Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17"

Transkript

1 Årsberetning

2 2

3 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Marinarkæologi 7 Marint beredskab 8 Afsluttede anlægssager 8 Igangværende anlægssager 9 Besigtigelser 10 Nationalt og internationalt samarbejde 10 Forskning 11 Forskningsprojekter 12 Kommende forskningsprojekter 12 Ph.d.-forskning på Vikingeskibsmuseet 12 Samarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner 13 Arkiv og bibliotek 14 Det marine arkiv 14 Bibliotek 14 Forlagspublikationer under forberedelse 14 Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17 Maritime håndværk, rekonstruktion og publikumsformidling 18 Maritime håndværk 18 Bådeværft 18 Salg af både og diverse ydelser 18 Bådsamling 19 Nationalmuseets fartøjssamling 19 Rekonstruktion 20 Eksperimentalarkæologi 21 Uddannelse 21 Museumshavnen 21 Publikumsformidling 22 Andet kulturformidlende arbejde 23 Skoletjenesten 26 1

4 Medarbejdernes bidrag til forskning og formidling 29 Medarbejdernes publikationer 29 Konferencer 30 Forsknings- og undervisningsforedrag 33 Formidlingsforedrag 36 Markedsføring 38 Økonomi, administration og bygningsdrift 39 Økonomi 39 Resultatopgørelse 39 Tilskud og indtægter 40 Besøgende 41 Sejlads 43 Butik 45 Personale 46 Miljøforhold 47 Tilbagebetaling til samfundet 48 Samlet konklusion om museets betydning for samfundet 52 Administration 53 Bestyrelse 53 Chefgruppe 53 Samarbejdsudvalg 53 Sikkerhedsudvalg 54 Personalehåndbog 54 Personale 54 Ekstern repræsentation 56 Efteruddannelse 58 Bygningsdrift 59 Vikingeskibshallen 59 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen 59 Museumshavnen 60 Museumsøen 60 Snekken 60 Vikingeskibsmuseets Bådelaug 61 Vikingeskibsmuseets Venner 63 2

5 INDLEDNING Vikingeskibsmuseet fik en hård begyndelse på det nye år, men 2011 udviklede sig godt, og ved årets afslutning var optimismen vendt tilbage. Ny organisation Som et resultat af nedskæringer på de offentlige tilskud, måtte museet indlede året med omfattende besparelser. Stillinger blev nedlagt og omlagt; antallet af afdelinger blev reduceret fra fire til tre, og de enkelte arbejdsområder blev samlet i operationelle teams under ledelse af teamledere og koordinatorer. Den nye organisation blev implementeret fra 1. april, og resten af året blev der arbejdet med opbygning af nye samarbejdsstrukturer samt tilretning af arbejdsplaner, budgetter og systemer for afrapportering. Ved udgangen af året fik den nye organisation en positiv evaluering. De forskellige ledelsesniveauer er blevet tydeligere i hverdagen, og afstanden mellem strategisk, taktisk og operationel ledelse er gennem opbygningen af nye mødestrukturer blevet kortere. Det har givet hurtigere beslutningsprocesser, kortere reaktionstid og dermed større dynamik i det daglige arbejde. Nye strategier Besparelserne på budgettet fik umiddelbare konsekvenser for museets attraktionsværdi. Åbningstiden blev begrænset, planerne for udvikling af vintermuseet blev opgivet, og arbejdskraften blev i første halvår bundet i omstruktureringsprocesser. Museet så ind i en nedadgående spiral med faldende tilskud, faldende aktivitetsniveau og faldende besøgs- og salgstal. Der måtte gøres noget også for bare at fastholde det eksisterende aktivitetsniveau. Museet tog derfor fat i arbejdet med udvikling af strategier for øget salg og egenindtjening. En række nye idéer blev afprøvet konkret bl.a. ny nordisk vikingemad, samarbejde med et professionelt teambuilding firma samt udlejning af lokaler og faciliteter til virksomheder. Resultaterne har været lovende, og for at understøtte den videre udvikling, er der foretaget en omprioritering af projektmidler, som har givet luft til investeringer i faciliteter, der kan understøtte den videre udvikling af nye salgsområder. Nyt museum Forberedelsen af et projekt for restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen har været i gang hele året. Før sommerferien kunne Teknologisk Instituts rapporter om bygnings tilstand og mulige restaureringsmetoder indsendes til Realdania sammen med en rapport om adgangsforholdene til museet. Begge rapporter var finansieret af fonden, og de var udgangspunkt for den fortsatte dialog om problemer og muligheder. Ved årets afslutning var der endnu ikke truffet beslutning om projektets videre forløb. Arbejdet fortsætter i

6 Aktiviteter Marinarkæologerne kunne afslutte en række store undersøgelser, og indtægterne kunne regnskabsføres, hvilket fremgår af regnskabet som en ekstraordinær stor indtægt. Forskningsteamet har udbygget samarbejdet med universiteterne; der er indgået formelle samarbejdsaftaler med flere universiteter, og i løbet af året var fem ph.d. stipendiater tilknyttet museet. Der var ikke kræfter til at opbygge en større særudstilling, men en del af de eksisterende udstillinger blev fornyet i årets løb. I efteråret påbegyndtes forberedelserne af en udstilling, der skal markere 50 års jubilæet for udgravningen af Skuldelevskibene i Efter at have ligget på land i 2010, kom Havhingsten på vandet igen. Skibet blev fortøjet i inderhavnen, og museets gæster fik mulighed for at gå om bord. Arbejdet med at planlægge en jubilæumssejlads rundt i Danmark i 2012 blev indledt. På værftspladsen voksede en ny rekonstruktion af Skuldelev 6 på beddingen, og på tunet blev håndværksdemonstrationer og publikumsaktiviteter tilrettet for at skabe en stærkere sammenhæng med museets håndværksmæssige kerneområder som bådebygning, rebslagning og smedning. Besøgende I alt gæster har besøgt museet i 2011; heraf voksne og børn og unge under 18 år. 69,5 % af museets gæster kom fra udlandet. Sammenlignet med året før er antallet af betalende gæster steget med 3,3 %. Stigningen udgøres primært af voksne i grupper. Antallet af gratister, herunder skolebørn, er faldet. Besøgstallet er blandt de laveste i museets historie, og det levede ikke op til forventningen om gæster. Det afspejler den aktivitetsnedgang, der fulgte i kølvandet på de økonomiske besparelser. Personale I alt 128 personer, svarende til 54 årsværk, har i kortere og længere perioder været ansat ved museet. 14 personer har herudover været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere og længere perioder. 4

7 OPLYSNINGER OM INSTITUTIONEN Institutionen Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 6. juni 1963 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Borgmester Joy Mogensen, formand Leo Bjørnskov, næstformand Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Daglig ledelse Direktør Tinna Damgård-Sørensen Chef for Maritime håndværk, rekonstruktion og publikumsformidling Søren Nielsen Chef for Økonomi, administration og bygningsdrift Claus Christiansen Revision RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Himmelev Bygade Roskilde Bankforbindelse Nordea Bank A/S Status Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder. Som statsanerkendt specialmuseum skal Vikingeskibsmuseet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Formål Vikingeskibsmuseet skal virke inden for sit felt gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling af relevant arkæologisk, historisk, etnologisk og andet materiale. Museets samlinger skal være tilgængelige for offentligheden og til rådighed for forskningen. Museet skal især formidle resultaterne af forskning baseret på museets samlinger og undersøgelser. 5

8 Samlinger Den arkæologiske samling udgøres af 5 vikingeskibe, der er uddeponeret af Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseets egne samlinger omfatter etnografiske både og redskaber, traditionelle nordiske både samt rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund, bl.a. af de 5 vikingeskibe. Organisation Organisation Vikingeskibsmuseet gennemførte i 2011 en omorganisering, som følge af de bebudede besparelser på 2011-budgettet. 6

9 UNDERSØGELSER, FORSKNING OG UDSTILLING I 2011 blev det museumsfaglige arbejde, der er baseret på akademiske kompetencer, samlet i en afdeling for Undersøgelser, forskning og udstilling med museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen som afdelingschef. Afdelingen består af tre teams. Teamet Marinarkæologiske Undersøgelser varetager via kontrakt med Nationalmuseet det marinarkæologiske ansvar Øst for Storebælt. Arbejdet omfatter sagsbehandling, besigtigelser og undersøgelser, samt drift af det nationale Marine Arkiv. Forskningsteamet arbejder med museets forskningsprojekter og samarbejder internationalt med universiteter igennem undervisning af studerende og vejledning af ph.d.-stipendiater. Forskningsteamet står desuden for museets forlag og bibliotek. Udstillingsteamet tilrettelægger museets udstillinger, og samarbejder med andre museer om ud- og indlån. Til udstillingsteamet hører museets grafiker, fotograf og billedarkiv. UNDERSØGELSER Marinarkæologi Vikingeskibsmuseet har siden 2004 varetaget det nationale marinarkæologiske beredskab på vegne af Nationalmuseet. Beredskabet omfatter dykkerbesigtigelser og undersøgelser af fund, gjort af sportsdykkere, fiskere og andre. Herudover omfatter arbejdet marinarkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejde ved etablering af vindmølleparker, bro- og havneanlæg, elkabler, gasledninger m.v. Undersøgelserne skal klarlægge, hvorvidt der i anlægsområdet forekommer vrag, stenalderbopladser eller andre fortidsminder, der kan være i fare for at blive ødelagt af arbejdet. Vikingeskibsmuseet gennemfører desuden forskningsundersøgelser og projekter i samarbejde med forskere fra andre institutioner i Danmark og udlandet. En ny kontrakt vedrørende varetagelsen af det marinarkæologiske beredskab, blev indgået 1. januar Vikingeskibsmuseet varetager fortsat det marine beredskab i farvandene omkring Sjælland, Øerne og Bornholm. Et fagligt samarbejdsforum koordinerer den arkæologiske opgave. Marin sagsbehandling Pr. 1. oktober 2009 overtog de marinarkæologisk arbejdende museer den marine sagsbehandling fra KUAS. Vikingeskibsmuseet har løst opgaven indenfor rammerne af det marinarkæologiske beredskab. 7

10 Høringssager 2011 I 2011 er 99 sager (inkl. bygherres egne henvendelser) besvaret. I 13 sager har Vikingeskibsmuseet indstillet til Kulturstyrelsen, at der stilles vilkår om forundersøgelse, friholdelse, tilsyn eller andet tiltag. Kulturstyrelsen har stillet vilkår i de 12 (inkl. 1 stillet i 2010 ved en tidligere behandling af samme sag). Marint beredskab Tudse Hage Udgravningen af tidligere ikke færdiggjorte felter fortsatte, og et nyt felt blev åbnet. Fund og fundforhold fortsætter med at overraske positivt og bekræfter endnu engang, at lokaliteten er i særklasse både nationalt og internationalt. Fundområdet ud fra den tidligere kystlinje på lavere vanddybde synes at være bredere end hidtil antaget. Kortlægningen af den tidligere kystlinje blev fortsat. På den laveste del af fundområdet blev der konstateret yderligere kraftig, naturlig erosion, og de sidste rester af kulturlaget er her ved at forsvinde helt. Sikringen af fiskerusen var forsvundet, og rusen yderligere nedbrudt. Ny sikring blev etableret. Fund af velbevaret tynd snor samt grønne blade viser, at bevaringsforholdene er optimale til trods for dateringen til omkring f.kr. Afsluttede anlægssager Kontek II, Storstrømmen, elkabel Rapporten for såvel forundersøgelse som undersøgelse i forbindelse med etablering af et nyt Kontekkabel i Storstrømmen umiddelbart vest Storstrømsbroen er afsluttet. Højbro, København, rørledning I forbindelse med en kølevandsledning på tværs af kanalen ved Højbro har Vikingeskibsmuseet gennemført overvågning af gravearbejdet. Der blev fundet en hel del keramik fra 1700-tallet, et lommeur, en guldsmedeambolt, betalingskort, cykler m.v. Undersøgelsen gav et indblik i, hvor meget affald, der ligger i kanalerne ved de københavnske broer. Materialet er efter aftale med Nationalmuseet overdraget til Københavns Museum. Sjælland-Agersø og Agersø-Omø, elkabler I forbindelse med SEAS/NVE s udskiftning af elkabler mellem Sjælland og Agersø og Agersø og Omø blev der i august gennemført marinarkæologiske forundersøgelser. Der blev lokaliseret tre udvaskede stenalderbopladser (én på Sjællandsiden, og én på henholdsvis øst- og vestsiden af Agersø). Forundersøgelsen gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Femern, rekognoscering på lavt vand, produktionsanlæg I september gennemførtes en forundersøgelse i det lavvandede område øst for Rødby, hvor produktionsanlægget for tunnelelementer skal ligge. Der blev ikke lokaliseret kulturhistoriske objekter eller anlæg, men der blev udtaget naturvidenskabelige prøver af træstammer og gytjeforekomster til bestemmelse af havspejlsstigningen i området. På dybere vand blev der i anlægstracéet lokaliseret træstammer og gytje, hvorfra der blev udtaget naturvidenskabelige prøver. Desuden blev der lokaliseret et anker, der er dateret til midten eller sidste halvdel af 1800-tallet. Museet afventer Kulturstyrelsens beslutning om, hvad der skal ske med ankeret, der er beskyttet af Museumsloven. 8

11 Kalundborg Fjord, Asnæsværket, spildevandsledning Ad to omgange blev der i løbet af sommeren gennemført henholdsvis marinarkæologisk sondering og overvågning af etablering af en rørledning i Kalundborg Fjord. Der var ikke anledning til yderligere undersøgelser. Vedbæk Lystbådehavn I forbindelse med udvidelse af Vedbæk Lystbådehavn har Vikingeskibsmuseet i samarbejde med Vedbæk Lystbådehavn gennemført en marinarkæologisk sondering, der godtgjorde, at der ikke kan forventes forekomst af kulturhistoriske interesser i anlægsområde. På baggrund af dette ophævede Kulturstyrelsen ophævet det tidligere stillede vilkår om en marinarkæologisk forundersøgelse. Vordingborg Nordhavn Der er gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med planer om oprensning i Vordingborg Nordhavn, tæt på den fredede pælespærring. Der blev hjemtaget prøver af en kraftig, tilspidset pæl samt tynde lodretstående pæle, som efterfølgende er dateret til henholdsvis Tidlig Middelalder og Yngre Stenalder (2000 f.kr.). De kraftige pæle tilhører således det kendte forsvarsanlæg, medens sidstnævnte kan stamme fra et fiskeanlæg Yngre Stenalder. Det er op til Kulturstyrelsen at vurdere, om der skal ske yderligere. Igangværende anlægssager Ståldyb, elkabel, Smålandsfarvandet, SEAS/NVE Afrapportering af undersøgelsen af Danmarks hidtil dybeste den submarine stenalderboplads, der blev fundet i forbindelse med et elkabel fra Lolland til Sjælland. Der blev fundet et stort antal yderst velbevarede mikroflækker og håndtagsblokke, som sammen med pilespidserne daterer fundet til f.kr., der kulturhistorisk svarer til Maglemosekultur og overgangen Maglemose-/Kongemosekultur. Femernforbindelsen, bro/tunnel, Femern Bælt I forbindelse med etablering af en fast forbindelse over Femernbælt er Vikingeskibsmuseet sammen med tyske kollegaer fra Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein ansvarlig for de marinarkæologiske forundersøgelser. Projektbeskrivelse og budgetoverslag er udarbejdet og godkendt for en marinarkæologisk undersøgelse af to 1600-talsvrag, der risikerer at blive direkte eller indirekte berørt af byggeriet. I slutningen af april 2012 påbegyndes en otte uger lang dykkerundersøgelse af de to vrag. Fem uger på det vrag, der ligger i dansk farvand og tre uger på det vrag, der ligger i tysk farvand. Dykkerundersøgelsen er, på grund af vanddybde, strøm, dårlig sigtbarhed, sejlads mv. pålagt så store sikkerhedskrav, at Femern A/S har betalt for fem ugers efteruddannelse af flere af de dykkere, der skal deltage i undersøgelsen. Uddannelsen blev gennemført i oktober-november 2011 i Sverige. 9

12 Nord Stream, gasledning, Bornholm I 2011 afsluttedes arbejdet med den første gasledning, der blev etableret øst og syd for Bornholm. I juli 2011 gennemførte Vikingeskibsmuseet supplerende survey af vrag, der lå tæt på Nord Streams gasledning nr. to, der løber parallelt med den første. Vrag, der kunne risikere at blive berørt af ankerhåndtering i forbindelse med nedlægningen af gasledningen. I 2013 og 2015 bliver rørledningen videoinspiceret og videoerne gennemset af Vikingeskibsmuseet for vurdering af, om de vrag, der ligger tættest på, er blevet påvirket. Bogø Lystbådehavn I forbindelse med udbygning af Bogø Lystbådehavn har museet foretaget en marinarkæologisk sondering, der godtgjorde, at sandsynligheden for forekomst af kulturhistoriske interesser kunne forekomme i to mindre områder. Der er blevet stillet vilkår om prøvegravning før eller overvågning af uddybningen. Cirkelbroen, Cristianhavns Kanal I forbindelse med Nordea-fondens plan om etablering af en stibro Cirkelbroen ved den sydvestlige udmunding af Christianshavns Kanal til Strømmen, Københavns Havn har Kulturstyrelsen stillet vilkår om marinarkæologisk forundersøgelse. Projektbeskrivelse og budgetoverslag er godkendt og undersøgelsen gennemføres i januar/februar Besigtigelser Besigtigelser omfatter vrag, bopladser, spærringer o.l., der er anmeldt af sportsdykkere, fiskere mv. eller selvvalgte lokaliteter, hvor der ud fra luftfoto eller rygter er mistanke om, at der kan forekomme et fortidsminde. Der er indkommet flere anmeldelser af trægenstande, som er blevet fundet på stranden eller opfisket af fiskere. Desuden er der indkommet anmeldelse på fund af flere vrag og jernkanon. Der er foretaget besigtigelse af vrag ved Liseleje et vrag der tidligere har været anmeldt flere gange med forskellige positioner. Nu er en nøjagtig position taget. Et vrag og en jernkanon ved Aflandshage afventer besigtigelse. Nationalt og internationalt samarbejde Fagligt Forum I forbindelse med kontrakten mellem Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet er der nedsat et samarbejdsforum Fagligt Forum med deltagere fra Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet, med to årlige møder eller efter behov. Foruden bred orientering om og diskussion af det marinarkæologiske arbejde, arkiv- og biblioteksarbejdet, tages der stilling til aflevering af fund til accessionering og konservering hos Nationalmuseet. 10

13 MariNet MariNet er et forum med deltagere fra de danske museer, der arbejder aktivt med marinarkæologi. Der afholdes møder to gange om året. Working Group on Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea States Vikingeskibsmuseet sidder på vegne af det Kulturstyrelsen i en arbejdsgruppe, nedsat af kulturministrene i landene omkring Østersøen, for at arbejde med spørgsmål vedrørende kulturarven på havbunden. Rejseomkostninger til de to årlige møder dækkes af Kulturstyrelsen. EAC European Archaeological Council Formålet med EAC er at støtte håndteringen af den arkæologiske kulturarv i Europa og fungerer som et forum, hvor man kan udveksle ideer, information, rådgive eller blive rådgivet. Der afholdes ét årlig møde samt ad hoc møder ved større marinarkæologiske konferencer, hvor mange medlemmerne deltager. SPLASHCOS SPLASHCOS er et europæisk netværk under EU s COST scheme. Formålet med SPLASHCOS er at fremme forskning, undersøgelser, tolkning og håndtering af de druknede landskaber og den forhistoriske arkæologi på Det Europæiske Kontinent. 19 lande er involverede, og der afholdes møder to gange årligt. FORSKNING Vikingeskibsmuseets akademiske forskning gennemføres af Afdelingen for Undersøgelser, Forskning og Udstilling, mens den håndværksbaserede forskning gennemføres af Afdelingen for Maritime Håndværk, Rekonstruktion og Publikumsformidling. Museets forskning koordineres i et fælles forskningsudvalg under formandskab af forskningskoordinator, ph.d. Anton Englert, i samråd med direktør Tinna Damgård-Sørensen. Det nydannede forskningsteam under afdelingen for Undersøgelser, forskning og udstilling arbejder med museets forskningsprojekter og samarbejder internationalt med universiteter igennem undervisning af studerende og vejledning af ph.d.-stipendiater. Forskningsteamet driver også museets forlag og bibliotek. Forskningsteamet bestod i 2011 af museumsinspektør, ph.d. Anton Englert, museets restaureringsarkitekt Morten Gøthche, museumsinspektør, ph.d. Athena Trakadas samt biblioteksassistenterne og kandidatstuderende på Københavns Universitet, Kamilla Prins og Ole Hansen. Desuden er teamleder, ph.d. Anne C. Sørensen tilknyttet i sin egenskab som forsker. 11

14 Forskningsprojekter 12 Wreck Protect, EU s 7th Framework Programme, ved Jørgen Dencker. Projektet blev afsluttet 1. maj Den april blev der afholdt en 4-dages konference og workshop på Vikingeskibsmuseet, og projektet blev afsluttet med en publikation, der blev tilrettelagt af Athena Trakadas Rekonstruktion af Osebergskibet for SNOS i Tønsberg, ved Vibeke Bischoff Rekonstruktionen af Ladbyskibet i samarbejde med Vikingemuseet Ladby, ved Vibeke Bischoff og Søren Nielsen Rekonstruktion af langskibet Roskilde 6 for Nationalmuseet, ved Morten Gøthche og Tom Nicolajsen Rekonstruktion af Pedersbækvraget for Hanherred Havbåde, ved Morten Gøthche Samarbejde omkring fuldskalarekonstruktionen af det store egetræsskib fra Nydam med Nydamselskabet ved Als Sund, ved Morten Gøthche Ny rekonstruktion af Skuldelev 6, inklusive rig og uldsejl. Bygges på museets bådeværft v. Søren Nielsen, Erik Andersen, Ture Malte Møller og Anna Nørgaard Forsøg med hvalros og hamperigs i samarbejde med Draken Harald Hårfagre og Fartøysvernsentret i Hardanger, ved Carsten Hvid Skuldelev Ships II, publikation om rekonstruktionen af Skuldelevskibene, redaktion Anne C. Sørensen; udgives i museets internationale skriftserie Ships and Boats of the North Large Cargo Ships in Danish Waters , publikation af Anton Englert; udgives i museets international skriftserie Ships and Boats of the North Rekonstruktion af Nydamskibets skrogform v. Morten Gøthche; publiceres i samarbejde med Museum für Antike Schiffahrt i Mainz (under Römisch-Germanisches Zentralmuseum) i en kommende Nydambogserie, der udgives på Gottorp Slot i Slesvig Kommende forskningsprojekter Development of Tools and Techniques to Survey, Assess, Stabilise, Monitor and Preserve Underwater Archaeological Sites En ansøgning om et 3-årigt forskningsprojekt med en budgetramme på 3 mill. Euro er den 21. oktober indsendt til EU s 7. Nationalmuseet er koordinator. Ph.d.-forskning på Vikingeskibsmuseet I 2011 foregik nedenstående fem ph.d.-projekter i samarbejde med Vikingeskibsmuseet. Stipendiaterne refererer til museets forskningskoordinator og samarbejder med museets faglige afdelinger: Kulturarvsformidling og identitetsdannelse, Jonas Abkjær Andersen, cand. mag., Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet. Projektet samfinansieres 50/50 mellem RUC og Vikingeskibsmuseet. Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen er bive jleder. Jonas har i 2011 gennemført omfattende studier i museets formidlingsområder og analyser af formidlingsarbejdet, og har på den baggrund bidraget aktivt til museets interne evaluering. Herudover har Jonas været involveret i kvalitetssikring og strategisk udvikling på formidlingsområdet.

15 Militær søtransport i den sene del af vikingetiden ressourcer, organisation og indsats, Morten Ravn, cand. mag., Saxo-instituttet, Københavns Universitet. Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades, Daniel Zwick, M.A., Graduate School Human Development in Landscapes, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Rocking the Viking Boat: Rowing Gestures, Tensing Rhythms and Wearing Postures, César Giraldo Herrera, M.A., Department of Anthropology, School of Social Science, University of Aberdeen. Den 28. juni blev der indgået en samarbejdsaftale med en ph.d.-stipendiat fra Trondhjem, der vil bruge sin egen baggrund som sejlmager og bådebygger for at undersøge håndværkernes sanseapparat: Human senses in traditional sailmaking: craftsmanship between identity, intangible heritage and national romanticism, Jörn Bohlmann, M.A., Program for Bygg og Miljø, Høgskolen i Sør Trøndelag, Trondheim. Samarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner Forskningsteamet har modtaget gæsteforskere, afviklet kurser og temadage for danske og udenlandske universiteter samt vejledt studenter fra universiteterne i København, Aarhus, Roskilde, Esbjerg, Kiel, Southampton og Trondhjem. Southampton University I dagene juni gennemførte museet for niende gang et fem-dages kursus for Southampton University Centre for Maritime Archaeology som afslutning på den etårige masteruddannelse i marinarkæologi. Kurset indeholder forskningsbaseret undervisning, leveret af museets inspektører og bådebyggere, samt undervisning i sejlads med råsejlsbåde fra Vikingeskibsmuseets bådsamling, se nærmere Forsknings- og undervisningsforedrag. Museumsinspektør Athena Trakadas var arrangør; museumsinspektør Anton Englert havde ansvaret for sejladsdelen. Saxo-instituttet, Københavns Universitet 3. oktober gennemførte Vikingeskibsmuseet sin årlige temadag Skibe og søfart i Sydskandinavien fra romersk jernalder til renæssancen for bachelorstuderende i arkæologi fra Saxo Instituttet ved Københavns Universitet med ph.d.-stipendiat Morten Ravn og museumsinspektør Anton Englert som arrangører. Aarhus Universitet og University of York I efteråret blev der indledt et samarbejde med lektor i vikingetidsarkæologi på University of York, Søren Sindbæk. Han har fået bevilget en forskerlederuddannelse af Det Frie Forskningsråd. Projektet hedder Entrepot og løber fra januar 2012 til begyndelsen af 2014 med Aarhus Universitet som base og i samarbejde med University of York. Vikingeskibsmuseet kan samarbejde ved at stille faciliteter til rådighed til to faglige seminarer og ved udformningen af en særudstilling. 13

16 Roskilde Universitet Vikingeskibsmuseet har i 2011 fornyet kontrakten med RUCMUS for den kommende treårs-periode. RUCMUS er et formaliseret netværk mellem Roskilde Universitet, Vikingeskibsmuseet, Roskilde Museum og Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Netværket er rammer for møder og seminarer om forskning, formidling, samfundsrelevans mv. Der er i 2011 indledt drøftelser af et stærkere, formaliseret samarbejde mellem Roskilde Universitet og Vikingeskibsmuseet i de kommende år. Drøftelserne fortsættes i det kommende år. Arkiv og bibliotek Arkivet har i 2011 modtaget museumsfaglig korrespondance og sagsakter efter museets grundlægger Ole Crumlin-Pedersen. Det marine arkiv Scanning af ca dias er påbegyndt. Siden 18. februar 2011 er der scannet dias. Bibliotek Vikingeskibsmuseet driver sit eget bibliotek samt et specialbibliotek for marinarkæologi, som ifølge kontrakt drives på vegne af Nationalmuseet. Alle bøger registreres i Nationalmuseets elektroniske database NatKat, som er en ekstern database på Det kongelige Bibliotek. Bøgerne er dermed søgbare via Internettet. Biblioteket har i 2011 arvet et stort antal bøger og særtryk om marinarkæologi og vikingetids- og middelalderstudier efter Ole Crumlin-Pedersen. Forlagspublikationer under forberedelse Serien Ships and Boats of the North Der arbejdes fortsat med redigeringen og udarbejdelsen af bidrag til Skuldelev bind 4.2 og 4.3, der skal omhandle rekonstruktion af de fem Skuldelevskibe og den samlede erfaring med det eksperimentalarkæologiske arbejde. I 2011 fortsatte museumsinspektør Anton Englert redigeringen af sit bind Large Cargo Ships in Danish Waters Vikingeskibsmuseets temabøger I 2011 færdiggjorde museumsinspektør Morten Gøthche manuskriptet på den kommende temabog: Åledrivkvaser. Bygning af en traditionel fiskebåd fra Fejø. Bogen forventes udgivet på museets forlag i Arbejdet med den kommende temabog: Fuldblod på havet. Havhingsten fra Glendalough. På forsøgsrejse med et langskib, fortsatte i

17 WreckProtect Museumsinspektør Athena Trakadas har korrekturlæst, redigeret og opsat bogen WreckProtect som den endelige rapport af EU-projektet af samme navn. Vikingeskibsmuseet, repræsenteret af marinarkæologisk teamleder Jørgen Dencker, deltog i dette internationale forskningsprojekt omkring pæleormens indflydelse på nedbrydning af skibsvrag i Østersøen. Bogen skal udkomme på et engelsk forlag i UDSTILLING Museets hidtil røde flag blev ved højsæsonens begyndelse skiftet ud med mørkeblå flag, der signalerer det maritime element. Og ankomstområdet på museumsøen blev nyindrettet med velkomstplancher og en opstilling af museets Gokstadfæring Joanna midt på pladsen mellem Arkæologisk Værksted og Aktivitetshuset. Vikingeskibshallen Særudstillingen Havhingsten fra Glendalough fra Drøm til Virkelighed, der åbnede 1. maj 2009, blev fortsat vist i Lige før jul var det imidlertid slut med at se filmen om Havhingstens forsøgsrejse Roskilde-Dublin tur/retur på storskærm i museets vestrum. Fra foråret 2012 vil museets biograf befinde sig permanent i Vestrummet, og den tidligere biograf i kælderen vil fremover blive anvendt til kommende særudstillinger som museets jubilæumsudstilling i 2012 i anledning af 50-året for udgravningen af Skuldelevskibene. Filmen om Havhingstens forsøgsrejse forventes flyttet til en større skærm i museets østrum i begyndelsen af Hen over sommeren kunne man følge Ottars sejlads til Gotland i form af realtidsformidling på en skærm ved henholdsvis Skuldelev 1 og i det lille undervisningslokale i Aktivitetshuset på Museumsøen. Mere end besøgende fulgte sejladsen og læste bådsmand Helene Bjerregaards rejsebreve på museets hjemmeside, hvilket svarede ca. til 10 % af alle besøg på museets hjemmeside. Og over 100 personer skrev kommentarer til på Helenes breve. Radioprogrammet Alle Tiders Historie fulgte skib og besætning fra Vedbæk til Helsingør. Det kom der et lille radioprogram ud af, hvor journalist Dorthe Chakravarty interviewer skipper Esben Jessen og bådsmand Helene. Indslaget blev sendt den 7. august. I perioden oktober fik museet mulighed for at vise Rollo-tapetet, der er fremstillet som en hyldest til grundlæggelsen af Normandiet i Frankrig i 911. Tapetet er håndbroderet i Normandiet i anledning af 1100-året for fredsaftalen, som blev indgået mellem vikingehøvdingen Rollo og den 15

18 karolingiske konge Karl den Enfoldige. Professor Jean Renaud, der har stået inde for tapetets historiske deltaljer og scenebeskrivelser, holdt foredrag om Rollo den 11. oktober. Og den 8., 9. og 11. oktober demonstrerede Jocelyne Renaud de autentiske syteknikker på det ca. 22 m lange tapet. I efteråret blev væver Anna Nørgaards opretstående vægtvæv flyttet fra anløbsbroen til trægulvet ved Skuldelev 6, hvor der også blev indrettet plads til formidling af lindebasttov ved Carsten Hvid. Hver af standerne ved de fem Skuldelevskibe blev forsynet med en lille skærm med en film fremstillet specifikt til det enkelte skib, som erstatning for de hidtil viste akvareller. Der er derudover blevet arbejdet på en fornyelse af spærringsudstillingen og en forbedring af lyssætningen af samme. Modellen af Skuldelev 6 blev placeret i foyeren med omtale af byggeriet af den nye rekonstruktion på bådeværftet. I oplevelsesrummet med 1:1 modeller af vikingetidens store handels- og krigsskibe liggende for kaj ved Vikingernes anløbsbro blev to runeplancher hængt op igen af hensyn til den flittigt benyttede runeaktivitet. Rummet vil i takt med ombygningerne i Hallen blive opgraderet med visning af filmen om Havhingstens forsøgssejlads på nordvæggen ligesom optimeret lyd og lyssætning vil levendegøre anløbsbroen yderligere samt øge sanseligheden i rummet. Museumsøen På tunet og værftspladsen blev størstedelen af de eksisterende plancher fornyet, for at området synede pænt og ensartet i løbet af højsæsonen men ligeså væsentligt også hen over vinterhalvåret. Og opsætningen af flere bænke på udvalgte steder gav museets gæster øget mulighed for at iagttage mangfoldigheden af liv på øen eller blot nyde udsigten ud over fjorden. Udvalgte emner i særudstillingen Havhingsten fra Glendalough fra Drøm til Virkelighed blev fortsat vist på museumsøen, men i modsætning til året forinden kom Havhingsten i vandet i Fortøjet til den sydlige gangbro på Tunet fik publikum for første gang mulighed for at gå om bord i skibet. Dette viste sig at være en stor succes, for store som for små, og mange af museets gæster blev foreviget stående højtideligt i skibets for- og agterstævn. Fotoudstillingen med 29 store billeder af Havhingsten fra Glendalough, som museets fotograf og grafiker havde udarbejdet i 2008, blev opstillet i to grupper. Et mindre antal fotostativer blev placeret langs den offentlige sti mellem museets værft og Aktivitetshuset, de resterende blev sat op på den lille plads mellem bådelaugsdepotet og sejladsnaustet, umiddelbart ud for Havhingstens agterstævn. Den 11. april blev det nye rebslagerværksted indviet, og i løbet af sommeren fik værkstedet også en skærm med film om fremstilling af tov af lindebast samt to plancher om sejl og rig. Helge Ask kunne fejre 20 års jubilæum i august, og det blev markeret med en udstilling i det lille U- lokale i Aktivitetshuset sideløbende med udstillingen om Ottars rejse. Arkæologisk værksted Arkæologisk værksted slog dørene op til en ny marinarkæologisk udstilling med plancher, skærm, genstandsmontrer og opgaveark til børn, og i et mindre udendørs kar med vand kunne børn og andre nysgerrige sjæle lokalisere og identificere genstande, der lå skjult i sandbunden. 16

19 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet I foråret blev museets frimærkeudstilling udlånt til Fjordcenter Jyllinge. Fotoværksted og billedarkiv Vikingeskibsmuseets grafik- og fotoenhed har i 2011 bestået af grafiker Mette Kryger, fotograf Werner Karrasch og Lis Christensen, der administrerer fotoarkivet og er ansat til indscanning og digital arkivering af diasoptagelser. Vikingeskibsmuseets digitale fotoarkiv rummede ved udgangen af 2011 i alt billedfiler. Antallet af digitale optagelser udgør filer med en tilgang på filer i Antallet af digitaliserede, analoge filer udgør i alt filer, med en tilgang på 1542 filer i Ved udgangen af 2011 er status, at billeder er digitalt arkiveret i Vikingeskibsmuseets fotostyringssystem, FotoStation. Fotoarkivet har i 2011 modtaget 85 eksterne henvendelser om brug af billeder til udstillinger, publikationer, foredrag, markedsføring og hjemmesider mv. Internt er der ligeledes mange forespørgsler på billeder, især til foredrag, artikler, markedsføring og hjemmeside. I alt har fotoarkivet i 2011 videredistribueret billeder, hvoraf 612 billedfiler blev billedbearbejdet til tryk. Hermed når det samlede antal trykklare filer i Vikingeskibsmuseets billedarkiv op på filer. I billedarkivet er der besvaret eksterne og interne henvendelser samt især foretaget scanninger og indtastninger af Skuldelev 1 byggebilleder. Der er i alt sorteret 2606 billeder, scannet 1033, grundtekstet 3639 og færdigtekstet 853 billeder. 17

20 MARITIME HÅNDVÆRK, REKONSTRUKTION OG PUBLIKUMSFORMIDLING MARITIME HÅNDVÆRK Bådeværft Skuldelev 6 - en nyfortolkning af skrog og rig Kølen til den nye rekonstruktion af Skuldelev 6, det lille fiske- og fragtfartøj fra Sognefjorden i Vestnorge, blev lagt i Vikingeskibsmuseets værft bygger båden i samarbejde med Nationalparkprojektet Skjoldungelandet, og den skal bruges til formidling af det historiske landskab omkring Roskilde Fjord. En nærmere beskrivelse af byggeriet kan læses i museets årsberetning I højsæsonen 2011 var byggeriet hovedattraktionen på bådeværftet ved bådebyggerne Ture M. Møller og Birger Andersen samt lærling Malthe Solhøj. Kølbord til og med sidste 6. bordgang blev hugget til og tilpasset båden. I december hentede bådebyggerne resten af tømmeret til båden, bundstokke, biter, skot, åretræ og mastetræ. Båden skal søsættes den 20. oktober Salg af både og diverse ydelser I 2011 solgte Vikingeskibsmuseets værft følgende ydelser: Diverse reparationer på privatejede, klinkbyggede brugsbåde Diverse konsulentarbejde blandt andet på bygning og vedligeholdelse af andres rekonstruktioner af vikingeskibe Rekonstruktion af Ladbyskibet i samarbejde med Vikingemuseet i Ladby, Kerteminde Rekonstruktion af Osebergskibet i samarbejde med Stiftelsen Nyt Oseberg Skib (SNOS), Tønsberg, Norge Udvendig nakkelinjetegning og målsatte tegninger til brug for opsætningen af Roskilde 6, for Nationalmuseet Samarbejde vedrørende produktion af rig til langskibet Draken Harald Hårfagre, Haugesund Samarbejde vedrørende produktion af hamperig til Osebergskibet i Tønsberg Orlov for bådebygger til byggeledelse af rekonstruktionen i fuld skala af Ladbyskibet i Kerteminde 18

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9 Indhold Indledning 5 Oplysninger om institutionen 7 Undersøgelser, forskning og udstilling 9 Undersøgelser 9 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 10 Igangværende anlægssager 11 Besigtigelser 12 Nationalt

Læs mere

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 ÅRSRAPPORT FOR 20111 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion Årsberetning 2010 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 6 Organisation 7 Undersøgelser og forskning 8 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 9 Igangværende anlægssager 12 Besigtigelser

Læs mere

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Afsluttede forundersøgelser 7 Afsluttede undersøgelser 8 Igangværende projekter 8 Besigtigelser

Læs mere

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 31. oktober 2011 Tilstede:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2013 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Indhold Ledelsesberetning 4 Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7 Oplysninger om institutionen 11 Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Undersøgelser 13 Afsluttede forundersøgelser 13 Afsluttede undersøgelser

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Årsberetning 2008 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 7 Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Dokumentation,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5 Årsberetning 2007 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Marinarkæologi 7 Det marine beredskab 7 Forundersøgelser 7 Undersøgelser 8 Projekter undervejs 9 Besigtigelser 9 Metodeudvikling 10

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr.

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr. ÅRSRAPPORT FOR 2008 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 Havhingsten på vej hjem 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009

Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden. Baggrund og status januar 2009 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden Baggrund og status januar 2009 Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden, baggrund og status januar 2009 Vincent Jessen Formand for Selskabet

Læs mere

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

VIKINGNYT 1992-2014. Kilde: Wikipedia

VIKINGNYT 1992-2014. Kilde: Wikipedia 1992-2014 Kilde: Wikipedia 1 OM VIKINGNYT Arkæologers udgravninger i Ribe og Jelling har bidraget med ny viden om vikingetiden. Interessen for denne nordiske historieperiode er stor, og mange frivillige

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2009 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Input fra Informations- og Idémøde vedr. M/F Broen 27. august 2015

Input fra Informations- og Idémøde vedr. M/F Broen 27. august 2015 Input fra Informations- og Idémøde vedr. M/F Broen 27. august 2015 Hvad kan færgen indeholde? hvilke aktiviteter og events kan afholdes på færgen? Fortælling om Nyborg som færgeby og om storebæltsfærgen

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Nationalmuseet og marinarkæologien

Nationalmuseet og marinarkæologien NR. 19 DECEMBER 2002 INDHOLD: Nationalmuseet og marinarkæologien....2 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser..................... 4 Forskning og antikvarisk arbejde........6 Storstrømmen og Guldborgsund.......8

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7

Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7 Årsberetning 2004 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7 Dokumentation og marint arkiv 8 Arkæologisk Værksted Det marine arkiv Fotodokumentation

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2 NYHEDSBREV Maj 2003 8. årgang Nr. 2 Med båd til Slesvig Den 11. april blev Hjortspringbåden kørt til Gottorp Slot i Slesvig. Lastbilen var bestilt til kl. 8, derfor startede flytteholdet kl. 7 med at flytte

Læs mere