruppen har siden arbejdet på etableringen af et fælles forsknings- og formidlingsprojekt, Magtens landskab på Sjælland. Vikingeskibsmuseet vil bruge platformen til at gennemføre et delprojekt med navnet Skib, Havn og By Roskilde og søfarten i middelalderen i tæt samarbejde med Roskilde Museum og relevante forskere fra Roskilde Universitetscenter. På denne måde kan den videre bearbejdning af de på Arkæologisk værksted opmålte Roskildeskibe opstartes i en større, kulturhistorisk sammenhæng. Den 3. november gennemførtes en RUCMUS workshop på Roskilde Universitetscenter, hvor forskere fra alle fire institutioner deltog. Nordlige Verdener. I årene satser Nationalmuseet på projektet Nordlige Verdener, der primært søges finansieret gennem eksterne midler. Vikingeskibsmuseet bidrager i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling, med delprojektet Skib, nøst og maritime aktiviteter og bevaringsforhold i det Norrøne Grønland. Her er fokus på de maritime aspekter af den norrøne bosættelse. Projektet skal omfatte gennemgang af eksisterende samlinger for at detektere maritimt anvendte trægenstande (bådtræ), rekognoscering efter og prøvegravninger i nauster og maritimt orienterede bygninger samt dykkerrekognoscering ved bispesædet Igaliko og andre store strandmarkedspladser. Vikingeskibsmuseets del af projektet er budgetteret til ca. 2,5 mil. Det var ved årets udgang ikke lykkedes, at skaffe midler til projektet. Wreck Protect. Vikingeskibsmuseet har i samarbejde med bl.a. Swedish University of Agricultural Sciences (Uppsala, Sverige), Nationalmuseets Bevaringsafdeling, National Service for Archaeology, Cultural Landscape and Built Heritage (Holland), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser søgt EU s 7th Framework Programme om midler til et tværdisciplinært projekt Strategies for the protection of shipwrecks in the Baltic Sea against forthcoming attack by wood degrading marine borers. A synthesis and information project based on the eff ects of climatic changes. Projektgruppen ønsker i korte træk, at udvikle metoder og værktøjer til at vurdere nedbrydningsgraden af vrag og andre anlæg i Østersøen, som i stigende grad er truet af nye trædestruktive organismer (pæleorm), samt at udvikle in situ sikringsmetoder. Projektet skal afrapporteres i to vejledninger til brug for fortidsmindeforvaltninger og museer: Vejledning i forudsigelse af pæleormsangreb i marine miljøer og Vejledning i in situ bevaring af vrag. Vikingeskibsmuseets primære opgave er afholdelse af Field School ved projektets afslutning. Projektet forventes at starte i 1. halvdel af Jernnagleprojekt. Vikingeskibsmuseet har søgt Kulturarvsstyrelsens rådighedssum om midler til gennemgang og analyse af ca jernklinknagler, jernnagler og klinkskiver fra borganlægget Borren ved Højby i Odsherred. Museet venter svar i starten af De mange jernnagler er fundet med metaldetektor på lokaliteten. Viking Unst Project, der er et internationalt, tværvidenskabeligt forskningsprojekt koncentreret om arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser af norrøne bosættelser på øen Unst, Shetland, fortsatte i Se årsberetning 2006 under internationalt samarbejde. 17

19 Projektet har gennem arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser til hensigt at beskrive karakteren af vikingernes ekspansion i det nordatlantiske område bl.a. den norrøne bebyggelse og bosættelsesstruktur, de økonomiske og ressourcemæssige vilkår, de maritime forhold, de tidlige kirker, stednavnene, kommunikationen i Nordatlanten samt kulturmødet med pikterne m.m. Vikingeskibsmuseets arbejde har i perioden været koncentreret om undersøgelser af en norrøn bebyggelse ved lokaliteten Belmont på øen Unst, Shetland. Udgravningerne har afsløret et norrønt gårdskompleks i flere faser og med en større kompleksitet end hidtil antaget. Undersøgelserne blev ledet af Vikingeskibsmuseets udstillingschef Anne-Christine Larsen i samarbejde med SAT, University of Aberdeen, Bradford University, Sterling University og Københavns Universitet. Vikingeskibsmuseet har som planlagt afsluttet undersøgelserne i Beretningen er afleveret til samarbejdspartnerne. Publikationer The Vikings in Ireland - elektronisk bog. Med hjælp af volontøren Emily Button fra Williams College, Massachusetts lykkedes det i juli, under Havhingstens hjemrejse, at udgive temabogen The Vikings in Ireland. Roskilde 2001, som museets første elektroniske bog. Vikingerne og Irland var tæt forbundet fra 700-tallet til 1100-tallet, og de 14 artikler i bogen udforsker deres kontakter. Udgivelsen af elektroniske bøger skal fremover gøre Vikingerskibsmuseets udgivelser mere tilgængelige for undervisere og studerende i ind- og udlandet. Bogen kan købes på www. ebog.dk. Samtidig med Havhingsten afrejse fra Dublin udgav Udstillingsafdelingen den tosprogede fotobog Havhingsten fra Glendalough. Roskilde-Dublin En forsøgsrejser i billeder. (se Projekt Fuldblod på Havet: Havhingstens forsøgsrejse fra Dublin til Roskilde - Publikationer). 18

20 Manuskripter undervejs Serien Ships and Boats of the North Der arbejdes fortsat med redigeringen og udarbejdelsen af bidrag til Skuldelev bind 4.2 og 4.3, der skal omhandle rekonstruktion af de fem Skuldelevskibe og den samlede erfaring med det eksperimentalarkæologiske arbejde. I 2008 er der arbejdet med tegningsmateriale: der er udarbejdet arbejdstegninger til Skuldelev 1, 2 og 6 og påbegyndt konstruktionstegninger af Skuldelev 2 i plan, snit og tværsnit. Arbejdstegningerne og konstruktionstegningerne af Skuldelev 3 og 5 er endnu ikke påbegyndt, ligesom der mangler rigningstegningerne for alle fem skibe. Arbejdet vil fortsætte i de kommende år. Der er i 2008 lavet torsotegninger af Karrschau-skibet til anvendelse i publiceringen af Large Cargo Ships in Danish Waters Bogen forventes udgivet i Professor, ph.d. Jan Bill fra Kulturhistorisk Museum i Oslo har afleveret katalogdelen til From Nordic to North European. Afleveringen af selve manuskriptet er blevet forsinket i forhold til den oprindelige udgivelsesplan, og det var ved årets udgang endnu uvist, hvornår bogen kan udkomme. Forskningsassistent, ph.d. Jens Auer fra Syddansk Universitet i Esbjerg har indleveret sit ph.d.-manuskript Fregat and Snau. Small cruisers in the Danish Navy til Vikingeskibsmuseets forlag. Vikingeskibsmuseet har givet tilsagn om, at udgive bogen under forudsætning af, at der tilvejebringes ekstern finansiering. Syddansk Universitet, Esbjerg søger midler til udgivelsen. Serien Maritime Culture of the North Det første bind i serien Ohthere s Voyages fra 2007 er blevet udsolgt i løbet af 2008 og vil blive genoptrykt først i Bogens popularitet er formentlig begrundet i dens forholdsvis brede kulturhistoriske indhold og overskuelige størrelse samt den verdensomspændende distribution via Oxbow Books. Det andet bind i serien, Wulfstan s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard er færdigredigeret og trykklar. Udgivelsen forventes i foråret Der er modtaget tilsagn om publikationsstøtte til bogen fra Forsknings- og innovationsstyrelsen, Forskningsrådet. Dr. phil.h.c. Ole Crumlin-Pedersen har indleveret manuskriptet Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain. A personal account til Vikingeskibsmuseets forlag. Vikingeskibsmuseet planlægger at udgive bogen som 3. bind i serien. 19

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5 Årsberetning 2007 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Marinarkæologi 7 Det marine beredskab 7 Forundersøgelser 7 Undersøgelser 8 Projekter undervejs 9 Besigtigelser 9 Metodeudvikling 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr.

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr. ÅRSRAPPORT FOR 2008 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 Havhingsten på vej hjem 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2

Læs mere

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Afsluttede forundersøgelser 7 Afsluttede undersøgelser 8 Igangværende projekter 8 Besigtigelser

Læs mere

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion Årsberetning 2010 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 6 Organisation 7 Undersøgelser og forskning 8 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 9 Igangværende anlægssager 12 Besigtigelser

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9 Indhold Indledning 5 Oplysninger om institutionen 7 Undersøgelser, forskning og udstilling 9 Undersøgelser 9 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 10 Igangværende anlægssager 11 Besigtigelser 12 Nationalt

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 31. oktober 2011 Tilstede:

Læs mere

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17 Årsberetning 2011 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Marinarkæologi 7 Marint beredskab 8 Afsluttede anlægssager 8 Igangværende

Læs mere

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 ÅRSRAPPORT FOR 20111 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Indhold Ledelsesberetning 4 Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7 Oplysninger om institutionen 11 Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Undersøgelser 13 Afsluttede forundersøgelser 13 Afsluttede undersøgelser

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2013 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7

Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7 Årsberetning 2004 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7 Dokumentation og marint arkiv 8 Arkæologisk Værksted Det marine arkiv Fotodokumentation

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2009 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009

Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden Baggrund og status januar 2009 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden, baggrund og status januar 2009 Vincent Jessen Formand for Selskabet

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind

Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind Rapport over Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind Kursusinstruktør: Garver Lotta Rahme, Sverige Tidspunkt Tirsdag 19. oktober til lørdag 23. oktober 2010 Sted Husgerningslokalet,

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

VIKINGNYT 1992-2014. Kilde: Wikipedia

VIKINGNYT 1992-2014. Kilde: Wikipedia 1992-2014 Kilde: Wikipedia 1 OM VIKINGNYT Arkæologers udgravninger i Ribe og Jelling har bidraget med ny viden om vikingetiden. Interessen for denne nordiske historieperiode er stor, og mange frivillige

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

ROMU 2010. Årsskrift fra Roskilde Museum

ROMU 2010. Årsskrift fra Roskilde Museum ROMU 2010 Årsskrift fra Roskilde Museum Skibsbillederne i Himmelev Kirke og langskibene fra Roskilde Fjord af Ole Thirup Kastholm 29 Når man står ved Himmelev Kirke, kan man ikke se fjorden. Vidtstrakte

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper sen. Bedst som vi troede, at nu havde vi højde, og der kunne lede, kom vi næsten

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere