3. september Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen"

Transkript

1 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo Bjørnskov Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen Dagsorden Pkt. 0: Meddelelser fra formanden Ingen meddelelser. Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden Forslag til dagsorden: 0. Meddelelser fra formanden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af møde d. 20. april Økonomi i forhold til budget Igangværende arbejder Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen 6. Pension 7. Forhandling af ny aftale med Søfartsstyrelsen 8. Museumshavn og vinterbadere 9. Forberedelse af arbejdsplan Forberedelse af nye vedtægter Kontrakt med Nationalmuseet Evt. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 1

2 Pkt. 2: Godkendelse af referat af møde d. 20. april 2009 Bilag 1: Referat af møde den 20. april 2009 Bemærkninger til referat skal indgives senest en uge efter udsendelse. Der er ikke indkommet bemærkninger. Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver det udsendte referat. Referatet blev godkendt og underskrevet. Pkt. 3: Økonomi i forhold til budget 2009 Bilag 2: Besøgs- og omsætningsstatistik Notat vedrørende presse- og markedsføring v. Arne Kunckel Som følge af den faldende tendens i besøgstallet, blev det i foråret besluttet at nedjustere forventningerne til antallet af gæster fra til med deraf afledte konsekvenser for omsætningstallene. På bestyrelsens seminar i maj, blev det imidlertid besluttet at gøre et aktivt forsøg på at modvirke den faldende tendens gennem en øget investering i formidlingsaktiviteter og markedsføring. Midlerne hertil skulle komme fra den disponible pulje, der ellers fungerer som en sikkerhedsbuffer for svingninger i egenindtjeningen. Det blev endvidere besluttet at rette indsatsen mod danskere og især mod lokalområdet (dvs. inklusive Storkøbenhavn). Ud fra en vurdering af hvad museet reelt magtede at udrette inden for en kort horisont, og en vurdering af, hvad det ville kunne tiltrække af ekstra besøgende, har vi fastholdt formidlingsindsatsen, men har til gengæld øget markedsføringsbudgettet med kr Jubilæumsarrangementet blev markedsført intensivt i lokalområdet under overskriften kom og besøg dit museum. Der var gratis adgang til arrangementet, som tiltrak ca gæster mange lokale. Som et forsøg blev der på dagen uddelt kuponer, som giver gratis adgang samt rabat på sejlads i september måned. Effekten af dette vil blive vurderet i oktober måned. Stormandens fest blev markedsført intensivt i hovedstadsområdet, og tiltrak godt gæster. Der er endnu ikke gennemført en analyse af besøgstallets sammensætning på nationalitet og postnummer, men indtrykket er, at vi foreløbigt har nået de to mål: Flere Roskilde borgere har besøgt museet Den vigende tendens i besøgstallet er bremset; vi forventer at nå et samlet besøgstal på gæster. Omsætningen er faldende, især inden for butik og sejlads. Der vil i øvrigt blive givet en mundtlig orientering vedrørende forhold af betydning for museets fremtidige økonomi. 2

3 Det indstilles at bestyrelsen tager den givne orientering til efterretning Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning. Pkt. 4: Igangværende arbejder 2009 Bilag 3: Igangværende arbejder 2009 Museets mange aktiviteter følger i det store og hele planen. Den nye organisation udvikler sig godt; i samarbejde med museets konsulenter arbejdes der løbende med lederudvikling, og de sidste stillinger skal på plads inden årets udgang. Det er dog tvivlsomt, om der er økonomi til at oprette en forskningschefstilling inden for det eksisterende budget. For en oversigt over museets igangværende arbejder henvises til bilag. Det indstilles at bestyrelsen tager den givne orientering til efterretning Den givne orientering blev taget til efterretning. Pkt. 5: Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen Der er aftalt møde om Vikingeskibshallen fredag den 6. november. I mødet deltager direktør Hans Peter Svendler, Realdania; direktør Henrik Tvarnøe, A.P.Møllers Fond; samt direktør Steen Hvass og kontorchef Mogens Morgen, Kulturarvsstyrelsen. Fra museet deltager direktør Tinna Damgård- Sørensen. Mødet er en opfølgning på møde med Realdania den 11. marts, hvor Hans Peter Svendler fremhævede nødvendigheden af at inddrage Kulturarvsstyrelsen og skabe kontakt til relevante fonde på et tidligt tidspunkt. Det indstilles, at bestyrelsen tager den givne orientering til efterretning, og fremkommer med eventuelle betragtninger i den anledning. Den givne orientering blev taget til efterretning. Pkt. 6: Pension 3

4 På baggrund af et medarbejderønske om sundhedsforsikring, har samarbejdsudvalget gennem længere tid arbejdet for at etablere en firmapension med tilhørende sundhedsforsikring for museets medarbejdere (ekskl. magistrene, som er bundet til Magistrenes Pensionskasse). Det har været en meget besværlig sag, og den er endt med, at bestræbelserne på at etablere en samlet løsning er opgivet. Til gengæld er der blevet ryddet op i de mange forskellige pensionsordninger, der har været gældende på museet. Fremover vil alle magistre have pension i Magistrenes pensionskasse; medarbejdere, der er ansat efter tiltrædelsesaftale med Dansk Metal har pensionsaftale med Sampension; mens medarbejdere, der er ansat efter tiltrædelsesaftale med HK, har pensionsaftale med Funktionærpension. Medarbejdere, ansat efter tiltrædelsesaftale med henholdsvis HK og Dansk Metal, opnår pension efter KTO-forligets opsamlingsordning. Pensionen inden for denne ordning udgør pt. 12,5 % mod henholdsvis 15,5 % og 16 % i hovedoverenskomsten. Dansk Metal har nu fremsat krav om, at museet følger den gældende overenskomst, og udbetaler 16 % pension til medlemmerne. Forbundet mener ikke, det er lovligt, at fastholde medarbejdere i KTO-forligets opsamlingsordning på mere permanent basis. Museets daglige ledelse har erklæret sig uenig i det synspunkt, at regler og love ikke overholdes, idet museet følger en tiltrædelsesaftale, hvor det præciseres, at pensionen beregnes på grundlag af KTO-forligets opsamlingsordning. KL er anmodet om hjælp i sagen. Hvis Dansk Metal får ret, vil det koste museet ca kroner om året. Uanset hvem der får ret i sagen, er der behov for at finde en langsigtet løsning, som sikrer, at alle museets medarbejdere får en pension, der er fuldt sammenlignelig med den, der opnås på de fleste andre arbejdspladser. Det indstilles, at bestyrelsen: tager orientering vedrørende oprydning i pensionsaftaler til efterretning drøfter problemstillingen vedrørende en afvikling af KTO-forligets opsamlingsordning på pensionsområdet Bestyrelsen tog orientering vedrørende oprydning i pensionsaftaler til efterretning. Bestyrelsen drøftede problemstillingen vedrørende en afvikling af KTO-forligets opsamlingsordning på pensionsområdet. Drøftelsen tog udgangspunkt i en antagelse af, at Vikingeskibsmuseet overholder indgåede aftaler og gældende regler på området, hvilket KL har meddelt mundtligt efter at have undersøgt sagen. Bestyrelsen afviste tanken om at øge museets samlede lønramme med kr om året med henblik på at afvikle KTO-forliget. Bestyrelsen fastholder, at pensionen er en del af den samlede løndannelse, og afviser at forøge museets lønramme væsentligt ud over de rammer, der er udstukket af overenskomsterne. Bestyrelsen bemyndigede museets daglige ledelse til at forhandle en gradvis afvikling af KTOforligets opsamlingsordning på pensionsområdet under forudsætning af, at afviklingen hovedsagligt finansieres inden for overenskomsternes rammer, dvs. via de decentrale lønmidler. 4

5 Pkt. 7: Forhandling af ny aftale med Søfartsstyrelsen Fartøjer, der anvendes til sejlads med betalende gæster, skal synes og godkendes af Søfartsstyrelsen. Museets fartøjer kan ikke godkendes efter gældende standarder, derfor har Styrelsen udarbejdet særlige retningslinjer for vikingeskibe. Fartøjerne har opnået godkendelse, hvis de er bygget indenfor en veldokumenteret byggetradition, og i øvrigt lever op til en række sikkerhedsmæssige krav. Søfartsstyrelsen ønsker at stramme reglerne, og har i den anledning inviteret de berørte parter til en drøftelse af de fremtidige standarder. Hvis Søfartsstyrelsens nuværende udspil bliver vedtaget, vil 90 % af museets fartøjer ikke kunne opnå godkendelse, hvilket vil være ensbetydende med en nedlæggelse af museets sejladstilbud. Det indstilles at bestyrelsen drøfter den videre håndtering af sagen Bestyrelsen ser med stor alvor på sagen. Museets direktør kontakter Søfartsstyrelsen med henblik på at drøfte, hvorledes styrelsens ønsker om skærpede, standardiserede sikkerhedskrav kan forenes med hensynet til den sejlende kulturarv og museets formidling af samme. Såfremt Søfartsstyrelsen opretholder krav og standarder, der medfører, at Vikingeskibsmuseet må opgive sejlads med betalende gæster i fartøjer fra museets bådsamling, tager bestyrelsen sagen op igen. Pkt. 8: Museumshavn og vinterbadere Roskilde Kommune har nu fundet en fremtidig placering af Roskilde Vikinge Vinterbadere lige uden for museumshavnens vestlige mole (mellem museumshavnen og Saga Fjord.). Det forventes, at Kulturudvalget godkender økonomien i det nye badeanlæg på udvalgsmødet i september, alternativt i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det betyder, at der formentlig vil være en permanent løsning på plads senest til efteråret Vikingeskibsmuseet har tilkendegivet sin positive indstilling overfor at indgå en midlertidig aftale med foreningen om anvendelse af Museumshavnen, når der foreligger en løsning, en tidsplan og et økonomisk grundlag. Som en konsekvens udskydes udviklingen af vinter-museums-aktiviteter. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det videre forløb med henblik på at imødekomme foreningen Roskilde Vikinge Vinterbaderes behov for en afklaring af aftalegrundlag for den kommende sæson bedst muligt. 5

6 Museets daglige ledelse kan indgå en aftale med Roskilde Kommune om Roskilde Vikinge Vinterbaderes brug af museumshavnen i en defineret periode, når kommunen har godkendt løsning, tidsplan og økonomi. Pkt. 9: Forberedelse af arbejdsplan Forberedelsen af arbejdsplan for perioden indledes med et seminar for museets chefgruppe i uge 43. Forud for seminaret er der behov for at udstikke de overordnede retningslinjer og mål for museets udvikling i den pågældende periode. Det foreslås, at perioden betragtes som en konsolideringsfase, hvor vi fortsætter arbejdet med at skabe et nyt grundlag for museets fremtidige udvikling gennem en prioritering af: Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen (hvoraf en restaurering og modernisering bør afsluttes inden for perioden) En styrkelse af forskningen (med udvikling af detaljerede forskningsplaner samt tilvejebringelse af midler til gennemførelse af projekt om vikingetidens skibe) En fortsat udvikling af museets ledelsesmæssige kompetencer samt etablering af bedre driftsrutiner (efter at vi har i årevis haft fokus på udvikling) Udvikling af nye indtægts skabende aktiviteter Udvikling af nyt grundlag for samarbejde med frivillige Det foreslås, at den nye udstilling om Havhingsten står perioden ud eller til Vikingeskibshallen lukkes på grund af ombygning og at der ikke i perioden anvendes ressourcer til at udvikle nye særudstillinger. Det indstilles at bestyrelsen drøfter oplæg til overordnet ramme for arbejdsplan Bestyrelsen kunne tilslutte sig den overordnede ramme for arbejdsplan Pkt. 10: Forberedelse af nye vedtægter Bilag 4: Vedtægter for Vikingeskibsmuseet i Roskilde (eksisterende) Bestyrelsesformand Poul Lindor Nielsen har meddelt, at Roskilde Byråd har besluttet at begrænse antallet af repræsentanter i diverse bestyrelser til én efter kommunalvalget den 17. november. Dermed reduceres antallet af medlemmer, udpeget til Vikingeskibsmuseets bestyrelse af Roskilde Byråd, fra to til et. På den baggrund skal der træffes beslutning om en ændring af museets vedtægter, senest på bestyrelsesmødet mandag den 2. november. Med henblik på forberedelse af forslag til nye vedtægter, foreslår museets daglige ledelse følgende ændringer (tekst, der foreslås at udgå, markeres med kursiv): 2.5 Museets geografiske hovedområde er Danmark og det øvrige Norden 6

7 udgår på anbefaling fra Kulturarvsstyrelsen, som mener, at den geografiske afgrænsning er unødvendigt begrænsende i forhold til museets reelle aktivitetsområde 4. 2 Museets bestyrelse sammensættes og udpeges som følger: Borgmesteren i Roskilde Kommune udpeget af Roskilde byråd udgår Et medlem af byrådet i Roskilde Kommune udpeget af Roskilde byråd En person med indsigt i politiske beslutningsprocesser på regionalt og statsligt niveau udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner En person med relevant kompetence for museets strategiplan udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner En person med forskningskompetence udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner udgår En person med erhvervskompetence fra en større virksomhed udpeget af Dansk Industri Hermed udpeger Vikingeskibsmuseets Venner fortsat 50 % af bestyrelsens medlemmer Den siddende borgmester fratræder altid når posten overlades, samtidig tiltræder den nye indehaver af posten. Udgår, med mindre det fastholdes, at Roskildes Borgmester er født medlem af bestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de foreslåede ændringer overvejer behovet for et eventuelt femte medlem, udpeget af en ekstern part med relevant kompetence for museet (f.eks. turisme, internationalt samarbejde el.lign) fremkommer med eventuelle andre forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer. Bestyrelsen drøftede, hvilke kompetencer det vil være hensigtsmæssigt at supplere den fremtidige bestyrelse med. Forskning, turisme og oplevelsesøkonomi blev nævnt som relevante kompetenceområder. På den baggrund blev der peget på den fremtidige direktør for Udviklingshuset. Museets direktør og bestyrelsesformand går videre med spørgsmålet. Bestyrelsen havde ikke andre forslag til vedtægtsændringer. Pkt. 11: Kontrakt med Nationalmuseet 7

8 Kontrakten med Nationalmuseet forhandles fortsat. Der vil blive givet en mundtlig orientering om status på mødet. På grund af en fortsat decentralisering af marinarkæologien, forventes aftalen reduceret økonomisk med kr Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status til efterretning. Den givne orientering blev taget til efterretning. Pkt. 12: Eventuelt Bestyrelsesformand Poul Lindor Nielsen orienterede om den tidskapsel, der i foråret blev nedlagt ved museets hovedindgang til minde om Havhingsten og det dansk-irske samarbejde. Referat Tinna Damgård-Sørensen 8

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere